Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B02302 Aударма ісі (шығыс тілдері) в Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты Ана тілі мен шет тілін еркін меңгерген , жоғары білікті және жан-жақты дамыған аудармашы–мамандарды сапалы дайындау. Білім беру бағдарламасы жоғары деңгейлі мамандар дайындауға бағытталған және олар қабілетті: -аударматану саласындағы теориялық ұстанымдарды көрсете білу; барлық аударма түрлерін игеру; аудармашылық зерттеудың негізгі амал-тәсілдері мен аударманың жанрлық-стилистикалық классификациясын қалыптастыру; - өз алдына аударма жасап, тілдік құбылыстарға зерттеу жүргізіп, аудармашылық сәйкестіктің типологиясын анықтай білу; - аударма сапасына баға беру, ашық түрде жазбаша және ауызша аударманы дайындау және ұсыну; -тіларалық және мәдениетаралық коммуникацияның делдалы ретінде барлық аударма түрлеріне орындай білу
 • Академиялық дәреже Бакалавриат
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша
 • Оқу мерзімі 4 года
 • Кредиттер көлемі 240
 • Білім беру бағдарламаларының тобы B036 Аударма ісі
 • Дайындық бағыты 6B023 Тілдер және әдебиет
 • Жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың құқықтық негіздері
  Несиелер: 5

  Жемқорлыққа қарсылық саласында мемлекеттік биліктің, саяси және қоғамдық ұйымдардың іс-қимылдарын талдау қабілетін қалыптасты-ру. Зерттеу аспектілері: жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың жемқор-лыққа қарсы саясаттың негізгі регуляторы ретіндегі нормативтік-құқықтық базасы, жемқорлық ұғымы және мағынасы, жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың стандарттары. Аталған пән қолданбалы пәндер қатарына кіреді, қылмыстық, қылмыстық-іс жүргізу, азаматтық, әкімшілік құқықпен тығыз байланыста.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Экология және адам тіршілігінің қауіпсіздігі
  Несиелер: 5

  Пән мақсаты: тірі ағзалардың тіршілік ортасымен өзара әрекеттесудің, биосфераның жұмыс істеуінің, адам тіршілігінің зиянды, ажалға соғатын факторлардан қауіпсіздігінің, қауіпқатерлерден қорғану әдістерінің, апаттар, табиғи апаттар салдарларын жоюдың, қоршаған ортаны қорғау және табиғатты тиімді пайдаланудың заңдылықтары туралы білімдерді қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Кәсіпкерлік
  Несиелер: 5

  Пән мақсаты: студенттердің кәсіпкерліктегі инновациялар, олардың түрлері, кәсіби қызметте инновациялық жобаларды әзірлеу мәселелері мен әдістері туралы көзқарастарын қалыптастыру. Зерттеу аспектілері: кәсіпкерлік пен инновациялардың негізгі түрлері, кәсіпкерлік пен бизнестің айырмашылығы, кәсіпкерлік теориялары, бизнес идеяны әзірлеу ережелері; бизнес-жоспарды әзірлеу ережелері, инновациялық іс-қимылдардың кезеңдері; инновациялық және кәсіпкерлік іс-қимылдардың субъектілері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Әл-Фараби және қазіргі заман
  Несиелер: 5

  Мақсаты: ұлы түркі ғұлама – Әбу Насыр әл-Фарабидің әлемдік және ұлттық мәдениет дамуы барысындағы ғылыми-философиялық мұрасы туралы көзқарасты қалыптастыру. Зерттеу аспектілері: әл-Фараби философиясының ерекшеліктері және оның қазіргі заман үшін маңызы, «Аl Farabi university smart city» ғылыми-инновациялық жобасының маңызы және оның Қазақстанда смарт-қоғамды қалыптастыру мақсатында атқаратын рөлі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Базалық шет тілі (A1, A2 деңгейі)
  Несиелер: 6

  Пәннің мақсаты: сөйлем құрамының фонетикалық құрылымы мен сөйлем құрылымын, шығыс тілінің практикалық грамматикасын үйрету, студенттің тілдік және коммуникативті құзыретін қалыптастырып дамыту болып табылады. Пәнді оқу нәтижесінде білім алушылар қабілетті болады: 1.Тілдің белсенді лексикалық минимумына ие болу; 2. Өз ойын білдіру және сөйлеушінің ойын түсіну үшін практикалық фонетиканың, орфографияның, грамматиканың негізгі ережелерін түсінуі; 3. Ақпаратты алу және таратуға қабілетті болу, әлеуметтік байланыстарды орнатып, қолдау; 4. Белгілі тілдесу қарым-қатынас аясында қызықтыратын тақырыпқа қысқаша әңгімелесе алу керек; 5. Практика жүзінде меңгерген лексикасын қолдануға қабілетті болу; Пәнді оқытуда келесі аспектілер қарастырылады: Пән тәжірбиелік курс болып табылады және шамамен 1000 бірліктен кем емес лексикалық бірлікті; оқитын тілдің фонетикалық ерекшеліктерін ; практикалық фонетиканың негізгі ережелерін; практикалық грамматиканың негізгі ережелерін; оқитын тілде сөйлем құрылымы мен ретін; оқитын тіл орфографиясының негізгі ережелерін қамтиды.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Базалық шет тілі (В1)
  Несиелер: 6

  Пәннің мақсаты-студенттердің шет тілінде сөйлеу қабілетін қалыптастыру. Бұл кезеңде студенттердің мәдениетаралық деңгейде басқа тілде сөйлеу қабілетін одан әрі қалыптастыра отырып, тілдік материалдарды тереңдету және кеңейту бағытында жұмыс жасау. Жазбаша, лексикалық және грамматикалық құбылыстарды мен заңдылықтарды игере отырып, ие болған дағдыларды қалыптастыру. Белгілі бір тақырып бойынша әңгіме жүргізе алуына, оқу бағдарламасында қарастырылған шығыс тілдеріндегі мәтіндерді оқу және түсінуіне, негізгі ауызша және жазбаша аударма дағдыларын дамытуға көп көңіл бөлінеді. Пәнді оқу нәтижесінде білім алушылар қабілетті болады: 1.Күрделі лексикалық және грамматикалық тақырыптарды, құрылыстарды, фразеологиялық бірліктерді қолдана білу; 2. Шет тілінде оқыған мәтіннің мазмұнын білген сөздерімен мазмұндай білу; 3. Лексиканың, нормативтік және лексикологиялық үлгілердің белсенді қорын қолдана отырып, оқыған тақырыптары бойынша ауызша сөйлеу дағдыларын тәжірибе жүзінде қолдану; 4.Оқитын тілде меңгерген тақырыптары бойынша әңгіме жүргізіп, қысқа хабарламалар жасай білу; 5. Меңгерілген заңдылықтарды қамтитын мәтінге фонетикалық, грамматикалық және лексикалық талдау жасау білу; 6. Тәуелсіз оқып аудара білу үшін сөздіктерді еркін пайдалана білу. Пәнді оқытуда келесі аспектілер қарастырылады: Пән студенттердің кәсіби және мәдениетаралық коммуникативті құзыреттерін қалыптастырып, дамытуды; оқитын тілде лексикалық және грамматикалық құбылыстарды және заңдылықтарды қолдана отырып, коммуникативті және кәсіби қызметте білім мен қабілеттерін пайдалануды үйретуді көздейді; сонымен қатар, тіл өкілдерінің тәртібінің әлеуметтік көрсеткіштері мен ережелерін, дәстүрлерін, тарих, мәдениетін оқитын тіл елінің әлеуметтік жүйесін қамтиды.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Аудармашының кәсіби қызметінің негіздері
  Несиелер: 5

  Курстың мақсаты, студенттерге аудармашының кәсіби қызметінің негізгі білімдерін қалыптастыру болыпта былады. Пәннің негізгі міндеттері: - студенттерге аудармашының кәсіби қызметінің ерекшелігі және саласы жайлы ұғымды беру - кәсіби аудармашының негізгі құзыреттіліктерін ашу - болашақ мамандығынығ аясында студенттердің өз бетімен ғылыми ізденіс жұмысын бағыт бағдар беру. Курсты өткеннен кейін: - Әртүрлі мәдениет және тәлдер арасында аудармашының делдал ретіндегі негізгі қасиеттерін білу; - Аудармашының құқығы мен міндеттерін білу - Аудармашылық қызметті ұйымдастырудың әдістерін - кәсіби қызметте ақпараттық технологияларды қолдану мүмкіншіліктері білу; - кәсіби практикалық міндеттерді шешу үшін курс қағидаларын шығармашылық тұрғыда қолдану; - болашақтағы кәсіби қызметте қолдану мақсатында бедерлі білімдерді жүйелеу, кеңейту және тереңдету; дағдыларды меңгеру: - кәсіби білім мен дағдыларды меңгеру барысында туған мәдени-тілдік тәжірибені қолдану ; - аудармалық қызмет мәселелерінде ғылыми ізденіс қызметін жүзеге асыру

  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Базалық шет тілі (В2 деңгейі)
  Несиелер: 5

