Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M01101 Педагогика және психология в Halyqtar dostyǵy

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты Педагогика және психология мамандығы бойынша білім берудің негізгі мақсаты:: Психологиялық-педагогикалық теория мен практика саласында іргелі және қолданбалы білімі бар жоғары білім беру жүйесінде жұмыс істеу үшін жоғары білікті магистрлерді даярлау, қазіргі заманғы еңбек нарығына бағдарланған ғылым мен практика сұраныстарын қанағаттандыруға ықпал ететін оқу, оқу-әдістемелік, ғылыми-зерттеу және оқудан тыс қызметті жүргізудің ұйымдастырушылық және шығармашылық негіздері.
 • Академиялық дәреже Магистратура
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
 • Оқу мерзімі 2 года
 • Кредиттер көлемі 120
 • Білім беру бағдарламаларының тобы M001 Педагогика және психология
 • Білім беру саласы 7M01 Педагогикалық ғылымдар
 • А) Этнопсихология
  Несиелер: 5

  Этнопсихология-адам психикасының этномәдени ерекшеліктерін, этностардың психологиялық сипаттамаларын, сондай-ақ этносаралық қатынастардың психологиялық аспектілерін зерттейтін пәнаралық білім саласы

  Селективті тәртіп
 • В) Ұлттық дүниетаным

  адам психикасының этномәдени ерекшеліктерін, этностардың психологиялық сипаттамаларын, сондай-ақ этносаралық қатынастардың психологиялық аспектілерін зерттейтін пәнаралық білім саласы

  Селективті тәртіп
 • А) Ғылыми педагогикалық зерттеу негіздері
  Несиелер: 5

  Бұл жаңа педагогикалық білімді қалыптастыру процесі, танымдық іс-әрекет түрі, оқытудың, тәрбиелеудің және дамытудың объективті заңдылықтарын ашуға бағытталған

  Селективті тәртіп
 • Б) ЖОО-дағы оқыту үрдісі

  Пән бойынша сабақ өткізудің тиімділігі мен сапасы оқытушының кәсіби талантымен және әдістемелік шеберлігімен анықталады.

  Селективті тәртіп
 • В) Инновациялық менеджмент

  білім беру үдерісі тиімділігінің қазіргі жағдайы жасалып, іске асырылып жатқан біртұтас инновациялық педагогикалық қызмет жетекші мәнге ие болады

  Селективті тәртіп
 • Б) Ұлттық психология

  адам психикасының этномәдени ерекшеліктерін, этностардың психологиялық сипаттамаларын, сондай-ақ этносаралық қатынастардың психологиялық аспектілерін зерттейтін пәнаралық білім саласы

  Селективті тәртіп
 • Б) Білім беру жүйесіндегі инновациялық технологиялар

  ғылыми: педагогикалық технологиялар-оқытудың мақсаттарын, мазмұны мен әдістерін зерттейтін және әзірлейтін және жобалайтын педагогикалық ғылымның бір бөлігі

  Селективті тәртіп
 • Б) Педагогикалық қызметтің психологиялық негіздері

  тұлғаны зерттеу, ең алдымен оны мойындау, яғни оны әрбір адамда көру, яғни тұлғаны қоғамымыздың негізгі құндылықтарының бірі деп санау

  Селективті тәртіп
 • Б) Болашақ қызметке дайындаудың әдіснамасы мен әдістері

  Бүгінгі таңда білім берудің қажетті нәтижесінің негізгі элементі — өзгермелі жағдайда оқушының табысты өмірін қамтамасыз ету-адамның шындыққа инновациялық, шығармашылық көзқарасын дамыту болып табылады.

  Селективті тәртіп
 • А) Білім мен ғылымдағы педагогикалық технологиялар
  Несиелер: 6

  Ғылым мен білім берудегі педагогикалық технологиялар педагогикалық мақсаттарға жету үшін қолданылатын барлық жеке, аспаптық және әдіснамалық құралдардың жүйелі жиынтығы мен жұмыс істеу тәртібін білдіреді

  Селективті тәртіп
 • В) Жас ерекшелігі психологиясының даму тарихы

  даму психологиясы Жас ерекшелік психологиясы ретінде жиі белгіленеді, бірақ Даму психологиясы Жас ерекшелік психологиясының әдіснамалық базасы деп атауға болады, өйткені ол кеңірек білім базасын қамтиды

  Селективті тәртіп
 • В) Психология ғылымының ғылыми зерттеу әдістері

  Зерттеудің генетикалық принципі соңғы жылдары бала тұлғасын бойлық зерттеу әдісі ретінде балалар психологиясында кеңінен таралған

  Селективті тәртіп
 • В) Этникалық әлеуметтану

  Әлеуметтік орта тұлғаның қалыптасуына әсер етуі мүмкін және қажет екендігін зерттейді және бұл процесті ұйымдастырады.

