Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B11101 Туризм в Қазақстан инженерлік-технологиялық университеті

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты Білім беру бағдарламасының мақсаты – туризм және қонақжайлылық индустриясын жетілдіруге бағытталған кәсіби қызметті іс жүзінде жүзеге асыруға қабілетті, заманауи инновациялық технологиялар саласында білім мен дағдыларды меңгерген жоғары білікті туристік кадрларды даярлау.
 • Академиялық дәреже Бакалавриат
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша
 • Оқу мерзімі 4 года
 • Кредиттер көлемі 240
 • Білім беру бағдарламаларының тобы B091 Туризм
 • Білім беру саласы 6B11 Қызмет көрсету
 • Дайындық бағыты 6B111 Қызмет көрсету саласы
 • Экономикалық теория негіздері
  Несиелер: 5

  Пәнді оқытудың мақсаты білім алушылардың Экономикалық теория саласындағы білімдерін, практикалық дағдыларын қалыптастыру болып табылады. Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы қысқа және ұзақ мерзімді кезеңдерде экономиканың дамуының негізгі заңдылықтарын игереді, әртүрлі макроэкономикалық өзгерістердің, факторлардың ұлттық экономиканың ағымдағы жағдайына әсерін бағалайды.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Мамандыққа кіріспе
  Несиелер: 5

  Пәнді оқытудың мақсаты білім алушылардың туристік индустрия маманының жүйелі түсініктері мен ерекшеліктерін, кәсіби қызметпен байланысты басқа да кәсіби мүмкіндіктер мен ерекшеліктерді білуі мен дағдыларын қалыптастыру болып табылады. Пәнді игеру нәтижесінде білім алушы болашақ мамандық ерекшелігінің негізгі ұғымдарын, кәсіби қызметтегі экономикалық қатынастар процесін игереді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Математика I
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты-студенттердің математикалық аппарат туралы білімдерін қалыптастыру, қолданбалы практикалық есептерді модельдеуге, талдауға және шешуге көмектеседі. Пән студенттерде заманауи математика туралы түсінік пен математиканың негізгі заңдылықтарын қолдану дағдыларын қалыптастырады. Оқыту нәтижесінде білім алушы математикалық логика негіздерін, әлеуметтік Жалпы ғылыми салада математикалық логика заңдарын қолдану саласын кеңейту қабілетін игереді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Туризмдегі микроэкономика
  Несиелер: 5

  Пәнді оқытудың мақсаты студенттердің туристік индустриядағы экономикалық субъектілердің шешім қабылдау механизмі туралы білімдерін қалыптастыру болып табылады. Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы жеке субъектілердің мінез-құлқының экономикалық модельдерін және микроэкономикалық талдау әдістерін, сондай-ақ қызметтер нарығының жұмыс істеу механизмін, нарықтық тепе-теңдік модельдерін және тұтынушылық мінез-құлық теориясын және микроэкономикалық айнымалылар арасындағы себеп-салдарлық байланыстарды құруды игереді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Экономикадағы математика
  Несиелер: 5

  Білім алушылардың пәнді игеру мақсаты экономикалық объектілер мен субъектілердің мінез-құлқын талдаудың, болжаудың заманауи математикалық әдістері туралы білімді қалыптастыру болып табылады. Пәнді игеру нәтижесінде білім алушы математикалық экономиканың теориялық негіздерін; шешім қабылдаудың жіктелуі мен негізгі әдістерін; шешім қабылдаудың негізгі математикалық модельдерін және шешім қабылдау әдістерін қолдану салаларын меңгереді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Халықаралық туризмнің географиясы
  Несиелер: 3

  Пәнді оқудың мақсаты студенттердің дүние жүзінің негізгі туристік орталықтары, жаһандық туристік аудандастыру мәселелері, сонымен қатар халықаралық туризмнің нақты аумақтық ұйымдастырылуы туралы білімдерін қалыптастыру болып табылады. Пәнді меңгеру нәтижесінде студент халықаралық туризмнің кеңістіктік дифференциациясы туралы білімді меңгереді, рекреациялық ресурстардың даму тенденциясы мен болашағын, Қазақстанның әртүрлі аймақтарындағы және дүние жүзі елдеріндегі туристік дамуды біледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Экология және тіршілік қауіпсіздігі
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты-экология туралы ғылыми пән ретінде идеяны және оның табиғат пен қоғамның тұрақты дамуын қолдаудағы рөлін қалыптастыру. Оқыту нәтижесінде білім алушы тіршілік қауіпсіздігі, қоршаған ортаны қорғау, экожүйелер мен қоғамның орнықты даму стратегиялары, өндірісті экологияландыру және қоршаған ортаны қорғау саласындағы әдістер мен бағдарламаларды әзірлеуді және іске асыруды үйренеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Туристік қызметті ұйымдастыру
  Несиелер: 3

