Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B01503 Информатика в Шет тілдер және іскерлік карьера университеті

 • Ақпараттық қауіпсіздік
  Несиелер: 3

  Күрделі ақпараттық жүйелердің дамуы мен ұйымдастырылуы маманға мынадай талаптар қояды: мәліметтердің үлкен массивтерімен жұмыс істеу технологиясын білу, ыңғайлы қолданбалы интерфейсті құра алуы, ақпараттың қауіпсіздігін қамтамасыз ету. Ақпарат қауіпсіздігінің матақырыбытикалық, программалық және ұйымдастырушылық әдістерінің қажеттілігі және сол әдістердің мемлекеттік және муниципалды мекемелерде, ұйымдарда және басқа да қызмет салаларында өңделуі мен қолданылуын жүзеге асыратын мамандарға сұраныс үнемі артуда

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Компьютерлік графика
  Несиелер: 3

  Бұл курста компьютерлік графиканың негізгі түсініктері, екі өлшемді кескіндерді құрастыру және түрлендіру, жылжыту, айналдыру, масштабтау және біріктіру операциялары, 1. Open GL кітапханасы, 3DStudio Max қолданушылар интерфейсі, компьютерлік графиканың аппараттық қамтамасыздандыру, векторлық графика, растрлық графика, растрлық графиканың алгоритмдері, геометриялық түрлендіру, координаттар және түрлендіру, жазықтықта аффиндік түрлендіру, координаттардың бір жүйеге түрлендірілуі, объектілерді түрлендіру қарастырылады. Компьютерлік графика: векторлық бейнелерді құру; растрлық және векторлық бейнелерді салыстыру құзыреттілігі қалыптасады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Интернет бағдарламалау тілдері
  Несиелер: 3

  «Интернет бағдарламалау тілдері» курсы математика және жаратылыстану ғылымдары циклына жатады және экономистер мен менеджерлердің кәсіби қызметінде компьютерлік технологиялар саласында студенттерді үздіксіз оқыту бағдарламасында қосымша курс болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Мультимедиа технологиясы
  Несиелер: 3

  Бұл курста компьютерлік графиканыңнегізгі түсініктері, екі өлшемді кескіндердіқұрастыру және түрлендіру, жылжыту, айналдыру, масштабтау және біріктіру операциялары, Open GL кітапханасы, 3DStudio Max қолданушылар интерфейсі, компьютерлік графиканың аппараттық қамтамасыздандыру, векторлық графика, растрлық графика, растрлық графиканың алгоритмдері, геометриялық түрлендіру, координаттар және түрлендіру, жазықтықта аффиндік түрлендіру, координаттардың бір жүйеге түрлендірілуі, объектілерді түрлендіру қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Операциялық жүйелер UNIX
  Несиелер: 5

  Операцилық жүйелердің тарихи дамуына шолу жасау; операциялық жүйелердің концепциясын үйрету; операцилық жүйелердің функцияларымен таныстыру; пайдаланушының, администратордың, программистің және жобалаушының көзқарасымен операциялық жүйелерді зертету.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Жас ерекшеліктер физиологиясы және мектеп гигиенасы
  Несиелер: 3

  Жас ерекшелік физиологиясы, физиологияның бір бөлімі ретінде ағзалардың функцияларын, ағзалар мен жалпы ағзаның жүйелерін, онтогенездің әр түрлі кезеңдерінде ағзаның тіршілік ету ерекшеліктерін зерттейді. Жас ерекшелік физиологиясы курсы практикалық маңызы зор және педагогикалық білім берудің маңызды компоненттерінің бірі болып табылады. Физиологиялық білім педагогқа балалар мен жасөспірімдердің денсаулығын сақтау жұмыстарына белсенді және саналы түрде қатысу және "дене шынықтыру және рухани күштерді үйлесімді дамытумен мықты жас ұрпақты" тәрбиелеуге оңтайлы жағдай жасау үшін қажет.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Жүйелік бағдарламалау
  Несиелер: 3

  Бұл курста объектіге бағытталған бағдарламалаудың технологиясы, С++ тілінің операторлары мен функциялары, С++ интегралды арасында объектілі программалау принциптерінің негіздері, күрделі қосымшалар, анықтамалық және тестілу жүйелері, электронды оқулықтар

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Visual Stdio.net бағдарламасында бағдарламалау
  Несиелер: 3

  Курс студенттерге білім мен дағдыларды үйретуді қамтиды. дамудағы заманауи әдістерді, стильдерді және құралдарды қолдану бағдарламалық өнімдер. Пәннің мазмұны: қазіргі заманғы программалау тілдерін талдау және талдау; қазіргі заманғы программалау тілдерінің әдіснамасын зерттеу. 4 Білімге, дағдыға, қабілетке және құзыреттілікке қойылатын талаптар

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Операциялық жүйелер
  Несиелер: 5

  негізгі құрылғылармен және іске асырумен танысу операциялық жүйелер, операциялық жүйенің компоненттерімен танысу, іске асыру процестер, жоспарлау алгоритмдері, жады мен файлдық жүйелерді басқару, операциялық жүйелерді құру бойынша жұмысты меңгеру. Пәндерді оқу нәтижесінде студенттер: Тұсаукесерді өткізіңіз: - операциялық жүйелердің мақсаты, функциялары мен түрлілігі, жұмыс режимдері; Біліңдер: - әртүрлі салалар мен құрылымдық құрылыс (архитектура) операциялық жүйелер; - процестер, RAM, сыртқы құрылғылар, файлдық жүйе

