Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M06102 Ақпараттық жүйелер в А.Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университеті

 • АЖ-ны талдау, моделдеу және жобалау
  Несиелер: 5

  Пән ақпараттық жүйелер мен процестерді, күрделі жүйелердің кездейсоқ және стационарлы емес параметрлерінің имитациясын, имитациялаудың зияткерлік құралдарын қолдана отырып, ақпараттық жүйелерді жобалау кезінде компьютерлік моделдеудің технологиясын қалыптастырады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Автоматтандырылған жүйелерді ақпараттық және бағдарламалық қамтамасыз ету
  Несиелер: 5

  Пән клиент және серверлік бағдарламалық қамтамасыз етуді қолдана отырып, автоматтандырылған ақпараттық жүйелердің жұмыс істеуі үшін ақпараттық және бағдарламалық қамтамасыз етуді таңдау кезінде кешенді тәсілдеменің іскерліктері мен дағдыларын қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 4

  Пән магистранттардың басқару психологи-ясының теориялық-әдіснамалық негіздерін түсінуін, басқару үрдістері жүйесіндегі тұлғаның рөлі мен орны туралы түсінігін береді, басқару қызметінің және басқаруөзара әрекетінің мәнін ашады. Магистранттар персоналды басқару принциптері мен әдістерін, мотивация теориясын, басқарушылық шешімдерді қабылдауды зерттейді, басқару-ортасындағы басшылық, көшбасшылық және тұлғааралық коммуникация дағдыларын алады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жоғары мектептің педагогикасы
  Несиелер: 4

  Педагогикалық ғылым саласы, педагогикалық заңдылықтарды және білім беру процесін ұйымдастыру және жүзеге асыру (өз білімін жетілдіру), оқыту, тәрбиелеу (өзін-өзі тәрбиелеу), даму (өзін-өзі дамыту) және сту-денттердің белгілі бір қызмет түрі мен қоғамдық өмірге кәсіби даярлығын зерттейді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Шет тілі (кәсіби)
  Несиелер: 5

  Бұл пәнді оқу кезінде магистрлер оқытылатын лексикалық және грамматикалық тақырыптар шегінде шет тілінде ауызша және жазбаша қарым-қатынас дағдыларын меңгереді. Кәсіби қызмет саласында арнайы және ғылыми әдебиетті түсіну дағдыларын дамытуға көп көңіл бөлінеді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ақпараттық-интеллектуалды жүйелерді құрастырудың технологиялары
  Несиелер: 5

  Пән өнеркәсіптің әр түрлі салаларында техникалық объектілер мен процестерді басқарудың зияткерлік жүйелерін құрудың теориялық және қолданбалық міндеттерін өздігінен шешуге және жасанды интеллект саласына жататын бағдарламалық өнімдерді әзірлеу дағдыларын қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғылым тарихы мен философиясы
  Несиелер: 3

  Пән ғылым феноменінде арнайы философи-ялық талдау пәні ретінде қаралады, ғылым-негіздері мен теориясы туралы, ғылымның даму заңдылықтары мен ғылыми білімнің құрылымы туралы, мамандық және әлеуметтік институттар ретіндегі Ғылым туралы, ғылыми зерттеулер жүргізу әдістері туралы, қоғамның дамуындағы ғылымның рөлі туралы білімді қалыптастырады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Педагогикалық шеберліктің негіздері
  Несиелер: 5

  Пән тәрбие кәсіби және педагогикалық қызмет үшін қажетті педагогикалық дағдының негізін құрайды. Магистранттар педагогикалық дағдыларды қалыптастыру үшін қажетті білімді меңгереді, педагогикалық шындықтың құбылыстарын талдап, оны ойлауға үйренеді, педагогикалық жағдайды тиімді шешу жолдарын меңгереді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Бұлтты технологияларды пайдалану
  Несиелер: 5

  Пән магистранттарға бұлтты технологиялар саласындағы білім мен дағды-ларды дамытуға бағытталған. Магистранттар бұлтты технологияларды және олардың жұмысында қолданылатын аспектілерді, бұлтты құжат айналымын, Google құжаттарын оқиды. SkyDrive (office.com), ынтымақтастық құралдары Dnevnik.ru және DropBox, Yandex сияқты бұлт қоймасын қалай пайдалану керектігін үйренеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Статистика және ықтималдық
  Несиелер: 5

  Пән кездейсоқ және ақпараттық процестердің заңдылықтарын (тарату түрлері, сандық сипаттамалары, жинау, өңдеу, тарату), кездейсоқ процестердің математикалық және компьютерлік модельдерін және компьютерлік технологияларды пайдалана отырып статистикалық деректерді өңдеу әдістерін құру жүйесін қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Талдаудың қазіргі заманғы әдістері және электрондық құрылғыларды моделдеу
  Несиелер: 5

