Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B02201 Ғылыми тарих в Шоқан Уәлиханов атындағы Көкшетау университетi

Пәндер

Оқыту нәтижелері

  • Мемлекеттік және шетел тілдеріндегі коммуникативті дағдыларды одан әрі өзін-өзі тәрбиелеу және өзін-өзі жетілдіру, іскерлік байланыстарды жүзеге асыру, кәсіби қарым-қатынасты, эвристикалық тәсілдер арқылы тапсырмаларды дәлелді өзіндік тұжырыммен қолдану, үкімдер мен идеяларға объективті бағалау және төзімділік. ғылыми қоғамдастық, диалог, іскери хат алмасу, этносаралық байланыс жүргізу;
  • Әлемдегі және саяси процестерді талдау үшін, кең дүниетанымы, ойлаудың жоғары мәдениеті, толеранттылығы мен гуманизмі бар үйлесімді тұлғаны қалыптастыруға ықпал ететін ғылыми мектептер, тарих пен гуманитарлық ғылымдар теориялары мен тұжырымдамаларды қолдана отырып білімдерін көрсету, сыни тұрғыдан ойлау, тарихи оқиғаларды талдау, олардың нәтижелері мен салдарын болжау дағдыларын игеру.
  • Ғылыми-зерттеу және ғылыми жоба жасау жұмыстарында инновациялық технологияларды қолдану; кәсіби іс-әрекеттің жеке стилін қалыптастыру үшін архивтік материалдарды өңдеу, заманауи білім беру үрдістеріне сәйкес түпнұсқа ғылыми-әдістемелік құжаттама әзірлеу; психофизикалық дайындық және кәсіби қызметтің әр түріне өзін-өзі дайындау үшін дене тәрбиесінің әртүрлі құралдарын қолдану.
  • Адамзат дамуының алғашқы кезеңдерін, ежелгі дәуірді, орта ғасырларды, жеке құбылыстарды, күнделікті тіршілік әрекетін және т.б. қалпына келтіру үшін тарихи ескерткіштер мен дереккөздердің әртүрлі категорияларына негізделген тарихи оқиғаларға сыни тұрғыдан баға беру; әртүрлі өркениеттердің белгілерін салыстыру және бөлектеу; қоғамдық және саяси жүйенің әртүрлі формалары, жеке тұлғаның тарихтағы рөлі туралы білімдерін көрсету; практикада білімдерді және көрсетілген стандарттарға сәйкес тапсырмаларды орындау қабілеттерін пайдалану, кәсіби мәселелерді шешуде практикалық тәжірибе, дағдылар мен білімдер негізінде сәтті әрекет ету, пайымдаулар жасау, идеяларды бағалау және тұжырымдар жасау.
  • Өздік зерттеулерді елдің тарих ғылымымен біріктіру, өз білімдері мен жетістіктерді ғылыми стартаптар мен республикалық және халықаралық деңгейдегі басылымдармен мақалалар арқылы ашық түрде жеткізу, тарихи дереккөздермен және арнайы әдебиеттермен жұмыс жасай білу. Ақпараттық іздеу, геоақпараттық жүйелердегі мәтіндік, графикалық, ғылыми-зерттеу және білім беру қызметін сүйемелдеу, студенттердің академиялық адалдық,толеранттылығы мен діни толеранттылығын қалыптастыру.
  • Тарихи зерттеулерде тарихи процестердің себеп-салдарлық байланыстарын анықтау және тарихи тұлғалардың қызметін объективті бағалау үшін Еуропа мен Америка, Азия және Африка елдерінің тарихындағы негізгі білімдерді қолдану; тарихи дереккөздерді практикалық қолдану үшін жіктеу; гуманитарлық пәндер саласындағы негізгі тенденциялар туралы білімді және түсінікті көрсету, белгілі тарихшылардың Солтүстік Қазақстан тарихындағы ақ дақтарды зерттеу көзқарасын талдау архивтік деректерді қолдана отырып кезінде дәлелдер жасау. Көшбасшылық позицияны ұстанып тарих ғылымының әдіснамасымен ғылыми жобалар әзірлеу .
  • Ғылыми зерттеулердің тақырыптары бойынша сандық және ақпараттық технологияларды қолдана отырып зерттеу құзыреттілігін арттыру, тарихи зерттеулердің құрылымын білу, тарихи білімнің принциптері мен әдістерін қолдану, зерттеу процесін жоспарлау, жобалау, енгізу және түзету,тарихи зерттеулер құрылымы мен әдістемесін тәжірибеде қолдану
  • ТМД тарихы мен мәдениетін, әлемдік саяси дамудың заманауи тенденцияларын білетіндігін көрсету; этносаралық және конфессияаралық қатынастардағы толеранттылықты ескере отырып, ұлттық қауіпсіздік мәселелері бойынша ТМД мен халықаралық қауымдастықтың ұстанымдарын талдау. Ғылыми кеңесші, білім беру менеджері ретінде жұмыс істеген кезде сыни талдау мен өзіндік және ұжымдық іс-әрекетті бейнелеу әдістерін қолдану.
  • Зерттеу және оқу үдерісін ұйымдастыру үшін гуманистік дүниетаным негізінде өзінің азаматтық позициясын қорғауда көшбасшылық қасиеттерін көрсету; тарихи дереккөздермен және арнайы әдебиеттермен жұмыс істеу үшін жаңа және күрделі идеяларды синтездеу, ғылыми негізделген шешімдер ұсыну, олардағы шығармашылықты көрсету: ақыл, икемділік және сыншылдықты көрсету.
  • Қазақ және түркі халықтарының тарихын, мәдениетін әлемдік тарих пен әлемдік өркениеттің бөлігі ретінде бағалау; патриоттық пен әлеуметтік маңызды қасиеттерді қалыптастыру үшін ғылыми-зерттеу жұмыстарында, археологиялық, этнографиялық экспедициялар қызметінде алған білімдерін қолдану; Ақмола облысында туристік кластерлік маршруттар құру үшін аймақ тарихы бойынша ғылыми негізделген зерттеулер ұсыну. Археология, этнография бойынша далалық жұмыстарды ұйымдастырудың кезеңдерін талдап,жұмыстарды жасау. Өлке тарихы бағытындағы ғылыми жобалар, өзіндік зерттеулер ұсыну.
Top