Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M01102 Педагогика және психология в Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты Білім беру бағдарламасының мақсаты – кәсіби психологиялық-педагогикалық қызметті жоғары деңгейде жобалауға және жүргізуге, әдіснаманы, терең психологиялық-педагогикалық білімді және білім берудің заманауи технологияларын меңгеру негізінде тұлғаның дамуының ғылыми және психологиялық-педагогикалық мәселелерін шешуге қабілетті, балалар мен ересектерді психологиялық-педагогикалық зерттеуді және сүйемелдеуді қамтамасыз етуге қабілетті білім беру мен ғылыми сала үшін ғылыми-педагогикалық кадрларды сапалы даярлау. Білім беру бағдарламасын жүзеге асыру маманның кәсіби тұлғасын дамуға бағытталған, ол келесі қызметтерді жүзеге асыруға қабілетті болуы тиіс: - Педагогика және психология саласындағы жаңа теориялардың терең заманауи білімдерін түсіндіру және жалпылау; - психологиялық-педагогикалық ғылыми зерттеулерді өз бетінше жүзеге асыру, аралас ғылыми саладағы білімді өз ғылыми зерттеулерінің контекстіне біріктіру, өзінің ғылыми зерттеу нәтижелерін түсіндіру және оларды мамандарға да, маман емес адамдарға да хабарлау; -психологиялық-педагогикалық пәндерді оқытудың классикалық және инновациялық стратегиялары мен әдістері негізінде білім беру процесінің нәтижелілігін қамтамасыз ету; -білім беруде жеке тұлғаның диагностикасы, профилактикасы және кеңес беру бойынша психологиялық-педагогикалық қызметті бағалау және жетілдіру, сондай-ақ білім беру ұйымдарында психологиялық қызметтердің жұмысын талдау; -әрі қарай оқу мен ғылыми-зерттеу қызметінің өзіндік бағдарламасын құру.
 • Академиялық дәреже Магистратура
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша
 • Оқу мерзімі 2 года
 • Кредиттер көлемі 120
 • Білім беру бағдарламаларының тобы M001 Педагогика және психология
 • Білім беру саласы 7M01 Педагогикалық ғылымдар
 • ЖОО-дағы психологиялық пәндерді оқыту әдістемесі
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: жоо мен колледждерде психологияны оқыту әдістемесін меңгеру мен жобалауда педагогикалық іс-әрекеттің дидактикасын, психология және әдіснамасы саласында теориялық білім кешенін қолдана білу қабілетін қалыптастыру. Курсты оқу барысында магистранттер мынадай қабілеттерге ие болады: - психологиялық пәндерді оқытудың әдістемелік тәжірибесін (отандық және шетелдік) салыстыру; - сабақ өткізу кезінде психологиялық қарым-қатынасты жүзеге асыру; - педагогикалық үдерісті психологиялық ерекшеліктерді ескере отырып, ұғымды психологиялық дүниетаным негізінде жобалау; - психологиялық-педагогикалық пәндер бойынша дәрістерді талдау сызбасын құру ; - ЖОО оқу үрдісінде білім алушылармен нәтижелі қарым-қатынасты жүзеге асыру; - білім беру мақсаттары мен білім алушылардың өзекті дайындығының ерекшелігін ескере отырып, әр түрлі сабақ түрлерін жоспарлау және ұйымдастыру. Пәнді оқу нәтижесінде магистранттер төмендегі мәселелерді қарастырады: • Жоғары мектепте психологиялық пәндерді жүргізудің теориялық және әдіснамалық негізі; • Гуманитарлық пәндерді инновациялық оқытудың стратегиясы, оқудың оқытудың және дамыта оқытудың , т.б. психологиялық теориясы; • Сабақтың барлық түрін (дәріс, семинар, практикалық және лабораториялық жұмыс) активті және интерактивті оқыту әдістерімен жүргізу; • Жоғары оқу орнында психология пәндері оқытушысының басқарушылық қызметі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Білім берудегі арт-технологиялар
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: білім алушының жеке мүмкіндіктеріне сәйкес диагностикалық және түзету-дамыту міндеттерін шешуге мүмкіндік беретін қажетті арт-технологияларды таңдауды жүзеге асыру қабілетін қалыптастыру. Курсты оқу барысында магистрант төмендегідей білімдерді меңгереді: - білім беруде арт-технологияларды қолдану жағдайларын сыни бағалау; - арт-терапия әдістерін қолданатын әртүрлі психологиялық кеңес беру мектептерінің теориялық-әдіснамалық тәсілдерін талдау; - білім беру қызметінде арт-технологияларды қолдану; - кәсіптік қызметте арт-терапевтік технологиялар мен психотерапевтік әдістерді қолдану; - арт-терапиядағы психотерапиялық әсердің ерекшеліктері мен факторларын анықтау; - арт-терапияның базалық әдістерін тиімді пайдалану, психотерапиялық қарым-қатынасты қалыптастыру және қолдау, жүйелі бақылауды жүзеге асыру, мақсатты белсенді және эмпатикалық тыңдауды қолдану; - қиын өмірлік жағдайға тап болған адамға эмоционалдық қолдау көрсету. Пәнді оқу нәтижесінде магистранттер төмендегі мәселелерді қарастырады: - арт-технология және арт-терапия түсінігі; - білім беру процесінде арт-әдістерді қолданудың тарихи шартнамасы; - арт-терапия білім беру процесінде арт-әдістерді жасаудың негізі ретінде; - арт-терапияның түрлері; - арт-терапиялық технология мен әдістер; - білім беру процесінде арт-технология мен интеллектуалдық дағдының қалыптасуы; - өмірлік дағдыны қалыптастыру мен тәрбиелеуде арт-технология; - тынығу театрализациясы, драма-терапия элементтері бар арт-педагогиканың әдісі ретінде.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 3