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Жасанды интеллект негіздері
  Несиелер: 3

  Жасанды интелект жүйесі” курсы кибернетиканың алғашқы қадамдары күрделі, тірі және ойлайтын жүйелердегі процестерді оқуға және түсінуге бағытталған. Жасанды интеллект жүйесі адамның ойлау қабілетін формальдандыру, адамның ойлауын моделдеу және олардың программалау мәселелерімен айналысатын информациялық жүйе болып табылады. Студенттерді интеллектуальды ақпараттық жүйелердің негізгі қасиеттері мен классификациясымен таныстыру. Эксперттік жүйе және интеллектуальды жүйе саласында еркін бағытталуды үйрету. Нейрондық жүйелердің негізі туралы мағлұмат беру. Студенттерді осы саладағы білімдерін арттыру.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Компьютерлік желілер
  Несиелер: 5

  Қазіргі заманғы есептеуіш техниканы қолдану деректерді үлестірілген өңдеудің, математикалық үлгілеудің, информатиканың практикалық есептерін шешу үшін, бітірушіге заманауи желілік компьютерлік технологияларды меңгеру арқылы, таңдалған қызмет саласында табысты жұмыс істеуге мүмкіндік беретін жоғары кәсіби білім алу (бакалавр деңгейінде).

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Психология және адамның дамуы
  Несиелер: 3

  "Психология және адам дамуы" пәні келесі теориялық аспектілерді ұсынады: білім беру саласындағы психология, педагог-психологтың кәсіби қызметінің өзектілігі мен қиындықтары, ұлттық сана контекстіндегі тұлға, педагог-психологтың кәсіби қызметін жүзеге асырудағы психологиялық теориялық білімдер мен практикалық дағдыларды ғылыми қажеттілігі, "Мен және менің мотивациям" концепциясы, эмоциялар, эмоциялық интеллект, адамның ерік-жігері, өзін-өзі реттеу психологиясы, жеке-типологиялық ерекшеліктер оқытады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Мәліметтер қорын басқару жүйесі
  Несиелер: 5

  Студенттерді ақпараттық технологиялар негізімен және олардың даму тенденцияларымен таныстыру. Дербес компьютер құрылысын ұйымдастыруға және жұмыс жасау принциптерін білуге, құжаттарды өңдеу және дайындау үшін дайын программалық өнімдерді қолдану технологияларын пайдалануға қажет білім, білікті қалыптастыру. 5.3. Пәнді оқытудың міндеттері: ақпарат және информатика бойынша студенттердің теориялық білімдерін қалыптастыру; дербес компьютердің аппараттық және бағдарламалық қамтамалары бойынша студенттердің білім, білікті қалыптастыру; дербес компьютермен жұмыс жасай білуінің іс тәжіребилік біліктілігін қалыптастыру;

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Кәсіби-бағытталған шетел тілі
  Несиелер: 3

  Пән кәсіби бағытталған шет тілі маман ретіндегі кәсіби қызметіне қарай студенттердің шетел тілін игерудің сапалы деңгейін көтеруге бағытталған. Бұл курс шетел тілі білім саласын оқыту үдерісінде алған білімін негізгі қолдану салаларын көрсетеді, жоғары біліктілікті және бәсекеге қабілетті маман ретінде қалыптасуына әсерін тигізеді.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Білім берудегі менеджмент және көшбасшылық
  Несиелер: 3

  "Білім берудегі менеджмент және көшбасшылық" пәні мектептің тұтас педагогикалық үрдісін басқару бойынша болашақ мұғалімнің кәсіби құзыреттілігін қалыптастыруға және білім беру мекемесін басқару бойынша практикалық қызметті жүзеге асыруға бағытталған. Курс болашақ мұғалімдерді білім берудегі менеджменттің теориялық-әдіснамалық негіздерін, тұтас педагогикалық үдерісті және мектептің педагогикалық ұжымын басқару ерекшеліктері туралы білімдермен қамтамасыз етеді, Кәсіби қызметтің ерекше түрі ретінде педагогикалық менеджмент туралы айқын және мағыналы түсінік.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Инновациялық технологиялары
  Несиелер: 5

  Курс, объектілі бағытталған бағдарламалауға кіріспе және бағдарламалаудың теориялық негізі болып табылады. Курста бағдарламалаудың негізгі бөлімдері объектілі бағытталған программалау тілдерінің қосымшаларында қамтылған

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Жоғары өнімді есептеу
  Несиелер: 5

  «Жоғары өнімді есептеуіш жүйелер» курсы сәулет құрылысының негізгі принциптерін зерттеу болып табылады заманауи жоғары жылдамдықтағы есептеуіш жүйелер. Пәннің мақсаты Бұл пәнді оқу нәтижесінде магистранттар: білу: параллельді бағдарламалау технологиясы, ұйым параллель есептеуіш жүйелер; GPU-да жоғары жылдамдықты есептеуді (графика өңдеу бөлімі).

