Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B01702 Орыс тілі мен әдебиеті в Құдайберген Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті

Пәндер

Профессии

Оқыту нәтижелері

 • Ауызша халық шығармашылығы мен орыс әдебиетінің барлық кезеңдерін түсіндіреді, олардың идеялық мазмұнының, жанры мен стилінің, сюжеті мен композициясының ерекшеліктерін ашады. Алған білімдерін халық ауыз әдебиеті мен жазушылар шығармашылығының көркемдік ерекшелігін анықтауда алған білімдерін қолданады және орыс әдебиетінің теориясы мен тарихы туралы қорытынды жасайды.
 • Топта жұмыс істей алады, ұйымдастырушылық және басқарушылық шешімдерді қабылдай алады және олар үшін жауапкершілікті алуға дайын; өзін-өзі дамытуға және рухани өзін-өзі жетілдіруге, шығармашылық тәсілді көрсетуге қабілетті, филолог-маман ретінде өзінің біліктілігі мен шеберлігін арттыруға дайын; салауатты өмір салтына көңіл бөледі; адамның ұйымдағы тиімді көшбасшылығының теориялық және практикалық негіздерін меңгерген; білім берудегі менеджмент жүйесі туралы ғылыми түсінігі бар, басқару қызметінің әртүрлі түрлерін жүзеге асыру дағдыларын меңгерген;
 • Педагогика, психология, оқыту әдістемесі бойынша базалық білімді, сондай-ақ инклюзивті білім беруді ескере отырып, тұлғааралық, әлеуметтік және кәсіби қарым-қатынастың әртүрлі салаларындағы жағдайларға баға береді; балалар мен жасөспірімдердің физиологиялық ерекшеліктерін, олардың жеке даму процесінде қалыптасу заңдылықтарын түсінеді; ақпараттық-коммуникациялық технологияларды меңгереді; критериалды бағалаудың негізгі технологияларының мазмұнын анықтайды және оқу пәндері мазмұнының нақты мәселелерін зерделеу кезінде оқушылардың оқу қызметін тиімді бағалауға мүмкіндік беретін әдістемелік тәсілдер мен технологияларды сипаттайды. Сабақтың оқу мақсаттарына тиімді қол жеткізуге бағытталған оқытудың әдістерін, тәсілдерін қолданады, оқу процесінде оларды пайдалану мақсатында қазіргі заманғы ғылыми зерттеулердің нәтижелерін талдайды.
 • Орыс тілі тарихы саласындағы теорияны білетіндігін көрсетеді; стилистика дамуының негізгі ерекшеліктерін сипаттайды. Тарихи мәтіндерді олардың негізгі жанрлық түрлерінде зерттеу әдістерін қолданады және тілдік фактілерді қарама-қарсы-салыстырмалы көзқарас тұрғысынан жіктейді. Орыс әдеби тілі тарихының түйінді мәселелерін тұжырымдайды және қазіргі заманғы стилистиканың жетістіктерін жинақтайды.
 • Ақпаратты жинауды, түсіндіруді, ғылыми материалдарды дайындауды, филология ғылымдары саласында нәтижелерді өңдеуді жүзеге асырады; филологиялық білімнің нақты саласында бар әдістемелер негізінде ғылыми зерттеулер жүргізе алады; ғылыми-зерттеу процесінің ерекшеліктерін айқындайды және бітіру біліктілік жұмысын жазу кезінде алынған ақпаратты жинақтайды. Курстық және дипломдық жобаны дайындау барысында мақсаттар мен міндеттерге жету үшін өз қызметін жоспарлау принциптері туралы білімін қолданады, сондай-ақ эксперименттік деректер мен алынған нәтижелерді талдайды.
 • Әдістемелік жұмысының жаңа жетістіктерін, филологиялық пәндерді оқыту саласындағы оң педагогикалық тәжірибені сыни тұрғыдан талдайды және жұмыста пайдаланады; білім беру процесін ұйымдастырады, сабақтар мен тәрбиелік іс-шаралардың жоспарын жасайды, оқу пәндері бойынша сыныптан тыс іс-шараларды жоспарлайды және оларды ғылыми-зерттеу, педагогикалық зерттеулерде қолданбалы және жобалық қызметті пайдаланудың орындылығын бағалай отырып, тәрбиелеу мен оқытудағы қазіргі заманғы үрдістер саласында алған білімдерін жинақтайды; орыс тілі мен әдебиетін оқыту әдістемесін жетілдіру мақсатында бірегей оқу-әдістемелік материалдарды әзірлей алады.
