Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B02301 6B02301-Аударма ісі в ҚарМУ Е.А.Бөкетов

 • Шетел тілінің тәжірибелік грамматикасы
  Несиелер: 6

  Негізгішеттіліграмматикасынтереңдетіпоқу. Салаласқұрмалассөйлемменбағыныңқықұрмалассөйлемдер, олардыңтүрлері, қызметтеріжәнетынысбелгілерініңерекшеліктері. Есімшеліорамменкөсемшелітіркестер. Аспект және рай. Герундий. Етіс, рай. Модальді етістіктердің мағыналары, олардың шаққа байланысты өзгеруі. Инверсия, төлеу сөз.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Негізгі шетел тілінің тәжірибелік курсы (В1 деңгейі)
  Несиелер: 7

  Негізгі шетел тілінің грамматикасы мен лексика практикасы, қыстырма сөздер мен фразаларды оқу. Күнделікті және кәсіби салада қарым-қатынас үшін тілдік құралдар. Шетел мәдениетінің реалиялары, дискуссияның этикалық ережесі, тілдік стильдің стилистикалық ерекшеліктері туралы түсінік.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Тілдік қарым-қатынас
  Несиелер: 8

  Шет тіліндегі мәтінде актуалды, концептуалды және астарлы ақпаратты айтудың дискурсивті тәсілдері. Негізгі шет тілінде лексикалық, грамматикалық, синтаксистік және стилистикалық нормаларды сақтай отырып дұрыс сөйлеу іскерлігі, нақты коммуникативтік жағдаяттан және белгілі әлеуметтік және жас ортасындағы қарым-қатынастың сипатына қарай қажет коммуникативтік үлгіні таңдау іскерлігі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Ауызекі жазбаша тіл практикасы
  Несиелер: 8

  Негізгі шет тілінде ауызша және жазбаша сөздің құрылымдық типологиясы және құру ережелері. Оқытылатын тіл елдерінің лингвоелтанымдық реалиялары және әлеуметтік-мәдени ерекшеліктері.Сөйлеу формулалары, жария сөздің, пікірталас жүргізудің клише және стратегиялары.Сөйлеу мәдениетінің негіздері. Оқытылатын тілде сауатты сөйлеу ережелері; оқытылатын тілдің жазбаша және ауызша сөз ережелері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Қарым-қатынас жағдайындағы негізгі шетел тілінің практикумы (В1 деңгейі)
  Несиелер: 7

  Тілдік қатынастағы стильдер, ресми және ауызекі лексика. Мәдениетаралық қарым-қатынас негіздері, мәдени айырмашылықтар, мәдени шок. Стереотиптер және релятивизм. Қарым-қатынас жағдайларындағы тақырыптар бойынша диалогтар.Тұрмыстық міндеттерді шешу, күнделікті іс-әрекетті ұйымдастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Негізгі шетел тілінің тәжірибелік курсы (В2 деңгейі)
  Несиелер: 6

  Іскерлік жиналыстарға қатысуға, өзінің құзырлылықтары шеңберінде міндеттерді нақтылауға қажет лексика. Қарым-қатынастарды, мәдени нормалар мен оларды ұстамау туралы пікірталастар. Келіссөздерге қатысу, қауіпсіздік мәселелерін талқылау. Зайырлы әңгіме жүргізу. Негізгі шет тілінде әдепті, ресми және бейресми стильдердің аспектілері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Аудармадағы IT-технологиялар
  Несиелер: 5

  Аударма құзыреттілігінің техникалық компоненті. Электронды сөздіктер, энциклопедиялар және анықтамалықтар Электрондық мәтін корпусы және аударма. Ауызша аудармадағы электронды ресурстар. Автоматтандырылған аударма жүйесі. Байланыс жүйесі. Автоматтандырылған өңдеу жүйелері. Аудармада электронды ресурстарды кешенді қолдану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Шетел тілін оқытудың әдістемесі
  Несиелер: 5

  Шет тілінде білім беру жүйесіндегі шет тілінің рөлі. Шет тілдерін оқытудың әдістемесінің теориялық негіздері (ШТ), орта мектептегі оқу жүйесі, білім беру мекемелерінің әртүрлі типтеріндегі ШТ оқытудың мақсаттары, қағидалары, әдістері мен құралдары. Оқулықтың концептуалды негіздері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Қарым-қатынас жағдайындағы негізгі шетел тілінің практикумы (В2 деңгейі)
  Несиелер: 6