  Пәнді оқудың мақсаты студенттердің қонақжайлылық және туризм индустриясының дамуының заманауи тенденциялары және олардың осы қызметті ұйымдастырудың негізгі тәсілдеріне әсері туралы білімдерін қалыптастыру болып табылады. Пәнді оқу нәтижесінде студент туристік кәсіпорындардың қызметін ұйымдастыру туралы білім алады және ұйымдастырушылық мақсаттар мен басқарушылық дағдыларды дамыту қабілеті мен дайындығын іс жүзінде көрсетеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Ғылыми зерттеу әдістері
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты студенттерге кәсіби саладағы мәселелерді ғылыми зерттеу әдістері бойынша теориялық және қолданбалы білім беру болып табылады. Нәтижесінде студент концептуалды-терминологиялық аппаратты, ғылымның теориялық және эмпирикалық негіздерін, әдіснама негіздерін, қазіргі ғылымның негізгі функцияларын, ғылыми зерттеулердің кезеңдерін меңгереді, бұл ғылыми жұмыс бойынша есептерді сәйкес орындауға мүмкіндік береді. заман талабына сай.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Кәсіпкерлік
  Несиелер: 3

  Пәнді оқытудың мақсаты кәсіпкерлікті жүргізудің теориялық және практикалық негіздерін зерделеу негізінде белгілі бір бизнес-орта нарығындағы көшбасшылық қасиеттерді ескере отырып, білім алушыларда кәсіпкерлік қызметтің рөлі туралы білім жүйесін қалыптастыру болып табылады. Оқыту нәтижесінде білім алушы кәсіпкерлік қызметті жүргізу теориясы мен практикасын, кәсіпкерлік қызметті және оның объектілерін мемлекеттік реттеу негіздерін меңгереді.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Антикоррупциялық мәдениет негіздері
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты студенттік ортада Мемлекеттік сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясат ұғымын және осы терминнің ерекшеліктерін анықтайтын негізгі ұғымдарды анықтау болып табылады. ҚР құқықтық жүйесі, құқықтық қатынастар және субъектілердің жауапкершілігі туралы алған білімдерінің нәтижесінде студенттерге бұзушылықтарды анықтауға мүмкіндік береді, ал сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті білу жүйесі сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтарды болдырмау үшін моральдық-адамгершілік және құқықтық жауапкершілікке әкеледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Экономиканың мемлекеттік секторы
  Несиелер: 5

  Пәнді оқытудың мақсаты білім алушыларда мемлекет иеленетін экономикалық ресурстар және олардың көмегімен экономиканы мемлекеттік реттеу жүзеге асырылатын барлық ұйымдар туралы білімді қалыптастыру болып табылады. Пәнді игеру нәтижесінде білім алушы экономиканың мемлекеттік секторы туралы білімді және қоғамдық сектордағы әлеуметтік-экономикалық қатынастарды басқару тетігін, елдің экономикалық дамуын қамтамасыз етудің, инвестициялық тартымдылықты арттырудың негізгі қағидаттарын және т. б. меңгереді.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Корпоратвтік қаржы
  Несиелер: 5

  Пәнді оқытудың мақсаты білім алушылардың заманауи компанияның қаржысын ұйымдастыру әдіснамасының тұжырымдамалық деңгейінде білімдерін игеру болып табылады. Пәнді игеру нәтижесінде білім алушы бизнесті қаржыландырудың негізгі әдістері мен құралдарын, компанияның қаржылық талдауы саласындағы негізгі теориялық және практикалық мәселелерді, сондай-ақ сыртқы және ішкі қаржыландырудың мүмкіндіктері мен шарттарын қарастыруды игереді.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Сыни ойлау
  Несиелер: 5

  Пәнді оқудың мақсаты – студенттердің сыни тұрғыдан ойлаудың маңызды теориялық және әдістемелік негіздері, жұмыста сыни тұрғыдан ойлау технологиясын қолдану әдістері мен дағдылары және эмоционалды тұрақтылық туралы білімдерін қалыптастыру. Нәтижесінде студенттер өзінің кәсіби іс-әрекеті саласында қолданылатын сыни тұрғыдан ойлаудың және ұтымды білімнің практикалық әдістері мен дағдыларын меңгереді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Туристік бизнесте есеп пен аудитті ұйымдастыру
  Несиелер: 5

