Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B01501 Математика в Торайгыров университеті

 • Сызықты алгебра және аналитикалық геометрия
  Несиелер: 4

  «Сызықты алгебра және аналитикалық геометрия» пәнін меңгеру комплекс сандар, матрицалар мен анықтауыштар теориясы, сызықты алгебралық теңдеулер жүйелері мен оларды шешу әдістері, векторлар, жазықтықтағы және кеңістіктегі түзулер, жазықтық, екінші ретті қисықтар мен беттер тарауларын қарастыру болып табылады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Педагогика
  Несиелер: 5

  Бұл пән адам туралы ғылым жүйесінде ерекше орын ала отырып, білім беру мен тәрбиелеу саласында үнемі жаңа міндеттер қоятын қоғамның әлеуметтік-экономикалық және ғылыми-техникалық дамуының әр түрлі жағдайларында оның әртүрлі кезеңдерінде пайда болатын тәрбиелеу, оқыту, білім беру және дамыту мәселелерін зерттейді және шешеді. Ол психологиялық-педагогикалық пәндер циклін әрі қарай оқу үшін негіз болып табылады

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Педагогикалық мамандыққа кіріспе және ғылыми зерттеулер негіздері
  Несиелер: 3

  Пәннің негізгі мақсаты студенттерді оқыту барысында шешуге қажетті негізгі міндеттермен таныстыру, сондай-ақ ғылыми-зерттеу жұмысының негіздерін ашу, ғылыми зерттеуді ұйымдастыру болып табылады. Бұл пәннің құрылымын анықтады. Оқу бағдарламасына келесі сұрақтар кірді: ғылымның даму тарихы, ғылыми зерттеулердің мәні мен түрлері, эксперименттік зерттеудің ерекшеліктері, ғылыми іс-әрекетті ұйымдастыру, алғашқы ғылыми жұмысты жазу кезіндегі жұмыс істеу әдістемесі.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Математикалық анализ 1
  Несиелер: 4

  Пәннің мақсаты: бір және көп айнымалды нақты функцияның дифференциалдық және интегралдық есептеудің теориялық және қолданбалы мәселелерімен студенттерді таныстыру. Бұл пән математика, физика және механика мамандықтарының студенттерімен бірге оқытылады және аталған мамандықтардың негізгі математикалық базасын құрады. Курстың бөлімдерінің терең зерделеуі элективті пәндерінде жалғасын көреді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Білім берудегі менеджмент
  Несиелер: 4

  "Білім берудегі менеджмент" курсының мақсаты студенттердің әртүрлі деңгейдегі педагогикалық жүйелердегі басқарудың негізгі категорияларын, заңдылықтары мен принциптерін меңгеруіне; басқару міндеттерін шешу және тиімді шешім қабылдау шарттарын анықтауына процестерін оқып үйренуіне, басқару мәдениетін тәрбиелеу және басқарушылық ойлауды дамытуына бағытталған .

  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі
  Несиелер: 5

  Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі – тәрбие жұмысын жүзеге асыратын педагог, сынып жетекшісі ретінде студенттерді тәрбие жұмыстарына дайындауды жүзеге асыратын арнайы пән. Тәрбие процесінің негіздерін, тәрбие қызметін ұйымдастыру және жүзеге асыру технологиясын тануда таптырмас пән.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Математикалық анализ 2
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: комплекс айнымалды функцияның дифференциалдық және интегралдық есептеудің, сандық және функционалдық қатарлары және Фурье қатарлары мен түрлендірулері теориялық және қолданбалы мәселелерімен студенттерді таныстыру. Пән математика, физика және механика мамандықтарының студенттерімен бірге оқытылады және аталған мамандықтардың негізгі қолданбалы математикалық базасын құрады. Курстың бөлімдерінің терең зерделеуі элективті пәндерінде жалғасын көреді.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Мектептегі математика курсын оқыту әдістемесі
  Несиелер: 4