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Педагогика
  Несиелер: 5

  Педагогика, негізгі пән ретінде, педагог даярлау бойынша студенттерді психологиялық-педагогикалық даярлаудың жалпы жүйесінің ажырамас құрамдас бөлігі болып табылады. Оқытылатын курс қазіргі заманғы білім туралы жүйе және педагогикалық процесс ретінде біртұтас түсінік жасайды, жетекші концепциялармен, парадигмалармен, білім беру процесінің үлгілерімен таныстырады

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Информатиканың теориялық негіздері
  Несиелер: 3

  Информатика - ақпараттық, ақпараттық процестердің құрылымы мен жалпы қасиеттерін зерттейтін, осы негізде ақпараттық технологиялар мен технологияларды дамытатын күрделі ғылыми және техникалық пән, сондай-ақ әлеуметтік практиканың барлық салаларында компьютерлік технологиялар мен технологияларды құру, енгізу және пайдаланудың ғылыми және инженерлік проблемаларын шешеді.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Экономика негіздері және кәсіпкерлік
  Несиелер: 5

  Курс мақсаты – болашақ мамандарға экономиканың теориялық негіздерін түсіндіре отырып, кәсіпкерлік қызметінің саласында теориялық білім және тәжірибелі дағды беру. Кәсіпкерлік қызметін ұйымдастыру нысандарын, шарттарын, әдістерін және қағидаларын меңгерту. Кәсіпкердің шаруашылық қызметіне талдау жасау және шаруашылық қызметінің кәсіпкерлік тәуекелін бағалауды анықтау. Коммерциялық келісім бойынша ұйымның әдістемелерін қолдана білу. Инвестициялық жобалардың техника-экономикалық түсініктемесін және бизнес-жоспарлау тәсілдерін меңгерту. Экономикалық және ұйымдастырушылық сипаттағы есептерді шешумен байланысты арнайы теориялық білімдер мен тәжірибелік дағдылар кешенін қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Бағдарламалық жасақтаманы жобалау құралдары
  Несиелер: 3

  Бұл курста желілік техникалық, құралдар, сервер, желілік интерфейстік платалар, базалық желілік технологиялар, желілік программалық құралдар, желілік операциялық жүйе, желіні басқарудың прграммалық жабдығы, клиент-сервер технологиясы, желілік технологиялар қарастырылады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Өмір қауіпсіздігі негіздері және экология
  Несиелер: 5

  -Тіршілік қауіпсіздігі ережелерін қолданады; -тіршілік қауіптілігі ережелерін, теорияларын қолданып коммуникативтік дағдыларын көрсетеді; -тіршілік қауіпсіздігі негіздері бойынша іргелі білімді қабылдайды, көпшілік алдында сөйлейді, басқалардың пікірін тыңдайды; - экология бағытындағы іргелі білім негіздерін игереді; -экология және тұрақты дамудағы заңдылықтар, принциптер, ережелерді талдайды; -қоршаған ортаны қорғау бойынша іс-шараларды ұйымдастырады, басшылық жасайды; -экология саласындағы бағыттар бойынша теориялық, практикалық материалдарды талдайды, ұжыммен жұмыс жасайды, уақытты тиімді қолданады; -заманауи ақпараттық көздерді, жаңа технологияларды пайдалануды меңгереді; -қолданбалы мәселелерге қатысты жағдайлардың шешілу жолдарын ұжымда талқылап, ұйымдастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Желілік бағдарламалау технологиялары
  Несиелер: 3

  Ақпараттық қауіпсіздік және ақпаратты қорғау. Ақпараттық жүйелердегі ақпараттық қауіпсіздік негіздері. Негізгі ұғымдар мен анықтамалар. Ақпаратқа шабуыл жасау көздері, қауіптері және нысандары. Қауіпсіздік саясаты. Қауіпсіздік стандарттары. Криптографиялық модельдер. Шифрлау алгоритмдері. ОЖ қауіпсіздігінің базалық модельдері. Желіні басқару. Пайдаланушы аутентификациясының алгоритмдері. Корпоративтік желілердің көп деңгейлі қауіпсіздігі. Желілердегі ақпаратты қорғау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Мамандандырылған кәсіби шетел тілі
  Несиелер: 6

  "Мамандандырылған Кәсіби шет тілі" пәні студенттердің болашақ мамандықтың ерекшеліктерімен талап етілетін шет тілін меңгерудегі қажеттілігін есепке алуға негізделген оқытудың мақсаты болып табылады. Шет тілін мамандандырылған кәсіптік оқытудың мәні қосымша кәсіби білім алу және тұлғаның кәсіби маңызды қасиеттерін қалыптастыру, Оқытылатын тіл елінің мәдениетін білу және кәсіби және лингвистикалық білімге негізделген арнайы дағдыларды меңгеру мақсатында арнайы пәндермен интеграциялаудан тұрады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Құқықтану және жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері
  Несиелер: 5

  Курс мемлекеттік-құқықтық құбылыстардың барлық жиынтығын олардың нормативтік-құқықтық нысанында және құқық қолдану тәжірибесінде жүйелендіруге мүмкіндік береді. Курсты игеру Қазақстан Республикасында құқықтық мәдениетті арттыруға, заңдылық пен құқықтық тәртіпті қамтамасыз етуге ықпал етеді. Курстың міндеттері болашақ мамандардың құқықтық білім негіздерін қалыптастыру; құқықтық мәдениетті, Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының нормаларын сақтауға саналы көзқарастарын тәрбиелеу болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Java программалау тілі
  Несиелер: 5