  Нақты және абстрактылы хабарламалардың негізгі ойларын түсіну, оның ішінде кәсіби саладағы техникалық тұстарды егжей-тегжейіне дейін түсініп талқылау. Алдын-ала дайындықсыз әртүрлі тақырыптар бойынша пікірталасу. Таныс емес тақырыптарға егжей-тегжей мәтіндер құрау. Алған әсерін, оқиғаларды және талпыныстарды сипаттау. Өз пікірі мен жоспарларын негіздеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Оқытылатын тіл теориясының негіздері
  Несиелер: 5

  Теориялық грамматика, лексикологии және фонетиканың негізгі ұғымдары. Сөз таптарының жіктемесі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Оқытылатын тіл елінің әдебиеті
  Несиелер: 5

  Көрнектіжазушылардың шығармашылығының идеялық мазмұны мен жеке дара көркемдік ерекшеліктері туралы қажет деректер. Әдеби бағыттардың мезгілдік аясы, аталған кезеңдердің көрнекті жазушылары. Кезеңіне байланысты көркем әдебиеттің негізгі стилистикалық ерекшеліктері.Әдебиет пен адамзат тарихының байланысы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Фразеологияның тәжірибелік курсы
  Несиелер: 5

  Сөздік қордың жалпы сипаттамасы. Фразеологиялық бірліктердің негізгі өлшемдері. Фразеологияның жүйелілігі. Фразеологиялық бірліктердің жіктемесі. Фразеологиялық тіркестердің шығу тегі. Фразеологиялық тұтастықтар. Фразеологиялық тіркестер. Фразеологиялық сөйлемше, Қазіргі ағылшын тілінің фразеологиялық бірліктердің шығу тегі. Сөйлеу стиліне байланысты бейнелі сөйлемдерді дұрыс қолдану. Фразеологизмдерді қолдану жағдайлары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Терминологияның тәжірибелік курсы
  Несиелер: 5

  Терминдер туралы заманауи ілімнің негіздері, терминтанудың теориялық мәселелері, практикалық терминологиялық жұмыстың міндеттерін шешудің әдістері мен тәсілдері. Терминологиялық зерттеулердің заманауи бағыттары. Аударматану саласындағы заманауи ғылыми парадигма мен терминология және оның дамуының динамикасы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Іскерлік шетел тілі
  Несиелер: 5

  Іскерлік хат алмасу, іскерлік хаттардың түрлері, іскерлік ұйымдардың түрлері. Түйіндеме жазу, жұмысқа орналасу кезіндегі сұхбаттан өту. Негізгі шет тілінің ресми-іскерлік стилінің ерекшеліктері, іскерлік этикет пен мәдениетаралық қарым-қатынас ережелері. Іскерлік хат алмасуды, сонымен қатар іскерлік терминдерді аударудың жанрлық-стилистикалық ерекшеліктерін дұрыс түсіну. Іскерлік қарым-қатынас саласындағы кәсіби коммуникативтік құзырлылық.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Іскерлік қарым-қатынас тілі
  Несиелер: 5

  Халықаралық байланыстар мен іскерлік қарым-қатынастың мәдениетаралық аспектілері. Телефон арқылы іскерлік келіссөздер жүргізу. Компаниялардың құрылымы мен қызметі. Іскерлік кездесулерді ұйымдастыру мен өткізу; жұмысқа орналасу тәртібі. Ресми және бейресми қарым-қатынастың стандартты коммуникативтік жағдаяттарында қолданылатын лексика-грамматикалық құралдар. Кәсіби және жалпы мәселелерді шешу үшін шетелдік әріптестермен іскерлік кездесулерге қатысу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Қазақ халқының рухани мұрасы
  Несиелер: 5

  Қазақ халықының рухани мұрасының қалыптасу, даму тарихының күрделі кезеңдерін қамтиды. Ежелгі мәдени құндылықтарды және қазақ халық ауыз әдебиеті терең талданады. Әдебиет пен өнердің түрлі кезендері туралы білімдерін, өзекті теориялық мәселелерін қазіргі ғылымының озық жетістері негізінде жан-жақты, тарихи тұрғыдан қарастырады. Көркем шығармашылықты талдау үшін қажетті терминдер мен түсініктер жүйесі қамтылады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Қолданбалы бизнес
  Несиелер: 5

  Кәсіпкерлік құрылымдардың экономикалық, ұйымдастырушылық және құқықтық қатынастар жүйесі ретінде кәсіпкерліктің теориясы мен практикасын зерттеу негізінде кәсіпкерлік қызметті жүзеге асырудың практикалық дағдыларын алу.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Көркем мәтіндерді оқу және аудару
  Несиелер: 3