  Пәнді оқытудың мақсаты туристік компанияларда бухгалтерлік есеп жүргізу бойынша білім алушылардың білім жүйесін қалыптастыру болып табылады. Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы туристік компанияларда есепке алуды ұйымдастыруды, нарықтағы туристік компаниялардың қызметін реттейтін заңнамалық-нормативтік актілерді аппеляциялауды және туристік өнімнің өзіндік құнын қалыптастырудағы бухгалтерлік есеп дағдыларын игереді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Рекреация мен туризмнің тұрақты дамуы
  Несиелер: 5

  Пәнді оқудың мақсаты – кез келген елдің дамуының маңызды инновациялық құрамдас бөлігі ретінде тұрақты даму әдістері, тұрақты туризм және рекреациялық жүйелерді құрудың принциптері мен жолдары туралы студенттердің білімін қалыптастыру. Пәнді оқу нәтижесінде студент тұрақты туризм қағидаттарын және туристік өнімді тұтынушылардың қажеттіліктерін ескере отырып, мәселелерді шешуге инклюзивті тәсілдің практикалық дағдысын меңгереді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Адам ресурстарын басқару
  Несиелер: 5

  Пәнді оқып-білудің мақсаты – студенттердің іріктеуді тарту әдістері, персонал мен кәсіпорын бөлімшелерінің қызметін бағалау әдістері туралы білімдерін қалыптастыру. Пәнді оқу нәтижесінде студент кадрларды таңдау, бағалау және ынталандыру технологияларын, персоналды басқару қызметінің жаңа құрылымдарын әзірлеуді, мансаптық өсуді және жалпы алғанда персоналды басқару әдістерін меңгереді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Кәсіби бағытталған шет тілі
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты білім алушыларда лингвистикалық негізде коммуникативтік және кәсіби құзыреттіліктерді қалыптастыру болып табылады. Курс шетелдік сөйлеу әрекетінің барлық түрлерінде нақтыланады: сөйлеу, тыңдау, оқу және жазу студенттің кәсіби қызметіне байланысты. Нәтижесінде білім алушы тәжірибеде шет тілінің алған білімі мен дағдыларын кәсіби қызметте қолдана алады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Туроперейтинг
  Несиелер: 5

  Пәнді оқудың мақсаты студенттердің туроператорға жол жүру құжаттарын беру, Қазақстанда және шетелде туроператорлық қызметті дамытудың негізгі бағыттары туралы білімдерін дамыту.Пәнді оқу нәтижесінде студент игереді. туроператордың функциялары мен міндеттері, туристерге визалық қолдау көрсете білу, қызметтерді жеткізушілермен келісім-шарттар жасау және туристік операциялық бағдарламаларды жасау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Бухгалтерлік есепті компьютеризациялау
  Несиелер: 5

  Пәнді оқытудың мақсаты студенттердің кәсіпорындарда бухгалтерлік есепті автоматтандырылған жүргізу бағдарламасымен жұмыс істеу негіздері туралы білім жүйесін қалыптастыру болып табылады. Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы автоматтандырылған ақпараттық жүйелер ұғымдарын және олардың құрылымын; 1С бағдарламасының негізгі компоненттері мен ұғымдарын, кіріс және шығыс құжаттарына арналған нысандарды; бухгалтердің қызметінде пайдаланылатын бірнеше қолданбалы бағдарламалық құралдармен жұмыс істеуді және т. б. меңгереді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Қонақүй шаруашылығы
  Несиелер: 5

  Пәнді оқудың мақсаты студенттердің қонақ үйлер мен қонақ үй кешендерінің қызметтерін көрсетуі, олардың ерекшелігі мен классификациясы, сонымен қатар қонақ үй кәсіпорындарының категориялары туралы білімдерін қалыптастыру болып табылады. Пәнді оқу нәтижесінде студент қонақүйлерде туристерге қызмет көрсету жүйесін, олардың жағдайын, қызмет көрсету сапасын, туристік тәжірибеде қолданыстағы нормативтік-құқықтық және заңнамалық базаны пайдалану дағдыларын және қонақ үй қызметінің стратегиясын әзірлеуді меңгереді. кәсіпорын.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Кәсіпкерлік қызметте құқықтық қолдау көрсету
  Несиелер: 5

