Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B03600 Аударма ісі в Университет КИМЭП

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты Бағдарлама жоғары білікті бәсекеге қабілетті мамандарды - аудармашыларды, аударма ісі және аударма технологиялары саласындағы теориялық және практикалық білімдерін кеңейтуге арналған; ғылыми-техникалық ақпараттармен өз бетінше жұмыс істей білуге, кәсіптік қызметте отандық және шетелдік тәжірибені қолдануға, алынған ақпаратты жүйелеуге және қорытындылауға; көшбасшылық қасиеттерге ие, сонымен қатар заманауи білім беру технологияларын қолдана отырып, жаңа білім алу.
 • Академиялық дәреже Бакалавриат
 • Оқыту тілі Ағылшын тілі
 • Оқу мерзімі 4 года
 • Кредиттер көлемі 240
 • Білім беру бағдарламаларының тобы B036 Аударма ісі
 • Дайындық бағыты 6B023 Тілдер және әдебиет
 • Тіл және оның құрылымы 1
  Несиелер: 5

  Курс мазмұны артикуляциялық және акустикалық фонетикамен, базалық фонологиялық талдаумен танысуға бағытталған. Курсты оқу барысында төмендегідей практикалық дағдылар қалыптасады: транскрипция IPA, өрістік техникалар, сөйлеудің сандық талдауы. Бұл пәнде мына тақырыптар қарастырылады: Тіл біліміндегі жүйе мен құрылым ұғымдары, Тілдік құрылымның деңгейлік моделі, Тілдік деңгейлер мен бірліктер.

 • Прозалық әдеби аударма
  Несиелер: 5

  Бұл пән прозада әдеби аударма жасау білімін, сонымен қатар аудармашылардың жоғары сапалы мәтіндер құрастыру үшін пайдаланатын әдістері мен стратегияларын қалыптастырады. Аталмыш пәнде келесідей тақырыптар қарастырылады: Әдеби аударма мәтін интерпретациясының жоғарғы түрі ретінде. Көркем әдебиеттің функционалды стилінің ерекшеліктері. Әдеби аударма жасау барысындағы аудармашылық стратегиялар. Образды лексиканы аудару және т.б.

  Селективті тәртіп
 • Лингвистика негіздері
  Несиелер: 5

  Пән кәсіби құзыреттілікті қалыптастырып, тілді пайдалану саласында теориялық негіздер білімін кеңейтеді. Курс мақсаты – әлемдегі көптеген таңғажайып тілдермен және лингвисти-калық талдау негіздерімен таныстыру. Пән:Тілдің қызметі мен өмір сүру формалары, Тіл және қоғам, Тілдің жүйелі әрі құрылымдық құбылысы, Хат және жазу, Әлем тілдерінің классификациясы тәрізді көптеген тақырыптарды қамтиды.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Аударма ісіне кіріспе
  Несиелер: 5

  Пән аудармашының кәсіби қызметінің аясы мен ерекшелігі жайында түсінікті қалыптастырып, шет тіліне және шет тілінен өзге тілге аударудың қағидаларымен таныстыра-ды. Пән: Орталық Азия мен әлемдегі аудармашы мамандығы, Аударма түрлері (ауызша, ізбе-із, ілеспе) және олардың айырмашылығы, Парақтан аудару, Аудармашының кәсіби этикасы және т.б. тақырыптарды қамтиды.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Академиялық оқу және жазу практикасы II
  Несиелер: 5

  Пән академиялық сипаттағы жазбаша мәтіндерді құру дағдыларын қалыптастырады. Студенттер академиялық контекстке сәйкес критерийлерді пайдаланып таңдалған зерттеу тақырыбын қорғайды және зерттеу жүргізуге дайындалады.Бұл пәнде мына тақырыптар қарастырылады: Эссе академиялық және әдеби жанр ретінде, Ғылыми мәтіндермен жұмыс, реферат жазу, аннотация жазу, Ғылыми басылымға рецензия жазу, Академиялық мәтінді редакциялау т.б.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Академиялық ауызша сөйлеу практикасы
  Несиелер: 5

