Инновациялық білім беру бағдарламасы

6B01302 6B01302-Мектеп алды даярлық пен бастауыш білім беру педагогы в ҚарМУ Е.А.Бөкетов

 • Педагогикалық мамандыққа кіріспе
  Несиелер: 5

  Педагогикалық кәсіптің жалпы сипаттамасы. Мұғалім мамандығының гуманды сипаттамасы. Қазіргі әлеуметтік-мәдени жағдайлардағы білім берудің рөлі мен ерекшеліктері. Қазақстан Республикасының білім беру жүйесі. Қазіргі қоғам жағдайында педагогикалық мамандық және оның дамуының негізгі бағыттары. Педагогикалық іс-әрекет және оның негізгі аспектілері. Педагогтың кәсіби құызреттілігі. Мұғалім мамандығының функциясы және әлеуметтік-педагогикалық мәні.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жас ерекшелік физиологиясы және мектепке дейінгі гигиена
  Несиелер: 5

  Оқушылар ағзасының өсуі мен дамуының жалпы заңдылықтары; орталық жүйке жүйесі мен жоғары дәрежелі жүйке жүйесінің физиологиясы; висцеральдық жүйелердің жас ерекшеліктері; негізгі тіршілік функцияларды реттеу принциптерінің тұрақтылығы; мектеп оқушылары ортасының гигиеналық бағалау әдістері; күнделікті жұмыстың және оқу үдерісі ұйымдастырылуының гигиеналық негіздері.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Латыннегізді қазақ жазуы
  Несиелер: 4

  Қазақ тілінің орфографиясы мен пунктуациясын оқытудағы қиындық келтіріп жүрген жайлар, емле мен тыныс белгілерінің ғылыми негіздері, тыныс белгілерін жазу практикасында қолдану, қазақ жазуының тарихы, жаңа қазақ әліпбиінің лингвистикалық сипаты. Жаңа латын жазуы негізіндегі әліпбиді меңгере отырып, сөздерді ережеге сай дұрыс жазу, соның ішінде түбір сөздердің және қосымшалардың жазылуы, сөздердің бірге, бөлек және дефис арқылы жазылуы, шылаулар мен одағайлардың және бас әріптердің қолданылуы, тыныс белгілер

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жаратылыстану негіздері
  Несиелер: 5

  Жаратылыстану пәні мен құрылымы.Қазіргі жаратылыстану концепциялары. Жаратылыстану ғылымының даму тарихы. Физика және оның жаратылыстану-ғылыми білім құрылымындағы орны. Қоғамның тұрақты дамуы контекстіндегі қазіргі химия. Биология қазіргі жаратылыстанудың маңызды компоненті ретінде. Біздің әлемнің заманауи космологиясы.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • 5-6 жастағы балалардың психологиялық-педагогикалық ерекшеліктері
  Несиелер: 4

  Мектепке дейінгі ересек жастағы балалардың даму ерекшеліктерінің сипаттамасы; 5-6 жастағы балалармен психологиялық-педагогикалық жұмыстың мазмұны;5-6 жастағы балалардың әлеуметтік-коммуникативтік, танымдық-сөйлеу, көркемдік-эстетикалық, физикалық дамуы;

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Шығармашылық " білім беру саласын оқыту әдістемесі"
  Несиелер: 4

  «Шығармашылық» білім беру саласын оқыту әдістемесінің мақсаты, міндеттері мен мазмұны. Сурет салуға, мүсіндеуге, аппликацияға оқыту әдістемесі. Аспаптармен және көркем материалдармен жұмыс істеу тәсілдері. Еңбек гигиенасы және қауіпсіздік техникасы негіздері. Балаларды музыкалық тәрбиелеу әдістемесі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Бастуыш мектепте сандық білім беру ресурстарын қолдану әдістемесі
  Несиелер: 4

  «Сандық білім беру ресурстары» ұғымының анықтамасы. Сандық білім беру ресурстары туралы білім жүйесі (СБР). Бастауыш мектептің оқу үрдісінде СБР-ды қолданудың әдістемелік және дидактикалық мүмкіндіктері. СБР-ды түрлі оқу сабақтарына қосу тәсілдері мен әдістері. Сандық білім беру ресурстарының түрлері. Сандық білім беру ресурстарына қойылатын талаптар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Бастауыш мектепте "Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар" пәнін оқыту әдістемесі
  Несиелер: 4

