Жаңа білім беру бағдарламасы

7M01101 Педагогика және психология в М.Х.Дулати атындағы Тараз өңірлік университеті

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты Әлемдік білім беру кеңістігінде бәсекеге қабілетті әлеуметтік саланы психологиялық-педагогикалық қамтамасыз етуге және үйлестіруге бағытталған кәсіби қызметті шығармашылықпен жүзеге асыратын, өзгермелі әлеуметтік-экономикалық жағдайларда психологиялық-педагогикалық ғылымдар жетістіктерін және қазіргі инновациялық технологияларды қолданатын жоғары білікті педагог-психологтарды даярлау.
 • Академиялық дәреже Магистратура
 • Оқыту тілі Қазақша
 • Оқу мерзімі 2 года
 • Кредиттер көлемі 120
 • Білім беру бағдарламаларының тобы M001 Педагогика және психология
 • Білім беру саласы 7M01 Педагогикалық ғылымдар
 • Жоғары мектеп педагогикасы
  Несиелер: 4

  Бұл пән магистранттардың кәсіби-педагогикалық құзыреттілігін дамытуға, оқу-тәрбие процесін ұйымдастыруға, сондай-ақ жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру жүйесіндегі табысты ғылыми шығармашылықтарын жан-жақты дайындауға бағытталған. Жоғары мектеп оқытушысының кәсіби-педагогикалық мәдениетінің негіздерін қалыптастырады. Сонымен қатар жоғары мектеп педагогикасының әдістемесі мен теориясымен, Заманауи педагогикалық технологиялармен таныстырады

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 4

  Диагностикалық және коррекциялық жұмыстың заманауи технологиялары, мүгедектігі бар балалар мен жасөспірімдердің әлеуметтік-мәдени және білім беру ортасына интеграциялануындағы мұғалімнің реттеуші қызметінің ерекшеліктері туралы түсінік қалыптастырады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Даму педагогикасы мен психологиясы
  Несиелер: 5

  Балалық шақтың әлеуметтік-тарихи табиғаты. Бала түсінігінің тарихи талдауы. Даму педагогикасы және психологиясының зерттеу әдістері. Балалар дамуының негізгі теориялары.Онтогенездегі тұлғаның психикалық дамуы мен қалыптасуының заңдылықтары мен динамикасы. Әртүрлі жас кезеңдерінде тұлғаның дамуы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Психология мен педагогиканың заманауи мәселелері
  Несиелер: 5

  Заманауи психология мен педагогиканың пәні және құрылымы. Заманауи психология мен педагогиканың объектісі және пәні. Заманауи психология мен педагогика теориялық және қолданбалы ғылым ретінде. Әдіснама теориялық және практикалық қызметті ұйымдастыру, құрастыру принциптері мен әдістерінің жүйесі ретінде. «Әдіснама» ұғымының негізгі мәні. Теория зерттелетін құбылыстар мен объективті шындық үдерістерін тану және ұғыну нәтижесін білдіретін көзқарастар, пайымдаулар, ой-пікірлер жиынтығы ретінде. Қазіргі психология және педагогика әдістері. Әдіснамалық білім деңгейлері: философиялық әдіснаманың деңгейі; зерттеудің жалпы ғылыми қағидат��арының ��діснамасының деңгейі; нақты ғылыми әдіснаманың деңгейі; зерттеу әдістемелерінің және техникаларының деңгейі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Білім берудегі педагогика және психология
  Несиелер: 5

  Білім беру психологиясының пәні, объектісі және әдістері. Білім берудің отандық және шетелдік психологиясының дамуындағы маңызды бағыттар. Білім беру педагогикасының негізгі категориялары, тәрбие, оқыту, педагогикалық қызмет, педагогикалық қарым-қатынас, педагогикалық технология, міндет. Педагогикалық процесс. Педагогикалық үдерістегі тәрбие.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Педагогикалық психология
  Несиелер: 5