  «Мектептегі математика курсын оқыту әдістемесі» пәнін оқыту – орта білім беру және орта кәсіптік мекемелерде «Алгебра және анализ бастамалары», «Геометрия», «Математикалық сауаттылық», «Жоғары математика негіздері» пәндерін оқытудың арнайы әдістемесін меңгеру болып табылады және де сабақтарда оқу процесін ұйымдастыру қазіргі заманғы технологияларға үйретеді.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Оқыту үшін әмбебап дизайн
  Несиелер: 5

  " Оқытудың әмбебап дизайны " пәні инклюзивті білім беру жағдайында оқу үдерісін ұйымдастыру мәселесін зерттейді. UDL-бұл діни талғамға, нәсілдік тиістілігіне және әлеуметтік мәртебесіне қарамастан, барлық балаларды бір білім беру кеңістігінде оқытудың әмбебап әдісі.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Педагогикалық психология
  Несиелер: 4

  Педагогикалық психология - бұл тұлғаны тәрбиелеу мен оқытудың психологиялық мәселелерін-адамды әлеуметтендіруге бағытталған негізгі тетіктерді зерттейтін психологиялық ғылым саласы., білім беру міндеттерін орындаудың тиімділігін, педагогикалық шаралардың тиімділігін арттыратын, оқытудың психологиялық аспектілерін жақсартатын оқыту және тәрбиелеу әдістерін зерттейтін

  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Механика
  Несиелер: 4

  Кеңістік-уақыт. Материалдық нүктенің және қатты дененің кинематикасы. Салыстырмалылық принципі. Материалдық нүктенің динамикасы. Материалдық нүктелер жүйесінің динамикасы. Жұмыс және энергия. Қатты дененің динамикасы. Статика. Үйкеліс болған кездегі қозғалыс. Инерциалды емес санақ жүйелері. Тартылу өрісіндегі қозғалыс. Соқтығысу. Тұтас орта механикасының элементтері. Тербелістер мен толқындар.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Дифференциалдық теңдеулер
  Несиелер: 5

  Дифференциалдық теңдеулер – бір аргументтің (қарапайым дифференциалдық) немесе бірнеше аргументтердің (дербес туындылардағы дифференциалдық теңдеулер) әртүрлі ретi бар теңдеулерді шешу әдістері мен теориясын зерттейтін математика бөлімі. Дифференциалдық теңдеулер практикада, атап айтқанда өтпелі процестерді сипаттау үшін кеңінен қолданылады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Ықтималдықтар теориясы және математикалық статистика
  Несиелер: 4

  Пәннің мақсаты: ықтималдықтың негізгі түсініктерін, оқиғалар алгебрасын, негізгі теоремаларын, сонымен қатар, дискретті және үзіліссіз кездейсоқ шамаларды, олардың үлестіру заңдары мен сандық сипаттамаларын меңгеру. Және осы курста келешекте статистикалық мәліметтерді жинақтау, жүйелеу, өңдеу және қолдану үшін пайдаланатын математикалық статистиканың негіздері қарастырылады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Психология және адамның дамуы
  Несиелер: 4

  Пән тұлғаның даму психологиясының негіздерін зерттейді. Тұлғаның дамуы-ақыл-ойдың, мінез-құлықтың, іс-әрекеттің және басқа да жеке тұлғаның құрамдас бөліктерінің өзгеруіне әкелетін күрделі үдемелі процесстерді қарастырады. Пән негізінде тұлғаның дамуына әсер ететін факторлар, өсу кезеңдері және олардың психологиялық-педагогикалық сипаттамалары оқытылады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Тіршілік қауіпсіздігі
  Несиелер: 5

  Қауіпсіздік идеологиясы, қауіпсіз ойлау мен мінез-құлықты қалыптастыру. Өмір тіршілігінің қауіпсіз және зиянсыз жағдайларын жасау. Төтенше жағдайлар кезінде сауатты шешімдерді болжау және қабылдау. Шаруашылық жүргізу объектілерінің халқы мен өндірістік персоналын ықтимал зардаптардан, апаттардан, дүлей зілзалалардан және қазіргі заманғы зақымдау құралдарын қолданудан қорғау. Қирау салдарын жою

