Жаңа білім беру бағдарламасы

7M01102 Педагогика және психология (1,5 жыл) в Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық университеті

 • Білім беру мекемесіндегі психологиялық қызмет
  Несиелер: 4

  Білім беру мекемесіндегі білім алушылардың толыққанды психикалық дамуына ықпал жасау, оқу-тәрбие үрдісінде кездесетін нақты психологиялық мәселелерді шешу, қиындықтардың себебін жеңу, анықтау жолдарын, мүмкіндіктерін, қабілетін дамытуды қарастырады. білім беру мекемесіндегі психологиялық қызмет көрсетудің технологиялары; психикалық денсаулық деңгейін бағалау, психодиагностикалық әдістемелерді тиімді қолдану, кәсіби мәселелерді шешу жолдарын талдай білу жолдары сипатталады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Арт білім беру
  Несиелер: 5

  Отандық өнер мен көркем мәдениеттің ежелгі дәуірден қазіргі уақытқа дейінгі қалыптасуы мен дамуының негізгі кезеңдері туралы базалық білімін сипаттайды. Курс өнердің барлық түрлерін қамтиды, бұл қазақтардың адамгершілік-эстетикалық әлемі эволюциясының жалпы көрінісін, әдет-ғұрып элементтерін және қазіргі қазақстандық келбетін қалыптастыру үшін олардың маңызын құруды қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Кәсіби педагогика
  Несиелер: 6

  Білім алушылардың білім беру, тәрбиелеу, оқыту және даму заңдылықтарын зерттейді, оқыту және тәрбиелеу қағидаттарын, ақпараттық және педагогикалық технологияларды дамытады, кәсіптік оқу орындарының типтерін және оларды басқару жүйесін негіздейді. Адамды кәсіби қызметке даярлау, өскелең ұрпақты кәсіби тәрбиелеу, білікті мамандардың қалыптасуын, педагогикалық теориялар, оқытудың заманауи технологияларын жобалау тәсілдері, кәсіби білім беру жүйесін дамыту жолдары туралы білімді қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Менеджмент
  Несиелер: 2

  Адами ресурстарды ұтымды пайдалану арқылы ұйымның мақсаттарына қол жеткізуді қалыптастыруға және қамтамасыз етуге бағытталған білім мен кәсіби қызмет саласын сипаттайды. Ұйымның дамуындағы үйлесімділікті, яғни ұйымның барлық сыртқы және ішкі элементтерінің келісілген және тиімді жұмыс істеуін қамтамасыз етуді мақсат етеді. Ұйымды басқару процестеріндегі қолданыстағы қасиеттер мен тұрақты қатынастарды көрсететін неғұрлым жалпы және іргелі ұғымдарды, объектілер мен субъектілерді, менеджмент функциялары, түрлері, әдістері мен қағидаттарын қарастырады

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Медиаторлық кәсіби іс-әрекеттің педагогикалық-психологиялық негіздері
  Несиелер: 4

  Жас ұрпақты казіргі ақпараттық заман талаптарына, түрлі ақпаратты қабылдау мен талдауға дайындау, адамды оны түсінуге, оның психикаға әсерін білуге үйрету, байланыстың вербальдік емес формалары негізінде техникалық құралдар мен қазіргі акпараттық технологиялар көмегімен қарым-қатынас жасау тәсілдеріне үйретуді қарастырады. Қоғамда түрлі жаңамедиа-ресустарды пайдалану арқылы тұлғаны ізгілік, рухани сипатта тәрбиелеуді қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жеткіншектерге психологиялық қызмет көрсету
  Несиелер: 4

  Жеткіншек-оқушылардың толыққанды психикалық дамуына ықпал жасау, оқу-тәрбие үрдісінде кездесетін нақты психологиялық мәселелерді шешу, қиындықтардың себебін жеңу, анықтау жолдарын, мүмкіндіктерін, қабілетін дамытуды қарастырады. Жеткіншектерге психологиялық қызмет көрсетудің технологиялары; психикалық денсаулық деңгейін бағалау, психодиагностикалық әдістемелерді тиімді қолдану, кәсіби мәселелерді шешу жолдарын талдай білу жолдары сипатталады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Заң психологиясы
  Несиелер: 4

