Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M01101 Педагогика және психология в Қызылорда "Болашақ" университеті

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты Магистранттарда тұлғалық қасиеттерді дамыту, жалпы және кәсіби (жобалық, ғылыми-зерттеу, коммуникативтік, ұйымдастырушылық-басқару, сыни-сараптамалық, педагогикалық) құзыреттіліктерді, міндеттерді шеше білу ретінде болашақ кәсіби қызметінің табыстылығын қамтамасыз ететін негізгі құзыреттіліктерді қалыптастыру, сондай-ақ кәсіби қызметке теориялық және практикалық дайындықты қалыптастыру, оларды практикалық қызметте (жобалық, ғылыми-зерттеу, коммуникативтік, ұйымдастыру-басқару, сыни, сараптамалық) іске асыру дағдыларын дамыту., педагогикалық) ел заңнамасының талаптарына сәйкес.
 • Академиялық дәреже Магистратура
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша
 • Оқу мерзімі 2 года
 • Кредиттер көлемі 120
 • Білім беру бағдарламаларының тобы M001 Педагогика және психология
 • Білім беру саласы 7M01 Педагогикалық ғылымдар
 • ЖОО оқытушысының кәсіби –педагогикалық әдебі
  Несиелер: 5

  Педагогикалық адамгершіліктің ерекшеліктерін зерттейді, педагогикалық еңбектегі адамгершіліктің ортақ қағидаларының жүзеге асырылуын қадағалайды, оның негізгі қызметтерін және этикалық категорияларды қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Психология
  Несиелер: 5

  Психология ғылымының әдіснамалық негізі, принциптері, психикалық құбылыстар мен процестерді зерттеудің әдістері, психология ғылымының негізгі зерттейтін ұғымдары туралы сипатталады, психологиялық құбылыстар заңдылықтары туралы ғылыми көзқарастар талданады. Психикалық процестердің заңдылықтары мен адамның қасиеттері туралы білімдер негізінің мазмұны айқындалады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Шетел тілі /кәсіби
  Несиелер: 5

  Магистранттардың кәсіби дағдылар мен кәсіби тақырыптар бойынша ақпарат алмасуды жалғастырады, ғылыми, іскерлік, өндірістік және академиялық мәселелерді шешуде кәсіптік қызметте белсенді қолдануға арналған практикалық ағылшын тілін меңгереді, оқу дағдыларын жақсартады және ғылыми әдебиеттер мен мамандықтар бойынша әдебиеттерді қамтиды.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жоғары мектеп педагогикасы
  Несиелер: 5

  педагогикалық ғылым саласы, білім беру үдерісін ұйымдастыру және жүзеге асыру, оқыту, тәрбиелеу және дамыту құралдары мен педагогикалық заңдылықтарды зерттейді

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғылым тарихы мен философиясы
  Несиелер: 5

  «Ғылым тарихы мен философиясы» курсы магистранттардың бойында ғылыми ойлау мәдениетін қалыптастырып, сараптамалық қабілет пен ізденіс қызметінің дағдыларын дамытады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғылыми-зерттеу жұмыстарын жоспарлау және ұйымдастыру
  Несиелер: 5

  Психологиялық-педагогикалық білімдерді игеруде зерттеу жұмысын жоспарлау мен ұйымдастырудың әдістері мен ғылыми зерттеу іс-әрекетінде тиімділікті қамтамасыздандыратын психологиялық дайындық туралы білім береді, ғылыми-зерттеу жұмыстарына даярлау, психологиялық мәліметтерді статистикалық өңдеу әдістерін туралы білім береді, ғылыми жұмысты жоспарлауда зерттеу әдістерді практикада пайдаланудың жолдары қарастырылады. Эксперименттік зерттеулердің даму тарихы талданады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 5

  Білім алушылар басқару психологиясының жалпы теориялық аспектілері, басқару пәні мен басқару іс-әрекетінің субъектісінің психологиясы туралы қорытынды шығарады; басшының іс-әрекетіндегі әлеуметтік-психологиялық мәселелерді айқындау және оларды талдау; тұлға және топ туралы заманауи ғылыми тұжырымдамаларды електен өткізіп, басшылыққа алу, нақты психологиялық сараптама жүргізуге қажетті әдістерді анықтау үшін әдіснамалық және теориялық талдау жасай білу.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Психология мен білім берудегі мәдени-тарихи және іс-әрекеттік әдістер
  Несиелер: 5

