Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B02302 Аударма ісі в Семей қаласының Шәкәрім атындағы университеті

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты Республиканың басқа мемлекеттермен сыртқы саяси, сыртқы экономикалық, ғылыми және мәдени қарым-қатынастарын жүзеге асыратын ұйымдарда кәсіби (толық және / немесе дерексіз) және ауызша (дәйекті) аударманы жүзеге асыра алатын жоғары білікті кадрларға арналған аудармашылар даярлау; экономиканың әртүрлі секторларында; халықаралық туризм жүйесінде; ақпараттық-аналитикалық қызметтермен агенттіктерде, аралық және мәдениетаралық қарым-қатынастарда медиацияны ұйымдастыруға, кәсіби қызметті жүзеге асыруға қабілетті жоғары әлеуметтік және азаматтық жауапкершілікке ие.
 • Академиялық дәреже Бакалавриат
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша
 • Оқу мерзімі 4 года
 • Кредиттер көлемі 242
 • Білім беру бағдарламаларының тобы B036 Аударма ісі
 • Дайындық бағыты 6B023 Тілдер және әдебиет
 • Елбасы тағылымы
  Несиелер: 2

  Бұл пәннің мазмұны Елбасы Н.Ә. Назарбаевтың өмірі мен шығармашылығын, тәуелсіз Қазақстанның қалыптасуына бағытталған Елбасының инновациялық жобаларын зерттеуге, «Бақорда», «Мәңгілік ел», «Рухани жаңғыру» ұғымдарын жіктеуге қабілеттіліктерді қалыптастыруға, Елбасы шығармаларының ғылыми-әдістемелік маңыздылығын анықтауға бағытталған.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ағылшын тілінің практикалық грамматикасы және фонетикасы
  Несиелер: 6

  Пәнді игерудің мақсаты-студенттердің тіл құрылымының берік білімін қалыптастыру және олардың практикалық дағдыларын грамматикалық дұрыс шетел тілінде сөйлеуін қалыптастыру; студенттер әр түрлі сөйлеу жағдайларында оларды жүзеге асыру үшін сөйлеу шеберлігі мен дағдыларын қалыптастыру үшін қажетті ағылшын айтылу негіздерін үйренеді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Экономикалық-құқықтық және экологиялық білім негіздері
  Несиелер: 5

  Экология және өмір қауіпсіздігі, құқық негіздері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет, экономика, кәсіпкерлік және көшбасшылық саласындағы принциптер мен негізгі әдістерді қамтитын кешенді пән. Нормативтік құқықтық актілерді қолдану ерекшеліктері. Экологиялық құқықтық қатынастардың ерекшеліктері, экологиялық құқықтық қатынастар субъектілерінің құқықтары мен міндеттері.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Оқытылатын тіл елінің географиясы мен мәдениеті (ағылшын тілінде)
  Несиелер: 9

  Пәннің мақсаты: тілде жүзеге асырылатын студенттердің коммуникативті қажеттіліктерін қамтамасыз етуге байланысты экономикалық, әлеуметтік-саяси, тарихи, географиялық және басқа білімін меңгеру. Курс барысында студенттер тілдің географиясы мен мәдениетін үйренеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Көркем мәтінмен жұмыс
  Несиелер: 9

  Пәнніңмақсаты: студенттероқужұмыстарынталдауға, жұмыстардыавторлықұстанымтұрғысынанқарастыруға, ойластырылғаноқудыүйретугежәнеавторлардыңстилінталдауғадағдылар мен дағдылардымеңгереді. Курстыңмақсатыәртүрліжанрлықжұмыстардыдербесстилистикалықжәнелингвистикалықталдаудыүйретуболыптабылады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Үйдегі оқу
  Несиелер: 9