  Заң нормаларының жолын қабылдауға қатысушы адамдардың күйін, психикалық үрдістері мен құбылыстарды, құқыққа қатысты мәселелерді реттеу және оларды тәжірибе жүзінде қолданудың психологиялық мәселелерін сипаттайды. Заңгер мен психолог іс-әрекетіндегі құқықты қолдану іс-әрекетінің психологиялық жақтары, қылмыскердің және қылмыстық топтың психологиялық ерекшеліктері, кәмелетке толмағандардың қылмысқа бару себептері және олардың виктимділігі, қылмыстық мінез-құлық және бұқаралық ақпарат құралдары, пенитенциарлық мекемелер және түзету жұмыстары, психологтың жабық мекемеде қолданатын әдістері мен әдістемелері қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 2

  Ұлттық сананы қалыптастыру контекстіндегі тұлға, тұлғааралық қарым-қатынасты қазақстандық үйлесімді тұлғаның даму факторы, тиімді тұлғааралық қарым-қатынас технологияларын қоғамдық сананы жаңғырту арқылы педагогикалық қызметке дайындауға қажетті кәсіби құзыреттіліктерді қалыптастыруды көздейді. Мәдениаралық, коммуникативтік құзыреттіліктерін қалыптастыру арқылы ғылыми педагогикалық іс-әрекетті басқарудың психологиялық негіздерін, субъектілерін, заңдылықтарын білу, тұлғааралық қарым-қатынастағы басқару стильдерін, принциптерін және әдіс-тәсілдерін практикада қолдануды қарастырады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Қолданбалы психология
  Несиелер: 5

  Педагог-психологтың кәсіби іс-әрекетіндегі практикаға бағытталған психологияны, қолданбалы психологиялық мәселелерді, психологияның іргелі және қолданбалы жаңалықтарын, теорияларын, принциптерін, механизмдерін, әдіс-тәсілдері мен техникалары мен технологияларын сипаттайды. Нақты психологиялық құбылыстарды түсіндіруді және психологияның тәжірибелік бөлігін немесе психотехникалық бөліктерін қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Шет тілі (кәсіби)
  Несиелер: 2

  Шет тілі курсы магистранттардың мәдениаралық, коммуникативті және функционалдық құзіреттілігін қалыптастыруға бағытталған; ағылшын тілінің лингвистикалық ерекшеліктері туралы білімдерін игеру және көрсету; зерттелетін тіл елдерінің мәдени ерекшеліктерін түсінуді одан әрі жетілдіру мақсатында шет тілінде пайымдау мен дәлелдеу дағдыларын қалыптастыру. Тілдерді меңгеру деңгейі халықаралық стандарттардың С2 деңгейіне сәйкес келеді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Кәсіби психология
  Несиелер: 5

  Педагогикалық қызмет барысындағы тұлғаны оқыту мен дамытудағы психологиялық-педагогикалық заңдылықтарға және тәрбие принциптеріне сәйкес тиімді басқарушылық шешім қабылдау дағдыларын қалыптастыруды сипаттайды. Психиканың еңбек кезінде көрінуі мен дамуын анықтау, кәсіби еңбек процесі мен нәтижесінің сәйкестігін, адамның еңбек талаптарына жарамдылығын айқындау, кәсіптік бағдарлану, кәсіптік іріктеу, еңбек сақтау, кәсіптік оқыту, маманның дамуын жобалау, кәсіпке бейімделу, кәсіптік бақылаумен және т.б. мәселелерді қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Денсаулық психологиясы
  Несиелер: 5

  Білім алушылардың психологиялық денсаулығының көрсеткіштері, психологиялық денсаулық деңгейін анықтауы, әлеуметтік бейімделуі, мазасыздық деңгейі, конструктивті қылық және эмоционалды реакциясы, диагностикалау жүйесі сипатталады. Білім алушылардың денсаулықты сақтауға, нығайтуға және дамытуға деген мотивация тәсілдерін жасауы, психологиялық мәдениет деңгейі мен қарым-қатынас мәдениетініңжоғарылауы, өзін-өзі іске асыру, өзінің шығармашылық және рухани, психикалық, әлеуметтік және соматикалық саулықты біртұтас жүйе ретінде қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Педагогикалық деонтология
  Несиелер: 5