  Бала және жас ерекшелік психологиясының саласын, адам психикасы мен тұлғасының даму заңдылықтарын, онтогенездің әр түрлі кезеңдерінде психологиялық ерекшеліктер мен даму феномендерін қамтитын жалпы білім жүйесін біледі; мәдени-тарихи тұжырымдамасының және іс-әрекеттің психологиялық негіздерін біледі; педагогикалық іс-әрекеттің психологиялық сипаттамасын; іс әрекет мотивациясы заңдылықтарын; Л.С.Выготскийдің тарихи-мәдени концепциясы мен іс-әрекет теориясы мазмұнын біледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Педагогикалық имиджелогия.
  Несиелер: 5

  Педагогикалық процестегі қарым- қатынас психологиясының ерекшелігі. Педагогикалық процестегі қарым-қатынас және басқарудағы конфликттер. Педагогикалық процестегі қарым-қатынас барысында адам жетістігі мен оның табиғаты. Қарым-қатынас психологиясының әдіснамалық негіздері, Педагог этикасының ережелері мен заңдылықтары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • ЖОО-да оқу-тәрбие үдерісін ұйымдастырудың психологиялық негіздері
  Несиелер: 4

  ЖОО-да оқу іс-әрекетін диагностикалау бойынша жұмысты ұйымдастырудың психологиялық негіздері,кәсіби білім, білік, дағды, қабілет, имидж, жеке қасиеттері, өзіндік сана-сезімнің сипаттамасы

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Педагогтың психологиялық сауаттылығы мен құзыреттілігі
  Несиелер: 5

  Магистранттар үшін «Педагогтың психологиялық сауаттылығы мен құзіреттілігі» пәні психологиялық білімдерді жүйелеу үшін және кәсіби құзіреттілік қалыптастырудың негізі болып табылады. Аталған курс құрамына қазіргі психологиялық ғылымның қоғамдағы орны мен рөлі жайындағы мәліметтер кіреді. Ол болашақ мамандардың, жоғары оқу орын оқытушыларының, ғылыми қызметкерлердің тұлғалық-кәсіби психологиялық ойларын дамытады. Сонымен қатар, психологиялық-педагогикалық қызметтің мазмұны мен маңызын, қазіргі әдістерін, қызметі және тәсілдерін, жаңа психотехникаларды, педагог-психолог жұмысының жеке тұлғалық, мазмұндық, технологиялық компоненттері туралы білімдері толықтырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Тұлға дамуының теориясы мен әдіснамасы
  Несиелер: 3

  Тұлғаның дамуына әлеуметтік-психологиялық талдау жасау үшін «индивид», «тұлға», «даралық» деген ұғымдардың және кең тараған тұлға теорияларының әрқайсысында тұлғаның даму мәселесін зерделеп, олардың әдіснамалық негізін түсінеді. Сонымен қатар, магистрант тұлға дамуының көпқырлылығын меңгереді: дамуын – психологиялық, физиологиялық, морфологиялық, әлеуметтік; қарым-қатынасын – субъект-объект, субъект-субъект; іс-әрекетін – ойын, оқу, еңбек, таным; қарама-қайшылықтары мен жеке ерекшеліктерін.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Білім берудегі инновациялық технологиялар
  Несиелер: 5

  Болашақ педагогтарды инновациялық технологияларды қолдануға дайындау әдістемесін әзірлеу және теориялық негіздеу. Магистранттардың жаңа педагогикалық әдістерді практикалық қолдану туралы білімдерімен қарулануы. Қазіргі заманғы мектептерде, гимназияларда, ЖОО-да оқыту педагогикасының жаңа технологияларымен танысу

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • ЖОО-да білім сапасын өлшеудің педагогикалық технологиялары
  Несиелер: 4

  Жоғары білім беру ұйымдарын мамандандырылған (бағдарламалық) аккредиттеу стандарттары. Білім беру бағдарламаларының мақсаттары мен сапаны қамтамасыз ету саласындағы саясаты. Білім беру бағдарламаларын әзірлеу, бекіту және ақпараттарды басқару. Студентке орталықтандырылған оқыту, білім беру және бағалау. Студенттерді қабылдау, үлгерім, тану және сертификаттау. Профессор-оқытушылар құрамы. Оқу ресурстары және студенттерді қолдау. Жұртшылықты ақпараттандыру. Білім беру бағдарламаларын үздіксіз мониторингтеу. және мерзімдік бағалау, мерзімдік аккредиттеу. Аккредиттеу стандарттарын әзірлеу, бекіту тәртібі және жарамдылық мерзім��.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Білім берудегі менеджмент
  Несиелер: 4