  ППәннің мақсаты - студенттерге меңгерген тақырыптары бойынша ауызша және жазбаша сөйлеу дағдыларын меңгерту, сөздік және грамматиканың белсенді қорын пайдалана отырып студенттердің ауызша сөйлеу дағдыларын меңгерту, лексика грамматикалық түсініктемесі бар мәтіндерді оқып түсінуін қамтамасыз ету, тұрмыстық, ресми секілді әртүрлі тақырыптар бойынша әңгімелесе білуге дағдыландыру. Пәнді оқу нәтижесінде білім алушылар қабілетті болады: 1.Сөйлеу барысында жоғары деңгейдегі лексикалық бірліктерді, мақал-мәтелдерді, фразеологиялық бірліктерді қолдана білу; 2.Тіл өкілдерімен қиындықсыз сөйлесе білу үшін оқылған тілдегі ауызша мәтінді тез арада жеткізе білу; 3. Дерексіз және нақты тақырыптағы орташа қиындықтағы мәтіндерді, сондай-ақ күрделірек мәтіннің негізгі мазмұнын (соның ішінде кино, газет және журналдық басылымдар) оқып, түсіну; 4. Тыңдалған мәтіннің идеялары мен оқылған мәтіннің негізгі ойларын тұжырымдау; 5. Тыңдалған және оқылған мәтіннің негізгі және қысқаша мазмұнынын баяндай және бағалай білу. Пәнді оқытуда келесі аспектілер қарастырылады: Пән практикалық курс болып табылады және студенттердің шет тілінде сөйлеу қабілетін қалыптастыруға бағытталған. Бұл деңгейдің басты мақсаты - бұрынғы деңгейлерде қалыптасқан дағдылардың сапасын жақсарту, түрлі коммуникативтік салаларда және қарым-қатынас жағдайында қолданылатын ауызша және жазбаша сөйлеу дағдыларын тереңірек қалыптастыру.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Cөйлеу практикасы
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - ең көп тараған күнделікті жағдайларда ауызша сөйлеу тілдік дағдыларды қалыптастыру (фонетикалық, лексикалық, грамматикалық); ауызша сөйлеу тіліндегі (монолог және диалогтық) тілдік дағдыларды пайдалануды үйрету; ауызша сөйлеуді қабылдау қабілетін дамыту; жалпы ауызша сөз нысандарын, сондай-ақ зерттелетін тілдің ауызша сөйлеу түрлеріннің негізгі сипаттамаларымен таныстыру. Пәнді оқу нәтижесінде білім алушылар қабілетті болады: 1.Оқылатын тілдің негізгі фонетикалық, лексикалық, грамматикалық, сөзжасамдық құбылыстары мен заңдылықтарын қамтитын лингвистикалық білім жүйесін түсіндіруге; 2.Оқылатын тілде заттар, құбылыстар, оқиғаларды қарастырылатын тақырып аясында сипаттау, нақты ақпаратты сұрау және хабарлау, әңгіме, дискуссияларға қатысу, өз көзқарастарды дәйекті түрде баяндау, болып жамқан оқтғаны бағалау; 3.Диалогты, пікір алмасуды ынталандыру, пікірталастың айқын жүйесімен, құндылық пікірлерін, сөйлеу клишелерін қолдана отырып, тақырыптағы өзгерістерге икемді түрде қарым-қатынас жағдайына барынша жауап беру үшін этикеттің диалогын жүргізу; 4. Сөйлеу дағдыларын көрсету (ауызша сөйлеу, баяндама); 5.Қазіргі қарым-қатынас контекстінің ерекшеліктеріне (өзара әрекеттесудің уақыты, орны, мақсаттары мен шарттары) байланысты сөйлеудің коммуникативтік мақсаттарын жүзеге асыру. Пәнді оқытуда келесі аспектілер қарастырылады: Пән практикалық курс болып табылады және оқылатын тілдің фонетикалық жүйесін, соның ішінде интонацияның негізгі түрлерін игеруге бағытталған; сөйлеу дағдыларын дамыту; сөздік минимумын жинақтау; ауызша монологтық және диалогтық сөйлеуді дамыту.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Тілі оқытылатын елдің мәдениеті
  Несиелер: 5

  Пән мақсаты студенттерде оқылатын тіл елінің мәдениет саласында елтану құзыреттілікті игеру бойынша білімдерді бағыттау жүйесі қалыптастыру. Пәнді оқу нәтижесінде білім алушылар қабілетті болады: 1. Мәдениет теориясының негізгі категориялары мен түсініктерін құру, оның құрылымы мен функциясы, зерттеу тәсілдері; 2. Оқылатын тіл елінің мәдени ерекшеліктерін білу арқылы материалдарды аудару; 3. Оқылатын тіл елінің мәдени ерекшеліктерін білу арқылы материалдарды интерпретациялау; 4. Әлеуметтік-ғылыми және гуманитарлық мәтіндерді зерттеудің заманауи әдістерін қолдануға; 5. Мәдениет мәселелері бойынша жеке позицияны қалыптастыру және негіздеу. Пән теориялық сабақ болып табылады және зерттелетін тіл елінің мәдениеті тарихы мен теориясының негізгі ұғымдары мен терминдерін қарастырады; ұлттық мәдени дәстүрлерді дамыту. Курс ел тарихына, географиясына, дініне және елдің бүкіл мәдениетіне жүгінеді және осы факторлардың бәрі ұлттық ой-сананың қалыптасуына қалай әсер ететінін одан әрі талдауды қамтиды.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Оқитын тілдің теория негіздері
  Несиелер: 5

  ППәнді меңгерудің мақсаты студентерде оқылатын тілдің грамматикалық құрылымы туралы барлық теориялық пәндер циклымен тығыз байланысты жүйе ретіндегі көріністі құру; оқудың алдыңғы этаптарында алынған оқылатын тіл грамматиалық құбылыстары туралы студенттер білімдерін жүйелендіру; оқылатын тіл теориялық грамматикасындағы негізгі тенденцияларды оқу. Пәнді оқу нәтижесінде білім алушылар қабілетті болады: 1. Теориялық және практикалық грамматика, нормативті грамматика мен тілдік құзыреттілік арасындағы қарым-қатынас ерекшеліктерін түсіну; 2. Негізгі фонетикалық, лексикалық, грамматикалық, сөзжасамдық құбылыстар білімдерін қамтитын лингвистикалық білім жүйесін және оқылатын тіл қызметінің заңдылықтарын, оның функционалды әртүрлілігін меңгеру; 3. Шет тілінің морфемдік құрылымын және морфеиа түрлерін анықтау; 4. Сөз таптары және олардың морфологиялық категориялары; сөйлем түрлері мен құрылымы; сөйлем мүшелері және сөздердің тәртібі; 5. Оқылатын тіл теориялық грамматикасындағы негізгі түсініктер мен бағыттарды сипаттау. Пән теориялық курс болып табылады және оқылатын тілдің грамматикалық құрылымын, морфология мен синтаксисін, сөз таптарының ерекшеліктерін және жалпы сипаттамасын, оқылатын тілдің сөцлем түрлері мен сөз тіркестерінің жалпы классификациясын да қарастыруды қамтиды.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Аударма теориясы
  Несиелер: 5

  Пән мақсаты аударма объектісі ретінде, әр түрлі жанрдағы аудару материалдар ерекшеліктері туралы, ауызша және жазбаша аударма мәтін талдау әдістері туралы, типтік аударма қиындықтары туралы, мәтіннің прагматикалық және нормативтік аспектілерін, сондай-ақ аударма сапасын бағалау әдістері мен өлшемдері туралы студенттерде білім жүйесін құру болып табылады. Пәнді оқу нәтижесінде білім алушылар қабілетті болады: 1. Аудармаларды және аударма әрекетінің басқа да түрлерін классификацтялау; 2. Іс жүзінде негізгі аударма стратегияларын, модельдерді және аударма түрленулерін қолдануға; 3. Аударма сапасын бағалау; 4. Мәтіннен қажетті ақпаратты алу және оны коммуникация мақсаттарына байланысты басқа тіл арқылы жеткізу; 5. Лексика-грамматикалық, семантикалық және стилистикалық қателерді болдырмай, аударманы түзету. Пән теориялық курс болып табылады және студенттерді аударманың эквиваленттілігі, оның лексикалық, грамматикалық және стилистикалық түрлендірулер арқылы жету жолдары сияқты іргелі принциптер; аударма прагматикасы; аударма үдерісіндегі мәтінді қысу және аударылған мәтінді өңдеу процестерімен таныстырады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Базалық шет тілі (C1 деңгейі)
  Несиелер: 6