  Пәннің мақсаты: басқару психологиясының іргелі ұғымдарын меңгеру негізінде жоғары білікті мамандардың ғылыми дайындығын қамтамасыз ету, кәсіби қалыптасу үрдісінде басқару саласының ең маңызды аспектілерін теориялық түсіну және практикалық пайдалану үшін алғышарт жасау. Курс заманауи менеджменттің негізгі бағыттарының білімін береді. Бизнес-технологиялардағы және басқарудағы психологиялық талаптарды ашады. Адамдармен өзара әрекеттестікпен байланысты басқару іс-әрекеті тиімділігінің психологиялық негіздерін анықтайды. Курс аясында басқару психологиясының пәні, негізгі қағидалары, басқару өзара әрекеттестігіндегі тұлға, тұлға мінез-құлқын басқару, құндылықтар бойынша басқару туралы заманауи көзқарастар, топтық құбылыстарды және үрдістерді басқару психологиясы, басшы тұлғасының психологиялық ерекшеліктері, жеке басқару стилі, басқару іс-әрекетіндегі ықпал ету психологиясы, қақтығыстық жағдайларды басқару қарастырылады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • ЖОО-дағы педагогикалық пәндерді оқыту әдістемесі
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: магистранттарда білім беру үдерісін жобалау және ұйымдастыру қабілетін қалыптастыру, сондай-ақ, педагогика оқыту әдістемесінің мәселелеріне қызығушылық туғызу, ЖОО-да педагогикалық пәндердің оқытушысы ретінде үздіксіз өзін-өзі жетілдіруге ұмтылу. Курсты оқу барысында магистрант төмендегідей білімдерді меңгереді: - сабақтарға талдау жүргізу және оны жетілдіру; - оқытудың жаңа оқу мазмұнын, технологиялары мен нақты әдістерін жобалау; - әдістемелік құзыреттілік негізінде ЖОО-да педагогикалық пәндердің мазмұны мен сабақтарын жобалау; - педагогикалық пәндерді оқыту үшін оқытудың инновациялық әдістерін қолдану; - сабақтарға талдау жүргізу және оны жетілдіру; - оқытудың әдістемелік модельдерін, әдістемелерін, технологиялары мен тәсілдерін әзірлеу және оларды әртүрлі үлгідегі білім беру мекемелерінде қолдану. Пәнді оқу нәтижесінде магистранттер төмендегі мәселелерді қарастырады: • Оқытушының әдіснама мәдениеті мен құзыреттілігі; • Педагогика, жоғары мектепте педагогика курсын оқытудың әдіснамалық ерекшелігі; • Этнопедагогика курсын оқытудың әдіснамалық ерекшелігі; • Әлеуметтік педагогика курсын оқытудың әдіснамалық ерекшелігі; • Элективті педагогикалық курстарды оқытудың әдіснамалық ерекшелігі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: қоғамның жаһандануы жағдайында Қазақстандағы ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және білім алушының жоспарлау қабілетін қалыптастыру; зерттеу жүргізуде тәжірибелік-эксперименталды жұмысты жобалау. Курсты оқу барысында магистранттердің төмендегідей қабілеттерін қалыптастыру: - педагогикалық зерттеудің логикасы мен құрылымын, ҒЗЖ жүргізу және педагогикалық зерттеуді жоспарлау кезінде педагогикалық зерттеудің әдіснамалық аппаратын сипаттау; - кәсіби қызметте ғылыми қызметтің жалпы технологияларын және ғылыми-педагогикалық зерттеулер жүргізу әдістерін таңдау және қолдану; - ғылыми-зерттеу жұмысын жобалау; - Қазақстанның индустриалды-инновациялық даму бағдарламасын жүзеге асыру және ғылымның дамуы жағдайында магистранттың ғылыми-зерттеу және әдіснамалық мәдениетін меңгеру; - мемлекеттік және халықаралық деңгейдегі ғылым мен білім беру саласындағы әлеуметтік-гуманитарлық жобалар мен бағдарламалардың сараптамасын жүзеге асыру; - ғылым мен ғылыми зерттеулерді дамытудың халықаралық және ұлттық