  Педагогикалық психология құрылымы: оқыту психологиясы; тәрбие психологиясы; мұғалім психологиясы. Оқыту психологиясының пәні. Оқыту психологиясы саласындағы зерттеудің негізгі бағыттары. Психологиялық-педагогикалық зерттеу әдіснамасының, әдістерінің мен әдістемесінің өзара байланысы. Оқыту мәні. Адам тәжірибе нәтижесінде жинайтын іс-әрекеттер жүйесі. Ұғым мәні: оқыту, оқу, үйрену және олардың өзара байланысы. Оқыту жеке тәжірибе жинау үрдісі мен нәтижесі ретінде. Оқыту теориясы. Догматикалық, түсіндірмелі-иллюстративті, мәселелі, бағдарламалық оқыту.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Психологиялық-педагогикалық пәндер бойынша өзіндік жұмыстарды ұйымдастыру
  Несиелер: 5

  Студенттің өзіндік жұмысын ұйымдастырудағы теориялық тәсілдер. Кәсіби психологиялық-педагогикалық қызметтің базалық тәжірибесін қалыптастыру. Компетентті тәсіл негізінде жобаланатын өзіндік жұмыс. Студенттердің өзіндік жұмысының психологиялық-педагогикалық сипаттамалары, түрлері және формалары. Студенттердің өзіндік жұмысының мазмұнын жобалаудың ұйымдастырушылық негіздері, тапсырмаларды іріктеу принциптері мен өлшемдері, ұйымдастыру әдістері мен технологиялары, СӨЖ-ді әдістемелік қамтамасыз етуге қойылатын талаптар. Оқу пәндерінің бағдарламасын табысты меңгеру үшін психологиялық-педагогикалық жағда�� жасау��а бағытталған оқытушының кәсіби қызметінің жүйесі ретінде СӨЖ-ді психологиялық-педагогикалық сүйемелдеу мәселесі.Өзіндік жұмыстың ұйымдастыру-әдістемелік аспектілері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғылым тарихы мен философиясы
  Несиелер: 4

  Ғылым болмысының үш аспектілері: ғылым жаңа білімнің генерациясы ретінде, әлеуметтік институт ретінде, мәдениеттің ерекше саласы ретінде. Ғылымды зерттеудің логикалық-эпистемологиялық әдісі. Ғылым философиясындағы позитивті дәстүр. Ғылымның постпозитивтік философиясы. К.Поппер, И.Лакатос, Т.Кун, П.Фейерабенд, М.Поланидың тұжырымдамалары. Ғылыми танымның әдіснамасы. Әлеуметтік және гуманитарлық ғылымдардың қалыптасуы. Әлеуметтік-тарихи зерттеудің дүниметанымдық іргетасы.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Педагогика мен психологиядағы ғылыми зерттеу жұмысын ұйымдастырудың өзекті мәселелері
  Несиелер: 5

  Ғылыми зерттеу іс-әрекет ретінде. Ғылыми зерттеулердің жіктелуі. Педагогика мен психологиядағы ғылыми-зерттеу қызметін ұйымдастыру. Ғылыми зерттеудің әдіснамалық негіздері. Теориялық және эмпирикалық зерттеу әдістері. Психологиялық-педагогикалық зерттеу әдістеріне қойылатын талаптар. Ғылыми жұмыс құрылымы. Ғылыми зерттеудің тілі мен стилі. Ғылыми жұмыстарды дайындау, ресімдеу және қорғау ерекшеліктері. Өзін-өзі таныстыру, жұмыс нәтижелерін қорғауды ұйымдастыру және жүргізу дағдылары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Шетел тілі (кәсіби)
  Несиелер: 4

  Жалпы және кәсіби лексика негіздерін, ғылыми-техникалық сипаттағы ауызша және жазбаша мәтіндердің ерекшеліктерін, халықаралық кәсіби қарым-қатынас жағдайындағы коммуникативті сипаттың стратегияларын оқып үйрену. Сөйлеуді түсіну, кәсіби тақырыптардағы пікірталастарға қатысу, шетелдік көздерден ақпарат алу. Арнайы терминологияны білу, сөйлесу мен мәтіндерді аудару, оқылған мәтінді шет тіліне жеткізу.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Педагог-психологтарды кәсіби әрекетке дайындаудың ғылыми-қолданбалы негіздері
  Несиелер: 5