  Бастауыш мектепте АКТ оқытудың теориялық-әдіснамалық негіздері. Бастауыш мектепте «Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар» пәнін оқыту әдістемесінің мақсаты, міндеттері, құрылымы, мазмұны. АКТ ұғымдары мен базалық түсініктерін қалыптастыру. Бастауыш мектепте АКТ оқыту тәсілдері. Бастауыш мектеп үшін оқыту бағдарламаларының түрлері. Бағалаудағы жаңа тәсілдер. Білім беру мақсаттарында АКТ-ны тиімді және қауіпсіз пайдалану шарттары. Акт сабақтарындағы бағалау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Бастауыш мектепте оқу серіктестігін ұйымдастыру әдістемесі
  Несиелер: 4

  «Оқу үдерісіндегі серіктестік» түсінігінің мәні. Бастауыш мектепте серіктестік технологиясы мен тәсілдері. Ынтымақтастық педагогика. Бастауыш мектепте ұжымдық жұмысты ұйымдастыру үлгісі. Бастауыш мектеп оқушыларын оқытуда оқу серіктестігін ұйымдастыру. Оқушылар серіктестігі оқу ықпалдастығы ретінде . Мұғалімдер мен оқушылар серіктестігі педагогикалық қарым-қатынас негізі ретінде. Серіктестік технологиясын қолдану арқылы бастауыш мектеп оқушыларының қарым-қатынас дағдыларын қалыптастыру бойынша мұғалім жұмы

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Педагогика
  Несиелер: 4

  Кәсіби педагогикалық қызметтің мәні туралы, педагогикалық мамандықтың әлеуметтік маңыздылығы, оның қоғамдағы орны мен қызметі туралы білімді; ресейлік және әлемдік білім беру жүйесінің бай мазмұны туралы ғылыми түсініктерді және оның тарихи дамуындағы педагогикалық ойдың, классикалық үлгілердің, көрнекті педагогтердің еңбектерінің, олардың педагогикалық ғылымның дамуына қосқан үлесін түсінудің қалыптасуын қамтамасыз ету.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Бастауыш мектепте көркем еңбекті оқыту әдістемесі
  Несиелер: 4

  Бастауыш мектепте көркем еңбекті оқыту әдістемесінің мақсаттары, міндеттері, мазмұны. Шығармашылық іс-әрекеттің әр түрлерінде бастауыш мектеп оқушыларының көркемдік-технологиялық білім, білік, дағдыларын дамыту әдістемесі. Түрлі жұмыстарды орындау тәсілдері, технологиялық операцияларды және материалдарды өңдеу бойынша білігін дамытудың психологиялық-педагогикалық ерекшеліктері.«Көркем еңбек» оқу пәнінің мазмұны. Әртүрлі жұмыс техникаларын игеру. Көркемдік іс-әрекет түрлеріне сипаттама (құрастыру, суреттеу

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Функционалдық сауаттылықты қалыптастыру
  Несиелер: 5

  Бастауыш сынып оқушылардың функционалдық сауаттылығын дамыту бойынша іс-шаралар жүйесін енгізу механизмдерін анықтау. Білім беру мазмұнын жаңғыртуды қамтамасыз ету: стандарттар, оқу жоспарлары және оқу бағдарламалары. Оқу үдерісін оқу-әдістемелік кешенмен қамтамасыз ету. Бастауыш сынып оқушылардың білім сапасын бағалау және мониторинг жүргізу жүйесін әзірлеу. Қосымша білім беру жүйесін жүзеге асыратын мектептер мен ұйымдардың материалдық-техникалық базасын нығайту.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Педагогикалық шеберлік негіздері
  Несиелер: 5

  Педагогикалық шеберліктің мәні және оның құрылымы. Мұғалім жұмысындағы актерлік және режиссерлік шеберлік элементтері. Мұғалімнің педагогикалық техникасы және оның қалыптасу жолдары. Педагогикалық қарым-қатынас және балалармен қарым-қатынаста педагогтың кәсіби шеберлігі. Педагогикалық такт. Педагогикалық мәдениет және мұғалімнің сыртқы түрі. Мұғалімнің сөйлеу техникасы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Педагогикалық қарым-қатынас мәдениеті
  Несиелер: 6

