Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M01101 Педагогика және психология в Қазақ инновациялық гуманитарлық - заң университеті

 • Әлеуметтік аймақтағы практикалық психология
  Несиелер: 5

  Пәнді оқу барысында тұлғаның негізгі психологиялық теорияларының жіктелуі беріледі, олардың психоәлеуметтік тәжірибеге әсері ашылады; психотехнологиялар туралы түсінік қалыптасады әлеуметтік салада психолог қызметінің негізгі бағыттары қарастырылады

  Селективті тәртіп
 • Инновациялық білім беру технологиялары
  Несиелер: 5

  Бұл курсты оқу барысында "инновация" және "инноватика" ұғымдары туралы түсінік беріледі; акмеологиялық көзқарас тұрғысынан педагогикалық жаңалықтардың мәні қарастырылады, педагогикалық жүйедегі жаңалықтардың сипаттамасы және оның элементтері қарастырылады

  Селективті тәртіп
 • Кәсіби даму және карьера
  Несиелер: 5

  Осы курсты оқу барысында оның карьераның тарихы және психология ғылым аясында карьерасын жоспарлау туралы ғылыми білімі туралы түсініктері қалыптасады; карьерасы туралы теория мен жоспарлаудың ғылыми білімі және зерттеу әдістері туралы түсінік беріледі, карьера бағыты мен мамандықты таңдау типологиясы ашылады

  Селективті тәртіп
 • Маманның кәсіби құзыреттілігін қалыптастыру
  Несиелер: 5

  Бұл курс оқу-тәрбие қызметін жүзеге асыру үшін қажетті негізгі кәсіби құзыреттілікті анықтауға; базалық және элективті курстардың оқу бағдарламаларын әзірлеу және іске асыру іскерлігін қалыптастыруға; оқушылардың оқу іс-әрекетінің әмбебап түрлерін қалыптастыру үшін оқыту мен тәрбиелеудің заманауи әдістері мен технологияларын қолдануға бағытталған.

  Селективті тәртіп
 • Қазіргі отбасы психологиясы
  Несиелер: 5

  Пәнді оқу неке және отбасы туралы түсініктерді қалыптастыруға бағытталған, отбасының тарихи, әлеуметтік және психологиялық аспектілері жүйе ретінде қарастырылады; отбасының өмірлік циклдеріне және ерлі-зайыптылар қарым-қатынасының психологиясына сипаттама беріледі; балалар мен ата-аналар қарым-қатынасының және отбасына психологиялық көмек көрсетудің ерекшеліктері ашылады.

  Селективті тәртіп
 • Топпен жұмыс жасаудағы психоаналитикалық техникалар
  Несиелер: 5

  Пәнді оқу барысында тренингтік жұмыстың топтық динамикалық процестері қарастырылады, топтық жұмысты жүргізу стратегиялары талданады, тренингтік топтың даму динамикасы ашылады; топпен жұмыс істеу шеңберінде коммуникативтік құзыреттілікті диагностикалаудың психологиялық әдістері туралы түсінік қалыптасады

  Селективті тәртіп
 • ЖОО-да білім беру мазмұнын және оқыту технологиясын жүзеге асырудың ғылыми-теориялық
  Несиелер: 5

  Бұл пәнді оқу барысында тұлғалық-бағдарлы білім беру технологиялары туралы білімдер жүйеленеді; университеттік білім беру мазмұнын ұйымдастыру бірлігі ретінде практиканың мүмкіндіктері ашылады; интегративті оқыту техникасы мен технологиясы және бағдарламалық оқыту негіздері қарастырылады.

  Селективті тәртіп
 • Көпшілік коммуникация психологиясы
  Несиелер: 5

  Курс әлеуметтік-психологиялық құбылыс ретінде бұқаралық коммуникацияны зерттеуге бағытталған, бұқаралық коммуникацияны зерттеудің алғышарттары мен әдіснамалық негіздері қарастырылады; бұқаралық коммуникация құралдары және олардың ерекшеліктері туралы түсінік қалыптасады,тұлғаның бұқаралық коммуникация субъектісі ретіндегі рөлі ашылады.

  Селективті тәртіп
 • Педагогтың ғылыми-зерттеушілік мәдениеті
  Несиелер: 5

  Бұл пән педагогтың ғылыми-зерттеу мәдениеті туралы түсініктерді қалыптастыруға бағытталған; оны зерттеу барысында қазіргі ғылыми-педагогикалық ойлаудың ажырамас бөлігі ретінде педагогтың әдіснамалық мәдениетінің негізгі белгілері қарастырылады; педагогтардың ғылыми-зерттеу қызметінің мақсаттары мен міндеттеріне сипаттама беріледі.