  Кәсіби қызметтің миссиясы мен функциялары. Психологиялық-педагогикалық бағыттағы практикалық қызмет түрлері. Кәсіби қызметке білім беру мекеменің субъектілерінің арақатынасын ұйымдастыру. Білім беру үрдісінің психологиялық-педагогикалық қамтамасыз етілуі. Кәсіби қызметтің психологиялық сүйемелдеуі. Білім беру мекемесінің әлеуметтік орта үйлесімділігі. Кәсіби қалыптасу және даму кезеңдері. Кәсіби стресс. Табыс технологиясы. Кәсіби өзін өзі дамыту және мансап.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Тұлғаға бағдарланған педагогика және психология
  Несиелер: 5

  Оқытудағы тұлғалық-бағдарлы тәсілдің мәні. Оқытудағы тұлғалық-бағдарлы технологиялардың ерекшеліктері. Саралап жіктеп білім беру теориясының заманауи тәсілдері. Жеке тұлғаға бағытталған жүйенің модельдері мен жобалануы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Тұлғаның ұлттық өзіндік сана-сезімінің психологиялық-педагогикалық негіздері
  Несиелер: 5

  Отандық және шетелдік психологтардың зерттеулерінде ұлттық өзін өзі тану мәселелері. Заманауи зерттеулердегі оқу өзектілігі. Ұлттық өзін өзі танудың құрылымы, деңгейлері және сипаттамалары. Қалыптастыру формалары. Ұлттық өзін өзі анықтаудың және идентификациялаудың психологиялық-педагогикалық негіздері. Ұлттық өзін өзі танудың динамикасы.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Құзіреттілік педагогикасы
  Несиелер: 5

  Құзыреттілік түсінігі. Құзыреттілік түрлері. Негізгі құзыреттіліктер тізімі. Құзыреттілік санат ретінде. Оқытудағы құзыреттілік функциялары. Құзыреттіліктің құрылымдық компоненттері. Метапәндік, пәнаралық, пәндік компоненттер.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Педагог-психологтың әдіснамалық мәдениеті
  Несиелер: 5

  Отандық және шетелдік психологиялық-педагогикалық ойдағы тұлға туралы түсінік. Қазіргі білім беру үдерісіндегі жеке тұлғаға бағытталған тәсілдеменің психологиялық-педагогикалық аспектісі. Маманның кәсіби дайындық тәжірибесіндегі адамның тұлғалық және базалық мәдениетінің ерекшеліктері. Педагог-психолог тұлғасының қалыптасуының негізгі факторы ретінде – әдіснамалық мәдениет. Педагог-психологтың әдіснамалық мәдениетін қалыптастыру негіздері, оның құрылымдық компоненттері. Педагог-психологтың әдіснамалық мәдениетін қалыптастырудың негізгі кезеңдері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Психология мен білім берудегі мәдени-тарихи және іс-әрекеттік әдістер
  Несиелер: 5

  Мәдени-тарихи теорияның пайда болуы және оның негізгі ережелері. Мәдени-тарихи теорияның әдіснамалық талдауы және қазіргі психология мәселелері. Заманауи отандық психологияда қызметтік тәсіл. Білім берудегі іскерліктік тәсіл және мәдени-тарихи теория. Отандық психологияда қызметтерді зерттеу.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Психологиялық педагогиикалық зерттеулердегі математикалық статистика
  Несиелер: 5

  Математикалық статистиканың әдіснамалық негізі. Математикалық-статистикалық зерттеудің негізгі кезеңдері. Ықтималдықтар теориясы және математикалық статистика-қолданбалы статистикаға арналған негізгі құрал. Дисперсиялық анализге кіріспе және көпше теңдеулер. Факторлық, регрессиялық, кластерлік талдау. Көп өлшемді шкалалау. Психологиялық-педагогикалық зерттеулерде статистикалық әдістерді қолдану. Социометриядағы математикалық модельдеу әдістері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Сын тұрғысынан ойлау педагогикасы
  Несиелер: 5

  Сыни тұрғыдан ойлау педагогикасының теориялық негіздері. Білім беру нәтижелерін бағалаудың критериалды тәсілі. Сыни тұрғыдан ойлау педагогикасы. Құзыреттілік және жеке тұлғаға бағытталған тәсілдердің логикасында критериалды бағалау технологиясы. Өлшемдерді жобалау: жалпы тәсілдер мен құралдар. Таксономия оқу нәтижелерін бағалау құралы ретінде. Білім алушылардың жетістіктерін критериалды бағалауды ұйымдастырудың психологиялық-педагогикалық негіздері. Сыни тұрғыдан ойлау жүйесін және білім алушылардың жеке-психологиялық ерекшеліктерін бейімдеу мәселесі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Педагогикалық қызметтегі интерактивті оқыту
  Несиелер: 5

