Инновациялық білім беру бағдарламасы

6B02302 6B02302-Аудармашы-референт в ҚарМУ Е.А.Бөкетов

 • Шетел тілінің тәжірибелік грамматикасы
  Несиелер: 6

  Негізгішеттіліграмматикасынтереңдетіпоқу. Салаласқұрмалассөйлемменбағыныңқықұрмалассөйлемдер, олардыңтүрлері, қызметтеріжәнетынысбелгілерініңерекшеліктері. Есімшеліорамменкөсемшелітіркестер. Аспект және рай. Герундий. Етіс, рай. Модальді етістіктердің мағыналары, олардың шаққа байланысты өзгеруі. Инверсия, төлеу сөз.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ауызекі жазбаша тіл практикасы
  Несиелер: 8

  Негізгі шет тілінде ауызша және жазбаша сөздің құрылымдық типологиясы және құру ережелері. Оқытылатын тіл елдерінің лингвоелтанымдық реалиялары және әлеуметтік-мәдени ерекшеліктері.Сөйлеу формулалары, жария сөздің, пікірталас жүргізудің клише және стратегиялары.Сөйлеу мәдениетінің негіздері. Оқытылатын тілде сауатты сөйлеу ережелері; оқытылатын тілдің жазбаша және ауызша сөз ережелері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Қарым-қатынас жағдайындағы негізгі шетел тілінің практикумы (В1 деңгейі)
  Несиелер: 7

  Тілдік қатынастағы стильдер, ресми және ауызекі лексика. Мәдениетаралық қарым-қатынас негіздері, мәдени айырмашылықтар, мәдени шок. Стереотиптер және релятивизм. Қарым-қатынас жағдайларындағы тақырыптар бойынша диалогтар.Тұрмыстық міндеттерді шешу, күнделікті іс-әрекетті ұйымдастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Тілдік қарым-қатынас
  Несиелер: 8

  Шет тіліндегі мәтінде актуалды, концептуалды және астарлы ақпаратты айтудың дискурсивті тәсілдері. Негізгі шет тілінде лексикалық, грамматикалық, синтаксистік және стилистикалық нормаларды сақтай отырып дұрыс сөйлеу іскерлігі, нақты коммуникативтік жағдаяттан және белгілі әлеуметтік және жас ортасындағы қарым-қатынастың сипатына қарай қажет коммуникативтік үлгіні таңдау іскерлігі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Негізгі шетел тілінің тәжірибелік курсы (В1 деңгейі)
  Несиелер: 7

  Негізгі шетел тілінің грамматикасы мен лексика практикасы, қыстырма сөздер мен фразаларды оқу. Күнделікті және кәсіби салада қарым-қатынас үшін тілдік құралдар. Шетел мәдениетінің реалиялары, дискуссияның этикалық ережесі, тілдік стильдің стилистикалық ерекшеліктері туралы түсінік.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Аудармадағы IT-технологиялар
  Несиелер: 5

  Аударма құзыреттілігінің техникалық компоненті. Электронды сөздіктер, энциклопедиялар және анықтамалықтар Электрондық мәтін корпусы және аударма. Ауызша аудармадағы электронды ресурстар. Автоматтандырылған аударма жүйесі. Байланыс жүйесі. Автоматтандырылған өңдеу жүйелері. Аудармада электронды ресурстарды кешенді қолдану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Автоматтандырылған аударма
  Несиелер: 5

  Компьютерлік бағдарламаларды гуманитарлық зерттеулерде қолдану. Аудармашының жұмысындағы іздеу жүйелері. Аудармашының жұмысына арналған бағдарламалық қамтамасыз ету. Лингвистикалық корпустар. Аудармашының жұмысын автоматтандыруға арналған бағдарламалық қамтамасыз ету.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Ана тілінің жазу емілесі мен пунктуациясының практикалық курсы
  Несиелер: 5

  Әдеби тіл. Тілдік нормалар. Пунктуация ұғымы және пунктуациялық норма туралы. Қазақ тілінің пунктуациясының негізгі қағидалары. Практикалық орфография мен пунктуация: қателер, талдау, түзету жолдары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Негізгі шетел тілінің тәжірибелік курсы (В2 деңгейі)
  Несиелер: 6

  Іскерлік жиналыстарға қатысуға, өзінің құзырлылықтары шеңберінде міндеттерді нақтылауға қажет лексика. Қарым-қатынастарды, мәдени нормалар мен оларды ұстамау туралы пікірталастар. Келіссөздерге қатысу, қауіпсіздік мәселелерін талқылау. Зайырлы әңгіме жүргізу. Негізгі шет тілінде әдепті, ресми және бейресми стильдердің аспектілері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Қарым-қатынас жағдайындағы негізгі шетел тілінің практикумы (В2 деңгейі)
  Несиелер: 6

