Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M01101 Педагогика және психология в Тараз инновациялық-гуманитарлық университеті

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты "Педагогика және психология" мамандығы бойынша ББ негізгі мақсаты: еңбек нарығында сұранысқа ие жоғары білікті педагогикалық кадрларды даярлау; психологиялық-педагогикалық пәндер саласында жүйеленген білімді қалыптастыру және инновациялық технологияларды қолдану, жалпы заңдылықтарды зерделеу; жоғары әлеуметтік және азаматтық жауапкершілігі бар, кәсіби қызметті жүзеге асыруға қабілетті магистрлердің негізгі және арнайы құзыреттерін қалыптастыру.; магистранттардың психологиялық-педагогикалық үрдістер мен құбылыстарды бақылау мен талдаудың ғылыми-зерттеу және эксперименталдық әдістерінің негіздерін меңгеруі; ғылыми ойлау мен дүниетаным контекстінде жалпыадамзаттық және әлеуметтік-тұлғалық құндылықтарды қалыптастыру
 • Академиялық дәреже Магистратура
 • Оқыту тілі Қазақша
 • Оқу мерзімі 2 года
 • Кредиттер көлемі 120
 • Білім беру бағдарламаларының тобы M001 Педагогика және психология
 • Білім беру саласы 7M01 Педагогикалық ғылымдар
 • Жоғары мектептің педагогикасы
  Несиелер: 5

  "Жоғары мектептің педагогикасы" курсы университеттің педагогикалық мамандықтарының магистранттарына арналған. Ол магистранттарды жоғары мектеп педагогикасының мазмұнымен, оның өзектілігі мен қажеттілігімен, курс саясатымен, магистранттар оқу барысында алған дағдылары мен іскерліктерімен таныстырады

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Шет тіл (кәсіби)
  Несиелер: 3

  Шетел тілін оқытудың негізгі мақсаты болашақ магистрдің кәсіби іс-әрекетіндегі тілді белсенді меңгерудің дағдылары мен біліктерін ары қарай дамыту негізінде шет тілді білімнің халықаралық стандарттары шеңберінде коммуникативтік құзіретін жүйелі тереңдету болып табылады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Қазақстандағы психологиялық- педагогикалық ойлардың даму тарихы
  Несиелер: 5

  «Қазақстандағы психологиялық- педагогикалық ойлардың даму тарихы» пәні қазақстандағы педагогика және психология саласындағы ойшыл ғалымдардың еңбектерін, нақты тарихи жағдайлардағы, әртүрлі кезеңдердегі педагогикалық ойлардың өзгеруін, ғылыми ойлар мен мектептің сабақтастығын қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Психология мен білім берудегі мәдени тарихи және іс- әрекеттік әдістер
  Несиелер: 5

  Пән магистранттарды қазіргі психология мен білім берудегі мәдени-тарихи теорияның негізгі мазмұны мен қолданылуы және іс-әрекет тәсілінің әдіснамалық принциптері туралы біліммен қамтамасыз етеді, қазіргі заманғы зерттеулермен, мәдени-тарихи және іс-әрекет тәсілдерімен және олардың қазіргі білім беруде қолдануымен таныстырады

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Қолданбалы психологияның өзекті мәселелері
  Несиелер: 5

  "Қолданбалы психологияның өзекті мәселелері" пәні қазіргі психологияның өзекті теориялық және практикалық мәселелерін ескере отырып, оның мәселелік өрісі туралы түсініктерді, психологияның жалпы әдіснамалық негіздерін, теориялық психологияның пәнін, теориялық және эмпирикалық білімнің байланысын, практикалық психологияның негізгі мәселелерін зерттейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 5

  "Басқару психологиясы" пәні тыңдаушыларда еңбек ұжымын басқару мәселелерін шешуге, басқаруға қатысы бар адамдардың психикалық процестерін зерделеуге қазіргі заманғы психологиялық әдіснаманы қолданудың теориялық білімдері мен практикалық дағдыларын қалыптастыруды үйренеді

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Тарих және философия ғылымы
  Несиелер: 3

  "Ғылым тарихы мен философиясы" пәні магистранттардың философия және ғылыми таным методологиясын кең әлеуметтік-мәдени контексте және тарихи дамудағы меңгеру болып табылады. Ғылыми-танымдық қызметтің методологиясын, логикасын және әдістемесін, теориялық және эмпирикалық зерттеу әдістерінің жүйесін зерттеу болып табылады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Тұлғаның дарындылық психологиясы
  Несиелер: 5

  "Тұлғаның дарындылық психологиясы" курсы отандық және шетелдік психологиядағы дарындылықты зерттеу тарихын қарастырады, тұлғаның дарындылығын қалыптастырудың ғылыми-тұжырымдамалық теорияларына талдау жасайды. Дарындылықты зерттеуге және оны практикалық-психологиялық қызметте қалыптастыруға ерекше орын беріледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Тұлғаның өзін- өзі және бірін- бірі бағалау мәселелері бойынша ғылыми зерттеулер
  Несиелер: 5

