Жаңа білім беру бағдарламасы

6B05102 Биоинженерия және биоинформатика в Қазақстан инженерлік-технологиялық университеті

 • Математика I
  Несиелер: 5

  Оның дамыған аналитикалық және сандық аппараты бар қазіргі заманғы математикасыз адам қызметінің түрлі салаларында ілгерілеу мүмкін емес. Техникалық ғылымдар математиканы кеңінен қолданады. Математикалық әдістер кез келген техникалық пәннің құрамдас бөлігі болды. Осының барлығы математика курсының қолданбалы бағытын күшейту және іргелі математикалық дайындық деңгейін арттыру қажеттілігіне әкеледі. Пәннің мақсаты берілген пәннің теориялық материалына енгізілген Жоғарғы математика бөлімдерінің негізгі түсініктерін, заңдары мен теорияларын меңгеру, нақты процестердің нақты практикалық есептерін шешу үшін зерделенген әдістер мен әдістерді қолдана білу болып табылады. "Математика-1" пәнінің теориялық курсы жоғары математиканың негізгі ұғымдарын және осы пән шеңберінде олардың қосымшаларын зерделеуге арналған. Курс техникалық ЖОО-да классикалық математиканың іргелі ұғымдарын, заңдарын және теорияларын зерттеуге бағытталған. Математикалық интуиция мен логиканы дамытуға, математикалық мәдениетті арттыруға, нақты міндеттерді шешу үшін зерделенген әдістер мен әдістерді қолдана білуге, сайып келгенде – ғылыми дүниетаным мен логикалық ойлауды қалыптастыруға ықпал етеді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Мамандыққа кіріспе
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты – білім алушылардың таңдаған білім беру бағдарламасы бойынша кәсіптік қызмет саласында базалық түсінігін қалыптастыру, білім алушылардың мамандыққа қызығушылығын дамыту, студенттерге саланың қазіргі жағдайы мен даму үрдістері, оның ішінде қажетті мамандықтар, жаңа технологиялар туралы жүйелі түсінік беру. Пәнді оқу нәтижесінде студент тапсырылған тапсырманы жүзеге асыруды ұйымдастыру, сондай-ақ стандартты емес кәсіби міндеттерді, мәселелерді жоғары уәждемелеу және шешу, кәсіби қызмет этикасын сақтау бойынша теориялық және практикалық дағдыларды алады. Алған білімді студент болашақта бейіндік пәндерді оқу, практикалық қызметті және ғылыми зерттеулерді орындау кезінде пайдалана алады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Физика I
  Несиелер: 5

  Физикалық құбылыстар (қасиеттері, процестері), құбылыстың сыртқы белгілері және оның ағу жағдайлары. Физикалық шамалар. Физикалық заңдар: тұжырымдау және математикалық өрнек. Теорияны әзірлеуге негіз болған тәжірибелі фактілер (теорияның эмпирикалық базисі). Идеалданған нысан. Теорияның негізгі ұғымдары. Негізгі ережелер (постулаттар, принциптер, теория заңдары). Теорияның математикалық аппараты (негізгі теңдеулер). Теориямен түсіндірілетін құбылыстар шеңбері.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Математика II
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты берілген пәннің теориялық материалына енгізілген Жоғарғы математика бөлімдерінің негізгі түсініктерін, заңдары мен теорияларын меңгеру, нақты процестердің нақты практикалық есептерін шешу үшін зерделенген әдістер мен әдістерді қолдана білу болып табылады. "Математика-2" пәнінің теориялық курсы жоғары математиканың негізгі ұғымдарын және осы пән шеңберінде олардың қосымшаларын зерделеуге арналған. Курс техникалық ЖОО-да классикалық математиканың іргелі ұғымдарын, заңдарын және теорияларын зерттеуге бағытталған. Математикалық интуиция мен логиканы дамытуға, математикалық мәдениетті арттыруға, нақты міндет��ерді шешу үшін зерделенген әдістер мен әдістерді қолдана білуге, сайып келгенде – ғылыми дүниетаным мен логикалық ойлауды қалыптастыруға ықпал етеді.Математикадан маманданған студентті "Математика 2"курсын аяқтағаннан кейін алынған білімді бекіту және тереңдету үшін ғылым мен техниканың басқа салаларында туындайтын есептерді шешуге әртүрлі функцияларды дифференциалдау және интегралдау аппараттарын қолдануға үйрету. Бірнеше айнымалы функциялар. Негізгі ұғымдар мен анықтамалар.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Кәсіпкерлік
  Несиелер: 3