  «Үйдегіоқу» пәнінің мақсаты: студенттердің шығармашылық жанрдағы түпнұсқалық мәтіндерден алынған ақпараттарды оқып, талдауға дағдылары мен дағдыларын қалыптастыру, қазіргі таңдағы оқиғаларға және зерттелген кейіпкерлер мен шығармаларға деген көзқарастарын білдіру. Курс барысында студенттер әртүрлі тапсырмаларды орындау арқылы мәтінмен жұмыс істеуге үйренеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Лингвоелтану (ағылшын тілінде)
  Несиелер: 8

  Зерттелетін пәннің мақсаты зерттелетін тілдің ұлттық мәдениетіне, оның өкілі ретінде тілге, жеке тілдік тұлға үшін де, тұтастай лингвокультуралық қоғам үшін де маңызы бар мәдени тұрақтылар туралы идеялар жүйесін қалыптастыру болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Оқытылатын тіл теориясының негіздері
  Несиелер: 8

  Курстың мақсаты: заманауи ағылшын тілінің фонетикалық, лексикалық және грамматикалық жүйесін дамыту сатыларын зерттеу, сондай-ақ болашақ мамандарды - қазіргі ағылшын тілінің заңдары мен сипаттамалары бар аудармашыларды енгізу. Курстың барысында студенттердің зерттелетін тілдің теориялық негіздері оқытылады, сонымен қатар, мамандық пәндерін кейінгі зерттеу үшін білім беріледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Ағылшын тілінің практикалық фонетикасы
  Несиелер: 8

  Курстың мақсаты студенттерге дұрыс айтылу және интонация дағдыларын үйрету, тілдің фонетикалық құрылымының сипаттамасымен танысу, фонетиканың негізгі компоненттерін білуді қалыптастыру, ауызша сөйлеуде осы білімдерді пайдалану дағдыларын қалыптастыру, сондай-ақ мәтіндерді тыңдау және оқу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Абай әлемі. Жаңа қазақ жазуы
  Несиелер: 5

  Бұл кіріктірілген пәнде Абай Құнанбаев, Шәкәрім Құдайбердиев, Мұхтар Әуезовтың шығармашылық мұрасының философиялық және көркемдік негіздері мен тарихи фактілер және латын графикасы негізінде қазақ алфавитін меңгеру, орфографияның ережелері, орфографиялық және орфоэпиялық нормалары көрсетілген.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Базалық шетел тілі (В2 деңгейі)
  Несиелер: 6

  Жалпыеуропалық В2 деңгейіне сәйкес оқудың екінші жылында БШТ-н оқытудың мақсаты студентерде мәдениетаралық коммуникативтік және кәсіби құзыреттіліктерді қалыптастыру болып табылады. Коммуникативтік құзыреттілік студенттерде калыптасатын білім, дағды және тұлғалық қасиеттеріне сүйене отырып, студенттердің мәдениетаралық деңгейді шет тілінде қарым қатынысқа ене алу қабілеті ретінде қабылданады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Екінші шетел тілі (А1, А2 деңгейі)
  Несиелер: 6

  Курс A1-A2 деңгейіне сәйкес неміс тілінің коммуникативтік дағдылары мен дағдыларын дамытуға, сондай-ақ ең көп таралған фонетикалық, лексикалық және грамматикалық құбылыстарды зерттеуге бағытталған.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Хат және эссе жазуға машықтандыру
  Несиелер: 8

  Курстың мақсаты: іскерлік, ақпараттар, жеке хаттар мен эсселер жазудың ұтымды әдістерін меңгеру, сондай-ақ басқа үлгідегі құзырлы нысандарды толтыру. Курстың барысында дұрыс жазу дағдылары, оқу ақпаратын талдау және жазбаша түрде ұсыну, сондай-ақ ойлау дағдыларын дамыту және жазбаша нәтижелерді қалыптастыру мүмкіндігі жасалады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Аударма теориясы
  Несиелер: 6