  Пәнді оқытудың мақсаты білім алушыларда кәсіпкерлік субъектілерінің қызметін құқықтық қамтамасыз етудің, мәмілелерді құқықтық сүйемелдеудің, кәсіпкерлер мен олардың бірлестіктерінің өзге де заңды іс-әрекеттерінің қазіргі заманғы тәсілдері мен әдістері туралы Құқықтық білім жүйесін қалыптастыру болып табылады. Нәтижесінде білім алушылар заңдық мәмілелер, іс-әрекеттер жасау және фактілердің заңдық біліктілігі үшін қажетті білім, білік және дағдыларды алады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • MS Excel және Power BI-де талдау
  Несиелер: 5

  Пәнді оқытудың мақсаты-BI-құралдардың көмегімен компаниялардың кірісті, өнімділікті және басқа да маңызды көрсеткіштерді қалай арттыруға болатындығы туралы мәліметтер, анықталған тенденциялар, заңдылықтар мен анықтамалар негізінде білім алушыларда шешім қабылдау туралы білім жүйесін қалыптастыру. Білім алушылардың білімді игеруі нәтижесінде білім алушылар BI-құралдардың көмегімен талдау жүргізе алады және түсінікті кестелер мен дашбордтар түрінде қорытындылар ұсына алады.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Халықаралық қонақ үй шаруашылығы
  Несиелер: 5

  Пәнді оқудың мақсаты студенттердің туристік қызмет көрсету туралы білімін және қонақ үй және туристік кәсіпорындар категориясы туралы түсініктерін қалыптастыру. Пәнді оқу нәтижесінде студент жаһандық қонақжайлылық индустриясы ұғымдарын меңгереді. Әлемдік туризм орталықтарын, олардың мамандануын және өзара әрекеттесу жолдарын білу, қонақ үй кәсіпорындарының категорияларын және оларға қызмет көрсету жолдарын түсіну.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Инновациялық бизнес
  Несиелер: 5

  Пәнді оқытудың мақсаты білім алушылардың инновациялық кәсіпкерлік туралы кешенді түсінігін, оның әзірлемелерді басқару әдістерін, инновациялық қызметті жоспарлау мен ұйымдастырудың ерекшеліктерін игеру болып табылады. Нәтижесінде білім алушы инновациялық бизнес жұмысының негізгі қағидаттарын, оның даму бағытын және ел ішінде де, одан тыс жерлерде де тиімді басқаруды меңгереді.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Қазақстанның туристтік ресурстары (ағылшын тілінде)
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты Қазақстанның туристік ресурстарының әлеуеті және оны бағалау әдістері туралы білімді қалыптастыру болып табылады. Пәнді игеру нәтижесінде білім алушы туристік орталықтардың қалыптасуы мен орналасу заңдылықтарының негізгі факторларын анықтайды, туристік ресурстардың алуан түрлілігін анықтай отырып, туристік әлеуетке сипаттама мен баға береді, өңірлерді функционалдық - кеңістіктік аймақтарға бөлуді меңгереді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Туризмдегі сақтандыру
  Несиелер: 5

  Білім алушылардың пәнді зерделеу мақсаты туризм саласындағы білім жүйесін және сақтандыру саласындағы практикалық дағдыларды қалыптастыру болып табылады. Нәтижесінде білім алушылар заманауи ақпараттық қоғамның дамуындағы сақтандыру ісінің мәні мен маңызын, Туризмдегі қауіптер мен қауіптерді, сақтандырудың маңыздылығын және ақпараттық қауіпсіздікке қойылатын негізгі талаптарды сақтауды меңгереді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Туристік индустриядағы салық салу
  Несиелер: 5

  Пәнді оқу мақсаты студенттердің туристік саланың ерекшеліктерін ескере отырып, туристік ұйымдар мен жеке кәсіпкерлерге салық салу туралы білімдерін қалыптастыру болып табылады. Пәнді оқу нәтижесінде студент салық салудың практикалық дағдысын, оларды есептеу тәртібін, туристік бағыттың жеке және заңды тұлғаларының салықтарын төлеу мерзімдері мен әдістерін, салық төлеушілер мен салық органдарының құқықтары мен міндеттерін меңгереді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Мұражайтанудағы өлкетану
  Несиелер: 5