  Педагогикалық қарым-қатынастың стильдері, деңгейлері, кезеңдері. Қарым-қатынас құрылымы. Педагогикалық қарым-қатынастағы тұлға. Қарым-қатынастың бейвербальды құралдары. Педагогикалық қарым-қатынастың этикалық негіздері. Тиімді педагогикалық қарым-қатынас шарттары. Сендіру әсерінің тәсілдері. Педагогикалық қарым-қатынаста әңгіме жүргізу шеберлігі. Педагогикалық қарым-қатынастағы Этикет. Тұлғааралық қарым-қатынастың қиындықтары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Бастауыш сынып оқушыларының жазғы демалысын ұйымдастыру әдістемесі
  Несиелер: 5

  Балаларды сауықтыру лагерінде тәрбие жұмысын ұйымдастыру. Қызмет бағыттары, тұрғылықты жері бойынша, балалармен жұмыс істеу түрлері. Балаларды сауықтыру лагерінде уақытша балалар тобын ұйымдастыру. Шығармашылық іс-шараларды дайындау және өткізу әдістері. Ұжымдық шығармашылық қызметтің әдістері. Ойындарды дайындау және өткізу әдістері. Төтенше жағдайлар және сол жағдайда кеңесшілердің әрекеттері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Экология және тіршілік қауіпсіздігінің негіздері
  Несиелер: 5

  қоғам мен табиғатты дамытудың негіздері, Табиғи ресурстарды ұтымды пайдаланудың қазіргі заманғы тәсілдері, тіршілік әрекетінің қауіпсіздігін құқықтық реттеу, жағымсыз әсерлердің дамуын болжау және төтенше жағдайлардың салдарын бағалау туралы білім мен түсініктерді қалыптастырады

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Бастауыш мектептегі тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі
  Несиелер: 6

  Қазіргі оқу-тәрбие үрдісіндегі тәрбие теориясы мен әдістемесі. Бастауыш мектептің тәрбие жүйесі. Бастауыш сынып оқушыларының ұжымдық-шығармашылық қызметін ұйымдастыру әдістемесі. Тәрбие істерін ұйымдастыру әдістемесі. Тәрбие іс-шарасын өткізу әдістемесі. Қиын балалармен сынып жетекшісінің жұмыс теориясы мен әдістемесі. Сынып жетекшісінің дарынды балалармен жұмысының теориясы мен әдістемесі. Бастауыш мектептің білім алушыларымен кәсіптік бағдар беру әдістемесі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Қолданбалы бизнес
  Несиелер: 5

  Кәсіпкерлік құрылымдардың экономикалық, ұйымдастырушылық және құқықтық қатынастар жүйесі ретінде кәсіпкерліктің теориясы мен практикасын зерттеу негізінде кәсіпкерлік қызметті жүзеге асырудың практикалық дағдыларын алу.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Қазақ халқының рухани мұрасы
  Несиелер: 5

  Қазақ халықының рухани мұрасының қалыптасу, даму тарихының күрделі кезеңдерін қамтиды. Ежелгі мәдени құндылықтарды және қазақ халық ауыз әдебиеті терең талданады. Әдебиет пен өнердің түрлі кезендері туралы білімдерін, өзекті теориялық мәселелерін қазіргі ғылымының озық жетістері негізінде жан-жақты, тарихи тұрғыдан қарастырады. Көркем шығармашылықты талдау үшін қажетті терминдер мен түсініктер жүйесі қамтылады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Рухани жаңғыру
  Несиелер: 5

  Қазақстан мен қазіргі кезеңнің тарихи тәжірибесінің жаңғыруы. Ұлттық сана ерекшеліктері мен қалыптасуы. "Мәңгілік ел" ұлтжандылық және ұлттық сана үшін оның мәні. Қазіргі заманғы жаһандану әлеміндегі қазақстандық бірлік. Жаңғырту үдерістеріндегі рухани мұра және оның рөлі. Қазіргі заманғы қоғамдық сананың бәсекеге қабілеттілігі мен болжамдық құндылықтары. Меритократикалық қоғам және оның құндылықтары. Қазақстан "білім қоғамы". Қазақстан "ақпараттық қоғам" мен "сандық технологиялар"қоғамы. Рухани жаңғы

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Құқық және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері
  Несиелер: 5