  «Аударма теориясы» курсынын мақсаты –болашақ аудармашы мамандарды аударманың лингвистикалық теориясының негізгі қағидаларымен танымтыру. Курстың алға қойған міндеттері студентерінең болашақ кәсіби қызметінің теориялық базасын құру, студенттердің негізгі мамандықтараны бойынша өздік ғылыми-зерттеу жұмыстарына алғы шарттар жасау.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Мамандандырылған кәсіби шетел тілі
  Несиелер: 5

  Курстың мақсаты-кәсіби салада коммуникативтік дағдылар мен іскерлікті одан әрі жетілдіру, студенттердің жұмыста жоғары кәсіпқойлықты қалыптастыру, өзінің делдалдық іс-әрекеті үшін жауапкершілік, өзінің тілдік дайындығын үнемі арттыруға ұмтылу болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Ауызша және жазбаша сөйлеу практикасы
  Несиелер: 8

  Пәндерді оқып-үйренудің мақсаты: шет тілінің нормаларын ауызша және жазбаша түрде игеру, зерттелетін тіл туралы теориялық білімді алу және оларды іс жүзінде және теориялық түрде қолдану мүмкіндігі. Курс барысында студенттер сөйлеу, оқу, жазу және тыңдау дағдыларын жақсартады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Арнайы мақсаттағы тілі (С1 деңгейі)
  Несиелер: 6

  Мұндағы ерекшелік оқытудың жалпы кәсіби және мәдениетаралық бағытын әрі қарай тереңдету, болашақ мамандыққа, оқытылатын шетел тілінің тарихына, шетел тілі халқының ой-толғамы мен мәдениетіне өз елінің мәдениетінің мағыналық және құндылық ерекшеліктерімен салыстыруға қызығушылығын арттыруда жатыр (С1 деңгейі).

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Арнайы мақсаттағы тілі (С2 деңгейі)1
  Несиелер: 5

  Курс барысында студенттер өздерінің мамандықтарында қарым-қатынас дағдыларын жақсартады; тарихы, мемлекеттік тілде сөйлейтін елдердің тілі, C2 деңгейіндегі отандық және шетелдік тіл мәдениеті. Курс тыңдау, оқу, жазу және тыңдау бойынша жұмыстарды қамтиды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Тілдік қарым-қатынас мәдениеті
  Несиелер: 5

  Курстың мақсаты: оқытуды тиімді қарым-қатынас әр түрлі қызмет салаларында, соның ішінде кәсіби. Студенттер сөйлеу техникасын меңгереді, әлемнің басқа елдерінің мәдени дәстүрлерін құрметтеуге үйренеді, сезімдерді, эмоцияларды, бейнелі, ассоциативті, сыни ойлауды дамытады, ой-өрісін кеңейту, мәдени ортаны саналы қалыптастыру үшін алған білімдері мен іскерліктерін пайдаланады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Әдеби талдау және мәтінді түсіндіру
  Несиелер: 8

  «Әдеби талдау және мәтінді түсіндіру» курсының мақсаты ағылшын тілінде әртүрлі оқулықтар бойынша студенттердің дағдыларын жетілдіру, содан кейін лингвистикалық, стилистикалық және әдеби талдау, ағылшын және американдық әдебиеттің маңызды жұмыстарын тәуелсіз филологиялық талдау үшін дайындалу болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Әдеби аударма тәжірибесі
  Несиелер: 5

  Курс ұлттық мәдениет жүйесіндегі әдебиеттің ролі, орнын және маңызын және көркем құндылықтарды халықаралық алмасу процесінде аудармашы рөлін түсінуге үлес қосады. Студенттер әр кезеңнің даму ерекшеліктерін біледі; эстетикалық жүйелердің ерекшеліктерін және шығармашылық үрдістерді анықтайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Рефераттау және аннотациялау
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - тапсырыс берушінің қызығушылығын тудыратын нақты мəселелер бойынша мəтінді мəліметтерді өңдеу дағдыларын дамыту, студенттердің пайдалы жəне бағалы ақпараттарды алу. Курстың барысында студенттер әртүрлі мазмұндағы мәтіндерді түсініктеме және түсініктеме беруді үйренеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Аударманың грамматикалық мәселері
  Несиелер: 5