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Кәсіпкерлік құқық және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері
  Несиелер: 3

  Кәсіпкерлік құқық ұғымы. Кәсіпкерлік құқық субъектілерінің түрлері. Коммерциялық заңды тұлғаларды құру, қайта ұйымдастыру және тарату. Кәсіпкерлік қызметтегі мүліктің құқықтық режимі. Кәсіпкерлік шарттар: түрлері, мазмұны және жасасу тәртібі. Кәсіпкерлік қызмет саласындағы жауапкершілік. Мемлекеттің шаруашылық айналымына қатысуының құқықтық формалары. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы әрекет етудің құралы ретінде: түсінігі мен мазмұны

  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Векторлық және тензорлық талдау негіздері
  Несиелер: 4

  Пәннің мақсаты: векторлық және тензорлық алгебраның теориясы мен қолданбалы сұрақтарымен, еселі және меншіксіз интегралдар, тензорлық, скалярлық, векторлық, соленоидалды векторлық өрістермен студенттерді таныстыру. Пән математика, физика және механика мамандықтарының студенттерімен бірге оқытылады және аталған мамандықтардың негізгі қолданбалы математикалық базасын құрады. Курстың бөлімдерінің терең зерделеуі элективті пәндерінде жалғасын көреді.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Математикалық талдаудың арнайы тараулары
  Несиелер: 6

  Курс «Математикалық талдау 1 және 2» курстарын оқу кезінде қарастырылған дәлелдемелері бар негізгі математикалық тұжырымдарды толық зерттеуге арналған, математикалық талдау курсындағы үзіліссіздік, жинақталық, қосынды (интегралдылық), бар болу және жалғыздық тақырыптарына арналған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Нақты айнымалы функциялардың теориясы
  Несиелер: 6

  Курс функциялардың дескриптивтік және метрикалық теориясын терең, фундаменталды зерттеуге арналған. Курс жиындардың теориясын, өлшенетін функция ұғымын, n-өлшемді нақты кеңістіктегі Риман, Стилтьес және Лебег өлшемі мен интегралдарын, функциялар кластарын, қосылған функциялар кеңістігін қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Кәсіпкерлік іс-әрекетінің негіздері
  Несиелер: 4

  Кәсіпкерлік ойлау негіздері, нарықтық жүйе және оның жұмыс істеу механизмі, кәсіпкерлік қызмет және ұйымдастыру нысандары, кәсіпкерлік қызметтің экономикалық негіздері, өндіріс шығындары және фирманың табысы, өндіріс факторларының нарығы (жер, еңбек, капитал), кәсіпкерлік идея және оны таңдау, құнды ұсыныс, тауар, бренд, брендинг, түрлері мен типтері, бизнес қызметті жоспарлау және басқару, кәсіпкерлік қызмет маркетингі

  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Экологиялық менеджмент
  Несиелер: 3

  Экологиялық менеджмент корпоративтік басқару жүйесінің бір бөлігі ретінде. Экология және қазіргі өркениеттің мәселелері. Тұрақты даму тұжырымдамасы. Экологиялық менеджменттің даму кезеңдері. Экологиялық менеджменттің функциялары, инфрақұрылымы және принциптері. Экология және табиғатты пайдаланудағы менеджмент. Табиғи ресурстарды, экологиялық зияндарды, шығындарды экономикалық бағалау және қаржыландыру мен есептілік мәселелері. Экологиялық аудит және менеджменттегі табиғатты пайдалану аудиті

  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Математикалық физика теңдеулері
  Несиелер: 4

  Пәннің мақсаты: математикалық физика теңдеулердің классификациясымен, негізгі теңдеулердің шешу жолы мен шешу әдістерімен студенттерді таныстыру. Пән математика, физика және механика мамандықтарының студенттерімен бірге оқытылады және аталған мамандықтардың негізгі қолданбалы математикалық базасын құрады. Курстың бөлімдерінің терең зерделеуі элективті пәндерінде жалғасын көреді.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Қолданбалы есептерді шешу практикумы
  Несиелер: 8