  Тәртіптік зерттеулер кез-келген жоғары деңгейлі тілде алдын-ала бағдарламалаудың бар болуын болжайды. Сабақтарға қосымша, оның ішінде мерзімді, тақырып бойынша әдебиеттерді тарту арқылы сабаққа шақырамыз. Сабақ өткізгенде сабақтан тыс жұмыстармен бірге сабақтардың белсенді және интерактивті формаларын (компьютерлік модельдеу, бизнес және рөлдік ойындар, дизайн әдістері, ми шабуылы, кейстерді зерттеу, коммуникативті эксперимент, коммуникативті оқыту, басқа нысандар) қолдану ұсынылады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Жоғары математика
  Несиелер: 5

  «Жоғары математика» пәнін дамытудың мақсаты: студенттің жеке басын қалыптастыру, оның интеллектісін дамыту және логикалық және алгоритмдік ойлау дағдылары; талдау үшін қажетті негізгі математикалық әдістермен оқыту моделдеу құрылғылары, процестер мен құбылыстар, ғылыми-техникалық прогресті және таңдауды жүзеге асыру үшін оңтайлы шешімдер іздеу кезінде сандық және толық ауқымды эксперименттердің нәтижелерін өңдеу және талдау әдістерін қолдану.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Ықтималдықтар теориясы және математикалық статистика
  Несиелер: 3

  Ықтималдық теориясының негізгі ұғымдары. Шартты ықтималдық және тәуелсіздік. Кездейсоқ айнымалылар. Дискретті және үздіксіз кездейсоқ шамалардың сипаттамасы. Теоремалар мен олардың қосымшаларының қолданылуы. Математикалық статистика элементтері. Параметрді бағалау әдістері. Корреляция теориясының элементтері. Статистикалық болжамдарды тексеру.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • C# программалау
  Несиелер: 5

  «C # бағдарламалау» бұл білім туралы идеялар құру әдіснамасы пайдаланылатын бағдарламалар технологиялар дизайн және бағдарламалау. Тақырыптар: Объектке бағытталған кіріспе бағдарламалау. Инкапсуляция. Байланысты динамикалық деректер құрылымдары. Класс үлгілері Мұрагерлік және полиморфизм. Аннотация түрлері деректер. Дамыту және бағдарламалық қамтамасыз етуді жасау қосымшалар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Жаңартылған білім беру негізінде информатиканы төменгі сыныптарда оқыту технологиясы
  Несиелер: 3

  Сабақ өткізгенде сабақтан тыс жұмыстармен бірге сабақтардың белсенді және интерактивті формаларын (компьютерлік модельдеу, бизнес және рөлдік ойындар, дизайн әдістері, ми шабуылы, кейстерді зерттеу, коммуникативті эксперимент, коммуникативті оқыту, басқа нысандар) қолдану ұсынылады

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Flash ортасында графикалық бағдарламалау
  Несиелер: 5

  Бұл курста объектіге бағытталған бағдарламалаудың технологиясы, С++ тілінің операторлары мен функциялары, С++ интегралды арасында объектілі программалау принциптерінің негіздері, күрделі қосымшалар, анықтамалық және тестілу жүйелері, электронды оқулықтар

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Білім берудегі цифрлық технологиялар
  Несиелер: 5

  Білім беру үдерісінде ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолдануда білім мен дағдыларды қалыптастыру. Пәннің мақсаты: Білім беру, ақпараттық мәдениет және құзыреттілік, ақпараттық-білім беру ортасы, ақпараттық-коммуникациялық технологиялар туралы білім қалыптастыру; • e-learning ресурстарының жаңа түрлерін талдау; • Ақпараттың әртүрлі түрлерімен жұмыс істеу, компьютерді пайдалану және басқа АКТ құралдарын білу; Мамандықты дамыту саласында ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдалана отырып, кәсіби құзыреттілікті қалыптастыру және жетілдіру. «Білім берудегі ақпараттық-коммуникациялық технологиялар» пәні бойынша типтік оқу бағдарламасы іске асыру үшін келесідей оқыту түрлері ұсынылады: лекциялар, зертханалық және практикалық сабақтар және т.б

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Компьютерлік жүйелер архитектурасы
  Несиелер: 5

  "Компьютерлік жүйелердің архитектурасы" курсы бойынша алынған білімдер мен практикалық дағдылар ғылыми және жаратылыстану ғылымдарын зерттеу үшін, сондай-ақ курстық және дипломдық жұмыстарды жазу үшін қолданылады. Курстың міндеттері: - компьютерлік инженерия негіздерін оқып үйрену; - компьютерлік техника мен әр түрлі компьютерлердің принциптерін оқып үйрену; - микропроцессорлық жүйе, архитектура және ДК-де жұмыс істеу

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Объектіге бағытталған программалау 1 С++
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты мен міндеттері – Си тілінің базасында программалау негізін терең оқып үйрену. Си – бұл өрнектер жинақты түрде жазылған, мәліметтердің құрылымын басқарудың қазіргі заманғы механизмдерінен және операторлардың өте көп жиындарынан тұратын, құрылымдық программалаудың әмбебап тілі. Осындай қазіргі заманғы программалау тілдерінің синтаксистері Си+ +, C# және Java көптеген жағдайларда Си тілінің синтаксисіне қажеті жарайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Сыни бағалау технологиялары
  Несиелер: 3

