Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B01503 Информатика мұғалімін даярлау в ОҚМПУ

Пәндер

Профессии

Оқыту нәтижелері

 • Академиялық адалдық мәдениеті мен принциптерін ұстана отырып, информатика саласындағы ғылыми зерттеулер мен академиялық хаттардың әдістерін қолданады
 • Есептеу жүйелері мен робототехниканың архитектуралық ерекшеліктері мен принциптерін, типтерін, логикалық блоктар жұмысының ұйымдастырылуын сипаттайды
 • Инновациялық технологияларды оқытудың мақсат-міндеттеріне және оқушылардың дара ерекшеліктеріне сәйкес қолданады
 • Программалау әдістерін, моделдерін, технологияларын және оның инструментальды құралдарын есептеу жүйелерін таңдау/талдау үшін салыстырады
 • Кәсіби салада немесе командалық жұмыста тұлғааралық, мәдениаралық толерантты қарым-қатынас міндеттерін шешу үшін қазақ, орыс және шет тілдерінде ауызша және жазбаша түрде коммуникацияны қолдайды
 • Оқу-тәрбие процесінде оқушыларды дамытуға педагогика, психология негіздерін және олардың әдістері мен құралдарын инклюзивті білім беруді ескере отырып пайдаланады
 • Критериалды бағалау технологиясы мен оқу стратегияларын қолданып оқу бағдарламасының мақсаттарына сәйкес сабақтың қысқа мерзімді жоспарын жасайды
 • Кәсіптік салада этикалық, экономикалық, құқықтық, әлеуметтік және экологиялық мәселелер мен міндеттерді түсіндіреді
 • Бағдарламалау құралдарының көмегімен ақпаратты формалау мен құрылымдауды, оларды бейнелеу әдістерін, сондай-ақ өңдеу мен оның қауіпсіздігін қамтамасыз ететін әр түрлі мақсаттағы қолданбалы бағдарламаларды әзірлейді
 • Одан әрі оқуды өз бетінше жалғастыру қажеттілігін талап ететін информатика саласында жобалау жұмыстарын әзірлейді
 • Ақпараттық жүйені моделдеу мен жобалауда математика және физика ғылымдарының негіздерін, информацияның теориясы мен алгоритмдеу принциптерін қолданады
 • IT-білім беру метапәндік идеяларына негізделген білім мен түсініктерін мектеп информатикасы аумағында көрсетеді
Top