  Ғылыми-теориялық дайындығы бар, ұжымдағы өзара қарым-қатынаста басқару стратегиясын білетін, ұжым үшін тәжірибелі мамандарды тану дағдыларын меңгерген, адам психологиясын жан-жақты меңгерген жоғары білікті маманды қалыптастыру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Қазақстандағы педагогикалық-психологиялық ойлардың даму тарихы
  Несиелер: 3

  Магистранттардың Қазақстандағы психология ғылымының дамуындағы қазіргі, өткен уақыттағы және болашақтағы мүмкіндіктерін көре білу қабілеттерін дамыту, сондай-ақ, тарихи психологиялық талдау жасауға қажетті білім, білік, дағдылығын қалыптастыру. Өз елдерінде болып жатқан педагогиканың және психологияның соңғы жаңалықтарымен бөлісу болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Жаңартылған білім беру жағдайындағы педагог-психологтың кәсіби құзыреттілігі
  Несиелер: 5

  магистранттардың кәсіби құзыреттілігін жетілдіру және әлемдік стандарттар негізінде жұмыс істей алатын функционалдық сауаттылықты қалыптастыру жолдары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Психологиялық-педагогикалық зерттеу нәтижелерін өңдеу әдістері
  Несиелер: 5

  Пән мазмұнында зерттеу әдістері, психологиялық-педагогикалық диагностиканы, педагогикалық жағдайларды түзету және жобалауды жүзеге асыру қабілеті қарастырылады, зерттеудің эксперименталды сызбаларын жүзеге асырады, ғылыми - педагогикалық зерттеулердің әртүрлі әдістерін практикада қолданады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • ЖОО-дағы педагогикалық пәндерді оқыту әдістемесі
  Несиелер: 5

  Пәнді оқу барысында ЖОО-да педагогикалық пәндерді оқытуда инновациялық технологиялар мен интерактивтік оқыту әдістерін қолдану дағдысын қалыптастырады. Оқу пәні бойынша оқу үдерісі формаларын әзірлеу (дәріс, семинар, зертханалық сабақтар және тағы басқада) қажетті құзыреттерді дамытады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Педагогикалық инноватика
  Несиелер: 5

  Білім жалпыадамзаттық құндылық және әлеуметтік-мәдени феномен ретінде. Білім берудегі инновациялық үрдістер. Инновациялық білім беру кеңістігіндегі педагог-зерттеушінің қызметі. 12 жылдық жалпы орта білім берудің даму тенденциялары. Мектепті құзыреттілік көзқарас рухында реформалау. Оқытудың инновациялық әдістерінің мәні және оларды оқу процесіне енгізу ерекшеліктері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Педагогикалық антропология
  Несиелер: 5

  Адамның шыққан тегін және оның барлық кезеңде бірдей даму типін зерттейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • ЖОО-дағы психологиялық пәндерді оқыту әдістемесі
  Несиелер: 5

  Бұл пәнді оқу барысында іргелі және қолданбалы психологиялық пәндерді оқытудың жаңа әдістері мен оқу сабақтарының түрлері және өзіндік ерекшеліктері қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Психологиядағы математикалық-статистикалық әдістер
  Несиелер: 5

  Пәнді оқу нәтижесі - негізгі статистикалық рәсімдердің мазмұнын түсіну және оларды қолдану әдістерін меңгеру; респонденттердің мақсаттарына, жағдайларына және контингентіне сәйкес келетін психодиагностикалық әдістерді таңдау және қолдану; деректерді математикалық-статистикалық өңдеуді жүзеге асыру және алынған нәтижелерді ин терпретациялау; ғылыми мақалалар, есептер, қорытындылар жазу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Педагогикалық іс-әрекеттің психологиялық негіздері
  Несиелер: 5

  Магистранттарда кәсіби тақырыптар бойынша ақпарат алмасу және қарым-қатынас дағдыларын қалыптастыру, оқытушылық іс-әрекеттің формалары мен әдістерін меңгеру; Психология және педагогика бойынша оқу сабақтарын жүргізу дағдысы; теориялық және практикалық іс-әрекеттің өзектілігін, уәждемесін, мақсатын, рөлін қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Код ON1

  ON1 қазіргі білім беру саясатының басымдықтарын, мемлекет және қоғам ұсынатын маманның жеке тұлғасына қойылатын кәсіби талаптарды біледі, үздіксіз, жүйелі білім беруді жүзеге асырады, білім беру мамандары үшін оқу және оқу-әдістемелік материалдарды жасау әдістемесі мен әдістемесін пайдаланады, этно және көпмәдени ортада толерантты қарым-қатынас механизмдерін пайдаланады,жалпы білім беру ұйымдарындағы оқу-тәрбие үдерісінің негізделген диагностикасын ғылыми-зерттеу қызметін жүзеге асырады.