  Пәнді оқу нәтижесінде студент кәсіпкерлік қызметтің мазмұны мен мәнімен, оның түрлері мен формаларымен танысады, кәсіпкерлік мәдениетін қалыптастыру негіздерін, сондай-ақ кәсіпкердің іскерлік этикалық мінез-құлқының принциптерін біледі. Курс барысында студент кәсіпкерлік құрылымның экономикалық, қаржылық, ұйымдастырушылық және құқықтық қатынастар жүйесінің фокусындағы кәсіпкерліктің теориясы мен тәжірибесін зерттеу негізінде кәсіпкерлік қызметті жүзеге асырудың теориялық және тәжірибелік дағдыларын алады. Бұл пән студенттерде кәсіпкерлік идеяларды қалыптастыру, бизнес-жоспарды құру, кәсіпкерлік құрылым құру және оның шаруашылық және басқару қызметін ұйымдастыру дағдыларын қалыптастырады. Студент арнайы терминологияны, жергілікті және халықаралық деңгейлердегі Профильді саладағы ынтымақтастықтың негізгі түрлерін, кәсіпкерлік қызметтің тиімділігін бағалаудың принциптері мен әдістерін меңгеруі тиіс.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Жылу техникасының негіздері
  Несиелер: 3

  Жылу энергетикасының теориялық негіздері, жылу тасымалдаудың негізгі әдістері және өнеркәсіптік жылу техникасының негіздері. Техникалық термодинамиканың негіздері; жылу және масса тасымалының теориясы. Отын-энергетикалық ресурстарды үнемдеу, қоршаған ортаны қорғау мәселелері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Экология және тіршілік қауіпсіздігі
  Несиелер: 5

  Табиғи жүйелердің негізгі экологиялық түсініктері мен заңдылықтары, экология ғылым ретіндегі міндеттері мен оның негізгі бөлімдері, практикада экологияның негізгі қорытындылары нәтижелерін әр түрлі салада қолдану. Қауіптілік және қауіпсіздік ұғымы. Өміртіршілік қауіпсіздігінің теориялық, ұйымдастырушылық және құқықтық негіздері. Тіршілік қауіпсіздігі. Негізгі ұғымдар мен терминдер. Қауіпсіздікті қамтамасыз етудің принциптері, әдістері мен құралдары. Эргономикалық жүйе түсінігі. Эргатикалық жүйедегі адам қызметінің негізгі түрлері. Экожүйедегі адамға физиологиялық және психологиялық жүктемелер.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Электротехниканың теориялық негіздері
  Несиелер: 3

  Электрмагниттік құбылыстар және оларды энергия көздері мен тұтынушылар арасында әмбебап ретінде электр энергиясын жасау, беру және тарату үшін, Электромеханика, электртехнология, ақпаратты беру және тарату, Электроника, автоматика, телемеханика, ақпараттық-өлшеу және есептеу техникасы проблемаларын шешу үшін қолданбалы қолдану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Физика II
  Несиелер: 5

  Физика II пәнінің мазмұны алты модульден тұрады, олар жалпы физиканың жалғасын қамтиды: механика, электр және магнетизм, тербелістер мен толқындар, кванттық және ядролық физика, статистикалық физика және термодинамика, әлемнің физикалық көрінісі. Пәнді оқу барысында қазіргі заманғы физиканың ең әмбебап әдістеріне, заңдары мен модельдеріне баса назар аударылады, әлемді танудың ұтымды әдісінің ерекшеліктері көрсетіледі, студенттерде негізгі және пәндік құзыреттіліктерді қалыптастыруға, сонымен қатар жалпы физикалық дүниетаным мен физикалық ойлауды дамытуға күш салынады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Бейорганикалық, органикалық және аналитикалық химия
  Несиелер: 5

  Химиялық заттардың теориясы мен молекулярлы өзара әрекеттестіктің негіздері, химиялық термодинамика мен кинетика элементтері қатысуымен сипатталған химиялық процестердің жүруін реттейтін жалпы заңдар. Аналитикалық химия түсінігі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Антикоррупциялық мәдениет негіздері
  Несиелер: 5

  сыбайлас жемқорлықтың мәні және оның туындау себептері, сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар үшін моральдық-құқықтық жауапкершілік шарасы, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саласындағы қолданыстағы заңнама. Сыбайлас жемқорлық мінез-құлқының психологиялық ерекшеліктері. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру. Жастардың сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетін қалыптастыру ерекшеліктері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Инженерлік және компьютерлік графика
  Несиелер: 5

  Растрлық және векторлық бейнелерді жасау және редакциялау; өзінің кәсіби қызметінде электрониканың, өлшеуіш және есептеуіш техниканың, ақпараттық технологиялардың дамуының қазіргі заманғы үрдістерін есепке алуға дайын болу; сызба геометриясының элементтерін меңгеру, бейнелерді орындау және редакциялаудың қазіргі заманғы бағдарламалық құралдарын қолдану.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Материалтану және жаңа материалдар технологиясы
  Несиелер: 5

  металдар мен металл емес материалдардың құрылысы, физикалық, механикалық, химиялық және технологиялық қасиеттері туралы білім береді, студенттерді қайта өңдеу өнеркәсібінің материалдарын термиялық және химиялық-термиялық өңдеудің қазіргі заманғы әдістерімен таныстырады. термиялық және ыстық өңдеу кесу арқылы өңдеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Стандарттау және техникалық өлшеу
  Несиелер: 5

