Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B05401 Математика в Тараз инновациялық-гуманитарлық университеті

 • Дифференциалдық геометрия және топология
  Несиелер: 5

  Дифференциалдық геометрия және топология-математиканың екі аралас бөлімі. Олар физикада, әсіресе жалпы салыстырмалылық теориясында көптеген қолданбаларды табады. Математиканың бұл екі бөлімі дерлік бөлінбейді,бұл ретте екі бөлім де Дифференциалдық геометрия деп аталады. Бұл бөлімдер арасындағы айырмашылық жергілікті инварианттар бар немесе жоқ.

  Селективті тәртіп
 • Сызықтық алгебра
  Несиелер: 5

  «Сызықтық алгебра» пәні студенттерді негізгі математикалық нысандардың қасиеттерін зерттеудің аналитикалық әдістерімен таныстырады және жалпы алгебра мен сызықты алгебраның негізгі ұғымдары мен әдістерін меңгеруге жол ашады. Пәнді меңгеру үшін жалпы білім беретін мектептің бағдарламасы деңгейінде математика пәнін білу жеткілікті.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Математикалық анализ-1
  Несиелер: 5

  Математикалық талдаудың негізгі іргелі ұғымдарын, тізбектер теориясын, үздіксіз функциялар теориясын, бір заттық айнымалы функциялардың дифференциалдық есептеуін білу. Сандық жиындардың нақты қырларын таба білу; бірізділікті ұқсастыққа зерттеу; нүктеде шек бар және нүктеде және жиында үздіксіздікке функцияны қондыру; туынды көмегімен функцияны зерттеу және функция графигін құру. Математикалық талдаумен байланысты кәсіби қызмет мәселелерінде құзыретті болу.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жастар саясатының негіздері
  Несиелер: 5

  Бұл пәнді оқытудың басты мақсаты «Қазақстан-2050» Стратегиясын іске асыруға байланысты Қазақстанның жастар саясатының дамуы болып табылады. Мемлекеттік жастар саясаты - көптеген елдердің қызметіндегі басымдықтардың бірі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Аналитикалық геометрия
  Несиелер: 3

  «Аналитикалық геометрия» пәні студенттерді геометрияның негізгі түсініктері мен және басқа пәндер үшін қажет әдістермен таныстыру, студенттерге координаталар әдісінің, сызықтық алгебралық теңдеулер жүйесін шешу стандартты әдістерінің, матрицалық есептеулердің көмегімен геометриялық есептерді еркін шығаруды үйрету, түзу мен жазықтықтың теңдеулері арқылы өзара орналасуын анықтап, екінші ретті қисықтардың және беттердің канондік берілуімен таныстыру, олардың координаталық остер мен жазықтықтармен қиылысуын зерттеу арқылы формасын анықтап, кескіндеуді үйрету.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Математикалық анализ-2
  Несиелер: 7

  Бірнеше нақты айнымалы функциялардың дифференциалдық есептеуінің негізгі түсініктері мен әдістерін, Бір айнымалы функциялардың интегралдық есептеуін, сандық және функционалдық қатарлар мен Фурье қатарының теориясын білу. Дифференциалдау, экстремумға бірнеше айнымалылардың функцияларын зерттеу, функциялардың шекті мәнін есептеу, функциялардың жуықтап алынған мәнін есептеу, сандық және функционалдық қатарларды зерттей білу.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері
  Несиелер: 5

  Пән бойынша студенттер сыбайлас жемқорлыққа қарсы сана мен сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетпен танысады, сыбайлас жемқорлық туралы қазіргі заманғы шындықтың феномені және оның тарихи тамыры ретінде біледі. Жеке адамның сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетін тәрбиелеудегі рөлі, жемқорлыққа қарсы мәдениеттің ұлттық негіздері, шет елдердегі жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру және т.б. ерекше назар аударылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Дискреттік жүйелердің математикалық моделі
  Несиелер: 3

  Дискретті жүйелерді математикалық модельдеу адам қызметінің түрлі салаларында әртүрлі объектілерді, жүйелер мен процестерді зерттеудің қуатты және тиімді құралы болып табылады. Зерттелетін жүйелер мен объектілерде өтетін процестердің алуан түрлілігі математикалық әдісті да негіздейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Кәсіби қазақ (орыс) тілі
  Несиелер: 3

  «Кәсіби қазақ тілі» пәні қазақ тілін меңгерудің негізгі В1 және В2 деңгейлері игерілген жағдайда жүзеге асырылады. Болашақ маманның тілдік біліктілігін жетілдіріп, мемлекеттік тілді мамандық деңгейінде коммуникация құралы ретінде қолдану дағдыларын қалыптастыруды көздейді. Болашақ маманның кәсіби дағдыларды қолдану салаларына байланысты арнаулы тілдік білім жиынтығы өте кең болуы керек. Себебі кәсіби міндеттерді атқару барысында арнаулы терминдерді қолдану жиілігі артады, осылайша кәсіби тілдік дағдысы дамиды, жетіледі.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Матрицалар теориясы
  Несиелер: 5

  Пән матрицалар теориясын және оның дифференциалдық теңдеулер теориясына, математикалық экономикаға, ықтималдықтар теориясына арналған. Қазіргі уақытта матрицалық есептеу математиканың, механиканың, теориялық физиканың, теориялық электротехниканың және т. б. әртүрлі салаларында кеңінен қолданылады. Гауссты алып тастау әдісінің теориялық негіздері және онымен байланысты сызықтық теңдеулер жүйесін шешудің тиімді әдістері баяндалады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Математика тарихы
  Несиелер: 3

