Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M06101 Ақпараттық жүйелер (2) в Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті

 • Педагогикалық тәжірибе
  Несиелер: 5

  Педагогикалық тәжірибе магистранттарды тиісті мамандық бойынша педагогикалық іс-әрекеттерге дайындауға бағытталған. Практикада магистранттар университеттегі оқу үрдісінің нақты жағдайымен, мұғалімнің нақты оқытушылық қызметпен айналысатын талаптарымен танысады; оқу-әдістемелік құжаттарды және дидактикалық оқу-әдістемелік құралдарды әзірлеу дағдыларын меңгеру; сабақтарды, кураторлық сағаттарды және сыныптан тыс іс-шаралар.

 • Ғылыми зерттеулердегі визуализация
  Несиелер: 5

  Пән ғылыми зерттеу әдістерін, эксперименталды мәліметтерді визуализация-лаудың әдістері мен құралдарын меңгеру саласында бітірушілерді даярлаудың негізін құрайды. Курсты оқу магистранттардың бағдарламалық құралдардың көмегімен графиканы жасау және өңдеу бойынша білім мен іскерлікті қалып-тастыруға бағытталған. Курс мынадай бөлімдерден тұрады: АКТ құралдары-мен ғылыми зерттеу нәтижелерін ұсыну; Зерттеу нәтижелерін графикалық өң-деу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Математиканың арнайы бөлімдері
  Несиелер: 5

  Пән Алгоритмдер теориясының элементтерін және жаппай қызмет көрсету саласында бітірушілерді даярлаудың негізін құрайды. Пәнді оқу магистранттардың ақпараттық жүйелердің сипаттамаларын бағалау білімдерінің және біліктерінің қалыптасуына бағытталған. Курс келесі бөлімдермен берілген: алгоритмнің күрделілігін бағалау әдістері; ақпараттық жүйелердің сипаттамаларын бағалау кезінде жаппай қызмет көрсету жүйелерін моделдеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жоғары мектеп педагогикасы
  Несиелер: 3

  Пән Жоғары мектептегі оқу-тәрбие үдерісін ізгілендіру мен демократияландырудың қазіргі заманғы тенденци-яларын, білім беру мен тәрбиелеудің жаңа технологияларын зерттейді, педагогикалық қызметтің жеке-шығармашылық стиліне бағыттайды. Курс келесі бөлімдерден тұрады: жоғары білімнің қазіргі парадигмасы, педагогикалық ғылым әдіснамасы, БМ оқыту теориясы. Курсты оқу ЖМ оқытушысының кәсіби-педагогикалық мәдениетін қалыптастыруға бағытталған.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ақпараттық жүйелер инженериясы
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты әртүрлі типтегі және мақсатты кешенді жүйелерді құру және дамыту саласында ақпараттық жүйелер мен дағдыларды толық өмірлік циклін жоспарлау және тиімді іске асыруды қамтамасыз ететін әдістер, процестер мен стандарттар туралы білімді қалыптастыруға бағытталған. Курс секцияларда ұсынылған: талаптарды қалыптастыру; халықаралық және отандық стандарттар; ақпараттық жүйелер архитектурасы; талдау әдістері; нормативтік-құқықтық құжаттар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғылым тарихы мен философиясы
  Несиелер: 4

  "Ғылым тарихы мен философиясы" курсы магистранттарда ғылыми ойлау мәдениетін қалыптастырады, аналити-калық қабілеттерді және зерттеу қызметінің дағдыларын дамытады, болашақ ғалымға қажетті теориялық және практикалық білім береді. Бұл курс ғылым феномені мәселелеріне арнайы философиялық талдау пәні ретінде енгізеді, ғылымның тарихы мен теориясы, ғылымның даму заңдылықтары және ғылыми білімнің құрылымы туралы білімді қалыптастырады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Шет тiлi ( кәсіби)
  Несиелер: 3

