Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

8D01101 Педагогика және психология в Қазақ инновациялық гуманитарлық - заң университеті

 • Ғылыми-зерттеушілік іс-әрекет негіздері
  Несиелер: 5

  Бұл пән ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру мен басқарудың заңдылықтары, принциптері, ұғымдары, терминологиясы, мазмұны, өзіндік ерекшеліктері туралы білімді, ғылыми зерттеулер жүргізудің әдістері мен тәсілдерін практикалық қолдану, зерттеу тақырыбын таңдау, ғылыми іздеу, талдау, эксперимент, деректерді өңдеу, ақпараттық технологияларды пайдалана отырып, негізделген тиімді шешімдер алу біліктері мен дағдыларын меңгеруді ашады. Ол ғылымның прогрессивті мәнін, ғылыми бағыттар мен ғылыми нәтижелерді, оның барлық процестерінің бірлігі ретінде кез-келген өркениетті қоғамның үдемелі дамуы үшін қажеттілігін ашады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Кәсіби педагогикалық қызметке психологиялық дайындық
  Несиелер: 5

  Пән кәсіби педагогикалық қызметке психологиялық дайындықты қарастыра отырып, кәсіби педагогикалық сананы қалыптастырады. Пәнді оқу барысында білім алушылар кәсіби қызметтің тиімді жағдайы ретіндегі педагогикалық үрдіс модельдерімен, құзіреттілік концепцияларымен танысады. Курс психологиялық-педагогикалық бағыттағы кәсіби қызметті ұйымдастырудағы зерттеу әдістерін, әрекеттің кәсіби келісілген құрылымдарын зерттеуді негізге алады. Кәсіби педагогикалық қызметке психологиялық дайындықты, зерттеу әдістерін, әрекеттің кәсіби келісілген құрылымдарын зерттеуді негізге алады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Педагогиканың философиясы және әдіснамасы
  Несиелер: 5

  Аталған пәнді оқыту барысында ғылыми танымның әдістері және формалары, негізгі деңгейлері қарастырылады. Педагогиканың әдіснамасы сапасы ретінде көрінетін философиялық және педагогикалық әдіснама туралы түсініктер беріледі: экзистенциализм, неотомизм, позитивизм, неопозитивизм, прагматизм, диалектикалық материализм және т.б. Педагогикалық зерттеулердің негізгі әдіснамалық тұрғы мінездемесін (жүйелі, жекетұлғалық тұрғы, іс-әрекеттік, мәдени тұрғы, құзіреттілік тұрғысы, акмеологиялық және т.б.) қарастырады

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғылыми зерттеу әдістері
  Несиелер: 2

  "Ғылыми зерттеу әдістері" пәні ғылыми зерттеудің негізгі әдіснамалық принциптерін (объективтілік, маңызды талдау, логикалық және тарихи негіздердің бірлігі, тұжырымдамалық бірлік); ғылыми-зерттеу қызметін жүзеге асырудың теориялық-әдіснамалық, әдістемелік және ұйымдастырушылық аспектілерін зерделейді. Кәсіби қызмет саласындағы ғылыми зерттеулердің перспективалық бағыттарын айқындайды.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Педагогтың ғылыми-зерттеушілік мәдениеті
  Несиелер: 5

  Бұл пән кәсіби мәдениеттің мәнін, құрылымы мен функцияларын, оның мәдениет жүйесіндегі орнын тұтастай қарастырады, кәсіби мәдениеттің анықтамасы беріледі. Сонымен қатар объективті және субъективті факторлардың өзара әрекеттесуіне байланысты білім алушылардың алған мамандығын сәтті игеруін қамтамасыз ететін, бөлінетін кәсіби білім, нормалар, құндылықтар негізінде педагог пен білім беру ортасының өзара әрекеті. Әр түрлі технологиялар мен техникалық жүйелердегі ғылыми білімді жүзеге асырады, үздіксіз ғылыми-зерттеу қызметі негізінде үнемі өзін-өзі жетілдіру және оған студенттерді енгізу, студенттерді кәсіби ойлау дағдыларын игеруге итермелеудің тиімді әдістерін іздеу және оны болашақ еңбек қызметінде шебер пайдалану, шығармашылық, кәсіпте өзін-өзі жүзеге асыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Академиялық хат
  Несиелер: 3

  Бұл пәнді оқу барысында академиялық жанрлардың (аннотациялар, рефераттар, аналитикалық шолу, сонымен қатар ғылыми оқиға туралы хабарламалар (конференциялар)) теориялық мәселелері қарастырылады. Пәнді меңгеруге мәтінді аналитикалық өңдеудің негізгі мақсаттарын түсіну, кәсіби тақырыптағы мәтіндерді талдау, мәтінді талдау әдістемесі мен анықтамалық, арнайы әдебиеттер мен компьютерлік желілердегі ақпаратты іздеудің түрлі әдістерін, ғылыми, ғылыми-техникалық және ғылыми-көпшілік мәтіндерге стильдік талдау және т.б. оқып үйрену кіреді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Жоғары мектептегі ғылыми қызмет
  Несиелер: 5

