Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B05401 Математика в А.Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университеті

 • Экология және тіршілік қауіпсіздігі
  Несиелер: 5

  Пән экологияны қорғау туралы ойды және табиғи экожүйелер мен техносфералардың қызмет етуінде қауіпті және төтенше жағдайлардың алдын алу қабілетін қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
 • Математикалық талдау I
  Несиелер: 5

  Пән жиындар теориясы мен сандық тізбектерді білуге, математикалық логика символдарын қолдануға; нүктедегі функцияның шегін анықтауға; бір айнымалы функцияның туынды және дифференциалын шешуге; бір айнымалы функцияны зерттеуде экстремумын, дөңестігін, ойыстығын және функцияның иілу нүктесін табуға мүмкіндік береді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Сызықтық алгебра
  Несиелер: 3

  Пән фундаменталды алгебра білімдерімен қамтамасыз етеді, сандық сақиналарда және өрістерде, көп қырлы сақиналарда сызықты алгебра есептерін шеше білуді дамытады. Анықтауыштар теориясында, матрицалардың алгебрасында, Евклид кеңістіктерінде кездесетін ұғымдарды қолдануға ықпал етеді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Математикалық талдау II
  Несиелер: 4

  Пән анықталған және анықталмаған интегралдар бойынша білімдермен, белгілі интегралдарды қолдану; сандық және функционалдық қатарлармен қамтамасыз етеді. Интегралдаудың әртүрлі әдістерін қолдануға және геометрияда, механика мен физикада белгілі бір интегралдарды қолдануға ықпал етеді; қатарлардың ұқсастығын зерттей алады және функцияны дәрежелік қатарға жіктей алады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Қазақ тілінде іс құжатын жүргізу
  Несиелер: 3

  Пән студенттерде нормативтік құқықтық актілердің ережелерін ескере отырып, құжаттарды дұрыс ресімдеудің практикалық дағдыларын қалыптастырады. Құжаттардың түрлері, олардың деректемелері оқытылады. Студенттер іскерлік қағаздарды құрастыру үшін қажетті терминологиялық және синтаксистік минимумды меңгереді. Іс жүргізуді дамыту тарихы мен іскерлік қарым-қатынас мәдениеті, іс жүргізудің теориялық және практикалық аспектілері туралы ақпарат беріледі.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Құқық және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері
  Несиелер: 5

  Пән аясында студенттер мемлекет және құқықтың негізгі ұғымдары мен категорияларын, құқықтық қатынастарды және Қазақстан Республикасы құқығының түрлі салаларының негіздерін зерделейді. Пән сыбайлас жемқорлыққа қарсы тұру бойынша білім жүйесін және осы негізде құбылысқа қатысты азаматтық ұстанымды қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Экономика және кәсіпкерлік негіздері
  Несиелер: 5

  Пән экономикалық ойлау түрін, бәсекелестік ортада кәсіпорындардың табысты кәсіпкерлік қызметін ұйымдастырудың теориялық және практиикалық дағдыларын қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Кәсіби қазақ (орыс) тілі
  Несиелер: 5

  Пән мемлекеттік және шет тілдерін кәсіби қызметте, ғылыми және практикалық жұмыста, мемлекеттік және шет тілдеріндегі әріптестерімен іскерлік қарым-қатынаста қолдану дағдыларын, мемлекеттік және шет тілдері құралдарымен шешуге қабілетті маманның коммуникативтік құзыреттілігін қалыптастырады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Дискретті математика және математикалық логика
  Несиелер: 5

  Теориялық-жиын теңдіктерін дәлелдеу үшін операциялардың қасиеттерін қолдануға; бейнелеу түрлерін анықтауға және бейнелеу композициясын табуға; комбинаториканың негізгі ұғымдарын меңгеруге ықпал етеді. Есептерді шешу кезінде осы ұғымдарды қолдана білуді дамытады; алгоритмдердің дұрыстығын негіздеу және олардың күрделілігін бағалау; алгоритмдерді қолдану және сөздерге Тьюринг машиналарын қолдану кезінде практикалық дағдыларды дамытады; қазіргі дискретті математиканың әдістері мен бағдарламалаудағы оның қосымшалары туралы түсініктерді қалыптасты��ады; алгоритмдердің дұрыстығын негіздеу және олардың күрделілігін бағалау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Математикалық логика және алгоритмдер теориясы
  Несиелер: 5

