Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B02301 Аударма ісі в Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық университеті

 • Ағылшын тілінің ауызша және жазбаша сөйлеу машығы және грамматикасы
  Несиелер: 13

  Күнделікті өмірде, тұрмыста кәсіби қызметте шетел тілін қолдану дағдылары қарастырылады. Шығармашылық іздеу жолымен шетел тілінің сөздік қорын меңгеру әдістері анықталады. Тілді қолдану арқылы қарым-қатынаста коммуникативтілігін көрсету мүмкінділігі талданады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ағылшын тілінің лексикалық аспектілерінің практикумы
  Несиелер: 3

  Сөйлеудің лексикалық аспектілері қарастырылады. Сөйлеу әрекетінің негізгі түрлері талданады. Онда әр түрлі дискурстардың қолданылуы, өзіндік ойларды сыни тұрғыдан қалыптастырудың коммуникативті мақсаттары үшін әр түрлі сөйлеу стратегияларын қолдана отырып, түпнұсқа мәтіндерді түсіну талданған.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Оқытылатын тіл теориясының негіздері
  Несиелер: 6

  Шетел тілінің негізгі теориялық аспектілерін практикада білу және түсіну қарастырылады. Тіл тарихы, тарихи фонетика, теориялық фонетика, теориялық грамматика, тілдің грамматикалық құрылысы, лексикология, стилистика, тіл типологиясы бойынша теориялық білім талданады. Пәннің құрылымы, негізгі даму концепциялары, олардың өзара байланысы және тарихи дамуы талданады. Пәннің нақты өмірдегі орны сипатталады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Базалық екінші шетел тілі
  Несиелер: 5

  Шетел тілін күнделікті өмірде, тұрмыста, қарым-қатынаста, кәсіби қызметте қолдану туралы білім мен түсіну қарастырылады. Шығармашылық іздеу арқылы шетел тілінің сөздік қорын меңгеру әдістері анықталады. Шетел тілін меңгерудің жаңа технологиялары қолданылады. АКТ қолдану арқылы оқушының жеке мүдделеріне сәйкес тұлғааралық қарым-қатынаста коммуникативті көрсету мүмкіндігі талданады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Неміс тілінің практикалық курсы
  Несиелер: 5

  Практикада неміс тілінің лексикалық бірліктерін қолдану, практикалық қызметте сөйлеудің грамматикалық және лексикалық аспектілерін білу және түсіну қарастырылады. АКТ-ны пайдалана отырып, сөздік әрекет түрлерін оқу, аутентті мәтіндерді түсіну талданады; қарым-қатынас мәселелерін креативті шешу мақсатында әртүрлі тілдік коммуникативтік стратегияларды қолдану сипатталады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Аударма технологиясы және оқыту әдістері
  Несиелер: 5

  Аударма ісін білу және түсіну, аударманың әртүрлі типтері мен түрлері туралы ұғым қарастырылады, Тапсырыс берушімен қарым-қатынас ережелері беріледі, аударма процесінің кезеңдері мен әдістемесі келтіріледі. Алынған теориялық білімді практикада қолдану мақсатында аудармашының жұмысында білімін көрсету дағдылары сипатталады. Аударманың негізгі түрлерінің құрылымы, коммуникативтік және ақпараттық мәдениетті көрсету тәсілдері талданады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Ағылшын тілінің тәжірибелік курсы
  Несиелер: 5

  Тілдің лексикалық бірліктерін, тілдің грамматикалық және лексикалық аспектілерін оқытудың практикалық аспектілерін, аударма ісінің заңдылықтарына және аударма тәсілдеріне негізделген практикалық іс-әрекетте білу және түсіну қарастырылады. АКТ қолдану арқылы сөз әрекетінің түрлері, дискурс, аутентті мәтіндерді түсіну талданады; шығармашылық ізденіс арқылы аударма процесін зерттеу әдістері мен әртүрлі аударма стратегиялары сипатталады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Аударматанушылардың кәсіби қызметінің негіздері
  Несиелер: 5