  Мемлекет, құқық, мемлекеттік-құқықтық құбылыстар туралы негізгі ұғымдар. ҚР конституциялық құқық негіздері. ҚР Құқық қорғау органдары мен соты. ҚР мемлекеттік билік органдары. ҚР Әкімшілік құқық негіздері. ҚР Азаматтық және отбасылық құқық негіздері. ҚР Еңбек құқығы және әлеуметтік қамсыздандыру құқығы. Сыбайлас жемқорлық әрекеттері үшін құқықтық жауапкершілік. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Бастауыш сынып мұғалімінің рухани мәдениетінің негіздері
  Несиелер: 5

  Тұлғаның рухани мәдениеті: теориялық-әдіснамалық негіздеме. Мәдениет феноменінің мәні мен мазмұны. Рухани мәдениет, оның құрылымы мен функциялары. Тұлғаның этикалық және рухани мәдениеті тұлғаның рухани мәдениетін қалыптастыру жолдары мен құралдары. Мұғалімнің рухани мәдениеті: мәні, мазмұны, құрылымы. Мұғалімнің рухани мәдениеті педагогикалық мәселе ретінде. Педагогикалық қарым-қатынас мәдениеті мұғалімнің рухани мәдениетінің құрамдас бөлігі ретінде. Сабақтан тыс тәрбие жұмысы барысында оқушылардың рухани

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Қазіргі заманғы қазақ (орыс) тілінің негіздері
  Несиелер: 5

  Тілдің фонетикасынан, лексикологиядан, сөзжасамнан, морфологиядан және синтаксистен жүйелі білім беру. Тілдің қоғамдық мәні және оның ойлаумен байланысы туралы түсінік беру; үндесу заңдылықтарын білдіру; орфоэпиялық және орфографиялық ерекшеліктерді меңгерту; буын түрлерімен таныстыру; сөз мағынасының түрлерін айыра білуге үйрету; сөзжасамның негізгі тәсілдерін және морфемаларды меңгерту; әр сөз табының грамматикалық түрлену жүйесін меңгерту; сөздерді тіркестіру формалары мен тәсілдерін, сөйлем мүшелерін, о

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Бастауыш мектепте «Тіл және әдебиет» білім беру саласының теориясы мен практикасы
  Несиелер: 5

  Тіл және әдебиет» білім беру саласының мазмұны келесі оқу пәндерінде жүзеге асырылады: «Сауат ашу», «Әдебиеттік оқу», Қазақ тілі», «Орыс тілі», «Ағылшын тілі». Сөйлеу қызметінің барлық түрлерін дамыту: тыңдалым (тыңдау), айтылым, оқылым, жазылым. Оқылған, тыңдалған ақпарат негізінде рухани-адамгершілік құндылықтар туралы түсініктерді қалыптастыру. Фонетика және графика негіздерін оқыту әдістемесі. Грамматикалық және сөзжасам ұғымдарын қалыптастырудың әдістемелік негіздері. Орфографияны оқыту әдістемесі. Әрт

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Бастауыш мектепте математикадағы оқыту әдістемесі
  Несиелер: 5

  Бастауыш мектепте математиканы оқыту әдістемесі - ғылым және оқу пәні. Бастауыш математика курсы-оқу пәні. Қазіргі заманғы математика сабағының типтері, түрлері және құрылымы. Математика сабақтарындағы бағалау. Сандардың нөмірленуін оқыту әдістемесі. Арифметикалық әрекеттерді оқыту әдістемесі. Шамаларды және олардың өлшем бірліктерін оқыту әдістемесі. Есептерді оқыту әдістемесі. Алгебра элементтерін оқыту әдістемесі. Геометрия элементтерін оқыту әдістемесі. Математика сабағында бастауыш сынып оқушыларының о

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Бастауыш мектептегі вокалдық - хор жұмыстарының әдістемесі
  Несиелер: 5

  Бастауыш сынып оқушыларының әншілік іс-әрекетінің мақсаты, міндеттері, құрылымы, мазмұны, заңдылықтары, оны жүзеге асыру тәсілдері. Музыкалық қызмет түрі ретінде ән салу ерекшеліктері, балалар хор ұжымында вокалдық және музыкалық-оқу жұмыстарын ұйымдастыру және мазмұны, вокалдық репертуарды, хор ұжымының концерттік-орындаушылық әрекетін қалыптастыру бойынша жұмыс принциптері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Білім берудегі менеджмент
  Несиелер: 5