  Пәннің мақсаты-белсенді лексика қоры мен нормативтік және лексикологиялық құрылымдарды қолдана отырып, аудармашы –референт қызметін орындау және оқыған тақырыптар аясында ауызша және жазбаша сөйлеуді еркін меңгерту; Пәнді оқу нәтижесінде білім алушылар қабілетті болады: 1. Оқитын тілдің тілдік формуларын, сөйлеудің тілдік әдепнамасынның ерекшеліктерін іс жүзінде қолдана білуі; 2. Сөздердің ауыспалы мағыналары мен семантикалық нюанстарын тану және белгілі бір фразеологизмдерді пайдалану; 3. Әлеуметтік-саяси және ғылыми-көпшілік секілді кең ауқымды тақырыптарға ауызша сөйлеудің диалогтық және монологтық формаларын меңгеру; 4. Әртүрлі тақырыптар бойынша күрделі және көлемді мәтіндерді оқу және түсіну. 5. Ауқымды тақырыптардағы мәтінді аударып, мазмұнын жеткізу; Пән практикалық курс болып табылады және грамматикалық және лексика-фразеологиялық материалдарды арттыруға, екі жақты аударма дағдыларын одан әрі дамытуға, сұхбат және хабарларды аударуға дағдыландыруға, диалогтық және монологтық сөйлеу дағдыларын одан әрі дамытуға, аудармашы-студенттердің болашақ кәсіби қызметінің теориялық негізін қалыптастыруға бағытталған.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Тілі оқытылатын елдің тарихы
  Несиелер: 6

  Пән мақсаты студенттерде оқылатын тіл елнің ерте, орта заман және қазіргі замандағы әлеуметтік-экономикалық және саяси дамуының білімін қалыптастыру. Пәнді оқу нәтижесінде білім алушылар қабілетті болады: 1. Оқылатын тілдің ел тарихындағы негізгі тарихи оқиғалар мен мерзімдерді есте сақтау; 2. Зерттелетін елдің әлеуметтік-экономикалық және саяси даму ерекшеліктерін, зерттелетін ел тарихының дамуының негізгі үлгілерін қалыптастыру; 3. Қазақстанда және оқылатын тіл еліндегі тарихи үдерістердің дамуын өзара байланыстыру; 4. Тарихи деректермен жұмыс істеу; 5. Тарихи құбылыстар мен процестерді талдау. Пән теориялық курс болып табылады және оқылатын тіл елінің тарихының негізгі кезеңдерін қарастырады; әрбір тарихи кезеңде оқылатын тіл елінің саяси, әлеуметтік және мәдени даму ерекшеліктері; қазіргі кезеңде зерттелген оқылатын тіл елінің экономикалық және әлеуметтік құрылымының ерекшеліктері; негізгі саяси және мәдени қайраткерлер зерттейді.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Жазу практикасы
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты – оқылатын шығыс тіл графикалық-орфографиялық, лексикалық, грамматикалық, стилистикалық нормаларға сәйкес өз ойын білдіре алу дағдыларын дамыту. Пәнді оқу нәтижесінде білім алушылар қабілетті болады: 1. Aдам мен қоғам арасындағы коммуникативтік негізгі заңдылықтарын түсінуді көрсету; 2. Оқылатын (шығыс) тілде жазбаша түрде өз пікіріңізді дұрыс білдіру; 3. Оқу және кәсіби әрекеттердегі оқиғаларды осы, өткен және келер шақта сипаттау; 4. Өз пікірін білдіруде, болжамдар мен гипотезалар айтуда, өз позициясын қорғауда шетел тілде коммуникацияның түрлі формалары мен типтерін практика жүзінде қолдану; 5. Шығарма, эссе, хаттар, пландар, тезис құру және қажетті ақпаратты жазғанда өз ойын жазбаша түрде жеткізе алу. Пәнді оқытуда келесі аспектілер қарастырылады: Пән жазбаша сөйлеу дағдыларын жетілдіру, студенттер арасында лингвистикалық, коммуникативтік және әлеуметтік-мәдени құзыреттілікті қалыптастыруға бағытталған практикалық курс. Лингвистикалық білім жүйесін, оның ішінде негізгі фонетикалық, лексикалық, грамматикалық, сөздік-құбылыстық құбылыстарды және шет тілінің жұмыс істеу заңдылықтарын, оның функционалдық түрлерін қарастырады; әртүрлі салаларда оқылатын шет тіліндегі мәдениетаралық коммуникацияның негіздері; кәсіби қызмет саласында зерттелетін шет тілінде мәдениетаралық қарым-қатынастың негізі; сыртқы дереккөздерден алынған шетелдік ақпаратты өңдеу және бейімдеу жолдары; бағдарлама бойынша анықталатын жаңа лексикалық бірліктерді пайдалану мүмкіндігі; бағдарлама шеңберінде коммуникативтік-мінез-құлық және аймақтық сипаттағы жаңа ақпарат.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Тілі оқылатын елдің әдебиеті
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - оқитын тіл елідің әдебиетінің даму бағыттары, әдістері мен проблемалары туралы студенттермен таныстыру. Пәнді оқу нәтижесінде білім алушылар қабілетті болады: 1. Оқылатын тілдің елі, елдегі әдебиет жанрлары дамуының негізгі кезеңдерін жүйелеу; 2. Жанрлық сәйкестілікке сәйкес шығармашылық жұмыстарды талдау; 3. Жұмыстың идеологиялық және эстетикалық құндылығын түсіндіру; 4. Мәтінді жоспарлау және түпнегізді аннотациялау дағдыларын меңгеру; 5. Әдеби ана тілі мен шығыс тілінің функционалды алуан түрлілігін, стильдердің тілдік ұйымдастырылу қағидаларын, олардың негізгі тілдік ерекшеліктерін сипаттап беруге; Пән теориялық курс болып табылады және әдебиетті дамыту тарихының негізгі кезеңдерін және әдебиетті дамытудың заманауи үрдістерін қарастырады; әдебиет тарихындағы жеке дәуірлер арасындағы байланыс, кейбір поэзиялық идеяларды басқа идеяларға көшірудің, стильдегі өзгерістердің, әдеби үрдістердің, трендтердің, әдістердің, мектептердің өзара байланыстары; негізгі тарихи және әдеби терминдер; ең маңызды әдеби концепциялар (әдіс, әдебиет түрлері, жанры, сюжеті, құрамы, көрінісі, идея, тақырып және т.б.); әдебиет еңбектері және зерттелген тіл елдің жеке авторларының еңбектері.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Лингвомәдениеттану
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты – мәдениеттің негізгі бөлігі ретінде, әлеуметтік-мәдени ақпаратты тарату тәсілі ретінде тіл туралы антропоорталықты білімді қалыптастыру және магистрдің ғылыми, педагогикалық және сыни сараптау қызметіне қажетті әлемнің ұлттық бейнесін құрау. Оқыту нәтижесінде магистрант қабілетті болады: 1. лингвистика саласындағы заманауи ғылыми парадигма білімдерін және оның дамуының динамикасын, әдістемелік ұстанымдар жүйесін, антропологиялық зерттеудің әдістемелік тәсілін меңгеруге; 2. синхронды және диахронды аспектілерде әдебиеттің негізгі қызмет көрсетуін және тіл жүйесін жеке зерттеу дағдыларын қолдануға; 3. мәтіннің түрлеріне біліктілік түсіндірме дағдыларын синтездеуге, соның ішінде оның мағыналарын және байланыстарын ашуға; 4. заманауи лингво-антропологиялық парадигманы, осы ғылыми саладағы зерттеулердің даму динамикасы туралы жүйелі ойды игеруге; 5. танымдық және зерттеу қызметінде кәсіби міндеттерді шешуде теориялық негіздері мен тәжірибелік әдістемені туралы білімді қолдануға. Пәннің бағытталуы. Лингвистикалық антропологияның жалпы зерттеушілік мәселері туралы ұғымды қалыптастыру, лингвистикалық антропологияның орталық түсініктерін қарастыру, далалық антропологиялық жүмыстардың заманауи әдістерін меңгеру. Пәнді оқыту барысында келесі астарлары қарастырылады: Лингвоелтанулық ақпарат (күнделікті өмір, өмір сүру жағдайлары, өмір деңгейі, адамгершіліктік құндылықтар, әлеуметтік айырмашылықтар); Лингвистикалық аспект (сөйлеу қарым-қатынасының формулалары, фразеологиялық бірліктер); Экстралингвистикалық аспект (қарым-қатынас жағдайын анықтайтын ережелер мен дәстүрлер жиынтығы (бет әлпеті, қимылдар, ара қашықтық)).