  Пәнді оқытудың мақсаты білім алушылардың өлкетану мен музейтанудың негізгі ұғымдары, мұражайлар жұмысы және осы саладағы қазіргі заманғы заңнама туралы білімдерін қалыптастыру болып табылады. Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы осы ғылымдарды дамытудың нақты мысалдары туралы практикалық білімді және мәдениет ескерткіштері мен басқа да көрікті жерлер туралы көрсету және әңгімелеу әдістерін меңгереді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Клиенттермен қарым-қатынас жасау басқармасы
  Несиелер: 5

  Білім алушылардың пәнді зерделеу мақсаты клиенттермен қарым-қатынасты басқарудың заманауи тәсілдері; клиенттердің құндылығы мен қанағаттану дәрежесін зерттеу әдістері және т. б. туралы теориялық білімді қалыптастыру болып табылады. Білім алушылардан білім алу нәтижесінде тұтынушылар мен нарық субъектілерінің қарым-қатынасы саласында маркетингтік және жарнамалық құралдарды басқару дағдылары қалыптасады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Менеджмент негіздері
  Несиелер: 5

  Пәнді оқудың мақсаты – студенттердің экономикалық, әлеуметтік, техникалық және басқа факторларды ескере отырып, басқару шешімдерін қабылдау үшін қазіргі заманғы менеджмент туралы білімін қалыптастыру. Нәтижесінде басқарушылық дағдыларды, ұйымдық мақсаттарды дамытуға, ұйымдық қарым-қатынастарды талдауға және басқару тиімділігінің факторларын анықтауға, жеке тұлғаны және жалпы ұжымды басқаруға қабілеттілігі мен дайындығын іс жүзінде көрсету.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Туристік дестинацияларды брендтеу
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты білім алушылардың аумақтық маркетинг пен брендингтің теориялық негіздерін және алған білімдерін практикалық қызметте қолдана білуін қалыптастыру болып табылады. Нәтижесінде білім алушының Қазақстан мен әлемде заманауи туризмнің дамуын жүйелі түсіну үшін туристік аумақтардың аттрактивтілігін басқару дағдысы қалыптасады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Стратегиялық маркетинг
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты білім алушылардың маркетинг стратегиясын құруға, стратегияларды құру ережелері мен тәсілдері туралы білуге, әлеуметтік объектілерге зерттеулер жүргізуге бағытталған әдіснамалық және ұйымдастырушылық іс-қимыл жүйесін игеруі болып табылады. Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы маркетингтік зерттеулер жүргізудің қолданбалы тәсілдерін, маркетингті стратегиялық жоспарлауды құру және практикалық қолдану дағдысын меңгереді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Экскурсия негіздері
  Несиелер: 5

  Пәнді оқудың мақсаты студенттердің экскурсиялық және туристік іс-шараларды дайындау, өткізу, жоспарлау туралы білімін қалыптастыру. Пәнді меңгеру нәтижесінде студент экскурсияны көрсету мен айтып берудің кәсіби әдістемесі мен техникасы бойынша экскурсия жүргізудің практикалық дағдысын меңгереді, экскурсиялық маршруттарды құрастырады және жалпы алғанда гид қызметін меңгереді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Еңбек нарығының экономикасы
  Несиелер: 5

  Пәнді оқытудың мақсаты білім алушыларда еңбек нарығының экономикалық теориясын толық түсіну, нарықтың жұмыс істеуінің негізгі тетіктері мен оның институттары туралы, сондай-ақ мемлекеттің еңбек нарығындағы рөлі туралы кешенді түсінік қалыптастыру болып табылады. Оқыту нәтижесінде білім алушы әлемдік және қазақстандық экономиканың экономикалық-еңбек проблемалары және оларды шешудің негізгі бағыттары туралы тұтас идеяны меңгереді.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Туризм маркетингі
  Несиелер: 5

  Пәнді оқудың мақсаты – нарық қатысушыларына тиімді бақылау жүргізуге, оның динамикасына және ондағы өзгерістерге бейімделуге арналған арнайы құрал ретінде маркетинг туралы студенттердің білімін қалыптастыру. Пәнді оқу нәтижесінде студент тауарларды тұтынушылардың талаптарын анықтап, қанағаттандырады; нарықтық жағдайды бағалау; кәсіпорынның мүмкіндіктерін анықтау және оларды нарық талаптарына бейімдеу

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Қонақжайлылық индустриясын басқару
  Несиелер: 5