  Пән түрлі академиялық тақырыптар бойынша студенттердің дәлелді сөйлеу дағдыларын дамытады, болашақ кәсіби іс-әрекетінде коммуникативтік құзіреттіліктер арқылы жүзеге асыра алатын жалпы мәдени құзіреттіліктерді жетілдіріп, қалыптастырады. Сабақ дәрісханада дискуссия, дебат, презентация түрінде өтеді. Бұл курстың сабақ тақырыптары студент топтарының ғылыми және практикалық қызығушылығына байланысты таңдалады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Ауызша аудармаға кіріспе
  Несиелер: 5

  Бұл курс шет тілінің кәсіби қызметке қажет деңгейде (аударма ісінің практикалық дағдылары, шет тілінен ана тіліне және керісінше аударғанда мәтіннің прагматикалық бейімделуінің негізгі амалдары) меңгеру құзыретін қалыптастырады. Аталмыш пәнде келесідей тақырыптар қарастырылады: Ауызша аудармадағы грамматикалық түрлендірулер. Ауызша аудармадағы ықшамдалу. Ауызша аудармаға тән айрықша аудармашылық тәсілдер және т.б.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Кәсіптік орыс тілі, 1 деңгей
  Несиелер: 3

  Бұл курс студенттерді кәсіби оқуға және сәйкесінше олардың нақты өмірде және жұмыста кәсіби қажеттіліктері үшін орыс тілін қолдануға дайындайды. Бұл студенттерге экономикалық және кәсіби терминологияны және меморандумдар, хаттар, электрондық пошталар, үлгерімдер туралы есептер, іскери идиомалар, сұхбат және презентациялар сияқты негізгі коммуникациялық құралдарды қолдану арқылы студенттерге орыс тілін меңгеруге көмектеседі. Сабақтың негізгі мақсаты іскери әлем жағдайында орыс тілінде сөйлеу және сөйлеу дағдыларын қолдану мен жетілдіруге арналады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Кәсіби қазақ тілі 1
  Несиелер: 3

  Курсты оқу барысында студенттер қысқа есеп беру, кәсіби мәтіндерді талдау және ондағы негізгі ақпаратты іздеу, дайын іскери мәтіндерді талдау және жеке ауызша, жазбаша формадағы кәсіби сөйлеу тілін құру дағдыларын қалыптастырады. Бұл пәнде мына тақырыптар қарастырылады: Газет және журнал мақалаларын оқу, Іскери хат-хабар, Шаблонды формаларды толтыру, Реферат, Презентация.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Латын тілі
  Несиелер: 5

  Пән студенттерге латын тілінің ғылыми элементтерін терең таныстырып, көкжиегін кеңейтеді және олардың заманауи тілдерді зерттеуде ғылыми бағыттағы ұстанымдарын қалып-тастырады. Пән: Латын тілі мен антикалық мәдениетке кіріспе, Фонетика, Морфология, Жай сөйлем синтаксисі, Лексика мен фразеология, Латын тіліндегі нақыл сөздердің стилистикалық ерекшеліктері мен грамматикалық құрылымы және т.б. тақырыптарды қамтиды.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Екінші шет тілі. Орта деңгей (қытай, корей немісі)
  Несиелер: 5

  Курс студенттердің тілдік және мәдени құзіреттілігін дамытады. Мәтіндермен жұмыс жасау кезінде студенттер нақты тәжірибе мен жеке естеліктерден бастап тарихи оқиғаларға дейінгі тақырыптарды түсіндіру, баяндау, сипаттау және талқылау керек. Топтық іс-шаралар арқылы мәдениеті мен қоғамының түрлі аспектілері ұсынылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Тіл және оның құрылымы 2
  Несиелер: 5

  Аталған курс студенттерді грамматикалық құрылымдар мен сөз құрылымының негізгі принциптерінің сипаттамасымен таныстырады. Пәннің мақсаты морфосинтаксистік талдаудың практикалық дағдыларын дамыту. Бұл пәнде мына тақырыптар қарастырылады: Ағылшынның жай сөйлемін құру, Ағылшынның құрмалас сөйлемін құру, Сұраулы сөйлем, Модальді етістіктер және олардың баламалары, Шартты рай.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Заңгерлік аударма ісі
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - студенттерге үйреніп жатқан шет тілінен орыс тіліне және керісінше, жазбаша және ауызша заңнамалық құжаттарды толыққанды аудару құзыреттілігін дамытатын біліммен қамтамасыз ету. Аталмыш пәнде келесідей тақырыптар қарастырылады: Заңнамалық мәтіндердің ерекшеліктері. Заң саласындағы хаттарды, келісім-шарттарды, құқық қорғау саласындағы басқа да құжаттарды аудару. Түпнұсқа заң мәтіндерінің кең ауқымын аудару практикасы.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Екінші шет тілі. Аралық орта деңгей (қытай, корей немісі)
  Несиелер: 5