  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Ауызша аударма практикасы
  Несиелер: 5

  Курстың негізгі мақсаты: студенттерде Ауызша аударма аясында аудармалық, лингвистикалық және әлеуметтік- мәдени құзыреттіліктерді, халықаралық, саяси, экономикалық, ғылыми, қоғамдық өмірдегі әртүрлі тілдер мен салалардағы өкілдер арасындағы өзара түсінушілікті қалыптастыру Ауызша аударманың басты мақсаттардың бірі ауызша аударманы жасау барысында студенттердің білім, дағдылары мен құзыреттерді жүзеге асыру. Сонымен қатар, студенттерге ауызша аудармаға дайындық кезіндегі өзіндік жұмыс пен ауызша аудармашы дағдылары мен құзыреттерін дамыту. Курс оқу нәтижесінде: - ауызша аудармашыға қойылатын талаптарды; - сөйлесудің психологиялық негіздерін; - ана тілі мен шет тілдерінің теориясын; - қазіргі замандағы аудармашы қызметінің ерекшеліктерін; - аударманың негізгі сүлбілерін - ауызша аударма түрлерінің классификациясын; - ауызша аударма спецификациясы мен әдістерін білу керек - берілген мәтіннің жеке ерекшеліктерін ескере отырып, аударған мәтінді түсіну - автоматтық жүйеде жиілік аударма сәйкестікті қолдану - аудармалық түрлендіруді қолдану - сөйлеушінің сөйлеу жылдамдығына сәйкес ілеспелі аударма жасау; - мәтінді қабылдау - мәтінді түсінуде бір тілден екінші тілге жылдам ауысу; - тілдік қағидаларға сәйкес айтқанды интонация тұрғысынан дұрыс рәсімдеу - Ілеспелі аударманы жүзеге асыруда аударма жазбаларының техникасын тиімді қолдану - синхронды аударма кезінде ықтимал болжауды жүзеге асыруға қабілетті болу - көпшілікпен жұмыс істеуде эмоционалды қысылуды жеңу - жеке компьютермен жұмыс істеуде электронды сөздіктер мен мәтінді рәсімдеу бағдарламаларды пайдалану

  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Базалық шет тілі (C2 деңгейі)
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты алдыңғы деңгейлерде алған білімдерін сапалы жетілдіру және тілдесу мен коммуникациялық ақпарат алмасуда қолданылатын ауызша және жазбаша сөйлеу дағдыларын одан әрі дамытуды көздейді. Көпшілік алдында сөйлеу негіздері жетіліп жақсарады: ауызша сөйлесу, баяндама, келіссөздер, талқылау. Пәнді оқу нәтижесінде білім алушылар қабілетті болады: 1. Оқитын ел тілінде әр түрлі тақырыпта дайындықсыз сөйлесе алу; 2. Түрлі тілдік құралдарды пайдалана отырып, кең пікірталастарға, дауларға, оқылған проблемалық сипаттағы мәтіндерді талқылауға қатысу; 3. Қажетті анықтамалық әдебиеттерді пайдалана отырып, өз бетімен мәтінді оқып, түсіну; 4. Сөз құрамына, мәтіннің мазмұнына қарап, таныс емес сөздердің мағынасын анықтау; 5. Бірнеше ауызша және жазбаша дереккөздерге сүйене отырып байланысы бар аналитикалық мәтін құрай білу. Пән практикалық курс болып табылады және алдыңғы деңгейлерде алған білімдерін сапалы жетілдіру және тілдесу мен коммуникациялық ақпарат алмасуда қолданылатын ауызша және жазбаша сөйлеу дағдыларын одан әрі дамытуды көздейді. Сонымен қатар, оқитын тілдің әлеуметтік-лингвистикалық аспектілеріне, тілдік дағдылар мен коммуникативті қабілеттерді жетілдіруге, үлкен көңіл бөлінеді

  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • БАҚ тілі
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты – ауызша және жазбаша аударма кезіндегі мәтіндерді аудару дағдыларын, шығыс тілінен ана тіліне, ана тілінен шығыс тіліне аударма кезіндегі коғамдық-саяси және публицистикалық аудио, видео мәліметтерді қолдану. Пәнді оқу нәтижесінде білім алушылар қабілетті болады: 1.БАҚ тілінің ерекшеліктерін суреттеу; 2.Қазіргі БАҚ құралдарын қолдана отырып, қоғамдық-саяси бағытта қалыпты шығыс тілдерін тұрақты сөз тіркестері мен сөйлеу айналымдарын жүйелендіру; 3.Оқып жатқан тілдің елінің қазіргі қоғамдағы мәселелеріне анализ жасау; 4.Қазіргі БАҚ тілін адекватты түрде қабылдау; 5.Практика кезінде жазбаша аударма мәтіндері мен құжаттарды, кәсіби сөздіктерді және интернет ресурстарын қолдану. Пән практикалық курсты және оқып жатқан тілдің БАҚ құралдары ерекшеліктерін қамтиды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Практикалық тыңдау
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты – студенттерде оқитын шығыс тіліде сөйлеушіні тыңдау және түсіну дағдыларын қалыптастыру. Пәнді оқу нәтижесінде білім алушылар қабілетті болады: 1. Зерттелетін тілдің фонетикалық ерекшеліктерін, дауыссыз және дауысты дыбыстардың дыбыстық белгілерін және олардың дыбыстық бейнелерін сипаттау; 2. Негізгі интонациялық құрылымдарды анықтау; 3. Дыбыс және видео жазбадан сөйлеушінің сөзін тани алу; 4. Қарым-қатынас процесінде зерттелген интонациялық құрылымдарды жаңғырту; 5. Таныс қарым-қатынас саласында фразалар мен ең жиі кездесетін сөздерді және сөз тіркестерін, сондай-ақ негізгі идеяларды және қарапайым хабарларды түсіну; 6. Сұхбаттас пен өз сөйлеуінде негізгі фонетикалық қателерді бақылап анықтап, талдау. Пән практикалық курс болып табылады. Тыңдалымға оқыту қарастырылып отырған тақырып, коммуникация саласы және лингвистикалық материал негізінде монологтық немесе диалогтық сипаттағы дыбыстық және бейнематериалдар негізінде жүзеге асырылады. Курс жеке сөздердегі дыбыстарды тануға, сөздердегі екпін, сөйлеу ритмін, тоқтауларды сөз ағымын мағыналы сегменттерге бөлу құралы арқылы оқуға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Шығыс тілінің паремиологиясы және фразеологиясы
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - кәсіби аударма дағдыларынқалыптастыру; Тұрақты тіркестерді аудару процесінде тілдік бірліктерді түрлендіру жолдарын, құралдарын және әдістерін жүйелі түрде жасау. Пәнді оқу нәтижесінде білім алушылар қабілетті болады: 1. Тұрақты тіркестерді аудару ерекшеліктерін жүйелеу; 2. Тұрақты тіркестерді аудару әдістерін қолдану; 3. Ауызша аудармаға қол жеткізудің негізгі әдістерін қолдану; 4. Аударманың негізгі әдістерін қолдану. 5. Түпнұсқа мәтіннің құрылымы мен аударманың кешенді моделінің тілдік деңгейіне талдау жасауға қабілетті болуы тиіс. Пәндер практикалық курсты қамтиды және тұрақты тіркестерді аудару ерекшеліктерін, тұрақты тіркестерді аудару әдістерін қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Әлеуметтік саласындағы аударма
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - полиция бөлімшелерінде, иммиграциялық кеңселерде, әлеуметтік қамсыздандыру орталықтарында, мектептерде, медициналық және басқа мекемелерде лауазымды тұлғалар мен қарапайым азаматтардың коммуникациядағы қызметіне ықпал етуге арналған аударма дағдыларын дамыту. Пәнді оқу нәтижесінде білім алушылар қабілетті болады: 1. Аударма үшін негізгі ережелерді пайдалана отырып қазіргі техникалық құралдарды қолдану; 2.Ресми іскери стилдің стилистикалық және коммуникативті прагматикалық ерекшеліктерін классификациялау, аударылатын тілге тасымалдау жолдары, аударылатын тілдегі ресмилік деңгейі; 3. Аудармалық нормаларды сақтай отырып аударманың негізгі тәсілдерін қолдану; 4. Аударма процессі мен оның нәтижесін талдауда аудармалық транцформациялар мен негізгі аударма модельдерін қолдану; 5.Шығыс тіліндегі мәтіндерде пайдаланылатын синтаксистік конструкциялар мен грамматикалық формалардың сауатты аудармасын жасау. Пән практикалық курсты қамтиды және мемлекеттік қызмет саласында арнайы лексиканы, диалогқа қатысушылар арасында мәдени айырмашылықтарды, дәйекті түсіндірудің ерекшеліктері мен қиындықтарын қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Жазбаша аударма практикасы
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты-студенттердің шығыс тілінен ана тіліне және ана тілінен шығыс тіліне аудару дағдыларын қалыптастыру. Пәнді оқу нәтижесінде білім алушылар қабілетті болады: 1. Жазбаша аударма түрлеріні классификациялау; 2. Жазбаша аударма кезеңдері, үдерісі, технологиясы мен әр кезеңдегі жұмыс амалдарын, жазбаша аударма барысының ерекшеліктерін сипаттау; 3. Жазбаша аударма саласындағы аудармашыға қойылатын талаптарды тәжірибеде қолдана білу; 4. Негізгі мәтінді талдап, стандарты және стандарты емес аударма мәселелерін анықтау, әртүрлі аудармалық өзгерулерді қолдана отырып, мәселелерді шешу әдістерін таңдау; 5. Мәтінді тілдік түрлендіру құралы ретінде лексикалық, грамматикалық, стилистикалық өзгерулер жүйесін қолдана алу; 6. Сөздік, анықтамалық оқулықтар және т.б. ақпарат көздерін кәсіби түрде қолдану; 7. Электронды сөздік, мәтін редакторы, компьютерлік бағдарламаларды т,б. қолдану. Пән тәжірбиелік курс болып табылады және осы пәнді меңгеру барысында студенттер жазбаша аударма ұғымы, ерекшеліктері, түрлері, кезеңдері мен технологиясы жайлы түсінікке ие болады; мәтінді талдау қабілеті қалыптасып, мәтінді қайта жазып, аударылған мәтінді редакциялау дағдылары қалыптасады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Экономикалық мәтіндерді аудару
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты-болашақ кәсіби аудармашының шет тілін кәсіби мақсатта пайдалануға мүмкіндік беретін шеттілдік коммуникативті құзыреттіліктерді қалыптастыруына; экономикалық сипаттағы мәтіндерді ауызша және жазбаша аударуына; кәсіби мәселелерді шешу мақсатында шетелдік серіктестермен кездесу өткізуіне дағдыландырады; Оқыту нәтижелері: - экономикалық сипаттағы мәтіндерді аудару ерекшеліктерін жүйелеу; - экономикалық аудармада аударма түрлендірудің әдістері мен ерекшеліктерін сипаттау; экономика мәтіндерін аударма алдында талдай алу; - түпнұсқаның жанр және мәнмәтінін ескере отырып, экономикалық мәтінің аударма стратегиясын таңдау; - экономикалық мәтіндерді аудару барысында аударманың дұрыстығымен баламалығын жүзеге асыру үшін әдістер мен амалдарды таңдап, талдау; Пән тәжірбиелік курс болып табылады және оқу барысында студенттердің экономикалық терминдер бойынша лексикалық қорларын кеңейтуіне; экономикалық мәтіндерді қазақ/орыс тілдерінен шығыс тіліне, шығыс тілінен қазақ/орыс тілдеріне жазбаша аудару дағдыларын дамытуына (визуальды-жазбаша аударма); экономикалық сипаттағы түрлі мәселелер бойынша шығыс тіліндегі аутентикалық сөздерді ауызша аудару дағдыларын дамыту (сөз тіркесі және ілеспе аударма элементтерін біржақты аударма) ; екі жақты ауызша аударма дағдыларын меңгерту (сөз тіркесі және ілеспе аударма элементтерін екіжақты аударма); студентердің экономика, іскерлік әдеп салалары бойынша білімдерін кеңейту. -экономикалық мәтіндерді ауызша аудару дағдыларын дамыту; - студенттерде екі жақты аударма дағдыларын меңгерту; - студентердің экономика, іскерлік әдеп салалары бойынша білімдерін кеңейту. Оқу нәтижесінде студенттер: 1) экономикалық мәтіндерін аударудың негізгі қиындықтары 2) экономика аудармасындағы аудармалық сәйкестіктің негізгі түрлері; 3) экономикалық аудармадағы аударма өзгертулердің ерекшеліктерін білу керек; 1) экономика мәтіндерін аударма алдында талдай алу; 2) түпнұсқаның жанр және мәнмәтінін ескере отырып, экономикалық мәтінің аударма стратегиясын таңдау 3) экономикалық мәтіндерді аудару барысында аударманың дұрыстығымен баламалығын жүзеге асыру үшін әдістер мен амалдарды таңдап, талдау 4) ауызша аударма кезінде мәтінді қабылдаумен бірге оның мағыналық талдауын жасау; 5) ауызша аударма кезінде мәтінді қабылдаумен бірге қысқа жазулар жүргізу керек; 6) фондық білімдерді келтіру; 7) жазбаша аударма кезінде мәтіннің ақпараттық мәнін құрайтын тірек-кілттік терминдерін бөліп қарастыру; Қабілеттерді меңгеру: - терминологиялық сөздік құрастыру; - экономикалық мәтіндерді ауызша және жазбаша аударма жасау; - экономикалық сөздіктері мен анықтамалық оқулықтарды қолдана отырып, заң құжатта рмен жұмыс істеу