  Нақты және абстрактылы хабарламалардың негізгі ойларын түсіну, оның ішінде кәсіби саладағы техникалық тұстарды егжей-тегжейіне дейін түсініп талқылау. Алдын-ала дайындықсыз әртүрлі тақырыптар бойынша пікірталасу. Таныс емес тақырыптарға егжей-тегжей мәтіндер құрау. Алған әсерін, оқиғаларды және талпыныстарды сипаттау. Өз пікірі мен жоспарларын негіздеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Терминологияның тәжірибелік курсы
  Несиелер: 5

  Терминдер туралы заманауи ілімнің негіздері, терминтанудың теориялық мәселелері, практикалық терминологиялық жұмыстың міндеттерін шешудің әдістері мен тәсілдері. Терминологиялық зерттеулердің заманауи бағыттары. Аударматану саласындағы заманауи ғылыми парадигма мен терминология және оның дамуының динамикасы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Шетел тілінің жазу емілесі мен пунктуациясының практикалық курсы
  Несиелер: 5

  Әдеби тіл. Тілдік нормалар. Пунктуация ұғымы және пунктуациялық норма туралы. Шетел тілінің пунктуациясының негізгі қағидалары. Практикалық орфография мен пунктуация: қателер, талдау, түзету жолдары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Фразеологияның тәжірибелік курсы
  Несиелер: 5

  Сөздік қордың жалпы сипаттамасы. Фразеологиялық бірліктердің негізгі өлшемдері. Фразеологияның жүйелілігі. Фразеологиялық бірліктердің жіктемесі. Фразеологиялық тіркестердің шығу тегі. Фразеологиялық тұтастықтар. Фразеологиялық тіркестер. Фразеологиялық сөйлемше, Қазіргі ағылшын тілінің фразеологиялық бірліктердің шығу тегі. Сөйлеу стиліне байланысты бейнелі сөйлемдерді дұрыс қолдану. Фразеологизмдерді қолдану жағдайлары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Іскерлік шетел тілі
  Несиелер: 5

  Іскерлік хат алмасу, іскерлік хаттардың түрлері, іскерлік ұйымдардың түрлері. Түйіндеме жазу, жұмысқа орналасу кезіндегі сұхбаттан өту. Негізгі шет тілінің ресми-іскерлік стилінің ерекшеліктері, іскерлік этикет пен мәдениетаралық қарым-қатынас ережелері. Іскерлік хат алмасуды, сонымен қатар іскерлік терминдерді аударудың жанрлық-стилистикалық ерекшеліктерін дұрыс түсіну. Іскерлік қарым-қатынас саласындағы кәсіби коммуникативтік құзырлылық.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Іскерлік қарым-қатынас тілі
  Несиелер: 5

  Халықаралық байланыстар мен іскерлік қарым-қатынастың мәдениетаралық аспектілері. Телефон арқылы іскерлік келіссөздер жүргізу. Компаниялардың құрылымы мен қызметі. Іскерлік кездесулерді ұйымдастыру мен өткізу; жұмысқа орналасу тәртібі. Ресми және бейресми қарым-қатынастың стандартты коммуникативтік жағдаяттарында қолданылатын лексика-грамматикалық құралдар. Кәсіби және жалпы мәселелерді шешу үшін шетелдік әріптестермен іскерлік кездесулерге қатысу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Қолданбалы бизнес
  Несиелер: 5

  Кәсіпкерлік құрылымдардың экономикалық, ұйымдастырушылық және құқықтық қатынастар жүйесі ретінде кәсіпкерліктің теориясы мен практикасын зерттеу негізінде кәсіпкерлік қызметті жүзеге асырудың практикалық дағдыларын алу.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Кәсіби-бағытталған шетел тілі
  Несиелер: 5

  Әртүрлі сөйлеу стильдері, олардың негізгі шет тіліндегі белгілері мен қолдану салалары арасындағы айырмашылықтар. Ұзақ және күрделі мәтіндерді талдау. Кәсіби салада қатынас жасау үшін тілдік құралдарды қолдану. Идиоматикалық тіркестер мен коллоквализмдер. Логикалық тұрғыдан күрделі құрылымданған хаттар, баяндама немесе мақалалар; кәсіби және көркем әдебиетке түйіндеме және шолулар жазу.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Екінші шетел тілі (А1, А2 деңгейі)
  Несиелер: 5

