Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M01101 Педагогика және психология в Инновациялық Еуразия университеті

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты қарқынды дамып келе жатқан ортада өмір сүруге қабілетті, өз мүддесінде де, қоғам мүддесінде де өзін – өзі жүзеге асыруға дайын және ғылыми-педагогикалық зерттеу әдіснамасын, ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жүргізу дағдыларын және білімнің аралас салалары бойынша кәсіби даярлық бағыты бойынша терең білімді, іргелі және гуманитарлық пәндерді қалыптастыру және дамыту
 • Академиялық дәреже Магистратура
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша
 • Оқу мерзімі 2 года
 • Кредиттер көлемі 120
 • Білім беру бағдарламаларының тобы M001 Педагогика және психология
 • Білім беру саласы 7M01 Педагогикалық ғылымдар
 • Білім мекемелер дамуының стратегиялық жоспарлануы
  Несиелер: 5

  Білім дамуын болжамдау және жоспарлау оның формалары және түрлері. Білім жүйесінде жоспарлау басты буыны ретінде. Жоспарлау – мақсатты және нәқты шараларды, оларға жету тәсілдерің және әдістерің қалыптастыру ұдірес. Жоспарлаудың нәтижесі – түрткіленген әрекет моделі, жоспарлаудың сонғы кезені ретінде. Болжамдар. Жоспарлаудың түрлері: императивті және индикативті. Жоспарлау – білім мекемелерінде нарықтық экономиканың талаптарың есепке алу. Қосымша табыс алу мақсатында комерциялық есеп элементтерің ендіру негізінде, оқу мекемелерінің шығындар есебін, жоспарларының есептерің негіздеу. Білім мекемелерінің ұжымының өқу, ғылыми, әлеуметті әрекеттің және бюджетті емес тәсілдерің кенейту. Білім дамуын жоспарлауда оның спецификасын есепке алу. Педагогикалық және экономикалық процестердің өзара байланысы. Білім жүйесі жоғары дәрежелі мамандарды алдын ала дайындау керек. Мемлекет білім стандарты және тұрақты эконимикалық нормативтер негізінде бағдарлама және жоспарлар құрастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 3

  Психология ғылым ретінде. Ғылым жүйесіндегі психологияның міндеттері мен орны. Оқыту процесінде адамның танымдық іс-әрекетінің психологиясы. Нарықтық экономика жағдайындағы білім беру үрдісінің гносеологиялық және онтологиялық мәселелері. Заманауи жағдайда оқытудың тиімділігі мен сапасын арттырудың психологиялық әдістері мен құралдары. Жанжалды жағдайларда оқыту процесін басқару. Педагогикалық қарым-қатынас психологиясы.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Білім нәтижелерінін критериалды бағалануы
  Несиелер: 5

  Білім нәтижелерінің критериалды бағалануы.Білім нәтижелерінің критериалды бағалануының технологиясы. Білім нәтижелерінің критериалды бағалануының жүйесі, білім жобасының мақсаттарына және бағыттарына сай. Білім нәтижелерінің критериалды бағалануының жүйесі. Оқу пәні бойынша қорытынды аттестация кезенінде оқушылардың әрекетінің нәтижелерін бағалаудын критерийлері. Оқушылардың түрткілерің жоғарлату тәсілі ретінде білім нәтижелерінің бағалауында критериалды бағыт. Оқу-тәрбиелеу процесінің критерийалды бағалануы. Оқушылардың оқу жетістіктерінің критерийалды бағалануы. Студенттердің оқу әрекетінің бағалануы

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғылым тарихы мен философиясы
  Несиелер: 5

  Қоғам, мәдениет, тарих және адам туралы ғылымның қалыптасу тарихы. Ғылыми қызметті ұйымдастыру: эволюциялық теорияның құрылымы, белгілері, өлшемдері, құрылымы және принциптері. Білімді қазіргі тәртіптік ұйымдастырудың эволюциясы. Жаратылыстану және әлеуметтік - гуманитарлық ғылымдардың, сондай-ақ ғылыми білімнің арнайы салаларының қазіргі заманғы өзекті әдістемелік, әдіснамалық және философиялық мәселелері