  Оқыту нәтижелерін бағалаудың заманауи құралдары. Білім беру үдерісіндегі бағалаудың орны мен рөлі. Бағалау қызметінің мәселесі. Критериалды бағалау технологиясының моделі. Бағалау принциптері. Критериалды кестелер-айдаршалар. Формативті бағалау және жиынтық бағалау. Құрдастарымен өзін-өзі бағалау және өзара бағалау. Портфолионың педагогикалық міндеттері. Портфолионың функциялары мен құрамы.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Кәсіби қазақ (орыс) тілі
  Несиелер: 3

  Кәсіби қазақ (орыс) тілін оқыту үрдісінде болашақ маманды қалыптастыру үшін қазақша(орысша) сөйлеуін, жазуын, баяндауын мамандықтарына қатысты жетілдіру, лексикасын байыту. Коммуникативтік құзыреттілік дағдыны қалыптастыру және дамыту, бәсекеге қабілетті әрі құзыреттілігі жоғары тұлғаның ғылыми тілмен қазақша (орысша) ойын толық және анық жеткізуі үшін тілдік кәсіби бағдарға дайындықты қамтамасыз ету. Қазақ (орыс) тілін кәсіптік және іскерлік қарым-қатынас құралы ретінде меңгерту. Мамандық туралы энциклопедиялық және зияткерлік – мәдени мәліметтермен студенттердің білімін толықтау. Студенттердің диалогтық, монологтық сөйлеуін, ауызша және жазбаша түрде дамыту. Пән бойынша үйренген тілдік дағдыларды, лексикаларды жинақтай келе, ұжымда жұмыс істей білуге, тіл табыса білуге үйрету. Ресми тілде меңгерген мәтінде��ді сөз әдебі тұрғысынан орнымен қолдануға, орнықты жауап беруге, сөйлеуде, жазуда, ойды жеткізуде сыпайы сөздерді таңдап алуға дағдыландырады.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Робототехниканы программалау негіздері
  Несиелер: 3

  Ақпаратты жинақтайды ең маңыздысы материалды зерттеді хабарларды және сөйлейтін сөздер түсіндіріледі және ақтайды жорамалдар проблемалар тудырады және тапсырмаларды тұжырымдайды; Негіздерді түсіндіреді жергілікті және ғаламдық компьютерлік желілер жиынтығы, құрастыру және т.б. пайдалану жергілікті және ғаламдық компьютерлік желілер;

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Деректер базасы теориясы
  Несиелер: 5

  Деректерді интеграциялау тұжырымдамасына негізделген қазіргі заманғы ақпараттық жүйелер күрделі және күрделі болып табылады. Олар түрлі деңгейдегі көптеген пайдаланушылардың талаптарына сәйкес келуі тиіс. Деректер базасы белгілі бір салада бар объектілер туралы ақпарат жиынтығы болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Инклюзивті білім беру
  Несиелер: 3

  "Инклюзивті білім беру" пәні бакалаврлардың кәсіби құзыреттілігін жетілдіру және олардың ЖВЗ балалармен инклюзивті жұмысқа дайындығын ұйымдастыру үшін инклюзивті білім беру саласындағы теориялық және әдістемелік білімдер мен іскерліктерді қарастырады, қолданыстағы нормативтік құқықтық актілермен таныстырады, оқу-тәрбие процесін ұйымдастыруды реттейтін инклюзивті білім беру жағдайында жалпы білім беретін мектепте Курс Блум таксономиясына сәйкес оқытудың белсенді әдістерін және оқу тапсырмаларын тәжірибеде қолдануға, инклюзивті білім беру жағдайында оқушылардың жеке жетістіктерін бағалауға және инклюзивті білім беру жағдайында оқушылардың психологиялық-педагогикалық сүйемелдеуін меңгеруге үйретеді.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Мобильді бағдарламалау
  Несиелер: 3

  Мобильді құрылғылардың архитектурасын, олардың операциялық жүйелерін, мобильді әзірлемелерге арналған платформаларды зерттеу және тілдерді қолдану арқылы мобильді қосымшаларды бағдарламалау дағдыларын алу Java, Javascript, Swift мобильді ДҚБЖ (SQLite және басқалар) қолданумен.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Алгоритмдер және деректер құрылымдары
  Несиелер: 3

  К«Алгоритмдер, деректер құрылымдары және программалау» пәні алгоритмдік тапсырмалар негіздері, бағдарламалау тілдерінің классификациясы, деректер түрлері, деректер құрылымдары, олардың спецификациясы мен іске асырылуы, алгоритмдердің өзара байланысуы және т.б. деректер құрылымдары, C ++ бағдарламалау мүмкіндіктері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Операцияны зерттеу
  Несиелер: 3

  Операциялық зерттеудің ториялық негізін, мәліметтерді іздеу мен өңдеуді ұйымдастыру әдістерінің мәліметтер операциясы, мәліметтер моделінің құрылу принциптері және экономикалық есептерді басқару жүйесінде қолдану

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Информатиканы оқыту әдістемесі
  Несиелер: 5

  Информатиканы оқыту әдістемесінің жалпы теориялық негізгі бағдарламалық-техникалық құралдардың жиыны сонымен қатар, мектеп информатика курсының нақты тақырыптарын оқып үйренудің интерактивті әдіс-тәсілдерін қарастыру болып табылады.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Объект-технологиялық бағдарламалаy
  Несиелер: 5

