Қолданыстағы білім беру бағдарламасы 7M04102 Менеджмент в А.Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университеті

 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 4

  Пән магистранттардың басқару психологи-ясының теориялық-әдіснамалық негіздерін түсінуін, басқару үрдістері жүйесіндегі тұлғаның рөлі мен орны туралы түсінігін береді, басқару қызметінің және басқаруөзара әрекетінің мәнін ашады. Магистранттар персоналды басқару принциптері мен әдістерін, мотивация теориясын, басқарушылық шешімдерді қабылдауды зерттейді, басқару-ортасындағы басшылық, көшбасшылық және тұлғааралық коммуникация дағдыларын алады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Шет тілі (кәсіби)
  Несиелер: 5

  Бұл пәнді оқу кезінде магистрлер оқытылатын лексикалық және грамматикалық тақырыптар шегінде шет тілінде ауызша және жазбаша қарым-қатынас дағдыларын меңгереді. Кәсіби қызмет саласында арнайы және ғылыми әдебиетті түсіну дағдыларын дамытуға көп көңіл бөлінеді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Іскерлік әкімшілік
  Несиелер: 5

  Пән әкімшілік басқару қызметі саласындағы теориялық білімдер мен практикалық дағдыларды ашады. Пәнді оқу кәсіби қызметте тиімді әкімшілік шешімдерді қабылдауға, басқарушылық стратегияны әзірлеуге және іске асыруға, команда жұмысының нәтижелерін барабар бағалауға мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Стратегиялық менеджмент
  Несиелер: 5

  Пән магистранттарда ұйымды стратегиялық басқару саласында негізгі теориялық білімдер мен негізгі практикалық дағдыларды қалыптастырады. Пәнді оқу стратегияның ықтимал нұсқаларын, стратегиялық баламаларды әзірлеу әдістерін және ұйымның нақты стратегиясын таңдауды зерттеуге мүмкіндік береді; стратегияны іске асыру бойынша іс-шараларды әзірлеудің практикалық дағдыларын қалыптастыру.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жоғары мектептің педагогикасы
  Несиелер: 4

  Педагогикалық ғылым саласы, педагогикалық заңдылықтарды және білім беру процесін ұйымдастыру және жүзеге асыру (өз білімін жетілдіру), оқыту, тәрбиелеу (өзін-өзі тәрбиелеу), даму (өзін-өзі дамыту) және сту-денттердің белгілі бір қызмет түрі мен қоғамдық өмірге кәсіби даярлығын зерттейді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Қазіргі менеджмент
  Несиелер: 5

  Пән логикалық реттілікте микродеңгейде басқарудың ғылыми, әлеуметтік-экономикалық және психологиялық аспектілерін қарастырады. Бұл пән басқару туралы білім кешенін қалыптастырады, басқару мазмұнын ашады, басқару қызметінің түрлі түрлерін жүзеге асырудың, басқару жүйесін талдаудың және жобалаудың нақты дағдыларын қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғылым тарихы мен философиясы
  Несиелер: 3

  Пән ғылым феноменінде арнайы философи-ялық талдау пәні ретінде қаралады, ғылым-негіздері мен теориясы туралы, ғылымның даму заңдылықтары мен ғылыми білімнің құрылымы туралы, мамандық және әлеуметтік институттар ретіндегі Ғылым туралы, ғылыми зерттеулер жүргізу әдістері туралы, қоғамның дамуындағы ғылымның рөлі туралы білімді қалыптастырады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Педагогикалық шеберліктің негіздері
  Несиелер: 5

  Пән тәрбие кәсіби және педагогикалық қызмет үшін қажетті педагогикалық дағдының негізін құрайды. Магистранттар педагогикалық дағдыларды қалыптастыру үшін қажетті білімді меңгереді, педагогикалық шындықтың құбылыстарын талдап, оны ойлауға үйренеді, педагогикалық жағдайды тиімді шешу жолдарын меңгереді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Кадрлық менеджмент
  Несиелер: 5

  Пән кадрлық ресурстармен жұмыс істеу бойынша теориялық және әдістемелік білімдерді тәжірибеде тиімді пайдалану, қызметкерлердің жеке қасиеттерін бағалаудың заманауи әдістерін қолдану қабілетін қалыптастырады. Магистранттар ұйымның кадрлық ресурстарын басқару принциптері мен әдістерін, мамандарды бағалаудың, іріктеудің, жылжытудың және ілгерілету, қайта даярлау мен біліктілігін арттырудың, жанжалдарды шешудің заманауи әдістерін, кадрлық менеджмент технологиясын зерделейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Іскерлік қазақ тілі
  Несиелер: 5

