Жаңа білім беру бағдарламасы

6B06102 Ақпараттық жүйелер в Қазақ инновациялық гуманитарлық - заң университеті

 • Математика І
  Несиелер: 5

  "Математика I" пәні математикалық талдау, сызықтық алгебра, аналитикалық геометрия негіздерін, дифференциалдық және интегралдық есептеу негіздерін, қатарлар теориясын зерттеуге және есептерді шешудің практикалық дағдыларын алуға бағытталған

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Физика
  Несиелер: 4

  "Физика" пәні механиканың, молекулалық физиканың, электрдің, магнетизмнің, термодинамиканың және статистикалық физиканың негізгі ұғымдары, заңдылықтары мен модельдері туралы түсініктерді қалыптастыруға; механика, молекулалық физика және термодинамика, электрика бойынша жалпыланған типтік физикалық есептерді шешу үшін теориялық білімді қолдану дағдылары мен іскерлігін қалыптастыруға; өлшеу аспаптарымен жұмыс істеуге; физикалық және физикалық физикалық эксперимент нәтижелерін есептеу, талдау және өңдеу.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Математика ІI
  Несиелер: 3

  "Математика II" пәні ықтималдықтар теориясы мен математикалық статистиканың негізгі ұғымдарын және олардың әртүрлі салалардағы қосымшаларын, нақты есептерді шешудің әдістері мен әдістерін зерттеуге, сапалы математикалық зерттеулер жүргізу және есептерді шешудің қолайлы математикалық әдістері мен алгоритмдерін таңдау қабілетін қалыптастыруға бағытталған

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет және құқық негіздері
  Несиелер: 2

  Құқықтық қатынастардың негізгі ұғымдары мен мәні, сондай-ақ құқықтық қатынастарды реттеудің құқықтық тетіктері, құқықтық қатынастарда жауапкершілікті қолдану тәртібі. Сыбайлас жемқорлықтың мәні және оның пайда болу себептері; сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар үшін моральдық-адамгершілік және құқықтық жауапкершілік шаралары; сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саласындағы қолданыстағы заңнама.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Нарықтық экономика және кәсіпкерлік негіздері
  Несиелер: 3

  Экономика негіздері- экономикалық процестер, экономикалық заңдар, санаттар, өндіріс, бөлу, алмасу, материалдық игіліктерді тұтыну деңгейіндегі қоғамдағы қатынастар туралы білім жүйесі. Курс кәсіпкерлік қызметті ұйымдастырудың принциптері, әдістері, шарттары мен формаларын зерттейді. Кәсіпкерлік қызметтің негізгі элементтерімен, коммерциялық мәмілелерді ұйымдастырумен, қоғамдағы бизнестің қалыптасу және даму заңдылықтарын зерттеумен байланысты мәселелер қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Тіршілік қауіпсіздігі және экология негіздері
  Несиелер: 2

  «Тіршілік және экология қауіпсіздігінің негіздері» пәні студенттерде экология туралы ғылым ретінде, адам мен қоршаған ортаның өзара байланысы мен өзара тәуелділігі туралы, тіршілік әрекетінің экологиялық қауіпсіздігін қамтамасыз етудің негізгі мәселелері туралы, сондай-ақ табиғатты пайдалануды қарқындату жағдайында адамның шаруашылық және басқа да кәсіпкерлік қызметі нәтижесінде туындайтын қазіргі заманғы негізгі экологиялық проблемалар туралы түсінік қалыптастыруға бағытталған.. төтенше жағдайлардың, азаматтық қорғаныстың және оларды шешу жолдарының кәсіби құзыретін қалыптастыру шеңберінде болуын қамтамасыз етеді. Пән пәнаралық сипатқа ие және «Экономикалық-табиғи білім» пәндер модулінде оқытылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Алаштану
  Несиелер: 2

  «Алаштану» пәні студенттердің қазақ қоғамының қоғамдық-саяси және құқықтық өміріндегі "Алаш" қозғалысының рөлі мен маңызы туралы түсініктерін қалыптастыруға; студенттердің «Алаш» қозғалысы мен «Алаш-Орда» үкіметінің көрнекті қайраткерлерінің мысалында мемлекеттіліктің ұлттық идеялары мен идеяларына қатысты аналитикалық дағдыларын дамытуға; студенттердің Алаш қозғалысының және «Алаш-Орда» үкіметінің көрнекті қайраткерлеріне үлгі болуға бағытталған. ХХ ғасырдың басындағы қазақ қоғамының қоғамдық-саяси және әлеуметтік-экономикалық дамуының тұжырымдамалық аспектілерін білу. Пән пәнаралық сипатқа ие және «Тарихи-құқықтық білім» пәндер модулінде оқытылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Операциялық жүйелер
  Несиелер: 5

  "Операциялық жүйелер" пәні студенттерді заманауи ОЖ құру тұжырымдамаларына; көп мақсатты ОЖ-де процестерді жоспарлау ерекшеліктеріне; процессаралық өзара әрекеттесу құралдарына; жадты бөлу әдістеріне; ОЖ-де қорғауды жүзеге асыру тәсілдеріне үйретуге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Операциялық жүйелер мен орталар
  Несиелер: 5

  «Операциялық жүйелер мен орталар» пәні білім алушылардың операциялық жүйелердің сипаттамаларын және олардың жұмыс істеу қағидаттарын меңгеруіне, ДК үшін әртүрлі қолданбалы және жүйелік бағдарламалық қамтамасыз етуді қарауға; қазіргі заманғы операциялық жүйелердің стандартты қызметтік бағдарламаларымен жұмыс істеудің практикалық дағдыларын меңгеруге бағытталған

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Ақпараттық жүйелердiң негіздерi
  Несиелер: 5