  Инженерлі - техникалық есептерді шешу үшін жобалау және технологиялық дайындау кезінде автоматтандыру құралдарын қолдана отырып, әртүрлі мақсаттағы электрондық құрылғыларды моделдеудің және талдаудың заманауи әдістерін қолдану дағдысын қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Іскерлік риторика
  Несиелер: 5

  Бұл пән қазіргі заманғы жалпы риторика, коммуникативтік ынтымақтастық қағидала-ры, сөйлеудің құрылымы туралы заңдарды енгізеді. Магистранттар ғылыми және іскери қарым-қатынаста түрлі жанрдағы мәтіндерді дайындау үшін ақпаратты жүйелеуге және синтездеуге үйренеді; Ғылыми және іскери қарым-қатынаста логикалық тұрғыдан дұрыс, дәлелді және өз көзқарастарын нақты білдіре алады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Ақпараттық жүйелерді талдау және моделдеу
  Несиелер: 5

  Пән ақпараттық жүйелер моделін қалыптастыруға мүмкіндік береді. Бұл магистранттарға кәсіпкерлік қызметтің әртүрлі салаларындағы мәселелерді (міндеттерді) шешу үшін пайдаланылатын қазіргі заманғы ақпараттық жүйелерді моделдеу саласында теориялық білімдері мен практикалық дағдыларды игеруге мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Жобаларды басқарудың қазіргі технологиясы
  Несиелер: 5

  Пән кәсіби менеджерлерді жобаларды басқару саласындағы мамандардың біліктілігіне және қазіргі заманғы үрдістерге және жобалық қызмет технологиясына қойылатын халықаралық және ұлттық талаптарға сәйкес оқытуға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Іскерлік қазақ тілі
  Несиелер: 5

  Пән магистранттар арасында сөйлеу мәдениетін дамытуға, іскерлік қазақ тілінің грамматикасын оқытуға, іскерлік қарым-қатынасқа байланысты лексикалық минимумға бағытталған. Магистранттар жұмыс, жұмыс уақыты, қазақ тілінде жұмыс күнін жоспарлау туралы есептерді оқып үйренеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Интернет технологиялары
  Несиелер: 5

  Пәндерді оқыған кезде магистранттар интернет технологияларын, ұйымдастыру және жұмыс істеу принциптеріне үйренеді, интернеттегі орталарда қолдану үшін қосымшаларды жобалауды үйренеді, интернеттегі технологияларды дамытудың интернет-технологиялары, қызметтері және перспективалары туралы біледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Арнайы мақсаттар үшін шет тілі
  Несиелер: 5

  Пән арнайы сөздікке бағытталған шет тілін үйренуге бағытталған, шетелдік әріптестер-мен кәсіби деңгейде, құжаттамамен және іскерлік хат-хабармен диалог жүргізу мүмкіндігіне назар аударылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Ғылыми зерттеудің методологиясы
  Несиелер: 5

  Бұл пәнді оқу ғылыми-зерттеу жұмысының құрылымы және оларды орындау тәсілдері туралы жалпы ғылыми түсініктерді қалыптастыруға, қазіргі ғылымның тенденцияларын талдай білуге, ғылыми зерттеулердің перспективалық бағыттарын анықтауға, жартылай нәтижелерді қазіргі заманғы әдістермен өңдеуді жүзеге асыруға мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Жеке туындысымен дифференциалды теңдеулер
  Несиелер: 5

  Пән практикалық есептерді математикалық модельдеу саласында жүйелендірілген білімді және оларды классикалық әдістер мен қарапайым дифференциалдық теңдеулер мен қолданбалы бағдарламалар пакеттерінің жеке өндірістік құралдарымен теңдеулерді шешу тәсілдері негізінде қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Ұйымдастырылған жүйелерде компьютерлік және математикалық моделдеу
  Несиелер: 5

  Ақпараттық жүйелерді, есептеуіш желілерді және есептеу үрдістерін қолдануды, кезектегі жүйелерді, түгендеуді басқаруды, ұйымдық жүйелерді іскерлік басқарудың өзекті мәселелерін зерделеу үшін компьютерлік моделдеудің заманауи әдістерін қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Компьютерлік статистикалық моделдеу
  Несиелер: 5

  Бұл пәнді оқыған кезде магистранттар ағымдағы, статистикалық әдістер мен экономикалық талдау модельдерін әзірлеудің болашағы туралы идеяны қалыптастыру дағдыларын меңгереді және ұтымды басқару шешімдерін дайындау және жасау үшін деректерді талдау, жоспарлау және болжау үшін осы әдістерді, үлгілерді, бағдарламалық қамтамасыз етуді қолданудағы дағдыларды қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Қарапайым дифференциалды теңдеулер үшін сандық әдістер
  Несиелер: 5

  Пәннің мазмұнында қателіктер теориясы, функциялардың жақындау теориясы, сандық дифференциалдау және сандық интегралдау теориясы, сызықты және сызықты емес теңдеулерді шешу әдістері, қарапайым дифференциалдарды компьютерлік технологияларды практикалық қолдана отырып шешудің сандық әдістері оқытылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Компьютерлік тиімді моделдеу
  Несиелер: 5