  Курстың мақсаты: аударманың грамматикалық мәселелерін және оларды шешу тәсілдерін оқып үйрену; аударманың лингвомәдени аспектілері туралы түсінікалу; лексикалық және грамматикалық бірліктердің аудармасының жалпы принциптерін, жекел еген бірліктердің аудармасының ерекшелігін, аударманың стилистикалық тәсілдерін оқып үйрену, әртүрлі мәтіндерді аудара білу, рефераттау, аннотациялау, редакциялау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Кәсіби бағыттағы аударманың практикалық курсы
  Несиелер: 5

  Пәндерді меңгеру мақсаты: студенттерді ағылшын тілінде құқық саласындағы кәсіптік қызметті жүзеге асыруға дайындау; аударма құзыреттілігін қалыптастыру, яғни бір тілдегі мәтіннен ақпаратты алу және оны басқа тілде мәтін жасау жолымен жіберу мүмкіндігін білдіреді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Гид-аудармашы мамандығының негіздері
  Несиелер: 5

  Пәннің мазмұны: ағылшын тілінде сөйлеу мәдениетіндегі сөйлеу мәдениетін қалыптастыруға жәрдемдесу, олардың коммуникативтік және әлеуметтік әрекеттерінің алғышарты болып табылатын аударма негіздерін білу. Курс барысында студенттер қаламен жалпы мәдениет пен тарихты танымдық қызығушылық тудырады. .

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Кәсіби бағытталған мәтінмен жұмыс (ағылшын тілінде)
  Несиелер: 5

  Курс барысында студенттерде коммуникативтік дағдылар меніздеу, көру және танысу оқуы, Кәсіби-бағытталған мәтіндерд ірефераттау үшін жазбаша сөйлеуд імеңгеру, сонымен қатар шет тілді Кәсіби-бағытталған сөйлеу дағдыларын одан әріжетілдіру дамиды. Ақпарат көзіретінде маманды бойынша дәлме-дәлмәтіндер қолданылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Аударма жазу техникасы
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - әртүрлі елдер мен мәдениеттердің өкілдері арасында жан-жақты коммуникация мен ақпарат алмасуды жүзеге асыруда жоғары сапалы аударма мен интерпретацияны қамтамасыз ете алатын кәсіби аудармашылардың қалыптасуы. Курс жазбаша аударма техникасының ерекшеліктерін зерттеуге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Жазбаша аударма практикасы
  Несиелер: 5

  Курстың мақсаты - студенттердің мәдениетаралық және коммуникативті құзыреттіліктерін, соның ішінде, интербелсенді қарым-қатынас контекстінде эквивалентілеуді қамтамасызету үшін кәсіби және мамандандырылған құзыреттілікт ідамыту. Курстың негізгі мәтінінің ерекшеліктерін ескере отырып, әртүрлі аударма түріндегі студенттердің дағдыларын дамытуға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Мәдениетаралық қарым-қатынас және аударма
  Несиелер: 5

  Курстың мақсаты студенттерді аударма мәтінінің сипатын және аударма шарттарын ескере отырып, аударма түрлерін, әдістерін және технологияларын пайдалану мәселелеріне байланысты мәселелерді шешу үшін өндірістік әрекеттерге дайындау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Экономикалық және қоғамдық-саяси мәтіндерді аудару
  Несиелер: 5

  Осы курс шеңберінде оқытудың мақсаты студенттердің экономикалық және қоғамдық-саяси тақырыптағы арнайы мәтіндерді екі жақты аударудың практикалық дағдыларын қалыптастыру, екі жақты аударма процесінде тілдік бірліктерді қайта құру тәсілдері, құралдары және тәсілдері туралы жүйелі түсінік қалыптастыру, сондай-ақ ағылшын тілінде іскерлік қарым-қатынасты жүзеге асыру дағдыларын дамыту болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Шетел халықтарының әдебиеті (VI - XIII, XIX - XX ғғ) (ағылшын тілінде)
  Несиелер: 5