  Көркем әдебиет шығармаларын оқу және аудару ерекшеліктері. Көркем аударманың минималды бірліктері: сөз, сөздердің баламалары, фразеологизмдер, паремиялар; поэтикалық шығармаларды оқу және аудару; прозалық көркем шығармаларды оқу және аудару.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Экология және тіршілік қауіпсіздігінің негіздері
  Несиелер: 5

  қоғам мен табиғатты дамытудың негіздері, Табиғи ресурстарды ұтымды пайдаланудың қазіргі заманғы тәсілдері, тіршілік әрекетінің қауіпсіздігін құқықтық реттеу, жағымсыз әсерлердің дамуын болжау және төтенше жағдайлардың салдарын бағалау туралы білім мен түсініктерді қалыптастырады

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Кәсіби-бағытталған шетел тілі
  Несиелер: 5

  Әртүрлі сөйлеу стильдері, олардың негізгі шет тіліндегі белгілері мен қолдану салалары арасындағы айырмашылықтар. Ұзақ және күрделі мәтіндерді талдау. Кәсіби салада қатынас жасау үшін тілдік құралдарды қолдану. Идиоматикалық тіркестер мен коллоквализмдер. Логикалық тұрғыдан күрделі құрылымданған хаттар, баяндама немесе мақалалар; кәсіби және көркем әдебиетке түйіндеме және шолулар жазу.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Екінші шетел тілі (А1, А2 деңгейі)
  Несиелер: 5

  Екінші шет тілін оқудың базалық деңгейінде негізгі грамматикалық және лексикалық тақырыптар. Сөйлеу іс-әрекетінің төрт түрі бойынша ауызша және жазбаша тіл негіздерін білу: оқу, тыңдау, жазу және сөйлеу. Екінші шет тілінде негізгі дыбыстау дағдылары.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Ақпараттық-газет мәтіндерін оқу және аудару
  Несиелер: 3

  Газет мақалалары, брошюра, жадынамалар сияқты ақпараттық мәтіндерді оқу және аудару ерекшеліктері. Ақпараттық аударманың минималды бірліктері: сөз, сөздердің баламалары, фразеологизмдер, паремиялар. Сөз орамдарын оқу. Газет мақалалары атауларының құрылымы. Медиа мәтіндер, газет мақалалары, кесінділері, жарнамаларды оқу және аудару.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Рухани жаңғыру
  Несиелер: 5

  Қазақстан мен қазіргі кезеңнің тарихи тәжірибесінің жаңғыруы. Ұлттық сана ерекшеліктері мен қалыптасуы. "Мәңгілік ел" ұлтжандылық және ұлттық сана үшін оның мәні. Қазіргі заманғы жаһандану әлеміндегі қазақстандық бірлік. Жаңғырту үдерістеріндегі рухани мұра және оның рөлі. Қазіргі заманғы қоғамдық сананың бәсекеге қабілеттілігі мен болжамдық құндылықтары. Меритократикалық қоғам және оның құндылықтары. Қазақстан "білім қоғамы". Қазақстан "ақпараттық қоғам" мен "сандық технологиялар"қоғамы. Рухани жаңғы

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Құқық негіздері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет
  Несиелер: 5

  Мемлекет, құқық, мемлекеттік-құқықтық құбылыстар туралы негізгі түсініктер. ҚР конституциялық құқығының негіздері. ҚР құқыққорғау органдары және сот. ҚР мемлекеттік билік органдары. ҚР әкімшілік құқық негіздері. ҚР азаматтық және отбасылық құқық негіздері. ҚР еңбек құқығы және әлеуметтік қамсыздандыру құқығы. Сыбайлас жемқорлық үшін құқықтық жауапкершілік. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет қалыптастыру.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Мәдениетаралық қарым-қатынас теориясы мен практикасы
  Несиелер: 4

  Тіл және мәдениетаралық қарым-қатынас. Аударма және мәдениетаралық қарым-қатынас. Мәдениетаралық қарым-қатынастың негізгі ұғымдары; мәдениетаралық қарым-қатынас үдерісін зерттеудің ең тиімді әдістері. Төл мәдениеті мен шет тілдік мәдениеттің құндылықтық бағдарлар жүйесі.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Бизнес жоспарлау
  Несиелер: 4

  Менеджменттегі ғылыми зерттеу әдістері. Маркетинг. Салалық нарықтарды талдау. Еңбек экономикасы. Менеджменттегі модельдеу. Әлеуметтік-экономикалық оқиғаларды талдау және оларға баға беру.Ұйымның іс-әрекетін басқаруда стратегиялық, тактикалық және жедел шешімдер жасаудың әдістері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Кәсіби педагогика мен психология негіздері
  Несиелер: 4