  Пәнді оқудың мақсаты – әлемдік тәжірибені, Қазақстанның ұлттық және мәдени дәстүрлерін ескере отырып, студенттердің қонақжайлылық индустриясының тарихы, принциптері, міндеттері мен ерекшеліктері туралы білімдерін қалыптастыру. Пәнді оқу нәтижесінде студент жаһандану, бәсекелестік және әлемде туризмнің дамуына үлкен қызығушылық жағдайында қонақжайлылық және орналастыру кәсіпорнын тиімді басқару туралы практикалық білімге ие болады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Туризм индустриясындағы ақпараттық технологиялар (ағылшын тілінде)
  Несиелер: 5

  Пәнді оқудың мақсаты – студенттердің ақпараттық қызмет көрсетудің заманауи түрлері, құжаттаманы автоматтандыру және жұмыс процесін автоматтандыру принциптері туралы білімдерін қалыптастыру. Пәнді меңгеру нәтижесінде студент республикада және шетелде туристік қызметті ұйымдастырудың практикалық білімін меңгереді, ақпараттық технологияларды пайдалана отырып, отандық және шетелдік туристерге арналған турпакеттерді қалыптастыра алады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Туристтік қызмет көрсетудегі логистика
  Несиелер: 5

  Пәнді оқудың мақсаты студенттердің логистикалық процестер туралы білімін қалыптастыру және жүйелі білім мен жоспарлау және ұйымдастыру дағдыларын, сонымен қатар материалдық және басқа да байланысты ағындардың қозғалысын басқару және бақылау дағдыларын қалыптастыру болып табылады. Пәнді оқу нәтижесінде студент логистикалық тәсілдің ғылыми принциптері мен процестерін меңгереді. Кәсіпорында логистикалық жүйелерді және материалдық ағындар жүйесін және барлық байланысты ағындарды құру әдістерін меңгеру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Туризмдегі және қонақжайлылықтағы тұтынушылардың мінез-құлқы
  Несиелер: 5

  Пәнді оқудың мақсаты студенттердің туристік тұтынушылық мінез-құлық факторлары және саяхат туралы шешім қабылдау процестері және дестинацияны дамыту үшін стратегиялық маркетингтік жоспарлаудың тәсілдері мен ережелері туралы білімдерін қалыптастыру болып табылады. Пәнді оқу нәтижесінде студент тұтынушылық мінез-құлықты талдау, тұтынушылық сұранысты тарту және тиімді кәсіби қызметке сұраныстың артуына әсер ету қабілетін меңгереді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Қызметтік байланыстар
  Несиелер: 5

  Пәнді оқытудың мақсаты "Интернет"ақпараттық–телекоммуникациялық желісінде әлеуметтік ілгерілетудің контекстік-медиалық стратегиясы мен іздестіру ілгерілету стратегиясын іске асыруда коммуникациялардың мәнін, ұйымішілік коммуникациялардың ерекшелігін түсіну болып табылады. Оқыту нәтижесінде білім алушы ұлттық мәдениеттердің ерекшеліктерін және олардың халықаралық менеджменттегі адамдардың мінез-құлқына әсерін анықтауда және талдау жүргізуде теориялық және практикалық білім алады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Туристік индустрия қызметтерін сату технологиялары
  Несиелер: 5

  Пәнді оқудың мақсаты студенттерде туристік қызметтің технологиясы мен ұйымдастырылуы және туристік өнім мен жеке қызмет түрін әзірлеу туралы білімдерін қалыптастыру болып табылады. Нәтижесінде туристік өнімді жылжыту және өткізуді ұйымдастырудың жаңа технологияларын, турдың бағасын есептеу әдістемесін және туристік қызмет көрсету саласында бөлек қызмет көрсетуді меңгереді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Zero Code &Low Code (PWA) тереңдетілген
  Несиелер: 5

  Пәнді оқытудың мақсаты - білім алушылардың білімі мен дағдыларын игеру мобильді және веб-қосымшаларды әзірлеу кезінде уақытты, энергияны және ресурстарды тиімді пайдалану үшін өздерінің IT жобаларын іске асыру. Пәнді игеру нәтижесінде білім алушы it өнімдерін мобильді және веб-қосымшалар, соның ішінде өнімнің MVP құруға арналған no code құралдары ретінде игереді.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Туризмдегі электронды брондау және брондау қызметі
  Несиелер: 5

