Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B01502 Физика в Yessenov University

Пәндер

Профессии

Оқыту нәтижелері

 • Сабақтың қойылған мақсаттарына, оқушылардың жас ерекшеліктеріне, қажеттіліктеріне сәйкес физиканың барлық бөлімдері бойынша оқу материалдарын әзірлейді, әр түрлі күрделілік деңгейіндегі физикалық есептерді, оның ішінде олимпиадалық есептерді шешудің әдістері мен тәсілдерін айқындайды
 • Жаһандық және ұлттық рухани-адамгершілік құндылықтарды меңгере отырып, өзінің азаматтық-адамгершілік ұстанымын білдіреді.
 • Физика бойынша оқу бағдарламалары мен оқыту әдістемелерін әзірлейді, білім алушылардың жеке қабілеттері мен қажеттіліктерін ескере отырып, олардың жеке даму траекториясын жобалайды, стандартты емес ойлауды дамытады, инновациялық идеяларды бастайды және білім беру ресурстарының кең спектрін пайдаланады.
 • Оқытудың ақпараттық-коммуникациялық технологиясын пайдаланып, білім алушылардың лингвистикалық қажеттіліктері мен сұраныстарын ескере отырып, математиканы дамыта оқытудың инновациялық нысандары мен әдістері бойынша оқу сабақтарын құрастырады және өткізеді.
 • Оқушылардың жеке ерекшеліктерін диагностикалау нәтижелерін, зерттеу/жобалау жұмыстарындағы рефлексия және топтық жұмыс әдістерін қолдана отырып, физиканы оқытудағы қажеттіліктер мен қиындықтарды анықтайды.
 • Экономикалық теория, Кәсіпкерлік, ойлау дизайны, Шет және қазақ (орыс) тілі, физика бойынша практикаға бағдарланған арнайы курстар негіздерін білуді пайдалана отырып, өз ісін одан әрі ұйымдастыру мүмкіндігімен өз біліктілігін арттыруды жоспарлау арқылы кәсіби қызметті жетілдірудегі өз қажеттіліктерін айқындай отырып, өзінің кәсіби қызметінің рефлексиясын жүзеге асырады.
 • Білім алушылардың мәдени және тілдік қажеттіліктерін жүзеге асыру үшін қолайлы білім беру ортасын дамыта отырып, педагогикалық әдепті, педагогикалық әдеп ережелерін сақтайды.
 • Зерттеу нәтижелерін жазбаша түрде ұсына отырып, физиканы оқыту әдістемесінде Lesson Study (Лессон Стади) сабағын зерттеуді қоса алғанда, білім беру процесін жетілдіру бойынша өзекті зерттеулердің нәтижелерін пайдаланады.
 • Оқушылардың эмоциялық интеллектінің деңгейін ескере отырып, педагогикадан, даму психологиясынан және мектеп оқушыларының даму физиологиясынан алған білімдерін қолданып, оқушылардың жеке басына құрмет көрсете отырып, оқу-тәрбие процесін құрады.
 • Білім алушылардың ерекшеліктері мен қажеттіліктерін ескере отырып, сабақ жоспарларын құрады, физиканы оқытудың тиісті әдістемелері мен бағалау құралдарын айқындайды және оқу сабақтарын жоспарлайды.
 • Білім алушылардың тілдік құзыреттіліктерін дамытумен бірге, сыныптағы жайлы, қолжетімді оқу ортасын және эмоционалды-психологиялық ахуалды қолдай отырып, білім алушылардың ата-аналарымен, педагогтарымен және қоғаммен ынтымақтастықта салауатты және қауіпсіз өмір салты мәдениетін қалыптастыруға жәрдемдесу арқылы тиімді коммуникацияны жүзеге асырады.
 • Жоғары математика, механика, молекулалық физика және термодинамика негіздері, нанотехнология бойынша білімдермен дидактикалық білімді кіріктіре отырып, оқу сабақтарын өткізеді.
Top