 • Код ON2

  ON2 психологиялық-педагогикалық ғылым саласындағы мәселелерді шешуге және дәлелдерді құрастыруға қабілетті; педагогикалық, психологиялық, әлеуметтік, этикалық және ғылыми түсініктерді шегере отырып, пікірлерді қалыптастыру үшін ақпаратты жинау мен интерпретациялауды жүзеге асыру; ақпаратты, идеяларды, мәселелерді және шешімдерді мамандарға, сондай-ақ маман еместерге хабарлау, осы білімді қолданады және кәсіби деңгейде түсінеді.

 • Код ON3

  ON3 білім беру мекемелерінде оқытудың, тәрбиелеудің және дамытудың теориялық-әдістемелік негіздерін; педагогика және психология негіздерін, оқыту теориясын, педагогикалық және психологиялық пәндерді оқытудың әдістері мен құралдарын, білім берудегі инновацияны; кәсіби білім беруді ұйымдастырудың халықаралық және отандық тәжірибесін біледі.

 • Код ON4

  ON4 ғылыми және педагогикалық зерттеу әдіснамасын; ғылыми әзірлемелерді енгізу бойынша қолданбалы, іргелі ғылыми-зерттеу қызметінің негіздерін, қазіргі кезеңдегі педагогикалық және психологиялық ғылымның даму жағдайы туралы; педагогика мен психология саласындағы Қазақстанның ғылыми мектептері туралы, жоғары білім берудің әлемдік жүйесінің жетістіктері туралы; кәсіби қызмет жағдайындағы тұлғааралық қарым-қатынастың психологиялық заңдылықтары мен механизмдері; әлеуметтік-психологиялық құбылыстар мен процестердің заңдылықтары туралы біледі, дағдылары бар: педагогикалық проблемалар мен; педагогикалық және психологиялық міндеттерді шешу үшін қажетті ақпаратты жинау, талдау, таңдау.

7M01101 Педагогика және психология (Бейінді)
Магистратура

«Bolashaq» академиясы (Болашақ)

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

Абай Мырзахметов атындағы Көкшетау университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

"Алматы" Университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

Аймақтық әлеуметтік-инновациялық университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

Қазақ инновациялық гуманитарлық - заң университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

Тараз инновациялық-гуманитарлық университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01101 Педагогика және психология (2 жыл)
Магистратура

Ө.А.Байқоңыров атындағы Жезқазған университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01101 Педагогика және психология (2 ж)
Магистратура

Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01101 Педагогика және психология (Педагогикалық өлшеулер)
Магистратура

Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

Инновациялық Еуразия университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

Шымкент университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

Торайгыров университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

«Тұран-Астана» университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

Ш. Уәлиханов атындағы Көкшетау университетi

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01101 Педагогика және психология (1.5)
Магистратура

Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

"Сырдария" университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
7M01101 Педагогика және психология (Білім берудегі менеджмент)
Магистратура

Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

Ілияс Жансүгіров атындағы Жетісу университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

Ілияс Жансүгіров атындағы Жетісу университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

Академик А. Қуатбеков атындағы Халықтар достығы университеті (Halyqtar dostyǵy)

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

Х.Досмұхамедов атындағы Атырау университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

Семей қаласының Шәкәрім атындағы университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

Мирас Университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

Қазақстан инновациялық академиясы

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01101 Педагогика және психология 2 жыл
Магистратура

Орталық-Азия Университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

Ш.Есенов атындағы Каспий мемлекеттік технологиялар және инжиниринг университеті (Yessenov University)

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01101 Педагогика және психология [Ғылыми-педагогикалық бағыт]
Магистратура

Мирас Университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

М.Х.Дулати атындағы Тараз өңірлік университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі:
Top