  "Ақпараттық жүйелер негіздері" пәндері ақпараттық жүйелердің модельдері туралы, ақпараттық процестерді ұйымдастыру туралы, ақпараттық жүйелерде ақпаратты беру негіздері туралы білім алуға бағытталған; ақпараттық жүйелерді зерттеумен, әзірлеумен және сүйемелдеумен байланысты міндеттерді шешу үшін білімді қолдану дағдыларын қалыптастырады. Білім алушылар ақпараттық жүйелердің құрамымен және жалпы құрылымымен танысады; қалыптастырылады: ақпараттық процестің құрылымы туралы, деректерді беру жүйелеріндегі кодтау әдістері туралы түсінік; ақпараттық процестің модельдерін құруға және ақпаратты оңтайлы жинауды, сақтауды, беруді және өңдеуді ұйымдастыру мәселелерін шешуге жеткілікті білім мен дағдылар.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Кәсіби қазақ(орыс) тілІ
  Несиелер: 3

  «Кәсіби қазақ (орыс) тілі» пәні өзінің кәсіби қазақ (орыс) тілдік көрінісінде ақпараттық - коммуникациялық бағыттағы пәндердің базалық категориялық-ұғымдық аппаратын және кәсіби терминологиясын меңгеруге бағытталған. Мамандық бойынша қазақ (орыс) тілінде пәндік сала мазмұнының сипаттамасын қалыптастырады, кәсіби қазақ (орыс) тілінің мамандық пәндерімен байланысын орнатады; мамандық бойынша дипломдық жұмысты жазу және қорғау біліктері мен дағдыларын дамытады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Интеллектуалды ақпараттық жүйелер мен технологиялар
  Несиелер: 5

  «Интелекуалдық ақпараттық жүйелер мен технологиялар» пәні білім алушыларды интелектуалдық ақпараттық жүйелер мен технологияларды пайдаланудың проблематикасымен және салаларымен таныстырады, білімді өңдеу жүйелерін құру мен олардың жұмыс істеуінің теориялық және ұйымдастыру - әдістемелік мәселелерін жариялайды, білім базаларын жобалау бойынша практикалық жұмыстардың дағдыларын дарытуды қамтамасыз етеді; ақпаратты өңдеу үшін теориялық және практикалық білім мен нейрондық желілік технологияларды пайдалану дағдыларын алуға ықпал етеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Әлемдік ақпараттық ресурстар
  Несиелер: 5

  «Әлемдік ақпараттық ресурстар» пәні білім алушыларда қазіргі қоғамдағы ақпараттық ресурстардың орны мен рөлі туралы түсінік қалыптастыруға, ақпараттық ресурстарды құру мен пайдаланудың негізгі принциптерін түсінуге бағытталған. Пәннің міндеті-ақпараттық ресурстардың, өнімдер мен қызметтердің әлемдік нарығын қалыптастыру ерекшеліктерін, ақпараттық өнімдер мен қызметтердің баға белгілеу және маркетинг ерекшеліктерін, мемлекеттік ақпараттық саясаттың проблемалары мен перспективаларын, мемлекеттік ақпараттық ресурстарды қалыптастыру және тарату ерекшеліктерін, ақпараттық ресурстарды пайдаланудың құқықтық аспектілерін, әлемдік онлайн деректер базасында пәндік-бағдарланған ақпаратты іздеу ерекшелігін, ережелер мен тәсілдерді қарастыру меншікті электрондық ақпараттық ресурстарды құру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Әлемдік ақпараттық жүйелер
  Несиелер: 5

  "Әлемдік ақпараттық жүйелер" пәні ақпаратты сақтауға, іздеуге және өңдеуге арналған жүйелерді және ақпаратты жеткізетін және тарататын тиісті ұйымдастырушылық ресурстарды; ақпараттық ресурстармен жұмыс істеудің жалпы принциптерін зерделеуге бағытталған. Қолданбалы міндеттерді шешу және ақпараттық жүйелерді құру, ақпараттық ресурстарды пайдаланудың коммерциялық негіздері үшін бағдарламалық-техникалық құралдар, ақпараттық өнімдер мен қызметтер нарығын, ақпараттық ресурстар нарығын білуді қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Алгоритмдер,деректер құрылымы және бағдарламалау
  Несиелер: 5

  «Алгоритмдер, деректер құрылымы және бағдарламалау» пәні есептерді алгоритмдеу негіздері, бағдарламалау тілдерін жіктеу, деректер типтері, деректер құрылымдары, олардың ерекшеліктері мен іске асырылуы, алгоритмдер мен деректер құрылымдарының өзара байланысы, Python тілінде бағдарламалау ерекшеліктері саласында теориялық білім мен практикалық тәжірибе алуға бағытталған

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Жаңа ақпараттық технологиялар
  Несиелер: 5

  «Жаңа ақпараттық технологиялар» пәні білім алушыларды қазіргі заманғы ақпараттық технологиялардың негіздерімен, олардың даму үрдістерімен, білім алушыларды ақпараттық модельдерді құру қағидаттарына оқытумен, алынған нәтижелерге талдау жүргізумен және кәсіби қызметте жаңа ақпараттық технологияларды қолданумен таныстыруға бағытталған

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Ақпараттық технологиялар және телекоммуникациялар
  Несиелер: 6

  «Ақпараттық технологиялар және телекоммуникациялар» пәні ақпараттық технологиялар мен телекоммуникацияларды зерделеуге, оларды пайдалану мен басқаруда практикалық дағдыларды меңгеруге бағытталған, білім алушыларға қазіргі заманғы ақпараттық технологияларды зерделеу үшін қажетті тұжырымдамалық білім жиынтығын береді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Мәліметтер базасын бағдарламалау
  Несиелер: 6

  «Мәліметтер базасын бағдарламалау» пәні деректерді модельдеудің теориялық негіздерін, деректер базасының жүйелерін (ДБЖ) жобалау және жүргізу принциптерін, деректерге қолжетімділікті басқаруды және деректерді бұзылудан қорғауды зерделеуге бағытталған; тұжырымдамалық модельдерді жобалаудың, дерекқорларды (ДБ) және олармен жұмыс істеу интерфейстерін іске асырудың және осы білімді қолданудың практикалық дағдыларын қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Data Science
  Несиелер: 6