  Екінші шет тілін оқудың базалық деңгейінде негізгі грамматикалық және лексикалық тақырыптар. Сөйлеу іс-әрекетінің төрт түрі бойынша ауызша және жазбаша тіл негіздерін білу: оқу, тыңдау, жазу және сөйлеу. Екінші шет тілінде негізгі дыбыстау дағдылары.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Экология және тіршілік қауіпсіздігінің негіздері
  Несиелер: 5

  қоғам мен табиғатты дамытудың негіздері, Табиғи ресурстарды ұтымды пайдаланудың қазіргі заманғы тәсілдері, тіршілік әрекетінің қауіпсіздігін құқықтық реттеу, жағымсыз әсерлердің дамуын болжау және төтенше жағдайлардың салдарын бағалау туралы білім мен түсініктерді қалыптастырады

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Құқық негіздері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет
  Несиелер: 5

  Мемлекет, құқық, мемлекеттік-құқықтық құбылыстар туралы негізгі түсініктер. ҚР конституциялық құқығының негіздері. ҚР құқыққорғау органдары және сот. ҚР мемлекеттік билік органдары. ҚР әкімшілік құқық негіздері. ҚР азаматтық және отбасылық құқық негіздері. ҚР еңбек құқығы және әлеуметтік қамсыздандыру құқығы. Сыбайлас жемқорлық үшін құқықтық жауапкершілік. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет қалыптастыру.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Рухани жаңғыру
  Несиелер: 5

  Қазақстан мен қазіргі кезеңнің тарихи тәжірибесінің жаңғыруы. Ұлттық сана ерекшеліктері мен қалыптасуы. "Мәңгілік ел" ұлтжандылық және ұлттық сана үшін оның мәні. Қазіргі заманғы жаһандану әлеміндегі қазақстандық бірлік. Жаңғырту үдерістеріндегі рухани мұра және оның рөлі. Қазіргі заманғы қоғамдық сананың бәсекеге қабілеттілігі мен болжамдық құндылықтары. Меритократикалық қоғам және оның құндылықтары. Қазақстан "білім қоғамы". Қазақстан "ақпараттық қоғам" мен "сандық технологиялар"қоғамы. Рухани жаңғы

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Көркем мәтіндерді оқу және аудару
  Несиелер: 3

  Көркем әдебиет шығармаларын оқу және аудару ерекшеліктері. Көркем аударманың минималды бірліктері: сөз, сөздердің баламалары, фразеологизмдер, паремиялар; поэтикалық шығармаларды оқу және аудару; прозалық көркем шығармаларды оқу және аудару.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Ақпараттық-газет мәтіндерін оқу және аудару
  Несиелер: 3

  Газет мақалалары, брошюра, жадынамалар сияқты ақпараттық мәтіндерді оқу және аудару ерекшеліктері. Ақпараттық аударманың минималды бірліктері: сөз, сөздердің баламалары, фразеологизмдер, паремиялар. Сөз орамдарын оқу. Газет мақалалары атауларының құрылымы. Медиа мәтіндер, газет мақалалары, кесінділері, жарнамаларды оқу және аудару.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Қазақ халқының рухани мұрасы
  Несиелер: 5

  Қазақ халықының рухани мұрасының қалыптасу, даму тарихының күрделі кезеңдерін қамтиды. Ежелгі мәдени құндылықтарды және қазақ халық ауыз әдебиеті терең талданады. Әдебиет пен өнердің түрлі кезендері туралы білімдерін, өзекті теориялық мәселелерін қазіргі ғылымының озық жетістері негізінде жан-жақты, тарихи тұрғыдан қарастырады. Көркем шығармашылықты талдау үшін қажетті терминдер мен түсініктер жүйесі қамтылады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Аударма мәтіндерін редакциялау
  Несиелер: 4

  Аударма мәтіндерін редакциялаудың теориясы мен практикасының теориялық және әдіснамалық негіздері. Аударылған оқу басылымдарын редакциялау. Аударылған ғылыми басылымдарды редакциялау. Аударылған көркем шығарма басылымдарын редакциялау. Аударылған мәтіннің атауын редакциялау. Аударылған жарнама және ақпараттық басылымдарды редакциялау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Мәдениетаралық қарым-қатынас теориясы мен практикасы
  Несиелер: 4

  Тіл және мәдениетаралық қарым-қатынас. Аударма және мәдениетаралық қарым-қатынас. Мәдениетаралық қарым-қатынастың негізгі ұғымдары; мәдениетаралық қарым-қатынас үдерісін зерттеудің ең тиімді әдістері. Төл мәдениеті мен шет тілдік мәдениеттің құндылықтық бағдарлар жүйесі.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Жазбаша аударма машығы
  Несиелер: 5