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Ілеспелі аударма практикасы
  Несиелер: 5

  БПәннің мақсаты – шығыс тілінен ана тіліне, ана тлінен шығыс тіліне ілеспе аударма дағдысын дамыту, ресми кездесулерде сухбат бергенде, доклад қорғағанда қоғамдық саяси орынға шыққанда орфографилық және орфоэпиялық, лексикалық және грамматикалық ерекшеліктерін меңгеру. Пәнді оқу нәтижесінде білім алушылар қабілетті болады: 1. Аударманың трансформациялық тәсілдерін, мәліметтің компрессиясы мен компенсациясын және прагматикалық адаптациясын қолдану; 2. Мәдени қоғамда және кәсіби ортада этикалық нормаларды қолдану; 3. Аударманы орындауға әдістерді дайындау, мәліметтерді іздеу, арнайы әдебиет пен компьютерді пайдалану. 4. Түпнұсқаны аударуға жалпы стратегияны таңдау; 5.Ауызша аударманы жүзеге асыру барысында стилистикалық және прагматикалық адекватты қолданып, қиындықтың түрлі деңгейінен өту. Пән практикалық курсты қамтиды және мына мәселелерді қарастырады: теория негіздері және ілеспе аударма практикасы; ауызша аударма, ауызша аударманың ерекшеліктері мен түрлері; ауызша аударманың негізгі тарихи кезеңдері; кәсіби ауызша аударманың ерекшеліктері, турлері, категориялары; ауызша аударма үрдісіне анализ және синтез жасау, ілеспе аударма мәтіндік жанрларды , көпшілік алдына шығу практикасы, сөз сөйлеу және есте сақтау ерекшелігі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Шет тілінде оқу
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - студенттердің коммуникативті оқу дағдыларын қалыптастыру, қажетті ақпаратты алу және оны түсіндіру. Пәнді оқу нәтижесінде білім алушылар қабілетті болады: 1. Оқылым түрлерін және мәтіннің сипатын оқу; 2. Оқылым түрлерін және мәтіннің сипаттамаларын классификациялау; 3. Түрлі жанрдағы бейімделген мәтіндерді оқу және түсіну дағдыларын көрсету; 4. Мәтіннен қажетті ақпаратты алу үшін мәтінмен жұмысты жүйелендіру; 5. Рефераттарды жазуға, оқылған мәтіннің аннотациясына жазуға дағдылану. Пән практикалық курс болып табылады және шығыс тіліндегі мәтіндерді түсіну дағдыларын дамытуға бағытталған. Оқу барысында мәтіннің негізгі мазмұнын белгілі анықтамалық сөздермен, халықаралық лексика және географиялық атаулармен анықтау аспектілері қарастырылады; сөйлемнің мағынасы мен морфологиясындағы сөз тәртібіне сәйкес сөздің қай сөз табына жататынын анықтау; сөздің мағынасын мәтін бойынша тану; мәтіннің семантикалық құрылымын анықтау (әрбір параграфтың мәнін анықтау); негізгі және қосымша ақпаратты анықтау алу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Сөйлеу мәдениеті практикумы
  Несиелер: 6