  Селективті тәртіп
 • Тұлғалық кеңес берудің теориясы мен практикасы
  Несиелер: 5

  Аталған курс жеке кеңес беру теориясы мен тәжірибесін қарауға бағытталған, кеңес беру кезінде консультанттың рөлі мен орны көрсетілген; қазіргі психологиядағы талдау пәні ретінде тұлғаны түсінеді; тұлғаның ауытқулары мен психологиялық кеңес берудің арнайы мәселелері туралы түсінік қалыптасады.

  Селективті тәртіп
 • Шетел тілі (кәсіби)
  Несиелер: 4

  Магистратурада шет тілін оқытудың басты мақсаты - болашақ маманның кәсіби және ғылыми-зерттеу қызметінде белсенді тіл біліктілігін әрі қарай дамытуға негізделген шет тілдерін оқытудың халықаралық стандарттарының шеңберінде тілдің жүйелі түрде тереңдетілуі болып саналады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жоғары мектеп педагогикасы
  Несиелер: 4

  Бұл пәнде жоғары білімнің қазіргі парадигмалары, оның тарихы, қалыптасу кезеңдері қарастырылады. Қазақстандағы қазіргі заманға сай көп деңгейлі білім берудің мазмұны, жоғары мектепте педагогтың теориялық мен тәжірибелік қызметі анықталады. Білім алушыларда жоғары мектепте білім алудың кредиттік жүйесі негізінде білім беру үрдісін ұйымдастыру әдістерін қолдану туралы көзқарас қалыптасады, білім беру саласындағы басқару дағдыларының негіздері қарастырылады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • ЖОО-да педагогикалық пәндерді оқытудың әдістемесі
  Несиелер: 5

  Бұл курс білім алушыларда жоғары мектепте педагогикалық пәндерді оқытудың ерекшеліктері туралы түсініктерді дамытуға бағытталған. Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беруді ұйымдастыру ерекшеліктері, ҚР жоғары білім берудің даму үрдістеріне сәйкес оқытудың дәстүрлі және инновациялық жүйелерінің ерекшеліктері, жоғары білімнен кейінгі Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беруді ұйымдастыру ерекшеліктері қарастырылады. ҚР жоғары білім берудің даму үрдістеріне сәйкес оқытудың дәстүрлі және инновациялық жүйелерінің ерекшеліктері, оқу пәні кешенінің мазмұнын қалыптастыру, білім алушыларды оқытудың өзекті әдістері мен түрлері, білімді бақылаудың инновациялық түрлері қарастырылады. ЖОО педагогикалық пәндерді оқытудың әдістемесінің мазмұны ашылады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Психология мен білім берудегі мәдени-тарихы және іс-әрекеттік әдістер
  Несиелер: 5

  Аталған пән тұлға дамуының мәдени-тарихи тұжырымдамасын, жоғары психикалық функцияның дамуын психологиялық-педагогикалық зерттеудің мазмұнын ашады. Курсты оқу барысында магистранттар сананың жүйелі және мағыналық құрылымы туралы түсініктерімен танысады. Мәдени-тарихи концепцияның және іс-әрекет тұрғысындағы мәні мен маңызының мәселелері қарастырылады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғылым тарихы мен философиясы
  Несиелер: 5

  Ғылым философиясы тарихы мен пәні. Ғылымның әлемдік көзқарас негіздері. Ғылыми танымның құрылымы мен деңгейі, Ғылым кәсіп ретінде, ғылым идеалдары мен нормалары,. ғылымның қызметі, Ғылымның пайда болуы мен дамуы, Ежелгі дәуірдегі, ортағасырлар және ренессанс дәуіріндегі ғылым, әлеуметтік және гуманитарлық ғлымдардың тарихы мен философиясы,ғылымның философиялық негіздері және әлемнің ғылыми картинасы, ғылыми дәстүрлер мен ғылыми революциялар, жаратылыстану мен техникалық ғылымдар тарихы мен философиясы, заманауи жаһандық өркениет дамуының философиялық мәселелері.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • ЖОО-да психологиялық пәндерді оқытудың әдістемесі
  Несиелер: 5

  Пәнді оқу барысында әлемдегі психология мен психологиялық білімнің дамуының негізгі тенденциялары, психологиялық-педагогикалық білім беру жүйесіндегі психологиялық пәндерді оқыту әдістемесінің рөлі мен орны қарастырылады. Психология бойынша өздік жұмыстың құрылымы, дәрістің түрлері, негізгі типтері және сабақтың түрлері көрсетіледі. Психологияны оқыту әдістерінің типологиясы (сөздік, көрнекі, практикалық әдістер) беріледі

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Қазақстанда жоғары білімнің даму тарихы
  Несиелер: 5