  Педагогтың кәсіби тәртібі, қызметке және қарым-қатынасқа қатысушылардың арасындағы сенімділікке кепіл болатын кәсіби этикасын сипаттайды. Педагогтың басқа адамдарға, олардың идеяларына қатысты педагогикалық шыдамдылықты, құзырлылықты, оқу және тәрбие қызметінде қабылданатын шешімдерге моральдік жауаптылықты, мұғалiмнiң қызметiне байланысты парыз ұғымын құрастыратын этикалық ережелер, нормалар, ұстанымдар жиынтығын іске асыруын қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Денсаулық сақтау педагогикасы
  Несиелер: 5

  Білім алушылардың денсаулығын сақтауды және нығайтуды ғылыми-әдістемелік қамтамасыз ететін, оқу-танымдық және практикалық іс-әрекетін басқарудың ұйымдастырушылық тәсілдерінің функционалды жүйесін, механизмдерін, принциптерін қарастырады. Білім алушылардың оқу-тәрбие жүйесінде денсаулығын сақтау, оның денсаулығын сақтау туралы білім, білігі мен дағдыларын қалыптастыру, алған білімдерін қолдана білуге үйретеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Педагогика және психологиядағы ғылыми зерттеу әдістері және академиялық хат
  Несиелер: 5

  Педагогика және психологиядағы өзекті мәселелерді зерттеуде білім алушылардың өзіндік идеяларын құрылымдық түрде баяндау дағдыларын, ғылыми-зерттеушілік дағдыларын қалыптастыру, академиялық дискурстың ерекшелігін ескере отырып, ғылыми-ақпараттық дереккөздерімен жұмыс жасау жолдарын меңгертуді сипаттайды. Білім алушылардың жазу мәдениеті мен сыни ойлау дағдысын, лингвистикалық-прагматикалық құзыреттіліктерін қалыптастырады, өзі ұстанатын тіл арқылы жазба тіл мәдениетін жетілдіреді, академиялық адалдық мәдениеті мен принциптерін қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Көп тілді білім беру жағдайында психологиялық қызмет көрсету
  Несиелер: 5

  Көп тілді білім беру жағдайында психологиялық қызмет көрсетужүйесінің негізгі ұғымдары, көп тілді білім беру жүйесінде психологиялық қызмет көрсетудің ерекшеліктері, педагог-психологтың коммуникативтік, ақпараттық, мәдениеттанымдық және т.б. кәсіби құзыреттілік түрлері, көп тілді білім беру жағдайында психологиялық-педагогикалық қолдау көрсетудің заманауи моделдері, әдіс-тәсілдері мен оны іске асыруы жолдары қарастырылады. Көп тілді білім беру жағдайында психологиялық қызмет көрсетуде инновациялық технологияларды психологиялық қызметтің мақсат-міндеттеріне және оқушылардың психо-физиологиялық ерекшеліктеріне сәйкес қолдана білу, психикалық денсаулық деңгейін бағалау, психологиялық қызмет көрсетудің негізгі заманауи мәселелері сипатталады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Инклюзивті білім беру жағдайында психологиялық қызмет көрсету
  Несиелер: 5

  Инклюзивті білім беру жағдайында психологиялық қызмет көрсету жүйесінің негізгі ұғымдары, білім беру қызметінде инклюзивті психологиялық қызмет көрсетудің ерекшеліктері, инклюзивті білім беру жағдайында оқу-тәрбие процесінде психологиялық-педагогикалық қолдау көрсетудің заманауи моделдері мен оны іске асыруы жолдары қарастырылады. Психологиялық қызмет көрсетуде инновациялық технологияларды психологиялық қызметтің мақсат-міндеттеріне және оқушылардың физиологиялық ерекшеліктеріне сәйкес қолдана білу, психикалық денсаулық деңгейін бағалау, психологиялық қызмет көрсетудің негізгі заманауи мәселелері сипатталады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Кәсіби қарым-қатынас психологиясы
  Несиелер: 5