  Кәсіби білім берудің негізгі парадигмалары мен теориялары. Білім алушыларды кәсіби оқытудың, тәрбиелеудің және дамытудың негізгі технологиялары. Білім алушыларды оқытуда, тәрбиелеуде және дамытуда технологияларды психологиялық тұрғыдан негіздеп таңдау іскерлігі. Кәсіби білім, іскерліктер, дағдыларды меңгерудің негізгі психологиялық заңдылықтары; тұлғаның кәсіби тұрғыдан маңызды қасиеттерін қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Екінші шетел тілі (В1 деңгейі)
  Несиелер: 5

  Екінші шет тілінің грамматикалық және лексикалық аспектілері. Оқиғалардың ықтималдығын сипаттауға арналған етістіктер, шартты сөйлемдердегі инверсиялар, қыстырма сөздер мен сөз тіркестері, әсірефразалық байланыстылық құралдары. Әртүрлі сөйлеу стильдері, олардың екінші шет тіліндегі белгілері мен қолдану салалары арасындағы айырмашылықтар. Сөйлеу іс-әрекетінің төрт түрін дамыту.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Жазбаша аударма машығы
  Несиелер: 5

  Жазбаша аударманың ерекшеліктері, түрлері, кезеңдері мен технологиялары. Бастапқы және соңғы мәтінді талдау, қайтадан қодтау, редакциялау. Түпнұсқа мәтінді талдау, стандартты және стандартты емес аудармашылық мәселелерді анықтау. Әртүрлі тақырыптағы мәтіндерді аударуда аударма трансформацияларын қолдану. Сөздіктер мен анықтамаларды қолдану.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Негізгі шетел тілінің тәжірибелік курсы (С1 деңгейі)
  Несиелер: 6

  Негізгі шет тілі тереңдетілген деңгейінің лексикалық тақырыптары. Осы шақ пен өткен шақтағы ырықты және ырықсыз етістердің шақтық формалары, және олардың имплицитті мағынаға байланысты қолданылу ерекшеліктері. Белгілі, белгісіз және нөлдік артикльді қолданудың стилистикалық тәсілдері. Сөйлемде субституттың қолданылуы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Аударма теориясы
  Несиелер: 4

  Аударма стратегиялары мен қағидалары.Аударманың прагматикалық және синтаксистік мәселелері. Аудармадағы мәтіннің жанрлық ерекшеліктері. Аударманың баламалылық және дәлме-дәлділік ұғымдарын, әртүрлі топтағы лексикалық бірліктерді аудару қағидаларын, аударманың әлеуметтік-лингвистикалық және прагматикалық аспектілерін талқылау.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Қарым-қатынас жағдайындағы негізгі шетел тілінің практикумы (С1 деңгейі)
  Несиелер: 6

  Әртүрлі жағдайларда ағылшын тілін еркін және тосыннан пайдалануға жаттығу. Кең көлемдегі антонимдер, синонимдер және тұрақты тіркестерді үйреніп, оларды қолдану. Тілді әлеуметтік, академиялық және кәсіби мақсаттарға пайдалану. Мәтіндегі негізгі ақпаратты бөлу үшін үлгілерді қолдану шеберлігі. Кез-келген күрделілік деңгейіндегі, тақырыптағы және стильдегі хаттар: ресми, жартылай ресми және бейресми.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Арнайы кәсіби шетел тілі
  Несиелер: 5

  Шет тілінде әлеуметтік-коммуникативтік мәнмәтінде ауызша жәна жазбаша қарым-қатынас іскерліктері мен дағдылары, шет тілін меңгерудің жалпыеуропалық құзырлылықтар жүйесіне сәйкес B2 бастапқы деңгейінен С1 деңгейіне өту үшін тілдік және коммуникативтік құзырлылықтарды кезең-кезеңмен қалыптастыру.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • IELTS үшін ағылшын тілі
  Несиелер: 3

  IELTS тестінің ерекшеліктері. Тыңдау, оқу, сөйлеу және жазу дағдыларын дамыту. Ағылшын тілін тыңдап қабылдау, негізгі ойды, ең маңызды тұстарды бөліп көрсету. Жазбаша сөзді дамыту, грамматиканың деңгейлері. Берілген тақырыпқа шығармалар жазу. Алыс шетелдердегі колледждерде және жоғары оқу орындарындағы академиялық мәтіндерге тақырып пен стилі жағынан ұқсас қысқа үзіндіні түсіну қабілеті.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • TOEFL үшін ағылшын тілі
  Несиелер: 3