  Студенттерді метрология, стандарттау, сертификаттау дамуының тарихи негіздерімен, олардың өнім сапасын арттырудағы ролімен таныстыру; студенттерге өлшем бірлігін қамтамасыз ету әдістері мен құралдарын және қажетті дәлдікке жету тәсілдерін ұсыну; Стандарттау, сертификаттау және метрология құқықтық, ұйымдастырушылық және әдістемелік негіздерімен таныстыру.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Кәсіби-бағытталған шет тілі
  Несиелер: 5

  Сөйлеу саласында студенттер дайындалған диалогтық және монологиялық сөздерді меңгереді. Аудиттеу саласындағы негізгі мақсат тыңдаған мәтінді жаһандық және егжей-тегжейлі түсіну болып табылады.Жазбаша сөйлеу саласында студенттер ақпаратты синтездеумен және бағалай отырып, берілген композициялық түрдегі мәтіндерді жазу дағдылары мен іскерліктерін меңгереді.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Биотехнологиядағы физикалық және коллоидтық химия
  Несиелер: 5

  Электрохимия, 1 және 2 электродтар, жұмыс және қосалқы электродтар, анықтамалық электродтар, жарты толқындық потенциалдар. Химиялық кинетика және катализ. Каталитикалық реакциялар, тепе-теңдік және тепе-теңдік емес реакциялар, электролиттер. Макроскопиялық жүйелер және оларды сипаттайтын термодинамикалық әдіс.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Биоөндірістегі химиялық және биологиялық қауіпсіздік негіздері
  Несиелер: 5

  Химиялық және биологиялық қауіпсіздік стратегиясының заңнамалық және нормативтік-құқықтық базасы Химиялық және биологиялық қауіпсіздік Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздігінің ажырамас бөлігі ретінде Қауіпсіздік және биологиялық қауіпсіздікті басқару жүйесі Биологиялық қауіпті факторлардың әсер ету сипаты бойынша жіктелуі. Органикалық заттардың негізгі химиялық өндірісінің сипаттамалары: реактивтер, өнімдер, қалдықтар Токсикокинетика және зиянды және қауіпті әсерлерді сандық бағалау Ксенобиотиктер мен радиацияға бірнеше рет әсер ету ерекшеліктері, қауіп дәрежесі Денені ксенобиотиктер мен био-қауіпті факторлардың әсерінен қорғаудың тетіктері Санитарлық нормалар, бақылау құралдары мен әдістері Химиялық және биологиялық қауіп-қатерден ұжымдық қорғаныс құралдарын жетілдіру Химиялық және биологиялық қауіпті жеке қорғаныс жүйелері саласындағы заманауи жетістіктер Химиялық және биологиялық қауіпсіздік үшін ықтимал қауіпті объектілердің жай-күйін бақылау Химиялық және биологиялық қауіпсіздік бойынша іс-шараларды жоспарлау және ұйымдастыру Химиялық және биологиялық қауіпсіздік саласындағы халықаралық ынтымақтасты�� Негізгі химиялық заттардың биох��миялық рөлі мен уытты қасиеттері Әр түрлі қауіптілік класына жататын, бірақ әр түрлі ШРК бар ластаушы заттардың атмосфералық ластану қаупін талдау Халықты, аумақтарды және химиялық апаттардан қорғау жөніндегі ұйымдарды қорғау шаралары Қатер мен туындаған кезде тұрғындарды эпидемиядан қорғау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Тамақ өнімдерінің технологиялық үдерістері мен өндірістерін моделдеу
  Несиелер: 5

  - азық-түлік өнеркәсібінің кеңістік, уақыт және басқа да сипаттамалары бойынша параметрлерді бөле отырып, стационарлық, стационарлы емес есептерді, есептерді шешудің математикалық әдістерінің теориялық негіздері. - Тамақ және қайта өңдеу өнеркәсібінің технологиялық жүйелерінің модельдерін құру үшін қазіргі заманғы бағдарламалық қамтамасыз етуді қолдану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Бағдарламалық қамтамасыз етуді әзірлеу құралдары
  Несиелер: 5

  Аспаптық бағдарламалық қамтамасыз етудің қолданылу бағытын, құрамын, әдістері мен құралдарын анықтау. Әзірлеу, құрастыру, жөндеу, бағдарламаларды орнату құралдарымен жұмыс істеу тәсілдерін меңгеру. Құралдарды пайдалану, оларды ақпараттық қамтамасыз ету мүмкіндіктері мен сипаттамаларын талдау. Бағдарламалық қамтамасыз етуді әзірлеудің, жөнге келтірудің, енгізудің және қолдаудың қазіргі заманғы құралдарын практикалық пайдалану дағдыларын ақпараттандыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Бағдарламалау технологиясы
  Несиелер: 5