  Пәннің пәндік мазмұны қарым-қатынас салаларынан, тақырыптардан, қосымша тақырыптардан және сөйлесу барысында туындайтын жағдайлардан тұратын когнитивті-лингвомәдени кешендер түрінде берілген. Пәнді оқыту курсы шетел тілінде білім бере отырып студенттердің мәдениетаралық-коммуникативтік құзыреттілігін қалыптастыруға бағытталған.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 4

  Пән басқару қызметі жүйесінің қалыптасуына және психологиялық мәнін түсінуге; басқарудың негізгі әлеуметтік-психологиялық әдістерін игеруге; жеке өсу үшін ынталандыруды дамытуға бағытталған. Курста басқару психологиясының әдістемелік негіздері, басқарудың әлеуметтік-психологиялық мәселелері және олардың шешімдері, басқарушы психологиясының негіздері қарастырылады. Оқу курсы басқару қызметін жетілдіруге бағытталған.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ақпараттық процестер мен жүйелердің модельдері
  Несиелер: 5

  Пән ақпараттық технологиялардың іргелі және қолданбалы зерттеулерін жүргізу саласында бітірушілерді дайындау негізін құрайды. Курс келесі бөлімдерден тұрады: жаңа ақпараттық технологиялар үшін бағдарламалық жүйелерді құру негіздері; қолдану салалары бойынша ақпараттық қызметтерді ұйымдастырудың ғылыми принциптерін әзірлеу; қоғамды ақпараттандырудың және компьютерлендірудің әлеуметтік-экономикалық аспектілері; жаңа интернет технологияларды өңдеу әдістері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Заманауи бағдарламалау технологиялары
  Несиелер: 5

  Пән бағдарламалық жасақтаманы әзірлеуге заманауи технологияларды игеру саласындағы теориялық білімдер мен практикалық дағдыларды қалыптасты-руға, бағдарламалық қамтамасыз етуді құрастыруға компоненттік тәсілге бағытталған; Бағдарламалық қамтамасыз етудің жеделдетілген құралдарын және қазіргі заманғы программалау технологияларын қолдану. Курс келесі бөлімдерде ұсынылған: объектілі-бағытталған орталар; компонентті бағдарламалау және жылдам қолдануды дамыту; деректерге қолжетімділік технологиясы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ақпараттық үрдістердің теориялық негіздері
  Несиелер: 5

  Пән Ақпараттық жүйелерді концептуалды жобалау кезеңінде стратегиялар мен мақсаттарды өңдеу саласында білім мен іскерлікті қалыптастыруға бағыт-талған. Курс келесі бөлімдерден тұрады: ақпараттық процестер мен жүйелер-дің құрылымы, модельдері; кодтау құралдары; деректерді, сұраныстарды си-паттау тілдері. Пән Ақпараттық жүйелер мен деректер базаларының инжини-ринг/реинжинирингі процесінде әдіснамалық негіздерді қолдану саласындағы білім мен іскерлікті қалыптастыруға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғылыми зерттеу әдіснамасы
  Несиелер: 5

  Пәннің негізгі бағыты – докторанттармен ғылыми танымның әдістемелік негіздерін, ғылыми зерттеулер мәселелеріндегі білімдерді алу. Курс тараулармен ұсынылған: ғылыми әдістеме негіздері; ғылыми зерттеулердегі математикалық және физикалық модельдеу; ғылыми ұжымда жұмысты ұйымдастыру. Пән докторанттарды теориялық және эксперименталдық зерттеу саласындағы білімдерін, ҒЗЖ нәтижелерін өндіріске енгізу тәсілдерін қалыптастырады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Креативті менеджмент
  Несиелер: 150

  Пән магистрдің басқару шешімдерін қабылдау бойынша. теориялық және практикалық дайындығының негізін құрайды. Пән өнертабыстық есептерді шешу алгоритмі мен теориясын зерттеуге негізделген. Курс зияткерлік өнімді құру процесіне қатысатын жеке тұлғаның әлеуетін қолдану дағдыларын қалыптастыруға бағытталған.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Код ON1