  «Математика тарихы» пәні маманның біліктілігін арттыруға арналған. Қазіргі уақытта осы пән бойынша білім алатын білім алушыларға ерекше талаптар қойылады. Болашақ математика мұғалімі математика әдіснамасын білуі және өз жұмысында қолдана білуі тиіс.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Дифференциалдық теңдеулер
  Несиелер: 5

  Дифференциалдық теңдеулер курсы – физика-математика саласындағы мамандарды дайындаудағы негізгі курстардың бірі. Пәнді оқытудың мақсаты оқуды жалғастыру үшін және заманауи дифференциалдық теңдеулер теориясын меңгеру үшін жәй дифференциалдық теңдеулер теорияларының әдістерін игеруге үйрету.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Математикалық талдау-4
  Несиелер: 5

  Кешенді айнымалы функциялар теориясының логикалық негіздеу мәселелерін және оны шешудің әртүрлі жолдарының мүмкіндігін білу; кешенді сандар теориясын құру жолдарының бірін, аналитикалық функцияларды, кешенді айнымалы функциялар интегралдарының теориясын білу. Кешенді сандармен жұмыс істей білу; кешенді айнымалы функцияны интегралдау және саралау; кешенді айнымалы дала қатарларымен жұмыс істей білу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Математикалық талдау-3
  Несиелер: 5

  Қисық сызықты интегралдар мен беттік интегралдардың теориясын білу. Еселік интегралдарды есептеуді, оларды физикалық және геометриялық есептерге қолдануды, бірінші және екінші текті қисық сызықты және беттік интегралдарды есептеуді білу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Арнай функциялардың негізі және қолданулары
  Несиелер: 5

  «Арнайы функциялардың негіздері және олардың қосымшасы» пәні арнайы функциялардың жалпы теориясын, цилиндрлік функцияларды, сфералық функцияларды және т.б. зерттеуге бағытталған. Пән студенттерді математикалық әдістер мен басқа да математикалық пәндерді оқуға дайындайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Дискретті математика және математикалық логика
  Несиелер: 3

  «Дискретті математика және математикалық логика» пәні комбинаториканы, графтар теориясының негіздерін оқытуға бағытталған. Бұл курсты оқыту сөйлемдер алгебра негіздерін, предикаттар алгебра және кодтау элементтерін қалыптастырады. Пән білім алушыларда математиканы оқып, ғылыми-зерттеу жұмыстарын одан әрі жүргізу үшін қажетті логикалық ойлау мен математикалық мәдениетті дамытады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Графтар теориясы
  Несиелер: 3

  «Графтар теориясы» курсы-адам қызметінің көптеген салаларында кең тәжірибелік қолданылуы бар математиканың бөлімі. Математика, физика, химия, байланыс теориясы, электротехника, архитектура, операцияларды зерттеу, генетика, психология – бұл оны қолдану салаларының толық тізімі емес. Графтар теориясы кибернетика математикалық аппаратының маңызды бөліктерінің бірі, дискретті математика тілі болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Сандар теориясы
  Несиелер: 5

  Сандардың теориясы-бастапқыда бүтін сандардың қасиеттерін зерттеген математиканың бөлімі. Сандардың қазіргі теориясында сандардың басқа түрлері қарастырылады-мысалы, алгебралық және трансценденттік, сонымен қатар бүтін сандардың арифметикасымен және оларды қорытумен байланысты әртүрлі текті функциялар. Сандар теориясы бойынша зерттеулерде арифметикалық және алгебрамен қатар геометриялық және аналитикалық әдістер, сондай-ақ ықтималдықтар теориясының әдістері қолданылады. Сандар теориясының әдістері криптографияда, есептеуіш математикада, информатикада кеңінен қолданылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Кәсіби бағытталған шетел тілі
  Несиелер: 3

  Мамандыққа бағытталған шетел тілін оқыту құзіреттілік принциптеріне негізделеді, яғни білім алу үдерісінде студенттердің бойында күнделікті тұрмысқа қажетті дағдыларды қалыптастыру көзделеді. Нәтижесінде студенттер жалпы мәдениетаралық және танымдық, кәсіби–коммуникативтік және лингвистикалық құзіреттеріне ие болады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Олимпиада есептерін шешу
  Несиелер: 5

  Студенттердің қарапайым математиканың қосымша бөлімдері бойынша теориялық және практикалық білім алуы, олимпиада тақырыптарымен танысу, таңдалған тақырыптарды зерттеу, студенттердің олимпиадалық тақырыптағы есептерді шешу әдістерін меңгеру, студенттердің стандартты емес есептерді талдау тәсілдерін меңгеру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Жалпыланған функциялар
  Несиелер: 5

  Жалпыланған функция немесе үлестіру-функцияның классикалық түсінігін жалпылайтын математикалық ұғым. Мұндай жалпылауға қажеттілік көптеген физикалық және математикалық есептерде туындайды. Жалпыланған функцияның түсінігі математикалық дұрыс түрде материалды нүктенің тығыздығы, нүктелік заряд, нүктелік диполь, (кеңістіктік) қарапайым немесе қос қабатты тығыздық, жылдам көздің қарқындылығы және т. б. сияқты идеалданған ұғымдарды көрсетуге мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Сандық әдістер
  Несиелер: 5