тәжірибесін бағалау. Пәнді оқу нәтижесінде магистранттер төмендегі мәселелерді қарастырады: • Пән жаһандану шарттарына сай Қазақстанда ғылыми зерттеу жұмыстарын жоспарлау мен жүргізу; • жоғары оқу орынында зерттеулердің тарихын, заманауи қоғамдағы ғылымның рөлін, қазіргі Қазақстан Республикасындағы ғылымның; • ҚР-да негізгі және бейіндік бағыттағы педагогикалық зерттеу; • ғылыми зерттеудің негізгі әдісі мен әдіснамасын, педагогикалық зерттеудің логикалық құрылымын, ҒЗЖ жүргізу барысындағы ғылыми аппарат пен педагогикалық зерттеуді жоспарлау бағыттарын.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Шетел тілі (кәсіби)
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: Халықаралық стандарттарына сәйкес шетел тілініңдегі коммуникативтік құзыреттілікті арттыру және осы біліктілікті болашақ магистраннтың мәдениетаралық, кәсіби және ғылыми қызметінде байланыс құралы ретінде пайдалануға үйрету. «Шетел тілі (кәсіби)» пәнінің осы оқу жоспары еңбек нарығында бәсекелесуге қабілетті жоғары білікті мамандарды даярлауға арналған, себебі шет тілі арқылы болашақ магистр академиялық білімге, жаңа технологияларға және заманауи ақпаратқа қол жеткізеді және сол арқылы табысты кәсіби және ғылыми қызметтің құралы болып табылады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Білім берудегі диагностика және психометрия
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: білім алушыда практикалық қызметте диагностикалық құзыреттілікті қолдану қабілетін, қазіргі заманғы диагностика мен психометрияның базалық принциптерін, диагностикалық және психометриялық есептерді шешудің әдістемелік тәсілдерін қалыптастыру. Курсты оқу барысында магистранттер төмендегідей білімдерді меңгереді: - диагностикалық мәліметтерді талдау және салыстыру, маманның ғылыми және практикалық қызметі контекстіндегі (білім беру, денсаулық сақтау, ұйымдастыру психологиясында, еңбек психологиясында және т.б.) алуан түрлілігі, ерекшелігі негізінде диагностикалық және психометриялық әдістерді бағалау, үйрету және ұсыну; - диагностикалық зерттеудің негізгі кезеңдерін, нәтижелерді өңдеу кезеңдерін анықтау; - нейролингвистикалық бағдарламалаудың нақты техникасын қолдану; - диагностикалық деректерді салыстыру; - маманның ғылыми және практикалық қызметі контекстінде (білім беру, денсаулық сақтау, ұйымдастыру психологиясы, еңбек психологиясы және т. б.) озық ғылыми жетістіктер, алуан түрлілік, спецификалар негізінде диагностикалық және психометрикалық әдістерді бағалау, үйрету және ұсыну. Пәнді оқу нәтижесінде магистранттер төмендегі мәселелерді меңгереді: - гуманитарлық ғылымдар және білім беру практикасы саласы ретінде диагностиканың қалыптасуы мен дамуы; - педагог-психологтың диагностикалық қызметінің теориялық негіздері; - білім берудегі психометрия мен диагностиканың ғылыми және практикалық негіздері, эксперименталды іс-әрекетке әдістемелік тәсілдер, - диагностикалық әдістер мен психометриялық процедуралардың алуан түрлілігі, олардың құрылу тарихы және қолдану тәжірибесі; - психодиагностикалық процедуралар және оған қойылатын нормативтік талаптар, психологиялық-педагогикалық диагностиканың психодиагностикалық құралдары мен әдістері; - кәсіби ғылыми және практикалық міндеттерді шешуде диагностикалық қызметтің теориялық-әдіснамалық және этикалық принциптері.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Ғылым тарихы мен философиясы
  Несиелер: 3