  Психологиялық-педагогикалық прин-циптер негізінде кәсіптік оқу орында-рында білім беру қызметін жүзеге асыру

 • Код ON2

  Жүзеге асыруға кәсіби қызмет шеңберіндегі ғы-лыми-зерттеу жұмысы

 • Код ON3

  Кәсіби қызметте кре-ативті идеяларды әзірлеуге және іске асыруға басшылық жаса

 • Код ON4

  Өндірістік және ғылыми-педагогика-лық қызметте мәдениетаралық комму-никацияны жүзеге асыру

 • Код ON5

  Ғылым тарихы мен философиясы сала-сындағы білімді пай-далана отырып, тұтас жүйелі ғы-лыми әлемдік ғы-лыми көзқарас негізінде кешенді, оның ішінде пәнара-лық зерттеулерді жүзеге асыру

 • Код ON6

  Жобалық, технологиялық, өндірістік қызметтің орындалуын қамтамасыз ете отырып, ақпарат-тық жүйелер мен технологияларды әзірлеу

 • Код ON7

  Ақпараттық жүйелер мен технологияларды әзірлеу, енгізу процестерін ұйымда-стыру және басқар

 • Код ON8

  Ақпараттық жүйелер мен технологияларды әзірлеудің ғылы-ми, әдіснамалық және технологи-ялық тәсілдері мен процестерін жетілдір

 • Код ON9

  Ақпараттық жүйелер мен тех-нологиялар сала-сында инноваци-ялық қызметті жүзеге асыру

7M06101 Ақпараттық жүйелер 2 ж
Магистратура

Қазақ экономика, қаржы және халықаралық сауда университеті

БББТ: M094 Ақпараттық технологиялар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M06101 Ақпараттық жүйелер
Магистратура

Дәулет Серікбаев атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті

БББТ: M094 Ақпараттық технологиялар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
7M06101 Ақпараттық жүйелер
Магистратура

Қазақстан-Американдық еркін университеті

БББТ: M094 Ақпараттық технологиялар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M06101 Ақпараттық жүйелер
Магистратура

Алматы технологиялық университеті (АТУ)

БББТ: M094 Ақпараттық технологиялар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский
7M06101 Ақпараттық жүйелер және IT салалары бойынша шешімдер (2 ж.)
Магистратура

С.Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университеті

БББТ: M094 Ақпараттық технологиялар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
7M06101 Ақпараттық жүйелер (1,5)
Магистратура

Қарағанды техникалық университеті (Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті)

БББТ: M094 Ақпараттық технологиялар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M06101 Ақпараттық жүйелер (1)
Магистратура

Қарағанды техникалық университеті (Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті)

БББТ: M094 Ақпараттық технологиялар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M06101 Ақпараттық жүйелер
Магистратура

"Тұран" университеті мекемесі

БББТ: M094 Ақпараттық технологиялар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M06101 7M06101-Ақпараттық жүйелер
Магистратура

«Тұран-Астана» университеті

БББТ: M094 Ақпараттық технологиялар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M06101 Ақпараттық жүйелер
Магистратура

Қазтұтынуодағы Қарағанды университеті

БББТ: M094 Ақпараттық технологиялар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M06101 Ақпараттық жүйелер
Магистратура

"Астана" Университеті

БББТ: M094 Ақпараттық технологиялар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M06101 Корпоративтік ақпараттық жүйелер
Магистратура

Ш. Уәлиханов атындағы Көкшетау университетi

БББТ: M094 Ақпараттық технологиялар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M06101 Корпоративтік ақпараттық жүйелер мен технологиялар, 1 жыл
Магистратура

М.Х.Дулати атындағы Тараз өңірлік университеті

БББТ: M094 Ақпараттық технологиялар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
Top