Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M01102 Педагогика және психология (ғылыми педагогикалық) в Болашақ

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты Жоғары оқу орындарының магистранттары мен білім беру қызметінің деңгейіне қойылатын міндетті талаптарды енгізу арқылы білім сапасы кепілдігін қамтамасыз ету; еліміздің даму перспективаларын, жоғары рухани және адамгершілік қасиеттері бар жоғары білікті кадрларды, тәуелсіз ойлауға және қоғамның прогрессивті ғылыми-техникалық, әлеуметтік-экономикалық және мәдени дамуын қамтамасыз етуге қабілетті кадрларды даярлау; магистранттарды дайындаудың объективтілігін және ақпараттылығын арттыру.
 • Академиялық дәреже Магистратура
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша
 • Оқу мерзімі 2 года
 • Кредиттер көлемі 120
 • Білім беру бағдарламаларының тобы M001 Педагогика және психология
 • Білім беру саласы 7M01 Педагогикалық ғылымдар
 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 4

  Курс психология заңдылықтары тұрғысынан білім беру саласындағы кәсіби қызметті талдау қабілетін қалыптастырудың негізгі аспектілеріне, кәсіби қызметте психологиялық заңдарды қолдану, тұлғаның ұйымдастырушылық мінез-құлқының технологиясы және тұлғааралық қарым-қатынасты орнату, басқарушылық функциялардың психологиялық ерекшеліктерін анықтау және олардың кәсіби қызметке әсерін анықтауға арналған.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғылым тарихы мен философиясы
  Несиелер: 4

  Философиялық дайындықтың мазмұны магистранттардың философиялық компетенттілігін қалыптастыруды меңгереді. Ғылым тарихы мен философиясының мәні мен маңыздылығын біледі. Ғылымның пайда болуы мен дамуын, ғылыми теориялары мен әдістерінің өзгертілуін жан-жақтан және терең талдау жүргізуге дағдыланады. Ғылым тарихы мен философиясы пәнінен алған білімді практикада пайдалана алатын болады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Педагогикалық ортадағы дау-дамайдың алдын алу
  Несиелер: 4

  Бұл курс педагогикалық ортадағы жанжалдың даму сатысын, педагогикалық ұжымдағы шиеленісті басқару принциптерін, даулы жағдайда педагогтардың мінез-құлқының стилін зерттеуді қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Тұлғалық дамуды психологиялық сүйемелдеу
  Несиелер: 4

  «Тұлғаның дамуды психологиялық сүйемелдеу» курсы педагог-психологтың тиімді жұмысының аса маңызды жағдайларын зерделеуді, білім беру мен тәрбиелеудің бірыңғай жүйесіндегі кәсіби өзара іс-қимылдың мәнін дұрыс түсінуді, психолог пен педагогтың балаға деген көзқарасының өзара толықтыруын, оқу-тәрбие мекемесінің проблемаларын шешуде, ғылымның қалыптасуы мен даму жолдарын, жалпы теориялық мәселелер мен практикалық міндеттерді зерделеуді көздейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жоғары мектеп педагогикасы
  Несиелер: 4

  Бұл пәнді оқу студенттерге педагогикалық ғылымның негізгі бөлімдері туралы білім жүйесін және түсініктерді заманауи білімнің маңызды салаларының бірі ретінде қалыптастыруға мүмкіндік береді, онда адам қызметінің білім беру саласына философиялық және ғылыми көзқарастар бірлігі жүзеге асырылады, сонымен қатар оның гуманитарлық білімнің басқа салаларымен байланысын анықтайды. Педагогтің кәсіби этикасының нормаларын терең меңгеруіне, оның студенттер алдындағы жауапкершілігін түсінуіне, олармен серіктестік, ынтымақтастық және шығармашылық қарым-қатынас орнатуға ұмтылуына ықпал етеді; жоғары мектеп оқытушысының кәсіби еңбек ерекшеліктері туралы түсініктерді тереңдете түседі.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Психология мен білім берудегі мәдени-тарихи және іс- әрекеттік әдістер
  Несиелер: 3