  Жазбаша аударманың ерекшеліктері, түрлері, кезеңдері мен технологиялары. Бастапқы және соңғы мәтінді талдау, қайтадан қодтау, редакциялау. Түпнұсқа мәтінді талдау, стандартты және стандартты емес аудармашылық мәселелерді анықтау. Әртүрлі тақырыптағы мәтіндерді аударуда аударма трансформацияларын қолдану. Сөздіктер мен анықтамаларды қолдану.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Қарым-қатынас жағдайындағы негізгі шетел тілінің практикумы (С1 деңгейі)
  Несиелер: 6

  Әртүрлі жағдайларда ағылшын тілін еркін және тосыннан пайдалануға жаттығу. Кең көлемдегі антонимдер, синонимдер және тұрақты тіркестерді үйреніп, оларды қолдану. Тілді әлеуметтік, академиялық және кәсіби мақсаттарға пайдалану. Мәтіндегі негізгі ақпаратты бөлу үшін үлгілерді қолдану шеберлігі. Кез-келген күрделілік деңгейіндегі, тақырыптағы және стильдегі хаттар: ресми, жартылай ресми және бейресми.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Редакторлық қызметінің негіздері
  Несиелер: 4

  Редакциялау теориясы мен практикасының пәні, мақсаттары, құрылымы мен міндеттері. Редакторлық талдау туралы жалпы түсінік. Басылымдарды ттипологиялық жүйелеу. Редакторлық бағаның өлшемдері. Аударма барысында редактордың синтаксистік конструкциялармен жұмысы. Аударма барысындағы редакциялаудың логикалық негіздері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Екінші шетел тілі (В1 деңгейі)
  Несиелер: 5

  Екінші шет тілінің грамматикалық және лексикалық аспектілері. Оқиғалардың ықтималдығын сипаттауға арналған етістіктер, шартты сөйлемдердегі инверсиялар, қыстырма сөздер мен сөз тіркестері, әсірефразалық байланыстылық құралдары. Әртүрлі сөйлеу стильдері, олардың екінші шет тіліндегі белгілері мен қолдану салалары арасындағы айырмашылықтар. Сөйлеу іс-әрекетінің төрт түрін дамыту.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Негізгі шетел тілінің тәжірибелік курсы (С1 деңгейі)
  Несиелер: 6

  Негізгі шет тілі тереңдетілген деңгейінің лексикалық тақырыптары. Осы шақ пен өткен шақтағы ырықты және ырықсыз етістердің шақтық формалары, және олардың имплицитті мағынаға байланысты қолданылу ерекшеліктері. Белгілі, белгісіз және нөлдік артикльді қолданудың стилистикалық тәсілдері. Сөйлемде субституттың қолданылуы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Аударма теориясы
  Несиелер: 4

  Аударма стратегиялары мен қағидалары.Аударманың прагматикалық және синтаксистік мәселелері. Аудармадағы мәтіннің жанрлық ерекшеліктері. Аударманың баламалылық және дәлме-дәлділік ұғымдарын, әртүрлі топтағы лексикалық бірліктерді аудару қағидаларын, аударманың әлеуметтік-лингвистикалық және прагматикалық аспектілерін талқылау.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Екінші шетел тілі (В2 деңгейі)
  Несиелер: 4

  Негізінен В2 деңгейі бойынша қарастырылған қарым-қатынастың салалары мен жағдайларына сәйкес курста оқитын тақырыптар шеңберінде ауызша және жазбаша қатынас негіздерін тәжірибелік тұрғыдан меңгеруді қамтамасыз ететін фонетикалық, лексикалық және грамматикалық құбылыстар кеңінен қолданылады.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Арнайы кәсіби шетел тілі
  Несиелер: 5

  Шет тілінде әлеуметтік-коммуникативтік мәнмәтінде ауызша жәна жазбаша қарым-қатынас іскерліктері мен дағдылары, шет тілін меңгерудің жалпыеуропалық құзырлылықтар жүйесіне сәйкес B2 бастапқы деңгейінен С1 деңгейіне өту үшін тілдік және коммуникативтік құзырлылықтарды кезең-кезеңмен қалыптастыру.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Аударманың стилистикалық аспектісі
  Несиелер: 4

  Стиль ұғымының анықтамасы. Норманың категориялары және оның стилистикадағы рөлі. Айтылудың тілдік құралдары. Стилистикалық тәсілдер. Тіл бірлігінің стилистикалық реңкі және оның қомпонентері. Фоностилистика. Интонацияның стилистикалық функциялары. Графостилистика. Лексико-фразеологиялық мәнерлі құралдар және стилистикалық фигуралар, олардың жіктемесі мен қызметтері. Оқытылатын тілдің сөздігінің стилистикалық дифференциациялануы. Сөзжасам мен фразеологияның стилистикалық ресурстары. Грамматикалық мәнерл