  Пәннің мақсаты - тілдік мәдениет ерекшеліктерін меңгеру және зерттелетін шет тілінің коммуникативтік стилін игеру, меңгеру ерекшеліктері туралы білім мен идеяларды біріктіру жолымен коммуникативтік құзыреттілікті дамыту процесінде сөйлеудің қарым-қатынас мәдениетін қалыптастыру. Оқыту нәтижелері: - тілдік ерекшеліктерін және коммуникацияның ұлттық-мәдени ерекшеліктерін сұрыптау қазіргі заманғы шығыс тілінің түрлі коммуникативтік стильдері мен сөйлеу жанрлары; - Базалық мәліметтерді қарым-қатынас тілінің мәдениеті ретінде суреттеу; - өздерінің әлеуметтік-мәдени ерекшеліктерін ескере отырып, прагматикалық қарым-қатынас мәселелерін шешу үшін ақпараттың әртүрлі түрлерін білдірудің дискурсивті тәсілдерін тиімді пайдалану; - кәсіби тапсырмаларды орындау үшін мәтінді алдын ала ауызша түсіндіруді жүзеге асыру; - әртүрлі ақпарат түрлерін білу дағдыларын іс жүзінде қолдануға болады: нақты, тұжырымдамалық, эмоционалдық-бағаланатын, экспрессивті және субтекстикалық; түрлі жанрлар мен стильді мәтіндерді түсіндіру дағдыларын қолдану. Пән әртүрлі әлеуметтік салалардағы тіл және мәдениет спикерлері арасындағы өзара әрекеттесудің ерекшеліктерін ескере отырып, ауызша және ауызша емес қарым-қатынас дағдыларын дамытуға бағытталған практикалық курс.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Классикалық мәтіндерді аудару
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - студенттердің классикалық мәтіндерді аудару дағдыларын қалыптастыру. Пәнді оқу нәтижесінде білім алушылар қабілетті болады: 1. Мәтінді аудару принциптерін, әдістерін және тәсілдерін қолдану; 2. Көркем мәтіндерде классикалық мәтіндерді аудару және аударма жазбаларын аудару процесінің үлгілерін ұстану; 3. Оның мақсатын және түпнұсқасының түрін ескере отырып, аударымның жалпы стратегиясын айқындау; 4. Түпнұсқа және күрделі аудару үлгісі мәтінінің тілдік деңгейін талдау; 5. Күрделі аударма үлгісінде лексикалық, грамматикалық және стилистикалық әдістерді қолдануға болады. Пән практикалық курс болып табылады және классикалық мәтіндерді аудару ерекшеліктерін студенттерге таныстыруға бағытталған; ше тіліндегі әлемдік картинаны жеткізу қабілеттілігін қалыптастыру; түпнұсқаның стилистикалық және культурологиялық ерекшеліктері; классикалық мәтіндердің аударма алдын анализ жасау қабілетін дамыту; аударма стратегиясы мен әдістерін таңдау; классикалық мәтіндерді аударма барысында редакциялау қабілеттілігін дамыту.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Көркем аударма практикасы
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - екі жақты аударма процесінде тілдік бірліктерді түрлендіру жолдары, әдістері мен тәсілдерін және аудармашы ретінде кәсіби қызметті жүзеге асыратын әдеби мәтіндерді аударудағы практикалық дағдыларды қалыптастыру арқылы студенттерді жүйелі түрде таныстыру, аудармашы дайындауға кәсіби құзыреттілікті қалыптастыру. Пәнді оқу нәтижесінде білім алушылар қабілетті болады: 1. Көркем мәтін құрылысының үлгілері мен оның негізгі функцияларын сипаттау; 2. Көркем аударма принциптерін, әдістерін және тәсілдерін қолдану; 3. Аударма стратегиясының әртүрлі түрлерін таңдау; 4. Көркем аудармалардың грамматикалық, лексикалық және стилистикалық аспектілерін жіктеу; 5. Көркем аудармаларды және оның нәтижелерін талдау кезінде аударудың негізгі модельдерін, аударма түрлендірулерін және оларды пайдалану әдістерін жүйелеу. Пән - студенттерді әртүрлі көркем мәтіндерді аударудың ерекшеліктерімен таныстыруға арналған практикалық курс; әлемнің сыртқы суреттерінің түпнұсқалығын, стилистикалық және мәдени ерекшеліктерін көрсету дағдысын қалыптастыру; көркем мәтінді алдын ала трансляциялық талдау дағдыларын дамыту, аударма стратегияларын және әдістерін таңдау; әдеби мәтіндерді аудару дағдыларын дамыту.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Заң саласындағы аударма(шығыс тілі)
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты-құқықтық құжаттардың негізгі түрлерімен және олардың аударылу ерекшеліктерімен таныстыруға, сонымен қатар азаматтық-құқықтық шарттардың әр түрлі лексикасын зерделеуге бағытталған. Оқыту нәтижелері: - заң мәтіндерін аударудағы негізгі қиындықтарды анықтау; - заң аудармасындағы аудармалық сәйкестіктің негізгі түрлерін жүйелеу; - заң аудармасындағы аударма түрлендіру әдістерінің ерекшеліктерін анықтау; - заң мәтіндерін аударма алдында талдай алу; - түпнұсқаның жанр және мән мәтінін ескере отырып, заң мәтінің аудару стратегиясын таңдау; - заң мәтіндер аудару барысында аударманың дұрыстығы мен баламалығын жүзеге асыру үшін әдістер мен амалдарды таңдап, талдау; - терминологиялық сөздік құрастыру және заң мәтіндерін ауызша және жазбаша аударма жасау дағдыларын тәжірибе жүзінде жүзеге асыру, сонымен қатар заң сөздіктері мен анықтамалық оқулықтарды қолдана отырып, заңи құжаттармен жұмыс істеу. Пән тәжірбиелік курс болып табылады және оқу барысында студенттер тілін үйреніп жатқан елдегі құқықтық және терминдік лексикамен таныс бола алады; студенттер құқықтық терминологиямен байланысты тұрақты сөз тіркестері мен клишелерді аударма жасау дағдыларын қалыптасады; құқықтық құжаттардағы күрделі синтаксистік құрылымдарды аударма жасау дағдылары дамиды; құқықтық құжаттарды аудару стратегиялары мен тәсілдерін игереді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Жеке аудару теориясы
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты – тілдік бірліктерлі түрлендірудің әдістер, амалдар және жолдар туралы жүйеленген көріністі құру, оқыған шығыс тілінен ана тіліне және ана тілінен шығыс тіліне ауызша және жазбаша аударудың практикалық дағдыларын меңгеру және дамыту. Пәнді оқу нәтижесінде білім алушылар қабілетті болады: 1. Зерттелетін тілдің аударма теориясы тілдік аспектілерін анықтау; 2. Оқылатын тілдің әрекетінің лексикалық, грамматикалық, сөзжасамдық құбылыстары мен тілдің функционалдылығының заңдылықтары, оның функционалдық түрлері туралы лингыһвистикалық білім жүйесін көрсету; 3. Аударма түрлендіруін сөйлем мен мәтін деңгейінде қолдану; аударылған мәтіннің прагматикалық бағыты, модальды және экспрессивті бояуын көрсету; 4. Мәтінді алдын ала талдау; 5. Тіларалық және мәдениаралық келіспеушіліктерді анықтау және өзара байланыстыру. Пән теориялық курс болып табылады және аударманың әлеуметтік-лингвистикалық және мәдени проблемалары, аударма аспектісіндегі мәтін және оның ұлттық және мәдени ерекшеліктері, аудармадағы шындықтар және тиісті аттар, аударма фразеологиялық бірліктер, аударманың лексикалық және грамматикалық аспектілері, аударма стилистикасы және аударма прагматикасын қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Шығыс тілінің аударма практикумы
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - кәсіби аударма дағдыларын қалыптастыру; екіжақты аударма процесінде тілдік бірліктерді түрлендіру жолдарын, құралдарын және әдістерін жүйелі түрде ұсыну. Оқыту нәтижелері: - аудармадағы эквиваленттікке қол жеткізудің негізгі әдістерін қолдануға және аударманың негізгі әдістерін қолдана білуге уйретеді; - лексикалық эквиваленттің нормаларына сәйкес грамматикалық, синтаксистік және стилистикалық нысандарды сақтауға, ауызша және жазбаша аударма жүргізуге мүмкіндік береді; - лингвистикалық міндеттерді шешу үшін негізгі ақпараттық іздеу жүйелерімен, электрондық сөздіктермен және басқа электрондық ресурстармен жұмыс жасау; - түпнұсқа сөзді нақты қабылдауға ықпал ететін мәтінді алдын ала ауызша талдау әдісін қолдануға; - мамандандырылған әдебиет және компьютерлік желілерде ақпаратты іздестіруді қоса алғанда, аударма жасауға дайындық әдістерін қолдануға болады. Пәндер практикалық курсты қамтиды және аударманың түрлері мен ерекшеліктерін, аудармадағы эквиваленттікке жетудің негізгі жолдарын, аударманың негізгі әдістерін қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Синхронды аударма негіздері (шығыс тілі)
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты – синхронды аударманың ерекшеліктермен және талаптарымен, синхронды аудармашыға ұсынылатын талаптармен танысу, оған қоса аударма кезінде керекті тәсіл мен дағдыны ерекше меңгеру. Оқыту нәтижелері: - ауызша аударма этикасын меңгеру; - синхронды аудармада кезінде стандартты тәсілдерді және екі тіл арасындағы мәдениетті ажырата білу қабілеті; жоғары дәрежедегі коммуникативті нәтиже алу үшін аударма технологиясын, тәсілдерін және аударылатын тілдің ерекшеліктерін білу. Пән практикалық курсты және синхронды аударманың әдістерін, тәсілдерін және түрлерін (конкретизиция, генерализация, модуляция, компрессия, декомпрессия; анатомикалық аударма, суреттеу аудармасы,компенсация қабылдау) , мамандандырылған тіл лакунын қамтиды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Техникалық мәтіндерді аудару(шығыс тілі)
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты студенттердің техникалық мәтіндерді аудару саласындағы білімін қалыптастыру, студенттерге түпнұсқа мазмұнын бұрмаламай, грамматикаық ережелерін бұзбай, ғылыми және техникалық мәтіндерді сөздер мен тілдің үйлесімділігін қорғай отырып аударуға үйрету. Оқыту нәтижелері: - ғылыми-техникалық стильдің лексикалық, грамматикалық және стилистикалық ерекшеліктерін шығыс және ана тілдерінде жүйелеу; - терминдердің мағынасына сай баламаларын таба білу, беймәлім терминдер мен сөз тіркестерінің мағынасын контекст бойынша анықтау; - баламасы жоқ терминология және лексиканы транслитерацияны пайдалана отырып аудару; - грамматикалық тұрғыдан реттеу және синтаксистік тұрғыдан қайта топтастыру жолдарын пайдалана отырып аудару; - мамандандырылған сөздіктер пайдалану; - техникалық құжаттама мәтінді талдау және аудару. Пән тәжірбиелік курс болып табылады және техникалық аударма процесінде тілдік бірліктерді түрлендіру жолдарын, құралдарын және әдістерін жүйелі түрде түсінуге, шығыс тілінен ана тіліне, ана тілінен шығыс тіліне аударудың практикалық дағдыларын дамытуға және техникалық мәтіндерді, техникалық ғылымдарындағы түрлі мәселелерді қозғайтын жинақтар мен мақалаларды, техниканың түрлі салалары бойынша ғылыми және ғылыми-танымал әдебиеттерді, техникалық және тауар тасымалдау құжаттарын, патенттер, жобалық материалдар, техникалық жарнама және т.б. мәтіндерді аудару дағдыларын қалыптастыруға бағытталған;