  Бұл курс екінші шет тілінің фонетика, морфология және синтаксистік білімі жеткілікті және қытай тілінде күнделікті сөйлеу тәжірибесі бар студенттерге бағытталған. Курс студенттердің екпінін арттыруға, дұрыс интонацияны шығаруға, екінші шет тілінің грамматикасын білуге, екінші шет тілінің функционалды стильдерінің негізгі ерекшеліктерін білуге көмектеседі

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Риторика мен композицияға кіріспе
  Несиелер: 5

  Пән риторика жайында негізгі түсінік, топ алдындағы сөз жанры және оның композициялық тәсілдерімен таныстырады. Пән: Риторика және пән міндеттері, Шешендік өнер, Шаршы сөз өнерінің негіздері, Шешен мен аудитория, Сөз сайысы мен әңгімелесу шеберлігінің негіздері, Негізгі мәтіндерге және мәселелер, әдістемелерге шолу секілді тақырыптарды қамтиды.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Өлең туындыларын әдеби аудару
  Несиелер: 5

  Аталмыш пән өлең туындыларын әдеби аударуға арналған.Курстың мақсаты – шетелдік поэзия аудармасының ерекшеліктерін үйрену.Тілдік, мәдени және сыни контекстерге аса көңіл бөлінеді.Бастапқы мәтіндер өлеңмен жазылған еңбектермен шектеледі.«Өлең туындыларын әдеби аудару» пәнінде келесідей тақырыптар қарастырылады: Әдеби аударманың негізгі қиындықтары. Поэзиядағы әдеби аударманың ерекшеліктері.Мәндік немесе мағыналық қателер.Поэтикалық аударма мәселелері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
 • Іскерлік аударма
  Несиелер: 3

  Берілген курстың негізгі мақсаты іскерлік хаттарды аудару дағдылары мен кәсіби білікті қалыптастыру, іскерлік хаттар жазу, сонымен қатар іскерлік қарым-қатынас жағдаяттарындағы коммуникацияны жүзеге асыру дағдыларын дамыту болып табылады.Аталмыш пәнде келесідей тақырыптар қарастырылады: Іскерлік құжаттаманы аудару ерекшеліктері. Бизнес хаттарды аудару. Компанияның өкімдік құжаттамасын аудару және т.б. Түпнұсқа мәтіндердің кең ауқымын аудару практикасы беріледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Ізбе-із аударма
  Несиелер: 3

  Бірізді аударма стилі мен әдістері бойынша практикалық курс. Ол тақырыптық бағыттан ерекшеленеді, ол теорияға емес, практикаға бағытталған, әр түрлі жағдайларда, оның ішінде сот, медициналық және басқа контексте дағдыларды жетілдіруге мүмкіндік береді, мұнда жүйелі аударма маңызды рөл атқарады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Ауызша аударма мәселелері
  Несиелер: 3

  Пәннің мақсаты - интерпретация мәселелерін анықтау және шешу қабілеттерін қалыптастыру. Курс аударманың әртүрлі мәселелеріне және оларды шешу жолдарына қатысты аударма тақырыптарына арналған. Мысалы: Аударма бірлігі мәселесі. Аударылған мәтіннің лингвистикалық дизайнының мәселелері: мақсатты тілдің жүйесі, нормасы және стандарты. Аудармадағы қателіктер: нормативті-лингвистикалық, қалыпты, семантикалық, нормативті-стилистикалық, «өз». Мәдениетаралық компонент мәселесін аудармалық зерттеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Аударма ісіндегі заманауи технологиялар
  Несиелер: 5

  Бұл курстың мақсаты компьютерлік аударма саласында арнайы білімі, іскерлігі, дағдысы бар мамандарды қалыптастыру. Бағдарламалық қамтамасыз ету барысында лайықты аударма ісін жүргізу, өңдеу жұмыстарын жүргізу іскерлігін меңгерту. Курста копмпьютер және аударма, автоматтандырылған аудрама, аударма ісі жадылық жүйесі, машиналық аудрама, субтирт,редакциялау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Американдық әдебиетке кіріспе
  Несиелер: 5