  TOEFL тестінің ерекшеліктері. Тыңдау, оқу, сөйлеу және жазу дағдыларын дамыту. Шет тіліндегі ауызекі сөзді қабылдау, негізгі ойды, ең маңызды тұстарды бөліп көрсету, қорытынды жасау, сұрақтарға жауап беру қабілеті. Жазбаша сөзді түсіну қабілеті. Тұрақты құрылым бойынша және талап етілетін қорытындымен берілген тақырыпқа шығармалар жазу.Академиялық сипаттағы ерекше мәтіндермен жұмыс істеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Іскерлік қарым-қатынас аясындағы ілеспелі аударма
  Несиелер: 5

  Билингвальды кәсіби-коммуникативтік құзырлылықты дамыту және жетілдіру, негізгі жүзеге асатын функционалды салаларда медиативті құзырлылықты меңгеру (іскерлік қатынас аясында), аударма іскерліктерінің кем дегенде бастапқы, ілгері және аса дамыған деңгейіне сөйлеу әрекетінің ерекше түрі ретінде қол жеткізу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Арнайы мақсаттарға арналған шетел тілі
  Несиелер: 5

  Негізгі шет тілінің әлем бойынша кәсіби ортадағы рөлі. Ұлтаралық қатынас тілі. Ресми мәтіндер үлгілері, ерекше грамматикалық құрылымдар. Арнайы лексика.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Аударманың стилистикалық аспектісі
  Несиелер: 4

  Стиль ұғымының анықтамасы. Норманың категориялары және оның стилистикадағы рөлі. Айтылудың тілдік құралдары. Стилистикалық тәсілдер. Тіл бірлігінің стилистикалық реңкі және оның қомпонентері. Фоностилистика. Интонацияның стилистикалық функциялары. Графостилистика. Лексико-фразеологиялық мәнерлі құралдар және стилистикалық фигуралар, олардың жіктемесі мен қызметтері. Оқытылатын тілдің сөздігінің стилистикалық дифференциациялануы. Сөзжасам мен фразеологияның стилистикалық ресурстары. Грамматикалық мәнерл

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Екінші шетел тілі (В2 деңгейі)
  Несиелер: 4

  Негізінен В2 деңгейі бойынша қарастырылған қарым-қатынастың салалары мен жағдайларына сәйкес курста оқитын тақырыптар шеңберінде ауызша және жазбаша қатынас негіздерін тәжірибелік тұрғыдан меңгеруді қамтамасыз ететін фонетикалық, лексикалық және грамматикалық құбылыстар кеңінен қолданылады.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Іскерлік корреспонденция аудармасы
  Несиелер: 5

  Шет тілінің іскерлік қатынас құралы ретінде ауызша және жазбаша формаларын меңгеру, коммуникативтік мақсатты жүзеге асыруға қажет арнайы дағдылар мен іскерліктерді қалыптастыру. Іскерлік корреспонденция аудармасының прагматикалық аспектілері. Іскерлік корреспонденция аудармасындағы грамматикалық қиындықтар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Академиялық мақсаттарға арналған шетел тілі
  Несиелер: 5

  Негізгі шет тілі ұлтаралық қатынас тілі ретінде. Әлемдік ғылымның дамуындағы негізгі шет тілінің орны. Прагматизм және сын. Ауызша және жазбаша тілді білу, дискурс, мәдениет, жанрды талдау және ғылыми мәтіндер жанрын талдай білу. Ғылыми стиль және әдіснама. Ғылыми мақалалар жазу, ғылыми мәтіндерді аудару практикасы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Қарым-қатынас жағдайындағы негізгі шетел тілінің практикумы (С2 деңгейі)
  Несиелер: 9

  Тұрмыстық тақырыптардан бастап күрделі мамандандырылған тақырыптардағы қарым-қатынас жағдаяттары, тереңдетілген деңгей лексикасын, жаргонизмдер мен терминдерді тереңдетіп оқу. Сөйлеуде әртүрлі грамматикалық құрылымдарды қолдану тәжірибесі. Кез-келген акцентте және шу деңгейінде ауызекі сөйлеуді қабылдауға жаттығу. Күнделікті қарым-қатынас тіліне, сонымен қатар фразалық етістіктер, тұрақты тіркестер, сленгтерді қолданудың қыр-сырлары мен ерекшеліктеріне оқыту.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Ауызша аударма машығы
  Несиелер: 5

  Ауызша аударма техникасы туралы базалық теориялық ережелер. Байланыс, біріктіру және бөлу, предикация аударманың мәселесі ретінде. Аудармада сөйлемдерді біріктіру және бөлу. Аудармада экстралингвистикалық факторларды және аударма мәтінінің адресатын ескеру. Аударма стратегиялары арасында таңдау мәселесі. Мамандар, оқушылар, дайындалмаған аудитория, балалар үшін аударма жасау.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Ақпараттық аударма практикасы
  Несиелер: 5