  Бұл пән жоғары мектептегі ғылыми жұмыстың негізгі бағыттарын, ғылыми зерттеулер жүргізумен байланысты жоғары мектепте ғылыми қызметті ұйымдастырудың ерекшеліктерін (ғылыми-зерттеу және конструкторлық жұмыстарды материалдық-техникалық және ақпараттық қамтамасыз ету, өнертапқыштық пен рационализацияны ұйымдастыру, аяқталған ғылыми-техникалық әзірлемелерді техникалық ресімдеу және есепке алу және т.б.) зерделейді. Ғылыми қызметтің критерийлерін (белгілерін) белгілеу педагогикалық процестің нысандары мен әдістерін, ғылыми ұйымдардың өзінің негізгі қызметі-шығармашылық жұмысты орындауымен байланысты қалыптасқан қатынастарды және шығармашылық, іздеу элементтері бар жұмыстарды орындау кезінде туындайтын қатынастарды реттеуге мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Педагогикалық жобалау және педагогикалық экспертиза
  Несиелер: 5

  Докторанттардың педагогикалық жобалау және мақсатты бейнелерді құру, әрекеттік бағдарлама жобалау формасында көрініс табудағы (объект құрудағы тікелей тәуелді), моделдеу (объектіні жинақтаудағы концептуалды орын басу), жобалау (басқа табиғи объект және техникалық артефакт құрудың теориялық тәсілдері) жөнінде жүйелі білімдерін қалыптастыру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Код ON6

  Ғылыми салада жазбаша және ауызша сөйлеу қызметінің дағдыларын қалыптастыру, ғылыми тілді түсіну және ғылыми бағыттағы әдебиеттерді оқу, ғылымның жаңа жетістіктерін, ғылыми зерттеудің заманауи әдістері мен әдістемелерін анықтау және салыстыру, эксперимент нәтижелерін өңдеу және түсіндіру дағдыларын меңгеру

 • Код ON2

  Кәсіби, әлеуметтік-психологиялық, педагогикалық, көп мәдениетті, зерттеу құзыреттілігі мен өзін-өзі дамыту құзыреттілігінің дүниетанымдық ұстанымы туралы түсінік қалыптастыру

 • Код ON4

  Психологиялық-педагогикалық қызметтің бастапқы негізделген әдістемелерін пайдалану; кәсіби маңызды ақпарат жинауды, деректерді өңдеуді, оларды интернационалдандыруды, зерттеудің іріңділік негіздерін ұйымдастырудың қазіргі заманғы ғылыми негізделген технологияларын меңгеру

 • Код ON5

  Ғылыми аймақтың шекарасын кеңейту үшін өзіндік бірегей зерттеулерді әзірлеу, ғылыми зерттеулердің нәтижелерін болжау

 • Код ON1

  "Білім беру философиясы" (педагогикалық философия, "педагогика әдіснамасы", "психологиялық-педагогикалық зерттеу әдіснамасы") ұғымдарының мәнін қалыптастыру.

 • Код ON7

  Білім алушыларда тұлғаның кәсіби маңызды қасиеттерін қалыптастыру, кәсіби іскерліктер мен дағдыларды, сондай-ақ педагогикалық өздігінен білім алу қажеттілігін дамыту, педагогикалық және психологиялық қызметке шығармашылық, зерттеу тәсілдерін ұйымдастыру.

 • Код ON3

  Психологиялық педагогикалық қызметтің негізгі даму кезеңдерін, кәсіби дайындықтың нормативті негіздерін жіктеу, тиісті білім саласының ғылыми мектептерін, олардың теориялық және практикалық әзірлемелерін тану

8D01101 Педагогика және психология
Докторантура

Қазақ инновациялық гуманитарлық - заң университеті

БББТ: D001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
8D01101 Педагогика және психология
Докторантура

Абай Мырзахметов атындағы Көкшетау университеті

БББТ: D001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
8D01101 Педагогика және психология
Докторантура

Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті

БББТ: D001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
8D01101 Педагогика және психология
Докторантура

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

БББТ: D001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
8D01101 Педагогика және психология
Докторантура

Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті

БББТ: D001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
8D01101 Педагогика және психология (Білім берудегі менеджмент)
Докторантура

Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті

БББТ: D001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
8D01101 Педагогика және психология
Докторантура

Торайгыров университеті

БББТ: D001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
8D01101 Педагогика және психология
Докторантура

Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университеті

БББТ: D001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
8D01101 Педагогика және психология
Докторантура

Ілияс Жансүгіров атындағы Жетісу университеті

БББТ: D001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
8D01101 Педагогика және психология
Докторантура

Ш.Есенов атындағы Каспий мемлекеттік технологиялар және инжиниринг университеті (Yessenov University)

БББТ: D001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
8D01101 Педагогика және психология
Докторантура

Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университеті

БББТ: D001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
Top