  Пән мазмұнында психология мен білім берудегі мәдени-тарихи және іс-әрекет тәсілдерінің методологиясының негіздері ашылады. Осы тәсілдердің негізінде жатқан қағидаттарды, идеяларды және санаттарды ұғынуға, сондай-ақ қазіргі психология мен білім беруде мәдени-тарихи және іс-әрекеттік тәсілдің келешегі мен өнімділігін анықтауға бағытталған. Мәдени-тарихи теорияның тарихы, оның негізгі ережелері, жоғары психикалық функциялардың мәдени-тарихи табиғаты, белгі түсінігі, интериоризация идеясы, Л. С. Выготскийдің, оның оқушылары мен ізбасарларының мәдени-тарихи теорияны дамытудағы рөлі қарастырылады. Психологиядағы іс-әрекет тәсілінің мәні, с. Л. Рубинштейн және А.Н.Леонтьевтің Мәдени-тарихи және іс-әрекет тұрғысынан заманауи білім берудің парадигмасы мен мазмұнын талдауда ерекше назар аударылады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Психологиялық -педагогикалық конфликтология
  Несиелер: 4

  Бұл курс конфликтология және аралас ғылымдар: психология, әлеуметтану, педагогика саласындағы жаңа жетістіктерді қарастырады. Конфликтологияның өзекті мәселелерін – педагогикалық үдерістегі қақтығыстардың пайда болуы мен даму заңдылықтарын, оларды шешу тәсілдерін, әлеуметтік қақтығыстар проблемасын, қақтығыстарды реттеу және алдын алу әдістерін баяндауға барынша көңіл бөлінеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Шетел тілі (кәсіби)
  Несиелер: 5

  Шетел тілінің практикалық курсы бағдарламада болашақ маманның білім мен іскерлікке деген қажеттіліктерін қанағаттандыруға арналған пән ретінде қарастырылады, ол оған: оқудың жетекші рөлінде сөйлеу қызметінің барлық түрлерінде шет тілінде ауызша және жазбаша қарым-қатынасты жүзеге асыруға мүмкіндік береді.; Одан әрі кәсіби қызмет үшін ЖОО-да алған білімін өз бетімен тереңдету және біліктерін жетілдіру.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Білім және ғылымдағы ақпараттық және коммуникациялық технологиялар
  Несиелер: 5

  Бүгінгі таңда білім беру жүйесін жетілдіру үшін ақпараттық және коммуникациялық технологияларды пайдаланудың тиіміділігін практиканың өзі дәлелдеп отыр. Мұның өзі аталған мәселенің теориялық негіздемесін жасау қажеттілігін туындатады. Бұл мүмкіндіктерді іске асыру үшін еніп отыратын жаңалықтарға ілесе алатын соған сәйкес жас ұрпақты тәрбиелеп білім беретін педагог- психолог дайындау қажет

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Жоғары мектептегі инновациялық іс-әрекеттің психологиясы
  Несиелер: 5

  Бұл курс жоғары мектептегі инновациялық қызмет психологиясын қарастырады және магистрлерде жоғары оқу орны жағдайында оқытушының педагогикалық қызметінің мәні мен мазмұнының психологиялық негіздері туралы түсініктерді қалыптастыруға ықпал етеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Оқу процесінде педагогикалық кейстерді пайдалану әдістемесі
  Несиелер: 5

  Жоғары мектеп жүйесінде педагогикалық кадрларды даярлаудағы түпкілікті сапалық өзгерістер педагогиканың мәліметтерін қолданбай өмірде жүзеге асыру мүмкін емес. Бүгінгі күні жоғары мектептің болашақ оқытушыларына педагогика ғылымының негіздерін игеруге жалпы көзқарастарды ашып көрсету маңызды. Педагогиканы оқыту шеңберін кеңейту (университеттер, техникалық жоғары оқу орындары, педагогикалық колледждер, жалпы білім беру мектептері, мұғалімдердің біліктілігін арттыру факультетері) аталған пәнді оқып-үйрену қажеттілігін туындатты.. Бұл оқу процесінде педагогикалық кейстерді пайдалану әдістемесі курсын оқытудың қажеттілігін дәлелдейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Практикалық психология
  Несиелер: 5

  Бұл курс магистранттарға пәннің негізгі бөлімдері және оның қалыптасу кезеңдері туралы теориялық білімдерді қалыптастырады. Психологиялық кеңесті, түзетуді және психотерапияны ұйымдастырудың негізгі әдіснамасын, психологиялық әдістердің ерекшеліктерін меңгереді, іс тәжірибе жүзінде қолдануды үйренеді. Практика жүзіндегі психолог әрекеті туралы ойлары, білімдері кеңейеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Кәсіби іс- әрекеттегі ғылыми зерттеудің психологиялық-педагогикалық бағыттары
  Несиелер: 4