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Академиялық мақсаттарға арналған шетел тілі
  Несиелер: 5

  Негізгі шет тілі ұлтаралық қатынас тілі ретінде. Әлемдік ғылымның дамуындағы негізгі шет тілінің орны. Прагматизм және сын. Ауызша және жазбаша тілді білу, дискурс, мәдениет, жанрды талдау және ғылыми мәтіндер жанрын талдай білу. Ғылыми стиль және әдіснама. Ғылыми мақалалар жазу, ғылыми мәтіндерді аудару практикасы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • IELTS үшін ағылшын тілі
  Несиелер: 3

  IELTS тестінің ерекшеліктері. Тыңдау, оқу, сөйлеу және жазу дағдыларын дамыту. Ағылшын тілін тыңдап қабылдау, негізгі ойды, ең маңызды тұстарды бөліп көрсету. Жазбаша сөзді дамыту, грамматиканың деңгейлері. Берілген тақырыпқа шығармалар жазу. Алыс шетелдердегі колледждерде және жоғары оқу орындарындағы академиялық мәтіндерге тақырып пен стилі жағынан ұқсас қысқа үзіндіні түсіну қабілеті.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Шетел тілі арнайы мақсаттар үшін
  Несиелер: 5

  Негізгі шет тілінің әлем бойынша кәсіби ортадағы рөлі. Ұлтаралық қатынас тілі. Ресми мәтіндер үлгілері, ерекше грамматикалық құрылымдар. Арнайы лексика.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Заңтану саласындағы аударма
  Несиелер: 5

  Құқықтық лингвистика және заң мәтіндерін аудару ерекшеліктері. Заң саласындағы аударманың терминологиясы мен реалиялары. Заң тілінің жалпы және арнайы нормалары. Заң ғылымы мен сараптамасының тілі. Әртүрлі құқықтық саладағы материалдарды аудару қиындықтары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • TOEFL үшін ағылшын тілі
  Несиелер: 3

  TOEFL тестінің ерекшеліктері. Тыңдау, оқу, сөйлеу және жазу дағдыларын дамыту. Шет тіліндегі ауызекі сөзді қабылдау, негізгі ойды, ең маңызды тұстарды бөліп көрсету, қорытынды жасау, сұрақтарға жауап беру қабілеті. Жазбаша сөзді түсіну қабілеті. Тұрақты құрылым бойынша және талап етілетін қорытындымен берілген тақырыпқа шығармалар жазу.Академиялық сипаттағы ерекше мәтіндермен жұмыс істеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Іскерлік корреспонденция аудармасы
  Несиелер: 5

  Шет тілінің іскерлік қатынас құралы ретінде ауызша және жазбаша формаларын меңгеру, коммуникативтік мақсатты жүзеге асыруға қажет арнайы дағдылар мен іскерліктерді қалыптастыру. Іскерлік корреспонденция аудармасының прагматикалық аспектілері. Іскерлік корреспонденция аудармасындағы грамматикалық қиындықтар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Негізгі шетел тілінің тәжірибелік курсы (С2 деңгейі)
  Несиелер: 9

  Ерекше және кәсіби сипаттағы мәтіндер мен хат алмасу. Ұзақ монолог-сөз, кәсіби ұсынылым беру, мақалалар, эссе және түйіндеме жазу. Тілде сөйлеушілерге бағытталған түпнұсқа материалды тыңдау. Қол жеткізген ақпаратты талдау және анық емес деректер мен сөйлемдерді табу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Көркем аударма практикасы
  Несиелер: 5

  Отандық және шетелік аударматанудағы көркем мәтінді аударудың негізгі тәсілдері. Көркем аударма теориясының негізгі ұғымдары: көркем аударманың мәдениетаралық делдалдықтың құралы ретіндегі міндеттері мен рөлі. Мәтін түрлерінің жанрлық-стильдік жіктемесі.Негізгі аудармашылық стратегиялар мен аудармада баламалылыққа жету тәсілдері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Экономика саласындағы аударма
  Несиелер: 5

  Экономика саласындағы аударма және экономикалық мәтіндерді аудару ерекшеліктері. Аударманың нормативті аспектілері. Экономика саласындағы аударманың терминологиясы мен реалиялары. Тілдің жалпы және арнайы нормалары. Экономиканың әртүрлі саласындағы материалдарды аудару қиындықтары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Табиғи ресурстар саласындағы аударма
  Несиелер: 5