  Білім берудегі менеджменттің теориялық-әдіснамалық негіздері. Менеджмент басқару туралы ғылым. Педагогикалық менеджмент педагогикалық жүйелерді басқару теориясы мен технологиялары ретінде. Мектептің тұтас педагогикалық үдерісін басқару. Мектеп басқарудың педагогикалық жүйесі және нысаны ретінде Мектептегі жаңашылдықты басқару. Мектептегі әдістемелік қызмет және мұғалімдерді аттестациялау. Педагогикалық ұжым басқарудың объектісі мен субъектісі ретінде. Білім беру менеджерінің көшбасшылығы және көшбасшылық қа

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Бастауыш мектепте «Жаратылыстану» білім беру саласын оқыту әдістемесі
  Несиелер: 5

  Бастауыш мектепте «Жаратылыстануды» оқыту әдістемесінің мақсаты, міндеті, мазмұны. Жаратылыстану - «Биология», «Физика», «География» және «Химия» сияқты жеке оқу пәндерін білім берудің келесі кезеңдерінде оқып үйренетін пропедевтикалық қурс. Оқушылардың зертеушілік іскерлік пен дағдыларын дамыту және қазіргі әлемнің көрінісін бейнелейтін Жаратылыстану ғылымдары туралы білімнің негізін қалыптастыру әдістемесі. 1-4 сыныптарда «Жаратылыстану» оқу пәнінің мазмұнын ұйымдастыру. Оқытудың мақсаттық жүйесі. Жа

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Бастауыш мектепте «Музыка» пәнін оқыту әдістемесі
  Несиелер: 5

  Бастауыш мектептегі музыкалық тәрбиенің мазмұны. Бастауыш білім беру деңгейіндегі 1-4 сыныптарға арналған «Музыка» пәні бойынша оқу бағдарламасының құрылымы мен мазмұнының сипаттамасы. Бастауыш сынып оқушыларының сабақ және сабақтан тыс уақыттағы музыкалық іс-әрекетінің түрлері. Қазіргі заманғы музыка сабағының композициялық құрылымы және жобалау; оқыту мақсаттарының жүйесі. Музыка сабағында бастауыш сынып оқушыларының оқу жетістіктерін бағалау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Бастауыш мектепте «Адам және қоғам» білім беру саласын оқыту әдістемесі
  Несиелер: 5

  "Адам және қоғам" білім беру саласының мазмұны "Дүниетану", "Өзін-өзі тану"оқу пәндерінде іске асырылады. Дүние тану, өзін-өзі тануға оқытудың мақсаты, міндеттері, мазмұны, формалары, әдістері мен құралдары. Білім алушыларда адамның табиғи және әлеуметтік ортасы туралы білім жүйесін қалыптастыру әдістемесі, қоршаған ортаның үш құрамдас бөлігі – "адам – қоғам – табиғат"арасындағы өзара байланыс және өзара тәуелділік туралы түсінік. Спиральдік принципі, өтпелі тақырыптар, күтілетін нәтижелер. Дүниетану, өзін-

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Білім беру және педагогика тарихы
  Несиелер: 5

  Педагогика және білім берудің тарихы ғылыми білім саласы ретінде. Тарихи-педагогикалық үдерістегі мұғалім мамандығы және оны даярлау жөніндегі көзқарастың қалыптасуы. Алғашқы қауымдық құрылыстағы тәрбие. Орта ғасырдағы, Батыс Еуропа елдеріндегі, Ресейдегі тәрбие, мектеп және педагогикалық ойлар. Қазақстанның ежелгі заманнан қазіргі уақытқа дейінгі тәрбиесі, мектебі және педагогикалық ойлары.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Инклюзивті білім беру
  Несиелер: 5

  Қазіргі педагогиканың әдіснамалық негіздері. Педагогика пәні, оның негізгі категориясы. Білім беру үрдісінің теориялық негіздері. Педагогикалық үрдіс педагогика пәні және мұғалімдік қызмет пәні ретінде тұтас педагогикалық процесс. Педагогикалық үдерістің мәні, оның құрылымдық компоненттері, білім берудің мақсаты, оның әлеуметтік шарттығы. Әлемде пайда болған жеке тұлғаның өзегі. Білім беру түрлері. Кешенді педагогикалық үдерістегі білім берудің құралдары, формалары, әдістері. Оқытушының және балалар команда

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Бастауыш мектеп мұғалімінің әдістемелік жұмысының негіздері
  Несиелер: 5