  Пән сөйлем логикасының абстрактілі математикалық аппаратын, предикат логикасын, инженерлік есептер мен мәселелерді формализациялау және жүйелік талдау жүргізу үшін дәстүрлі емес логикаларды қолдануға, логикалық бағдарламалау дағдылары және олардың уақыт және сыйымдылық күрделілігін бағалай отырып, әртүрлі есептерді шешу алгоритмдерін құрастыруға ықпал етеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Математикалық талдау III
  Несиелер: 5

  Қолданбалы есептерге математикалық талдау жүргізуге, функцияны Фурье қатарына орналастыруға, қатарлар мен интегралдарды жинақтылыққа зерттеу, параметрлерге байланысты интегралдардың жинақтылығын зерттеу дағдыларын меңгеруге қабілетті.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Көшбасшылық негіздері
  Несиелер: 5

  Бұл пәнді зерделеу кезінде студенттер кәсіпорын, аймақ және ел деңгейінде әсер ету әдістерін, стильдерін, көшбасшылық қасиеттерін қолдану жолымен адамдардың мінез-құлығын және өзара әрекеттесуін тиімді басқару методологиясы мен практикасын игереді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Аналитикалық геометрия
  Несиелер: 5

  Пәнді оқу практикалық есептерді шешуге, практикада туындайтын мәселелерді өз бетінше оқу үшін математикалық әдебиетті қолдануға мүмкіндік береді. Болашақ кәсіби қызмет саласында математикалық әдістер мен ұғымдарды қолдана білуді дамытады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Математикалық анализ бөйынша практикум
  Несиелер: 5

  Пән дифференциалдық және интегралдық есептеу білімін қалыптастырады. Практикалық есептерді шешу үшін математикалық әдістерді, физикалық заңдарды және есептеу техникасын қолдануға ықпал етеді. Функционалдық талдау элементтері; дифференциалды және интегралды есептеу аппараты; тиісті кәсіби, әлеуметтік, ғылыми және этикалық мәселелер бойынша пікірлерді қалыптастыру үшін қажетті математикалық логикасы бар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Математикалық талдау IV
  Несиелер: 5

  Пән екі есе және үш есе интегралдарды есептеуді; қисық сызықты интегралдарды қолдануды; бірнеше айнымалылардың функциясын интегралдауды; шартты экстремумдарды табуды, беттік интегралдарды есептеуді іскерлікпен қамтамасыз етеді. Еселі интегралдарды есептеу; беттік және қисық сызықты интегралдарды есептеу дағдыларын қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Дифференциалдық теңдеулер
  Несиелер: 5

  Дифференциалдық теңдеулер мен олардың жүйелерін интеграциялау; курстың қолданбалы есептері үшін модельдерді құру дағдыларын дамытады. Дифференциалдық теңдеулерді шеше білуге, сипаттамалық теңдеуді құрастыруға және тұрақты коэффициенттермен біртекті СДТ шешімдерінің фундаментальдық жүйесін табуға; тұрақты коэффициенттермен СДТ оң жағында квазикөпмүшелік бойынша жеке шешімнің түрін табуға мүмкіндік береді. Қарапайым дифференциалдық теңдеулерді мәтіндік сипаттау бойынша құрастыру; физикалық үрдістің сипаттамасы бойынша жеке туындыда типтік дифференциалдық теңдеулерді құрастыру; функциялардың дәрежелік қатарлары мен тригонометриялық қатарларға ыдырау арқылы жуықтап шешу әдістерімен дағдысын қалыптастырады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Нақты талдау
  Несиелер: 5

  Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы Лебег интегралы мен өлшенетін функциялар мен жиындар туралы өлшем теориясын құру әдістерін; лебегтің интегралды құру конструкциясын; Риман мен Лебег интегралдарын салыстырудың негізгі түсініктері мен анықтамаларын біледі. Алған білімді нақты жағдайларда қолдана алады; нақты талдау теориясын қолдану ұғымдары мен принциптерін және негізгі іргелі теоремаларды пайдаланатын математиканың аралас салаларында бағдарланады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Кәсіби бағытталған шет тілі
  Несиелер: 5

  Пән шет тілін кәсіби қызметте, ғылыми және практикалық жұмыста, шет тіліндегі әріптестермен іскерлік қарым-қатынаста пайдалану дағдыларын, шет тілі құралдарымен шешуге қабілетті маманның коммуникативтік құзыреттілігін қалыптастырады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Кодтау теориясы
  Несиелер: 5

  Пән әр түрлі құбылыстар мен процестерді зерттеу үшін ақпаратты беру, сақтау және қорғау әдістерін, шуылмен байланыс арналары бойынша ақпаратты беру есептерін шешу үшін кодтау теориясының әдістерін, ақпаратты қорғаудың криптографиялық әдістерін қолдана білуді дамытады. Негізгі сызықты, оның ішінде циклдық кодтарды кодтау және декодтау дағдыларын қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Сандар теориясы
  Несиелер: 5

  Пән сандардың теориясы бойынша негізгі ұғымдармен, анықтамалармен, белгілеулермен, типтік есептерді шешу әдістерімен, негізгі теоремалардың дәлелдемелерімен, негізгі әдістермен және сандар теориясының жетістіктерімен қамтамасыз етеді. Бүтін сандардың ЕҮОБ мен ЕКОЕ табуына; үздіксіз бөлшек түрінде рационалды санды ұсынуға; салыстыру теориясы бойынша есептерді шешуге ықпал етеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Ықтималдықтар теориясы және математикалық статистика
  Несиелер: 5

  Пәнді меңгеру нәтижесінде білім алушы Комбинаториканың негізгі ұғымдарын, Ықтималдықтар теориясының және математикалық статистиканың негіздерін біледі. Ықтималдық және статистикалық есептерді шешуге стандартты әдістер мен модельдерді қолдануға; статистикалық есептерді шешу кезінде есептік формулаларды, кестелерді, кестелерді пайдалануға; комбинаторика элементтерін пайдалана отырып оқиғалардың ықтималдығын есептеуге мүмкіндік береді. Базалық деңгейде аралас жаратылыстану-ғылыми пәндерді және кәсіптік цикл пәндерін оқыту үшін күнделікті ө��ірде қажетті ықтималдықтар теориясы мен математикалық статистиканы меңгерген.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Ойындар теориясы және амалдарды зерттеу
  Несиелер: 5

  Пән математикалық модельдеудің негізгі принциптерін, операцияның мақсатын тапсыру тәсілдерін; антагонистік ойындардың негізгі қасиеттерін; матрицалық ойындардың негізгі қасиеттерін және оларды шешу әдістерін; статистикалық ойындарды шешудің әртүрлі тәсілдерін қалыптастырады. Операцияларды зерттеу моделін құруға, операцияның мақсатын қалыптастыруға ықпал етеді; қарама-қайшы емес қызығушылықтары бар ойындарда ымыралы шешімдер табуға қабілетті.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Функционалдық талдаудың элементтері
  Несиелер: 5

  Пән сызықты нормаланған және метрикалық кеңістіктер теориясының негізгі түсініктері мен әдістерін, банах және гильберттік кеңістіктерді, сызықтық операторлар мен функционалдар теориясын білумен қамтамасыз етеді. Тереңдетілген кәсіптік білімді талап ететін кәсіби қызмет барысында туындайтын мақсаттарды қою, тұжырымдау және міндеттерді шешу, математиканың нақты міндеттерін және білімнің аралас салаларын шешу үшін функционалдық талдау әдістерін тиімді қолдану білігін қалыптастырады.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Математикалық физика теңдеулері
  Несиелер: 5