  Бұл курс білім беру үдерісінде педагогикалық мәселелерді зерттеу үшін қолданылатын психологиялық әдістерді зерттеуге бағытталған, бұл магистранттарға қазіргі педагог-психологтың қызметі және психологиялық-педагогикалық бағыттағы кәсіби қызметін ғылыми зерттеу қажеттілігі туралы жүйелі түсінік қалыптастыруға мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • ЖОО-ғы білім беру процесін ұйымдастырудың заманауи технологиялар
  Несиелер: 5

  Жоғары білім берудің проблемаларын шешумен қатар жоғары мектеп оқытушыларында студенттердің жоғары білім мазмұнын игеру процесін басқару іскерліктерін қалыптастырады. Бүгінгі таңда білім беру жүйесін жетілдіру үшін инновациялық білім беру технологияларын пайдаланудың тиіміділігін практиканың өзі дәлелдеп отыр.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Дағдарыс жағдаяттарын жеңу
  Несиелер: 5

  Бұл курс магистранттарға дағдарыс жағдайлардың алдын алуға, сол жағдайларда шешім қабылдау, қолға алу дағдыларын меңгереді. Дағдарыстың тұлға дамуына мүмкіндік беретін жолдарын көруге үйренеді. Дағдарысты адам дамуының бір сатысы ретінде қарауға дағдыланады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Магистірлік диссертацияны даярлаудың ерекшеліктері
  Несиелер: 4

  Бұл курс магистранттарды жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру аясында оқытудың қорытынды өнімі ретінде ғылыми жұмысқа дайындауға бағытталған және зерттеу нәтижелерін теориялық және эксперименталды ресімдеу бойынша білімді жүйелендіруге мүмкіндік береді. Ғылыми зерттеулерді жүргізу әдістемесі, зерттеудің мақсаты мен міндеттерін, нысаны мен мәнін қою қарастырылған. Магистрлік диссертацияның қолжазбасын рәсімдеу және мазмұн ережесі сипатталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Педагог-психолог іс- әрекетінің ұйымдастырушылық-құқықтық және этикалық негіздері
  Несиелер: 5

  Бұл курстың мақсаты магистранттарды педагог-психологтардың негізгі нормативтік-құқықтық қамтамасыз етілуін таныстыру болып табылады. Білім беру мекемесінде педагог-психологтың кәсіби қызметінің маңызды компоненті әр түрлі құжаттарды рәсімдеу болып табылады. Педагог-психолог қызметінің әрбір бағытын қамтамасыз етеді және регламенттейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Психологиялық кеңес берудің технологиясы
  Несиелер: 5

  Бұл курс магистранттарға іс тәжірибе жүзінде еңбек және педагогикалық іс-әрекетті зерттеу үшін қолданылатын барлық әдістер мен әдістемелер жиынтығын меңгеруге мүмкіндік береді. Психологиялық кеңес берудің бағыттарымен, кеңес берудің тиімді жолдарымен танысады. Психологиялық ғылым және практиканың жаңашылдық әдістері мен технологиясының интеграциясын қарастырып отырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Білім беру жүйелерін жобалау және сараптау
  Несиелер: 5

  Бұл курс білім беру жүйелерін жобалау мен сараптауды қарастырады және магистранттарда білім беру жүйелерін жобалаудың мүмкіндіктері мен перспективалары, олардың қызметінің тиімділігін өлшеу жолдары мен нысандары туралы теориялық және практикалық-бағытталған білімді қалыптастыруға ықпал етеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • ЖОО-ғы тәрбие жұмысының қазіргі технологиялары және формалары
  Несиелер: 5

  Бұл курс ЖОО - дағы тәрбие жұмысының заманауи технологиялары мен формаларын қарастырады және ЖОО жағдайында тәрбие жұмысын ұйымдастыру және жүзеге асыру технологиясы, тәрбие процесінің негіздерін тануда болашақ оқытушылардың кәсіби - педагогикалық құзыреттілігін қалыптастыруға ықпал етеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Ұйымдағы психолог іс-әрекетінің технологиясы
  Несиелер: 5