  Аударма туралы білім мен ұғым әлеуметтік қызмет түрі ретінде қарастырылады, Тапсырыс берушімен өзара қарым-қатынас; тұлғааралық коммуникативтік, аударма бойынша шешімдердің шығармашылық ізденісі сипатталады, аударма ғылымы жүйесіндегі пәннің маңыздылығы дәлелденеді. Аудармашыны дайындаудың психолингвистикалық ерекшеліктері, ақпаратты меңгеру стильдері, жедел жады, интуиция, аударма қызметін ұйымдастыру, ақпараттық мәдениет және шешендік шеберлік талданады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Аудармаға кіріспе
  Несиелер: 5

  Аударма және аударма ісін түсіну және орны, сыни ойлау арқылы аударма процесін зерттеу әдістері, аударма пәндері жүйесіндегі пәннің рөлі қарастырылады. Транслитерацияны, шешендік шеберлікті және аудармашының жедел жадысын, аударманың бірлігі ұғымын, аударманың жаһандық трансформациялық ғылым ретінде рөлінің негіздемесін, аудармашының кәсіби әдебін пайдалана отырып, аударма мәселелері сипатталады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Аудармашылардың кәсіби тренингі
  Несиелер: 5

  Аударма мамандығы туралы түсінік қарастырылады, метапәндік тәсілге негізделген берушімен қарым-қатынас ережелері беріледі. Алынған теориялық білімді практикада қолдану мақсатында аудармашының жұмысында білімі мен түсінігін көрсету дағдылары сипатталады. Шығармашылық іздеу арқылы аудармашының жұмысын зерттеу әдістері талданады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Шетел тілінің әдебиеті
  Несиелер: 6

  Әдебиеттің жалпы даму заңдылықтарын, әдеби ағылшын тілінің пайда болу процесін шығармашылық ізденіс жолымен білу және түсіну қарастырылады.. Ағылшын тілі әдебиетін дамыту кезеңдері, ағылшын және неміс тілдерінің тарихи байланыстылығы, ерте орта ғасырдағы әдебиет талданады. Пәннің тіл туралы ғылым жүйесіндегі рөлі мен орны сипатталады; әдебиеттен мәліметтерді біріктіру арқылы аудармашының жеке дамуы қалыптасады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Құқықтық, экономикалық және экологиялық білім (Құқық және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері, Экономика және бизнес, Экология және өмір қауіпсіздігі)
  Несиелер: 5

  Экономика мен бизнес, ҚР құқықтық жүйесі және заңнамасы, мемлекеттік-құқықтық және конституциялық дамуы, сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері, экология және өмір қауіпсіздігі салаларына қатысты негізгі ұғымдар қарастырылады. Заңнамалық-тұжырымдамалық құжаттарды талдау мен қолданудың әдіс-тәсілдері, тұлғааралық қарым-қатынаста коммуникативтілік, ақпараттық мәдениет көрсету, пәнаралық білімді интеграциялау, даулы жағдайларда проблемаларды шешудің креативтілігін бағалау жолдары сипатталады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Екінші шет тілінің ауызша және жазбаша сөйлеу машығы (неміс тілі)
  Несиелер: 6

  Практикалық қызметте екінші шетел тілінің лексикалық бірліктерін оқытудың практикалық аспектілері қарастырылады. Студенттердің жалпы мәдени, кәсіби және арнайы құзыреттіліктерін, коммуникативтік, жедел жадыны, ақпараттық мәдениетті қалыптастыру мүмкіндіктері талданады. Оқу және кәсіби міндеттерді шешу үшін шет тілді ақпаратты бағалаудың креативтілігін пайдалана отырып, практикада теориялық білімді қолдануға мүмкіндік беретін әдістер сипатталады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Екінші шетел тілінің тәжірибелік курсы (неміс тілі) (В1 -деңгейі, В2- деңгейі)
  Несиелер: 6