  Пәнді оқудың мақсаты студенттердің электрондық брондау түрлері туралы білімдерін, ақпаратты өңдеу дағдыларын және сервис және туризм саласындағы брондау жүйесіндегі жұмыстарды қалыптастыру болып табылады. Нәтижесінде студент сервистік және туристік кәсіпорындарда брондау және брондау үшін қолданбалы бағдарламалық өнімдерді пайдалану бойынша практикалық дағдыларды меңгереді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Сала бойынша бизнес-жоспарлау
  Несиелер: 5

  Пәнді оқытудың мақсаты кәсіпкерлік құрылымдардың қызметіндегі бизнес-жоспарлаудың рөлі және бизнес-жоспарды әзірлеу бойынша әдістемелік білім жүйесі туралы білім алушыларда білім жүйесін қалыптастыру болып табылады. Оқыту нәтижесінде білім алушы бизнес жоспарлаудың принциптері мен тәсілдерін, оны құру мен практикада іске асыруды, сондай-ақ бизнес секторды дамытуда мемлекеттен қабылданатын шараларды меңгереді.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Ішкі және сыртқы туризм
  Несиелер: 5

  Пәнді оқудың мақсаты студенттердің келу және ішкі туризмді ұйымдастырудағы туроператорлар қызметінің ерекшеліктері туралы білімдерін қалыптастыру, сонымен қатар туроператорлардың баға саясатының негізгі бағыттарын зерттеу болып табылады. Нәтижесінде елде және шетелде туристік қызметті ұйымдастыру бойынша практикалық білім алады, отандық және шетелдік туристер үшін турпакеттерді қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Корпоративтік мәдениет және персоналды басқару
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты – студенттерге корпоративтік мәдениеттің табиғаты, оның қазіргі заманғы менеджменттегі маңызы туралы білім беру. Пәнді оқу нәтижесінде студент дамудың негізгі бағыттарын меңгереді: елдің мәдени ерекшеліктерінің корпоративтік мәдениетке әсері; қолданыстағы корпоративтік мәдениет; персоналды басқару және корпоративтік мәдениет пен команданы басқаруға қатысты басқа да мәселелер.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Өнеркәсіптік қауіпсіздік
  Несиелер: 5

  Пәнді оқытудың мақсаты білім алушылардың өнеркәсіптік өндірістерді қамтамасыз етуде, еңбек жағдайларын жақсарту және қауіпсіз жұмысты ұйымдастыру бойынша инженерлік шешімдер қабылдауда теориялық және практикалық білім алу болып табылады. Оқыту нәтижесінде білім алушы өндірістерді қамтамасыз етуде теориялық және практикалық білім алады, еңбек жағдайларын жақсарту бойынша инженерлік шешімдер алады, ҚР заңнамасы негізінде технологиялық және механикалық жабдықтармен қауіпсіз жұмысты ұйымдастырады.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Жобаны басқару
  Несиелер: 5

  Пәнді оқу мақсаты студенттердің әртүрлі қызмет салаларындағы жобаларды басқару әдістемесі туралы білімін қалыптастыру және жобаны жүзеге асыру саласында жаңа ақпараттық технологияларды енгізуге жағдай жасау. Пәнді оқу нәтижесінде студент жобалық менеджмент саласындағы халықаралық стандарттарға сәйкес басқару әдістерін, өмірлік циклдің әртүрлі кезеңдеріндегі басқару мәселелерін практикалық шешу дағдылары мен дағдыларын меңгереді.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Код ON3

  Қазақстан Республикасының негізгі мемлекеттік құжаттарын, нормативтік және заңнамалық актілерін, оның ішінде сыбайлас жемқорлыққа қарсы, лицензиялау және сақтандыру қызметі бойынша кәсіби қызметке интеграциялау

 • Код ON7

  Қызмет көрсету ерекшелігін және өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз етуді ескере отырып, туристік индустрия объектілерін цифрландыру құралдарын іске асыру

 • Код ON4

  Туристік индустрия саласындағы практикалық мәселелерді шешу үшін, оның ішінде ғылыми зерттеу әдістері мен сыни ойлау жүйесі негізінде математика және экономика негіздері бойынша іргелі білімді қолдану

 • Код ON5

  Туристік әлеуетті, туристік ұйымдардың нысандарын, ұйымды басқару әдістерін, баға саясатының ерекшеліктерін, туристік қызметтерді жылжыту және брендинг ерекшеліктерін айқындау