  Зерттеудің мақсаты: студенттерді VI-XX ғасырлардағы әдеби процестің негізгі үрдістерімен таныстыру, ағылшын тіліндегі әдебиеттің әлем мәдениетіндегі ролі мен орны, Англия мен АҚШ әдеби процесінің негізгі кезеңдері, танымал ағылшын және американдық жазушылар шығармалары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Оқу тілі және аударма мәселелері бойынша елдің әдебиеті
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - оқылған тілдің әдеби шығармаларын оқып-үйрену және талдау барысында студенттерді аудармадағы негізгі мәселелермен таныстыру, сондай-ақ әдеби аудармалардың ерекшелігін кәсіби қызмет ретінде көрсету. Курс барысында студенттер ағылшын және американдық классиктердің танымал туындыларымен танысады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Мәдениетаралық қатынас практикумы
  Несиелер: 5

  «Мәдениетаралық қарым-қатынаста практикалық жұмыс» пәнін оқудың мақсаты: тарихи және мәдени-гуманитарлық білімді игеру және белгілі бір жиынтығын лексикалық бірліктер мен грамматикалық құрылымдарды белсенді пайдалану, ағылшын тілінің қажетті деңгейін игеру есебінен «лингвистикалық тұлғаны қалыптастыру және дамыту».

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Лингомәдениеттану
  Несиелер: 5

  Осы пәннің мақсаты тіл призмасы арқылы мәдениет пен мәдениеттің бейнеленуі мен бекітілуі ретінде тіл туралы түсінік алу, тіл мен мәдениеттің өзара байланыстылығы мен өзара байланыстылығы туралы базалық білім негізінде тиісті ғылыми дүниетанымды қалыптастыру болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Референт қызметінің теориясы мен практикасы
  Несиелер: 5

  Бұл курстың мақсаты: референ тқызметінің теориялық-әдіснамалық негіздерін қалыптастыру және тұрақты кәсіби-практикалық дағдыларын бекіту. Студенттердің бойында референттік мәтіндер мен корпоративтік құжаттарды үлгілеуге, құрастыруға және құрастыруға бағытталған тұрақты дағдыларды, қажетті біліктерді қалыптастыру; мәтіндік құжаттарды рефераттау, іскерлік хаттарды қалыптастыру және редакциялау, құттықтау сөздерінің, сөз сөйлеулердің, баяндамалардың мәтіндерін жазу және т. б.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Аударманың лексикалық - грамматикалық мәселері
  Несиелер: 8

  Курстың мақсаты - лексикалық және грамматикалық бірліктерді сөйлемдер мен мәтін деңгейіне аудару, түрлі лингвистикалық құбылыстар мен бірліктерді аудару әдістерін және әдістерін білу, бастапқы мәтіннің лексикалық және грамматикалық ерекшеліктерін ескере отырып, мәтінді құрастыру мүмкіндігін дамыту.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Арнайы мақсаттағы тілі (С2 деңгейі)2
  Несиелер: 5

  Мұндағы ерекшелік оқытудың жалпы кәсіби және мәдениетаралық бағытын әрі қарай тереңдету, болашақ мамандыққа, оқытылатын шетел тілінің тарихына, шетел тілі халқының ой-толғамы мен мәдениетіне өз елінің мәдениетінің мағыналық және құндылық ерекшеліктерімен салыстыруға қызығушылығын арттыруда жатыр. (С2 деңгейі).