  Пәннің негізгі ұғымдары, терминдері және концепциялары. Объектілі бағытталған бағдарламалау технологиясы. С Тілі. Сілтемелер деректер түрі ретінде. Класс абстракты түр ретінде. Сынып достары. Кластар үшін стандартты операцияларды қайта тиеу. Үлгілер. Мұрагерлік. Сынып иерархиясы. Полиморфизм. Абстрактілі сыныптар. Стандартты кітапхана құралдарымен с++ тіліндегі енгізу/шығару. Файлдық енгізу/шығару. Ерекше жағдайларды өңдеу динамикалық сәйкестендіру және типтерді келтіру. С++тілінің стандартты кітапханасы. Жалпыланған бағдарламалау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Тағамдық химия
  Несиелер: 5

  Азық-түлік шикізатының химиялық құрамын, тамақ өнімдерін, дайын өнімге шикізатты қайта өңдеу кезінде пайда болатын химиялық процестердің жалпы заңдылықтары, дұрыс тамақтану және ұтымды тамақтану негіздері туралы жалпы мәліметтер.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Технологиялық процестер мен өндірісті автоматтандыру
  Несиелер: 5

  Өндіру, трансформациялау, беру, пайдалану және өндірісті басқару процестеріне тікелей қатысудан толық немесе ішінара босататын жоғары сапалы, қауіпсіз, бәсекеге қабілетті өнімдерді шығаруды қамтамасыз ететін технологиялық процестер мен өндірістерді автоматтандыру, басқару және бақылау жүйелерін алгоритмдік, аппараттық және бағдарламалық қамтамасыз етуді жасау және қолдану.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Технологиялық процестерді және тамақ өнімдерін өндіруді оңтайландыру
  Несиелер: 5

  - технологиялық үдерістердің негізгі заңдылықтары; - технологиялық үдерістердің негізгі математикалық модельдері; - технологиялық процестерді сандық модельдеу негіздері; - технологиялық процесстерді оңтайландыру негіздері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Биоөндірістегі цифрлық байланыс технологиясы
  Несиелер: 5

  цифрлық сигналдарды берудің принциптері мен әдістерін, ғылыми негіздерін және цифрлық байланыс технологиясының қазіргі жағдайын бекіту; Цифрлық беру және өңдеу жүйелерін жүзеге асырудың мүмкіншіліктері мен табиғи шектері туралы түсінік беру, мәліметтерді беру құрылғыларының қасиеттерін және олардың жұмыс істеу міндеттерін реттейтін заңдылықтарды нақтылау. Сандық байланыс жүйелерінің элементтері; Байланыс арналары және олардың сипаттамалары; Тар жолақты беріліс; Диапазонды модуляция және демодуляция; DSS-те синхрондау әдістері; Қателерді түзетуді кодтау әдістері мен құрылғылары; Кері байланыс жүйесі; CSS-тегі деректерді сығу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Биохимия
  Несиелер: 5

  Атомдардың электрондық құрылымы және химиялық элементтердің периодтық жүйесінде позициясы, қарапайым және күрделі заттардың қасиеттерін сипаттаудың теориялық әдістерін қалыптастыру, физикалық және химиялық құбылыстарды зерттеудің негізгі әдістері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Жалпы химиялық биотехнология
  Несиелер: 5

  Химиялық үрдістер туралы білімдер кешенін және олардың пайда болу заңдылықтарын, химиялық реакторларды және олардың математикалық үлгілер негізінде есептеу әдістерін, химиялық-технологиялық, биотехнологиялық жүйелерді және оның жекелеген элементтерін және кіші жүйелерін синтездеу мен талдаудың негізгі принциптерін сатып алу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Клеткалық биотехнология
  Несиелер: 5

  Микроорганизмдерді өсірудің негіздері, биомасса және жұқа микробиологиялық синтез өнімдері үшін технологиялық процестер туралы жалпы ақпарат; шикізат пен соңғы өнімге қойылатын талаптар; сондай-ақ теориялық дайындық деңгейін көтеру үшін алынған білімдерді қолдануға және оларды практикада қолдануға болады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Биотехнологиялық өндіріс негіздері
  Несиелер: 5

  Инженерлік энзимология, биотехнологиялық өндіріс, гендік-инженерлік зерттеу биотехнологиясы жетістіктерін фармацевтикалық пайдалану. Өсімдік өнімдері негізінде биотехнологиялық тәсілдермен Қауғаларды әзірлеу, биотехнологиялық өндіріс негізінде ауыл шаруашылығы өнімдерін қайта өңдеу белгілі бір оң көрсеткіштері мен қасиеттері бар (қуаңшылыққа бейім, белгілі бір ауруларға төзімді) өсімдік мутанттарын гендік-инженерлік тәсілмен алу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Биотехнологиядағы Серверлік деректер базасы
  Несиелер: 5

