Жаңа білім беру бағдарламасы

6B017 Тілдер және әдебиет бойынша мұғалімдерді дайындау (Орыс тілі шет тілі ретінде) в Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті

Пәндер

Оқыту нәтижелері

  • әр түрлі жастағы балалардың дамуын диагностикалау әдістерін және инклюзивті білім беру нысандарын қолдана отырып, оқушылардың психофизиологиялық дамуының жалпы, жас, ерекше және жеке ерекшеліктеріне сәйкес оқу процесінде бірлескен және жеке іс-әрекетін ұйымдастырады
  • негізгі мәдени құндылықтарды, толеранттылықтың, диалог пен ынтымақтастықтың қазіргі заманғы қағидаттарын басшылыққа ала отырып, жалпы адамзаттық және кәсіби міндеттерді шешеді, соның ішінде шетелдік мәдени қоғамда; командада жұмысты ұйымдастырады; ойлау мәдениетін, көпшілік алдында сөйлеу дағдыларын, пікірталас пен полемиканы жүргізуді, өзінің кәсіби өсуі мен жеке дамуының траекториясын жобалауды көрсетеді
  • академиялық адалдық мәдениетін түсініп, сақтай отырып, әлеуметтік және кәсіби міндеттерді шешу кезінде Гуманитарлық, әлеуметтік, экономикалық ғылымдардың жүйеленген теориялық және практикалық білімдерін біріктіреді
  • көпмәдени ортадағы тұтас педагогикалық процесті басқарады: орта білім берудің жаңартылған мазмұны; тұлғаға бағытталған, мәдени және құзыреттілік тәсілдер, ақылды Білім; Әртүрлі білім беру мекемелері менеджментінің негізгі функциялары
  • оқу процесінің тиімділігін арттыру үшін критериалды бағалау, сыни ойлау технологияларын, ақпараттық, Денсаулық сақтау, оқытудың инновациялық технологияларын қолдана отырып, педагогикалық процесті ұйымдастырады
  • ақпаратты алу, бағалау, сақтау, дайындау, ұсыну және алмасу мақсатында АКТ және интернет құралдарын пайдаланады; білім беру және еңбек нарығының өзгеруін ескере отырып, интернет-қоғамдастық арқылы кәсіби қызмет саласына қатысады
  • ғылыми және кәсіби қызметте негізгі әдебиеттану ұғымдарын қолданады; орыс және қазақ әдебиеттерін кезең-кезеңімен сипаттаудың негізгі кезеңдерін, бағдарламаға енгізілген көркем шығармалардың мазмұны мен поэтикасын, орыс әдебиеті классиктерінің өмірбаяны мен шығармашылық фактілерін сипаттайды
  • орыс тіл білімі саласындағы негізгі ұғымдармен жұмыс істейді; коммуникативтік қызметті жүзеге асыру кезінде тілдік құралдарды дұрыс қолданады; сөйлеудегі орыс әдеби тілінің орфографиялық, орфоэпиялық, лексикалық, грамматикалық және стилистикалық нормаларын қолданады
  • қарым-қатынасты орыс тілінде ауызша және жазбаша түрде әлеуметтік-тұрмыстық, әлеуметтік-мәдени, ресми-іскерлік және кәсіби қарым-қатынас саласында, сондай-ақ нақты бизнес саласында тұлғааралық және мәдениетаралық өзара іс-қимыл мәселелерін шешу үшін сәтті жүзеге асырады, ғылыми зерттеулер мен академиялық жазу әдістерін қолданады
  • мемлекеттік білім беру стандарттарының талаптарына сәйкес кәсіби қызметте орыс филологиясы саласындағы теориялық және практикалық білімдерін қолданады, оқуды өз бетінше жалғастыру дағдыларын меңгерген

Ұқсас БББ

6B01707 Орыс және орыс емес тілдерде оқытатын мектептердегі орыс тілі мен әдебиеті (IP)

Академик Ебіней Арыстанұлы Бөкетов атындағы Қарағанды университеті (ҚарУ Е.А.Бөкетов)

6B01721 Орыс және орыс емес тілдерде оқытатын мектептердегі орыс тілі мен әдебиеті (IP)

Әлкей Марғұлан атындағы Павлодар педагогикалық университеті

6B01764 Орыс және орыс емес тілдерде оқытатын мектептердегі орыс тілі мен әдебиеті(IP)

Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті

6B01708 Орыс және орыс емес тілдерде оқытатын мектептердегі орыс тілі мен әдебиеті (IP)

Ілияс Жансүгіров атындағы Жетісу университеті

6B01702 Орыс және орыс емес тілдерде оқытатын мектептердегі орыс тілі мен әдебиеті (IP)

Мұхтар Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті

6B01733 Орыс және орыс емес тілдерде оқытатын мектептердегі орыс тілі мен әдебиеті (IP)

Alikhan Bokeikhan University

Top