  Пәннің мақсаты: магистранттардың бойында рационалды-теоретикалық ойлаудағы негізгі дүниетанымдық және әдістемелік мәселелерді құраушы ғылыми білімнің ерекше түрі ретіндегі заманауи ғылым философиясы туралы терең түсінік қалыптастыру. Курсты оқу барысында магистрант төмендегідей білімдерді меңгереді: - әлеуметтік институт пен әрекеттің, білімнің ерекше түрі ретіндегі ғылымның ерекшеліктерін анықтау; - ғылым дамуының заңдылықтары мен ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізудің стратегиясы мен әдістері туралы пікір-таластар мен негізгі мәселелерді жүйелеу; - зерттеу тақырыбына неғұрлым қатысы бар зерттеу әдістерін және стратегияларын таңдап, оларды кәсіби қызметте ұстану; - заманауи ғылыми жетістіктерді сыни бағалауға ие болып; - пәнаралық іздеудің ең тиімді стратегияларын таңдауға бағытталу; - ғылымды дамытудағы қазіргі кезеңнің өзекті мәселелеріне қатысты өзінің этикалық позициясын қалыптастыру және оны сауатты түрде пікір-таласта дәлелдей алу. Пәнді оқу нәтижесінде магистранттер төмендегі мәселелерді қарастырады: Ғылымның тарихы және философиясының пәні, Ғылымның көзқарастық негіздемелері, Ғылымның қызметтері, Ғылымның пайда болуы және қалыптасуы. Ежелгі дүниедегі, Орта ғасырдағы және Қайта Өркендеу дәуіріндегі ғылым, Жаңаеуропалық ғылым – ғылымның дамуының классикалық кезеңі, Ғылымның дамуының классикалық емес және постклассикалық емес кезеңінің негізгі концепциялары және бағыттары, Ғылыми танымның құрылымы мен деңгейлері, Ғылымның мамандық ретінде қалыптасуы. Ғылымның идеалдары мен нормалары, Ғылымның философиялық негіздемелері және дүниенің ғылыми бейнесі, Ғылыми дәстүрлер және ғылыми революциялар, Жаратылыстану ғылымдары мен техникалық ғылымдардың тарихы мен философиясы, Әлеуметтік және гумантарлық ғылымдардың тарихы мен философиясы, Қазіргі заманғы жаһандық өркениет дамуының философиялық мәселелері.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Білім беру мен психологиядағы мәдени-тарихи және іс-әрекеттік тұғырлар
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: магистранттарда жоғары мектеп оқытушысының кәсіби қызметінің құндылық-мағыналық негіздерін ғылыми ұғынуға және түсінуге апаратын психология мен білім беруде мәдени-тарихи және іс-әрекет тұғырларын қолдана білу қабілетін қалыптастыру. Курсты оқу барысында магистрант төмендегідей білімдерді меңгереді: - қазіргі психология мен қазіргі білім беру жағдайында іс-әрекеттік тәсілді іске асырудың негізгі бағыттарын түсіндіру; - тарихи-психологиялық теориялар мен тұжырымдамалардың негізгі ережелерін сипаттау; -мәдени-тарихи және іс-әрекеттік тәсілдерді ескере отырып, білім беру, педагогикалық, зерттеу қызметін жобалау; -тұлғаның мәдени-тарихи және іс-әрекеттік теориясының даму перспективаларын талдау және бағалау; - мәдени-тарихи және іс-әрекеттік психология негізінде білім беру, тәрбиелік, зерттеу жағдайларына талдау жүргізу; - мәдени-тарихи және іс-әрекеттік тұрғысынан білім беру тәжірибесін талдау. Пәнді оқу нәтижесінде магистранттер төмендегі мәселелерді қарастырады: • Тұлғаның мәдени-тарихи даму тұжырымдамасы; • Тұлға теориясын қалыптастыруда жоғары психикалық функцияларды зерттеудің әдіснамалық маңызы; • «қызмет», «сана», «тұлға» категорияларының мазмұнын психологиялық білім контексті түрғысынан жүйелендіруді анықтау; • Жалпы психологиялық заңдылықтар, ғылыми-әдіснамалық ұстанымдар, әдістер, қызметтік және мәдени-тарихи теория психологиясының категориясы мен тұсінігі; • Қызмет психологиясы мен мәдени-тарихи концепцияның әдіснамалық сипаты.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Білім берудегі психотерапия және психокоррекция