  Бұл курстың мақсаты магистранттарды кез келген кәсіби қызметтің негізгі психологиялық сипаттарымен, сондай-ақ кәсіби-педагогикалық тұжырымдаманы нәтижелі және тиімді жүзеге асырудың психологиялық заңдылықтарымен таныстыру болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Білім беру құқығындағы өзекті мәселелер
  Несиелер: 5

  Бұл курстың мақсаты магистранттарды білім берудің негізгі өзекті мәселелерімен таныстыру, оның құрылымы мен негізгі міндеті білім берудің дамытушылық сипатын қамтамасыз ету болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Педагогикалық зерттеулердегі психологиялық әдістерi
  Несиелер: 4

  Бұл курс психологиялық-педагогикалық зерттеудің теориясы мен тәжірибесінің негізгі ережелерін меңгеруге бағытталған. Курс аясында магистранттар психологиялық ғылымның әдіснамалық негіздерін оқып, психологиялық зерттеулерді жоспарлау, эмпирикалық мәліметтерді алу және өңдеу дағдыларына үйренеді. Практикалық сабақтарға әдістемелік тәсілдерді көрсету, эксперименттерді ұйымдастыру, шағын зерттеу, нақты есептерді шешу кіреді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Оқыту нәтижелерін бағалаудың қазіргі заманғы құралдары мен әдістері
  Несиелер: 5

  Пән аясында студенттерді оқыту нәтижелерін бағалаудың қазіргі заманғы құралдары (рейтинг, мониторинг, жинақтау бағасы "портфолио"), тестік бақылаудың әдіснамалық және теориялық негіздері оқытылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Инклюзивтық білім берудің пихологиялық-педагогикалық негіздері
  Несиелер: 4

  Бұл элективті оқу курсы педагогикалық бағыт бойынша оқитын магистранттарға арналған , өйткені Қазақстанның жалпы білім беру мекемелерінде интеграцияланған оқыту технологиясын іске асырудың табыстылығы білім беру интеграциясы субъектілерінің өздері, оның ішінде құрамына ерекше білім алу қажеттіліктері бар тұлғалар енгізілген оқушылардың инклюзивтік топтарында жұмыс істейтін болашақ пән мұғалімдері дайындалғаннан кейін ғана мүмкін болады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Білім беруді жобалау
  Несиелер: 4

  Білім беруді жобалау курсы білім беруді дамыту мен өзін-өзі дамытуды қамтамасыз ететін кешенді зерттеулер мен жобалық әзірлемелерді жүзеге асыру бойынша ұйымдастырылған қызмет жүйесін қарауды көздейді. Жобалау нәтижелерін зерттеу: білім беру жүйесін дамыту концепциялары мен бағдарламалары, білім беру қызметінің модельдері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Кәсіби іс-әрекет психологиясы
  Несиелер: 4

  Бұл курс магистранттарда кәсіби қызметтің психологиялық және адамгершілік ерекшеліктері туралы түсінік қалыптастыру, сондай-ақ тұлға психологиясын, оның негізгі сипатт��маларын зерттеу, кәсіби және басқару қызметінде осы сипаттамаларды көрсету, тұлғааралық қарым-қатынас және тұлғааралық өзара іс-қимыл процесін зерделеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Педагогикалық техника
  Несиелер: 5

  «Педагогикалық техника» курсы - әр түрлі педагогикалық жағдайларда студенттермен тиімді қарым-қатынас жасауға мүмкіндік беретін оқытушының маңызды құралы. Техниканы меңгеру жалпы және кәсіби мәдениет деңгейін, сондай-ақ оның жеке басының әлеуетін көрсететін педагогтың адамгершілік және эстетикалық позицияларын барынша толық ашады. Бұл курсты меңгеру болашақ педагогке, тәрбиеленушілерге де, жалпы балалар ұжымына да педагогикалық ықпал етудің таңдалған әдістерін практикада тиімді қолдануға көмектеседі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Ғылыми іс- әрекеттің әдіснамасы
  Несиелер: 3