  деректер қорлар жүйесінің негізгі түсініктерін, клиент/сервер архитектурасын, реляциялық модель түсінігін, SQL стандартты реляциялық тілінің элементтерін оқиды.серверлік дерекқорлар жүйесі, реляциялық деректер қорын басқару жүйесінің архитектурасы, клиент/сервер архитектурасы, серверлік модель түсінігі, стандартты реляциялық тіл функциялары, желілік деректер қорында жұмыс істеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Биоөндірістегі ақпараттық жүйелердің сенімділігі
  Несиелер: 5

  сенімділік теориясының негізгі анықтамалары, ақпараттық жүйелердің істен шығуы, - ақпараттық жүйелердің сенімділігіне әсер ететін факторлар, - бағдарламалық қамтамасыз етудің сенімділік модельдері, қалпына келтіру теориясының элементтері, ақпараттық жүйелердің сенімділігін арттыру әдістері

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Жануарлар биотехнологиясы
  Несиелер: 5

  Жануарлар биотехнологиясына әдістемелік тәсілдерді, ұрықтың және соматикалық жануарлардың генетикалық трансформациясы, клеткалық және эмбриогендік инженерияны қолдану, жасанды ұрықтандыру әдісі, жыныстық және ұрық жасушаларының криоконсервациялау мәселелері, гендік инженерия биотехнологиясының негізгі бағыттары, онкологиялық ауруларды зерттеуде биотехнологиялық әдістерді пайдалану және т.б. әлдеқайда көп.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Әзірлеудің бағдарламалық құралдары
  Несиелер: 5

  Қазіргі заманғы аспаптық құралдар мен бағдарламалау технологияларын пайдалана отырып, бағдарламалық кешендер мен деректер базасының компоненттерін жасау, технологиялық процестерді автоматтандыру саласында түлектерді жобалау-технологиялық қызметке дайындау. Қазіргі заманғы аспаптық құралдар мен бағдарламалау технологияларын пайдалана отырып, бағдарламалық кешендер мен деректер базасының компоненттерін жасау, технологиялық процестерді автоматтандыру саласында түлектерді жобалау-технологиялық қызметке дайындау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Тамақ өнеркәсібін метрологиялық қамтамасыз ету
  Несиелер: 5

  МС ИСО / МЭК 17024 стандарттарына сәйкес кадрларды сәйкестендіруді, тестілеуді, калибрлеуді, калибрлеуді, сертификаттауды, МС ISO / IEC 17025 стандартына сәйкес сынау зертханаларын сертификаттауды, метрологиялық қызметтің жұмысын, сондай-ақ жалпы бақылауды қамтамасыз ету үшін техникалық өлшемдерді енгізу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Ферменттелген өнімдер өндірісіндегі Биотехнологиялық процестер
  Несиелер: 5

  Тамақ өнімдері мен шикізат өндіру саласындағы Биоинженерия және биоинформатика бейіндерін ескере отырып, биотехнологиялық өндірісті ұйымдастыру, өндірістік процесс және оны ұйымдастыру принциптері, Тамақ өнімдері биотехнологиясының негізгі заңдары, тағамдық биотехнологияның негізгі ұғымдарын , инженерлік энзимологияның негіздерін меңгеру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Өсімдіктер биотехнологиясы
  Несиелер: 5

  Жалпы ақпарат - өсімдіктің жасушалық мәдениетінің, мата және протопластардың invitro негізгі принциптері; - шақыру органдарының, тіндердің, жасушалардың және протопласттардың өсіру әдіснамалық негізі;

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Тамақ өнімдерін технохимиялық бақылау
  Несиелер: 5

  Шикізат материалдарының, технологиялық процестердің, талдау әдістерінің сапасын бақылаудың теориялық және практикалық білімдерін қалыптастыру шикізаттың, жартылай фабрикаттар мен дайын өнімдердің органолептикалық және физика-химиялық көрсеткіштері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Кондитерлік өнімдер технологиясының негіздері
  Несиелер: 5

  Тамақтанудағы жартылай фабрикаттар мен дайын өнімді өндіру технологиясы туралы жалпы ақпарат; олардың өнімдерін өңдеу кезінде өнімдерде кездесетін физика-химиялық және биохимиялық үдерістер; аспаздық өнімдердің сапасына қойылатын талаптар; процестерді басқару әдістері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Биоөндірістегі био және химиялық технологияның процестері мен аппараттары
  Несиелер: 5