  «Интерактивті оқыту» түсінігі. Интерактивті оқыту мақсаттары. Интерактивті әдістерді пайдаланудың оқу үрдісін ұйымдастыру. Интерактивті оқыту барысында оқытушы мен білім алушылардың арақатынасы. Белсенді және интерактивті оқыту: принциптері, формалары, әдістері және технологиялар. Интерактивті оқыту білім алушының танымдық қызметін жеделдетудің заманауи бағыты ретінде. Белсенді және интерактивті оқыту принциптері, формалары. Белсенді және интерактивті оқытудың әдістері. Білім беру технологиясын таңдау ерекшеліктері. Интерактивті сабақ өңдеу алгоритмі. Интерактивті оқытуды ұйымдастырудың ережелері. Интерактивті оқытуды ұйымдастырудың міндетт�� жағдайлары. Интерактивті сабақты өткізу әдістемесі. Интерактивті сабақ нәтижелерін бағалау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Педагогикалық қызметтегі интерактивті оқыту
  Несиелер: 5

  «Интерактивті оқыту» түсінігі. Интерактивті оқыту мақсаттары. Интерактивті әдістерді пайдаланудың оқу үрдісін ұйымдастыру. Интерактивті оқыту барысында оқытушы мен білім алушылардың арақатынасы. Белсенді және интерактивті оқыту: принциптері, формалары, әдістері және технологиялар. Интерактивті оқыту білім алушының танымдық қызметін жеделдетудің заманауи бағыты ретінде. Белсенді және интерактивті оқыту принциптері, формалары. Белсенді және интерактивті оқытудың әдістері. Білім беру технологиясын таңдау ерекшеліктері. Интерактивті сабақ өңдеу алгоритмі. Интерактивті оқытуды ұйымдастырудың ережелері. Интерактивті оқытуды ұйымдастырудың міндетт�� жағдайлары. Интерактивті сабақты өткізу әдістемесі. Интерактивті сабақ нәтижелерін бағалау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Психологиялық-педагогикалық эксперименттің теориясы мен практикасы
  Несиелер: 5

  Психологиялық-педагогикалық эксперименттің әдістері мен сипаттамасы. Ғылыми және практикалық зерттеулер. Әртүрлі әдістердің зерттеу мүмкіндіктері. Қолданылатын әдістердің дәйектілігіне, анықтығына және сезімталдығына деген талаптар. Мәліметтерді статистикалық өңдеу әдістері. Эксперимент және оның түрлері. Эксперименталды процедуралардың сипаттамалары және оған деген талаптар. Зерттеу нәтижелерін өңдеу, талдау және түсіндіру. Зерттеу мәліметтері негізінде қорытынды және практикалық ұсыныстар жасау. Білім беру мекемелерінде тәжірибелік, эксперименталды және зерттеу жұмыстарын ұйымдастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Психологиялық педагогиикалық зерттеулердегі математикалық статистика
  Несиелер: 5

  Математикалық статистиканың әдіснамалық негізі. Математикалық-статистикалық зерттеудің негізгі кезеңдері. Ықтималдықтар теориясы және математикалық статистика-қолданбалы статистикаға арналған негізгі құрал. Дисперсиялық анализге кіріспе және көпше теңдеулер. Факторлық, регрессиялық, кластерлік талдау. Көп өлшемді шкалалау. Психологиялық-педагогикалық зерттеулерде статистикалық әдістерді қолдану. Социометриядағы математикалық модельдеу әдістері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Психологиялық-педагогикалық қызметті ұйымдастырудың технологиясы
  Несиелер: 5