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Ғылыми-техникалық аударма
  Несиелер: 8

  Бұл курстың мақсаты студенттерді ғылыми-техникалық мәтіндерді аудару нормаларымен, аудармалардың классификацияларымен және аударма стратегиясының әртүрлі түрлерімен таныстыру; аударманың негізгі модельдерімен, аудармалардың трансформацияларымен және оларды аударма процесін және оның нәтижелерін талдау кезінде пайдалану тәсілдерімен таныстыру болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Қазақ (орыс) және шетел тілдерінің функционалды стилистикасы
  Несиелер: 5

  Пәнді игерудің мақсаты-тілдің түрлі салаларында тиімді ауызша және жазбаша қарым-қатынас жасау үшін студенттердің тілдік құзыреттілігін дамыту болып табылады. Пәннің міндеттері қазіргі қоғамдағы қазақ (орыс), ағылшын әдеби тілінің қызмет ету заңдылықтарын ашуда; қазіргі орыс тілінің барлық құрылымдық деңгейлерінде стилистикалық жүйесімен

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Медициналық мәтіндерді аудару; Әскери тақырыптағы мәтіндерді аудару
  Несиелер: 8

  Курстың мақсаты: студенттердің теориялық негіздері негізінде әскери және медициналық мәтіндерді аудару бойынша аударма құзыреттілігін қалыптастыру, берілген бағдар мәтініне тән лингвистикалық үлгілерді білу, сондай-ақ осы мәтіндерді аудару әдістемесі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Техникалық мәтіндерді аудару ерекшеліктері
  Несиелер: 8

  Курстың мақсаты: транслективалық техникалық мәтіннің сипатын және аударма жағдайларын ескере отырып, аударма түрлерін, әдістерін және технологияларын пайдалану тұрғысынан өндірістік және тәжірибелік қызметті қалыптастыру. Курс оқытылатын тілдің техникалық мәтіндерінің лингвистикалық және стилистикалық ерекшеліктерін зерттеуге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Іскерлік хат алмасу
  Несиелер: 8

  Бұл пәннің мазмұны Іс жүргізуді ұйымдастырудың негізгі принциптерін, жұмыс уақытын жоспарлаумен және құжатағынын басқарумен, сондай-ақіскери корреспонденциямен жұмыс істеу түрлері, нормалары мен ережелеріне байланысты мәселелердің кең ауқымын қамтиды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Конференцияларды, семинарларды, презентацияларды және басқада шараларды синхронды аудару
  Несиелер: 5

  Курс соңында студенттер синхронды аударма саласында тілдік құзыреттіліктерді, сыртқы саяси дискурс аясында ағылшын тілінен орыс тіліне синхронды аударманың практикалық дағдыларын алуы тиіс. Курс, ең алдымен, халықаралық ұйымдарда, мемлекеттік ұйымдарда және бизнес-құрылымдарда синхронды аудармашылар ретінде жұмысқа дайындалатын студенттерге арналған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Аудио-видео материалдарды аудару
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - студенттердің музыкалық және бейнематериалдар саласындағы жергілікті және шетел тілдерінің мәдениеті саласындағы аударма, қарым-қатынас және білім беру стратегиясын меңгеру. Курс ағылшын және американдық тілдердің әртүрлі нұсқаларын, сондай-ақ аудио және бейне материалдардың ерекшеліктерін зерттеуге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Іскерлік қатынас саласындағы аударма
  Несиелер: 5

  Оқытудың осы кезеңінде пәнді меңгерудің мақсаты студенттерді іскерлік саладағы коммуникация процесін теориялық ұғынудың әртүрлі тәсілдерімен, табысты іскерлік коммуникацияны құрудың жалпы қағидалары мен стратегияларының теориялық сипаттамаларымен және осы саладағы мәтіндерді бір тілден екінші тілге барабар аударумен таныстыру болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Заң мәтіндерінің аударылуы
  Несиелер: 5

  Мақсаты: құқықтық тақырыптағы ағылшын тілінен орыс тіліне және орыс тілінен ағылшын мәтініне жазбаша және ауызша аударма саласында білімі, біліктілігі мен дағдысы бар мамандарды даярлау, өзге тілді коммуникативтік құзыреттілікті қалыптастыру, жалпы мәдени ой-өрісін тереңдету және жалпы филологиялық дайындықты тереңдету.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Іскерлік шетел тілі
  Несиелер: 8