  "Data Science" пәні деректерді талдаудың негізгі тұжырымдамалары мен әдістерін, үлкен көлемдегі құрылымдалған және құрылымданбаған деректермен жұмыс істеу кезінде шешім қабылдаудың дайын құралы ретінде оларды қолдану және пайдалану ерекшеліктерін игеруге; білім алушыларда деректерді талдау мәселелері бойынша теориялық білім мен практикалық дағдыларды қалыптастыруға; басқарушылық шешімдерді іздестіруге; машиналық оқытудың заманауи математикалық әдістерін игеруге бағытталған; техникалық, ұйымдастырушылық және экономикалық жүйелерді тиімді басқару үшін қажетті білім мен дағдыларды қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Data Mining
  Несиелер: 6

  "Data Mining" пәні Data Mining заманауи әдістерін зерттеуге бағытталған; деректерді талдау кезінде туындайтын негізгі мәселелерді және оларды шешу жолдарын түсіну; білім алушы өзінің әрі қарайғы кәсіби қызметінде көрсететін және қолданатын әртүрлі сипаттағы деректерді талдау дағдыларын қалыптастырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Кәсіби бағытталған шетел тілі
  Несиелер: 3

  Кəсіби ортаға кіріспе. Карьераны жоспарлау. Жұмысқа орналасу. Жұмыс орнындағы қарым-қатынас. Кəсіби іс-əрекетке кіріспе. Кəсіби іс-əрекет объектісі. Ғылыми педагогикалық іс-əрекет кəсіби іс-əрекет ретінде. Жоба кəсіби іс-əрекет өнімі ретінде. Қазақ тілі мұғалімінің кəсіби тұлғалық сапалары. Білім берудегі ақпараттық жүйелердің орны мен ролі. Кəсіби мəдениет жəне кəсіби тіл. Тіл нормасы. Ұғым. Норма типтері.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Деректер базасының қауіпсіздігі және ұйымдастыру
  Несиелер: 6

  «Деректер базасының қауіпсіздігі және ұйымдастыру» пәні студенттерді қауіпсіз мәліметтер базасын ұйымдастырудың негіздерімен, олардың нақты мәселелерді шешу үшін қолданылуымен, мәліметтер базасын және мәліметтер базасын құрудың практикалық мәселелерін шешу үшін мәліметтер базасының технологиясын қолданумен таныстыруға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Компьютерлік желілер
  Несиелер: 6

  "Компьютерлік желілер" пәні сәулет, компьютерлік желілерді құру және жұмыс істеу принциптері, байланыс құралдары, хаттамалар және желілік стандарттар саласындағы негізгі білімді қалыптастыруға бағытталған. Пәннің міндеттері: компьютерлік желілерді құру мен ұйымдастырудың қазіргі тенденцияларын зерттеу, негізгі топологияларды, желілік модельдерді және ашық жүйелердің өзара әрекеттесу моделінің әртүрлі деңгейлеріндегі желілік құрылғылардың өзара әрекеттесу принциптерін қолдану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • АЖ-дегі мәліметтер базасы
  Несиелер: 5

  "АЖ-дегі мәліметтер базасы" пәні деректер базасын (ДБ) құру мен пайдаланудың негізгі тұжырымдамаларын, әдістері мен құралдарын жүйелі түрде баяндауды көздейді. Пәндік аймақтың қазіргі жағдайы, мәліметтер базасын басқару жүйелерінің типтік ұйымдастырылуы, мәліметтер модельдері, мәліметтер базасының технологиялары негізінде ақпараттық басқару жүйелерін құру принциптері, реляциялық мәліметтер базасының негіздері және SQL тілін қолдану, мәліметтер базасымен жұмыс істеу және ақпараттық жүйенің функционалды блоктарымен өзара әрекеттесу үшін интерфейстерді ұйымдастыру қарастырылады.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Веб бағдарламалау
  Несиелер: 5

  «Веб-бағдарламалау» пәні алгоритмдеу, РНР тілінің көмегімен web-бағдарламалау, HTML көмегімен web-беттерді құру базалық дағдыларын меңгеруге, сондай-ақ бағдарламалау мен web саласындағы негізгі технологиялар арасындағы өзара байланысты жалпы түсінуге; бағдарламалаудың проблематикасын, мақсаттары мен міндеттерін түсінуге; бағдарламалаудың заманауи технологияларын (құрылымдық, модульдік) білуге бағытталған. бағдарламалау); бағдарламаларды жөндеу және тестілеу әдістерін білу; негізгі бағдарламалық құжаттарды әзірлей білу; бағдарламалаудың қолданбалы жүйелерін пайдалана білу; қазіргі заманғы бағдарламалау әдістерінің даму тенденциялары туралы түсінік беру; болашақ маманның ғылыми дүниетанымын қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Бағдарламалау технологиясы
  Несиелер: 5

  «Бағдарламалау технологиясы» пәні бағдарламалау технологиясының жалпы принциптері мен қазіргі заманғы әдістерін практикалық игеруге бағытталған; бағдарламалық қамтамасыз етуді талдау, жобалау және әзірлеудің теориялық негіздері мен қазіргі заманғы ақпараттық технологиялары зерделенеді; Объектілік-бағдарланған тәсіл негізінде бағдарламалық қамтамасыз етудің әртүрлі түрлерін жобалау және әзірлеу біліктері қалыптасады; күрделілігі орташа бағдарламаларды әзірлеу дағдылары; сондай-ақ сынып кітапханалары туралы түсініктері болуы тиіс бағдарламалық қамтамасыз етуді әзірлеу кезінде қолданылатын құрал-саймандық құралдар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Электроника
  Несиелер: 5