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Cтилистика және сөйлеу мәдениеті
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - саладағы кәсіби құзыреттілік кешенінің негізгі деңгейін қалыптастыру болашақ лингвист-аудармашыдан туған және зерттелген тілдің стилистикасы: лингвистикалық (әр түрлі функционалдық салаларда ауызша / жазбаша сөйлеу түрінде пайдалану үшін лингвистикалық материалды меңгеру); дискурстық (коммуникативтік тұрғыдан сөйлейтін сөйлеу құрылымдарында монологтық және диалогтық сипаттағы мәтіндерді өз бетімен тану қабілеті); социолингвистикалық (сөйлеу белсенділігінің барлық салаларында мәнерлеп сөйлеуді қалыптастыру барысында тілдік құралдарды / мәтіндерді нормативтік және тиісті түрде қолдану мүмкіндігі); әлеуметтік (негізгі әлеуметтік-мінез-құлықты түсіну қабілеті спикердің мінездемесі, олардың коммуникативтік ниетін жағдайға және олардың әлеуметтік мәртебесіне лайықты түрде іске асыруға мүмкіндік береді). Пәнді оқу нәтижесінде білім алушылар қабілетті болады: 1.Туған және шығыс әдеби тілінің функционалды сорттарын, стильдердің сөйлеуін ұйымдастыру принциптерін, олардың негізгі тілдік ерекшеліктерін сипаттау; 2. Қарым-қатынас мақсаттары үшін тілдің маңызды және табысты қолданылуын қамтамасыз ететін жақсы сөйлеудің негізгі коммуникативтік қасиеттерін таңдау; 3. Тілдік мәнерлілік құралдарын пайдалану; 4. Заманауи туған және шығыс әдеби тілдерінің нормаларын, олардың түрлерін салыстыру; 5. Сөйлеу этикетінің ережелерін, сөйлеу мәдениетін жақсарту және жетілдіру жолдарын қолдануға. Бұл пән теориялық-практикалық курстарды негізге ала отырып, студенттердің қазіргі замандағы ана тілдерінің және шығыс тілдерінің нормалары туралы көзқарасын қалыптастыруға бағытталған. Оқу барысында студенттер ғылыми, іскерлік, публицистикалық мәтіндердің стилистикалық ерекшеліктері туралы біледі ; қойылған мақсаттарға сәйкес, әр түрлі жағдайларда ана тілдерінің және шығыс тілдерінің бейнелеуіш құралдарын пайдалануды үйренеді.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Медицина мәтіндерін аудару
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты – медициналық аударманың үрдісінде тілді түрлендірудің тәсілдеріне, құралдарына және әдістеріне мәлімет береді; Медициналық мәтіндерді шығыс тілінен өз туған тіліне аударудың практикалық дағдыларының дамуы және өз туған тілінен шығыс тіліне аударудың дағдыларын қалыптастыру. Оқыту нәтижесі: - медициналық мәтінге аударар алдында анализ жасауды жүзеге асыру; - медициналық мәтінді аударуда стратегия таңдау; - медициналық мәтінді аудару үрдісінде эквиваленнті және адекватты нәтижеге қол жеткізу үшін аударма тәсілдері мен әдістерін анализдеу; - медицина терминдерін жетік білу; - жұмыс істеу барысында медицина лексикасын қолдану; медицина мәтіндерін бір тілден екінші тілге аудару барысында ерекшеліктерді ескеру. Пән практикалық курсты және медициналық терминдерді, медициналық мәтіндердің ерекшеліктерін, медициналық мәтіндерді аударудың ерекшеліктерін қамтиды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Қоғамдық-саяси мәтіндерді аудару
  Несиелер: 5

  Курс мақсаты: - қоғамдық-саяси мәтіндерді аудару негізінде студенттерге тілдің теориялық-әдіснамалық түсінігін беру; – мамандық бойынша қоғамдық-саяси лексикамен мәтінді оқу барысында студенттерде шығыс тілінің грамматикалық және тақырыптық лексиканы қолдану дағдыларын қалыптастыру; -ақпараттық мәтіндерді аударып өңдеуде ерекшеліктерін көрсету; – оқыған мәтінге талдау жасау және мақалаларға талдау жасау дағдыларын қалыптастыру; - пікірталастарды қолдана отырып және әртүрлі жаттығуларды бекіте отырып лексиканы тақырыпта қолдануға үйрету; – қоғамдық-саяси тақырыптарда тілдесу қабілеттерін қалыптастыру. Студент курсты оқу нәтижесінде: – қоғамдық- саяси лексикамен жұмыс істей алу керек; – бір тілден екінші тілге аударғанда аударманың ерекшеліктерін ескеру; – меңгерген материалмен лексикалық тақырыптың лексикалық практикалық маңызы жайлы түсінік болуы керек. Сонымен қатар, лексиканысаясиәдебиеттерді, газет мәтіндерін аударған кезде, іскерлік сөйлесу барысында және іскерлік құжаттарды рәсімдеуде қолдана білуі керек

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Базалық шет тілі
  Несиелер: 6

  ППәннің негізгі мақсаты нақты күнделікті және кәсіби қарым-қатынаста шет тілін белсенді қолдану үшін күнделікті ауызекі сөйлеу мен тілдің практикалық білімдерін үйрету болып табылады. Пәнді оқу нәтижесінде білім алушылар қабілетті болады: 1. Күнделікті ауызекі сөзді пайдалану (нормативтік айтылу, сөйлеу ырғағы, т.б.); 2. Ең көп қолданылатын (негізгі) грамматика және кәсіби сөйлеуге тән негізгі грамматикалық құбылыстарды белсенді меңгеру; 3. Күнделікті және кәсіби қарым-қатынастың лингвистикалық материалдарының жиілігіне негізделген мәтіндерді түсіну; 4. Оқиғалар, сезімдер, ниеттерін жеке хаттарда сипаттау; 5. Таныс немесе қызықты тақырып бойынша эссе жазу әдістерін меңгеру. Пән практикалық курс болып табылады және негізгі тілдік дағдыларды мен білімдерін арттыруға бағытталған: сөйлеу, тыңдау, оқу және жазу. Бұл пәнді өту барысында студенттер күнделікті қарым-қатынас пен кәсіптік орта үшін қажет қарым-қатынас лексикалық минимумына ие болады; Ауызекі сөйлеу, сонымен қатар, ауызша және жаөбаша кәсіптік сөйлеуге тән негізгі грамматикалық құбылыстармен танысады; күнделікті жағдай мен кәсіби ортада сөйлеу кезінде сөйлеу этикетінің ережелерін меңгереді.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Мәдениаралық қарым-қатынастың теориясы мен практикасы
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - мәдениетаралық қарым-қатынас дағдыларын қалыптастыру, оларды мәдениетаралық қарым-қатынас пен білім алудың жергілікті және шетелдік мәдениет саласындағы стратегиясы арқылы меңгеру негізінде жетілдіру. Оқу нәтижелері: - мәдениетаралық қарым-қатынастың негізгі ұғымдарын сипаттау; отандық және шетелдік мәдени құндылықтарға бағдарлау жүйесі; - өмірдің әртүрлі контекстінде өздерінің мәдениетінің мән-мағынасын және олардың маңызын анықтайды; - мәдениеттердің ұқсастығы мен айырмашылығын салыстыру; - мәдениетаралық байланыстардың түрлі жағдайларында тиісті мінез-құлықты қамтамасыз ету үшін қажетті мінез-құлық стратегияларын талдау; - отандық мәдени ортаға алынған тәжірибенің маңыздылығын және адамның әрекеттерінің табиғатына әсер ету дәрежесін түсіну; - шетелдік мәдениетті түсіну және осындай білімді игеру стратегияларын игеру үшін қажетті білімдерді пайдалану. Пән теориялық курсты қамтиды. Тренинг барысында студенттер шетелдік мәдениеттің құбылыстары туралы білім жүйесін дамыта алады, өздерінің және шет елдік мәдениеттер құндылықтарына мұқият қарауды дамытады; басқа адамдарға тән және осы халықтың мәдениетімен байланысты стереотиптерді түсінеді; Тіл және мәдениет арасындағы қарым-қатынасты түсінуге негізделген коммуникативтік құзыреттілікті қалыптастырады; мәдениетаралық коммуникацияны жүзеге асырудағы пішінді біледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Мәдениетаралық қарым-қатынас контекстіндегі базалық шет тілі
  Несиелер: 5