  Курстың мақсаты іскерлік хат алмасудың ерекшеліктерін ескере отырып, іскерлік қарым-қатынастың негіздерін ауызша және жазбаша түрде зерттеу болып табылады. Курстың барысында студенттер әртүрлі құжаттардың түрлерін, келіссөздер ерекшеліктерін, ресми кездесулер мен сөйлеген сөздерді оқиды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Ақпараттық тілі және ақпараттық аударма
  Несиелер: 9

  Пәнді оқытудың мақсаты ақпараттық мәтіндерді аудару және ақпараттық тілді оқыту саласында студенттердің кәсіби практикалық дағдыларын дамыту болып табылады. Студенттер негізгі қиындықтарды және тиісті лексиканы іріктеу дағдыларымен ақпараттық аударманы редакциялау негіздерін зерттейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Шет тілін оқытудағы инновациялық технологиялар
  Несиелер: 5

  Пәнді игерудің мақсаты: студенттердің аударма қызметі саласындағы қазіргі заманғы инновациялар, аударма технологиялары туралы толық түсінігін қалыптастыру , жаңа енгізілімдердің түрлері мен түрлерінің кең ақпараттық өрісіне бейімделуі. Сондай-ақ жаңа аударма жүйелерін модельдеу процестеріне белсенді қосу және авторлық жобаларды әзірлеу үшін жағдай жасау

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Лингвомәдениеттану негіздері
  Несиелер: 8

  Пәннің мақсаты тіл мен мәдениеттің өзара байланысын және осы өзара әрекеттесуді интерпретациялау негізінде білім, білік және дағды жүйесін қалыптастыру; тіл мен мәдениеттану тоғысында пайда болған білімнің жаңа саласының ұғымдары мен терминдерін оқып үйренуге танымдық қызығушылықты қалыптастыру болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Ақпараттық технологиялар және аударма
  Несиелер: 9

  Пәнді меңгеру нәтижесінде студент ақпаратты алу, өңдеу және басқару құралы ретінде компьютермен жұмыс істей алады; әртүрлі ақпарат тасымалдаушылармен, мәліметтер мен білім базаларымен, ғаламдық компьютерлік желілермен жұмыс істей алады; лингвистикалық есептерді шешу үшін электрондық сөздіктермен және басқа да электрондық ресурстармен жұмыс істей алады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Іскерлік келіссөздер жүргізу технологиясы
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: студенттерді келіссөз этикасының негіздерімен, келіссөз жүргізудің негізгі тәсілдерімен таныстыру; жеке және командада келіссөз дайындау және жүргізуді жүзеге асыра білуге үйрету; іскерлік коммуникацияларда теориялық білім мен қажетті практикалық дағдыларды меңгеру, соның ішінде жеке коммуникативтік мәдениетті және нәтижелі қызметке жету үшін ұжыммен қарым-қатынас жасай білу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Синхронды аударма практикасы
  Несиелер: 5

  Бағамы негізінде жалпы, прагматикалық және ілеспе аударма негіздеріне оқыту, дамыту, ілеспе аударма шығаруға бағытталған машықтардың қалыптасуы кезінде ықпал ететін басқа да осы саладағы қызметті қалыптастыру кәсіби жеке құзыреттерін аударма жұмысында взамодействии лигвистической межкультурной құзыреттерін бөледі

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Академиялық мақсаттағы ағылшын тілі
  Несиелер: 5

  Пәндерді оқудың мақсаты: академиялық салаға, оның ішінде кәсіби мамандыққа байланысты туған және зерттелген шетел тілін қолдану саласында коммуникативтік құзыреттілікті кеңейту; студенттердің тілдік және зерттелген тілдің материалдары бойынша прагматикалық ойлау дағдыларын дамыту.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Ағылшын тіліндегі академиялық жазу
  Несиелер: 5