  Тамақ өнімдерінің биохимиялық және физико-химиялық үрдістерінің жалпы сипаттамасы және жіктелуі. Астықты сақтау кезінде орын алатын үрдістер. Өздігінен қыздыру Био және химиялық технологияның негізгі типтік процестерін, аппараттардың жұмыс принциптерін және олардың құрылымдық ерекшеліктерін, өндірістік циклді жүзеге асыру үшін процестер мен аппараттарды есептеу әдістерін зерттеу. Гидромеханикалық процестер. Гидродинамиканың сыртқы және аралас есептері. Жылу процестері. Массаалмасу процестері. Химиялық өндірістің машиналары мен аппараттары. Тамақ өнімдерінің биохимиялық және фи��ико-химиялық үрдістерінің жалпы сипаттамасы және жіктелуі. Астықты сақтау кезінде орын алатын үрдістер. Өздігінен қыздыру процестері. Сусла ферменттеу кезінде орын алған процестер. Карамель массасын және сұйық массасының массасын дайындау кезінде көмірсулардағы физико-химиялық өзгерістер. Ферментті препараттармен, салқын, желіммен жартылай фабрикаттар мен дайын алкогольді сусындарды өңдеудегі физикалық-химиялық процестер.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Ақпараттық қауіпсіздік және ақпаратты қорғау
  Несиелер: 5

  Ұлттық қауіпсіздік ұғымы, қауіпсіздік түрлері. Өндірістің инженерлік , ақпараттық - биотехнологиялық бейінінің мамандану аспектілерін ескере отырып, ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету жүйесінің рөлі мен орнын зерттеу . Симметриялы және симметриялы емес шифрлау жүйелері. Ақпараттық қауіптер. Ақпараттық қатерлерге қарсы тұру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Өндірістік микробиология
  Несиелер: 5

  Микробтық популяциялардың жұмыс істеуі туралы студенттердің негізгі идеяларын қалыптастыру және оларды өнеркәсіптік өндірісте басқару мүмкіндіктері.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Шарап технологиясы
  Несиелер: 5

  Шарап өндірісінің технологиясы, шикізат пен дайын өнімдерде кездесетін физика-химиялық, биохимиялық және микробиологиялық процестер туралы жалпы ақпарат, дайын өнімді сақтау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Өндірісті метрологиялық қамтамасыз ету
  Несиелер: 5

  МС ИСО / МЭК 17024 стандарттарына сәйкес кадрларды сәйкестендіруді, тестілеуді, калибрлеуді, калибрлеуді, сертификаттауды, МС ISO / IEC 17025 стандартына сәйкес сынау зертханаларын сертификаттауды, метрологиялық қызметтің жұмысын, сондай-ақ жалпы бақылауды қамтамасыз ету үшін техникалық өлшемдерді енгізу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Сала бойынша бизнес-жоспарлау
  Несиелер: 5

  Пән жалпы кәсіби болып табылады және студенттерден әлеуметтік-экономикалық, қоғамдық, математикалық және гуманитарлық пәндерді оқып-үйренуде бұрын алған белгілі бір білімдердің, іскерліктер мен дағдылардың болуын талап етеді, өйткені студент кірерде кәсіпорынды басқарудың негізгі функциялары мен әдістері түсініктері болуы керек, нарыққа талдау жасай білуі керек, сонымен қатар Кәсіпорынның сыртқы/ішкі ортасын талдау мақсатында базалық экономикалық құралдарды қолдана білуі керек. Пәнді оқу барысында студент экономиканың әртүрлі салаларының ерекшеліктерін ескере отырып, кәсіпорынның өндірістік-шаруашылық қызметінің әртүрлі кезеңдеріне бизнес-жоспарлар мен жобаларды құрастырудың теориялық негіздерін алады. Пән студенттерде бизнес-жоспарларды әзірлеу, жаңа ұйымдарды құру және дамыту, немесе салалар бойынша қызмет және/немесе өнімдер мен қызмет бағыттарының бағыттарын қалыптастырады.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Астықты кептіру және сақтау технологиясы
  Несиелер: 5

  Өндірістік-технологиялық лабораториялардың міндеттері мен функциялары туралы жалпы ақпарат, сондай-ақ жем зауыттарын қабылдау, сақтау, тазалау, дайындау және өндіру кезінде шикізатты техникалық-химиялық бақылауды ұйымдастыру және жүргізу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Интернет технологиясы
  Несиелер: 5

  Windows ортасында медиа деректерді таныстыру және визуалдау құралдары; виртуалды шындық; компьютерлік анимацияның техникалық құралдары және базалық алгоритмдері; мультимедиялық мәліметтерді сақтау және өңдеу технологиялары; шығармашылық қызметке арналған мультимедиа қосымшалары; жаһандық желілік инфрақұрылымның аудио-бейнеқосымша.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Биотехнологиялық өндірісті басқару жүйелерінде есептеу техникасын қолдану
  Несиелер: 5

  Жүйелердің жұмыс істеуінің негізгі заңдылықтары және оларды жүйелік талдау мүмкіндіктері.Ғылым мен техниканың әр түрлі салаларында басқару теориясының негізгі ережелерін қолдану. Ақпараттық технологиялардың мүмкіндіктері және оларды өнеркәсіпте, ғылыми зерттеулерде, ұйымдастырушылық басқаруда және басқа да салаларда қолдану. ЭЕМ архитектурасының, есептеу жүйелері мен желілерінің қазіргі жағдайы мен даму үрдістері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Биоөндіріс технологиясының негіздері
  Несиелер: 5