  «Электроника» пәні білім алушылардың міндеті, қолдану саласы, жұмыстың физикалық принциптері, физикалық және математикалық модельдеу әдістері және жартылай өткізгіш аспаптар мен микроэлектрондық техниканың негізгі техникалық параметрлері, олардың жұмысы мен мақсаты туралы білімдерін игеруге бағытталған. Қолданыстағы және жаңа тиімді электр техникалық және электрондық жүйелерді, автоматика құрылғыларын, ақпаратты беру, жаңғырту техникасын пайдалану және игеру үшін қажетті электроника бойынша базалық дайындықты қамтамасыз етеді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Ақпараттық жүйелерді басқаруды жобалау
  Несиелер: 5

  «Ақпараттық жүйелерді басқаруды жобалау» пәні қазіргі заманғы ақпараттық басқару жүйелерін жобалау негізінде жатқан негізгі идеялар мен әдістермен танысуға; студенттерді жүйелердің функционалдық және ақпараттық модельдерін құру принциптеріне оқытуға, алынған нәтижелерге талдау жүргізуге; Ақпараттық жүйелерді жобалауды қолдаудың аспаптық құралдарымен танысуға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Схемотехника
  Несиелер: 5

  «Схемотехника» пәні цифрлық схемаларды құру негіздерін игеруге және цифрлық құрылғылардың негізгі түйіндерінің жұмыс принципін, заманауи компьютерлерде жиі қолданылатын шағын және орта интеграцияның микросхемаларының функционалдығын, микропроцессорлар мен микропроцессорлық жиынтықтардың құрылымын және ұйымдастырылуын, элементтердің шартты графикалық белгілерін, компьютерлік технологияның даму тенденциялары мен перспективаларын, сондай-ақ бағдарламалау негіздерін білуге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Цифрлық электроника және микропроцессорлық техника негіздері
  Несиелер: 5

  «Цифрлық электроника және микропроцессорлық техника негіздері» пәні негізгі логикалық элементтер негізінде цифрлық құрылғыларды жобалау негіздерін зерделеуге; цифрлық құрылғылардың жұмыс алгоритмдерін сипаттаудың математикалық аппаратын меңгеруге; Микропроцессорлық техниканың негізгі ұғымдары мен қағидаттарын зерделеуге, Микропроцессорлар мен микропроцессорлық жүйелердің құрылысы мен жұмыс істеуі туралы білім алуға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Цифрлы схемотехника
  Несиелер: 5

  «Цифрлық схемотехника» пәні схемотехниканың негізгі бөлімдері бойынша құзыреттілікті қалыптастыруға, жекелеген элементтерді де, тұтастай алғанда есептеу жүйелерін құрудың схемотехникалық негіздерін зерделеуге, есептеу техникасының аппараттық компоненттерін талдау және әзірлеу әдістері мен құралдарын меңгеруге, сондай-ақ цифрлық құрылғыларды схемотехникалық іске асырудың негізгі қағидаттарымен танысуға; цифрлық схемалардың өзара іс-қимыл қағидаттарын қарауға; есептеу техникасының әдістерін зерделеуге бағытталған. сандық микросхемалардағы комбинациялық тізбектерді синтездеу; сандық құрылғыларды іске асыру мысалдарын қарастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Автоматтандырылған жобалау жүйелері
  Несиелер: 5

  «Автоматтандырылған жобалау жүйелері» (АЖЖ) пәні ақпаратты және АЖЖ графикалық бейнелеу саласындағы білім алушыларды теориялық және кәсіптік даярлауға, білім алушылардың техникалық және технологиялық құжаттаманы дайындау кезінде заманауи компьютерлік технологияларды пайдалану дағдыларын алуға, өз бетінше жұмыс істеу дағдыларын қалыптастыруға бағытталған. Оқытудың негізгі мақсаты-техникалық сызбаларды орындау және оқу, бөлшектердің эскиздерін орындау, өндірістің конструкторлық және техникалық құжаттамасын жасау үшін білім алушыларға қажетті білім мен дағдыларды тұжырымдау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Қолданбалы бағдарламалардың интеграцияланған пакеттері
  Несиелер: 5

  «Қолданбалы бағдарламалардың интеграцияланған пакеттері» пәні автоматтандырылған ақпараттық жүйелердің бағдарламалық жасақтамасын әзірлеу, модификациялау, бейімдеу, конфигурациялау және қолдау кезінде қолданбалы бағдарламалардың интеграцияланған пакеттерін тиімді қолдану дағдыларын қалыптастыруға бағытталған. Пәнді оқытудың міндеттері: пакеттің құрамы мен құрылымы, пакет интерфейстерінің түрлері, пакеттің функционалды және жүйелік толтырылуы, тілдік құралдар, пакетті басқа бағдарламалармен біріктіру мүмкіндіктері туралы түсінік беру; пакеттің көмегімен автоматтандырылған ақпараттық жүйелерді конфигурациялау қабілетін қалыптастыру; мәліметтерді өңдеудің бағдарламалық модульдерін жасауға үйрету.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Қолданбалы программалар пакеті
  Несиелер: 5

  "Қолданбалы бағдарламалар пакеттері" пәні студенттерді қолданбалы бағдарламалар пакеттерінің алуан түрлілігімен, құрылымымен, жұмыс істеуімен және ерекшеліктерімен таныстыруға; тиімді алгоритмдерді әзірлеудің теориялық негіздерімен және әртүрлі пәндік салаларға арналған бағдарламаларды әзірлеудің заманауи құралдарымен танысуға бағытталған; кәсіби қызметте қолданбалы бағдарламалардың әртүрлі пакеттерін практикалық қолдану дағдыларын береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Ақпараттық жүйелердің бағдарламалық жасақтамасы
  Несиелер: 6

  "Ақпараттық жүйелердің бағдарламалық жасақтамасы" пәні компьютерлік технологияның бағдарламалық жасақтамасын дамыту бағыты туралы түсінік қалыптастыруға, алгоритм құру принциптерін, жоғары деңгейлі бағдарламалау тілдерінің типтері мен негізгі құрылымдарын, бағдарламалаудың негізгі әдістерін білуге, сонымен қатар заманауи даму орталарында жұмыс істей білуге, алгоритмдердің блок-схемаларын құруға, жоғары деңгейлі бағдарламалаудың құрылымдық тілінде бағдарламалар құруға бағытталған деңгейі