  Неміс тілінің лексикалық бірліктерін, грамматикалық және лексикалық аспектілерін оқытудың практикалық аспектілері қарастырылады. Сөйлеу қызметін зерттеу, дискурстың әртүрлі түрлерін пайдалану, аутентті мәтіндерді түсіну талданады; оқушының жеке мүдделеріне сәйкес өз ойларын сыни тұрғыдан қалыптастыру үшін коммуникативтік мақсаттарда әртүрлі сөйлеу стратегияларын қолдану сипатталады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Елтану
  Несиелер: 6

  Ағылшын тілінде сөйлейтін елдердің географиялық, саяси жағдайын ашатын тақырыптар қарастырылады: Ұлыбритания, АҚШ, Канада, Австралия, Жаңа Зеландияда, оларды меңгеру үшін шетел тілін білу мен түсінуді практикада қолдану қажет. Тіл туралы ғылым жүйесіндегі пән орны талданады. Инновациялық технологияларды пайдалану және аудармашының жедел жадысын қалыптастыру сипатталады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Мәдениетаралық коммуникация
  Несиелер: 5

  Әр түрлі мәдениет өкілдері арасындағы қарым-қатынас мәселесі қарастырылады. Мәдениетаралық қарым-қатынастың теориясы мен практикасы бойынша жаңа терминдерді тәжірибеде қолдану, зерттеудің құрылымы, негізгі концепциялары мен зерттеу әдістері, шығармашылық іздеу арқылы мәселелерді шешудің креативтілігі бағаланады. Тілдердің арақатынасы, өмір сүру уақыты, өз ойларын сыни тұрғыдан қалыптастыру мақсатында аумақтық аспектіде ғылыми зерттеулер сипатталады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Салыстырмалы типологиясы
  Несиелер: 5

  Тілдік және мәдени қатынастардың семантикалық-грамматикалық құрылымы мен функциялары қарастырылады. Типологиялық зерттеулер кезіндегі универсалиялар, салыстырмалы тілдердегі тілдік құралдарды пайдаланудағы салыстырмалылық пен айырмашылықтар, АКТ-ны пайдалана отырып, шығармашылық іздеу жолымен пәнді зерттеудің негізгі тұжырымдамалары мен әдістері талданады; ғылымның нақты өміріндегі салыстырмалы типологияның рөлі мен орны дәлелденеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Шетел тілін арнайы мақсатта оқыту (С1 деңгейі)
  Несиелер: 8

  Кәсіби бағытталған жағдайларға сәйкес монолог пен диалогты практикада қолдану аспектілері қарастырылады. Аударма ісінің негізгі заңдылықтары, әдістері мен ерекшеліктері, арнайы мақсаттар үшін тілді шетел тілінде аудару тәсілдері, акт қолдана отырып, аударма қызметін оқытуды ұйымдастыру көрсетіледі. Коммуникативтік және жедел жадты және өзге де ақпараттық мәдениетті көрсету қабілеті талданады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Лингвоелтану
  Несиелер: 6

  Оқытылатын тіл елінің ұлттық тілдік ерекшеліктерін білу , түсіну және тәжірибеде қолдану, мәдениет пен тілдің өзара әрекеттесуі, қоғам өмірінің түрлі салаларынан мәліметтер, тілдік қарым-қатынастың ұлттық-мәдени ерекшеліктері қарастырылады. Аударма тәсілдерінің коммуникативтік лингвоелтанушылық құзыреттілігінің қалыптасуы сипатталады; елтану, әлеуметтік-мәдени ақпарат және оның сыни ойлау арқылы нақты өмірдегі орны талданады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Ағылшын тілінің лексикологиясы және стилистикасы
  Несиелер: 8