  Пән қазіргі есептеуіш техниканы пайдалана отырып, жеке туындыларда теңдеудің есептерін шешу әдістерін қолдана білуді, сапалы математикалық зерттеулерді жүргізе білуді дамытады. Әртүрлі типтерге (гиперболалық, параболалық және эллиптикалық) жататын математикалық физиканың негізгі есептерін шешу дағдыларын дамытады.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Шешім қабылдау теориясы
  Несиелер: 5

  Пән экономикалық нысандарды зерттеу және талдау үшін қолданылатын шешімдерді қабылдау теориясының теориясы мен практикасының әдістерімен, теориялық негізделген шешімдерді өңдеу алгоритмдерімен және әдістерімен таныстырады; экономикалық талдауды орындау үшін шешімдерді таңдау және қабылдау әдістері мен рәсімдерін тиімді қолданудың, қойылған міндеттерді жақсы шешуді іздеудің практикалық дағдыларын қалыптастырады; білім алушыларда анықталған жағдайда да, белгісіздік және қауіп жағдайында да шешімдердің ең жақсы нұсқаларын табу әдістері саласындағы білімді тереңдету.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Аналитикалық функциялар теориясы
  Несиелер: 5

  Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы өз білімін практикалық міндеттерді шешуге қолдана алады, тәжірибеде туындайтын мәселелерді өз бетінше зерделеу үшін математикалық әдебиетті қолдана алады; болашақ кәсіби қызмет саласында кешенді айнымалы функциялардың интегралдау түсініктері мен әдістерін қолдана алады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Педагогикалық шеберлік
  Несиелер: 5

  Пән студенттерде мұғалімнің кәсіби қызметінің тұтас құрылымы, оның жеке тұлғасы туралы түсініктерді, педагогикалық шеберліктің мәні мен мазмұнымен танысу, педагогикалық шеберліктің құрылымдық құраушы негіздерін: педагогикалық қабілеттерді, педагогикалық техниканы және педагогикалық әсер ету құралдарын, театр педагогикасы мен шешендік өнер элементтерін меңгерту. Педагогикалық процестің заңдылықтарына, принциптеріне, тәрбие тетіктеріне сәйкес оқу-тәрбие жұмысын жүзеге асыруға; оқушылармен оқу-тәрбие үрдісінің жағдайын диагностикалау және олардың одан әрі дамуын болжауға қабілетті.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Қаржылық үрдістердің математикалық модельдері
  Несиелер: 5

  Пән модельдердің жіктелуі, экономикалық-математикалық модельдер шеңберінде оңтайлы шешімдерді іздеу негіздері, микроэкономикалық модельдер бойынша білім береді. Экономикалық-математикалық модельдерді әзірлеу және олардың көмегімен экономикалық және қаржылық процестерді талдау мен болжауды жүзеге асыру; экономикалық-математикалық модельдер негізінде оңтайлы шешімдерді қалыптастыру; нақты экономикалық объектінің жұмыс істеу параметрлерін бағалау және тәуекел жағдайында практикалық шешімдер қабылдау үшін ұсыныстарды қалыптастыру іскерліктерін қамтамасыз ��теді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Кешен айнымалы функциясының теориясы
  Несиелер: 5

  Пәнді оқу нәтижесінде студент комплексті айнымалы және операциялық есептеудің негізгі теорияларын біледі. Нақты қолданбалы есептерді қою және шешу үшін комплексті айнымалы функциялар теориясының теориялық ережелері мен функциялар теориясының әдістерін қолдану мүмкіндігін анықтауға ықпал етеді; есептеулердің көмегімен интегралдарды шешуге, функциялардың Тейлор мен Лоран қатарына ыдырауына негізгі есептерді шешуге, дифференциалдық және интегралдық теңдеулерді шешуге операциялық есептеу әдістерін қолдануға қабілетті.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Сызықтық алгебраның сандық әдістері
  Несиелер: 5