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Компьютерлік жүйелер архитектурасы
  Несиелер: 5

  Компьютерлік жүйелер архитектурасы» пәні ақпараттық ашық жүйелерді құру принциптері, ақпараттық жүйелердің архитектурасы, модельдері мен ресурстары туралы білімді игеруге бағытталған. Пән заманауи ақпараттық жүйелердің архитектурасы саласындағы теориялық білімді игеруге және жүйелеуге, әртүрлі салалардағы ақпараттық жүйелердің ұйымдастырылуы мен құрылу принциптері, жұмыс істеу модельдері туралы жалпы теориялық идеялар мен түсініктерді қалыптастыруға және ақпараттық жүйелерді жобалау және дамыту саласында практикалық дағдылар мен дағдыларды игеруге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Мәліметтер базасының тұжырымдамасы
  Несиелер: 6

  «Мәліметтер базасының тұжырымдамасы» пәні теориялық негіздерді, деректер базасын құрудың практикалық әдістері мен құралдарын, сондай-ақ өмірлік циклге, деректер базасын (ДБ) қолдау мен сүйемелдеуге байланысты мәселелерді зерттеуге арналған. Деректер базасының негізгі ұғымдары, оларды жіктеу тәсілдері, деректер құрылымын ұйымдастыру қағидаттары және оларға сәйкес келетін деректер базасын басқару жүйелерінің (ДҚБЖ) түрлері қарастырылады. Физикалық деңгейде деректерді сақтау құралдары мен әдістері зерттеледі. Осы ДҚБЖ моделіне сәйкес келетін деректердің реляциялық моделі, реляциялық ДҚБЖ - SQL үшін стандартты сұрау тілі, реляциялық ДҚБЖ көмегімен күрделі деректер құрылымын ұсыну әдістері егжей-тегжейлі зерттеледі. Деректерге ұжымдық қол жеткізуді ұйымдастыру мәселелері қарастырылады, деректердің анықтамалық тұтастығы мен семантикалық тұтастығы, транзакциялар, бұғаттау (басып алу), тығырық, олармен байланысты проблемалар және оларды шешу әдістері ұғымдары енгізіледі. Экономикалық бағыттағы ДБ құруға арналған мамандандырылған аппараттық және бағдарламалық құралдарға шолу жасалады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Ақпаратты қорғау
  Несиелер: 6

  «Ақпаратты қорғау» пәні ақпараттық жүйелердегі ақпараттық қауіпсіздік саласындағы қазіргі заманғы проблемаларды зерделеуге, сондай-ақ ҚР ақпараттық қауіпсіздік бағдарламасының дамуын зерделеуге бағытталған. Ақпараттық жүйелерде көп деңгейлі қорғаныс жүйелерін құрудың практикалық мәселелері қарастырылады: сәйкестендіру және аутентификация әдістері, криптографиялық алгоритмдер және АЖ ішкі жүйелерінің қауіпсіздік модельдері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Ақпараттық қауіпсіздік және ақпаратты қорғау
  Несиелер: 6

  «Ақпараттық қауіпсіздік және ақпаратты қорғау» пәні ақпараттық қауіпсіздік саласындағы білім жүйесін қалыптастыруға және ақпараттық жүйелерде компьютерлік құралдарды пайдалана отырып, оны өңдеу, беру және сақтау процесінде ақпаратты қорғаудың әдістері мен құралдарын практикада қолдануға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Заманауи ақпараттық жүйелер және телемедицина
  Несиелер: 5

  "Заманауи ақпараттық жүйелер және телемедицина" пәні білім алушыларда жалпы денсаулық сақтауды ақпараттандырудың, емдеу-диагностикалық процесті қамтамасыз етудің қазіргі заманғы ақпараттық технологияларының, денсаулық сақтаудағы менеджменттің және биомедициналық зерттеулердің мәні мен маңыздылығы туралы білімді қалыптастыруға бағытталған; қазіргі заманғы медициналық ақпараттық жүйелердің типтері мен жіктелімдері туралы мәліметтер береді; алу, енгізу, сақтау, іздеу,зерттеу принциптерін зерделейді. заманауи ақпараттық технологияларды қолдана отырып, медициналық-биологиялық ақпаратты өңдеу және талдау және оны қорғау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Ақпараттық жүйелер архитектурасы
  Несиелер: 5

  «Ақпараттық жүйелер архитектурасы» пәні ақпараттық ашық жүйелерді құру принциптері, ақпараттық жүйелердің архитектурасы, модельдері мен ресурстары туралы білімді игеруге; қазіргі заманғы ақпараттық жүйелер архитектурасы саласындағы теориялық білімді игеруге және жүйелеуге, әртүрлі салалардағы ақпараттық жүйелердің ұйымдастырылуы мен құрылу принциптері, жұмыс істеу модельдері туралы жалпы теориялық идеялар мен түсініктерді қалыптастыруға бағытталған. Ақпараттық жүйелерді жобалау және дамыту саласындағы практикалық дағдылар

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Деректер базасының жүйелері
  Несиелер: 6

  "Деректер базасының жүйелері" пәні ДБ-ны әзірлеу кезеңдері туралы, ДҚБЖ-ны дамытудың перспективалық бағыттары туралы білім алуға; ДБ-ны жобалау, әзірлеу және әкімшілендіру саласында біліктер мен дағдыларды игеруге; ДБ-ны құрудың негізгі қағидаттары, дерекқорды басқару жүйелері, ДБ-ны сипаттайтын математикалық модельдер, сондай-ақ негізгі компоненттері туралы студенттердің тұжырымдамалық түсініктерін қалыптастыруға бағытталған. деректер базасын іске асыру технологиялары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Арнайы мақсаттағы ақпараттық жүйелер
  Несиелер: 5

  «Арнайы мақсаттағы ақпараттық жүйелер» пәні білім алушылардың әртүрлі кәсіпорындар мен ұйымдарда экономикалық ақпаратты автоматтандырылған өңдеуді ұйымдастыру бойынша теориялық білім мен практикалық дағдыларды алуына бағытталған