  Селективті тәртіп
 • В) Шетелдегі педагогикалық ой мен білім берудің тарихы

  объективтілік, кешенділік, нақты-тарихи, мәдени, этнопсихологиялық көзқарастар әдіснамалық маңызды.

  Селективті тәртіп
 • А) Қарым-қатынас және әдеп
  Несиелер: 6

  Қарым-қатынас этикасының пәні теориялық және практикалық деңгейлерде қарым-қатынастың адамгершілік аспектілерін талдау болуы тиіс. Ол маңызды деңгейде де, тиісті деңгейде де қарым-қатынас мәселелерін талдауды қамтиды

  Селективті тәртіп
 • В) Педагогикалық психология

  Тұлға психологиясы-бұл атаудан көрініп тұрған, тұлғаны, сондай-ақ түрлі жеке процестерді зерттейтін психологияның өте қызықты және өте пайдалы бөлімі

  Селективті тәртіп
 • В) Ғылыми зерттеу жұмыстары

  теориялық – бұрын ашылған фактілерді түсіндіруге және олардың болашақ дамуын болжауға мүмкіндік беретін негізгі, жалпы педагогикалық заңдылықтарды ұсынады және тұжырымдайды

  Селективті тәртіп
 • А) ЖОО-дағы педагогикалық пәндерді оқыту әдістемесі
  Несиелер: 5

  әдістемелік тәсілдердің көмегімен білім алушылардың ой қызметін оқу процесінің негізгі формаларында (дәрістер, семинарлар, өзіндік жұмыс, білімді бақылау) белсендіруге, магистранттарға, педагогикалық практикадан өту кезінде оқу сабақтарының әдістемелік әзірлемелерін дайындауға көмектесу

  Селективті тәртіп
 • Б) Кикілжің психологиясы

  Қарым-қатынас этикасы теориялық деңгейде қарым-қатынастағы құндылықты бағдарлаудың адамгершілік мәселелерін, қарым-қатынас субъектілерінің адамгершілік қасиеттерінің мазмұны мен мәнін, сондай-ақ қарым-қатынас тәсілдерін, құралдарын, ережелерін, формаларын адамгершілік таңдау мәселелерін зерделеуге тиіс

  Селективті тәртіп
 • Б) Психологиялық экспкеремент технологиясы

  Психологиялық зерттеу әдістері психологиямен жүзеге асырылатын негізгі теориялық принциптерге және ол шешетін нақты міндеттерге тәуелділікті анықтайды

  Селективті тәртіп
 • Б) Әлем елдері жоғары мектебінің қәзіргі жағдайы мен даму тенденсиялары

  жалпы үрдістерінің, ұлттық және аймақтық ерекшеліктерінің арақатынасын салыстырмалы тұрғыда зерттейтін педагогикалық ғылым саласы; ұлттық білім беру жүйелерін олардың шетелдік тәжірибені пайдалануы арқылы өзара байыту формалары мен тәсілдерін анықтайды

  Селективті тәртіп
 • Б) Педагогикалық зерттеулердің әдістері

  эмпирикалық – педагогикалық ғылымда жаңа фактілер анықталады

  Селективті тәртіп
 • Б) Оқушылардың әлеуметтік тәрбиесі

  Нақты Әлеуметтік педагогика мектеп пен ортаның, отбасының және қоршаған ортаның байланысын зерттейді

  Селективті тәртіп
 • Б) Жас ерекшелік психологиясының қазіргі теориялар

  бұл адамның өсіп-жетілуіне қарай психологиялық өзгерістерді зерттейтін психология саласы

  Селективті тәртіп
 • В) ЖОО-дағы педагогикалық пәндерді оқытудың жаңаша әдістері

  оқытудың барлық формаларының, әдістері мен құралдарының алуан түрлілігін, студенттер контингентінің ерекше ерекшеліктерін, жеке дайындық деңгейін, өзінің практикалық тәжірибесін ескере отырып, неғұрлым ұтымды іріктеуді білуі тиіс