  Скалярлық теңдеулерді және сызықты теңдеулер жүйесін шешудің сандық әдістерін, орташа квадраттық жақындаудың және функциялардың интерполяциясының әдістерін, сандық интегралдау және дифференциалдау әдістерін, қарапайым дифференциалдық теңдеулерді және жеке туынды теңдеулерді шешудің сандық әдістерін қолдануға ықпал етеді. Сандық әдісті дұрыс таңдауды, алынған сандық шешімнің дәлдігін (қателігін) талдауды, өз бетінше оқу үшін математикалық әдебиетті пайдалануды қамтамасыз етеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Сақтандыру математикасы
  Несиелер: 5

  "Сақтандыру математикасы" пәні сақтандыру қорларын қалыптастыру, бөлу және пайдалану теориясын және практикасын зерделеуге ықпал етеді, олар төлейтін сақтандыру табақтарынан (сақтандыру сыйлықақыларынан) құралатын ақша қоры есебінен оқиғалардың (сақтандыру жағдайларының) қоғамдық өсімін үздіксіздігін қамтамасыз ету үшін қажет. Ғылыми-зерттеу және өндірістік ұжым құрамында жұмыс істей білуді және кәсіби қызметтің міндеттерін шешуді дамытады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Актуарлық математикаға кіріспе
  Несиелер: 5

  Пән алған білімдерді кәсіби функцияларды орындау кезінде туындайтын міндеттерді шешу үшін қажетті деңгейде тану әдістерімен мамандыққа сәйкес пайдалануға мүмкіндік береді. Өмір сүру сипаттамасын таба білуді дамытады; біржолғы нетто-сыйлықтар үшін рекурренттік формулаларды қолдану. Тұрақты және үздіксіз нетто-сыйлықтарды есептеу дағдыларын қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Педагогика және психология
  Несиелер: 5

  Пән педагогиканың жалпы негіздерін, қазіргі заманғы білім беру мәселелерін және оның қазіргі әлемдегі рөлін, болашақ кәсіби қызметтің әлеуметтік-педагогикалық аспектілерін, жеке тұлға мен іс-әрекет психологиясын қалыптастырады. Педагогиканың негізгі категорияларын анықтауға; белгіленген мәселелер шеңберінде педагогиканың мақсаттары мен міндеттерін қалыптастыруға ықпал етеді. Мұғалімнің кәсіби қызметін талдау дағдысына; теориялық білімді практикада барабар қолдануға ие.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Заманауи қаржылық талдаудың құралдары
  Несиелер: 5

  Пән қаржылық есептілікті талдау әдіснамасын, талдау әдістерін, тәсілдерін және әдістерін, қаржылық есептілікті талдау үшін ақпарат көздерін, қаржылық есептілікті талдау көрсеткіштерін есептеу әдістемесін, қаржылық есептілікті талдау нәтижелерін пайдалану бағыттарын қалыптастырады. Қаржылық есептілікті талдау үшін ақпараттық базаны қалыптастыруға және бағалауға; қаржылық есептілікті талдау көрсеткіштерінің есептеулерін жүргізуге; EXCEL электрондық кестелерін әзірлеуге; EXCEL кіріктірілген қаржы функциялары мен құралдарын пайдалануға қаржылық есептілікті талдау нәтижелері бойынша талдау қорытындысын дайындауға ықпал етеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Сандық әдістер
  Несиелер: 5

  Пән шешім қабылдау есептерін модельдеу дағдыларын және нақты проблемалық жағдайларда шешім қабылдау теориясының модельдері мен алгоритмдерін пайдалануды қамтамасыз етеді. Пән тақырыбы бойынша есептерді шешу: алгебралық және трансценденттік теңдеулер жүйесін; сызықты алгебралық теңдеулер жүйесін; функцияларды интерполирлеу; сызықты емес теңдеулер жүйесін жуықтап шешу дағдыларын дамытады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Операторлар теориясы
  Несиелер: 5