  «Қолданбалы есептерді шешу практикумы» пәнінің мақсаты – буль алгебрасының негіздерін, комбинаторика элементтерін, графтар теориясының негіздерін, планиметрия мен стереометрияның негізгі тарауларын пайдаланып, қолданбалы есептерді шешу, бұл инженерлік-техникалық бағытта есептерді шешу қабілетін қалыптастырады.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Start up жобаларының экономикалық негіздемелері
  Несиелер: 5

  Startup жобалары заманауи бизнес-кәсіпкерліктің құралы ретінде. Стартап-жобаны әзірлеу алгоритмін құру әдістемесі. Бизнес-модельдеу. Кәсіпорынның негізгі капиталына инвестициялық шығындарды бағалау. Айналым капиталына инвестициялық шығындарды бағалау. Кәсіпорынның HR-ресурстарын қалыптастырудағы инвестициялық шығындарды бағалау. Кезең шығындарының, өзіндік құнының және шығыстарының экономикалық негіздемесі. Бағаны қалыптастыру. Қаржылық жоспарлау. Стартап-жобаны инвестициялық талдау. Стартап-жобаны қорғау

  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Вариациялық есептеу
  Несиелер: 5

  «Вариациялық есептеу» пәні математикалық және теориялық физиканың, геометрияның бірқатар маңызды мәселелерін зерттеуге мүмкіндік беретін экстремалды есептерді шешу әдістері мен кластары туралы түсініктерді қалыптастырудағы негізгі болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Критериалды бағалау технологиясы
  Несиелер: 4

  Білім алушылардың оқу-танымдық іс-әрекетінің жеке және жас ерекшеліктерін ескере отырып критериалды бағалау құралдарын меңгеру.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Функцияларды құру және зерттеу әдістері
  Несиелер: 4

  Пәнді оқу мақсаты – функциялардың белгілі бір класын және онымен байланысты шек және үзіліссіздік ұғымдарын, композицияларды, түрлендірулерді зерттеу, сонымен қатар дифференциалды және интегралды есептеу әдістерімен функцияларды зерттеу, графиктерді құру әдістері мен тәсілдерін зерттеу, графиктерді құру және толық зерттеу үшін оның алгебралық жазбасын анықтау арқылы өтетін процестерді сипаттау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Аналитикалық функциялардың теориясы
  Несиелер: 5

  Курсты оқытудың мақсаты – аналитикалық функция, оқшауланған ерекше нүктелер, тармақталу нүктелері, контурлық интегралдау әдісі (және, атап айтқанда, шегеру әдісі), интегралды түрлендірулер әдісі, конформды бейнелеулер әдісі, дифференциалды және интегралды теңдеулерді шешу кезінде кешенді динамика және оларды қолдану әдістері, сигналдардың бұрмалануын минимизациялау есептерінде, ақпаратты қысу сияқты жаңа іргелі ұғымдарды енгізу болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Мектеп мекемелерінде ғылыми жұмысты ұйымдастыру
  Несиелер: 8

  Пәннің мақсаты: мектеп оқушылардың келесі проблемалық-реферативтік, эксперименттік, натуралисттік және сипаттамалық, зерттеулік ғылыми жұмыстардың түрлерін талдауды, зерттеуге және ұйымдастыруға үйрету; әдістемелік зерттеу инструментарийлермен: амал-әдістері (талдау, синтез, салыстыру, абстрагирлау, нақтылау) іс-әрекет әдістері (қайшылықтарды анықтау, мәселені анықтау, гипотезаны құру, зерттеу, мониторинг, эксперимент), эмпирикалық амал-әдістері (бақылау, сауалнама, тестілеу) таныстыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Функционалдық талдау
  Несиелер: 4