  Селективті тәртіп
 • А) Жеке тұлға психологиясы
  Несиелер: 4

  Тұлға психологиясы-бұл атаудан көрініп тұрған, тұлғаны, сондай-ақ түрлі жеке процестерді зерттейтін психологияның өте қызықты және өте пайдалы бөлімі

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • А) Салыстырмалы педагогика
  Несиелер: 6

  Салыстырмалы педагогика әлемнің әр түрлі елдері мен аймақтарындағы педагогикалық теория мен практиканың дамуының жай-күйін, заңдылықтары мен үрдістерін, сондай-ақ олардың жалпы үрдістерінің, ұлттық және аймақтық ерекшеліктерінің арақатынасын салыстырмалы тұрғыда зерттейтін педагогикалық ғылым саласы

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • А) Әлеуметтік педагогика
  Несиелер: 5

  Әлеуметтік педагогика-адам мен қоғамның құқықтық, психологиялық, экономикалық, медициналық және педагогикалық аспектілерінде өзара қарым-қатынасы мәселелерін зерттейтін педагогикалық білім саласы

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • А) Мұғалімнің инновациялық даярлығын қалыптастыру
  Несиелер: 5

  Болашақ мұғалімді инновациялық педагогикалық қызметке дайындау

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • В) Қарым қатынас психологиясы

  Қарым-қатынас этикасының пәні теориялық және практикалық деңгейлерде қарым-қатынастың адамгершілік аспектілерін талдау болуы тиіс

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • А) Даму психологиясы
  Несиелер: 6

  Даму психологиясы-бұл адамның өсіп-жетілуіне қарай психологиялық өзгерістерді зерттейтін психология саласы

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • А) Психологиядағы зерттеулердің қазіргі әдістері
  Несиелер: 6

  Психологиядағы заманауи зерттеу әдістері-бұл ғылыми зерттеу жолы немесе қандай да бір шындықты тану тәсілі

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • В) Жаңа педагогикалық технологиялардың дамуы

  іс жүргізу-сипаттау: процестің сипаттамасы (алгоритмі), оқытудың жоспарланған нәтижелеріне қол жеткізу үшін мақсаттардың, мазмұндардың, әдістер мен құралдардың жиынтығы

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Код ON1

  - Білім алушылардың мәдени және тілдік қажеттіліктерін іске асыру үшін қолайлы білім беру ортасын дамытуға ықпал етуге дайын болу; - Өз ойларын еркін және дұрыс баяндау, сондай-ақ ғылыми мақалаларды, техникалық мәтіндер мен құжаттаманы аудару қабілеті. - Тіл білімін біріктіру және оларды дұрыс, логикалық байланысқан ауызша және жазбаша нысанда көрсету. - Конструктивті диалог құру қабілеті, көпмәдениетті, полиэтикалық және көпконфессиялы қоғамда қарым-қатынас жасау, педагогикалық ынтымақтастыққа қабілетті болу. - Қарым-қатынастың оқу, ғылыми, кәсіби және әлеуметтік-мәдени салаларында коммуникацияны жүзеге асыру үшін кәсіби халықаралық қарым-қатынастың қалыптасқан мамандандырылған терминологиясы шеңберінде коммуникация құралы ретінде тілдерді меңгеру.

 • Код ON2

  - Жоғары мектепте оқытудың заманауи технологияларын, педагогика мен психология саласындағы жаңа жетістіктерді қолдануға дайын болу - Қызметті ұйымдастыру және өзара іс-қимыл әдістерін пайдалана отырып, келісілген шешімдерді қабылдауға жауапты болу қабілеті. - Зерттеуді өз бетінше орындау, заманауи аппаратураны және есептеу құралдарын пайдалану қабілеті, ұжымда жұмыс істеу дағдылары, кәсіби бейімделу қабілеті. - Келіссөздер жүргізу, коммуникативтік қабілеттер, жобаларды басқару, проблемаларды шешу және командада жұмыс істей білу, ұжымның шығармашылық қабілеттерін белсендіру әдістері, сондай-ақ дерексіз және жүйелі ойлау сияқты басқару дағдылары мен қабілеттерін көрсету қабілеті.