  Адам тамағы үшін пайдаланылатын тамақ өнімдері туралы жалпы ақпарат. Өндіріс технологиясын зерделеу, жоғары сапалы өнім алу стандарттар мен нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес келеді. Тамақтанудың және әлеуметтік денсаулықтың әлеуметтік-экономикалық мәселелері. Тамақтанудың негізгі теориялары. Диеталық тағамдарды өндіру: ет, құс еті, балық, астық, көкөніс, жарма, бұршақ және макарон, сүзбе, жұмыртқа, тұздықтар, сорпа, суық тағамдар мен тағамдар, тәтті тағамдар, сусындар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Генетикалық инженерия
  Несиелер: 5

  Эксперименттік молекулярлық биологияның осы жаңа саласының қазіргі тенденциялары туралы жалпы ақпарат. Осы мақсатқа жету үшін әртүрлі ген клондау жүйелерінің молекулярлық векторларын құрудың заманауи бағыттары туралы лекциялардың ақпараттарында тапсырмалар қойылған.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Деректерді сандық өңдеу
  Несиелер: 5

  Ақпаратты өңдеу және талдау әдістері. Электрондық кестелер көмегімен деректерді талдау. Деректер қорын сүзуді қолдану арқылы талдау. Орналастыру кестелерін және пайдаланудың ақпараттық технологиялары. Жиынтық кестелердің көмегімен деректерді талдау. Графиктерді құру және деректерді талдау үшін сызықты емес теңдеулерді шешу. Статистикалық функцияларды қолдану және болжаудың ақпараттық технологиясы. Деректерді талдау үшін шешім іздеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Белоктардың биотехнологиялық өндірісі
  Несиелер: 5

  Биотехнологияда медицинада кеңінен қолданылатын антибиотиктер, ферменттер, витаминдер және т.б. сияқты топтар бойынша дәрілік препараттар өндірісін қалыптастыру. олардың қасиеттері.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Жобаны басқару
  Несиелер: 5

  Пәнді оқу барысында білім беру бағдарламасы бойынша басқа курстармен өзара байланыста жобаларды басқару мәселелері, инновациялық жобаларға тартылатын инвестициялардың тиімділігін арттыру жолдары, бизнес-жоспарларды, желілік кестелерді және стратегиялық жоспарларды әзірлеумен танысу қарастырылады. Мамандарды даярлау процесі олардың инвестициялық жобалардың тиімділік түрлерін, олардың коммерциялық тиімділігін талдау және бағалау әдістерін зерттеу саласында теориялық білім алуды, әртүрлі тәуекел факторлары мен белгісіздікті ескере отырып, жобалардың тиімділігін бағалау ерекшеліктерін зерттеуді болжайды. Бұл пән студенттерде нақты жобаларды әзірлеу мен іске асырудың әр тү��лі кезеңдерінде жобалық менеджмент мәселелері бойынша қолданбалы білім кешенін, сонымен қатар бағалау, тәуекелдерді басқару және жобалық менеджментте заманауи ақпараттық коммуникациялық технологияларды қолдануды қалыптастырады.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Өнеркәсіптік қауіпсіздік
  Несиелер: 5

  «Азаматтық қорғау туралы» Қазақстан Республикасының 2014 жылғы 11 сәуірдегі № 188-V Заңы, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою және олардың зардаптарын жою туралы нормативтік-техникалық құжаттар, ережелер және нормативтік құқықтық актілер. Қызметкерлердің денсаулығы мен қауіпсіздігін сақтауға, ең оңтайлы және қолайлы еңбек жағдайларын жасауға, өнімділікті арттыруға, авариялардың салдарын болдырмауға және / немесе азайтуға бағытталған қауіпті және зиянды факторлар; өндірістік нысандар.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Код ON1

  мемлекеттік, орыс және шет тілдерінде сауатты түсіндіру, құқықтық және этикалық нормалардың білімін көрсету, мәдениеттің, адамгершіліктің жоғары деңгейін меңгеру, өз ұстанымын дәлелдеу, еңбекті қорғау, экология және өнеркәсіптік қауіпсіздік ережелері мен нормаларын сақтау.

 • Код ON2

  физика, математика, Электротехника және электроника бойынша іргелі табиғи білімдерді көрсету, Биоинженерия және биоинформатика саласындағы есептерді шешу үшін графикалық бағдарламаларды қолдану

 • Код ON3

  өзінің кәсіби қызметінде заманауи ақпараттық технологияларды қолдану; желілерде ақпарат іздеуді жүзеге асыру, ең танымал бағдарламалармен жұмыс істеу

 • Код ON4

  биоинженерия, Биоинформатика және аралас пәндер саласында сауатты және өз бетінше теориялық және эксперименталды ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізу, сондай-ақ оны жазбаша түрде ресімдеу, ауызша түрде баяндау және пікірталастың әр түрлі формаларына қатысу

 • Код ON5

  кәсіпорынның кәсіпкерлік қызметін, бизнес-жоспарларды, инвестициялық жобаларды жоспарлау және талдау және инвестициялық жобалауда, бизнес-жоспарлауда, жобаларды басқаруда пайдаланылатын ұтымды шешімдерді ұсыну.