  Бастауыш жалпы білім беру жүйесінде әдістемелік жұмыс және оның ерекшелігі. Бастауыш мектепте әдістемелік жұмыстарды ұйымдастыру. Әдістемелік жұмыс түрлері. Оқу үрдісін әдістемелік қамтамасыз ету. Әдістемелік қызметтің негізгі түрлері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Бастауыш мектепте «Дене шынықтыру» білім беру саласын оқыту әдістемесі
  Несиелер: 5

  Дене тәрбиесінің теориясы мен әдістемесінің жалпы негіздеріне кіріспе. Дене тәрбиесінің қоғамдық функциялары мен формалары. Дене тәрбиесі жүйесі. Дене тәрбиесінің принциптері. Дене тәрбиесіндегі оқыту әдістері. Дене тәрбиесі құралдары. Дене жаттығуларымен сабақтарды құру негіздері. Бастауыш сыныптарда қимыл-қозғалыс әрекеттерін үйрету. Бастауыш сыныптарда дене шынықтыру-сауықтыру шараларын ұйымдастыру және өткізу. Дене шынықтыру сабақтарындағы бағалау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Ғылыми-педагогикалық зерттеу әдістемесі
  Несиелер: 5

  Ғылыми-педагогикалық зерттеулерді ұйымдастырудың логикасы мен мәдениеті, ғылыми-педагогикалық зерттеулер құрылымы, тұжырымдамалық аппаратура, зерттеуге әдістемелік тәсілдер, теориялық және эмпирикалық әдістер. Зерттеудің әдіснамасы: ғылыми мәселені қалыптастырудан материалды статистикалық және сапалы өңдеуге дейін және зерттеу нәтижелерін тіркеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Мектепте оқу үдерісін ұйымдастырудағы инновациялық технологиялар
  Несиелер: 5

  "Қазақстан Республикасы педагог қызметкерлерінің біліктілігін арттырудың деңгейлік бағдарламалары негізінде әзірленген педагог кадрларды даярлауды жүзеге асыратын жоғары оқу орындарының бітіруші курс студенттеріне қосымша кәсіптік білім беру бағдарламасы"жеті модуль мәнмәтінде инновациялық педагогикалық технологиялар, оқыту мен оқытудың жаңа тәсілдері.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Бастауыш сынып оқушыларының салауатты өмір салтын қалыптастыру әдістемесі
  Несиелер: 5

  Педагогикалық ойды дамыту тарихында салауатты өмір салтын қалыптастыру мәселелері. Дене жаттығуларының адам ағзасына әсерінің әртүрлі аспектілері. Салауатты өмір салтын қалыптастырудағы дене тәрбиесінің рөлі. Кіші мектеп жасындағы балалардың физикалық қасиеттерін дамыту ерекшеліктері. Бастауыш сынып оқушыларының отбасындағы және мектептегі дене тәрбиесі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • «Коммуникация» білім беру саласын оқыту әдістемесі
  Несиелер: 5

  "Коммуникация"білім беру саласын оқыту әдістемесінің мақсаты, міндеттері және мазмұны.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Бастауыш сынып оқушыларының сыни ойлауды дамыту әдістемесі
  Несиелер: 5

  Сыни ойлаудың мақсаты, ерекшеліктері, негізгі сипаттамалары. Сын тұрғысынан ойлауды дамыту технологиясының кезеңдері: сын-қатер, ұғыну, рефлексия. Бастауыш сынып оқушыларының сын тұрғысынан ойлауын дамытудың тәсілдері мен принциптері, шарттары. "Ашық", "жабық" сұрақтар бойынша жұмыс істей білуді қалыптастыру тәсілдері. Мәтіндік ақпарат көздерімен жұмыс істеу әдістері. Сабақ барысында бастауыш сынып оқушыларының сын тұрғысынан ойлауын дамыту ерекшелігі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Балалардың қарапайым математикалық түсініктерін қалыптастыру әдістемесі
  Несиелер: 5

  Балалардың математикалық дамуының дидактикалық негіздері, кеңістіктік, сандық, геометриялық, уақыт түсініктерін қалыптастыру мәселелері. Конструкциялау (құрастыру) дағдыларын қалыптастыру әдістемесі. Мектепалды даярлық сыныптарында жаратылыстану бойынша сабақтарды өткізу әдістемесі.Бақылауды жүргізу және ұйымдастыру әдістемесі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Ойын технологиясы және балалар мерекелері мен балалардың бос уақытын ұйымдастыру
  Несиелер: 5