  Сөздердің пайда болу формалары мен тәсілдері, кірме жолдардың әр түрлі түрлері, сөздің тура және ауыспалы мәні, синонимдер, антонимдер туралы түсінік қарастырылады. Сөздіктер түрлері, лексикография тарихы, тілдің сөздік құрамы талданады. Фразеологизмдердің әртүрлі жіктелуі және ғылым жүйесіндегі пән орны сипатталады.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Лингвомәдениеттану
  Несиелер: 6

  Әр түрлі этностардың мәдениеті мен тілінің, материалдық мәдениетінің байланысы мен өзара әсерін қарастырады. Сын тұрғысынан ойлау арқылы ғылым жүйесіндегі пәннің рөлі реттеледі. Негізгі концепцияларды, лингвомәдениеттанудың әдіснамалық негіздерін, қолданбалы мәдениеттанулық зерттеулердің ерекшеліктерін талдау; мифологияландырылған тілдік бірліктер, паремиологиялық және фразеологиялық қорлар, метафорлар, бейнелер, әртүрлі тілдердің стилистикалық әдет-ғұрыптары туралы білім мен түсінік сипатталады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Ауызша және жазбаша аударма практикасы
  Несиелер: 8

  Ауызша және жазбаша аударма саласында әр түрлі мәдениет пен тіл өкілдерінің арасындағы түсінік, теориялық білімді практикада қолдану әдістері, түпнұсқа мәтінін талдау және жүйелеу, ауызша және жазбаша аудармаларды жіктеу; стандартты және стандартты емес аударма мәселелерін шешудің креативтілігін бағалай білу, сыни ойлау және шығармашылық іздеу арқылы білімді практикада қолдану қарастырылады.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Кәсіби-салалық аударма
  Несиелер: 5

  Әр түрлі мәтіндерді екі жақты аударудың жалпы заңдылықтарын тәжірибеде түсіну және қолдану, аударма процесінің техникасы қарастырылады; ақпараттық аударманың түрлері, лексикалық, грамматикалық және стилистикалық трансформация, шығармашылық ізденіс арқылы орындалған аударманың сапалық анализі сипатталады.Аудармашының тұлғалық дамуын қалыптастыру үшін жағдайларды талдайды.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Іскерлік ағылшын тілі
  Несиелер: 5

  Іскерлік кездесулер, келіссөздер, келісімдер өткізу, хаттамаларды, іскерлік хаттарды, сын тұрғысынан ойлауды, шығармашылық ізденісті дамыту арқылы нұсқаулықтарды ресімдеу кезінде аударманы жүзеге асырудың құрылымы, негізгі тұжырымдамалары мен әдістері қарастырылады; нақты өмірдегі пәннің рөлі талданады; аударма қызметіндегі инновациялық технологиялар сипатталады; кәсіби қызметтегі мәселелерді шешудің креативтілігін бағалау талданады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Ғылыми зерттеу әдістері және академиялық хат
  Несиелер: 5

  Білім алушылардың өзіндік идеяларын құрылымдық түрде баяндау дағдыларын қалыптастыру, академиялық дискурстың ерекшелігін ескере отырып жұмыс жасау жолдарын меңгерту. Студенттердің жазу мәдениеті мен сыни ойлау дағдысын және лингвистикалық - прагматикалық құзыреттіліктерін қалыптастырады, өзі ұстанатын тіл арқылы жазба тіл мәдениетін жетілдіреді, академиялық адалдық мәдениеті мен принциптері жайлы мағлұмат береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Аударма оқытуда инновациялық технологиялар
  Несиелер: 6

  Сыни ойлау және шығармашылық іздену арқылы аударманы оқытудағы жаңа технологияларды қолданудың жалпы заңдылықтарын білу және түсіну қарастырылады. Инновациялық технологияларды, еркін және синхронды аудармада, транслитерация элементтерін, еркін және синхронды аударманың түрін, инновациялық технологияларды, әдістемелерді, кәсіби қызметте шығармашылық, сыни ойлауды пайдалану дағдылары қалыптасады