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Жеке туындысымен дифференциалды теңдеулер үшін сандық әдістер
  Несиелер: 4

  Пән мазмұнында жеке туынды теңдеулері бар негізгі операциялар және олардың қасиеттері, жиі туынды теңдеулері үшін Коши есебінің жалпыланған қалыптасуы, компьютерлік технологияларды қолдана отырып, жеке туынды теңдеулері үшін шеттік және бастапқы есептерді шешу және зерттеу әдістемесі оқытылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Технологиялық үрдістер мен өндірістерде басқарудың автоматтандырылған жүйелері
  Несиелер: 4

  Осы пән аясында магистранттар теориялық білімді қалыптастыру дағдыларын және технологиялық үрдістерді басқарудың жоғары тиімді сұрақтары бойынша практикалық дағдыларды, процестерді басқарудың типтік міндеттерін алгоритмдік сипаттау әдістерін меңгереді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Код ON1

  Ана тілі мен шет тілінде ғылыми коммуникацияны жүзеге асыру

 • Код ON2

  Басқару шешімдерінің қазіргі заманғы технологияларын меңгеру және басқару ортасындағы көшбасшылық және тұлғааралық коммуникацияны қабілеттеріне ие болу

 • Код ON3

  Заманауи ақпараттық технологияларды қолдана отырып, ақпараттық-аналитикалық және ақпараттық-библиографиялық жұмыстарды жүргізу, ақпараттық жүйелер саласында ақпараттық және компьютерлік технологияларды пайдалану

 • Код ON4

  Ғылыми таным әдіснамасын, ғылыми және педагогикалық қызметтерді ұйымдастыру принциптері мен құрылымын білу және қолдану

 • Код ON5

  Ақпараттық жүйелерді техникалық және бағдарламалық қамтамасыз етуді және олардың элементтерін сүйемелдеу

 • Код ON6

  Ақпараттық жүйелерде тиімді есептерді шешу үшін математикалық әдістерді қолдану

 • Код ON7

  Ақпараттық жүйелерде ақпаратты жіберу мен өңдеудің негізгі осал үрдістерін іске асыру

 • Код ON8

  Ақпараттық жүйелерде ақпаратты бағдарламалық қорғау дағдысының болуы

7M06102 Ақпараттық жүйелер 1-1,5 ж
Магистратура

Қазақ экономика, қаржы және халықаралық сауда университеті

БББТ: M094 Ақпараттық технологиялар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M06102 Ақпараттық жүйелер
Магистратура

Қазақстан-Американдық еркін университеті

БББТ: M094 Ақпараттық технологиялар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M06102 Ақпараттық жүйелер
Магистратура

Ғұмарбек Дәукеев атындағы Алматы энергетика және байланыс университеті (АЭжБУ)

БББТ: M094 Ақпараттық технологиялар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M06102 Ақпараттық жүйелер
Магистратура

Қазақ ұлттық аграрлық университеті

БББТ: M094 Ақпараттық технологиялар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
7M06102 Ақпараттық жүйелер
Магистратура

Инновациялық Еуразия университеті

БББТ: M094 Ақпараттық технологиялар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M06102 Ақпараттық жүйелер
Магистратура

Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті

БББТ: M094 Ақпараттық технологиялар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M06102 Ақпараттық жүйелер
Магистратура

Торайгыров университеті

БББТ: M094 Ақпараттық технологиялар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
7M06102 Ақпараттық жүйелер HN
Магистратура

«Тұран-Астана» университеті

БББТ: M094 Ақпараттық технологиялар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M06102 Ақпараттық жүйелер
Магистратура

Қазтұтынуодағы Қарағанды университеті

БББТ: M094 Ақпараттық технологиялар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M06102 Ақпараттық жүйелер (бейіндік)
Магистратура

Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университеті

БББТ: M094 Ақпараттық технологиялар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
7M06102 Ақпараттық жүйелер
Магистратура

Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті

БББТ: M094 Ақпараттық технологиялар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M06102 Ақпараттық жүйелер
Магистратура

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

БББТ: M094 Ақпараттық технологиялар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M06102 Ақпараттық жүйелер
Магистратура

Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті

БББТ: M094 Ақпараттық технологиялар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M06102 Ақпараттық жүйелер
Магистратура

Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті

БББТ: M094 Ақпараттық технологиялар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M061021 Ақпараттық жүйелер
Магистратура

Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті

БББТ: M094 Ақпараттық технологиялар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский
7M06102 Ақпараттық жүйелер
Магистратура

"Астана" Университеті

БББТ: M094 Ақпараттық технологиялар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M06102 Ақпараттық жүйелер
Магистратура

Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті

БББТ: M094 Ақпараттық технологиялар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
7M06102 Ақпараттық жүйелер
Магистратура

Ш.Есенов атындағы Каспий мемлекеттік технологиялар және инжиниринг университеті (Yessenov University)

БББТ: M094 Ақпараттық технологиялар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
Top