  Пән магистранттар арасында сөйлеу мәдениетін дамытуға, іскерлік қазақ тілінің грамматикасын оқытуға, іскерлік қарым-қатынасқа байланысты лексикалық минимумға бағытталған. Магистранттар жұмыс, жұмыс уақыты, қазақ тілінде жұмыс күнін жоспарлау туралы есептерді оқып үйренеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Коммуникациялық менеджмент
  Несиелер: 5

  Курс магистранттарды жоспарлау, басқару және бақылау бойынша шешім қабылдау кезінде қажетті менеджерге коммуникациялық менеджменттің теориялық және практикалық аспектілерімен таныстырады. Пән ұйымда тиімді коммуникациялық үрдісті ұйымдастыру принциптерін; қоғаммен байланыс процесінің мәні мен технологиясын; коммуникациялық менеджменттің негізгі функцияларын зерделеуге мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Ұйымдағы басшылық пен көшбасшылық
  Несиелер: 5

  Курс нарық жағдайында ұйымды басқарудың тиімділігін арттыру мақсатында жетекшілік пен жетекшіліктің теориялық және әдістемелік мәселелерін ашады, топтық динамика процестері және ұйымда басқару шешімдерін қабылдау жүйесінде командаларды қалыптастыру принциптері туралы білім кешенін қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Ұйым теориясы
  Несиелер: 5

  Пән магистранттарда күрделі әлеуметтік жүйе ретінде ұйымдастыру туралы қазіргі заманғы түсініктерді қалыптастырады, онда менеджмент әртүрлі ұйымдастырушылық қызметті жүзеге асырады. Магистранттар рационалды ұйымдарды қалыптастырудың қазіргі заманғы теорияларын; ұйым заңдарын, оның өмірлік циклін, қазіргі іскерлік ортаға бейімделуі мен құрылымдарын; ұйым өзгерістерінің мәні мен себептерін, оларды жүзеге асыру процесін және ұйымдастыру жобалау әдістерін зерттейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Корпоративтік басқару
  Несиелер: 5

  Пән магистранттарда корпоративтік басқару теориясында іргелі ғылыми білімді және корпоративтік құрылымдармен басқару қызметі саласында практикалық дағдыларды қалыптастырады. Магистранттар корпоративтік басқарудың тиімді жүйесінің жұмыс істеу негіздерін, персоналды немесе кадрларды басқарудың қазіргі заманғы әдістерін зерттейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • 2 Стратегиялық менеджмент
  Несиелер: 5

  Пән ұйымды стратегиялық басқару саласында білім алушылардың білімі мен дағдыларын тереңдетуге және стратегиялық ұйымдастыру - басқару қызметі саласында маманның кәсіби біліктілігі мен құзыреттілігін қамтамасыз етуге бағытталған. Пәнді оқу менеджерлердің ұйымның стратегиялық жай-күйінің моделін қалыптастыру дағдысын дамытуға; басқарушылық шешімдерді қабылдау үшін портфельдік талдау жүргізуге; стратегиялық басқару және стратегияларды бағалау әдістерін қолдануға мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Іскерлік риторика
  Несиелер: 5

  Бұл пән қазіргі заманғы жалпы риторика, коммуникативтік ынтымақтастық қағидала-ры, сөйлеудің құрылымы туралы заңдарды енгізеді. Магистранттар ғылыми және іскери қарым-қатынаста түрлі жанрдағы мәтіндерді дайындау үшін ақпаратты жүйелеуге және синтездеуге үйренеді; Ғылыми және іскери қарым-қатынаста логикалық тұрғыдан дұрыс, дәлелді және өз көзқарастарын нақты білдіре алады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Арнайы мақсаттар үшін шет тілі
  Несиелер: 5

  Пән арнайы сөздікке бағытталған шет тілін үйренуге бағытталған, шетелдік әріптестер-мен кәсіби деңгейде, құжаттамамен және іскерлік хат-хабармен диалог жүргізу мүмкіндігіне назар аударылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Бұлтты технологияларды пайдалану
  Несиелер: 5

  Пән магистранттарға бұлтты технологиялар саласындағы білім мен дағды-ларды дамытуға бағытталған. Магистранттар бұлтты технологияларды және олардың жұмысында қолданылатын аспектілерді, бұлтты құжат айналымын, Google құжаттарын оқиды. SkyDrive (office.com), ынтымақтастық құралдары Dnevnik.ru және DropBox, Yandex сияқты бұлт қоймасын қалай пайдалану керектігін үйренеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Интернет технологиялары
  Несиелер: 5