  Ағылшын тіліндегі экологиялық бірліктерді оқудың теориялық негіздері. Ағылшын тіліндегі экологиялық лексиканың берілу тәсілдері. Ағылшын тіліндегі күрделі экологиялық лексиканың құрылымы мен жасалуы. Экология және табиғатты пайдалану саласындағы терминология мен аударма реалиялары. Табиғатты пайдалану мен қалдықтарды жарату саласындағы мәтіндер аудармасы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Ауызша аударма машығы
  Несиелер: 5

  Ауызша аударма техникасы туралы базалық теориялық ережелер. Байланыс, біріктіру және бөлу, предикация аударманың мәселесі ретінде. Аудармада сөйлемдерді біріктіру және бөлу. Аудармада экстралингвистикалық факторларды және аударма мәтінінің адресатын ескеру. Аударма стратегиялары арасында таңдау мәселесі. Мамандар, оқушылар, дайындалмаған аудитория, балалар үшін аударма жасау.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Екінші шетел тілі (В2-тереңдетілген деңгейі)
  Несиелер: 6

  В2 деңгейі бойынша қарастырылған қарым-қатынастың салалары мен жағдайларына сәйкес курста оқитын тақырыптар шеңберінде ауызша және жазбаша қатынас негіздерін меңгеру.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Қарым-қатынас жағдайындағы негізгі шетел тілінің практикумы (С2 деңгейі)
  Несиелер: 9

  Тұрмыстық тақырыптардан бастап күрделі мамандандырылған тақырыптардағы қарым-қатынас жағдаяттары, тереңдетілген деңгей лексикасын, жаргонизмдер мен терминдерді тереңдетіп оқу. Сөйлеуде әртүрлі грамматикалық құрылымдарды қолдану тәжірибесі. Кез-келген акцентте және шу деңгейінде ауызекі сөйлеуді қабылдауға жаттығу. Күнделікті қарым-қатынас тіліне, сонымен қатар фразалық етістіктер, тұрақты тіркестер, сленгтерді қолданудың қыр-сырлары мен ерекшеліктеріне оқыту.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Ақпараттық аударма практикасы
  Несиелер: 5

  Ақпараттық аударманың(АА) негізгі қызметі. Ақпараттық аударма ұғымы. Ақпараттық аударманың түрлері. Ақпараттық аударманың лексикалық мәселелері. Аударма сәйкестіктерінің түрлері. Аударма мәтінін сапалы бағалау. Баламалылық және барабарлық - аударма қызметінің нәтижесін сапалы бағалаудың негізгі өлшемдері ретінде. Ақпараттық хабарламаларды, тақырыптық мақалаларды, жарнамаларды, сұхбаттарды, эсселерді аудару ерекшеліктері. Ресми құжаттардың лингва- прагматикалық ерекшеліктері. Жеке және заңды тұлғалардың құжа

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Код ON1

  Қазақстанның қазіргі тарихын, философияcын, қоғамдағы рухани процестердің рөлін, жеке және заңды тұлғалардың құқықтарын қорғау саласындағы тараптардың құқықтық мүдделерін, кәсіпкерлік қызметті жүзеге асырудың экономикалық және әлеуметтік жағдайларын, адам мен табиғи ортаға зиянды және қауіпті факторлардың әсерін, латын графикасының негізгі ұғымдарын; тарихи, философиялық, экономикалық, құқықтық, идеялық-мәдени, экологиялық және өзін-өзі қамтамасыз ету бағыты бойынша жедел жаңғырту кезеңінде дамудың қазақстандық моделін қалыптастыруға белсенді қатыса отырып, зияткерлік дамыту мақсатында физикалық қасиеттерді дамытады.

 • Код ON2

  Оқытылатын тілдің әлеуметтік таңбаланған тілдік бірліктерін дұрыс қолдана отырып, яғни орфография, фонетикалық жүйе, грамматикалық құрылым, шет тілдерінің лексика-фразеологиялық бірліктерінің қажетті көлемі және функционалдық-стилистикалық сипаттамаларды қолданып; кәсіби қызмет міндеттерін шешу үшін тілде ауызша және вербалды емес қарым-қатынасқа түсіп; ақпаратты және құбылысты талдайды, жинақтайды және қайта өңдей алады.

 • Код ON3

  Қоғамның дамуындағы АКТ ерекшеліктерін, ДК аппараттық және бағдарламалық қамтамасыз етілуін, желілік, мультимедиялық және интернет-технологияларды, негізгі Smart және Е-технологияларды біледі. MT және TM (аударма жады) жүйелерінің және CAT басқа да жүйелерінің (терминологиялық базалар, корпустарды талдау, конкордансерлер және т.б.), қағидаларын біледі, олардың аударма міндеттерін шешудегі орнын біледі. Promt және Trados аудармасын автоматтандыру жүйесін әртүрлі функционалдық стильдер мен типтердің мәтіндерін жазбаша аудару үшін қолдана алады.