  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Екінші шетел тілінің көркем әдебиетін түсініп оқу
  Несиелер: 5

  Аутентті мәтіндердің әр түрлі жанрларының тәжірибесі, метапәндік тәсілге негізделген неміс тілі саласындағы білімі мен түсінігін көрсету мүмкіндігі қарастырылады. Өз ойларын сыни тұрғыдан қалыптастыру мақсатында әдебиет шығармалары талданады. Тақырып бойынша дайындықсыз еркін сөйлеу, пікір білдіру және эмоциялық қабылдау, шығармашылық іздеу арқылы пәнді зерттеудің концепциялары мен әдістерін анықтау сипатталады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Екінші шетел тілін арнайы мақсатта оқыту
  Несиелер: 5

  Кәсіби бағытталған жағдайларға (телефонмен сөйлесу, сұхбаттан өту) сәйкес монолог пен диалогты түсіну және практикада қолдану қарастырылады. Қарым-қатынастың негізгі түсініктері, түрлері, нысандары, функциялары, әдістері мен ерекшеліктері көрсетіледі, өз ойларын сыни қалыптастыру мақсатында алынған ақпаратты өңдеу дағдылары сыни түрде қалыптасады. Коммуникативтік және тұлғалық дамуды қалыптастыру қабілеті талданады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Көркем аударма негіздері
  Несиелер: 5

  Аударма ісінің жалпы заңдылықтары, көркем проза мен публицистиканың аудармасы, әртүрлі жанрлар мен стильдер мен аударма тәсілдері туралы түсінік пен білім қарастырылады; аударманың әртүрлі техникалары мен әдістемелерін, транслитерация элементтерін, еркін және синхронды аударма іс жүзінде қолдану сипатталады; аудармашының кәсіби деңгейін арттырудағы білімнің интеграциясы, оның жеке дамуын қалыптастыру үшін жағдайлар талданады.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Мамандандырылған кәсіби шетел тілі
  Несиелер: 8

  Кәсіби қарым-қатынас саладағы тілдік дағдылар қарастырылады. алынған теориялық білімді тәжірибеде қолдану мақсатындағы прагматикалық кәсіптік тапсырмалар түрлері анықталады. АКТ-ны қолдану арқылы оқушының жеке қызығушылығына сәйкес жұмыс істей білу талданады; шығармашылық ізденіс жолымен шешендік шеберлікке оқытудың кәсіптік бағыттардағы әртүрлі зерттеулер сипатталады

  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Аударма машығы
  Несиелер: 8

  Практикалық аударманың заңдылықтарының білімдері мен түсініктері қарастырылады; АКТ қолдану арқылы шығармашылық ізденіс жолымен аударма әдістері, аударманың қиындықтары мен оларды жеңу тәсілдері, процестің негізгі лексикалық, грамматикалық және стилистикалық аспектілері талданады; аударматану жүйесіндегі аударма тәжірибесінің орны дәлелденеді. Ғылыми-техникалық, ресми-іскерлік, публицистикалық және көркем аударманың негізгі түрлері сипатталады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Көркем аударма
  Несиелер: 5

  Әлемнің мәдени игеруінің және адамзаттың ұжымдық жадысын кеңейтудің құралы болып табылатын пән ретінде қарастырылады. Сыни ойлау, шығармашылық іздеу жолымен аударма процесін зерттеудің құрылымы, негізгі тұжырымдамалары мен әдістері талданады; транслитерация мен еркін аударманы берудің, ақпараттық мәдениетті көрсетудің әдістері мен тәсілдері сипатталады.Грэм Гриннің "Тыныш американдық" туындысының мысалында шынайы аударма талданады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 8
 • Әлем әдебиетінің тарихы
  Несиелер: 5