  Бұл курста тұлғааралық қарым-қатынасты диагностикалаудың теориялық және практикалық аспектілері, тұлғаның қазіргі психологиялық теорияларының дамуындағы негізгі тенденциялар оқытылады. Пән жеке психология саласындағы психологиялық зерттеулердің әдіснамалық негіздерін теориялық талдаудан тұрады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Педагогика ғылымы мен білім берудің өзекті мәселелері
  Несиелер: 5

  "Педагогика ғылымы мен білім берудің өзекті мәселелері" курсы "әдіс", "қабылдау", "жаттығу", "әдістеме", "технология" ұғымдарын; білім беру қызметінің формасының типологияларын, білім беру қызметін ұйымдастырудың жүйелік-әрекеттік тәсілдік әдістері мен технологиясының ерекшеліктерін, оқыту мен диагностиканың қазіргі заманғы әдістері мен технологияларын пайдалану шеңберінде оқу құралдары мен ресурстарын зерделеуді көздейді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Білім берудегі психометрия және диагностика
  Несиелер: 5

  "Білім берудегі психометрия және диагностика "пәні білім берудегі психометрия мен диагностиканың теориялық-әдіснамалық негіздерін, психиканың қалыптасу, даму, пайда болу, мінез-құлықтың және қызметтің ерекшеліктері мен заңдылықтарын түсіну мен ұғынуды қарастырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Ғылыми зерттеу жұмысын жоспарлау және ұйымдастыру
  Несиелер: 5

  Пән болашақ мамандарда ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жүргізу үшін базалық білім және дағды жүйесін қалыптастыруды, магистранттарда өзіндік ғылыми жұмыстарды жүргізуді, зерттеу және эксперименттеу дағдыларын қалыптастыру, ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жүргізу бойынша тәжірибелік дағдыларды дамытуды, ғылыми зерттеулерді жүргізудің отандық және шетелдік тәжірибесін зерттеу мәселелерін қарастырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Сапалы білім берудегі менеджмент жүйесі
  Несиелер: 5

  "Сапалы білім берудегі менеджмент жүйесі" пәні мекемеде білім беру сапасын басқару жүйесі туралы, диагностикалық процедуралар үшін әртүрлі әдістер мен әдістемелерді қолдану мүмкіндіктері мен шарттары туралы теориялық түсініктерді, жұмыста жаңа формалар мен технологияларды іздестіруді, білім беру сапасын басқаруды жетілдіруге бағытталған әкімшіліктің, педагогтар мен мамандардың бірлескен қызметін ұйымдастыруды қарастырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Педагогикалық зерттеулердің әдістемесі мен әдіснамасы
  Несиелер: 5

  "Педагогикалық зерттеулердің әдістемесі мен әдіснамасы" пәні ғылыми-педагогикалық зерттеудің әдіснамалық негіздерін, ғылым және білім беру саласындағы нақты ғылыми-зерттеу міндеттерін шешуді көздейді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Креативті білім берудің психологиялық- педагогикалық негіздері
  Несиелер: 5

  "Креативті білім берудің психологиялық-педагогикалық негіздері" пәні» студенттердің креативті білім берудің мақсаттарын, міндеттерін, құрылымын, негізгі концепцияларын ашу мәселелері білімін меңгеруін қарастырады, курста креативті білім берудің тарихи қалыптасқан жетекші парадигмалары ұсынылған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Педагогикалық практика
  Несиелер: 4

  Магистранттардың педагогикалық практикасы педагогикалық технологияларды практикалық игеруге және оларға ілеспе ғылыми талдауға бағытталған. Ол мамандану пәндерін оқыту саласындағы эмпирикалық білімді меңгеруді, педагогикалық жұмысты жүргізудің практикалық дағдыларын дамытуды және оқытушы жұмысының негізгі құрамдастарымен танысуды көздейді

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Психологияны оқытудың белсенді әдістері
  Несиелер: 5

  Пән ЖОО-да психологияны оқытудың белсенді әдістерін теориялық негіздеуді және зерттеуді; оқу үрдісінде белсенді әдістерді қолдануды, студенттердің практикалық іс-әрекетінде педагогикалық қабілеттерін дамытуды қарастырады. Магистранттар өздерінің психологиялық білімдерін жаңарту және педагогикалық қарым-қатынас процесінде "психологияны"оқытудың заманауи модельдері мен технологияларын сынақтан өткізу мүмкіндігіне ие болады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • ЖОО дағы қазіргі білім беру технологиялары
  Несиелер: 5