  Қазақстандағы педагогикалық ойлар мен оқыту мектебінің ерекшеліктері қарастырылады. Кеңес өкіметі кезеңінде және Тәуелсіздік кезеңінде Қазақстанда жоғары мектепті құру және дамыту туралы ұсыныс беріледі. Білім алушылар ҚР-дағы жоғары білім беру жүйесінің заманауи мәселелері мен дамуымен, білім саласындағы реформаларымен танысады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Кәсіби қарым-қатынас психологиясы
  Несиелер: 5

  Аталған пән ерекше қызмет түрі ретінде қарым-қатынас туралы түсініктердің терең дамуына ықпал етеді, кәсіби қарым-қатынастың өзіндік деңгейлерін, түрлері мен функцияларының мазмұны ашылады. Басқа рецепиенттермен қарым-қатынас стилін қабылдаудағы имидждің рөлін талдайды. Кәсіби қарым-қатынастың сәтсіздігіндегі кедергілердің рөлі мен мазмұны қарастырылады. Кәсіби деформация мен қажу процестерінің кәсіптік қарым-қатынасты жүзеге асыруға әсерін көрсетеді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 4

  «Басқару психологиясы» курсы басқару қарым қатынастарын, басқару қызметтерін оқуға бағытталған. Пәнді оқу барысында басқару психологиясының даму кезеңдері, басқару теориясының заманауи жағдайы қарастырылады. Ұйымдардың «ішкі», «сыртқы» ұғымдары туралы түсініктемелер беріледі.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Ғылыми зерттеуді жоспарлау және ұйымдастыру
  Несиелер: 5

  Бұл пәнді оқу барысында заманауи психологиялық зерттеулердің теориялық негіздері мен мәселелері қарастырылады. Ғылыми эксперименттің ұйымдастырылуымен және өткізумен, ғылыми психологиялық зерттеуде эмпирикалық мәліметтерді жинау әдістерімен танысу. Ғылыми зерттеудің пәндік-объективті саласы ашылады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Психотерапия және психологиялық кеңес беру негіздері
  Несиелер: 5

  Психологиялық кеңес беру және психотерапияның негіздерін зерделеу процедуралары мен оларды жүзеге асыру кезеңдері туралы түсініктерді қалыптастыруға ықпал етеді Жетекші ғылыми психологиялық концепциялар негізінде психотерапиялық және психологиялық кеңес беру жұмыстарының тәсілдері, әдістері, техникаларының мәні ашылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Жоғары білім беру аймағындағы психолог жұмысының ерекшеліктері
  Несиелер: 5

  Бұл пәннің мазмұны білім алушыда ҚР және шетелдердегі психологиялық білім беру қызметінің жағдайы туралы түсінік қалыптастыруға бағытталған. Жоғары білім беру жүйесіндегі психологиялық қызметтің пәні мен міндеттерін анықтау, оның құрылымы мен нормативтік-құқықтық негізін көрсету. Практикалық психолог қызметінің негізгі түрлерінің мазмұнын көрсетеді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Қазіргі психологиядағы тұлға теориялары
  Несиелер: 5

  Пәнді оқытуда тұлғаның психологиялық феномені жөнінде білім алушылардың білімін қалыптастырады. Тұлғаның қалыптасуы мен дамуын қарастыратын түрлі психологиялық тұжырымдамалардың мазмұны көрсетіледі. Тұлғалық феномендердің категориялық талдауын зерттеу және қолдану тәсілдерін үйретеді. Жеке тұлғаның қалыптасуы мен дамуына когнитивті бұрмалаулар мен қорғау механизмдерінің әсері қадағаланады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Жеке даралық өзгешеліктердің заманауи психологиясы
  Несиелер: 5

  Курс психологиялық зерттеулерде тұлғаның жеке ерекшеліктерін және оның даму процестерін барынша толық ашуға мүмкіндік беретін басым әдістерді зерттеуге бағытталған. Жүйке жүйесінің қасиеттерінің пайда болуының типологиялық ерекшеліктері, динамикалық сипаттамалары, психикалық процестері мен жай-күйінің мазмұны беріледі. Жеке психикалық сипаттамалар қызметтің стильдік ерекшеліктеріне сәйкес келетін мазмұны көрсетіледі

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Топтық тренингтің психотехнологиялары
  Несиелер: 5

  Пәннің негізгі мақсаты білім алушыда психологиядағы топтық жұмыс түрлерінің даму тарихы туралы білім кешенін құру болып табылады. Пән "топтық динамика", "топтық өзара әрекеттесу механизмдері" ұғымдарының мазмұнын ашады. Топтық тренингтік жұмысты ұйымдастыру және өткізу дағдыларын қалыптастырады. Тренинг жұмысында топтық өзара әрекеттесу механизміне әртүрлі психологиялық ағымдардың ықпалын анықтайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Код ON1