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Білім беру процессінің мониторингі
  Несиелер: 5

  Білім үдіресінің мониторингі түралы ұсыныс және оқыту үдіресің ұйымдастыруда оның манызы. «Білім үдірестінің мониторингі» ұғымның мәні. Білім үдіресін ұйымдастыруда мониторингтің мәні. Диагностика мониторингтің құралы ретінде. Білім мекемелерінде мониторингтің жүйесі. Мониторинг білім мекемелерінің дир.орынбасарының жұмысының жұйесінде. Мониторинг педагогтің жұмыс жұйесінде. Мониторинг білім мекемелерінің тәрбиелеу үдіресінде.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жоғары мектептегі педагогика
  Несиелер: 5

  Педагогика ғылым ретінде. Жоғары білім берудің қазіргі парадигмасы. Кредиттік оқыту жүйесі негізінде оқу үдерісін ұйымдастыру. ЖОО - да оқытудың белсенді формалары мен әдістері. Студенттің білім беру процесіндегі ғылыми-зерттеу жұмысы.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Шет тілі (кәсіби)
  Несиелер: 5

  Шет тілін 1 (тілдік емес мамандықтар үшін) және С2 (тілдік емес мамандықтар үшін), сондай-ақ LSP (арнайы мақсаттар үшін тіл) халықаралық стандарттар деңгейінде меңгеру. Ғылыми стильдің ауызша және жазбаша формаларындағы грамматикалық сипаттамаларын зерттеу. Ақпараттық және кәсіби мазмұндағы хабарламаларды есту арқылы қабылдау. Мамандық және қоғамдық – саяси мәселелер бойынша монологиялық және диалогтық формада кәсіби ауызша қарым-қатынас

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғылыми зерттеулердің әдіснамасы
  Несиелер: 5

  Зерттеу, теорияны және гипотезаны зерттеу. Үлгіні Өлшеу. Себеп пен Салдар. Ғылыми қоғамдастыққа Макро-көзқарас. Зерттеу өлшемдері. Зерттеу процесі. Сандық және сапалық зерттеулер. Теориялық және қолданбалы зерттеулер. Зерттеу түрлері. Кросс-секциялық зерттеулер. Зерттеу жағдай-бақылау. Лонгитудиналдық зерттеулер. Когортты зерттеулер: когортты таңдау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Психологиялық эксперименттін теориясы мен тәжерибесі
  Несиелер: 5

  Жалпы ғылыми зерттеу әдістері. Әдіснамалық психологиялық кеңес берудің ерекшелігі. Ғылыми қызмет әдіснамасы. Психологиялық білімнің түрлері мен түрлері. Психологиялық зерттеудің негізгі әдістері. Психологиялық эксперименттің түрлері. Эксперименталды айнымалылар және оларды бақылау тәсілдері. Психологиялық өлшеудің ерекшелігі. Өлшеу шкалаларының психологиялық сипаттамалары. Психологиялық зерттеудің және оның нәтижелерінің валиділігі. Психологиялық эксперимент нәтижелерінің нақтылығы. Эксперимент нәтижелерін өңдеу және жүргізудің компьютерлік процедураларын қолдану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • ЖООда педагогикалық пәндерді оқыту әдістемесі
  Несиелер: 5

  Қазіргі педагогикалық білім беру тұжырымдамасы. Әдістеме туралы жалпы түсінік. Ғылым және оқу пәні, олардың өзара байланысы және ерекшеліктері. Педагогиканы педагогикалық оқу орындарында оқу пәні ретінде ресімдеу. ЖОО-да оқу түрлері. Сабақтың мақсаты мен міндеттері. Сабақ мазмұнын іріктеудің әдістемелік тәсілдері. Оқытудың кредиттік технологиясының мәні. Сабақ мазмұнын іріктеудің әдістемелік тәсілдері. "Педагогиканың жалпы негіздері" курсын аудиториядан тыс оқыту. "Мектептегі тәрбие жұмысын оқыту әдістемесі" курсын аудиториядан тыс оқыту. "Педагогика тарихы" курсын аудиториядан тыс оқыту.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Білім беру саласындағы заманауи зерттеулер
  Несиелер: 5