  Ақпараттық аударманың(АА) негізгі қызметі. Ақпараттық аударма ұғымы. Ақпараттық аударманың түрлері. Ақпараттық аударманың лексикалық мәселелері. Аударма сәйкестіктерінің түрлері. Аударма мәтінін сапалы бағалау. Баламалылық және барабарлық - аударма қызметінің нәтижесін сапалы бағалаудың негізгі өлшемдері ретінде. Ақпараттық хабарламаларды, тақырыптық мақалаларды, жарнамаларды, сұхбаттарды, эсселерді аудару ерекшеліктері. Ресми құжаттардың лингва- прагматикалық ерекшеліктері. Жеке және заңды тұлғалардың құжа

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Көркем аударма практикасы
  Несиелер: 5

  Отандық және шетелік аударматанудағы көркем мәтінді аударудың негізгі тәсілдері. Көркем аударма теориясының негізгі ұғымдары: көркем аударманың мәдениетаралық делдалдықтың құралы ретіндегі міндеттері мен рөлі. Мәтін түрлерінің жанрлық-стильдік жіктемесі.Негізгі аудармашылық стратегиялар мен аудармада баламалылыққа жету тәсілдері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Екінші шетел тілі (В2-тереңдетілген деңгейі)
  Несиелер: 6

  В2 деңгейі бойынша қарастырылған қарым-қатынастың салалары мен жағдайларына сәйкес курста оқитын тақырыптар шеңберінде ауызша және жазбаша қатынас негіздерін меңгеру.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Ауызша ілеспелі аудармадағы аудармашылық шапшаң жазу негіздері
  Несиелер: 5

  Әртүрлі коммуникативтік жағдаяттардағы ретті аударманың дағдылары. Семантикалық анализ және синтез, жедел жады, аудармашылық жазба.Фонетика-интонациялық рәсімдеу. Шапшаң ауызша тіларалық сөзді жеткізу дағдылары. Бір тілдік кодтан басқа тілге ауысу практикасы және кодтаудың басқа түрлері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Ғылыми-техникалық аударма практикасы
  Несиелер: 5

  Ғылыми-техникалық аударманың грамматикалық қиындықтары. Ғылыми-көпшілік мәтіндерді аудару. Техникалық әдебиеттерді аударудың лексикалық мәселелері. Терминология (техникалық мәтіндердің лексикалық құрамы). Ғылыми-техникалық аударманың прагматикалық аспектісі және аударманы прагматикалық бейімдеудің негізгі тәсілдері. Ғылыми ойларды, тұжырымдар мен теориялық құрылымдарды сыни тұрғыдан талдау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Негізгі шетел тілінің тәжірибелік курсы (С2 деңгейі)
  Несиелер: 9

  Ерекше және кәсіби сипаттағы мәтіндер мен хат алмасу. Ұзақ монолог-сөз, кәсіби ұсынылым беру, мақалалар, эссе және түйіндеме жазу. Тілде сөйлеушілерге бағытталған түпнұсқа материалды тыңдау. Қол жеткізген ақпаратты талдау және анық емес деректер мен сөйлемдерді табу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Код ON1

  Қазақстанның қазіргі тарихын, философиясын, қазіргі қоғамдағы рухани процестердің рөлі, жеке және заңды тұлғалардың құқықтарын қорғау саласындағы тараптардың құқықтық мүдделері, кәсіпкерлік қызметті жүзеге асырудың экономикалық және әлеуметтік жағдайлары, адамға және табиғи ортаға зиянды және қауіпті факторлардың әсері, латын графикасының негізгі ұғымдары туралы білімдері бар; өзінің кәсіби қызметінде ғылыми дүниетаным мен азаматтық ұстанымын республиканың тарихи, философиялық, экономикалық, құқықтық, идеялық-мәдени, экологиялық өзін-өзі қамтамасыз ету бағыты бойынша жедел жаңғырту кезеңінде дамудың қазақстандық моделін қалыптастыруға белсенді қатыса отырып көрсетуге қабілетті болады, зияткерлік тұрғыдан даму мақсатында физиологиялық қасиеттерін дамытуға дайын бола білу.

 • Код ON2

  Оқып жатқан тілдің орфографиялық, лексикалық, грамматикалық нормаларын қолдана отырып ақпарат пен құбылыстарды; фонетикалық жүйе, грамматикалық құрылым, лексика-фразеологиялық бірліктердің қажет көлемі және шет тілінің функционалды-стилистикалық сипаттамаларын талдауға, өңдеуге, жалпылауға және айтуға қабілетті; тілдерде вербалды және бейвербалды түрде кәсіби қызметінің міндеттерін шешу үшін қолжетімді және сенімді түрде қарым-қатынас жасай біледі; оқып жатқан тілдің әлеуметтік таңбаланған тілдік бірліктерін құрыс қолдана алады.