  Психологиялық білім беру қызметінің ұйымдастыру-әдістемелік аспектілері. Қазақстанда және шетелде білім берудің психологиялық қызметінің қалыптасуы мен дамуы. Білім берудің практикалық психология қызметінің құрылымы және оның міндеттері. Оқу орнындағы психологиялық жұмыстың негізгі мақсаттары мен міндеттері. Білім беру мекемелерінде психологиялық жұмыс жүргізу принциптері. Психологиялық зерттеу және психологиялық басқару психолог қызметінің негізгі мазмұны ретінде. Оқу орны психологының кәсіби қызметінің негізгі түрлері және олардың мазмұны. Психодиагностика. Психологиялық ағарту және оқыту. Психологиялық кеңес беру. Жеке және топтық психокоррекция. Психологиялық алдын алу және психогигиена. Мектеп психологының этикалық кодексі. Психологиялық жұмыстағы стратегиялық және жедел міндеттер.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Білім беруді басқару психологиясы
  Несиелер: 5

  Қазіргі кезеңдегі білім беру жүйесінің даму стратегиясы. Қазіргі білім берудің даму тенденциялары. Басқару ойының эволюциясы. Білім беруді басқару психологиясының заңдылықтары, принциптері, функциялары. Тұлғааралық қарым-қатынас ұжымдағы іскерлік қарым-қатынастың негізі ретінде. Білім беру сапасын басқару. Басқару мәдениеті жүйелік түсінік ретінде: мәні, құрылымы, өзгеру тенденциялары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Үздіксіз білім берудің педагогикасы және психологиясы
  Несиелер: 5

  Үздіксіз білім беру мақсаттары. Білім беру әдістері мен формалары. Үздіксіз білім беру моделдерін теориялық негіздеу. Педагогика мен психологияның мазмұны. Үздіксіз білім беру педагогикасы мен психологиясының функцияларын, принциптерін, формаларын және әдістерін анықтау. Мектеп және жоғары оқу орынның білім беру үздіксіздігі. Үздіксіз білім беруге көшу кезіндегі өзекті міндеттер. Үздіксіздіктің аспектілері: мотивациялы-мақсаттық, мазмұнды-қызметтік, бағалау-рефлексивтік, процессуалды-оқытушы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Жанартылған білім беру мазмұны жағдайында педагог-психолог жұмысы
  Несиелер: 5

  Білім берудің жаңартылған мазмұны жағдайында педагог-психолог қызметінің мазмұны. Білім беру ұйымында психологиялық-педагогикалық жағдайларды қамтамасыз ету модельдері. Білім берудің жаңартылған мазмұнындағы негізгі білім беру бағдарламасын әзірлеу және іске асырудағы педагог-психологтың рөлі. Оқыту қызметін психологиялық қамтамасыз етудің мазмұны мен құралдары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Код ON1

  ОН 1. Қалыптасқан дүниетаным негізінде әлем картинасының қазіргі заманғы тұжырымдамасын айқындау, жаратылыстану, қоғамдық, психологиялық-педагогикалық ғылымдардың жетістіктерін қолдану және білім алушылардың денсаулық мәдениетін қалыптастыру мен сақтау принциптерін іске асыру;

 • Код ON2

  ОН 2. Кәсіби қарым-қатынас және мәдениетаралық қарым-қатынас процесінде ауызша және жазбаша нысанда ойды дұрыс және логикалық ресімдеу, шешендік өнер дағдыларын көрсету;

 • Код ON3

  ОН 3. Ғылыми ойлау, жалпылау, талдау, фактілер мен теориялық ережелерді синтездеу мәдениетін меңгеру, жаңашыл идеяларды жүзеге асыру, өмір бойы жеке білім траекториясын құру;

 • Код ON4

  ОН 4. Психологиялық-педагогикалық интеграция саласында оқу-танымдық іс-әрекетті жоспарлау, жүзеге асыру, рефлексия, мақсатты болжауды ұйымдастыруда білімді, іскерлікті және креативті дағдыларды қолдану;

 • Код ON5

  ОН 5. Оқу-танымдық, ғылыми-зерттеу қызметінде инновациялық технологияларды пайдалану, ақпаратты жүйелеу, өңдеу және беру мақсатында түрлі көздер мен ақпараттық ресурстарды таңдау;

 • Код ON6

  ОН 6. Әлеуметтік, психологиялық-педагогикалық құбылыстарға ғылыми танымның ұйымдастырушылық, эксперименттік әдістерін және алынған нәтижелерді интерпретациялауды пайдалана отырып эмпирикалық зерттеулер жүргізу;