 • Код ON1

  Кәсіби қызметте әлеуметтік-мәдени, ғылыми және тілдік дағдыларды қолдану

 • Код ON6

  Қауіпсіздік ережелеріне, еңбекті қорғау және экологиялық құқық нормаларына негізделген бизнес-жоспар мен инвестицияларды тарту және басқару жүйесін әзірлеуді енгізу арқылы туристік бизнесті ұйымдастыру

 • Код ON2

  Кәсіби қызметті жүзеге асыру үшін цифрлық және ақпараттық-коммуникациялық технологиялар элементтерін әзірлеу

 • Код ON8

  Тарихи-мәдени көрікті жерлерді, туристік-рекреациялық ресурстарды және туристік отандық және шетелдік нарықтың қазіргі жағдайын сипаттау

 • Код ON9

  Туризмнің тұрақты дамуын қамтамасыз ету үшін командада инновациялық туристік өнімдерді іске асыру, туристік бизнесті жоспарлау және ұйымдастыру міндеттерін шешу

 • Код ON10

  Туризм және қонақжайлылық индустриясын ұйымдастыру үшін бухгалтерлік есеп жүргізуді жүзеге асыру

6B11101 Туризм
Бакалавриат

Ө.Сұлтанғазин атындағы педагогикалық институты (А.Байтұрсынов атындағы Қостанай өңірлік университеті)

БББТ: B091 Туризм

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B11101 Туризм
Бакалавриат

Қазақ экономика, қаржы және халықаралық сауда университеті

БББТ: B091 Туризм

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B11101 Туризм
Бакалавриат

Қазтұтынуодағы Қарағанды университеті

БББТ: B091 Туризм

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B11101 Туризм
Бакалавриат

Қазақстан-Американдық еркін университеті

БББТ: B091 Туризм

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B11101 6B11101-Туризм (к/т)
Бакалавриат

Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті (ҚарМУ Е.А.Бөкетов)

БББТ: B091 Туризм

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B11101 туризм
Бакалавриат

Қазақстан инженерлік-технологиялық университеті

БББТ: B091 Туризм

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B11101 Туризм
Бакалавриат

Еуразия Технологиялық Университеті

БББТ: B091 Туризм

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B11101 Туризм
Бакалавриат

Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университеті

БББТ: B091 Туризм

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B11101 Туризм
Бакалавриат

Алматы технологиялық университеті (АТУ)

БББТ: B091 Туризм

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B11101 Туризм
Бакалавриат

Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті

БББТ: B091 Туризм

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B11101 Туризм
Бакалавриат

"Тұран" университеті мекемесі

БББТ: B091 Туризм

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B11101 Туризм
Бакалавриат

Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университеті

БББТ: B091 Туризм

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B11101 Туризм
Бакалавриат

Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті

БББТ: B091 Туризм

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B11101 Туризм
Бакалавриат

Торайгыров университеті

БББТ: B091 Туризм

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B11101 Туризм
Бакалавриат

«Тұран-Астана» университеті

БББТ: B091 Туризм

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B11101 Туризм
Бакалавриат

Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті

БББТ: B091 Туризм

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B11101 Туризм
Бакалавриат

Алматы экономика және статистика академиясы

БББТ: B091 Туризм

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B11101 Туризм
Бакалавриат

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

БББТ: B091 Туризм

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B11101 Туризм және сервис
Бакалавриат

Х.Досмұхамедов атындағы Атырау университеті

БББТ: B091 Туризм

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B11101 Туризм
Бакалавриат

Ілияс Жансүгіров атындағы Жетісу университеті

БББТ: B091 Туризм

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B11101 Туризм
Бакалавриат

Шет тілдер және іскерлік карьера университеті

БББТ: B091 Туризм

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B11101 Туризм
Бакалавриат

Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті

БББТ: B091 Туризм

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B11101 Туризм
Бакалавриат

Орталық-Азия Университеті

БББТ: B091 Туризм

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B11101 Туризм. Қонақжайлылықты басқару
Бакалавриат

Мирас Университеті

БББТ: B091 Туризм

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B11101 Туризм
Бакалавриат

Ш.Есенов атындағы Каспий мемлекеттік технологиялар және инжиниринг университеті (Yessenov University)

БББТ: B091 Туризм

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B11101 Туризм. Қонақжайлылықты басқару
Бакалавриат

Мирас Университеті

БББТ: B091 Туризм

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B11101 Туризм және қонақжайлылық индустриясын ұйымдастыру
Бакалавриат

Халықаралық туризм және меймандостық университеті

БББТ: B091 Туризм

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
Top