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • АЖ бағдарламалық қамтамасыз етуді жобалау және әзірлеу
  Несиелер: 6

  «АЖ бағдарламалық қамтамасыз етуді жобалау және әзірлеу» пәні білім алушыларға қазіргі заманғы CALS-технологиялар мен CASE-құралдарды пайдалана отырып, есептеу техникасының бағдарламалық қамтамасыз (БҚ) етуін жобалау, тестілеу, күйін келтіру, енгізу және сүйемелдеу саласында білім мен дағдыларды беруге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Ақпаратты өңдеудің математикалық әдістері
  Несиелер: 4

  «Ақпаратты өңдеудің математикалық әдістері» пәні ақпаратты өңдеу технологиясы саласында жүйелі білім алуға, математикалық аппаратты тиімді пайдалану білігін алуға, ақпаратты математикалық өңдеу әдістерімен танысуға бағытталған

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • РНР ортасында бағдарламалау
  Несиелер: 5

  "РНР ортасында бағдарламалау" пәні PHP тілінде теориялық білім алуға және Web бағдарламалаудың практикалық әдістерін игеруге, Internet ғаламдық компьютерлік желісінің жұмыс істеу принциптерімен, желіде ақпаратты іздеу мен іріктеудің жалпы тәсілдерімен танысуға бағытталған; кешенді тәсіл негізінде Web-беттерді әзірлеуді үйренеді; Клиент пен сервер жағында Internet-те бағдарламалауды үйренеді; Web-жобаларды әзірлеу кезінде деректер базасын қолдануды үйрету.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Үш өлшемді графика мен анимацияның компьютерлік технологиялары
  Несиелер: 4

  «Үш өлшемді графика мен анимацияның компьютерлік технологиялары» пәні қолданбалы графикалық жүйелер саласында терең теориялық білім мен практикалық тәжірибені меңгеруге, модельдеу технологиясын зерделеуге және 3D модельдеудің негізгі дағдыларын алуға бағытталған

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Ақпаратты өңдеудің және басқарудың автоматтандырылған жүйелері
  Несиелер: 4

  «Ақпаратты өңдеу мен басқарудың автоматтандырылған жүйелері» пәні ақпаратты өңдеу мен басқарудың автоматтандырылған жүйелерін таңдау, енгізу және пайдалану саласындағы білімді қалыптастыруға; автоматтандырудың заманауи бағдарламалық өнімдері мен озық технологияларды қарастыруға; ақпаратты өңдеу мен басқарудың автоматтандырылған жүйелерін әзірлеуге бағытталған

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Эксперименттік деректерді өңдеу әдістері
  Несиелер: 4

  «Эксперименттік деректерді өңдеу әдістері» пәні білім алушыларда информатика мен есептеу техникасының заманауи құралдарын қолдана отырып, әртүрлі ұйымдастырушылық-техникалық есептерді шешуде тиімді шешімдерді таңдау үшін математикалық модельдерді, әдістер мен алгоритмдерді қолдану принциптері туралы іргелі білімді қалыптастыруға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • ЭАЖ-дағы графикалық құралдар
  Несиелер: 5

  «ЭАЖ-дағы графикалық құралдар» пәні ақпараттық жүйелерді әзірлеу және техникалық сүйемелдеу кезінде графикалық құралдарды тиімді пайдалану үшін қажетті білім мен практикалық дағдылар кешенін қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Интернет-технологиялар
  Несиелер: 3

  «Интернет – технологиялар» пәні технологияларды, интернетті ұйымдастыру және оның жұмыс істеу принциптерін игеруге, сондай-ақ Интернет ортасында пайдалануға арналған қосымшаларды жобалауға оқыту әдістеріне бағытталған. Пәнді оқу нәтижесінде студенттер: Интернетті дамытудың қазіргі заманғы перспективалары мен үрдістері туралы түсінікке ие болуы керек; білуі керек: интернетті ұйымдастыру, жұмыс істеу принциптерін және Интернетте қолданылатын ақпаратты өңдеу технологияларын; істеуі керек: заманауи интернет технологиялары негізінде бағдарламалық қосымшалар құру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Web-бағдарламалау және Web-дизайн негіздері
  Несиелер: 3

  «Web-бағдарламалау және Web - дизайн негіздері» пәні қазіргі заманғы Web-бағдарламалау және Веб-дизайн негіздерін, графикалық бағдарламаларды; кең таралған веб-браузерлерді практикалық пайдалану саласында табысты қызметті қамтамасыз ететін Дағдылар мен дағдыларды қалыптастыруға; HTML, CSS, JavaScript тілін, интернет - жарнама объектілерін құру және редакциялау технологиясын зерделеуге бағытталған.баннерлер, кнопкалар, flash объектілері); web-дизайн негіздері; гипермәтіндік құжаттарды жасау технологиялары; сайттың графикалық элементтерін жасау және оңтайландыру тәсілдері; web-бағдарламалаудың клиенттік технологиялары; web-қосымшаларды құру технологиялары; HTML-құжаттарды басқару құралдары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Python 3 тілінде бағдарламалау
  Несиелер: 5

  «Python 3 тілінде бағдарламалау» пәні PyQt5 әмбебап графикалық платформасын қолдана отырып, Python 3-те заманауи платформалық қосымшаларды құру, Интернетпен, кеңсе құжаттарымен, мәліметтер базасымен, графикамен, мультимедиямен және басып шығарумен байланысты білім мен дағдыларды алуға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Ақпараттық жүйелерді администрациялау
  Несиелер: 4

  «Ақпараттық жүйелерді администрациялау» пәні білім алушыларда ақпараттық жүйелерді администрациялау саласындағы қазіргі заманғы деңгейге және даму перспективаларына болашақ мамандардың ақпараттық мәдениетін қалыптастыруға, сондай-ақ пәндік саланың барлық деңгейлерін басқару бойынша әртүрлі бағыттағы ақпараттық жүйелерді басқару, пайдалану және сүйемелдеу қызметтерін ақпараттық, ұйымдастырушылық және бағдарламалық қамтамасыз ету бойынша білімді игеруге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Компьютерлік модельдеу негіздері
  Несиелер: 5