 • Код ON3

  Кәсіби қызметінде АКТ қолдану, ДК аппараттық және бағдарламалық қамтамасыз етілуін, желілік, мультимедиялық және интернет-технологияларды, негізгі Smart және Е-технологияларды тәжірибеде қолдану. Әртүрлі функционалды стиль мен түрлерге жататын мәтіндерді жазбаша аударуда автоматтандырылған аударма бағдарламаларын қолдану (Trados).

 • Код ON4

  Шет тілдерде сөйлеудің фонетикалық ұйымдастырылуы, грамматикалық құрылысы, жылдамдығын, нормаларын, тұрақты қолданысын және стилін сақтай отырып жазбашажәне ауызша сөйлеу; тілдіқ қатынаста жеке және кәсіби мәдениетін; рухани-өнегілілік нанымдарын көрсету; қарым-қатынастың барлық саласында коммуникативтік міндеттер қою және шеше білу.

 • Код ON5

  Тілдер мен мәдениеттердің лингвомәдени, әдеби, лингвистикалық ерекшеліктерін сипаттау және салыстыру; тіл мен әдебиеттің дамуының негізгі факторлары мен заңдылықтары туралы білімін қолдану; жазбаша және іскерлік қарым-қатынас жағдайында қарым-қатынас пен аударманың прагмакоммуникативті стратегияларын жүзеге асыру және мәдениетаралық қарым-қатынас жағдайларында аудармашылық шешімдер қабылдау; аудармашылық әдептің нормаларын сақтау; кәсіби міндеттерді шешу үшін теориялық және қолданбалы лингвистиканың, аударматанудың, лингводидактиканың, мәдениетаралық қарым-қатынастың ұғымдық аппаратын білу.

 • Код ON6

  Логика-әдіснамалық, психологиялық дәйектеме негіздерін, тілдік қатынастың стратегиялары мен тактикасын, сөйлеу мәдениеті нормаларын қолдану; тиімді қарым-қатынасқа жету мақсатында бастапқы мәтіндегі ақпаратты талдау және жалпылау; ауызша және жазбаша сөйлеу мәдениетін, мәдениетаралық қарым-қатынастағы ауызша және жазбаша сөйлеудің әртүрлі түрлеріне машықтану.

 • Код ON7

  Мәдениетаралық қарым-қатынас саласындағы білімдерін, ана тілі мен оқып жатқан шет тілдері сөйлеушілерінің концептуалды және тілдік дүние бейнелерінің арасындағы негізгі айырмашылықтары туралы білімдеріне түсініктеме бере алу; шет тілдік қоғамда қабылданған өзін-өзі ұстаудың этикалық және өнегелілік нормаларын сақтай отырып, мәдениетаралық қарым-қатынас жасай алу; халықаралық этикетті және аудармашының ауызша аударманың әртүрлі жағдайларындағы өзін-өзі ұстау ережелерін білу (туристтік топты алып жүру, іскерлік келіссөздерді қамтамасыз ету, ресми делегациялардың келіссөздерін қамтамасыз ету); мәдениетаралық қарым-қатынастағы қақтығыс жағдайларының пайда болу көздерін анықтай алу, мәдениетаралық өзара әрекеттің нақты жағдайларында дискоммуникация себептерін анықтай және жоя алу.

 • Код ON8

  Тілдік, зияткерлік және танымдық қабілеттердің, құндылық жүйелерінің, мәдениеттер сұхбатына қатысуға дайындықты, оқып жатқан шет тілдері арқылы әрі қарай өздігінен білім алуды дамытуын қамтамасыз ететін тәрбие беру мен оқыту теориясын, шет тілдерін оқытудың қазіргі тәсілдерін білу; білім алушылардың коммуникативті және мәдениетаралық құзырлылықтарын қалыптастыратын тәрбие беру мен оқытудың жаңа педагогикалық технологияларын білу.

 • Код ON9

  Аударма алдындағы мәтінді талдау әдістемесін қолдану; аударма жасау, бұған ақпараттық ізденіс жасау, анықтама әдебиеттерін (оның ішінде арнайы) және ақпараттық технологияларды қолдана отырып қажет тезаурус құра білу іскерлігі, сонымен қатар ұқсас мәтіндер негізінде глоссарий дайындау іскерлігі жатады; аударманың барлық түрлерін орындау барысында баламалылық пен репрезентативтіліктің қажет деңгейіне жету үшін аударма трансформацияларын қолдану; аударманы стилистика тұрғысынан редакциялау.