 • Код ON4

  Шет тілдерде жазбаша және ауызша сөйлеуді жүзеге асыру дағдыларын базалық деңгейде қарым-қатынастың барлық салаларында олардың фонетикалық ұйымдастырылуы, грамматикалық құрылысы, жылдамдығын, нормаларын, тұрақты қолданысын және стилін сақтауын есепке ала отырып, сөйлеу қарым-қатынасында жеке және кәсіби мәдениетті, рухани-адамгершілік сенімдерді көрсетеді; қарым-қатынастың барлық салаларында коммуникативтік міндеттерді қойып, оны шешеді.

 • Код ON5

  Орфографиялық сауаттылық. Тілдің пунктуациялық және грамматикалық ережелері, сөйлеу әрекетінің барлық түрлерінде ойды стилистикалық сауатты баяндау; өңдеу және өңдеу дағдыларын меңгеру (мысалы, түзету, редакциялау, түсініктеме беру), аударма лингвистикасы саласындағы өз білімдерін бөтен аудармаларды бағалау мен сыни талдауға қолдану, жазбаша аудармаларды редакциялау.

 • Код ON6

  Логика-әдіснамалық, психологиялық дәйектеме негіздерін, тілдік қатынастың стратегиялары мен тактикасын, сөйлеу мәдениеті нормаларын қолданады. Тиімді қарым-қатынасқа жету мақсатында бастапқы мәтіндегі ақпаратты талдайды және жалпылайды. Ауызша және жазбаша сөйлеу мәдениетіне, мәдениетаралық қарым-қатынастағы ауызша және жазбаша сөйлеудің әртүрлі түрлеріне машықтанады.

 • Код ON7

  Ана тілі және оқып жатқан тілдерінде сөйлеушілердің концептуалды және тілдік дүние бейнелерінің арасындағы негізгі айырмашылықтары туралы білімін көрсетеді.Мәдениетаралық қарым-қатынас саласындағы білімін қолданады. Шет тілдік қоғамда қабылданған өзін-өзі ұстаудың этикалық және өнегелілік нормаларын сипаттайды (мысалы, туристік топты сапарға алып шыққанда, іскерлік келіссөздер жүргізгенде, ресми делегацияларды келіссөздермен қамтамасыз еткен жағдайда), мәдениетаралық қарым-қатынаста даулы жағдайлардың пайда болу көздерін анықтауға, мәдениетаралық өзара іс-қимылдың нақты жағдайларында ыңғайсыздық себептерін анықтауға және жоюға қабілетті

 • Код ON8

  Түпнұсқаны тиісті деңгейде қабылдауды қамтамасыз ететін аударма алдындағы мәтінді талдау; аударманы жасауға дайындық әдістемесін меңгеру; бұған ақпараттық ізденіс жасау, анықтама әдебиеттерін (оның ішінде арнайы) және ақпараттық технологияларды қолдана отырып,экономикалық салада, табиғи ресурстар саласында, заңтану саласында қажет тезаурус құру, сонымен қатар ұқсас мәтіндер негізінде глоссарий дайындау іскерлігі жатады.аударманың барлық түрлерін орындау кезінде эквиваленттілік пен репрезентативтіліктің қажетті деңгейіне қол жеткізу үшін аударма трансформациясын пайдалану.; аударма стилистика тұрғысынан өңдеу.

 • Код ON9

  Аударма жүзеге асырылатын әлеуметтік және экономикалық жағдайды талдау негізінде аударма қызметінің экономикалық тиімділігін бағалау және есептеу әдістемесін білу; өзінің кәсіби қызметіне қатысты бөлігінде еңбек және жұмыспен қамту нарығында бағдарланады (экзистенциалды құзыреттілік дағдыларының жүйесі бар - еңбек нарығын зерделеу, түйіндемелер жасау, әлеуетті жұмыс берушімен әңгімелесу және келіссөздер жүргізу); кәсіби және корпоративтік этика саласында терең білімді меңгеру;

 • Код ON10

  Экономикалық, табиғи ресурстар, заңтану саласында іскерлік құжаттың барлық түрлерін IT-технологияларын қолдана отырып аудармашының жұмыс істейтін тілдерінде құрастыру, редакциялау, қысқаша мазмұндау және жүйелеу қабілеті; публицистикалық, медиа және де басқа мәтіндерді; аналитикалық шолуларды; жария сөзді; ақпараттық, мәдени, білім беру кампанияларының сценарийлерін және т.б. аударма тілінде жазбаша сөйлеуді құрастыруға тән ресми, бейтарап және бейресми қатынас регистрлерінің негізгі ерекшеліктерін меңгерген.