 • Тілдік жүйенің қызмет ету ерекшеліктері туралы, кәсіби қарым-қатынастағы ауызша және жазбаша кәсіби бағытталған қарым-қатынасқа тән негізгі грамматикалық құрылымдар туралы білімді қолданады. Оқытылатын тілде ауызша және жазбаша түрде дәйекті мәлімдемелер жасайды және оларды берілген кәсіби жағдайларда қолданудың орындылығын бағалайды. Қазіргі лингвистикалық сараптаманың өзекті мәселелері, лингвистиканың теориялық және қолданбалы мәселелерді шешудегі мүмкіндіктері, лингвистикалық конфликтологияның теориялық негіздері және оны қолдану туралы түсініктері бар. Сөйлеу әрекетінің стратегиясы мен тактикасын таңдай отырып, қарым-қатынастың әртүрлі салаларындағы сөйлеу әрекеті мен сөйлеу жұмыстарын бағалайды.
 • Қарқынды дамып келе жатқан көптілді және көп мәдениетті әлем жағдайында адекватті әрекет ету мақсатында мемлекеттік және шет тілдерін меңгерген орыс тілі мен әдебиеті саласындағы маманның құзыреті шеңберінде ауызша және жазбаша коммуникацияның әртүрлі типтерінің негізгі әдістері мен тәсілдерін меңгерген. Орыс тілі мен әдебиетін оқыту үдерісінде дәлелдер келтіріп, кәсіби мәселелерді шеше алады, қоғамдық қарым-қатынас пен ынтымақтастыққа дайын, Қазақстандағы тілдік жағдайды сипаттай алады, тіл мен мәдениеттің, этникалық және мәдени ұлттық бірегейлік мәселелерін анықтай алады. Қазақ жазуы мен әліпбиінің тарихы саласындағы білімдерін көрсетеді.
 • Білім алушылардың түрлі мүмкіндіктерін ескере отырып, жаңартылған білім беру жүйесінің мазмұны шеңберінде табысты әлеуметтендіруге және қазіргі қоғамға кірігуге бағытталған іргелі педагогикалық білім мен дағдыларды қолданады, нақты дүниетанымдық, азаматтық және адамгершілік ұстанымдары бар тұлға ретінде дамиды; академиялық адалдықтың принциптері мен мәдениетін түсінеді.
 • Әлем әдебиетінің теориясы мен тарихын білетіндігін көрсетеді және әдебиеттану саласындағы заманауи ғылыми парадигманы ұсынады. Тарихи-әдеби процестің заңдылықтарын анықтайды және әдеби процестің негізгі кезеңдері туралы білімді қолданады.
 • Негізгі оқытылатын тілдің (тілдердің) теориясы мен тарихы және коммуникация теориясы, филологиялық талдау және мәтінді өз ғылыми-зерттеу және кәсіби қызметінде түсіндіру саласында алған білімдерін қолданады; ғылыми зерттеулер мен академиялық жазу әдістерін біледі және қолданады. Тілдік және экстралингвистикалық факторларды ескере отырып, фонологиялық, морфологиялық, синтаксистік, дискурсивті және семантикалық талдаудың негізгі әдістерін қолдана отырып, кәсіби мақсаттағы мәтіндерді жасайды және өңдейді. Сөйлеудің өзара әрекеттесуінің прагматикалық негіздерін біледі және дискурстың лингвистикалық және экстралингвистикалық табиғаты туралы түсінікке ие. Медиа жоспарлаудың негізгі құжаттарының мәні мен құрылымы туралы түсініктерге ие.
 • Орыс грамматикасы, тіл білімі және әдебиеттану, коммуникация теориясы, оқыту әдістемесі саласындағы негізгі ережелер мен тұжырымдамаларды, соның ішінде филологиядағы алдыңғы қатарлы білім элементтерін көрсетеді; Тіл білімі теориясының түйінді мәселелерін тұжырымдайды және қазіргі филология ғылымының жетістіктерін жинақтайды.

Ұқсас БББ

6B01702 Орыс тілі мен әдебиеті

Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті

6B01702 Орыс тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлау

Жұмабек Ахметұлы Тәшенов атындағы университеті

6B01702 Орыс тілі мен әдебиеті

Қазақстан-Американдық еркін университеті

6B01702 Орыс тілі мен әдебиеті

Ыбырай Алтынсарин атындағы Арқалық педагогикалық институты

6B01702 Орыс тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлау

Орталық Азия Инновациялық Университеті (ОАИУ)

6B01702 Орыс тілі мен әдебиеті пәндерінің мұғалімі

Халел Досмұхамедов атындағы Атырау университеті

6B01702 Орыс тілі мен әдебиеті

Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті

6B01702 Орыс тілі және әдебиеті

Астана халықаралық университеті

6B01702 Орыс тілінде оқытпайтын мектептердегі орыс тілі мен әдебиеті

Қызылорда "Болашақ" университеті

6B01702 Орыс тілі мен әдебиеті мұғалімін даярлау

Өзбекәлі Жәнібеков атындағы Оңтүстік Қазақстан педагогикалық университеті (ОҚМПУ)

Top