  Ойын түрлері, функциялары, жобалау процедурасы. Ойындардың жіктелуі. Бастауыш мектептің оқу үрдісіндегі ойын технологиялары. Мәдени-тынығу педагогикасының принциптері мен әдістері. Балалардың мәдени-тынығуларын ұйымдастыру технологиясы. Сабақтан тыс мәдени-тынығу уақыты. Мәдени-тынығу құрылымындағы жаппай формалар. Үйірме жұмысы мен клуб бірлестіктерінің қызметі. Отбасылық мәдени-тынығу және оны ұйымдастыру формалары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Шағын жинақталған бастауыш мектепте оқыту әдістемесі
  Несиелер: 5

  Шағын жинақталған мектептерді құру және жұмыс істеу саласындағы Қазақстан Республикасының білім беру саясатының ерекшеліктері; кіші мектептерді дамытудың тарихи аспектілері және қазіргі кезеңде олардың проблемаларын шешу жолдары; шағын жинақталған бастауыш мектептерде оқу үдерісін ұйымдастыру; шағын жинақталған бастауыш мектепте оқу-тәрбие үдерісін әдістемелікпен қамтамасыз ету.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Бастауыш сынып оқушыларының зерттеушілік іс-әрекетін ұйымдастыру әдістемесі
  Несиелер: 5

  Бастауыш сынып оқушыларының зерттеушілік іс-әрекетін ұйымдастыру мен жүзеге асыруда қолданылатын оқытудың әдістері, құралдары мен формалары. Кіші мектеп оқушыларының белсенді іздеу қызметі мен әдістері. Кіші мектеп оқушыларының зерттеу дағдыларын қалыптастыру деңгейін бағалау бойынша диагностикалық шараларды таңдау. Сабақтан тыс зерттеу жұмыстарын ұйымдастыру мен әдістері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • «Білім» беру саласы бойынша оқыту әдістемесі
  Несиелер: 5

  «Білім» беру саласы бойынша оқыту әдістемесінің мақсаты, міндеттері мен мазмұны.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Балалардың тілін дамыту әдістері
  Несиелер: 5

  Балалардың тілін дамыту әдістемесі. Балалардың актерлік шеберлік дағдыларын дамыту әдістемесі. Балалардың байланыстық, диалогтық және монологиялық тіл дамуының теориясы мен әдістемесі. Сөйлеу тілінің грамматикалық құрылысын қалыптастыру теориясы мен әдістемесі, балалардың сөйлеу тілінің дыбыстық мәдениетін тәрбиелеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • «Денсаулық» білім беру саласын оқыту әдістемесі
  Несиелер: 5

  «Денсаулық» білім беру саласын оқыту әдістемесінің мақсаты, міндеттері және мазмұны. Дене шынықтыру және қауіпсіздік негіздері сабақтарындағы ұйымдастырылған оқу іс-әрекеті. Тұрмыста, көшеде, табиғат жағдайында қауіпсіз жүріс-тұрыс дағдыларын қалыптастыру әдістемесі. Балалардың қимыл-қозғалыс дағдылары мен дене қасиеттерін дамыту әдістемесі. Салауатты өмір салтын қалыптастыру әдістемесі. Балаларды дене тәрбиесінде командалық спорт ойындарының элементтерін қолдану әдістемесі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Сынып жетекшісі жұмысының әдістемесі
  Несиелер: 5

  Сынып жетекшісінің жұмысын ұйымдастыру, оның қызметінің мақсаттары мен міндеттері, оларға қол жеткізу жолдары мен тәсілдері. Сынып жетекшісі қызметінің нормативтік-құқықтық негізі. Сынып жетекшінің жұмысын жоспарлау және мақсат қою. Сынып жетекшісінің кәсіби қызметі. Сынып жетекшісі қызметінің принциптері, әдістері мен құралдары. Сынып жетекшінің жұмысында педагогикалық диагностика және талдау. Сынып жетекшісінің отбасымен қарым-қатынас формалары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Қоршаған ортамен таныстыру әдістемесі
  Несиелер: 6

  Мектепке дейінгі ересек жастағы балаларды қоршаған ортамен таныстыру формалары, әдістері мен құралдары. "Экология негіздері"сабақтарының мазмұны. Мектепке дейінгі ересек жастағы балаларды экологиялық тәрбиелеу әдістемесі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Социум " білім беру саласын оқыту әдістемесі"
  Несиелер: 6

  "Социум" білім беру саласын оқыту әдістемесінің мақсаты, міндеттері мен мазмұны. Өзін-өзі тануды оқыту әдістемесі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Код ON1

  Біртұтас жүйе және адам ретінде қоғам туралы, қазіргі қоғамдағы рухани процестердің рөлі туралы, жеке және заңды тұлғалардың құқықтарын қорғау саласындағы тараптардың құқықтық мүдделері туралы, кәсіпкерлік қызметті жүзеге асырудың экономикалық және әлеуметтік жағдайлары туралы, адам мен табиғи ортаға зиянды және қауіпті факторлардың әсері туралы.