 • Код ON6

  инженерлік міндеттерді шешу үшін теорияны, тәжірибені және әдістерді үйлестіру және олардың қолданылу саласын түсіну. технологиялық процестер мен өндірістерді автоматтандыру міндеттерін шешу үшін қолайлы бағдарламалық–техникалық жабдықтарды, жабдықтар мен құралдарды таңдау және пайдалану

 • Код ON7

  биоинженерияда қолданылатын зерттелген бағдарламалық құралдар базасында компьютерлік бағдарламалар құру және жаңа ресурстарды (деректер базасы мен бағдарламаларын) және эксперименттік әдістерді өз бетінше игеру, жасушалар мен дақылдармен эксперименттік жұмыстар жүргізу қабілетін көрсету

 • Код ON8

  биотехнологиялық препараттар мен өнімдерді алу кезінде өндірістің инженерлік-ақпараттық - биотехнологиялық бейіндері бойынша мамандануды ескере отырып, қазіргі заманғы ақпараттық, ақпараттық – коммуникациялық әдістерді қолдану, қойылған міндеттерге қол жеткізу үшін биотехнологиялық әдістерді нақты қолданудың оңтайлы парадигмасын таңдау;

 • Код ON9

  алынған биотехнологиялық азық - түлік өнімдерінің сапасын арттыру мүмкіндігін талдау, инженерлік-Ақпараттық технологиялар бойынша және биотехнологиялық әдістерді қолдана отырып, қолданылған білім; алынатын өнім сапасын басқару Биоинженерия және биоинформатика бойынша қазіргі заманғы инновациялық білімді, ақпараттандырудың инженерлік - ақпараттық - биотехнологиялық бейіндерін қолдану есебінен тамақ өнімдерін өндіру.

 • Код ON10

  деректерді биоақпараттық талдауды жүргізу үшін қазіргі заманғы технологиялар мен мамандандырылған бағдарламаларды қолдану; биотехнологиялық процесті және жабдықтарды жүргізу, оңтайландыру және масштабтау теориясын негізге ала отырып, табиғатты қорғау биотехнологияларының негіздері, биотехнологиялық процестерді моделдеу және оларды басқару бойынша білім мен практикалық дағдыларды көрсету;

6B05102 Жануарлар биотехнологиясы және биоинформатика
Бакалавриат

Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті

БББТ: B050 Биологиялық және сабақтас ғылымдар

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B05102 Биотехнология
Бакалавриат

Қазақ ұлттық аграрлық университеті

БББТ: B050 Биологиялық және сабақтас ғылымдар

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B05102 6B05102-Биотехнология
Бакалавриат

Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті (ҚарМУ Е.А.Бөкетов)

БББТ: B050 Биологиялық және сабақтас ғылымдар

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B05102 Биотехнология сала бойынша
Бакалавриат

Ш. Уәлиханов атындағы Көкшетау университетi

БББТ: B050 Биологиялық және сабақтас ғылымдар

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B05102 Биотехнология
Бакалавриат

А.Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университеті

БББТ: B050 Биологиялық және сабақтас ғылымдар

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B05102 Биотехнология
Бакалавриат

С.Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университеті

БББТ: B050 Биологиялық және сабақтас ғылымдар

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B05102 Биотехнология
Бакалавриат

Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті

БББТ: B050 Биологиялық және сабақтас ғылымдар

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B05102 Биотехнология
Бакалавриат

Инновациялық Еуразия университеті

БББТ: B050 Биологиялық және сабақтас ғылымдар

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B05102 Тағамдық биоиндустрия
Бакалавриат

Қарағанды техникалық университеті (Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті)

БББТ: B050 Биологиялық және сабақтас ғылымдар

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B05102 Биотехнология
Бакалавриат

Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті

БББТ: B050 Биологиялық және сабақтас ғылымдар

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B05102 Биотехнология
Бакалавриат

Торайгыров университеті

БББТ: B050 Биологиялық және сабақтас ғылымдар

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B05102 Биотехнология
Бакалавриат

Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті

БББТ: B050 Биологиялық және сабақтас ғылымдар

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B05102 Биология
Бакалавриат

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

БББТ: B050 Биологиялық және сабақтас ғылымдар

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B05102 Биотехнология
Бакалавриат

Семей қаласының Шәкәрім атындағы университеті

БББТ: B050 Биологиялық және сабақтас ғылымдар

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B05102 Биология - санитарлық эпидемиология
Бакалавриат

Тараз инновациялық-гуманитарлық университеті

БББТ: B050 Биологиялық және сабақтас ғылымдар

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
Top