  Пән сызықты, метрикалық, нормаланған, евклидтік, гильберттік, толық, банах кеңістіктерін білімдермен, анықтамалармен және мысалдармен қамтамасыз етеді; сызықтық функционал мен сызықтық оператордың қасиеттері мен анықтамалары; операторлар теориясының негізгі түсініктерін анықтау; операторлардың үздіксіздігі мен шектеулілігінің өзара байланысы; сызықтық оператордың меншікті сандар мен меншікті векторларын анықтау білімдерімен қамтамасыз етеді.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Ақпараттық технологиялар
  Несиелер: 3

  Пән Кәсіби бағытталған ақпараттық жүйелерде деректерді жинау, орналастыру, сақтау, жинақтау, қайта құру және тарату, компьютерлік және телекоммуникациялық құралдарды қолдану, ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз етудің негізгі әдістері мен тәсілдерін білу дағдыларын қалыптастырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Тәуекелдік теориясы
  Несиелер: 5

  Пән қолданбалы (актуарлық) есептерге математикалық талдау жүргізуді, тәуекелдерді талдау мен болжаудың дәл және жақын әдістерін қолдануды, оларды қаржы-экономикалық мәселелерді шешу үшін пайдалануды қалыптастырады. Есептерді зерттеудің математикалық әдістерін пайдалану дағдыларын; тәуекелдерді бағалау мен тәуекелдерді басқарудың ықтималдық әдістерін, инвестициялық портфель құрылымында туынды қаржы құралдарын пайдалану мүмкіндігін ескере отырып, тәуекелді барабар сипаттайтын математикалық модельдерді жасау дағдыларын қамтамасыз етеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Қаржылық математиканың элементтері
  Несиелер: 5

  Пән қаржылық математика теориясын, тиімді қаржылық шешімдерді табуға арналған әдістер мен математикалық модельдерді білуге мүмкіндік береді; оңтайлы қаржылық шешімдер қабылдау негіздерін үйретеді; нақты тапсырмаларды шешу, пайыздық төлемдерді есептеу, төлем ағындарының сипаттамаларын жинақтау, қысқа мерзімді құралдардың тиімділігін бағалау және ұзақ мерзімді қаржы операцияларын бағалау үшін қаржы есептілігін қолданудың әдістері мен тәжірибесін үйретеді; қаржылық математика қолдану саласында студенттердің жүйелі ойлауын дамытады және тиімді қаржылық операцияларды қабылдауға қамтамасыз етеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Математикалық есептерді шешу практикумы
  Несиелер: 5

  Пәнді оқу нәтижесінде студенттер математика курсын оқу бағдарламасының сағат көлемінде, математика курсының қолданбалы бағытын біледі. Пән математикалық есептерге талдау жасауға, логикалық ойлау және шығармашылық қабілеттерін дамытуға, есептерді шешуде математикалық әдістерді қолдануға, математикадан негізгі және қосымша әдебиеттермен өз бетінше жұмыс істеуге мүмкіндік береді. Практикалық тапсырмаларды шешуге өз білімдерін қолдану дағдыларын меңгерген, тәжірибеде туындайтын мәселелерді өз бетінше зерделеу үшін математикалық әдебиетті қолдана алады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Элементар математиканың таңдаулы бөлімдері
  Несиелер: 5

  Пәнді оқу нәтижесінде студенттерде қарапайым математиканың таңдамалы бөлімдері "Теңсіздіктің әділдігін дәлелдеу тәсілдері", "Нақты және кешенді сандар", "Комбинаторика", "Сандық бірізділік және шектер" және т.б. бойынша есептерді шешудің теориялық білімі мен практикалық дағдылары қалыптасады. Математиканың аралас салаларында бағдарлай алады. Пәнді оқу аркылы болашақ кәсіби қызмет саласында математикалық әдістер мен ұғымдарды қолдана білуді дамытады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Программалау
  Несиелер: 3