  Бұл курстың мақсаты – студенттерде американдық әдебиет пен мәдениеттің негізгі даму кезеңдері жайлы көзқарас қалыптастыру. Аталмыш курсқа сәйкес тіл, мәдениет, саясат, экономика салаларындағы тақырыптарды қозғайтын мәтіндерді талдау және түсіндіру. Бұл пәнде: Әдебиет тарихын дәуірге бөлудің мәдениеттанушылық негіздері. Еркіндіктің мәні. Қала және ауыл дихотомиялары. Нәсілшілдік мәселелері және т.б.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Британ әдебиетіне кіріспе
  Несиелер: 3

  Курсты оқу барысында тіл, мәдениет, саясат, экономика салаларын қамтитын түпнұсқа мәтіндер мен бұқаралық ақпарат құралдары мәтіндерін талдау және түсіндіру біліктілігі меңгеріледі. Аталмыш пәнде келесідей тақырыптар қарастырылады: Өнеркәсіптік төңкеріс мұрасы және оның британ әдебиетінде көрініс табуы. Британ әдебиетінің қалыптасуы мен дамуына отаршылдықтың және империяның ықпалы және т.б.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • БАҚ ақпараттық аударма
  Несиелер: 5

  Бұл курстың мақсаты БАҚ мәтіні туралы күрделі, құрастыру барысында тілдік және тілдік емес шарттарға негізделетін лингвистикалық құрылым ретінде түсінік қалыптастыру. Пәнде мына тақырыптар қарастырылады: БАҚ –тың дәстүрлі құралдары. веб сайтты аударудың ерекшеліктері машиналық аударма, субтитрлар, редакциялау, және форматтау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Екінші шет тілі. Ілгері деңгей (Қытай, корей, неміс)
  Несиелер: 5

  Курс әлеуметтік мәдени сауаттылық пен тілдік құзіреттіліктің жоғары деңгейінің арасындағы байланысты баса көрсете отырып, сыни тұрғыдан білуді дамытуды жалғастыруда. Сындарлы сауаттылықтарын кеңейте отырып, студенттер танымал мәдениеті, әлеуметтік өзгерісі, мәдени дәстүрлері, саясат және тарихқа қатысты мәтіндерді түсіндіреді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Ағылшын тілінің тарихына кіріспе
  Несиелер: 5

  Бұл курста ағылшын тарихынан ежелгі ағылшын тілінен бастап қазіргі уақыт / дәуірге дейінгі негізгі мәселелерге шолу жасалады: генетикалық қатынастар, дыбыс жүйесіндегі өзгерістер, сөз және сөйлем құрылымы, прагматика. Студенттер ағылшын қоғамындағы негізгі тарихи, мәдени және лингвистикалық өзгерістерді зерттейді, кішкентай еуропалық аралда сөйлейтін тілдің заманауи әлемге және өте ықпалды тілге айналғанын түсінеді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Екінші шет тілі: іскерлік қарым-қатынас тілі (қытай, корей, неміс)
  Несиелер: 5

  Бұл курс екінші шет тілінде, іскерлік ортаға байланысты, түсіну, сөйлеу, оқу және жазуды дамытуға арналған. Заманауи іскерлік байланыстарына қызығушылық танытқандар үшін тереңдетілген екінші шет тілі курсы Бұл бизнеске қатысты шынайы материалдардың әр түрлі түрлерін қамтиды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Дискурс талдауына кіріспе
  Несиелер: 5

  Бұл курс дискурсты ұйымдастыру мен оның қызметін лингвистиканың объектісі ретінде және дискурстық талдау туралы білім қалыптастырады. Курсты оқу барысында дискурстың қалыптасу механизмдері мен дискурсты тұсіну, дискурстық талдау әдістері мен қағидаттары қарастырылады. Тақырыптары: Дискурстық талдауға кіріспе. Дискурс модельдері\үлгілері. Дискурстық талдау объектісі. Дискурс жүйелі мәтін ретінде.Дискурс құрылымы. Дискурстық талдау теориялары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Жазбаша аударманың мәселелері
  Несиелер: 5