  "Ғылыми іс- әрекеттің әдіснамасы" оқу курсы негізгі тарихи аспектілер, теориялық ережелер, технологиялар, операциялар, ғылыми зерттеулерді жүргізудің практикалық әдістері мен тәсілдері бойынша білім алуға, отандық және шетелдік ғалымдардың заманауи жетістіктері негізінде ақпараттық технологияларды пайдалана отырып, ғылыми зерттеу, ғылыми іздеу, талдау, эксперименттеу тақырыбын таңдау дағдыларын меңгеруге бағытталған. Ғылыми ізденістің, ғылыми зерттеулердің маңызы мен мәні. Қазақстанда және шетелде ғылыми зерттеулерді дамыту. Ғылымның пайда болуы және дамуы. Зерттеудің гипотезасы мен тұжырымдамасын әзірлеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Педагогика және психологияны оқыту әдістемесі
  Несиелер: 5

  Пәнді оқу нәтижесінде магистранттар педагогика мен психологияны оқыту әдістемесі педагогиканы оқу пәні ретінде құрылымдау принциптері туралы және педагогикалық пәндердің мазмұнын игеруді ұйымдастыру тәсілдері туралы түсінікке ие болуы керек; педагогиканы оқу пәні ретінде құрастырудың ғылыми негіздерін және оқытудың заманауи технологияларын білуі керек; педагогиканы оқыту тәжірибесінде теориялық білімді жүзеге асыра білуі керек.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Теориялық және эмпирикалық зерттеуді жоспарлау
  Несиелер: 3

  "Теориялық және эмпирикалық зерттеуді жоспарлау" оқу курсы магистранттарды педагогика мен психологияда теориялық және эмпирикалық зерттеуді жүргізудің негізгі талаптары мен қағидаларымен таныстыруға, ғылыми зерттеуді жоспарлау, ұйымдастыру, өткізу және презентациялау дағдыларын дамытуға бағытталған. Ғылыми ізденістің, ғылыми зерттеулердің маңызы мен мәні.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • ЖОО-ғы білім беру процесіндегі студенттерді сүйемелдеу
  Несиелер: 5

  Қазіргі қазақстандық жоғары білім беруді дамыту және оқытудың кредиттік технологиясын енгізу студенттердің жоғары оқу орнында алғашқы оқу кезеңінде үлкен қиындықтарға алып келеді. Осыған байланысты білім алушыға білім беру үдерісінде көмек көрсету қажеттілігі түсіндіріледі, оның негізінде студенттің, болашақ ЖОО-дағы білім бакалаврының дамуын әлеуметтік-педагогикалық сүйемелдеу жатыр.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Білім беру процесін психологиялық-педагогикалық сүйемелдеу
  Несиелер: 4

  Бұл курс өзара әрекеттестік жағдайында баланың психологиялық дамуы үшін әлеуметтік-психологиялық жағдай жасауға бағытталған педагог-психологтың кәсіби қызмет жүйесін қарастырады. Осы курс аясында магистранттар балалардың толыққанды психикалық және тұлғалық дамуы үшін психологиялық-педагогикалық жағдайларды, сондай-ақ педагогтарға кәсіби санада мынадай құндылықтардың рөлін күшейту бойынша көмек көрсетуді қарастырады: білім беру қызметін жүзеге асыру кезінде тәрбиеленушілердің жеке психологиялық ерекшеліктерін есепке алу және әрбір бала үшін педагогикалық әсер ету салдарын үнемі талдау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру әдістері мен әдіснамасы
  Несиелер: 3

  Бұл пән магистранттардың педагогикалық зерттеудің принциптері, құралдары, әдістері, ғылыми қызметті ұйымдастыру туралы жүйелендірілген білім алуын қарастырады. Жүйелік тәсіл негізінде оқытылады негізгі аспектілері әдіснамалық білім: оның құрылымы мен функциясы, соның ішінде педагогикалық мәселелер, әдіснамалық мәні бар бастапқы, негізгі, іргелі, философиялық, жалпы ғылыми және педагогикалық ережелер (теориялар, тұжырымдамалар, гипотезалар), педагогикалық таным әдістері. Олардың зерттеу құзыреттілігі қалыптасады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Кәсіби-педагогикалық қарым-қатынас негіздері
  Несиелер: 5

  Бұл курс магистранттардың оқу-тәрбие үрдісінің барлық субъектілерімен: оқушылармен және олардың ата-аналарымен, өз әріптестерімен, білім беруді басқару органдарының және түрлі қоғамдық бірлестіктердің өкілдерімен өзара іс-қимыл жасау ерекшеліктерін меңгеруге бағытталған. Тәрбиеші-мұғалімнің кәсіби позициясының ерекшеліктері және қарым-қатынас бойынша серіктестерге педагогикалық ықпал ету стильдері, сондай-ақ жанжал және манипуляция жағдайларын жеңу жолдары қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Оқу-тәрбие процесіндегі психологиялық-педагогикалық демеу
  Несиелер: 4