  Пән бөлімдерді, зертханаларды, офистерді компьютерлік жабдықтармен жарақтандыруға арналған техникалық тапсырмаларды әзірлеу қабілетін қалыптастырады; бағдарламалық қамтамасыз етуді инсталляциялау және ақпараттық және автоматтандырылған жүйелердің аппараттық құралдарын қосуға қабілетті.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Қолданбалы математика
  Несиелер: 5

  Пәнді оқу кезінде студент анықтауыштарды есептеуді, туындылар мен интегралдарды қолдануды, қолданбалы (инженерлік) есептерге математикалық талдау жасауды қалыптастырады. Экстремум функцияларын табуға, математикалық әдістерді қолдана отырып инженерлік есептерді шешуге ықпал етеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Тәуекелдіктерді басқару
  Несиелер: 5

  Пән қауіптердің негізгі түрлері бойынша білімдермен, тәуекелдер мен шығындарды бағалау әдістерімен, тәуекел-менеджменттің теориялық негіздерімен, тәуекелдерді басқарудың стратегиялық және тактикалық әдістерімен және олардың мүмкін болатын үйлесімдерімен қамтамасыз етеді. Бизнестің қызмет ету ортасына экспресс-талдау жүргізу, сондай-ақ тәуекелдің болу себебін диагностикалау; тәуекелдерді басқарудың стратегиялық және тактикалық әдістерін практикада дұрыс қолдануға ықпал етеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • 1С Предприятие
  Несиелер: 3

  Пән халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына сәйкес ұйымдарда бухгалтерлік есепті ұйымдастыру әдістемесін қолдану дағдыларын қалыптастырады. Барлық меншік нысанындағы ұйымдарда, нарықтық инфрақұрылым буындарында экономиканы мемлекеттік реттеу органдарында, ғылыми-зерттеу ұйымдарында "1С Кәсіпорын" мәселелері бойынша білімнің, іскерліктің, дағдылар мен құзыреттіліктің қажетті деңгейімен және көлемімен қамтамасыз етеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Актуарлық математика
  Несиелер: 5

  Пән курстың негізгі түсініктерін, типтік есептерді шешу әдістерін, негізгі теоремаларды дәлелдеу әдістерін береді. Өмір сүру сипаттамаларын табуға, біржолғы нетто-сыйлықтар үшін рекурренттік формулаларды пайдалануға ықпал етеді. Тұрақты және үздіксіз нетто-сыйлықтарды есептеу дағдыларын қамтамасыз етеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • MATLAB
  Несиелер: 3

  Пән MATLAB қолданбалы бағдарламалар пакеті туралы теориялық білімді қалыптастырады; MATLAB-пен жұмыс істеу дағдысы; ғылыми зерттеулерде заманауи ақпараттық технологияларды қолдану дағдысы. MATLAB қазіргі заманғы математикалық пакетін пайдалана отырып, қолданбалы есептерді шешу алгоритмдерін жасай алады; қолданбалы есептерді шешудің сандық алгоритмдерін жасай алады; математикалық есептерді шешу үшін MATLAB қолдану арқылы құрылған компьютерлік бағдарламалық өнімдерді іске асыру дағдыларын меңгерген.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Математиканы оқыту әдістемесі
  Несиелер: 5

  Пән мектептегі математикалық білім беруді дамытудың негізгі бағыттарын, математиканы оқыту әдістемесін, математиканы оқыту ерекшеліктерін қалыптастырады. Математиканы оқытудың әр түрлі кезеңдерінде негізгі мақсаттарды анықтауға және қалыптастыруға, сабақтың әр түрлі түрлерін жобалауға, оқытудың заманауи технологияларын қолдануға ықпал етеді. Әр түрлі сыныптарда, әр түрлі бейіндегі сыныптарда оқытудың әр түрлі деңгейлерінде мектеп математикасының мәселелері бойынша оқыту әдістемесін әзірлеу дағдыларын дамытады.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Оптимизациялау әдістері
  Несиелер: 5