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: магистранттарда психотерапия және психокоррекция әдістерімен психологиялық және психикалық денсаулықтың бұзылуының алдын алу және ескерту қабілетін қалыптастыру, сондай-ақ психологиялық және психикалық денсаулықтың алдын алу бағдарламалары мен жобаларын әзірлеу бойынша жобалау құзыреттілігін қалыптастыру. Курсты оқу барысында студенттердің келесі қабілеттерін қалыптастыру: - психологиялық кеңес беру, психотерапия және психокоррекция сияқты психологиялық көмек бағыттарында іске асырылатын психологиялық әсер етудің негізгі теориялық тәсілдері мен техникасын талдау; - түзету бағдарламасын құру және оны жүзеге асыру принциптерін практикада қолдану; - психологтардың кеңес беру кезінде практикалық жұмыста қолданатын әсер ету әдістерін қолдану; - білім берудегі психотерапия және психокоррекция негіздері бойынша білім жүйесі негізінде психокоррекция және психотерапия әдістерін қолдану; - психокоррекциялық және психотерапевтік көмек көрсету; - психокоррекциялық және психотерапиялық көмектің тиімділігін бағалау. Пәнді оқу нәтижесінде магистранттер төмендегі мәселелерді қарастырады: - психологиялық көмек берудің негізгі ережелері; - психокоррекциялық және психотерапевтік кеңес берудің теорялық негіздері ; - коррекциялық бағдарлама құрудың принциптері; - кеңес беруде психологиялық практикалық жұмыстың әдістерін қолдана білу; - психотерапевтік және психокоррекциялық көмеу беру; • коррекциялық бағдарлама құруды және психологиялық кеңес беруді ұсыну.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Жоғары мектептің педагогикасы
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: жоғары мектеп оқытушысының кәсіби-педагогикалық мәдениетінің негіздерін меңгеру, жоғары мектеп дидактикасы, тәрбие теориясы және білім беру менеджменті, оқытушылық қызметті талдау және өзін-өзі бағалау негізінде ЖОО мен колледждердегі педагогикалық іс-әрекет қабілетін, педагогикалық құзыреттілікті қалыптастыру. Пәнді оқу нәтижесінде магистранттер төмендегі мәселелерді қарастырады: педагогикалық ғылым және оның адам туралы ғылым жүйесіндегі орны; жоғары білім берудің заманауи парадигмасы, білім беруді дамытудың мегатенденциясы және Болон процесі; Қазақстандағы жоғары кәсіптік білім беру жүйесі. Педагогикалық ғылымның әдіснамасы; жоғары мектеп оқытушысының кәсіби және коммуникативтік құзыреттілігі; жоғары мектептегі оқыту теориясы (дидактика); жоғары білім беру мазмұны; білім берудің TLA-стратегиясын жобалау, оқытуды ұйымдастырудың дәстүрлі және инновациялық әдістері мен формаларын қолдану, Жоғары мектептегі жаңа білім беру технологиялары, Кредиттік технология жағдайында магистранттердің өзіндік жұмысын ұйымдастыру; оқу-әдістемелік материалдарды құрастыру технологиясы; жоғары мектептің ғылыми қызметінің теориясы. СҒЗЖ; жоғары білім беру жүйесіндегі куратор-эдвайзердің қызметі; білім берудегі менеджмент.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Білім берудегі көшбасшылық теориясы