  «Сандық әдістер» пәнін оқытудың мақсаты сандық әдістердің теориялық негіздерін, әзірлеудің негізгі әдістері мен әдістемелерін оқып үйрену және қазіргі заманғы бағдарламалау тілдерін қолдана отырып, ЭЕМ-да есептеу математикасының есептерін шешу әдістерін практикада қолдану болып табылады. «Сандық әдістер» пәнін меңгеру үшін студенттер математика пәндерін оқу барысында алынған және қалыптасқан білімдерді, білімдерді, дағдыларды, қызмет тәсілдерін және қондырғыларды қолданады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Ақпараттық технологиялар
  Несиелер: 5

  Бұл пәннің мақсаты: информатиканың дамуындағы негізгі тенденцияларды қамтитын теориялық және тәжірибелік мағлұматтармен студенттерді таныстыру; бульдік алгебра элементтерімен таныстыру; есептелінетін жүйе архитектурасы, операциялық жүйелер мен желілер туралы түсінік беру; студенттерге алгортимдер мен блок-схемаларды құруды үйрету; электронды оқыту және ақпаратты-коммуникациялық технологиялар принциптерімен, ақпараттық қауіпсіздік негіздерімен, Web және желілік қосымшаларды құрудың негізгі концепцияларымен таныстыру

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Есептеу математикасы
  Несиелер: 5

  Есептеу математикасы-әртүрлі есептеулерді өндірумен байланысты сұрақтар шеңберін қамтитын математика бөлімі. Есептеу математикасы — типтік математикалық есептерді шешудің сандық әдістерінің теориясы. Қазіргі есептеу математикасы өз мәселелерінің шеңберіне компьютерлерді қолдану арқылы есептеу ерекшеліктерін зерделеуді қамтиды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Математикалық есептер шешу практикумы
  Несиелер: 5

  «Математикалық есептерді шешу практикумы» бағдарламасы жаратылыстану-ғылыми бағыттылыққа ие, яғни жеке қажеттіліктерді қалыптастыруға және қанағаттандыруға бағытталған, атап айтқанда: математикалық қызметке тартуға, олардың математикалық материалды түсінуін және интеллектінің дамуын қамтамасыз етуге, математикалық есептерді шешудің практикалық дағдыларын, пайымдауларды, дәлелдемелерді жүргізу шеберлігіне бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Орнықтылық теориясы
  Несиелер: 5

  «Орнықтылық теориясы» - сыртқы әсерлердің әсерінен жүйелердің жүріс-тұрыс заңдылықтарын зерттейтін техникалық және физика-математикалық пән. Аналитикалық аспектіде дифференциалдық теңдеулер теориясының бөлімі болып табылады. Қолданбалы аспектіде механикалық жүйелердің орнықтылық теориясы ең үлкен дамуды алды, себебі дәл механика, көне ғылым ретінде бірінші рет орнықтылық проблемаларымен бетпе-бет келді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Комплексті айнымалылы функциялар теориясы
  Несиелер: 5

  Комплексті талдау, комплексті айнымалы функциялардың теориясы (немесе комплексті айнымалы; қысқартылған — КАФТ) — комплексті аргументтің функциясы қарастырылады және зерттеледі математикалық талдау бөлімі. комплексті салада негізгі ұғымдар мен операцияларды нақты талдаудан белгілі: шегі, туынды, интегралды дамытумен айналысатын боламыз; осылайша, кешенді айнымалы функцияны зерттеу үшін нақты облысқа ұқсас талдамалық аппарат құратын боламыз.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Нақты айнымалылы функциялар теориясы
  Несиелер: 5

  Бұл пән нақты айнымалы функциялардың теориясын зерттейді, ол классикалық математикалық талдаудан кейін келесі математикалық ғылымның кең түсінігіндегі талдаудың даму кезеңін білдіреді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Векторлық және тензорлық талдау
  Несиелер: 5

  Векторлық және тензорлық талдау элементтері физиканың барлық бөлімдерінде кеңінен қолданылады. Курс жалпы (электр және магнетизм), сондай-ақ теориялық физикада (теориялық механика, электродинамика, электродинамика негіздері) кеңінен қолданылатын инвариантты математикалық аппараттың негізін құрайтын тензорлық сипаттағы математикалық объектілермен жұмыс істеу дағдылары мен түсініктерін қалыптастыруға бағытталған. жалпы орта механикасы, кванттық механика және т.б.).

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Функционалдық анализдің қосымша тараулары
  Несиелер: 5

  Функционалдық талдау курсы метрлік және сызықты емес нормаланған кеңістіктерден тұрады, оларға сызықтық (белгілі) операторлар және олардың кейбір қосымшаларының функционалдық қасиеттері кіреді. Математикалық объектілерді шексіз кеңістіктің элементтері (нүктелері) ретінде қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Тензорлық талдау
  Несиелер: 5

  Бұл курстың мақсаты студенттердің тұтас орта механикасын, кристаллографияны, Теориялық физиканың көптеген бөлімдерін, жартылай өткізгіштер физикасын және басқа да физикалық және техникалық пәндерді оқу кезінде қолданылатын тензорлық талдаудың негізгі ұғымдары туралы дұрыс түсінігін қалыптастыру болып табылады. Тензорлық талдау-d(M) тензорлық өрістердің алгебрасында әрекет ететін дифференциалды операторлар зерттейтін тензорлық анализді жалпылау, тензорлық есептеу бөлімі, дифференциалдық операторлар, дифференциалдық теңдеулер

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Математикалық физика теңдеулер
  Несиелер: 5