 • Код ON3

  - Кәсіби этика талаптарын білу және осы талаптарға сәйкес әрекет етуге дайын болу; этикалық тәртіп ережелерінен, соның ішінде басқа адамдарға қатысты ауытқуға төзбеушілік болу; этикалық тәртіп ережелерін сақтауға азаматтық жауапкершілік пен талапшылдықты меңгеру. - Жинақталған тәжірибені сын тұрғысынан бағалау және қайта ойлау, кәсіби және әлеуметтік қызметті рефлектациялау қабілеті. - Басқаларға қатысты төзімділік пен құрмет көрсету қабілеті. - Өзін-өзі дамытуға және жаңа экономикалық, әлеуметтік, саяси және мәдени жағдайларға бейімделуге ұмтылу, ұтқыр және бейімделген моральдық, психологиялық болуы.

 • Код ON4

  - Қызмет және өзара іс-қимыл жүйесін, Әлеуметтік және экономикалық жүйелерді модельдеу және басқару әдіснамасын құра білу. - Ұлттық және халықаралық ортада өндірістік немесе қолданбалы қызметті жүзеге асыру қабілеті. - Бастамаға және кәсіпкерлікке қабілеттілік. - Өз қызметінде нормативтік және құқықтық құжаттарды пайдалану қабілеті. - Тауарлар мен қызметтер нарығында конъюнктураны бағалау қабілеті. - Салалық, өңірлік және халықаралық нарықтардың жағдайы мен ерекшеліктерін талдау және бағалау қабілеті. - Даму перспективаларын анықтау үшін компаниялардың бәсекеге қабілеттілігі мен сыртқы ортасын талдау қабілеті. - Жаһандану үдерістерінің қарама-қайшылықтары мен әлеуметтік-экономикалық салдарлары туралы білім. - Әлемдік бизнес-әріптестіктің экономикалық, саяси, құқықтық, мәдени және технологиялық ортасының қазіргі жағдайы туралы білім.

 • Код ON5

  - Аймақтық және салалық ауқымдағы құрылымдардың жұмыс істеуі мен даму стратегиясын құруды, оны іске асыру жағдайларын ұйымдастыруды болжайтын басқару қызметін жүргізу қабілеті. - Нәтижеге жету үшін жауапты болу қабілеті. - Тұжырымдамаларды, стратегияларды, қызметкерлердің іс-әрекеті мен өзара іс-қимылының функционалдық модельдерін құру әдіснамасы туралы, акмеологиялық тәсілдерді қолдана отырып міндеттер мен проблемаларды қою және жүйелі шешу тәсілдері туралы білімді практикада қолдана білу. - Инновациялық тәсілдерді, тұжырымдамалар мен қызмет стратегияларын құру әдістерін қолдана отырып міндеттер мен проблемаларды шешу үшін жауапкершілік алу және қабылдау қабілеті. - Құрылымдарды дамыту және қызмет ету стратегиясын құруды, оны жүзеге асыру жағдайларын ұйымдастыруды, нәтижеге қол жеткізу үшін жауапкершілікті көздейтін басқарушылық қызметті жүзеге асыра білу.

 • Код ON6

  - Ұлттық мәдениеттің құндылығын ұғыну, тарихи мұра мен мәдени дәстүрлерге құрметпен қарау қабілеті. - Әр түрлі мәдениеттер мен әлеуметтік-экономикалық Фон өкілдерімен, әсіресе адам ресурстары, коммерциялық емес ұйымдар мен үкіметтік мекемелер контекстінде барабар және тиімді қарым-қатынас жасауға қабілетті және дайын болу. - Төзімділік, бөтен мәдениетке деген қызығушылықтың болуы, көптеген мәдениеттердің болуын қабылдау, өзге де этномәдениет өкілдеріне құрмет көрсету, позитивті этникааралық өзара іс-қимылға ұмтылу.

 • Код ON7

  - Бизнесті әлеуметтік жауапты жүргізудің принциптерін, стратегиялары мен тетіктерін әзірлеу және компаниялардың тәжірибесіне енгізу қабілеті. - Іс-әрекеттер мен іс-әрекеттерде мақсаткерлік пен саналы көрсете білу. - Қоғам қызметінің талаптары мен өмір сүру жағдайларына сәйкес қызмет пен қоғамдық белсенділікті жүзеге асыра білу. - Салауатты өмір салтын сақтау қабілеті.