  Бұл курс жаңа перспективалы заманауи педагогикалық технологияларды әзірлеудің ерекшеліктерін ашады. ЖОО-да заманауи технологияларды қолдану арқылы білім алушылардың оқу-танымдық қызметінің құрылымы мен мазмұнына талдау жасалады. Курста сонымен қатар студенттердің қазіргі заманғы технологияларды қолданудағы педагогикалық біліктерінің, дағдыларының, білімдерінің нормативтік сипаттамалары берілген

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Диагностикалау және кеңес берудің психологиялық-педагогикалық өзекті мәселелері
  Несиелер: 5

  «Диагностикалау және кеңес берудің психологиялық-педагогикалық өзекті мәселелері " пәні психологиялық кеңес беру мен психодиагностикалаудың негізгі түрлерінің теориясы мен және практикасын қарастырады. Ол отандық және шетелдік психологиялық диагностикалаудың негізгі тәсілдерімен, психологиялық кеңес берудің мәні мен, міндеттерін және әдістерімен таныстырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Іскерлік қарым-қатынас психологиясы
  Несиелер: 5

  Бұл пән болашақ кәсіби қызметтегі іскерлік қарым-қатынас және іскерлік қарым-қатынас психологиясының негізгі аспектілерін, стандартты емес жағдайларда әрекет ету әдістері мен тәсілдерін, қабылданған шешімдер үшін педагогтың әлеуметтік және этикалық жауапкершілігін және өзін-өзі дамытуға дайындығын зерттейді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Зерттеу практикасы
  Несиелер: 9

  Магистранттың зерттеу практикасы отандық, шетелдік ғылымның жаңашыл теориялық, әдіснамалық, технологиялық жетістіктерімен, заманауи ғылыми зерттеу,тәжірибелік таныстыру, білім, ғылым саласында инновациялық қызметке дайындығын тексеру мақсатында өткізіледі

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Білім беру жүйесіндегі психологиялық қызмет
  Несиелер: 5

  Білім беру жүйесіндегі психологиялық қызмет" курсы білім беру жүйесіндегі психологиялық қызметті ұйымдастыру және қалыптастыру мақсатын, міндеттерін, принциптерін, білім беру саласындағы педагог-психолог қызметінің негізгі бағыттарын, психопрофилактиканы жүзеге асыру тәсілдерін, балаға психологиялық және психикалық жеке дамуына қолдау көрсету мәселелерін қарастырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • ЖОО- да психологиялық пәндерді оқытудың әдістемесі
  Несиелер: 5

  Пәнді оқу психологиялық пәндерді оқытудың әдістемесі мен әдістерін тануды; ЖОО-да оқытудың психологиялық теориясы мен педагогикалық практикасының мазмұнын ашуды; психологияны оқытудың әртүрлі формаларын меңгеруді: дәріс оқу әдістемесін, практикалық, семинарлық және зертханалық сабақтарды өткізу, студенттердің өзіндік жұмысын ұйымдастыру ерекшеліктерін; сонымен қатар оқу қызметін бақылау және түзету мәселелерін қарастырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Болашақ мамандарды кәсіби қызметке дайындаудың әдіснамасы мен әдістемесі
  Несиелер: 5

  " Болашақ мамандарды кәсіби қызметте дайындаудың әдіснамасы мен әдістемесі " курсы пәннің теориялық негіздерін, міндеттерін, курс құрылымын, білім беру саласындағы болашақ мамандарды кәсіби педагогикалық даярлаудың ажырамас бөлігі болып табылатын зерттеу әдістерін қолдануды қарастырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Педагогикалық қызметтің психологиялық негіздері
  Несиелер: 5

  Бұл пән студенттерді педагогикалық психологияның негізгі бағыттарымен, түсініктерімен және категорияларымен, білім алушылардың педагогикалық психологиялық ерекшеліктерін зерттеу әдістері мен бағыттарын меңгеруін, педагогтің педагогикалық іс-әрекетінің психологиялық заңдылықтарын және білім беру үдерісінің әр түрлі кезеңдерінде педагогикалық әсерді ашу мәселелерімен таныстырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Тұлғаны әлеуметтендірудің теориялық және әдіснамалық аспектілері
  Несиелер: 5

  Тұлғаны әлеуметтендірудегі теориялық және әдіснамалық аспектілері" пәні әлеуметтік жүйені, тұлғаны әлеуметтендірудің негізгі категориялары мен ұғымдарын, тұлғаны әлеуметтендірудің интеграциялық моделін құрастырудың теориялық негіздерін, оның құрылымын, ерекшеліктерін, тұлғаны әлеуметтендірудің интеграциялық моделін әлеуметтендірудің әдіснамалық негіздерін қарастырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • ЖОО- да педагогикалық пәндерді оқытудың әдістемесі
  Несиелер: 5