  «Объект-технологиялық бағдарламалау» курсының мақсаты - сатып алу негізгі студенттер теориялық білім және практикалық дағдылар бағдарламалау кезінде жоғары тілдерде деңгейі Курс сипатталады негізгі әдістер бағдарламалау, бұл негіз болып табылады әрі қарай, көбірек тереңдетілген зерттеу информатика. Елеулі назар тиімді болған жағдайда даму тәжірибесі бағдарламалық қамтамасыз ету назар аударыңыз сияқты аспектілер бойынша дизайн,ыдырау,инкапсуляция мұрагерлік полиморфизм процедуралық абстракция тестілеу және қайталанады пайдалану бағдарламалық қамтамасыз ету қауіпсіздік.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Объектіге бағытталған программалау 2 Java
  Несиелер: 5

  «Java бағдарламалау» пәнін оқып-үйрену мақсаты - кросс-платформалық бағдарламалар жасау кезінде жұмыс жасаудың негізгі әдістерін, әдістері мен қағидаларын игеру, Java тілін қолдану дағдыларын меңгеру, кәсіби сертификаттауға дайындық. Пәннің негізгі міндеттері: - объектілі-бағытталған бағдарламалау дағдыларын дамыту; - консольдық және көрнекі кросс-платформалық бағдарламалар жасаудың тәсілдерін игеру; - пәндік саланың тұжырымдамасы мен тілі, оның ішінде халықаралық ағылшын терминологиясы туралы білу; - командалық жұмыс дағдыларын дамыту; - Java бағдарламашы кәсіби сертификациясына дайындық.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • WEB программалау
  Несиелер: 3

  Web-программалау пәнінің оқыту мақсаты студенттерге програмалаудың жаңа бағытының ерекшеліктері мен қасиеттерін, соның ішінде Web программалаудың, яғни қазіргі заманғы Web қосымшаларының аспаптық құралдары мен технологияларын өңдеуді оқып үйрету болып табылады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Компьютерлік техника
  Несиелер: 3

  "Компьютерді аппараттық қамтамасыз ету" курсының мақсаты аппаратура мен жабдықтарды пайдалану және қызмет көрсетуге байланысты қызметке маман дайындау. Ол пәндер бойынша базалық негіз болып табылады. Оқу курсы: Информатика. Есептеу құрылғылары туралы негізгі мәліметтер. Цифрлық машиналардың ақпараттық логикалық негіздері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Мәліметтер қорын жобалау
  Несиелер: 5

  Оқу мақсаты - теориялық негіздер деректерді модельдеу принциптері дизайн және деректер базасы жүйелерін қолдау деректер (sbd), қол жеткізуді бақылау деректер мен қорғау жою туралы деректер. Практикалық жазу дизайн дағдылары тұжырымдамалық модельдерді, деректер базасын енгізу деректер (ДБ) және жұмыс істеу үшін интерфейстер олар да практикалық дамыту оларды қолдану дағдылары білім

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Бағдарламалау технологиясы
  Несиелер: 5

  Бағдарлама құру методологиясы, қолданылатын жобалау және бағдарламалау технологиясы туралы қалыптастыру және машықтандыру. «программалау жүйесі» және «программалау тілдері» ұғымдарын ажырата білу; - әр-түрлі пішімдегі мұрағаттар ды құру және мұрағаттан шығару; - бір-дей ақпарат сақталған әр түрлі пішімдегі файлдардың көлемін салыстыру құзыреттілігі қалыптасады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Жаңартылған білім беру негізінде орта және жоғары сыныптарда информатиканы оқыту технологиясы
  Несиелер: 5

  Сабақ өткізгенде сабақтан тыс жұмыстармен бірге сабақтардың белсенді және интерактивті формаларын (компьютерлік модельдеу, бизнес және рөлдік ойындар, дизайн әдістері, ми шабуылы, кейстерді зерттеу, коммуникативті эксперимент, коммуникативті оқыту, басқа нысандар) қолдану ұсынылады. -білім алушыларда ақпараттық процесстердің қоғамдағы ролінің түсінігін, ақпараттық технологияларды адам іс – әрекетінің әр түрлі салаларында пайдаланудың техникалық мүмкіндіктері мен перспективаларын қалыптастыру; -білім алушылардың ақпараттық технологияларды күнделікті өмірде, оқуда және келешек еңбек іс – әрекеті��де тиімді қолдануларына әрекет ету; -білім алушыларды жүйелерді талдауға, шешімдерді, программалық қосымшаларды жасауға, оларды дамытып жетілдіруге, сонымен қатар, өздерінің өнімдерін бағалауға мүмкіндік бере отырып, олардың компьютермен жұмыс істеудің негізгі қағидаларын түсінуін қамтамасыз ету; -талдау, абстракция, модельдеу және программалау арқылы білім алушыларға әр түрлі тапсырмаларды шешуді үйре��у; -білім алушыларда логикалық, алгоритмдік, сонымен қатар, жалпылау мен үйлестік, тапсырмаларды құрамдас бөлікке ажырату мен ортақ заңдылықтарды бөлу, қойылған тапсырмаларды шешуге тиімді және рационалды тәсілдер табу мүмкіндіктерін қосатын есептік ойлауды дамыту; - білім алушылардың ғылыми тілді меңгеруіне және пән бойынша ұғымдық аппаратты байытуына ықпал ету.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Сандық әдістер
  Несиелер: 5