  «Математикалық физика теңдеулері» пәні пәннің математикалық және жаратылыстану-ғылыми цикліне жатады және математикалық физиканың негізгі теңдеулерін шешу және талдай білуге, теориялық физикада пайда болатын математикалық объектілермен жұмыс істеуге, физикалық жүйелерді талдау кезінде математикалық есептерді дұрыс қоюға, көптеген айнымалылардың функцияларына арналған сызықты дифференциалдық теңдеулер үшін шеттік және стационарлы емес есептерді аналитикалық шешудің негізгі әдістерімен бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Фурье түрлендірулер
  Несиелер: 5

  Фурье түрлендірулері (Fourier transform - FT) оның қажеттілігі айқын болуы себепті егжей-тегжейлі түсінбеді. Фурье түрлендірулері - бұл функцияны уақыттан жиілік компоненттеріне түрлендіретін математикалық аиал. Фурье кері түрлендіруі (inverse Fourier transform - IFT) жиілік компоненттерін уақытша компоненттерге түрлендіреді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Функционалдық анализ
  Несиелер: 5

  Функционалдық анализ – бұл алгебра, математикалық анализ және геометрия идеяларының ақырсыз өлшемді жағдайына жалпыландыруы. Қазіргі уақытта оның әдістері көптеген салаларда, мысалы, математикалық физика теңдеулері, кездейсоқ процестер теориясы, есептеу математикасы сияқты математиканың өзінде де, іргелес техникалық пәндерде де, ұларды бүтіндей біріктіріп, кеңінен қолданылады. Функционалдық анализ математикалық білім берудің міндетті бөлігіне айналып отыр. Функционалдық анализдың қолданбалы ағытының арта түсуі оны қазіргі заманғы математикалық әдістерді өзінің практикасында пайдаланып зерттеушілер үшін қажетті етеді.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Аналитикалық функциялар теориясы
  Несиелер: 5

  Аналитикалық функциялар - дәрежелі қатарларымен ұсынылуы мүмкін функциялар. Оларға қарапайым және сонымен бірге математиканың негізгі мәселелерінде және оның жаратылыстану және техника қосымшаларында кездесетін аса маңызды функциялар жатады: алгебралық, көрсеткіштік және логарифмдік, тригонометриялық және айналма, гиперболалық және оларға кері, арнайы функциялар - эллиптикалық, цилиндрлік және т. б.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Динамикалық жүйе және тұрақтылық теориясы
  Несиелер: 5

  «Динамикалық жүйелер және орнықтылық теориясы» пәні прогрессивті ғылым болып табылады, бұл математикадан жоғары білім алу үшін өте маңызды және қазіргі уақытта динамикалық жүйелер мен олардың математикалық модельдерін білдіретін дифференциалдық теңдеулер шешімдерінің орнықтылығын зерттеуге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Айырымдық схемалар
  Несиелер: 5

  Айырымдық схема-бұл дифференциалдық теңдеуді және қосымша шарттарды қамтитын қандай да бір дифференциалдық есептерге сәйкес қойылған алгебралық теңдеулердің соңғы жүйесі (мысалы, шеттік жағдайлар және/немесе бастапқы бөлу). Осылайша, айырымдық схемалар сандық шешімі есептеу машиналарында принципті түрде мүмкін болатын теңдеулердің соңғы жүйесіне континуальдық сипатқа ие дифференциалдық есепті мәлімет үшін қолданылады. Дифференциалдық теңдеуге сәйкес қойылған алгебралық теңдеулер айырымдық әдісті қолдану арқылы алынады, бұл айырымдық сұлбалардың теориясын дифференциалдық есептерді шешудің басқа сандық әдістерінен (мысалы, Галеркин әдісі сияқты проекциондық әдістерден) ажы��атады. Айырымдық сұлбаны шешу дифференциалдық есептің жуықталған шешімі деп аталады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Геометрияның қосымша тараулары
  Несиелер: 3

  Геометрия ежелгі ғылымдардың бірі жергілікті жердегі өлшеулермен және құрылыспен байланысты практикалық қажеттіліктерден пайда болды. Декарт тікбұрышты координаттардың көмегімен геометриялық есептерді алгебра және талдау әдістерімен шешуге мүмкіндік беретін сандар жиынтығымен кеңістік нүктелерінің сипаттамасын геометрияға енгізді. Математикаға геометриялық түсініктерді енгізу векторлық кеңістіктер теориясын құруға әкелді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Акмеология, жеке және әлеуметтік жетістіктер негіздері
  Несиелер: 3

  Бұл пән акмеологияны адамның жеке іс-әрекетінің барлық түрлерінде максималды жетілуге қол жеткізу заңдылықтары (жолдары) туралы ғылым ретінде зерттейді, сонымен қатар адамның жетілу сатысындағы даму заңдылықтары мен механизмдерін, әсіресе осы дамудағы жоғары деңгейге жеткенде зерттейді. Акмеология заңгердің ойлауының жаңа интегративті тәсілін қалыптастырады, адамның жеке бағдарламаларын жасауға, қазіргі әлемде өзін-өзі жүзеге асыру мен бейімделу моделін қалыптастыруға көмектеседі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Тіршілік қауіпсіздігі негіздері
  Несиелер: 3