  Бұл пәннің мақсаты тіларалық қарым-қатынас жағдайында бара- бар жазбаша аударма жасауға керекті лингвистикалық және аудармашылық құзыретін қалыптастыру. Бұл тереңдетілген курс аударма ісінің нақты тақырыптарына арналады. Мысалы, аударма ісінің грамматикалық мәселелері, лексика-семантикалық және фразеологиялық аударма мәселелері, авторлық ұстанымды, концепцияны ескеру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Екінші шет тілі. Фильмдер арқылы оқыту (қытай, корей, немісі)
  Несиелер: 5

  Курс фильмдер арқылы ауызша және мәтіндік байланысқа бағытталған. Ол мәдениетінің аспектілерін және шынайы өмірді еліктейтін театрлық қойылымдардағы эмоционалды / әлеуметтік мағыналардың көріністерін зерттейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Аударма ісі бойынша практикум
  Несиелер: 5

  Берілген пәннің мақсаты аударманың теориялық және практикалық негіздерін меңгеру барысында студенттерде жалпы мәдени және кәсіби құзыреттің қалыптасуына және дамуына ықпал ету болып табылады.Аталмыш пәнде келесідей тақырыптар қарастырылады: Аударма теориясының негіздері. Аударма мәтіннің тілдік айшықталуы проблемасы. Аудармада мазмұнды жеткізу мәселесі. Оңтайлы аудармалық шешімдерді іздеу, Аудармада сәйкестікке қол жеткізудің негізгі амал-тәсілдерін меңгеру.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Екінші шет тілі: БАҚ және газет (қытай, корей, немісі)
  Несиелер: 5

  Газет, журнал, теледидар, радио, ғаламторды қоса, Қытай БАҚ тіліне кіріспе. Курс таңдалған материалдардың мазмұнын да, тілдің лингвистикалық ерекшеліктерін де: құрылымын, лексикасы мен стилін терең түсінуді қамтиды. Екінші шет тіліне ақпарат құралдарында кең тақырыптарды зерттеу, талдау және талқылау арқылы оқылымды түсінуге баса назар аударылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Екінші шет тілі. Бастапқы деңгей (қытай, корей, немісі)
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты – сөйлеу қызметінің негізгі түрлеріндегі коммуникативтік құзыреттілікті меңгерту, студенттердің тілдік және сөйлеу дағдыларын дамыту, екінші шет тіліның мәдениеті және дәстүрлері туралы базалық ақпаратты алу. Аталған курс студенттерге төрт тілдік дағды: айтылым, тыңдалым, оқылым және жазылым бойынша іргелі білім беруге арналады (Қытай, Корей, Немісі).

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 5
  Семестр 3
 • Код ON1

  Тілді жақсы білетіндігін көрсету (CEFR B2-C1 деңгейі) және екінші шет тілін еркін қолдану (CEFR B1 деңгейі)

 • Код ON2

  Әр түрлі әлеуметтік және академиялық контексте ауызша және жазбаша, сөйлей алу мен тиімді қарым-қатынас жасау дағдыларын көрсете алу.

 • Код ON3

  Ағылшын тілінде және екінші шет тілінде негізгі әдеби шығармалар бойынша терең білімін көрсете алу/ кәсіби тілде де.

 • Код ON4

  Тілдің ерекшеліктері мен талдауы, сонымен қатар тілді қолдану теориясы мен практикасы жайлы жан-жақты түсінігі болу.

 • Код ON5

  Аударманың қазіргі тенденциялары мен лингвистикалық теориялары және олардың аударма практикасымен байланысы туралы кәсіби білімін көрсете алу.

 • Код ON6

  Аударма барысында салиқалы шешімдерді қабылдауға керекті лингвистикалық емес білімді пайдалану дағдысын көрсете білу.

 • Код ON7

  Түпнұсқаға жақын мәтінді нақты және дәл беру іскерлігін көрсету.

 • Код ON8

  Аударманың дәлдігін көрсету/ барлық тілідк деңгей түрлері бойынша/ фонемалық, морфологиялық, синтаксистік, семанткиалық, прагматикалық).

 • Код ON9

  Аударма барысында әртүрлі мәдениет, діни сенім, саяси ұстаным түрлеріне, толеранттылық пен құрмет көрсету.

 • Код ON10

  Еңбек ету барысында, магистратурада білім алуға керек жалпы пәндік, соның ішінде ұғымдық, зерттеушілік, сыни ойлау дағдыларын, өмір бойы өзін дамыту дағдыларын көрсету және қолдану.

Top