  Кәсіби қарым-қатынас жүйесінде білім алушылардың жеке басын танып-білуге, тұлғаралық қарым-қатынас процесін дамытуға бағытталған педагогикалық міндеттерді қарастырады. Оқу-тәрбие жүйесінде білім алушылардың тұлғалық және танымдық дамуы, олардың педагогикалық ұжыммен өзара қарым-қатынасы, білім алушылардың жан-жақты жетілген тұлға болып қалыптасуының әлеуметтік педагогикалық-психологиялық негізін сипаттайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Педагог-психологтың кәсіби құзыреттілік негіздері
  Несиелер: 5

  Педагог-психологтың кәсіби іс-әрекетінде көрініс беретін қажетті коммуникативтік, ақпараттық, танымдық, перцептивтік, көпмәдениеттілік, көптілділік және т.б. құзыреттілік түрлері және олардың маңыздылығы сипатталады. Заманауи педагог-психологтың кәсіби құзыреттіліктері оның теориялық, құрылымдық мазмұндық моделін қалыптастыруды және оның болашағын қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Код ON1

  Дамып келе жатқан білім мен түсінуді, сонымен қатар зерттеу контекстінде идеяларды дамыту мен қолдануда педагогика және психология ғылымдарындағы зерттеу әдістерінің дамуын көрсету.

 • Код ON2

  Стандартты емес жағдайларда кәсіби және басқарушылық мәселелерді шешуге шығармашылық көзқарастың білімін, түсінігін және қабілетін кең сала аралық контексте қолдану.

 • Код ON3

  Педагогикалық, психологиялық тұжырымдарды айқындау мен ой-қорытулар жасауда сыни тұрғыдан қарау және жүйелі ойлау негізінде білімін практикада қолдану.

 • Код ON4

  Тұлғааралық қарым-қатынаста коммуникативтік, командада жұмыс істеу дағдыларын көрсетеді және академиялық адалдық принциптері мен ақпараттық мәдениеттің маңызын меңгеру.

 • Код ON5

  Оқу-тәрбие жүйесінде педагогикалық-психологиялық жағдаяттарды шешуде принциптер мен заңдылықтарды, психодиагностикалық әдістемелерді тиімді қолдану.

 • Код ON6

  Заманауи педагогика және психологияның бағыттары мен қағидаларын, әдістері мен формаларын қолдана отырып, техникалары мен технологияларын талдау.

 • Код ON7

  Жеке тұлға бағыт-бағдарының әлеуметтік психологиялық моделін жасау және психикалық денсаулық деңгейін бағалау.

7M01102 Педагогика және психология (ғылыми педагогикалық)
Магистратура

«Bolashaq» академиясы (Болашақ)

БББТ: M001 Педагогика және психология

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01102 Педагогика және психология
Магистратура

Абай Мырзахметов атындағы Көкшетау университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01102 Педагогика және психология (бейіндік бағыт)
Магистратура

Тараз инновациялық-гуманитарлық университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
7M01102 Педагогика және психология 1,5
Магистратура

Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01102 Педагогика және психология (1 жыл)
Магистратура

Ө.А.Байқоңыров атындағы Жезқазған университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01102 Педагогика және психология (1,5 ж)
Магистратура

Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01102 Педагогика және психология
Магистратура

А.Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01102 Педагогика және психология HN
Магистратура

«Тұран-Астана» университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01102 педагогика және психология (бейін.)
Магистратура

Ш. Уәлиханов атындағы Көкшетау университетi

БББТ: M001 Педагогика және психология

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01102 Педагогика және психология
Магистратура

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01102 Педагогика және психология (бейінді)
Магистратура

Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01102 Педагогика және психология
Магистратура

Шымкент университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
7M01102 Педагогика және психология (1 жыл)
Магистратура

Семей қаласының Шәкәрім атындағы университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01102 Педагогика және психология(профильный)
Магистратура

Қызылорда "Болашақ" университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01102 Педагогика және психология
Магистратура

Қазақстан инновациялық академиясы

БББТ: M001 Педагогика және психология

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
Top