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: болашақ білім менеджерлерінің жүйелі көшбасшылық ойлау қабілетін және білім беру мекемесінің қызметкерлерін басқаруда гуманистік бағыттағы рәсімдерді қолдану саласындағы функционалдық құзыреттілікті қалыптастыру. Курсты оқу барысында магистранттер мынадай қабілеттерге ие болады: - менеджер ретінде көшбасшылық қасиеттерді дамыту және жетілдіру; - білім беру ұйымдарында көшбасшылық принциптерінің негізінде адамдарды басқару; - шешімдер қабылдау, жанжалдар мен стресстерді талдау және басқару, команданы қалыптастыру, коммуникацияны тиімді жүзеге асыру; - оқушылардың көшбасшылық әлеуетін бағалау және т.б; - білім берудегі көшбасшылық және басқару психологиясының практикалық құралдарын меңгеру; - қойылған міндеттерге сай тәрбие-білім беру үдерісінде көшбасшылық қасиеттерді дамытудың әдістемелік құралдарын таңдау. Пәнді оқу нәтижесінде магистранттер төмендегі мәселелерді қарастырады: • Көшбасшылық әлеуметтік-психологиялық үрдіс ретінде, формалды және формалды емес көшбасшылық, басқарушылық пен көшбасшылық өзара әлеуметтік феномен ретінде, позитивті және негативті көшбасшылық, «билік» пен «харизма» т.б. түсініктері, қоғамға көшбасшылықтың әсері; • Білім беруде көшбасшылықтың қстанымдары, концепциясы, талаптары мен қызметтері; • Жаһанданудың қжымды басқару жүйесіне әсері мен көшбасшылықты жандандыру; • Көшбасшылық практикасының білім беру саласындағы ұлттық ерекшелігі мен ұйымдағы бәсекеге қабілеттілігі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Жоо-дагы психологиясы
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: білім алушыда педагогикалық және ғылыми-зерттеу қызметінде туындайтын психологиялық заңдылықтар мен феномендерді бағалау қабілетін қалыптастыру, кәсіби және ғылыми-педагогикалық қызмет саласында тиімді шешімдер қабылдау үшін психологиялық білімді қолдана алуды қалыптастыру. Курсты оқу барысында магистранттер төмендегі білімдерді меңгереді: - ғылыми-педагогикалық қызметтің тиімділігін арттыру үшін қажетті психологиялық ғылым мен тәжірибенің негіздері туралы қазіргі заманғы ғылыми ақпаратты меңгеру; - педагогикалық және ғылыми-зерттеу қызметінде туындайтын психологиялық заңдылықтар мен феномендерді бағалау; - психология тұрғысынан өмірлік және кәсіби жағдайларды сыни тұрғыдан талдау, мінез-құлық пен оқу нәтижелері арасындағы өзара байланысты, даму ресурстары мен мүмкіндіктерін көру; - өзі туралы және басқа да психологиялық ақпаратты пайдалану және негізделген пікірлерді қалыптастыру; - кәсіби және ғылыми-педагогикалық қызмет саласында тиімді шешімдер қабылдау үшін психологиялық білімді қолдану; - кәсіби, зерттеу және кәсіби міндеттерді шешу үшін табысты коммуникативтік стратегияларды жүзеге асыру. Пәнді оқу нәтижесінде магистранттер төмендегі мәселелерді қарастырады: • Психологияның ғылым ретіндегі теориялық-әдіснамалық