  Бұл пән қауіпсіздік мәдениетін тәрбиелеуге, күнделікті өмірде, қауіпті, оның ішінде табиғи, техногендік және биологиялық-әлеуметтік сипаттағы төтенше жағдайларда студенттерді қауіпсіздік іс-шараларына дайындауға, оларда салауатты және қауіпсіз өмір салтын қалыптастыруға, алғашқы көмек көрсету іскерліктері мен дағдыларын қалыптастыруға, мемлекеттің қорғанысы туралы, азаматтардың әскери міндеттері туралы бастапқы білім алуға, әскери қызмет негіздері бойынша дайындыққа, сондай-ақ азаматтық қорғаныс саласында дағдыларды алуға арналған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Физика
  Несиелер: 5

  Бұл пән жаратылыстану саласы: қарапайым және сонымен бірге табиғаттың жалпы заңдары, материя, оның құрылымы мен қозғалысы туралы ғылымдарды оқытады. Физика заңдары бүкіл жаратылыстану негізінде жатыр. Қазіргі әлемде физиканың маңызы өте үлкен. Осылайша, электромагнетизм саласындағы зерттеулер телефондардың және кейінірек ұялы телефондардың пайда болуына, термодинамикадағы жаңалықтарға автомобиль құруға мүмкіндік берді, электрониканың дамуы компьютерлердің пайда болуына алып келді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Вариациялық қисап және тиімділік әдістері
  Несиелер: 5

  Тиімділеу әдістері және вариациялық есептеу-функциялардың вариациясы зерттелетін талдау бөлімі. Ең типтік есеп - берілген функционал экстремалды мәнге жететін функцияны табу. Вариациялық есептеу әдістері математиканың әртүрлі салаларында кеңінен қолданылады. Физикада вариациялық әдіс-дискретті жүйелер үшін де, сонымен қатар физикалық өрістер үшін де қозғалыс теңдеулерін алудың қуатты құралдарының бірі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Экономикалық теория негіздері
  Несиелер: 3

  «Экономикалық теорияның негіздері» курсы практикалық іс-әрекеттерге қажетті экономикалық экономикалық дағдыларды меңгеруге, объективті экономикалық процесті көрсететін экономикалық ұғымдарды және санаттарды игеру, тиімді басқару шешімдерін таңдау дағдыларын дамытуға бағытталған. Тәртіп экономикалық ойлауды қалыптастырады және экономикалық процестерге өз көзқарастарын қалыптастыруға ықпал етеді, білім механизмдері мен экономикалық механизмге ықпал ету құралдарымен жабдықталады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Дінтану
  Несиелер: 3

  Дінтану пәні діннің пайда болу заңдылықтарын, дамуы мен қызметін, құрылым ерекшеліктерін, оның көп салалы феноменін, қоғам тарихымен байланысын және діннің мәдениеттің басқа да салаларымен байланысын зерттейді. Қазіргі кезеңде дінтануды оқыту барысында – бұл адам мәдениетінің өзіндік және ерекше саласы, қазіргі заманғы әлеуметтік-мәдени контекстке қосылған "тірі жүйе" екенін ескеруі тиіс.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Ықтималдықтар теориясы және математикалық статистика
  Несиелер: 5

  Ықтималдықтар теориясы - жаппай қайталанатын кездейсоқ құбылыстардың математикалық модельдерін құрумен, заңдылықтарын зерттеумен және негіздеумен айналысатын математикалық ғылым. Математикалық статистика - құрылған ықтималдықтықстатистикалық модельдер негізінде, ықтималдықтар теориясы әдістеріне сүйене отырып, ғылыми және практикалық қорытындылар алу мақсатында статистикалық деректерді жүйелеу, түсіндіру және өңдеу есептерін шығарады

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Математиканы оқытудағы заманауи әдістер
  Несиелер: 5

  «Математиканы оқытудағы жаңа технологиялар» пәні компьютерлік математикалық жүйелер туралы жалпы ақпаратты зерттеуге, интерактивті оқу тапсырмасын әзірлеуге бағытталған. Бұл курс акт, сыныптан тыс іс-шаралар үшін дидактикалық материалдарды пайдалануды және білім беру процесінде бағдарламалық қамтамасыз етуді пайдалануды көздейді. Пән оқушылардың математика пәнін оқып, ғылыми-зерттеу жұмыстарын одан әрі жүргізу үшін қажетті логикалық ойлау және математикалық мәдениетті дамытады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Тіршілік қауіпсіздік негіздері
  Несиелер: 3

  Бұл пән қауіпсіздік мәдениетін қалыптастыруға, оқушыларды күнделікті өмірде, қауіпті, табиғи, техногенді және биологиялық-әлеуметтік төтенше жағдайларда қауіпсіз мінез-құлыққа дайындауға, олардың салауатты және қауіпсіз өмір салтын, дағдыларын және алғашқы көмек дағдыларын дамытуға арналған, мемлекеттің қорғанысы, азаматтардың әскери міндеті, әскери қызметтің негіздері бойынша ��қыту және азаматтық қорғаныс дағдылары туралы базалық білімді алу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Математиканы оқыту әдістемесі
  Несиелер: 5

  Курстың мазмұны оқушыларды математикаға оқытудың негізгі кезеңдерін толық ұсынуға, сондай-ақ оқушылардың жалпы дамуына ықпал ететін әдістемелік құзыреттілікті қалыптастыруға бағытталған. «Математиканы оқыту әдістемесі» пәні оқытудың интербелсенді әдісін қолдану және креативті ойлауды дамыту жағдайында орта және әр түрлі бейіндік мектептерде болашақ мұғалімдерді математиканы оқыту үшін дайындауға арналған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Проективтік геометрия
  Несиелер: 3