  «Компьютерлік модельдеу негіздері» пәні ақпараттық жүйелерді зерттеу, жобалау және қолдану кезінде компьютерлік модельдеу теориясын, әдістері мен технологиясын меңгеруге бағытталған. Пәнді оқу нәтижесінде студенттер: модельдердің типтік кластарын және күрделі жүйелерді модельдеу әдістерін, Монте-Карло әдісінің аппаратын, күрделі жүйелердің жұмыс істеу процестерінің модельдерін құру принциптерін, формализация және Алгоритмдеу әдістерін білуі тиіс; Ақпараттық жүйелерді зерттеу, жобалау және пайдалану кезінде жүйелі тәсілді қолдана білу, модельдеу алгоритмдерін әзірлеу және оларды алгоритмдік тілдер мен модельдеудің қолданбалы бағдарламаларының пакеттерін қолдана отырып жүзеге асыру, модельдеу дерекқорларын қолдана отырып жобалау процесін автоматтандыру; компьютерлік модельдеу құралдарын пайдалану дағдыларын игеру ; модельдеу құралдарын, техникалық және бағдарламалық құралдарды, сондай-ақ бағдарламалық қамтамасыз етуді қолдану туралы құзыреттілікке ие болу әр түрлі мақсаттарға арналған объектілердің модельдерін жасауда.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Ақпараттық жүйелерді модельдеу
  Несиелер: 5

  «Ақпараттық жүйелерді модельдеу» пәні ақпараттық жүйелерді модельдеу теориясының негіздерін және оларда болып жатқан процестерді, компьютерлік модельдерді әзірлеу әдістемесін, математикалық модельдерді құру және есептеу эксперименттерінің нәтижелерін өңдеу әдістері мен құралдарын зерттеуге, сондай-ақ заманауи аспаптық модельдеу жүйелерімен жұмыс туралы түсінік қалыптастыруға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • 3D модельдеу
  Несиелер: 4

  "3D модельдеу" пәні білім алушыларды 3D модельдеудің негізгі ұғымдарымен, 3ds Max компьютерлік жүйесімен, техникалық идеяларды графикалық бейнелеу дағдыларымен таныстыруға бағытталған. Пән шеңберінде білім алушы кескіндерді құру әдістерінің теориялық негіздерін, 3ds Max жүйесінде 3D объектілерді құру және кескіндерді көрсету әдістерін, оларды нақты конструкциялар үшін қолдануды меңгереді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Компьютерлік графика
  Несиелер: 5

  «Компьютерлік графика» пәні заманауи графикалық жүйелердің математикалық негіздерін, алгоритмдері мен жұмыс істеу әдістерін меңгеруге бағытталған. Пәнді оқытудың негізгі міндеттері: қазіргі заманғы графикалық жүйелер мен оларды әзірлеу саласындағы стандарттарды құру үрдістерін зерделеу; компьютерлік графиканың техникалық және бағдарламалық құралдарын игеру; бейнелерді өңдеу және редакциялау процестерін зерделеу; компьютерлік графика құралдарының көмегімен суреттерді синтездеу және редакциялау үшін білім алушыларда қажетті дағдыларды қалыптастыру болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Жобалық IT командаларды басқарудың заманауи принциптері
  Несиелер: 5

  Пән ұйымдағы жобаның рөлін түсінумен байланысты теориялық білім алуға және жобаларды басқару процесін, жобаларды басқару техникасын тиімді жүзеге асыру үшін қажетті құзыреттерді қалыптастыруға; білім алушылардың ұжымдық бағдарламалық қамтамасыз етуді басқарудың қазіргі заманғы әдістері мен құралдарын меңгеруге, әзірлеушілер тобының бағдарламалық өнімдерді әзірлеуін ұйымдастыруға, шектеулі жағдайларда бағдарламалық жүйелерді әзірлеу мерзімдерін жоспарлауға және сақтауға бағытталған. бағдарламалық өнімді әзірлеу кезінде кері байланысты ұйымдастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • MS SQL Server платформасында мәліметтер базасын басқару
  Несиелер: 5

  «MS SQL Server платформасында дерекқорын басқару» пәні MS SQL Server платформасында жүйеліліктің, қауіпсіздіктің және өнімділіктің барлық талаптарына жауап беретін мәліметтер базасын құру және құру дағдыларын игеруге, өнімді реляциялық дерекқорды құру және құру мәселелерін шешуге арналған MS SQL Server басқару құралдарымен танысуға, сондай-ақ оларға әрі қарай қызмет көрсетуге бағытталған және талдау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Автоматты басқару теориясы
  Несиелер: 5

  «Автоматты басқару теориясы» пәні студенттерде автоматты басқару жүйелерін құрудың жалпы принциптері мен жұмыс істеу заңдылықтары, детерминистік сыртқы әсерлер кезінде сызықтық басқару жүйелерін талдау мен синтездеудің негізгі әдістері туралы берік білімді қалыптастыруға бағытталған

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • IT жобаларды басқару
  Несиелер: 5

  Пән IT-жобаларды басқару процесінің ерекшеліктерін зерттеуге бағытталған. білім алушыларда IT-жобаларды басқару кезінде туындайтын проблемаларды шешудің теориялық білімін, іскерлігін және практикалық дағдыларын қалыптастыру; жобада айқындалған жұмыс құрамы мен көлемі, құны, уақыты, сапасы және жобаға қатысушылардың қанағаттануы бойынша нәтижелерге қол жеткізуді қамтамасыз ететін IT-жобаларды тиімді басқарудың біліктері мен практикалық дағдыларын қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Код ON1

