Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B01504 Физика в Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті

Пәндер

Профессии

Оқыту нәтижелері

 • Физикалық заңдар мен формулаларды қорытып шығарып, процестер мен құбылыстарды анықтау және сипаттау; олардың арасындағы өзара байланысқа талдау жасайды (аналитикалық, графикалық, мәтіндік сипаттама), эксперимент нәтижелерін өңдей алады;
 • Физика мен қазіргі заманғы физиканың инновациялық дамуына талдау жасайды.
 • Физиканың салалары бойынша теориялық-практикалық білімдер негіздерін қолдана отырып кәсіби іс-әрекетте физикалық құбылыстарды, процесстерді және заңдылықтарды баяндау.
 • Қоршаған ортадағы физикалық құбылыстарды физикалық көзқарас тұрғысынан жүйелейді, эксперимент нәтижелердің шынайылығын дәйектеп, аралас және пәнаралық білім үшін физика бойынша теориялық және практикалық білімді жинақтап қорытындылайды;
 • Физиканың концептуалды және теориялық негіздерін, физиканың техника мен технологияның дамуына әсерін, физиканың басқа ғылымдармен байланысын және олардың ғылыми-техникалық есептерді шешудегі рөлі туралы білімдерді көрсетеді, қолданады;
 • Гипотезаларды ұсыну және негізгі заңдар мен математикалық аппаратты қолдану, практикалық есептерді шешу үшін, құбылыстар мен процестердің математикалық және физикалық моделін құру үшін қарапайым механикалық құрылғыларды әзірлеу үшін әртүрлі бағдарламалық қамтамасыз ету мен ақпараттық технологияларды қолдану.
 • Сандық технологияларды зерттеулер мен қолдануда әдеп және құқықтық нормаларды сақтайды және біледі. Сандық ақпаратпен және деректерді қорғаумен жұмыс істеу кезінде қауіпсіздік шараларын қолданады, сандық ресурстарды белсенді, қауіпсіз және әдепті пайдалануға ықпал етеді.
 • Кәсіби тапсырмаларды орындау үшін өзін-өзі реттеу мен рефлексияға қабілетті, жоғары деңгейдегі сыни және шығармашылық ойлау дағдыларын меңгерген.
 • Пәндік педагогикалық кәсіби қызметте теориялық және тәжірибелік білімді интерпретациялау. Негізгі теориялық және эксперименталды материалдарды мысал келтіре отырып түсіндіру;
 • Физикалық көзқарас тұрғысынан физика-математикалық аппаратты қолданып техникалық процестерді моделдейді;
 • Әлеуметтік-мәдени әртүрлілікті ескере отырып, қарым-қатынастың әртүрлі форматтарын пайдаланады, әл-ауқатты және инклюзивті ортаны қалыптастыруда білім берудегі теңдік пен қолжетімділік қағидаларын құрметтейді, көшбасшылық қасиеттерге ие және оларды ұжымдық әлеуетті дамыту үшін қолдана алады.
Top