  Бұл пән-проективті жазықтықтар мен кеңістіктерді зерттейтін геометрия бөлімі. Жобалау геометриясының басты ерекшелігі көптеген конструкцияларға әсем симметрияны қосатын екілік принципінен тұрады. Жобалау геометриясы таза геометриялық тұрғыдан да, аналитикалық және алгебралық жағынан да, жобаланған жазықтықты өріс үстіндегі құрылым ретінде қарастыра отырып, зерделенуі мүмкін. Жиі, тарихи, заттай жобалық жазықтығы «шексіз» түзуді қосу арқылы Евклид жазықтығы ретінде қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Есептеу әдістері
  Несиелер: 5

  Есептеу (сандық) әдістері — математикалық есептерді сандық түрде шешу әдістері. Есептегі бастапқы деректерді де, оның шешімдерін де көрсету — сан немесе сандар жиынтығы түрінде. Көптеген есептеу әдістері математикалық бағдарламалар кітапханаларының бөлігі болып табылады. Техникалық мамандықтардың математиктері мен инженерлерін даярлау жүйесінде маңызды құрамдас бөлік болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Гендерлік саясат негіздері
  Несиелер: 3

  Бұл пән студенттердің отбасылық қатынастар, ерлер мен әйелдердің теңдігі саясаты туралы теориялық білімдерін меңгеруге бағытталған. Студенттер отбасылық қарым-қатынастардың құрылуының ұйымдастырылуына, принциптеріне, әдістері мен механизмдеріне ерекше назар аударуы және ерлер мен әйелдердің тең құқылық заңдарын сақтауы, ерлер мен әйелдердің тең құқылығына қатысты заңдарды ұстануы, Балалардың құқықтарын отбасылық деспотизмнен қорғауы тиіс.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Ортогоналды жүйелер бойынша Фурье қатарлары және олардың қосымшасы
  Несиелер: 5

  Бұл пән «Фурье қатарлары ортогоналды жүйелер және олардың қосымшасы» функциялардың ортогоналды жүйесі ұғымын зерттеуге бағытталған. Бұл курс тригонометриялық, нормаланған, Фурье қатарына функциялардың жіктелуіне және олардың қосымшаларына арналған. Пән білім алушыларда математиканы оқып, ғылыми-зерттеу жұмыстарын одан әрі жүргізу үшін қажетті логикалық ойлау мен математикалық мәдениетті дамытады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Экология және тұрақты даму
  Несиелер: 3

  Пән экологиялық дүниетанымды қалыптастырудың негізі болып табылады. Бұл пәнді оқу экосфераны қорғау бойынша практикалық дағдыларды қалыптастыруға, сонымен қатар экологиялық ойлауға, студенттердің экология туралы ғылым ретінде білімін кеңейтуге және экосфераның тұрақты дамуындағы адамның рөлін арттыруға бағытталған. Болашақ мамандар үшін экологиялық білім кешені қатаң экологиялық императив жағдайында адамзат қызметін ұйымдастыруға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Теориялық механика
  Несиелер: 5

  Пән негізгі ұғымдарды (материалдық нүкте, жалпыланған координаттар мен импульс, күш, есептің инерциалды және инерциалды емес жүйелері) оқытады. Физиканың бір бөлімі болып табылатын теориялық механика, аксиоматика түріндегі іргелі негізді өзіне ала отырып, дербес ғылымға бөлініп, оның негіздерінің бірі болып табылатын жаратылыстану және техникадағы өзінің кең және маңызды бағдарламаларының арқасында кең дамыды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Құқық негіздері
  Несиелер: 3

  Құқық негіздері - бұл мемлекеттік-құқықтық құбылыстар туралы бастапқы түсініктерді қалыптастыруға ықпал ететін тәртіп. "Құқық негіздері" курсын оқыту азаматтардың жас буынының құқықтық мәдениетінің бастапқы іргетасын қалауға және таңдаған сабақтарына қарамастан, азаматтың өмір бойы ілесіп келе жатқан құқықтық қатынастарына қарай қарапайым білім беруге арналған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Интегралдық теңдеулер
  Несиелер: 5

  «Интегралды теңдеулер» пәні белгісіз функцияның үстінде интегралды түрлендірулер бар интегралды теңдеулерді (функционалдық теңдеулерді) оқытады. Егер интегралды теңдеуде белгісіз функциядан туындылар болса, онда интегралды - дифференциалдық теңдеу туралы айтады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Ляпунов көрсеткіштерінің теориясына кіріспе
  Несиелер: 5

  Пән қарапайым сызықты дифференциалдық жүйелердің Ляпуновтың сипаттамалық көрсеткіштерінің қазіргі теориясынан қажетті мәліметтерден тұрады. Дифференциалдық теңдеулерді шешудің орнықтылық теориясында Ляпуновтың функциясы - егер қарапайым дифференциалдық теңдеу немесе жай дифференциалдық теңдеулер жүйесі болса және Ляпуновтың екінші (тура) әдісінің көмегімен олардың шешімдерінің орнықтылығын зерттеу қажет болса қолданылатын скалярлы функция.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Қаржылық математика
  Несиелер: 5

  Курс классикалық қаржылық математикаға арналған. Атап айтқанда, қаржылық процестер мен операциялардың толық спектрі, уақыт үлгілері және болашақ білімнің қаржылық сипаттамалары, онда операциялар мен процестер зерттеледі. Мұндай модельдер қаржылық транзакциялардың үлкен класымен сипатталады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Дифференциалдық теңдеулер және оларды шешудің сандық әдістері
  Несиелер: 5