  «Сандық әдістер» пәнін оқытудың мақсаты білім беру бағдарламасының жалпы мақсаттарымен (бұдан әрі - VEP) сәйкес келеді 02.03.02 Пәнді оқытудың негізі болып табылатын іргелі информатика және ақпараттық технологиялар: - жүйелі білімді, идеяларды, дағдыларды қалыптастыру математикалық есептерді, математикалық модельдеуді және зерттеу және қолданбалы сипаттағы мәселелерді шешуде нәтижелерді кейінгі талдауды жүргізу үшін қажетті; - болашақ түлектер үшін кәсіби қызметте қажетті математикалық мәдениетті тәрбиелеу; - пәннің мазмұнын меңгеруге және қажетті құзыреттерді қалыптастыруға студенттердің танымдық және тәуелсіз белсенділігін белсендіру.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Алгоритмдер және бағдарламалау негіздері
  Несиелер: 5

  Бұл курста алгоритмдер теориясы, түрлі алгоритмдерге мысалдар , блок-схема мен және алгоритм сипаты, негізгі қағидаларын, алгоритм түсінігіне жақындау негізі, алгоритм теориясының формальды түрде даму тарихын қарастыру.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Графтар теориясы
  Несиелер: 5

  Бұл курста графтар теориясының негіздері — қазіргі заманғы бағдарламалаумен немесе дискретті математикамен айналысатын кез келген адам білуі тиіс фактілер, ұғымдар және бекітулер баяндалады. Графтар теориясын зерттеу, материалдары барынша қарапайым және түсінікті тілде баяндалып, көптеген суреттер және негізгі нәтижелердің толық дәлелдемелері көрсетіледі

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Математикалық модельдеу және сандық әдістер
  Несиелер: 5

  Математикалық модельдеуде программалау тілін қолайлы таңдауды үйретеді.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Робототехника бойынша жобалау әрекетін ұйымдастыру әдістемесі
  Несиелер: 5

  Жасау ынталандыру шарттары дайындау және кәсіби студенттік бағдар мүмкіндігінше жалғастырушы зерттеулер ЖОО-лар және кейінгі кен орнындағы кәсіпорындарда жұмыс істеу, байланысты робототехника

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Желілік технологиялар
  Несиелер: 3

  Бұл курста желілік техникалық, құралдар, сервер, желілік интерфейстік платалар, базалық желілік технологиялар, желілік программалық құралдар, желілік операциялық жүйе, желіні басқарудың прграммалық жабдығы, клиент-сервер технологиясы, желілік технологиялар қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Электроника негіздері
  Несиелер: 5

  роботтардың механикалық констукциясын жобалау әдістерін білу. Роботтардың механикалық бөліктерін басқаруды автоматизациялау әдістерін меңгеру. Роботтарды Компьютерлік жобалау әдістерін білу. Электрлік қозғалтқыштардың жұмыс істеу принциптерін меңгеру; Роботтарды программалауға арналған арнайы әдістер мен тілдерді білу. Электр сигналдарын қабылдауға, өңдеуге және оларды генерациялауға арналған әдіс - тәсілдерді меңгеру; қолданбалы математика, информатика негіздері. Сандық модельдеудің негізгі әдістерін білу, математиканың және оның қосымшаларының әр түрлі саласындағы нақты есептерді шешу үшін есептеу әдістерін пайдаланудың технологиясын меңгеру; ��лшегіш жүйелері жайлы толық түсініктерін білу. Өлшегіш жүйелерді жобалау мен әзірлеу

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Web қосымшасын әзірлеу
  Несиелер: 5

  Web- сайттар мен құпиялар практикалық приемов Web-программирования. Тақырыптар: Принципы работы Интернета және основы жасалды Web- қолданысқа. Основы HTML. Бағдарламаланған серверде орналасқан. Основы бағдарламалау Java Script сценарийі. Желі- дизайн. Мазмұны басқару жүйесі - жүйені басқару контент (CMS). Сессияларды басқару. Обеспечение қауіпсіздігі. Желі- бағдарламалау және хостинг. Қолдау және Web- сайттар

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Алгоритмдер талдау негіздері
  Несиелер: 5

  ргелі өңдеу алгоритмдері ақпарат және бағдарламалық қамтамасыз етуді енгізу алгоритмдер, оқыту зерттеу әдістері алгоритмдер және олардың алгоритмдік күрделілігі. Тақырыптар: Асимптоталық талдау алгоритмдердің мінез-құлқы орта және экстремалды істер. Арасындағы айырмашылықтар мінез-құлқы жақсы орташа және нашар іс. Ескерту: Ох, үлкен кішкентай, омега және тэта. Стандартты сыныптар күрделілігі. Эмпирикалық өлшеу өнімділігі. Ынтымақтастық уақыты мен көлемі жады алгоритмдері. Пайдалану қайталанатын талдау үшін қарым-қатынас рекурсивті алгоритмдер.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Программалау
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты «Бағдарламалау» бұл білім туралы идеялар құру әдіснамасы пайдаланылатын бағдарламалар технологиялар дизайн және бағдарламалау. Тақырыптар: қалыптасу туралы идеялар парадигмалар бағдарламалау. Танысыңыз әдістеме бойынша programming.algo ырғағы Қадам әдісі орындау алгоритмі. Оқу базасы тілдер бағдарламалау. Mastering аспаптық орта бағдарламалау. Дамыту және құру бағдарламалық қамтамасыз ету қосымшалар

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Ардуино арқылы робототехниканың негіздері
  Несиелер: 5

  Робототехника пәні роботтарды және робототехниканың басқа құралдарын әртүрлі мақсаттарда жасау және пайдалану болып табылады. Кибернетика және механика негізіндегі робототехника, өз кезегінде, дамудың жаңа бағыттарын және ғылымның өздерін құрады. Кибернетика үшін, бұл ең алдымен роботтар үшін қажетті интеллектуалды басқарудың, сондай-ақ манипуляторлар сияқты көп арналы механизмдері бар механиктерге арнаулы тхнологияларды белгілейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Код ON1

  Елдің тарихи оқиғаларын біледі, оқушылардың дүниетанымдық позициясын қалыптастыру үшін философиялық білімді қолдана алады, балалардың коммуникативтік, адамгершілік және төзімділік сезімін дамыта алады.