  Білім беру саласындағы ғылыми зерттеулерді дамытудың негізгі бағыттары. Қазақстандық білім берудің өзекті мәселелері. Мектепке дейінгі білім беру саласындағы зерттеулер. Мектептегі білім беру саласындағы зерттеулер. Қазақстанда жоғары білім: мәселелері мен болашағы . Жоғары білім саласындағы зерттеулер. Музыкалық білім беру педагогикасы саласындағы зерттеудің заманауи әдістері. Ғылыми зерттеулер саласындағы үздіксіз білім беру жүйесі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Психология мен білім берудегі мәдени-тарихи және іс-әрекеттік әдістер
  Несиелер: 3

  Іс-әрекеттің мәдени-тарихи концепциясы мен психологиясының әдіснамалық ережелері. Психология теориясы мен методологиясының арақатынасы, даму мәселелері, қызметті іргелі және қолданбалы психологиялық зерттеу мәселелері, сана мен мотивация мәселелері, тұлға мен субъект мәселелері. Жоғары психикалық функциялар туралы сұрақтар. Даму мәселелері мен теориялары.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Жоғары мектептің заманауи білім беру технологиялары
  Несиелер: 5

  Жоғары мектепте білім беру қызметін жүзеге асырудың технологиялық тәсілі. Оқытудың заманауи ЖОО технологияларына қойылатын талаптар. Білім берудегі заманауи технологиялар жаңа білім беру парадигмасын жүзеге асыру құралы ретінде. Оқытудағы жүйелік ойлауды қалыптастыру. Оқыту мақсаттарын қою ерекшелігі. Оқытудың тұлғалық-бағытталған технологиялары. Жоғары білім беру жүйесіндегі құзыреттілік тәсіл. Белсенді және интерактивті білім беру технологиялары. ЖОО-да дәріс және семинар: оқытудың интерактивті әдістері. Педагог қызметіндегі ойын үлгілеу. Кейс-технология.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Студенттердің өзіндік жұмысын ұйымдастыру технологиясы
  Несиелер: 5

  "Дербес жұмыс" ұғымы, оның түрлері және ұйымдастыру принциптері. Студенттердің өзіндік жұмыстарының ерекшеліктері. Студенттердің өзіндік жұмысын басқару бойынша оқытушы қызметінің моделі. Білім беру үдерісінде студенттердің өзіндік жұмысын ұйымдастыру. Студенттің өзіндік жұмысты орындау бойынша қызмет алгоритмі. Қазіргі білім беру үдерісінде студенттің өзіндік жұмысын ұйымдастыру мәселесі

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Жанжал психологиясы және жанжалдарды басқару
  Несиелер: 5

  Қақтығыстың жалпы теориясы; жанжал психологиясы; қақтығыстардың алдын алу және шешу. Отандық және шетелдік психологиядағы негізгі парадигмалдық конфликтологиялық тұжырымдамаларды зерттеу. Пәнаралық, сабақтастық, эволюционизм, тұлғалық көзқарас және қақтығыстардың жасырын мазмұнын іздеу қажеттілігі туралы білімді қалыптастыру. Жанжалдарды реттеу және алдын алу техникаларын меңгеру негізінде шығармашылық белсенділікті қалыптастыру. Медиатордың даулы жағдайда жұмыс істеу әдістерін, жанжалдарды зерттеу әдістерін зерттеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Қазіргі білім беру тәжірибедегі педагогикалық технологиялар
  Несиелер: 5

  Тұтас педагогикалық үдерісті жүзеге асыру технологиясы. Педагогикалық технологиялар педагогикалық үдерісті гуманизациялау және демократизациялау негізінде. Педагогикалық технологиялар негізінде өқушылардың іс әрекетің белсендіру. Педагогикалық технологиялар оқыту үдерісін басқару және эффективті үйымдастыру негізінде. Педагогикалық технологиялар әдістемелік мәліметтерді жетілдіру негізінде. Табиғаттқа сай педагогикалық технологиялар. Альтернативті технологиялар. Кешенді педагогикалық технологиялар. Авторлық әдістемелерді және технологияларды жобалау және өндіру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Психотерапияның концептуалды аспектілері
  Несиелер: 5