 • Код ON8

  - Математикалық, жаратылыстану және әлеуметтік-экономикалық ғылымдар саласында білім алу, жаңа білім алу және оларды кәсіби қызметте пайдалану қабілеті. Оқыту әдістерін қолдануда инновацияны көрсете білу. - Психологиялық-педагогикалық, жаратылыстану-ғылыми және техникалық пәндер саласында білім алу және жаңа білім алу, осы білімдер мен түсініктерді кәсіби деңгейде қолдану қабілеті. - Зерттеу қызметін жүргізу қабілеті, ақпараттың сенімділігі мен шынайылығын бағалай білу және осы негізде әрекет ете білу. - Арнайы теориялық және практикалық білімді қолдану қабілеті, олардың бір бөлігі осы саланың алдыңғы шебінде, түсінігін көрсету

 • Код ON9

  - Жаңа проблемалар мен жағдайларды шешуге шығармашылық тұрғыдан қарау және креативті ойлау қабілеті. - Жаңа немесе пәнаралық салалардан білімді интеграциялау арқылы зерттеулерге негізделген мәселелерді терең ұғыну және диагностикалық шешімдерді қалыптастыру және толық емес немесе шектеулі ақпарат негізінде пікір шығару қабілеті. - Өз бетінше оқуға және зерттеудің жаңа әдістерін әзірлеуге, ғылыми және ғылыми-өндірістік қызмет бейінін өзгертуге, инновациялық ғылыми-білім беру қызметіне қабілетті. - Жоғары мектептің Педагогика және психология білімін өзінің педагогикалық қызметінде қолдана білу.

 • Код ON10

  - Зерттеудің жетекші әдістерінің мәні мен технологиясын білу қабілеті. - Зерттеу барысында деректерді бағдарлау, проблематизациялау, мақсат қою, жоспарлау, іздеу және интерпретациялау қабілеті. - Зерттеу проблемасын анықтау және түсіну, зерттеу мақсатын қалыптастыру және оған қол жеткізу міндеттерін негіздеу, ғылыми гипотезаларды ұсыну қабілеті. - Теориялық білімді меңгеру және жаңғырту, ғылыми әдебиетті талдау, жинақтау және пайдалану, қойылған мәселені шешуде ғылыми-зерттеу әдістерін қолдану, тиімді және барабар зерттеу құралдарын таңдау, зерттеуді өз бетінше жүргізу, зерттеу нәтижелерін ресімдеу, зерттеу проблемасын шешудің дұрыстығын дәлелдеу қабілеті.

7M01101 Педагогика және психология (Бейінді)
Магистратура

«Bolashaq» академиясы (Болашақ)

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

Абай Мырзахметов атындағы Көкшетау университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

"Алматы" Университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

Аймақтық әлеуметтік-инновациялық университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

Қазақ инновациялық гуманитарлық - заң университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

Тараз инновациялық-гуманитарлық университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01101 Педагогика және психология (2 жыл)
Магистратура

Ө.А.Байқоңыров атындағы Жезқазған университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01101 Педагогика және психология (2 ж)
Магистратура

Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01101 Педагогика және психология (Педагогикалық өлшеулер)
Магистратура

Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

Инновациялық Еуразия университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

Шымкент университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

Торайгыров университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

«Тұран-Астана» университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

Ш. Уәлиханов атындағы Көкшетау университетi

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01101 Педагогика және психология (1.5)
Магистратура

Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

"Сырдария" университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
7M01101 Педагогика және психология (Білім берудегі менеджмент)
Магистратура

Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

Қызылорда "Болашақ" университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

Ілияс Жансүгіров атындағы Жетісу университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

Ілияс Жансүгіров атындағы Жетісу университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

Х.Досмұхамедов атындағы Атырау университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

Семей қаласының Шәкәрім атындағы университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

Мирас Университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

Қазақстан инновациялық академиясы

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01101 Педагогика және психология 2 жыл
Магистратура

Орталық-Азия Университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

Ш.Есенов атындағы Каспий мемлекеттік технологиялар және инжиниринг университеті (Yessenov University)

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01101 Педагогика және психология [Ғылыми-педагогикалық бағыт]
Магистратура

Мирас Университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

М.Х.Дулати атындағы Тараз өңірлік университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

Астана халықаралық университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
Top