  Әлемдік әдебиет тарихы қарастырылады, оның метапәндік тәсілге негізделген ғылымдар арасындағы орны дәйектеледі. Өз ой-пікірлерін сыни қалыптастыру мақсатында әлемдік әдебиеттен оқылған шығармалардан қорытынды жасай білу қабілеттері талданады. Шығармашылық ізденістер арқылы әлемдік әдебиет көздерін зерттеу әдістері сипатталады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 8
 • Ақпараттық аударма
  Несиелер: 5

  Ақпараттық аударманың құрылымы, лексика-грамматикалық ерекшеліктері, сын тұрғысынан ойлау, АКТ-ны пайдалана отырып шығармашылық іздеу арқылы аударманың негізгі концепциялары мен зерттеу әдістері қарастырылады. Бастапқы мәтін бастапқы аударма детерминанты ретінде сипатталады. Аударманың функционалдық стильдері талданады: ғылыми-техникалық, заңды қоғамдық-саяси, сайттарды аудару; екі тілді жағдайды аудару кезінде транслитерация, еркін және синхронды аударма.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 8
 • Психолингвистика негіздері
  Несиелер: 5

  Психолингвистика түсінігін көрсету мақсатында психолингвистика зерттеулеріне арналған білімді қалыптастыруға сыни көзқарас қарастырылады. Өз ойларын сыни қалыптастыру үшін психолингвистік зерттеулер үшін қажетті құзыреттер сипатталады. Психолингвистика және сөйлеу әрекетінің теориясының негізгі ұғымдарын талдауға арналған құрал-саймандар шығармашылық іздеу жолымен этнолингвистикалық, мәдениеттанулық факторларды есепке ала отырып талданады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 8
 • Техникалық аударма
  Несиелер: 5

  Шетел тілінен ана тіліне және техникалық мәтіндерді аудару және түсіндіру, шетел тілінде құзіреттілікті қалыптастыру саласындағы білімдер мен түсініктер қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 8
 • Тіл біліміне кіріспе
  Несиелер: 5

  Тіл білімінің негіздері, тілдің пайда болуы мен мәні, оның функциялары, ішкі құрылымы, қызметтік және тарихи даму ерекшеліктері қарастырылады. Тіл білімінің негізгі ұғымдары мен терминдері іс жүзінде қолданылады, әлем тілдерінің қоғаммен, ойлаумен, тарихпен және мәдениетпен қарым-қатынаста нақты қызметтесу процестері талданады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 8
 • Лингвистикалық талдау әдістері
  Несиелер: 5

  Метапәндік тәсіліне негізделген мәтінді лингвистикалық талдау ұғымы қарастырылады. Шығармашылық ізденіс арқылы құрастыру схемасы және мәтінді талдаудың негізгі сипаттамалары талданады. Ғылыми стильдің әр түрлі жанрындағы мәтінді талдау, мәтінді қысқарту (конспект, тезистер), кәсіби жанрдағы оқу-ғылыми мәтіндерді құрастыру, анықтамалық әдебиетті қолдану, лингвистикалық талдау және лингвистикалық ғылымның теориялық негіздері, ғылым жүйесіндегі пәннің орны анықталады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 8
 • Аударманың даму тарихы
  Несиелер: 5

  Пәннің жалпы заңдылықтарын білу және түсіну, құрылымы, негізгі концепциялар және сыни ойлау арқылы аударманы дамыту процесін зерттеу әдістері қарастырылады.. Ежелгі Шумердің, Қайта өрлеу және реформа дәуірінің аудармашылары сипатталады. Мысырлық барельефтер талданады. "Отандық аударманың тарихы" мысалындағы әртүрлі білім саласынан алынған мақалаларды біріктіру жолымен аудармашының тұлғалық дамуы қалыптасады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 8
 • Автоматты (машиналы) аударма
  Несиелер: 5