 • Код ON11

  Ауызша ілеспелі аударма және қағаздан аударуды лексикалық баламалылықты, грамматикалық, синтаксистік және стилистикалық нормаларды және бастапқы мәтіннің темпоралды сипаттамаларын ұстана отырып жасай алады. Жазбаша және ауызша аударма процесін ұйымдастыру әдістемесін меңгереді және кәсіби қызмет нәтижелерін жан-жақты талдау негізінде әдістемелік тәсілдерді шығармашылықпен әзірлеуге және жетілдіруге қабілетті

 • Код ON12

  Жазбаша және ауызша аудармаларда лексикалық, грамматикалық және стилистикалық баламалыққа қол жеткізу стратегиясы мен құралдарын, сондай-ақ лексикалық баламалылық нормаларын жазбаша аудармада тілдің нормаларына (лексикалық, грамматикалық және стилистикалық) сәйкес мәтінді ресімдеу дағдыларын қолдана алады.

 • Код ON13

  Ауызша ретті және қағаздан ауызша аударманы жүзеге асыру үшін шет тілде сөйлеушілердің қабылдаған вербалды және бейвербалды қатынас нормаларын ұстанады, сөйлемді грамматикалық, лексикалық, фонетикалық нормаларға сәйкес дұрыс құрастырады.

 • Код ON14

  Әр түрлі функционалдық стильдер мен үлгідегі мәтіндерді шетел тілінен орыс/қазақ тіліне және орыс/қазақ тілінен шет тіліне жаза отырып, репрезентативті ауызша жүйелі аударма орындау кезінде қысқартылған аударма жазба жүйесін қолдану

 • Код ON15

  Аударма стратегиясын анықтауға және аудару кезінде баламалыққа қол жеткізу үшін аударма міндеттерін шешудің стандартты тәсілдерін қолдануға; түпнұсқаның мәтінін қажетті баламалылық деңгейінде аударма мәтініне түрлендіру әдістемесін қолдануға; кәсіби қарым-қатынастың нақты жағдайларында аударманы орындауда дербестікті дамыту мақсатында аударма қызметінің нәтижелеріне қатысты өзін-өзі бағалауды жүзеге асыруға қабілетті.

6B02302 6B02302 Аударма ісі
Бакалавриат

Зулқарнай Алдамжар атындағы Қостанай әлеуметтік-техникалық университеті

БББТ: B036 Аударма ісі

Инновациялық білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B02302 Аударма ісі
Бакалавриат

Ш. Уәлиханов атындағы Көкшетау университетi

БББТ: B036 Аударма ісі

Инновациялық білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B02302 Аударма ісі
Бакалавриат

Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті

БББТ: B036 Аударма ісі

Инновациялық білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B02302 Аударма ісі
Бакалавриат

Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті

БББТ: B036 Аударма ісі

Инновациялық білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B02302 Аударма ісі (ағылшын тілі)
Бакалавриат

А.Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университеті

БББТ: B036 Аударма ісі

Инновациялық білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B02302 Аударма ісі
Бакалавриат

Инновациялық Еуразия университеті

БББТ: B036 Аударма ісі

Инновациялық білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B02302 Aударма ісі (шығыс тілдері)
Бакалавриат

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

БББТ: B036 Аударма ісі

Инновациялық білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B02302 Қолданбалы лингвистика
Бакалавриат

M.S. Narikbaev atyndaǵy KAZGUU Universiteti

БББТ: B036 Аударма ісі

Инновациялық білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Ағылшын тілі
6B02302 Шетел филологиясы
Бакалавриат

Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті

БББТ: B036 Аударма ісі

Инновациялық білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Ағылшын тілі
6B02302 Шетел филологиясы
Бакалавриат

Шет тілдер және іскерлік карьера университеті

БББТ: B036 Аударма ісі

Инновациялық білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B02302 Аударма ісі
Бакалавриат

Семей қаласының Шәкәрім атындағы университеті

БББТ: B036 Аударма ісі

Инновациялық білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B02302 Аударма ісі
Бакалавриат

Ш.Есенов атындағы Каспий мемлекеттік технологиялар және инжиниринг университеті (Yessenov University)

БББТ: B036 Аударма ісі

Инновациялық білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B02302 Аударма ісі
Бакалавриат

Сулейман Демирел атындағы университет

БББТ: B036 Аударма ісі

Инновациялық білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Ағылшын тілі
Top