  Білім беру саласындағы пәндерді меңгерудің мақсаты жүйелік-құрылымдық білім ретінде шет тілі нормаларын жетілдіру (лексикалық, грамматикалық, стилистикалық, композициялық-құрылымдық аспектілер), яғни, лексикалық, грамматикалық, стилистикалық және композициялық-құрылымдық білімді, ұйымдастыру-басқару, ақпараттық-аналитикалық, кәсіпкерлік және зерттеушілік қызметті орындаушылар немесе кіші буын басшылары ретінде қажетті мамандық саласында іскерліктер мен дағдыларды дамыту болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Ауызша аударма практикасы
  Несиелер: 9

  Курстың мақсаты: халықаралық конференциялар мен келіссөздерде түсіндірудің түрлері, ережелер мен нормалар туралы білімді қалыптастыру, екі тілде сөйлесу жағдайында әмбебап аударма курсы қолдану, аударма мәтінін талдау және аударма проблемаларын шешу, ауызша аударма дағдыларын дамыту.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Код ON1

  Әлеуметтік идеялар мен құндылықтардың алуан түрлілігін ажыратады

 • Код ON2

  Қоғамдық-саяси саласындағы негізгі дағдыларды меңгерген

 • Код ON3

  Тілдік құралдарды ауызша және жазбаша түрде қолдануды көрсетеді

 • Код ON4

  Ағылшын тілінде мәтінді талдау және интерпретациялау дағдыларын көрсетеді, оларды аударма қызметінде қолданады

 • Код ON5

  Ағылшын тілінің теориялық және практикалық негіздерін меңгерген және оларды тәжірибеде қолданады

 • Код ON6

  Кәсіби қызметке дайындау үшін шет тілінде сөйлеу қызметінің түрлерін жетілдіреді

 • Код ON7

  Зерттеу міндеттерін шешу үшін аударма қызметінің дағдыларын көрсетеді

 • Код ON8

  Кәсіби қызметті жүзеге асыру үшін ауызша аударма формаларының дағдыларын меңгерген

 • Код ON9

  Аударма қызметі процесінде теориялық және практикалық білімді қолданады

 • Код ON10

  Кәсіби тілдік дағдыларды жетілдіреді

 • Код ON11

  Кәсіби салада негізгі дағдыларды меңгерген

 • Код ON12

  Аударма қызметінің кәсіби дағдыларын дамытады

6B02302 6B02302 Аударма ісі
Бакалавриат

Зулқарнай Алдамжар атындағы Қостанай әлеуметтік-техникалық университеті

БББТ: B036 Аударма ісі

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B02302 6B02302-Аудармашы-референт
Бакалавриат

Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті (ҚарМУ Е.А.Бөкетов)

БББТ: B036 Аударма ісі

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B02302 Аударма ісі
Бакалавриат

Ш. Уәлиханов атындағы Көкшетау университетi

БББТ: B036 Аударма ісі

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B02302 Аударма ісі
Бакалавриат

Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті

БББТ: B036 Аударма ісі

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B02302 Аударма ісі
Бакалавриат

Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті

БББТ: B036 Аударма ісі

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B02302 Аударма ісі (ағылшын тілі)
Бакалавриат

А.Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университеті

БББТ: B036 Аударма ісі

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B02302 Аударма ісі
Бакалавриат

Инновациялық Еуразия университеті

БББТ: B036 Аударма ісі

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B02302 Аударма ісі
Бакалавриат

Ш.Есенов атындағы Каспий мемлекеттік технологиялар және инжиниринг университеті (Yessenov University)

БББТ: B036 Аударма ісі

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B02302 Аударма ісі
Бакалавриат

Сулейман Демирел атындағы университет

БББТ: B036 Аударма ісі

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Ағылшын тілі
Top