 • Код ON7

  ОН 7. Психологиялық-педагогикалық әдістер мен тәсілдер арқылы әртүрлі жас кезеңдерінде тұлғаның психикалық дамуы мен әлеуметтенуінің тұжырымдамалық ережелерін, теориялық принциптерін, заңдылықтарын салыстыру, толеранттылық позициясын көрсету;

 • Код ON8

  ОН 8. Функционалдық сауаттылық нәтижелеріне қол жеткізуге және жеке қасиеттерді қалыптастыруға бағытталған кәсіби этика және нормативтік-құқықтық реттеу принциптерін сақтай отырып, кәсіби қызметтің мазмұнын жоспарлау;

 • Код ON9

  ОН 9. Білім берудің қазіргі парадигмасы контекстінде психологиялық-педагогикалық ғылымды дамытудың теориялық-әдіснамалық ұстанымдарының тұжырымдамалық идеялары негізінде психологиялық-педагогикалық ұсынымдар әзірлеу;

 • Код ON10

  ОН 10. Диагностикалық, түзету-дамыту, консультативтік және алдын алу іс-шараларын, оның ішінде ерекше білім беру қажеттілігі бар балалар үшін қолдана отырып, білім беру мекемелерінің оқу-тәрбие процесін психологиялық-педагогикалық сүйемелдеуді жоспарлау, инклюзивті білім беру құндылығын түсіну;

 • Код ON11

  ОН 11. Білім беру қызметін ұйымдастыру, оқу-тәрбие іс-шараларының және психологиялық-педагогикалық сүйемелдеудің бағдарламаларын, жобаларын, жоспарларын әзірлеу және іске асыру бойынша ұсыныстар әзірлеу;

 • Код ON12

  ОН 12. Гносеологияның, әдіснаманың, педагогика мен психологияның өзекті мәселелерін шешу, ақпаратты басқару, психологиялық-педагогикалық диагностика негізінде кешенді мониторингті жүзеге асыру, педагогикалық рефлексияға қабілетті болу, зерттеу мәдениетін үнемі жетілдіруге ұмтылу;

7M01101 Педагогика және психология (Бейінді)
Магистратура

«Bolashaq» академиясы (Болашақ)

БББТ: M001 Педагогика және психология

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

Абай Мырзахметов атындағы Көкшетау университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

"Алматы" Университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

Аймақтық әлеуметтік-инновациялық университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

Қазақ инновациялық гуманитарлық - заң университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

Тараз инновациялық-гуманитарлық университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01101 Педагогика және психология (2 жыл)
Магистратура

Ө.А.Байқоңыров атындағы Жезқазған университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01101 Педагогика және психология (2 ж)
Магистратура

Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01101 Педагогика және психология (Педагогикалық өлшеулер)
Магистратура

Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

Инновациялық Еуразия университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

Шымкент университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

Торайгыров университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

«Тұран-Астана» университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

Ш. Уәлиханов атындағы Көкшетау университетi

БББТ: M001 Педагогика және психология

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01101 Педагогика және психология (1.5)
Магистратура

Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

"Сырдария" университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
7M01101 Педагогика және психология (Білім берудегі менеджмент)
Магистратура

Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

Қызылорда "Болашақ" университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

Ілияс Жансүгіров атындағы Жетісу университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

Ілияс Жансүгіров атындағы Жетісу университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

Академик А. Қуатбеков атындағы Халықтар достығы университеті (Halyqtar dostyǵy)

БББТ: M001 Педагогика және психология

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

Х.Досмұхамедов атындағы Атырау университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

Семей қаласының Шәкәрім атындағы университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

Мирас Университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

Қазақстан инновациялық академиясы

БББТ: M001 Педагогика және психология

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01101 Педагогика және психология 2 жыл
Магистратура

Орталық-Азия Университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

Ш.Есенов атындағы Каспий мемлекеттік технологиялар және инжиниринг университеті (Yessenov University)

БББТ: M001 Педагогика және психология

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01101 Педагогика және психология [Ғылыми-педагогикалық бағыт]
Магистратура

Мирас Университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі:
Top