  Пән оптимизацияның әртүрлі әдістерін құру және негіздеу кезінде, сонымен қатар математикалық экономика модельдерін құру кезінде әртүрлі қолданбалы мәселелерді шешу үшін оптимизацияның теориясы мен әдістерін білу; қабілеттілігі мен дайындығын көрсету; оптимизациялық математикалық модельдер түрінде экономикалық есептерді қалыптастыру; оптимизациялық есептерді шешудің математикалық әдістерін қолдануды теориялық негіздеу; оптимизациялық есептерді талдау және шешу үшін қолданылатын бағдарламалық қамтамасыздандыруда бағдарлау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Код ON1

  Базалық математикалық білімді, дәлелдеудің негізгі әдістерін меңгерген және осы оқушыларды оқыта алады

 • Код ON2

  Базалық математикалық есептерді шешу әдістерін меңгерген және оларды типтік жағдайда қолдана алады

 • Код ON3

  Белгілі базалық математикалық білім мен әдістерді қолдану негізінде пәнаралық және практикалық-бағытталған міндеттерді шешуге пайдалану

 • Код ON4

  Математикалық білімді игерудің негізгі тәсілдерін меңгерген және оларға оқушыларды үйрете алады

 • Код ON5

  Жаңа математикалық ұғымды анықтаудың негізгі талаптарына сәйкес жүргізу және анықтау (толымдылығы, қарама-қайшы еместігі және т. б.)

 • Код ON6

  Математикалық емес есептің, процестің, құбылыстың математикалық моделін құру

 • Код ON7

  Математикалық есептерді шешу үшін математикалық бағдарламалар пакеттерін пайдалану

 • Код ON8

  Негізгі және жоғары жалпы білім беретін мектеп оқушыларының барлық жас санаттары үшін математикадан олимпиада және конкурстық тапсырмаларды шешу

 • Код ON9

  Білім алушылардың даму және тәрбиелеу динамикасын анықтауға бағытталған педагогикалық зерттеу нәтижелерін өңдеу үшін ықтимал-статистикалық әдістерді қолдану

 • Код ON10

  Дискретті математиканың ұғымдары мен алгоритмдерін меңгеру, предикаттарды есептеу тілінде формальды мәтінді тану, әртүрлі теоремаларды және алгоритмдерді қолдану, дискретті математиканың және математикалық логиканың алгоритмдері бойынша алынған білімді қолдана отырып, есептерді шешу.

 • Код ON11

  Қазақ, орыс және шет тілдерінде ауызша және жазбаша нысанда коммуникацияға қатысу.

 • Код ON12

  Кәсіби қызметте жалпы пәндер бойынша (экономикалық, құқықтық, экологиялық және т. б.) білімді пайдалану.

6B05401 Математика
Бакалавриат

Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті

БББТ: B055 Математика және статистика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B05401 Математика
Бакалавриат

Тараз инновациялық-гуманитарлық университеті

БББТ: B055 Математика және статистика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B05401 6B05401-Математика
Бакалавриат

Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті (ҚарМУ Е.А.Бөкетов)

БББТ: B055 Математика және статистика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B05401 Математика
Бакалавриат

Инновациялық Еуразия университеті

БББТ: B055 Математика және статистика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B05401 Математика
Бакалавриат

Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті

БББТ: B055 Математика және статистика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B05401 Математика
Бакалавриат

Торайгыров университеті

БББТ: B055 Математика және статистика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B05401 Математика
Бакалавриат

Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті

БББТ: B055 Математика және статистика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B05401 Актуарлық математика
Бакалавриат

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

БББТ: B055 Математика және статистика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B05401 Қолданбалы математикалық модельдеу
Бакалавриат

Х.Досмұхамедов атындағы Атырау университеті

БББТ: B055 Математика және статистика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B05401 Математика
Бакалавриат

Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті

БББТ: B055 Математика және статистика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B05401 Математика
Бакалавриат

Семей қаласының Шәкәрім атындағы университеті

БББТ: B055 Математика және статистика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B05401 Математика
Бакалавриат

Сулейман Демирел атындағы университет

БББТ: B055 Математика және статистика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Ағылшын тілі
Top