  Н. Пезешкианның ғылыми көзқарастары. Адам ерекше құндылық ретінде. Патопсихологиялық белгілер бейімделу реакциясының түрлері ретінде. Терапевтік жұмыстың пациенттің резервтік мүмкіндіктерін және психологиялық қабілеттерін ынталандыруға бағыттылығы. Психо-терапевтік келісімшарт жасау және психотерапевтік альянс құру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Білім беру мекемелеріндегі менеджердің коммуникативтік мәдениеті
  Несиелер: 5

  Сөйлеу коммуникация. Сөйлеу қарым қатынастың мәдениеті. Ортология –норма түралы ілім. Тілдің лексикалық және грамматикалық нормалары. Ааузша және жазбаша сөйлеу. Сөйлеудің функционалды-ойлау типтері. Жазбаша сөйлеудің жалпы нормативті-стилистикалық сапалары. Сөйлеудің коммуникативті дәлдігі және анықтылығы. Сөйлеудің қысқашылығы. толықтығы және логикасы. Тілдің функционалды стилі. Сөйлесу сөздің мәдениеті. Сөйлеудің публицистикалық стильдері. Ғылыми стиль. Коркем әдебинт тілі. Служебная документация и современные средства Коммуникациялардың казіргі замануи тәсілдері және қызмет құжаттары. Сөйлеу этикеті.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Стресс психологиясы
  Несиелер: 3

  Психологиялық стрес туралы ілім. Психологиялық стресстің даму ерекшеліктері. Психологиялық стресс, бейімделу және тұлғаның дамуы. Стрессті жеңудің негізгі теория-методологиялық тәсілдері. Стрессті жеңу моделі және механизмдері. Стрессті жеңу ресурстары. Стрессті жеңудің стилі және стратегиясы. Стресстің дамуында және оны жеңуінде тұлғаның рөлі. Психологиялық стресс күйінде басқару тәсілдерінің классификациясы және дәйектемесі. Стресс профилактикасының жеке тәсілдері. Стресстің сыртқы жеке регуляциясының тәсілдері. Стресстің психикалық өзін өзі регуляциялау тәсілдері. А. Бандураның әлеуметті -когнитивті теориясы және стресс. Стресс және рациональды-эмотивті мінез - құлық бойынша кеңес.Когнитивті кеңес беру және стресс.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Білім берудегі менеджмент
  Несиелер: 5

  Жалпы білім мекемелерінің стратегиялық дамуының методологиялық негіздері. Жалпы білім мекемелерінің іс әрекетің жоспарлауының ерекшіліктері. Жалпы білім мекемелерінің даму стратегияларын және мақсат бағыттырың анықтау. Жалпы білім мекемелерінің іс әрекетің жоспарлауының жүйесін рационализациялауға әдістемелік бағыт және талдау. Білім жүйесін және оның мекемелерінің дамуының стратегиялық жоспарлауын рационализациялау. Білім мекемелерінің балансталған жүйесінің перспективті дамуы және қалыптасуы. Білім жүйесінің және жалпа білім мекемелерінің жоспарлау нәтижелерің бағалау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Ғылыми экспериментті компьютерлік үлгілеу, жоспарлау және жүргізу
  Несиелер: 5

  Базалық жүйе экспериментті жоспарлау және нәтижелерді статистикалық өңдеу дағдысының болуы; ғылыми танымның әдістемелік негіздері; Теориялық зерттеу әдістері; эксперименталды зерттеулер; кездейсоқ қателер теориясының негіздері және өлшеулердегі кездейсоқ қателіктерді бағалау әдістері; эксперименталды зерттеулерді өңдеу әдістері; Математикалық статистика әдістері; іріктеп бақылау; ғылыми зерттеулерді болжау әдістері; компьютерлік жүйелердің; имитациялық модельдері

  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Білім беру мекемелерінде басқару психологиясы
  Несиелер: 5