  Курсты оқу аясында жоғары оқу орнындада білім беру үдерісін психологиялық-педагогикалық қолдаудың мазмұны мен ұйымдастыру ерекшеліктері ашылады. Бұл психологиялық-педагогикалық сүйемелдеу білім алушылардың денсаулығын сақтауға, нығайтуға және дамытуға, оларды табысты оқытуға және ашық әлеуметтік-педагогикалық кеңістігінде дамытуға бағытталған жүйелі қызметі ретінде қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Қарым қатынас психотехнологиясы
  Несиелер: 5

  «Қарым-қатынас психотехнологиясы» курсы болашақ мамандарға технологиялық көзқарас тұрғысынан жан-жақты қарым-қатынас феноменін, педагог-психологтың іскерлік қарым-қатынасының технологиялық алгоритмі мен нақты психотехникасын, қарым-қатынас субъектілерінің психотиптерін және психодиагностикалық карталарын, олардың саралануын түсінуге мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Инклюзивтық білім берудің педагогикасы және психологиясы
  Несиелер: 4

  Инклюзивті білім беруді дамытуды ерекше білім алу қажеттіліктері бар балалардың білім алу жүйесін жетілдірудің басты бағыттарының бірі ретінде. Бала және оның ата – анасының тұрғылықты жеріне сәйкес жалпы типтегі мекемелерде мұндай балаларға білім беруді ұйымдастырып, отбасында тәрбиеленіп тұруы үшін жағдай жасайды, құрдастарымен күнделікті қарым – қатынас жасауды қамтамасыз етеді, әлеуметтік бейімделуі және қоғамға кіріктіруге қатысты мәселелерді тиімді шешуге мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Код ON1

  Салыстырмалы талдау негізінде тарихи оқиғалар мен құбылыстарды түсіну. Нәтижесінде елеулі тарихи оқиғаларды бағалау, олардың себеп-салдарлық байланыстарын, логикалық ойлауын, еркін қарым-қатынасын түсіндіру және өз пікірін қорғау.

 • Код ON2

  Күнделікті қарым-қатынас, тілдік құбылыстардың ұлттық-мәдени ерекшеліктерін ескере отырып, мәдениетаралық өзара іс-қимыл жағдайларында коммуникативтік міндеттерді шешу үшін сөйлеу қызметінің (оқу, тыңдау, сөйлеу және жазу) барлық түрлерін меңгеру.

 • Код ON3

  Жоғары мектеп оқытушысының кәсіби-педагогикалық мәдениетінің негіздерін меңгеру, жоғары мектеп педагогикасының жалпы мәселелерін, әдіснамалық және теориялық негіздерін, оқыту мен тәрбиелеуді жоспарлау мен ұйымдастырудың заманауи технологияларын білу.

 • Код ON4

  Басқарудың негізгі психологиялық әдістерін, оларды пайдалану ерекшеліктерін білу және кәсіби қызметте қолдана білу, сондай-ақ ағзаға стресті шамадан тыс жүктеме әсеріне қарсы тұру; психологиялық позициядан басқару қызметінің негізгі мәселелерін анықтау және дұрыс түсіндіру, психологиялық әсердің негізгі тәсілдерін меңгеру.

 • Код ON5

  Педагогикалық зерттеулерді жоспарлау және жүргізу, эмпирикалық деректерді алу және өңдеу, эксперименттерді ұйымдастыруда зерттеудің әртүрлі психологиялық әдістерін қолдана білу.

 • Код ON6

  Кәсіби этика негіздерін, педагог-психологтың практикалық қызметінің моральдық нормалары мен этикалық принциптерін меңгеру, халықтың түрлі категорияларымен жұмыс істеу ерекшеліктерін білу, диагностикалық және түзету-дамыту міндеттерін шешуге мүмкіндік беретін бекітілген стандартты әдістер мен технологияларды қолдану.

 • Код ON7

  Психологиялық кеңес беруді ұйымдастырудың теориялық принциптерін білу, ерекше және арнайы емес әдістерді және психологиялық кеңес беру техникаларын қолдану дағдыларын меңгеру, меңгерген білімдерді шығармашылықпен қолдану, психолог-психотерапевт негізгі құзыреттіліктерін меңгеру.