  «Функционалдық талдау» пәнді оқу мақсаты функциялар теориясының аналитикалық аппаратының негіздерін сызықты нормаланған (толық) және метрикалық (топологиялық) кеңістіктерде қолдану және қосымша осы аппаратты компактілікті зерделеу кезінде операторлық теңдеулерді шешу үйрену болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Ақпараттық технологиялар
  Несиелер: 7

  «Ақпараттық технологиялар» пәні ғылыми зерттеулер жүргізу және есептерді шешу үшін кәсіби білім мен іскерлікті қалыптастыру үшін қажетті қолданбалы бағдарламалар пакеттерін зерттеу және қолдану; Web қосымшаларды әзірлеудің негізгі концепцияларын қарастыру болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Математика сабақтарында оқу үрдісін моделдеу
  Несиелер: 6

  Пәннің мақсаты: сапалы білім берудін қол жеткізу үшін әр түрлі білім беру буындарында (кіші – 5-6 сынып, орта 7-9 сынып, жоғары – 10-11 сыныптар) және барлық білім деңгейлерде (орта – «қанағаттанарлық», орташадан жоғары – «жақсы», жоғары – «өте жақсы») математика пәні бойынша оқу үдерісін модельдеу дағдыларға үйрету.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Ойындар теориясы
  Несиелер: 4

  Ойындар теориясы – ойындардағы оңтайлы стратегияларды зерттеудің математикалық әдісі. Бұл пәнді оқу мақсаты студенттерді өмір мен бизнестегі ойын теориясымен, ойын теориясындағы математикалық модельмен және есептерді құрастырумен, ойындардың классификациясымен, ойын теориясының математикалық құралдарын қолдану мысалдарымен таныстыру болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 8
 • Жоғары математиканы оқыту әдістемесі
  Несиелер: 5

  «Жоғары математиканы оқыту әдістемесі» пәнін оқыту – жаратылыстану-ғылыми, техникалық, гуманитарлық бағыттағы және әлеуметтік ғылымдар мен бизнес бағытындағы (экономика, қаржы, менеджмент) мамандықтарға бағытталған жоғары оқу орындарында математикалық цикл пәндерін оқытудың арнайы әдістемесін меңгеру болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 8
 • ЭПОӘК құру әдістері
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты ол дайын өнімді әзірлеу, яғни танымал платформаларды, бағдарламалар пакеттерді (Power Point, Turbo Site, Quiz maker, Kahoot.com, HyperCam, iSpring) пайдалана отырып мектептегі математика курсының пәндерінің электрондық оқу-әдістемелік кешенді әзірлеу (сабақтардың презентациялары, скринкасттарды, электрондық кішіоқулықтарды, онлайн тесттерді, видеопрезентацияларды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 8
 • Код ON1

  Байқау, түсіндіру, талдау жасау, тұжырым жасау, бағалау жүргізу қабілетіне, сыни ойлау дағдыларына, шығармашылық қабілетіне, өзін-өзі дамыту қабілетіне ие

 • Код ON2

  Әртүрлі әлеуметтік жағдайда дұрыс шешім табу, командамен жұмыс істеуге, өз көзғарасын дұрыс қорғай білуге, жаңа шешімдер ұсынуға қабілетті.

 • Код ON3

  Стандартты кәсіби міндеттерді шешу және жұмысты ұйымдастыру үшін ақпараттық-коммуникациялық технологияларды меңгеру білуге қабілетіне ие.

 • Код ON4

  Логика-математикалық ойлау тәсілдерін қолдана отырып, күнделікті жағдайларда кәсіби есептерді шешеді.

 • Код ON5

  Жаратылыстану-ғылыми пәндердің қолданбалы және аралас сұрақтарын зерттеуде математика, физика, механика саласында базалық білімді қолданады.

 • Код ON6

  Ғылыми зерттеулердің сапалық, сандық және озық әдістерін қолданады.

 • Код ON7

  Сапа менеджменті жүйесінің, экологиялық менеджмент жүйесінің талаптарын орындайды.