  Сонғы қызмет етуге бағытталған ұйымды басқарудығ концепциясы. Білім мекемелерінің күнделік іс әрекетінде, сапалыққа бағытталған ұйымды басқару және басшылық ету ретінде менедменттік сапасы түралы ұғым. Білім сапасы. Сапаны жоғарлатуға баіытталған іс әрекет Менеджмент. Принциптері (базалық құндылықтары)- адамдарға, олардың казіргі және болашақ қажеттіліктеріне, талаптарына және ойларына бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Практикалық психотехнологиялар
  Несиелер: 5

  Практикалық психологтің іс әрекетінде казіргі замануи интегративті психотехнологиялар. Казіргі замануи интегративті психотехнологиялардың колдану әдістемесі. Казіргі замануи интегративті психотехнологияларды құрастыру алгоритмдері. Психодиагностикалық мәліметтерді өндеу технологиялары. Психологтің кәсіби іс әрекетінде казіргі замануи интегративті психотехнологиялар. Креативные технологии современные в организационном и личностном консультировании Тұлғалық және ұйымдық кенесте казіргі замануи креативті технологиялар. Казіргі замануи психотехнологиялар тұлға аралық кикілжіндермен жұмыс істегенде. Практикалық психологтің танымдылық іс әрекетінде стильдік ерекшіліктері. Әлеуметтік аудиттін интегративті психотехнологияларының түрлері және мазмұны.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • ЖООда психологиялық пәндерді оқыту әдістемесі
  Несиелер: 5

  Психологияны оқыту әдістемесінің негіздері – психология бойынша нақты оқу курсының мақсаттарын қоюдан бастап оқу бағдарламасын құрастыруға дейін, оқу сабақтарының (сабақ, дәріс, семинар) жобасын жасауға, психологияның оқыту әдістері мен құралдарын таңдау және құрылымдауға дейін. Психологиялық білім беру білім алушылардың тұлғалық дамуындағы ерекше мүмкіндіктерге ие жалпы және кәсіби білімнің пәндік саласы ретінде ұсынылған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Психологиялық-педагогикалық бағыттардағы кәсіби қызметтіқ ұйымдастыруы
  Несиелер: 5

  Білім беру жүйесінде практикалық психология қызметі. Білім берудегі психологиялық қызметтерді дамыту тарихы. Практикалық психология қызметінің білім берудегі негізгі мақсаттары мен міндеттері. Оқу орнында тәжірибелік психология қызметінің ұйымдастыру принциптері. Қызмет құру және дамыту тұжырымдамасы, қызметтің негізгі принциптері. Тәжірибелік психологияның құрылымы. Практикалық психология қызметінің қызметі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Код ON1

  Педагогика және психология саласында қолданылатын зерттеу әдістері мен шеберлігі, оқыту саласындағы үдерістерді жүйелі түсінуді көрсету.

 • Код ON2

  Терең білім, философия, әлеуметтік ғылымдардың өзекті бағыттары негізінде, республиканың жедел жаңару кезеңінде дамудың қазақстандық моделін қалыптастыруға белсенді қатысу арқылы өзінің кәсіби қызметінде ғылыми дүниетаным мен азаматтық ұстанымды көрсету қабілеті.

 • Код ON3

  Педагогикалық жүйелерді зерттеудің негізгі ұғымдарын, теорияларын және тәсілдерін меңгеру, ақпараттармен, ақпараттық объектілермен жұмыс істеу стратегияларының әртүрлі топтарын меңгеру, қазіргі заманғы ақпараттық-коммуникациялық технологиялар арқылы кәсіби міндеттерді шешуге дайындық

 • Код ON4

  Ақпаратты ұсынудың әртүрлі инновациялық және интерактивті түрлерін пайдалана отырып, мақала немесе баяндама түрінде ғылыми қоғамдастыққа жүргізілген зерттеу нәтижелерін рәсімдеу және ұсыну қабілеті, ғылыми мүдделер тақырыбы бойынша шолу, Аннотация, рефераттар және библиография құрастыруда қажетті дағдыларды меңгеру (білім беру бағдарламасына сәйкес)

 • Код ON5

  Әртүрлі үлгідегі білім беру мекемелерінде қызметті ұйымдастыру және басқару саласындағы күрделі және стандартты емес жағдайларда шешім қабылдау қабілеті.