 • Код ON2

  Кәсіби этика қағидаларын пайдаланады,

 • Код ON3

  Педагогикалық өлшеулерді, білім беру жүйесінің даму үрдістерін, оқыту мен тәрбиелеудің инновациялық, оның ішінде инклюзивті білім берудің әдістері мен формаларын қолданады;

 • Код ON4

  Тұлғааралық, мәдениетаралық және кәсіби қарым-қатынас міндеттерін шешу үшін қазақ, орыс және шет тілдерінде ауызша және жазбаша түрде коммуникацияға кіруге қабілетті;

 • Код ON5

  Жалпы инофрматиканың негізгі бөлімдерін біледі, оқушыларды оқыту процесінде эксперименттік-зерттеу жұмыстарын жүргізуге қабілетті. Күрделі жүйелерді бағдарламалауда математикалық әдістерді қолдана алады.

 • Код ON6

  Компьютерлік графикамен және мультимедиялық технологиямен байланысты терминологияны, негізгі ұғымдар мен анықтамаларды біледі. Әртүрлі графикалық ортада жұмыс істей алады, суреттерді өңдейді және әртүрлі логотиптер, визиткалар және т.б. жасай алады. Анимациялық бағдарламаларды әзірлеуге, бейнероликтерді құрастыруға және т. б. қабілетті.

 • Код ON7

  Балаларды компьютерлік техника, электроника, робототехника және киберфизикалық жүйелер әлеміне тарту үшін құрал-сайман құралдарына ие;

 • Код ON8

  Бағдарламалау саласындағы білімді көрсету, Алгоритмдер құру, әртүрлі бағдарламалау тілдерінде бағдарламалар әзірлеу;

 • Код ON9

  Қазіргі заманғы ақпараттық-коммуникациялық технологияларға ие: интернет-ресурстар, бұлтты және мобильді сервистер, ақпаратты өңдеу және қорғау, желілік технологиялар және т.б. операциялық жүйелер мен параллель есептеулердің архитектурасын біледі.

 • Код ON10

  Деректер базасын жобалау және үлкен деректерді талдау, әртүрлі деңгейдегі ақпараттық жүйелерді қолдау қабілеті.

 • Код ON11

  Әртүрлі жастағы балалардың дамуын, қарым-қатынасын, қызметін диагностикалау әдістерін қолдана алады. Балалардың психологиясын біледі. Оқушылардың рухани, физикалық, моральдық, жай-күйін қадағалай алады. Балалардың көшбасшылық және менеджерлік қабілеттерін дамытады.

 • Код ON12

  Педагогикалық шеберлікке ие, білім беру саласындағы ақпараттық технологиялар мен психология бойынша орта білімнің құрылымы мен мазмұнын біледі

6B01503 Информатика
Бакалавриат

Ө.Сұлтанғазин атындағы педагогикалық институты (А.Байтұрсынов атындағы Қостанай өңірлік университеті)

БББТ: B011 Информатика мұғалімдерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01503 Информатика
Бакалавриат

Аймақтық әлеуметтік-инновациялық университеті

БББТ: B011 Информатика мұғалімдерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
6B01503 ИНформатика
Бакалавриат

Ы. Алтынсарин атындағы Арқалық педагогикалық институты

БББТ: B011 Информатика мұғалімдерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01503 Информатика
Бакалавриат

Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті

БББТ: B011 Информатика мұғалімдерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B01503 Информатика
Бакалавриат

Ө.А.Байқоңыров атындағы Жезқазған университеті

БББТ: B011 Информатика мұғалімдерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01503 Информатика мұғалімін даярлау
Бакалавриат

Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық университеті

БББТ: B011 Информатика мұғалімдерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B01503 Білім беру жүйесіндегі информатика және ақпараттық-коммуникациялық технологиялар
Бакалавриат

Х.Досмұхамедов атындағы Атырау университеті

БББТ: B011 Информатика мұғалімдерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B01503 Информатика мұғалімдерін оқыту
Бакалавриат

Тараз мемлекеттік педагогикалық университеті

БББТ: B011 Информатика мұғалімдерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
6B01503 Информатика мұғалімдерін даярлау
Бакалавриат

"Сырдария" университеті

БББТ: B011 Информатика мұғалімдерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
6B01503 Информатика
Бакалавриат

Ш.Есенов атындағы Каспий мемлекеттік технологиялар және инжиниринг университеті (Yessenov University)

БББТ: B011 Информатика мұғалімдерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01503 Информатика мұғалімдерін оқыту
Бакалавриат

М.Х.Дулати атындағы Тараз өңірлік университеті

БББТ: B011 Информатика мұғалімдерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
Top