  Курс математикада және физикада математикалық физика есептерін шешудің жиі қолданылатын әдістерін оқып үйрену және олардың теориялық негіздемелерін қамтиды, бұл студентке болашақта қойылған қолданбалы есептерді шешу үшін оңтайлы жолдарды өз бетінше таңдауға мүмкіндік береді. Пән студенттерді дербес туындылы дифференциалдық теңдеулер үшін шеттік есептерді шешудің есептеу алгоритмдерін жасау және бағдарламалық жүзеге асыру үшін дайындауға, сандық шешу алгоритмдері мен негізгі түсініктерді алуға және айырымдық шешімдерді құруға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Аралас типті теңдеулер
  Несиелер: 5

  Аралас теңдеулер (аралас түрдегі теңдеулер) - айнымалы және эллиптикалық кеңістіктің бір аймағында гиперболалық болып табылатын екінші ретті жеке туындыдағы дифференциалдық теңдеулер класы. Бұл аймақтар сызықтармен (екі тәуелсіз айнымалы болған жағдайда) немесе беттермен (үш және одан да көп тәуелсіз айнымалы болған жағдайда) бөлінген, нүктелерінде теңдеу параболикалық түрге жатады немесе айқындалмаған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Математикалық статистикалық талдау
  Несиелер: 5

  Математикалық статистикалық талдау-бұл нақты статистикалық деректер базасында нақты құбылыстардың математикалық модельдері құрастырылатын, талданатын және жетілдірілетін ғылым. Математикалық статистикалық талдау сандық растауды табуға немесе қандай да бір заңды не гипотезаны теріске шығаруға мүмкіндік береді. Математикалық статистикалық талдаудың маңызды бағыттарының бірі әртүрлі математикалық көрсеткіштер бойынша болжамдарды құру болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Математикалық модельдеу әдістері
  Несиелер: 5

  Компьютерлік модельдер математикалық модельдеудің қарапайым құралы болды және физикада, астрофизикада, механикада, химияда, биологияда, экономикада, әлеуметтануда, метеорологияда, басқа да ғылымдарда және радиоэлектрониканың, машина жасаудың, автомобиль құрастырудың әртүрлі салаларындағы қолданбалы есептерде қолданылады. Компьютерлік модельдер объект туралы жаңа білім алу үшін немесе аналитикалық зерттеу үшін тым күрделі жүйелердің мінез-құлқын жақындап бағалау үшін қолданылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Сызба геометриясы
  Несиелер: 5

  Сызба геометриясы-геометриялық объектілердің қасиеттерін зерттеуге арналған екі өлшемді геометриялық аппаратты және алгоритмдер жиынтығын көрсететін инженерлік пән. Іс жүзінде сызба геометриясы үш өлшемді Евклид кеңістігінің объектілерін зерттеумен шектеледі. Бастапқы деректер екі тәуелсіз проекция түрінде ұсынылуы тиіс. Көптеген есептер мен алгоритмдерде өзара перпендикуляр жазықтықта екі ортогональды проекция қолданылады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Компьютерлік модельдеу
  Несиелер: 5

  Қазіргі уақытта компьютерлік модельдеу күрделі жүйелерді зерттеу үшін ең тиімді құрал болып табылады. Күрделі процестерді зерттеу кезінде компьютерлік модельдеу әлдеқайда тиімді және басқа үлгілеу түрлерінің алдында айтарлықтай артықшылығы бар. Оның негізгі артықшылығы ең күрделі есептерді шешу қабілеті болып табылады: модельдеуші жүйе бір уақытта үздіксіз және дискреттік әсерлерге ие болуы мүмкін, күрделі табиғаттың көп мәнді кездейсоқ санына әсер етуі мүмкін, өзара байланыста сипатталуы мүмкін және тағы басқалар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Стандарт бағдарламалардан тыс есептер шығару практикумы
  Несиелер: 5

  Бұл курс базалық компонентті кеңейтетін және тереңдететін қайнар көзі болып табылады, математикалық ойлауды, логиканы қалыптастыру және аралас пәндерді оқыту үшін қажетті ақпаратты интеграциялауды қамтамасыз етеді. Ұсынылып отырған бағдарламаның басты мақсаты белгілі бір білім көлемін, стандартты емес есептерді шешуге дайын әдістерді (барлық білімді беру мүмкін емес) бермеу, өз бетінше ойлауға, кез келген мәселеге шығармашылықпен қарауға үйрету.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Элементар математика
  Несиелер: 5

  Элементарлық математика курсы жоғары оқу орындарының студенттерін орта мектепте және басқа да арнаулы орта оқу орындарында кәсіби қызметке дайындауға арналған, толық көлемде мектеп математикасының курсына кіретін бағдарламалық материалды қамтиды. Сонымен қатар, типтік бағдарламаға қазіргі уақытта қабылданған мектеп бағдарламасына кірмейтін, бірақ математика негіздерін жақсы түсіну үшін маңызды бірқатар бөлімдер енгізілген.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Код ON1

  Өзінің болашақ мамандығының әлеуметтік маңыздылығын түсінуге, кәсіби қызметті орындауға жоғары мотивацияны меңгеруге қабілетті; Өмір тіршілігінің қауіпсіз және зиянсыз жағдайларын жасаудың білімі мен практикалық дағдыларын меңгеруге қабілетті; Дін, гендерлік саясат, экономика, құқық, экология ұғымдары мен негізгі категорияларын меңгеруге қабілетті