негіздерін; • Оқыту мен тәрбиенің психологиялық теориясын; • Психологиядағы тұлға мәселесінің әдіснамалық талдауы, психологияның әр түрлі бағыттарындағы тұлға тұжырымдамаларын; • Тұлғаны зерттеудегі мәдени-тарихи тұғырды; • Адамдардың бір-бірін қабылдау мен түсінудің психологиялық ерекшеліктерін; • Оқыту үдерісіндегі кейкілжің психологиясының әдіснамалық талдауын қарастырады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Андрогогика және ересектерді оқыту технологиясы
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: магистранттарда андрогогиканың заманауи негіздерін ескере отырып ересектерге білім беру технологияларын жобалау қабілетін қалыптастыру. Курсты оқу барысында магистранттер мынадай қабілеттерге ие болады: - менеджер ретінде көшбасшылық қасиетін дамыта алу; - білім беру ұйымдарында кқшбасшылық концепциясын негізге ала отырып адамдарды басқара алу; - шешім қабылдай алу, мәселелер мен стрессті талдау мен басқару, ұжым құру, нәтижелі қарым-қатынас орнату; - білім алушылар мен т.б. көшбасшылық қасиетін бағалай алу; - білім беруде көшбасшылық психологиясының құралдарын жетік меңгеру. Пәнді оқу нәтижесінде магистранттер төмендегі мәселелерді қарастырады: - андрогогиканың теоргиялық негіздері; - ересектерді оқыту процесінде заманауи технологиялар мен әдістер; - ересектерді оқыту процесін ұйымдастыру әдісі; • кәсіби карьера мен үздіксіз білім беру жүйесінде білім беру бағдарын жобалау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Психологиялық-педагогикалық кеңес берудің өзекті мәселелері
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: магистранттарды психодиагностиканың теориялық негіздерімен және психологиялық-педагогикалық медициналық-әлеуметтік консультациялармен, жеке тұлғаны зерттеу жолдары мен тәсілдерімен, психодиагностикалық процедурамен, сондай-ақ бала дамуын қолдау қызметтері мен орталықтарының қызметін регламенттейтін халықаралық және қазақстандық нормативтік-құқықтық құжаттармен таныстыру. Курсты оқу барысында магистранттер төмендегі білімдерді меңгереді: - қызметінде этикалық нормалар мен ережелерді қолдану, консультативтік байланыс шарттарын сақтау; - кеңес берудің мақсаттары мен міндеттерін тұжырымдау, клиенттермен кеңес беру үдерісін құрудың жолдарын анықтау; - психологиялық-педагогикалық кеңес берудің бағдарламасын дайындау; - клиенттерге кеңес беруде диагностиканың әдістерін талдау, салыстыру; - психологиялық- педагогикалық кеңес берудің теориялық негіздері мен заманауи принциптерін меңгеру; - терең тыңдау негізінде клиентпен өзара іс-әрекет жасау және талдау; - өзінің кәсіби қызметінде кеңес беру ұстанымын бағалау, кеңес беру қызметінің супервизиясын жүргізу. Пәнді оқу нәтижесінде магистранттер төмендегі мәселелерді қарастырады: - психологиялық- педагогикалық кеңес берудің теориялық негіздерін; - жеке тұлғаға кеңес берудің тәсілдері мен зерттеу жолын; - баланың дамуын қолдау орталықтарының қызметін реттейтін халықаралық және қазақстандық нормативтік-құқықтық құжаттарын; - психологиялық-педагогикалық кеңес беру және білім беру мен педагогикалық жағдайларды модельдеу формаларын.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Код ON1