 • Код ON2

  Теориялық білімдерін тәжірибеде пайдалану үшін педагогика ғылымының теориялық-әдіснамалық негіздерін қолдану дағдысына ие.

 • Код ON3

  Педагогикалық менеджмент білімінің негізінде білім беру үдерісін басқарудың принциптерін, формаларын, әдістері мен құралдарын қолданады.

 • Код ON4

  Оқу-тәрбие міндеттерін тұжырымдайды және шешеді, білім алушылардың жас, психофизикалық және жеке ерекшеліктеріне және ерекше білім беру қажеттіліктеріне сәйкес оқыту мен тәрбиелеудің нысандары мен әдістерін қолданады.

 • Код ON5

  Оқушылардың денсаулығын сақтау және жан-жақты дамыған өскелең ұрпақты тәрбиелеу үшін оңтайлы жағдай жасау жұмыстарды жүзеге асыра алады.

 • Код ON6

  Кәсіби қызметтің міндеттерін шешу үшін вербалды және вербалды емес нысанда еркін, қол жетімді және сенімді коммуникациялай алады.

 • Код ON7

  Білім алушылардың танымдық қызметін белсендіру және оқу нәтижелеріне қол жеткізу үшін оқу процесін ұйымдастыруда инновациялық технологияларды, белсенді және интерактивті әдістерді қолдану дағдысы бар.

 • Код ON8

  Мұғалім мамандығының әлеуметтік мәртебесі мен маңызын арттыруға бағытталған ұлттық білім беру жүйесінің қағидаттарын басшылыққа алады.

 • Код ON9

  Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың Типтік оқу бағдарламасына сәйкес аралық тақырыптар негізінде, балалардың жас және жеке ерекшеліктерін және режимдік үрдістердің талаптарын ескере отырып, аптасына перспективалық жоспар мен циклограмманы әзірлу дағдысын меңгерген.

 • Код ON10

  Балалардың түрлі іс-әрекетін ұйымдастыру арқылы мазмұны жүзеге асырылады, сабақ конспектілерін әзірлейді және өткізе алады, индикаторлар жүйесінің көмегімен балалардың дағдылары мен біліктерінің даму деңгейін анықтайды және баланың жеке даму картасында нәтижелерді белгілейді;

 • Код ON11

  Бастауыш білім берудің өзекті мәселелерін әзірлеуде және шешуде зерттеудің әдіснамалық негіздері мен теориялық, эмпирикалық әдістерін қолдану негізінде білім беру ортасына ғылыми зерттеулер жүргізе алады.

 • Код ON12

  Оқу-тәрбие іс-әрекетінде бастауыш білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандартының, бастауыш білім беру деңгейінің 1-4 сынып пәндері бойынша Типтік оқу жоспарлары мен бағдарламаларының негізгі ережелерін басшылыққа алады.

 • Код ON13

  Жаңартылған білім беру мазмұны жағдайында типтік оқу бағдарламаларының негізінде бастауыш мектеп пәндері бойынша қысқа мерзімді сабақ жоспарларын әзірлейді

 • Код ON14

  Педагогикалық процесті жетілдіру үшін коллаборативті орта құру, білім алушыларда рефлексия дағдыларын дамыту, ресурстарды тиімді пайдалану, кері байланыс және білім алушыларды бақылау қызметтеріне талдау жасай алады.

 • Код ON15

  Білім алушылардың іс-әрекетін критериалды бағалау принциптерін басшылыққа алады, формативті бағалау стратегиясын қолдана алады, ойлау дағдыларының деңгейлері бойынша тапсырмаларды әзірлейді, жиынтық бағалауды жүргізеді, білім алушылардың оқу жетістіктерінің деңгейін анықтау үшін модерация процесін жүзеге асырады.

Top