  Шығармашылық іздеу жолымен шетел мәтіндерін аудару бойынша компьютерлік бағдарламалардың негізгі түрлері қарастырылады. Аудармашының кәсіби қызметінде қолданылатын инновациялық технологияларды таңдау кезінде шешімнің креативтілігі бағаланады. Әр түрлі білім салаларынан мәліметтерді біріктіру жолымен релевантты бағдарламалық қамтамасыз етуді таңдау мақсатында аударма бойынша мамандандырылған бағдарламаларды іздеу алгоритмдері сипатталады.Машина аударымын редакциялау процестері талданады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 8
 • Код ON5

  АКТ-ны пайдалана отырып, оқушылардың жеке мүдделеріне сәйкес аударма қызметін оқытудың оқу процесін ұйымдастырады

 • Код ON10

  кәсіби қызметте мәселелерді шешудің креативтілігін бағалайды

 • Код ON1

  Шетел тілі мен аударма ісінің жалпы заңдылықтарын білу мен түсінуді көрсетеді

 • Код ON6

  кәсіби қызметтің инновациялық технологияларын қолданады

 • Код ON2

  практикада теориялық білімді, аударма процесінің әдістемесі мен техникасын, аударма тәсілдерін қолданады

 • Код ON4

  пәннің нақты өмірдегі, ғылымдар жүйесіндегі орны мен рөлін дәйектейді

 • Код ON8

  тілді терең меңгерумен қатар коммуникативтік, шешендік-шеберлік пен жедел есте сақтау, ақпараттық мәдениеті мен академиялық адалдығын көрсетеді

 • Код ON9

  әр түрлі білім салаларынан мәліметтерді біріктіру арқылы аудармашының тұлғалық дамуын қалыптастырады

 • Код ON3

  сыни ойлау, шығармашылық ізденіс және академиялық хат арқылы аударма процесінің құрылымын, негізгі концепцияларын және зерттеу әдістерін талдайды

 • Код ON7

  екі тілді жағдайды аудару кезінде транслитерация элементтерін, еркін және синхронды аударманы қолданады

6B02301 6B02301-Аударма ісі
Бакалавриат

Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті (ҚарМУ Е.А.Бөкетов)

БББТ: B036 Аударма ісі

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B02301 Аударма ісі
Бакалавриат

Қазақстан-Американдық еркін университеті

БББТ: B036 Аударма ісі

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B02301 Аударма ісі
Бакалавриат

Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университеті

БББТ: B036 Аударма ісі

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B02301 Аударма және аударматану
Бакалавриат

Х.Досмұхамедов атындағы Атырау университеті

БББТ: B036 Аударма ісі

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Ағылшын тілі
6B02301 Аударма ісі
Бакалавриат

"Тұран" университеті мекемесі

БББТ: B036 Аударма ісі

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B02301 Аударма ісі
Бакалавриат

Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық университеті

БББТ: B036 Аударма ісі

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B02301 Аударма Ісі
Бакалавриат

«Тұран-Астана» университеті

БББТ: B036 Аударма ісі

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B02301 Аударма ісі
Бакалавриат

Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті

БББТ: B036 Аударма ісі

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B02301 Аударма ісі
Бакалавриат

Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті

БББТ: B036 Аударма ісі

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B02301 Аударма iсi
Бакалавриат

M.S. Narikbaev atyndaǵy KAZGUU Universiteti

БББТ: B036 Аударма ісі

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Ағылшын тілі
6B02301 Аударма ісі
Бакалавриат

Шет тілдер және іскерлік карьера университеті

БББТ: B036 Аударма ісі

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B02301 Аударма ісі
Бакалавриат

Ілияс Жансүгіров атындағы Жетісу университеті

БББТ: B036 Аударма ісі

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B02301 Аударма ісі
Бакалавриат

Орталық-Азия Университеті

БББТ: B036 Аударма ісі

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B02301 Аударма ісі
Бакалавриат

Қызылорда "Болашақ" университеті

БББТ: B036 Аударма ісі

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
Top