 • Код ON6

  Шығармашылыққа, инновациялық идеяларды тудыру, дербес гипотезаларды ұсыну, ғылыми ақпаратты іздеу, сыни талдау, жинақтау және жүйелеу, зерттеу мақсаттарын қою, оларға қол жеткізудің оңтайлы жолдары мен әдістерін таңдау қабілеті өз бетінше оқуға және зерттеудің жаңа әдістерін әзірлеуге, қызметтің ғылыми және ғылыми – өндірістік бейінін өзгертуге қабілетті

 • Код ON7

  Қазақстандық және шетелдік зерттеушілердің алған нәтижелерін қорытындылау және Сын тұрғысынан бағалау, перспективалық бағыттарды анықтау, зерттеу бағдарламасын құру, ғылыми зерттеудің таңдалған тақырыбының өзектілігін, теориялық және практикалық маңыздылығын негіздеу қабілеті әзірленген бағдарламаға сәйкес дербес зерттеулер жүргізу қабілеті, кәсіби өзін-өзі бағалауды жүзеге асыру қабілеті

 • Код ON8

  Тапсырмаларды дайындауды және жобалық шешімдерді әзірлеуді, тиісті әдістемелік және нормативтік құжаттарды әзірлеуді, сондай-ақ әзірленген жобалар мен бағдарламаларды іске асыру бойынша ұсыныстар мен іс-шараларды дербес жүзеге асыру қабілеті

 • Код ON9

  Іс-шараларды бағалау үшін аналитикалық материалдарды дайындау қабілеті білім беру саясаты және стратегиялық шешімдер қабылдау саласында микро және макродеңгейде

 • Код ON10

  Кәсіпорын қызметінің негізгі көрсеткіштері негізінде болжам жасау қабілеті, басқару шешімдерінің нұсқаларын әзірлеу және кәсіпорын қызметінің тиімділік өлшемдері негізінде оларды таңдауды негіздеу қабілеті.

 • Код ON11

  Әріптестермен тиімді кооперацияға және ұжымдағы жұмысқа дайындық, әр түрлі топтар мен бірлестіктерде көшбасшылыққа қабілеттілік

7M01101 Педагогика және психология (Бейінді)
Магистратура

«Bolashaq» академиясы (Болашақ)

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

Абай Мырзахметов атындағы Көкшетау университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

"Алматы" Университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

Аймақтық әлеуметтік-инновациялық университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

Қазақ инновациялық гуманитарлық - заң университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

Тараз инновациялық-гуманитарлық университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01101 Педагогика және психология (2 жыл)
Магистратура

Ө.А.Байқоңыров атындағы Жезқазған университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01101 Педагогика және психология (2 ж)
Магистратура

Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01101 Педагогика және психология (Педагогикалық өлшеулер)
Магистратура

Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

Шымкент университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

Торайгыров университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

«Тұран-Астана» университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

Ш. Уәлиханов атындағы Көкшетау университетi

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01101 Педагогика және психология (1.5)
Магистратура

Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

"Сырдария" университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
7M01101 Педагогика және психология (Білім берудегі менеджмент)
Магистратура

Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

Қызылорда "Болашақ" университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

Ілияс Жансүгіров атындағы Жетісу университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

Ілияс Жансүгіров атындағы Жетісу университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

Академик А. Қуатбеков атындағы Халықтар достығы университеті (Halyqtar dostyǵy)

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

Х.Досмұхамедов атындағы Атырау университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

Семей қаласының Шәкәрім атындағы университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

Мирас Университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

Қазақстан инновациялық академиясы

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01101 Педагогика және психология 2 жыл
Магистратура

Орталық-Азия Университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

Ш.Есенов атындағы Каспий мемлекеттік технологиялар және инжиниринг университеті (Yessenov University)

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01101 Педагогика және психология [Ғылыми-педагогикалық бағыт]
Магистратура

Мирас Университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

М.Х.Дулати атындағы Тараз өңірлік университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі:
Top