  Курс жоғары оқу орнында педагогиканы оқытудың теориясы мен тәжірибесін синтездеуге бағытталған. Педагогиканы оқыту процесі, оқытудың мазмұны, түрлері мен әдістері, оқытушы мен білім алушылардың қызметі зерттеледі, педагогтардің кәсіби даярлығының жоғары деңгейін қамтамасыз ету үшін ЖОО-да педагогикалық пәндерді оқыту әдістемесі, оқыту қағидалары мен ережелері, оның түрлері мен әдістері ұсынылған

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Код ON1

  Ғылыми зерттеудің негізгі стратегияларын және ғылыми білімнің қалыптасуының тарихи негіздерін зерделеуге қабілетті, магистранттарда ғылым табиғатын философиялық ойдың қазіргі әлемдік дәстүрі ретінде тарих пен ғылым философиясының өзекті мәселелерін ұғыну қабілетін дамытуға қабілетті

 • Код ON2

  Кәсіби қызмет міндеттерін шешу үшін ауызша және жазбаша нысанда мемлекеттік, орыс және шет тілдерінде коммуникацияға дайындық

 • Код ON3

  Педагогикалық іс-әрекет және оны ұйымдастыру барысында туындайтын дидактикалық және тәрбиелік міндеттерді тұжырымдау және шешу қабілеті; кадрларды іріктеу және өндірістік процесті оңтайландыруға ықпал ететін психологиялық климат құру мақсатында ұйымның персоналымен жұмыс жүргізу қабілеті

 • Код ON4

  Тарихи дәйекті болу, педагогикалық құбылыстар мен үрдістерді қадағалау, негізгі тарихи-педагогикалық заңдылықтарды көрсету; білім беру ортасына бейімделудің және оқытудың қиындықтарын жоюға бағытталған жеке бағдарлы бағдарламаларды әзірлеу және іске асыру қабілеті

 • Код ON5

  Білім беру процесінің қатысушыларын психологиялық-педагогикалық ағарту міндеттерін шешу барысында психологиялық-педагогикалық және нормативтік-құқықтық білімді қолдану қабілеті, мәдени-тарихи және іс-әрекет тәсілдерінің әдіснамасын білу

 • Код ON6

  Жаңа мақсаттарды қалыптастыру және пәндік салада жаңа нәтижелерге қол жеткізу, өзінің жеке дамуының болашағын көру, ғылыми зерттеу әдістерін жүйелі меңгеру, өзінің өмірлік жолын қалыптастыру, тұлғаның өзін-өзі тәрбиелеу тәсілдерін меңгеру қабілеті

 • Код ON7

  Эмпирикалық психологиялық зерттеулерді жоспарлауға және жүргізуге қабілетті, білім алуға, психологияны оқыту әдістемесі саласында жаңа білім алуға қабілетті: психологиялық ғылымның пәні мен әдістеріне анықтама береді, психологиялық білімнің ғылыми нысанын таниды, білім беру процесінде негізгі ұғымдарды, психологиялық феномендерді, әдістерді және оларды трансляциялау мен түсіндірулерді білуін көрсетеді

7M01101 Педагогика және психология (Бейінді)
Магистратура

«Bolashaq» академиясы (Болашақ)

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

Абай Мырзахметов атындағы Көкшетау университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

"Алматы" Университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

Аймақтық әлеуметтік-инновациялық университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

Қазақ инновациялық гуманитарлық - заң университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01101 Педагогика және психология (2 жыл)
Магистратура

Ө.А.Байқоңыров атындағы Жезқазған университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01101 Педагогика және психология (2 ж)
Магистратура

Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01101 Педагогика және психология (Педагогикалық өлшеулер)
Магистратура

Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

Инновациялық Еуразия университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

Шымкент университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

Торайгыров университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

«Тұран-Астана» университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

Ш. Уәлиханов атындағы Көкшетау университетi

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01101 Педагогика және психология (1.5)
Магистратура

Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

"Сырдария" университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
7M01101 Педагогика және психология (Білім берудегі менеджмент)
Магистратура

Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

Қызылорда "Болашақ" университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

Ілияс Жансүгіров атындағы Жетісу университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

Ілияс Жансүгіров атындағы Жетісу университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

Академик А. Қуатбеков атындағы Халықтар достығы университеті (Halyqtar dostyǵy)

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

Х.Досмұхамедов атындағы Атырау университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

Семей қаласының Шәкәрім атындағы университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

Мирас Университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

Қазақстан инновациялық академиясы

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01101 Педагогика және психология 2 жыл
Магистратура

Орталық-Азия Университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

Ш.Есенов атындағы Каспий мемлекеттік технологиялар және инжиниринг университеті (Yessenov University)

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01101 Педагогика және психология [Ғылыми-педагогикалық бағыт]
Магистратура

Мирас Университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

М.Х.Дулати атындағы Тараз өңірлік университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

Астана халықаралық университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
Top