  Пәндерді оқыған кезде магистранттар интернет технологияларын, ұйымдастыру және жұмыс істеу принциптеріне үйренеді, интернеттегі орталарда қолдану үшін қосымшаларды жобалауды үйренеді, интернеттегі технологияларды дамытудың интернет-технологиялары, қызметтері және перспективалары туралы біледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Көлік-трансторттық логистикасы
  Несиелер: 5

  Пән бәсекелестік артықшылықтарға жету, қойма жүйесінің негізгі міндеттері мен функцияларын сипаттау, қойма тауарларын жіктеу, қойма желісін қалыптастыру міндеттерін шешу қабілетін қалыптастырады. Магистранттар көлік құралдары мен маршруттарды жоспарлау принциптерін, қойма қызметінің экономикалық негіздерін, қойма түрлерінің жіктелуін, қойма ұйымдары ұсынатын қызметтердің сипаттамасын зерттейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Trade менеджмент
  Несиелер: 4

  Пән аясында магистранттар сауда саласындағы ұйымды басқарудың теориялық және практикалық мәселелерін зерттейді. Пән талдау жүргізу және тұтыну нарығындағы жұмыс барысында туындайтын мәселелерді шешу қабілетін қалыптастырады; нарықтық жағдайды зерттеу, коммерциялық шешімдер қабылдау; ұйым қызметін жоспарлау және ұйымдастыру; персоналды уәждеу жүйесін дұрыс пайдалану; коммерциялық менеджменттің тиімділігін бағалау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Брэнд-менеджмент
  Несиелер: 5

  Пәнді оқу брэнд-менеджмент саласындағы менеджерлердің кәсіби даярлығының өсуіне ықпал етеді. Бұл курс келесі мәселелерді зерделеуді қамтиды: брендті заманауи түсіну; бренд-менеджменттің пайда болуы және дамуы; стратегиялық бренд-менеджмент; брендтер портфелін басқару және дамыту; бренд-коммуникация; брендті капиталдандыру, аудит және бағалау; жаһандық бренд-менеджмент.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Маркетингтік зерттеулер
  Несиелер: 4

  Бұл пән теориялық негіздерді меңгеруге және маркетингтік зерттеулерді жүргізудің практикалық дағдыларын меңгеруге мүмкіндік береді. Пән ақпараттарды талдау, жинау, қайта өндеу; қызықтыратын мәселе бойынша, оған ілеспе есеппен маркетиннгттік зерттеулер жүргізу дағдыларын қалыптасытарыды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Баға және баға орнату
  Несиелер: 5

  Пән аясында магистранттар баға белгілеу үрдісінің әдіснамалық негіздерін, баға белгілеу әдістерін, баға белгілеудің маркетингтік аспектілерін, Стратегия және тактика негіздерін үйренеді. Пән баға орнату мәселелеріне қатысты нақты нарықтық жағдайлар мен маркетингтік мәселелерге талдау жүргізу қабілетін қалыптастырады; бағаларды есептеудің заманауи тәсілдері мен әдістерін қолдану; баға орнату саласында шешімдер қабылдаудың ең тиімді тәсілдерін таңдау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Қазіргі басқарушылық талдау
  Несиелер: 5

  Курс нарық жағдайында кез келген құқықтық нысандағы ұйымдарда басқару тиімділігін арттыру мақсатында басқарушылық талдау жүргізудің теориялық және әдістемелік мәселелерін ашады, басқарушылық талдауды ақпараттық қамтамасыз ету туралы білім кешенін қалыптастырады, басқарушылық талдаудың сандық және сапалық әдістері негізінде стратегиялық және тактикалық басқарушылық шешімдерді негіздеу мен қабылдаудың нақты практикалық дағдыларын әзірлейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Логистикадағы ақпараттық технологиялар
  Несиелер: 5

  Бұл пән логистикалық ақпараттық жүйелердің негізгі түсініктері мен концепцияларын қалыптастырады. Өндірісте және логистикада технологияларды қолдану. Пәнді оқу кезінде магистранттар теориялық ережелер мен практикалық тәсілдерді зерделейді және ақпараттық ресурстарды басқару және логистикалық жүйені басқару үшін ақпараттық жүйелер мен технологияларды қолдану әдіснамасын меңгереді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Шығындарды басқару
  Несиелер: 5