  Осы курстың мақсаты шет тілі әрекеттілігіне қажетті фонетикалық, грамматикалық және лексикалық материал негізінде сөйлеу әрекетінің барлық төрт түрі бойынша студенттердің коммуникативтік құзыреттілігін дамыту болып табылады. Студенттердің ой-өрісін кеңейтіп, жалпы мәдениеті мен білімін, ойлау мәдениетін, сөйлеу мәдениетін арттыру. Мәдениетаралық және ғылыми байланыстарды орнықтыруға, басқа елдер мен халықтардың рухани құндылықтарына құрметпен қарауға студенттерді дайындау. Пәнді оқу нәтижесінде білім алушылар қабілетті болады: 1. Дайын және дайын емес сөйлеу негізінде коммуникативтік мақсаттарды жүзеге асыру; 2. Әртүрлі жанрдағы түпнұсқалық мәтіндерден берілген оқу стратегиясына сәйкес ақпаратты шығару; 3. Әртүрлі дереккөздерден оқылатын тақырып аясында түсетін ақпаратты синтездеу және бағалау; 4. Жазбаша түрде оқыған, көрген, естігенді, сондай-ақ өз ойларын оқылатын тілдің пунктуациялық және графикалық-орфографиялық қағидаларын, әлеуметтік ерекшеліктерін, баяндау логикасын ескере отырып түсіре алу; 5. Тыңдаған мәтінді жаһандық және егжей-тегжейлі түсіну. Пән практикалық курс болып табылады және студенттердің шет тілінде сөйлесудің мәдениаралық деңгейде дамытуға, өнімді және рецептивті тілдік материалдарды тереңдетуге және кеңейтуге бағытталған. Пәнде жалпы және терминологиялық сипаттағы лексиканы қарастырады; тілдік қарым-қатынас құрылымын түсіну функциясын орындайтын (кәсіби қарым-қатынастың ауызша және жазбаша түрлеріне тән формалар мен құрылымдарды тану және түсіну, сөйлеудегі грамматикалық пішіндерді және құрылымдарды пайдалану) ережелерін зерделейді; оқылатын тіл елінің мәдениеті туралы ақпарат; оқылатын тілдің мәдени ерекшеліктерін түсінуге үлес қосатын культурологиялық материалдарды қарастырады.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Іскерлік шығыс тілі
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - іскерлік қарым-қатынас саласында коммуникативтік құзыреттілікті ауызша және жазбаша түрде қалыптастыру. Пәнді оқу нәтижесінде білім алушылар қабілетті болады: 1. Оқитын елдің тіліндегі іскерлік қарым-қатынастың мәдени дәстүрлерін түсіну; 2. Кәсіби шығыс тілінің негізгі тұжырымдамаларын, терминдерін, сөздерін және сөз тіркестерін қолдану; 3. Коммерциялық жазба мен қорытындылардың, коммерциялық жазу құрылымдарының; іскерлік шындықтың, қаржы және банк терминологияларының жалпы қабылданған нысандарын жүйелендіру; 4. Әскери хаттарды дұрыс құрау; 5. Іскерлік хат-хабарларды сауатты және дұрыс жүргізу. Бұл пән - практикалық сабақ. Бұл пәнді оқу барысында студенттер ауызша және жазбаша түрдегі іскерлік қарым-қатынастың шығыс тілінде негіздерімен танысады.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Код ON1

  әлемдік және еуразиялық тарихи үрдіс контекстінде Қазақстан мемлекеттілігінің прогрессивті дамуының жаңа тарихының негізгі кезеңдерін сараптау; Қазақстан Республикасының даму үлгісінің табыс факторларын қорытындылай білу үшін ғылыми, тарихи және философиялық білімін интерпретациялау және шығармашылық тұрғыда пайдалануға қабілетті болуы;

 • Код ON2

  коммуникациялық мәселелерді шешу үшін лингвистикалық және лингвомәдени білімдерін пайдалана білуі, қазақ (орыс) тілінде логикалық тұрғыдан дұрыс, дәлелденген және нақты түрде ауызша және жазбаша сөйлеу қабілетіне ие болуы, кәсіби мәтіндерді дайындай және өңдей білуі, сұхбаттар жүргізуі және пікірталастарға қатыса білуі.

 • Код ON3

  ақпараттың релеванттығын анықтау мақсатында түрлі тілдік құралдарды сәйкес қолдана отырып, өз ойын еркін білдіру; аудармашының этикасы және ережесін сақтай білу

 • Код ON4

  кәсіби қызметте ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдалану, кәсіби міндеттерді тиімді жүзеге асыру үшін қажетті ақпаратты іздестіру;

 • Код ON5

  оқитын шығыс тілінің негізгі фонетикалық, лексикалық, грамматикалық, сөзжасамдық құрылысы мен заңдылықтарынан құралған лингиситикалық білімнің жүйелерін пайдалана білу

 • Код ON6

  оқитын тіл елінің географиясы, тарихы, әдебиеті, саяси, экономикалық, әлеуметтік және мәдени аспектілерін, өңiрлiк және ғаламдық саяси процестердегі оқыған тiл елінің рөлi туралы мәліметтерін сараптау;

 • Код ON7

  фонетикалық сәйкестігін, қарқынын, нормасын, тіл мен тіл стилін ескере отырып шет тілдерінде сөйлеу дағдыларын сәйкестеу, сондай-ақ айтылу ерекшеліктеріне және сөйлеу арнасына қарамастан (жанды дауыстан аудио және бейнежазбаға дейін) жергілікті сөйлеушілердің табиғи жылдамдығына сай түпнұсқа тілде айтылған сөздерді түсініп ұғына білу.

 • Код ON8

  Түпнұсқа тілдің стилистикалық және уақыттық ерекшелігін ескере отырып, баламалылық деңгейін барынша сақтай отырып, жазбаша/ауызша аударма жасай білу, аударманың негізгі амал-тәсілдерін , жазбаша және ауызша коммуникацияның негізгі этикет ережелерін қолдана білу;

 • Код ON9

  аударма саласында өзін-өзі жетілдіру және біліктілігін арттыру мақсатында өз аударма жұмыстарының нәтижелерін талдау, жазбаша мәтінді рефераттау және аннотациялауды жүзеге асыру.

 • Код ON10

  Оқитын шығыс тіл елінің мәдениетіне тән құндылықтар мен түсінік-ұғымдарға компаративтік сараптама жасау, ана тілі мен оқитін тіл арасындағы тілдің әлемдік бейнесінің негізгі концептуалды айырмашылықтарын айқындау;

 • Код ON11

  Әртүрлі жазбаша және ауызша аудармада қолданылатын аударманың әдістері мен техникалық амалдарын, аударма стратегияларының жиынтығын, жекелеген аударма түрінің ерекшелігін, аударманың өзін сараптау;

 • Код ON12

  Қоғамдық-құқықтық нормаларға негізделген әртүрлі мәдени және конфессиялық дәстүрлерге, әлеуметтік-этикалық құндылықтарға шыдамдылық пен құрмет көрсете білу; қоғамның дамуы мен қызмет етуінің негізгі заңдылықтарын анықтай білу;

6B02302 6B02302 Аударма ісі
Бакалавриат

Зулқарнай Алдамжар атындағы Қостанай әлеуметтік-техникалық университеті

БББТ: B036 Аударма ісі

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B02302 6B02302-Аудармашы-референт
Бакалавриат

Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті (ҚарМУ Е.А.Бөкетов)

БББТ: B036 Аударма ісі

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B02302 Аударма ісі
Бакалавриат

Ш. Уәлиханов атындағы Көкшетау университетi

БББТ: B036 Аударма ісі

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B02302 Аударма ісі
Бакалавриат

Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті

БББТ: B036 Аударма ісі

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B02302 Аударма ісі
Бакалавриат

Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті

БББТ: B036 Аударма ісі

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B02302 Аударма ісі (ағылшын тілі)
Бакалавриат

А.Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университеті

БББТ: B036 Аударма ісі

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B02302 Аударма ісі
Бакалавриат

Инновациялық Еуразия университеті

БББТ: B036 Аударма ісі

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B02302 Қолданбалы лингвистика
Бакалавриат

M.S. Narikbaev atyndaǵy KAZGUU Universiteti

БББТ: B036 Аударма ісі

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Ағылшын тілі
6B02302 Шетел филологиясы
Бакалавриат

Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті

БББТ: B036 Аударма ісі

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Ағылшын тілі
6B02302 Шетел филологиясы
Бакалавриат

Шет тілдер және іскерлік карьера университеті

БББТ: B036 Аударма ісі

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B02302 Аударма ісі
Бакалавриат

Семей қаласының Шәкәрім атындағы университеті

БББТ: B036 Аударма ісі

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B02302 Аударма ісі
Бакалавриат

Ш.Есенов атындағы Каспий мемлекеттік технологиялар және инжиниринг университеті (Yessenov University)

БББТ: B036 Аударма ісі

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B02302 Аударма ісі
Бакалавриат

Сулейман Демирел атындағы университет

БББТ: B036 Аударма ісі

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Ағылшын тілі
Top