  ОН1 – академиялық адалдық қағидаттарын сақтай отырып, сондай-ақ қауіпсіздік нормаларын қамтамасыз ете отырып, кәсіпкерлік, көшбасшылық дағдыларын, инновацияларды қабылдауға дағдыландыру үшін қазіргі заманғы құқықтық мемлекет идеясының тарихи-құқықтық аспектілері туралы білімдерін көрсету

 • Код ON2

  ОН2 – тұлғааралық, мәдениетаралық және кәсіби қарым-қатынас міндеттерін шешу үшін қазақ, орыс және шет тілдерінде ауызша және жазбаша нысанда коммуникацияға кіру

 • Код ON3

  ОН3 – қолданбалы есептерді шешу үшін физика-математикалық аппаратты және ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолдана отырып, кәсіби қызметте жаратылыстану-ғылыми пәндердің негізгі заңдарын пайдалану

 • Код ON4

  ОН4 – цифрлық технологияларды, ақпаратты іздеу, сақтау, өңдеу, қорғау және тарату бойынша ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың әртүрлі түрлерін пайдалану және тіршілік әрекетінің әртүрлі салаларында кәсіпкерлік білімді қолдану

 • Код ON5

  ОН5 – негізгі стандарттарды, принциптерді және дизайн үлгілерін, әдістерді, құралдарды және бағдарламалау тілдерін таңдауды дәлелдеу

 • Код ON6

  ОН6 – ақпараттық жүйелердің дерекқорын жобалауды, бағдарламалауды, ұйымдастыруды администрациялауды және олардың қауіпсіздігін қамтамасыз етуді орындау

 • Код ON7

  ОН7 – деректер базасын басқару жүйелерін құру, өңдеу және пайдалану білімдері мен дағдыларын көрсету

 • Код ON8

  ОН8 - АЖ-да математикалық және компьютерлік модельдерді әзірлеу, ақпараттық процестерді модельдеу және деректерді визуализациялау үшін құралдарды таңдау және пайдалану

 • Код ON9

  ОН9 – заманауи АКТ және IT жобаларды басқару әдістерін қолдана отырып, әртүрлі пәндік салаларда ақпараттық жүйелер мен олардың компоненттерін әзірлеу

 • Код ON10

  ОН10 - деректерді талдау, бағдарламалық жасақтаманың әр компонентін әзірлеу (кодтау) және құжаттау, бағдарламалық модульдер мен бағдарламалық жасақтама компоненттерін біріктіру

 • Код ON11

  ОН11 - заманауи АКТ ақпаратын қорғау жүйесін құру әдістері мен құралдарын таңдау, ақпараттық қауіпсіздік алгоритмдері мен әдістерін қолдану

 • Код ON12

  ОН12 – ақпараттық жүйелердің желілік инфрақұрылымын құру, орнату, конфигурациялау және басқару

 • Код ON13

  ОН13 – әр түрлі жүйелердің, шешімдердің, көп агенттердің және жасанды интеллекттің, үлгіні тану және кескінді өңдеу жүйелерінің прототиптерін жасау және үлкен деректерді өңдеу әдістері мен құралдарын қолдану

 • Код ON14

  ОН14 – эксперимент жүргізу, тестілеу, күйін келтіру, нақты деректер бойынша әзірленген тұжырымдаманың тиімділігін анықтау, алынған нәтижелерді талдау, ақпараттық жүйелерді техникалық сүйемелдеу бойынша жұмыстарды ұйымдастыруға және басқаруға қатысу

6B06102 Компьютерлік және ақпараттық жүйелер
Бакалавриат

Silkway Халықаралық университеті

БББТ: B057 Ақпараттық технологиялар

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B06102 Ақпараттық жүйелер
Бакалавриат

Қазақ ұлттық аграрлық университеті

БББТ: B057 Ақпараттық технологиялар

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B06102 Ақпараттық жүйелер
Бакалавриат

Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университеті

БББТ: B057 Ақпараттық технологиялар

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B06102 Ақпараттық жүйелер
Бакалавриат

Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университеті

БББТ: B057 Ақпараттық технологиялар

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B06102 Ақпараттық жүйелер
Бакалавриат

Халықаралық гуманитарлық-техникалық университеті

БББТ: B057 Ақпараттық технологиялар

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B06102 Ақпараттық жүйелер
Бакалавриат

Қазақ қатынас жолдары университеті

БББТ: B057 Ақпараттық технологиялар

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B06102 Ақпараттық жүйелер
Бакалавриат

А.Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университеті

БББТ: B057 Ақпараттық технологиялар

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B06102 Ақпараттық жүйелер
Бакалавриат

Инновациялық Еуразия университеті

БББТ: B057 Ақпараттық технологиялар

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B06102 Ақпараттық жүйелер
Бакалавриат

Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті

БББТ: B057 Ақпараттық технологиялар

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский
6B06102 Ақпараттық жүйелер
Бакалавриат

Қарағанды техникалық университеті (Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті)

БББТ: B057 Ақпараттық технологиялар

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B06102 Ақпараттық жүйелер
Бакалавриат

Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті

БББТ: B057 Ақпараттық технологиялар

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B06102 Ақпараттық жүйелер
Бакалавриат

Торайгыров университеті

БББТ: B057 Ақпараттық технологиялар

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B06102 Ақпараттық жүйелер
Бакалавриат

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

БББТ: B057 Ақпараттық технологиялар

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B06102 Ақпараттық жүйелер
Бакалавриат

Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті

БББТ: B057 Ақпараттық технологиялар

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B06102 Ақпараттық жүйелер
Бакалавриат

Ілияс Жансүгіров атындағы Жетісу университеті

БББТ: B057 Ақпараттық технологиялар

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B06102 Ақпараттық жүйелер
Бакалавриат

Қызылорда "Болашақ" университеті

БББТ: B057 Ақпараттық технологиялар

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B06102 Ақпараттық жүйелер және технологиялар
Бакалавриат

Астана халықаралық университеті

БББТ: B057 Ақпараттық технологиялар

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B06102 Ақпараттық жүйелер
Бакалавриат

"Сырдария" университеті

БББТ: B057 Ақпараттық технологиялар

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
Top