 • Код ON10

  Іскерлік құжаттың әртүрлі түрлерін, публицистикалық, ғылыми, медиа және де басқа мәтіндерді, аналитикалық шолуларды, жария сөзді, ақпараттық, мәдени, білім беру кампанияларының сценарийлерін және т.б. IT-технологияларын қолдана отырып аудармашының жұмыс істейтін тілдерінде құрастыру және редакциялау.

 • Код ON11

  Лексикалық баламалылық, грамматикалық, синтаксистік және стилистикалық нормаларды және бастапқы мәтіннің темпоралды сипаттамаларын ұстана отырып жазбаша, ауызша ретті және қағаздан ауызша аударманы жүзеге асыра алады; жазбаша және ауызша аударма үдерісін ұйымдастыру әдістемесін меңгерген және де кәсіби қызметінің нәтижелерін жан-жақты талдау негізінде шығармашылық жоба мен әдістемелік тәсілдерді жетілдіруге қабілетті.

 • Код ON12

  Жазбаша және ауызша аудармада лексикалық, грамматикалық және стилистикалық баламалылыққа жетудің стратегиялары мен құралдарын қолдана алады, сонымен қатар жазбаша аудармада тілдің лексикалық, грамматикалық және стилистикалық нормаларына сәйкес лексикалық баламалылықтың нормалары мен мәтінді рәсімдеу дағыдаларын қолдана алады.

 • Код ON13

  Шет тілінде сөйлеушілердің мәдениетінде қабылданған қатынастың вербалды және бейвербалды нормаларын меңгеру; ауызша ретті және қағаздан ауызша аударманы жүзеге асыру үшін қарым-қатынас жағдайларында сөйлемдерді грамматикалық, лексикалық және фонетикалық нормаларға сәйкес дұрыс құру.

 • Код ON14

  Қысқартылған аударма жазбасының жүйесін шет тілінен қазақ/орыс тіліне және қазақ/орыс тілінен шет тілге репрезентативті ауызша ретті аударманы орындау барысында әртүрлі функционалды стильдер мен түрлерге жататын мәтіндерді жаза отырып қолдана білу.

 • Код ON15

  Аудармада баламалылыққа жету үшін аударма стратегияларын анықтап, аудармашылық міндеттерді шешудің қалыпты тәсілдерін қолдана алады; баламалылықтың қажет деңгейінде түпнұсқа мәтінді аударма мәтініне айналдыру әдістемесін қолдана алады; кәсіби қатынастың нақты жағдайларында аударма жасауда аудармашылық іс-әрекет нәтижелеріне қатысты өздігінен жұмыс істей білуді дамыту үшін өзін-өзі бағалауды жүзеге асыру.

6B02301 Аударма ісі
Бакалавриат

Қазақстан-Американдық еркін университеті

БББТ: B036 Аударма ісі

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B02301 Аударма ісі
Бакалавриат

Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университеті

БББТ: B036 Аударма ісі

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B02301 Аударма және аударматану
Бакалавриат

Х.Досмұхамедов атындағы Атырау университеті

БББТ: B036 Аударма ісі

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Ағылшын тілі
6B02301 Аударма ісі
Бакалавриат

"Тұран" университеті мекемесі

БББТ: B036 Аударма ісі

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B02301 Аударма ісі
Бакалавриат

Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық университеті

БББТ: B036 Аударма ісі

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B02301 Аударма Ісі
Бакалавриат

«Тұран-Астана» университеті

БББТ: B036 Аударма ісі

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B02301 Аударма ісі
Бакалавриат

Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті

БББТ: B036 Аударма ісі

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B02301 Аударма ісі
Бакалавриат

Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті

БББТ: B036 Аударма ісі

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B02301 Аударма iсi
Бакалавриат

M.S. Narikbaev atyndaǵy KAZGUU Universiteti

БББТ: B036 Аударма ісі

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Ағылшын тілі
6B02301 Аударма ісі
Бакалавриат

Шет тілдер және іскерлік карьера университеті

БББТ: B036 Аударма ісі

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B02301 Аударма ісі
Бакалавриат

Ілияс Жансүгіров атындағы Жетісу университеті

БББТ: B036 Аударма ісі

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B02301 Аударма ісі
Бакалавриат

Орталық-Азия Университеті

БББТ: B036 Аударма ісі

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B02301 Аударма ісі
Бакалавриат

Қызылорда "Болашақ" университеті

БББТ: B036 Аударма ісі

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
Top