  Пән шеңберінде магистранттар шығындардың экономикалық табиғатын және өзіндік құн құрылымын зерттейді; шығындарды жоспарлау (бюджеттеу); өнімнің өзіндік құнын калькуляциялау бойынша есеп жүргізу; қысқа мерзімді басқару шешімдерін қабылдау кезіндегі шығындарды талдау; инвестициялық салымдар бойынша шешім қабылдау кезіндегі шығындар мен нәтижелер дағдыларын алады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Код ON1

  Ғылыми коммуникацияны ана тілінде және шет тілінде жүзеге асыру;

 • Код ON2

  Ғылыми танымның әдіснамасын білу; ғылыми қызметті ұйымдастыру принциптері мен құрылымын білу, ғылыми-зерттеушілік қызметте дағдысының болуы;

 • Код ON3

  Қазіргі заманғы ақпараттық технологияларды тарта отырып, ақпараттық-аналитикалық және ақпараттық-библиографиялық жұмыстарды жүргізу; кәсіби қызмет саласында ақпараттық және компьютерлік технологияларды пайдалану;

 • Код ON4

  Алға қойылған педагогикалық мақсаттарға жету үшін оқытудың әр түрлі формаларын, әдістерін, құралдары мен технологияларын тиімді қолдана білу;

 • Код ON5

  Заманауи менеджменттің ерекшеліктері мен әдістемесін білу;

 • Код ON6

  Қызметтің ерекшелігін, техникасын, технологиясын және ұйымдастырылуын ескере отырып тиімді басқарушылық шешімдерді қабылдау;

 • Код ON7

  Қазіргі заманғы менеджмент саласында тереңдетілген кәсіби білімді талап ететін ұйымның қызметі барысында туындайтын міндеттерді тұжырымдау және шешу;

 • Код ON8

  Қазіргі менеджмент саласындағы құбылыстарды зерттеуге, талдауға және болжауға мүмкіндік беретін ақпаратты экономикалық талдау әдістерін қолдану;

 • Код ON9

  Өзінің кәсіби қызмет саласында ұйымның түрлі қызмет түрлерін басқару технологиясын пайдалану.

7M04102 Менеджмент
Магистратура

Қазақстан-Американдық еркін университеті

БББТ: M072 Менеджмент және басқару

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04102 Менеджмент
Магистратура

Қазақ ұлттық аграрлық университеті

БББТ: M072 Менеджмент және басқару

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
7M04102 Магистратура Менеджмент
Магистратура

Қазақ-Орыс Халықаралық Университеті

БББТ: M072 Менеджмент және басқару

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04102 Менеджмент
Магистратура

Алматы технологиялық университеті (АТУ)

БББТ: M072 Менеджмент және басқару

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04102 Менеджмент
Магистратура

Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті

БББТ: M072 Менеджмент және басқару

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04102 Менеджмент
Магистратура

Инновациялық Еуразия университеті

БББТ: M072 Менеджмент және басқару

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04102 Менеджмент
Магистратура

С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті

БББТ: M072 Менеджмент және басқару

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
7M04102 Менеджмент
Магистратура

"Тұран" университеті мекемесі

БББТ: M072 Менеджмент және басқару

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04102 Менеджмент HN
Магистратура

«Тұран-Астана» университеті

БББТ: M072 Менеджмент және басқару

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04102 Менеджмент
Магистратура

Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті

БББТ: M072 Менеджмент және басқару

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04102 Менеджмент (Бейінді)
Магистратура

Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті

БББТ: M072 Менеджмент және басқару

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04102 Менеджмент (франц.)
Магистратура

Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті

БББТ: M072 Менеджмент және басқару

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04102 Менеджмент
Магистратура

Халықаралық Бизнес Университеті

БББТ: M072 Менеджмент және басқару

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04102 Жобалық менеджмент
Магистратура

Қ.И.Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық зерттеу университеті

БББТ: M072 Менеджмент және басқару

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04102 Менеджмент
Магистратура

Сулейман Демирел атындағы университет

БББТ: M072 Менеджмент және басқару

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Ағылшын тілі
7M04102 Менеджмент және басқару
Магистратура

Орталық-Азия Университеті

БББТ: M072 Менеджмент және басқару

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
7M04102 MBA Денсаулық сақтаудағы менеджмент
Магистратура

С.Ж. Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медицина университеті

БББТ: M072 Менеджмент және басқару

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04102 Менеджмент 1 жыл
Магистратура

Халықаралық Бизнес Университеті

БББТ: M072 Менеджмент және басқару

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
Top