 • Код ON2

  Талдау, алгебра, дифференциалдық теңдеулер мен геометрияның негізгі элементтерін білу, шектердің теориясын және бір айнымалы функцияның дифференциалдық есептеуін білу, практикалық тапсырманы шешу үшін теориялық білімді қолдануға қабілетті болу

 • Код ON3

  Бір тілді орыс сөздігінде және екі тілді ағылшын-орыс сөздігінде тақырып бірліктерінің түсініктік-жүйелік және жүйелі-тілдік интерпретациясын белгілеу және ұсыну принциптерін білу, сондай-ақ олардың лексикографиялық сипаттамасын білу

 • Код ON4

  Орта сынып оқушыларына арналған математикалық түсініктерді қолданудың жалпы әдістемелік тәсілдерін білу және әдістемелік қызметтің пәндік мазмұнында бағдарлай білу; математикалық түсініктерді қолдану әдістері мен қасиеттерін зерттеуге бағытталған оқушылардың қызметін ұйымдастыруға қабілетті болу

 • Код ON5

  Сан және функционалдық қатарларды жинақтауға зерттеу, қатарлардың жинақтылығын зерттеуге құрастырылмаған интегралдар қолдану, параметрлерге тәуелді интегралдарды есептеу, функцияны Фурье қатарына салу. Арнайы функциялар теориясын, Цилиндрлік және сфералық функцияларды зерттеу саласында, еселік, қисық сызықты, беттік интегралдардың теориясын зерттеу саласында, дифференциалау және интегралдауда жалпыланған функцияның негізгі қасиеттерін қолдануда негізгі білімдерін көрсете білу

 • Код ON6

  Ғылымның әр түрлі салаларында білімді синтездеуге, компьютерлік модельдер туралы, оларды зерттеудің математикалық әдістері туралы білім алуға қабілетті болу. Модельдеу теориясының негіздерін, негізгі ақпараттық үрдістерді білу-ақпараттық үрдістерді ұйымдастыруды білу; ақпараттық үрдістер әдістерінің сипаттамасын, бағдарламалаудың танымал тілдерін білу, бағдарламалық қамтамасыз етуді әзірлеу технологиясының принциптерін білу, бағдарламалардың қарапайым алгоритмдерін жасай білу, бағдарламалаудың негізгі тілдерінде бағдарламалай білу

 • Код ON7

  Негізгі векторлар бойынша скаляр аргументінің векторлық функциясын және осы ыдыраулар бойынша туынды векторлық функцияны таба білу. Қарапайым геометрия есептерін, сондай-ақ проективті және Дифференциалдық ж»не проективті геометрия есептерін шешуді білу, геометрия есептерінде қолдана білу

 • Код ON8

  Кездейсоқ ақпараттық процестердің заңдылықтарын (сандық сипаттамалардың үлестірілу түрлері, жинақталу, өңдеу, тарату және т.б.) және дифференциалдық теңдеулер теориясының негіздерін, студенттердің жаратылыстану ғылымдарының есептерінде кездесетін дифференциалдық теңдеулер мен жүйелерді зерттеу қабілетін, скалярлық Аргументтің векторлық функцияларын және олардың қасиеттерін, теріс қисықтың беттерінің теориясының қосымшаларын және кеңістіктік объектілердің қайтымды сызбаларын құру әдістерін және олардың іскерлік ойындарды қолдану қабілетін білу

 • Код ON9

  Математикалық физиканың негізгі теңдеулерін шешу және талдау, теориялық физикада пайда болатын математикалық объектілермен жұмыс істеу, физикалық жүйелерді талдау кезінде математикалық есептерді дұрыс қою, көптеген айнымалы функциялар үшін жеке туынды сызықтық дифференциалдық теңдеулер үшін шеткі және стационарлы емес есептерді аналитикалық шешудің негізгі әдістерін білу

6B05401 Математика
Бакалавриат

Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті

БББТ: B055 Математика және статистика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B05401 Математика
Бакалавриат

А.Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университеті

БББТ: B055 Математика және статистика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B05401 6B05401-Математика
Бакалавриат

Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті (ҚарМУ Е.А.Бөкетов)

БББТ: B055 Математика және статистика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B05401 Математика
Бакалавриат

Инновациялық Еуразия университеті

БББТ: B055 Математика және статистика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B05401 Математика
Бакалавриат

Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті

БББТ: B055 Математика және статистика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B05401 Математика
Бакалавриат

Торайгыров университеті

БББТ: B055 Математика және статистика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B05401 Математика
Бакалавриат

Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті

БББТ: B055 Математика және статистика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B05401 Актуарлық математика
Бакалавриат

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

БББТ: B055 Математика және статистика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B05401 Қолданбалы математикалық модельдеу
Бакалавриат

Х.Досмұхамедов атындағы Атырау университеті

БББТ: B055 Математика және статистика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B05401 Математика
Бакалавриат

Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті

БББТ: B055 Математика және статистика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B05401 Математика
Бакалавриат

Семей қаласының Шәкәрім атындағы университеті

БББТ: B055 Математика және статистика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B05401 Математика
Бакалавриат

Сулейман Демирел атындағы университет

БББТ: B055 Математика және статистика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Ағылшын тілі
6B05401 Математика
Бакалавриат

Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті

БББТ: B055 Математика және статистика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
Top