 • Код ON8

  Оқытудың инновациялық технологияларының негізгі түрлері мен құрылымын, мәнін білу, қазіргі заманғы технологиялар көмегімен оқытуды жобалау және оларды ЖОО-ның білім беру үдерісінде қолдану.

 • Код ON9

  Жанжалдардың негізгі себептері мен типтерін, олардың пайда болу, даму заңдылықтарын және шешу жолдарын білу; тұлғааралық қарым-қатынаста жанжалдардың алдын алу тәсілдерін білу, жанжалдарды реттеу және шешу кезінде делдалдық технологияларды қолдану.

 • Код ON10

  Кәсіби қызметті психологиялық қамтамасыз етуді ұйымдастыру және жүргізу ерекшеліктерін, тұлғаның кәсіби деформациясын көрсету түрлері мен ерекшеліктерін, оларды ескеру шарттарын білу; кәсіби қызметті ұйымдастырудың әртүрлі түрлерін және тәсілдерін білу және оны зерттеу; кәсіби қызметтің тиімділігін ұйымдастыру, құрылымдау және бағалау, психологиялық бақылау және болжау жүргізу үшін қажетті әдістемелік, қолданбалы материалдарды әзірлеу дағдысы.

 • Код ON11

  Инклюзивті білім берудің мәні мен мазмұнын, даму динамикасын зерттеу мен талдаудың қазіргі заманғы психологиялық-педагогикалық әдістерін, зақымдалған балалардың танымдық процестерінің механизмдері мен құрылымын білу, инклюзивті білім беру үдерісінде баланың дамуын бақылау мен болжай білу және түзету қызметінің бағдарламасын белгілеу, инклюзивті білім беру жағдайында жеке білім беру бағдарламаларын құрудың сараланған және жеке тәсілдерін іске асыру дағдыларын меңгеру.

 • Код ON12

  Педагогика мен психологияны оқытудың заманауи ғылыми тәсілдерін, дәстүрлі, инновациялық әдістерді, педагогика мен психологияны оқытудың формаларын білу; педагогика мен психологияны оқытудың дидактикалық принциптерін меңгеру; педагогика мен психологияны оқытуда заманауи технологияларды қолдану, студенттерді жеке және топтық оқу-әдістемелік сүйемелдеуді ұйымдастырудың негізгі тәсілдерін меңгеру.

 • Код ON13

  Психологиялық және педагогиканың әдіснамалық негіздерін, қойылған мәселелерді зерттеу үшін зерттеу кешенінің құрылымын білу, өлшенетін сипаттамаларды сауатты анықтау және барабар әдістемелік құралдарды таңдау, эмпирикалық мәліметтердің сандық және сапалық талдауын жүргізу және оларды интерпретациялық деңгейге шығару, психологиялық-педагогикалық зерттеулерді жоспарлау, эмпирикалық деректерді алу және өңдеу, әдістемелік тәсілдерді көрсету, эксперименттерді ұйымдастыру, нақты зерттеу есептерін шешу.

7M01102 Педагогика және психология
Магистратура

Абай Мырзахметов атындағы Көкшетау университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01102 Педагогика және психология (бейіндік бағыт)
Магистратура

Тараз инновациялық-гуманитарлық университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
7M01102 Педагогика және психология 1,5
Магистратура

Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01102 Педагогика және психология (1 жыл)
Магистратура

Ө.А.Байқоңыров атындағы Жезқазған университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01102 Педагогика және психология (1,5 ж)
Магистратура

Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01102 Педагогика және психология
Магистратура

А.Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01102 Педагогика және психология HN
Магистратура

«Тұран-Астана» университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01102 педагогика және психология (бейін.)
Магистратура

Ш. Уәлиханов атындағы Көкшетау университетi

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01102 Педагогика және психология
Магистратура

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01102 Педагогика және психология (бейінді)
Магистратура

Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01102 Педагогика және психология
Магистратура

Шымкент университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
7M01102 Педагогика және психология (1 жыл)
Магистратура

Семей қаласының Шәкәрім атындағы университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01102 Педагогика және психология(профильный)
Магистратура

Қызылорда "Болашақ" университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01102 Педагогика және психология
Магистратура

Қазақстан инновациялық академиясы

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01102 Педагогика және психология (1,5 жыл)
Магистратура

Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
Top