 • Код ON8

  Ақпаратты жинау, сақтау, талдау, диагностика жасау және болжау әдістерін қолдануға қабілетті.

 • Код ON9

  Математикалық модельдерді жасау бойынша инновациялық және шығармашылық жобаларға қатысады.

 • Код ON10

  Зерттеулердің кемшіліктері мен артықшылықтарын көрсете отырып, ғылыми зерттеулер, олардың презентацияларын жүргізуді ұйымдастырады.

 • Код ON11

  Білім беру процесіне енгізу үшін білім беру ресурстарының сапасына білікті сараптамалық бағалауын талдау және жүргізуді біледі.

 • Код ON12

  Математика сабақтарында оқу процесін модельдеуді және ұйымдастыруды біледі.

 • Код ON13

  ПЭОӘК әзірлеу әдістері мен технологияларын қолдана алады.

 • Код ON14

  Оқыту нәтижелерін бағалай алады және алдын алу шараларын жүргізе алады.

6B01501 Математика
Бакалавриат

Ы. Алтынсарин атындағы Арқалық педагогикалық институты

БББТ: B009 Математика мұғалімдерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01501 Математика
Бакалавриат

Ө.Сұлтанғазин атындағы педагогикалық институты (А.Байтұрсынов атындағы Қостанай өңірлік университеті)

БББТ: B009 Математика мұғалімдерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01501 Математика
Бакалавриат

Халықаралық гуманитарлық-техникалық университеті

БББТ: B009 Математика мұғалімдерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01501 Математика
Бакалавриат

Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университеті

БББТ: B009 Математика мұғалімдерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01501 Математика
Бакалавриат

Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті

БББТ: B009 Математика мұғалімдерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B01501 Математика мұғалімін даярлау
Бакалавриат

Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық университеті

БББТ: B009 Математика мұғалімдерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01501 Математика
Бакалавриат

Ө.А.Байқоңыров атындағы Жезқазған университеті

БББТ: B009 Математика мұғалімдерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01501 Математика
Бакалавриат

Астана халықаралық университеті

БББТ: B009 Математика мұғалімдерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B01501 Математика
Бакалавриат

Инновациялық Еуразия университеті

БББТ: B009 Математика мұғалімдерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01501 Математика пәнінің мұғалімі
Бакалавриат

Х.Досмұхамедов атындағы Атырау университеті

БББТ: B009 Математика мұғалімдерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B01501 Математика
Бакалавриат

Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті

БББТ: B009 Математика мұғалімдерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01501 Математика
Бакалавриат

Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті

БББТ: B009 Математика мұғалімдерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B01501 Математика пәні мұғалімрін дайындау
Бакалавриат

Тараз мемлекеттік педагогикалық университеті

БББТ: B009 Математика мұғалімдерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01501 Математика
Бакалавриат

Шымкент университеті

БББТ: B009 Математика мұғалімдерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
6B01501 Математика мұғалімдерін даярлау
Бакалавриат

"Сырдария" университеті

БББТ: B009 Математика мұғалімдерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
6B01501 Математика
Бакалавриат

Ілияс Жансүгіров атындағы Жетісу университеті

БББТ: B009 Математика мұғалімдерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B01501 Математика
Бакалавриат

Сулейман Демирел атындағы университет

БББТ: B009 Математика мұғалімдерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Ағылшын тілі
6B01501 Математика
Бакалавриат

Семей қаласының Шәкәрім атындағы университеті

БББТ: B009 Математика мұғалімдерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01501 Математика
Бакалавриат

Ш.Есенов атындағы Каспий мемлекеттік технологиялар және инжиниринг университеті (Yessenov University)

БББТ: B009 Математика мұғалімдерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01501 Математика-информатика
Бакалавриат

Қазақстан-Американдық еркін университеті

БББТ: B009 Математика мұғалімдерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01501 Математика пәні мұғалімрін дайындау
Бакалавриат

М.Х.Дулати атындағы Тараз өңірлік университеті

БББТ: B009 Математика мұғалімдерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
Top