  ғылым дамуының тарихи-философиялық білімдерін, ғылыми зерттеуді ұйымдастыру принциптерін, ғылыми білімге қол жеткізу және оны құру тәсілдерін талдау және креативті пайдалану;

 • Код ON2

  2. Білім беруді одан әрі дамыту барысында ұсыныстарды жобалап, стратегиялар мен құндылықтарды анықтау үшін Қазақстан мен әлем елдерінің білім беру принциптерін салыстыру және бағалау;

 • Код ON3

  3. кредиттік оқыту жүйесі жағдайында жоғары мектептің тәрбие теориясы мен дидактикасы негізінде ЖОО-да педагогикалық процесті жобалау және жүзеге асыру, оқыту мен тәрбиелеу саласындағы кәсіби міндеттерді тиімді шешу үшін жаңа тәсілдер мен әдістерді іздестіруді жүзеге асыру;

 • Код ON4

  4. тұлғаны дамыту үшін білім берудегі инновациялық және арт-әдістерді, стратегияларды, оқыту әдістері мен технологияларын талдау және креативті пайдалану, колледждер мен ЖОО-да оқыту кезінде педагогика мен психологияның мазмұнын құрылымдау;

 • Код ON5

  5. мәдени-тарихи және іс-әрекеттік психология негізінде білім беру, тәрбие, зерттеу жағдайларын талдау және педагогикалық және зерттеу қызметін оларды ескере отырып жобалау, синергияның, ғылыми нәтижелерді интеграциялаудың заманауи принциптерін қолдану;

 • Код ON6

  6. заманауи тұжырымдамалар мен теориялардың терең білімі негізінде адам тұлғасын дамыту үшін білім берудегі психокоррекция мен психотерапия бағдарламаларын диагностикалық зерттеуді әзірлеу, жобалау және қолдану, білім беру ұйымдарында психологиялық қызметтердің қызметін жетілдіру;

 • Код ON7

  7. басқару психологиясы теориясы негізінде ЖОО-да білім беру процесін басқару, инклюзивті және эксклюзивті білім беруді ескере отырып білім беру ортасын жобалау;

 • Код ON8

  8. білім беру ұйымдары үшін тиімді басқару жүйелерін жобалау, білім беру ортасын және жағдайларды басқару;

 • Код ON9

  9. андрогогиканың және жеке тұлға мен жалпы білім беру жүйесін дамытудағы кеңес берудің заңдылықтарын, өзара байланысын, құндылықтарын білу негізінде олардың технологияларын талдау және қолдану;

 • Код ON10

  10. зерттеудің жаңа әдістерін, ғылыми-негізделген нәтижелерді алу үшін психологиялық-педагогикалық зерттеулердегі әдіснамалық принциптер мен әдістемелік тәсілдер жүйесін зерттеу және қолдану;

 • Код ON11

  11. білім беру саласында зерттеулер жүргізу, дамытуды қамтамасыз ету үшін жаңа модельдерді, жүйелерді ұсыну және қазіргі заманғы тәсілдерді қолдана отырып, психологиялық-педагогикалық зерттеулердің нәтижелерін бағалауды жүзеге асыру және қолданбалы пайдалану үшін қорытындылар мен ұсыныстарды ұсыну;

 • Код ON12

  12. әрі қарай оқу мен ғылыми-зерттеу қызметінің өзіндік бағдарламасын құру, ғылыми-педагогикалық ақпаратты сын тұрғысынан бағалау және синтездеу; халықаралық қоғамдастықта сұхбаттасу, өзінің ғылыми жетістіктерін көрсету және талқылау.

7M01102 Педагогика және психология (ғылыми педагогикалық)
Магистратура

«Bolashaq» академиясы (Болашақ)

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01102 Педагогика және психология
Магистратура

Абай Мырзахметов атындағы Көкшетау университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01102 Педагогика және психология (бейіндік бағыт)
Магистратура

Тараз инновациялық-гуманитарлық университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
7M01102 Педагогика және психология 1,5
Магистратура

Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01102 Педагогика және психология (1 жыл)
Магистратура

Ө.А.Байқоңыров атындағы Жезқазған университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01102 Педагогика және психология (1,5 ж)
Магистратура

Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01102 Педагогика және психология
Магистратура

А.Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01102 Педагогика және психология HN
Магистратура

«Тұран-Астана» университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01102 педагогика және психология (бейін.)
Магистратура

Ш. Уәлиханов атындағы Көкшетау университетi

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01102 Педагогика және психология (бейінді)
Магистратура

Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01102 Педагогика және психология
Магистратура

Шымкент университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
7M01102 Педагогика және психология (1 жыл)
Магистратура

Семей қаласының Шәкәрім атындағы университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01102 Педагогика және психология(профильный)
Магистратура

Қызылорда "Болашақ" университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01102 Педагогика және психология
Магистратура

Қазақстан инновациялық академиясы

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01102 Педагогика және психология (1,5 жыл)
Магистратура

Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
Top