  Ғылыми танымның дамуындағы заманауи үрдістер, психологиялық-педагогикалық ғылымның өзекті философиялық мәселелері, ғылыми таным методологиясы туралы түсінікке ие болу

 • Код ON2

  Жоғары білім берудің қазіргі парадигмаларын, инновациялық менеджменттің басқару қызметі мен басқару қатынастарының негізгі ережелерін анықтау

 • Код ON3

  Қазіргі заманғы психологиялық-педагогикалық ғылымдарының негізгі категорияларына, ережелеріне, ҚР Білім беру мазмұнына анықтама беру

 • Код ON4

  Жоғары мектептің өзекті мәселелерін, ҚР-дағы жоғары білімнің даму тарихында педагогикалық ойларды және қазіргі білім беру қызметінің тәжірибесін пайдалана отырып, жоғары білімнің өзекті мәселелерін қайта қарау

 • Код ON5

  Тұлғаны дамытудың мәдени-тарихи тұжырымдамасының мәнін, сананың жүйелі-мағыналық құрылымын ашу

 • Код ON6

  Тұлғаны қарастыратын түрлі тұжырымдамалардың мазмұнын тану

 • Код ON7

  Психологиялық-педагогикалық қызметті ұйымдастыруда тренингтік, түзету және кеңес беру жұмыстарының қазіргі заманғы психотехнологиясын және оқытудың интерактивті әдістерін қолдану

 • Код ON8

  Жаңа таныс емес жағдайларда аналитикалық және басқарушылық міндеттерді шешу үшін әртүрлі пәндер шеңберінде алынған білімді біріктіру

 • Код ON9

  Жаңа проблемалар мен жағдайларды шешуге шығармашылық тұрғыдан қарау және креативті ойлау іскерлігін көрсету

 • Код ON10

  Педагогикалық және психологиялық пәндерді оқыту әдістемесінің дағдылары мен білігін көрсету, шет тілін жеткілікті меңгеру

 • Код ON11

  Диссертация, ғылыми мақала, есеп және т. б. түрінде ғылыми-зерттеу және талдау жұмыстарының нәтижелерін жалпылау

 • Код ON12

  Нерв жүйесінің қасиеттерінің көріну және іс-әрекеттің стильдік ерекшеліктерінің жеке және психикалық мінездемелерін салыстыру

 • Код ON13

  Психологиялық-педагогикалық ғылымдарының ғылыми зерттеу әдістерінің кешенін қолдана отырып, ғылыми зерттеуді ұйымдастыру және жүргізу

 • Код ON14

  Кәсіби қызметтегі қарым-қатынас мәдениетінің дағдыларын көрсете отырып, кәсіби қарым-қатынастың ең тиімді тәсілдерін таңдау

 • Код ON15

  Іс-тәжірибенің түрлерінен өту кезіндегі теориялық білімдерді және кәсіби дағдылардың қалыптасуын бағалауды жүргізу

7M01101 Педагогика және психология (Бейінді)
Магистратура

«Bolashaq» академиясы (Болашақ)

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

Абай Мырзахметов атындағы Көкшетау университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

"Алматы" Университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

Аймақтық әлеуметтік-инновациялық университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

Тараз инновациялық-гуманитарлық университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01101 Педагогика және психология (2 жыл)
Магистратура

Ө.А.Байқоңыров атындағы Жезқазған университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01101 Педагогика және психология (2 ж)
Магистратура

Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01101 Педагогика және психология (Педагогикалық өлшеулер)
Магистратура

Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

Инновациялық Еуразия университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

Шымкент университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

Торайгыров университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

«Тұран-Астана» университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

Ш. Уәлиханов атындағы Көкшетау университетi

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01101 Педагогика және психология (1.5)
Магистратура

Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

"Сырдария" университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
7M01101 Педагогика және психология (Білім берудегі менеджмент)
Магистратура

Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

Қызылорда "Болашақ" университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

Ілияс Жансүгіров атындағы Жетісу университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

Ілияс Жансүгіров атындағы Жетісу университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

Академик А. Қуатбеков атындағы Халықтар достығы университеті (Halyqtar dostyǵy)

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

Х.Досмұхамедов атындағы Атырау университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

Семей қаласының Шәкәрім атындағы университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

Мирас Университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

Қазақстан инновациялық академиясы

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01101 Педагогика және психология 2 жыл
Магистратура

Орталық-Азия Университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

Ш.Есенов атындағы Каспий мемлекеттік технологиялар және инжиниринг университеті (Yessenov University)

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01101 Педагогика және психология [Ғылыми-педагогикалық бағыт]
Магистратура

Мирас Университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

М.Х.Дулати атындағы Тараз өңірлік университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі:
Top