Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M01101 Педагогика және психология в Семей қаласының Шәкәрім атындағы университеті

 • Психологиялық жайлы және қауіпсіз білім беру ортасын қалыптастыру
  Несиелер: 4

  Эго-қорғаныс механизмдерінің психологиялық негіздері және стреске ие мінез-құлық. Қауіпсіз білім беру ортасын құруға қойылатын талаптар және принциптер.Психотехнологиялар түрлері және олардың ерекшеліктері. Стресстік қорғану бағдарламасы және дистресстік реакцияларды алдын алу жұмыстарының мазмұны, жұмыс түрлері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Эксперименталды және кроскультурлы этнопсихологияның зерттеулері
  Несиелер: 5

  Заманауи этнопсихологияның негізгі теориялық-әдістемелік аспектілері, этнопсихологиядағы эксперименталды зерттеу және эксперименттік зерттеу әдістері. Этнос және мәдениет психологиялық түсінік ретінде қарастырылады. Конфликтіліктің этносаралық қысым психологиясы. Бейімделу және аккультурацияның этнопсихологиялық мәселелері.Этнопсихологияның өте ертеден бастау алатын тарихы зертеулері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жоғары мектептің педагогикасы
  Несиелер: 3

  Жоғарғы мектептің мұғалімінде профессиональды-педагогикалық мәдениет негізінде, педагогтік компетентілігін, жоғарғы мектептегі жалпы проблемалармен, методологиялық және теоретикалық негіздермен, заманауи технологиялық анализдерге, оқытуды ұйымдатыру мен жоспарлау, тәрбиелеу, студент пен оқытушының қарым-қатынасы жайлы,

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғылым тарихы мен философиясы
  Несиелер: 5

  Ғылым тарихы мен философиясы ғылыми танымдылықтың жалпы заңдылықтарын белгілібір әлеуметтік кеңістікте өрбуін қарастырады. Курстың мақсаты – заңдылықтарды және ғылымның ерекше өркендеуінің тарихи тенденциясын мәдени-әлеуметтік жағынан қарастыру

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 3

  Психикалық жүйенің қалыптасуын ғылыми негізде мінездің адам өмірінде психикалық өзгеруін негіздеу; Псохолог мамандарды мемлекеттік білім бағдарламасының стандартына сай дайындау.Психологиялық ілімнің теоретикалық-практикалық проблемалары, психологиялық басқарудың категориальдық жүйесі, басқару практикасының психологиялық негізі қарастырылады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Зерттеуді ұйымдастыру және жоспарлау
  Несиелер: 5

  Ғылым және оның даму тарихы. Ғылыми зерттеулердің орнығуы. Алғашқы ғылыми зерттеу әдістері мен тәсілдері. Ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау әдістері; кешенді зерттеулердің келісімділігі, логикалық байланыстары; ғылыми зерттеулер мен инновацияларды болжау әдістері. Қазіргі жағдайда психологиялық және педагогикалық зерттеулерді ұйымдастыруға қойылатын талаптар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Психолог жұмыстарының этикасы және негізгі принциптері
  Несиелер: 4

  Психологтың кәсіби этикасының жалпы сипаттамасы. Психологтың кәсіби этикасы. Іскерлік қарым-қатынастың этика формасы: сәлемдесу, ұсыну, өтініш. Іскерлік сыйлықтар мен сувенирлердің этикасы. Ер адамдарға арналған киімдер. Әйел адамдарға арналған киімдер. Бағынушыларға арналған қызметтік этика ережелері. Жұмыс күннің басталуы мен аяқталуының этикалық аспектілері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Психология және білім берудегі мәдени, тарихи және қызметтік тәсілдемеле
  Несиелер: 5

  Қазіргі психологияның әлеуметтік-этникалық мәселелерінің пәні мен міндеттері. Әлеуметтік психологияның әдістері мен әдістері. Феноменология және тұлғаның құрылымы. Әлеуметтік-этникалық проблемалар. Әлеуметтік-этникалық проблемалар ғылыми пән ретінде. Тарих және қазіргі заманғы тәсілдер. Этнопсихологиялық ерекшеліктердің адамдардың өмір сүруіне әсері. Қазіргі этникалық қауымдастықтар және олардың дамуы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Мәдениаралық және этникалық психология
  Несиелер: 5

  Жоғары оқу орнында этнопсихологиялық зерттеулер курсы қазіргі заманғы психологтарды дайындауда негізгі болып саналады. Бұл курс этнопсихологиядағы эксперименталды және мәдениетаралық зерттеулердің жалпы мәселелерін, әсіресе ұлттық проблеманы және ұлттық өзін-өзі тану мәселесін, жеке тұлғаның сапасы мен сипаттамаларын, ұлттық сәйкестікті қамтамасыз ететін жалпы мәселелерді қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Шет тілі (кәсіби)
  Несиелер: 5

  Магистратурада шетел тілін оқытудың негізгі мақсаты болашақ магистрдің кәсіби іс- әрекетіндегі тілді белсенді меңгерудің дағдылары мен біліктіліктерін ары қарай дамыта отырып халықаралық стандарттары шеңберінде комминукативтік құзіретін жүйелі тереңдету болып табылады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Акмеология
  Несиелер: 5

  Акмеология пәні, мақсаты мен міндеттері және негізгі ұғымдары. Пәннің объектісі, зерттеу пәні және әдістері. Идивид акмеологиясы; қызмет субъектісінің акмеологиясы; жеке тұлға және даралық акмеологиясы; адам өмірінің акмеологиялық бөлігіндегі психикалық даму заңдылықтары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Білім беру сапасын басқару
  Несиелер: 5

  Сапа нарықтық экономика жағдайында кәсіпорынның жетістік факторы ретінде; Сапа басқару әдіснамасы және терминологиясы; Қамтамасыз ету бойынша ИСО 9000 халықаралық стандарты ұсыныстары; Сапа жүйесін және өнімін сертификациялау.Қазіргі жағдайдағы білім беру сапасы түсінігі. Білім беру сапасын басқарудың ерекшеліктері және әдістері мен тәсілдері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Коммерциялық менеджмент
  Несиелер: 6

  Материалды кәсіпорын және қарым-қатынас аймағында коммерциялық әрекеттің басқару әдістері мен функцияларын практикалық және теориялық тәжірибеде мазмұнын ашу. Экономикалық басқарудағы кәсіпкерлік іс-әрекет. Кәсіпорындағы коммерциялық менеджменттің мәні мен мағынасы. Басқару жүйесі мен бизнес жүйесі

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Жобаларды басқарудың заманауи технологиялары
  Несиелер: 5

  Жобаға әдістерді, құралдарды, әдістерді және құзыретті қолдану. Ұлттық стандарттың анықтамасына сәйкес жобаны басқару. Жоспардың анықтамасы, жоспардан ауытқу және тәуекелдерді азайту, тиімді өзгерістерді басқару (процестен, функционалды басқарудан, қызмет көрсету деңгейін басқарудан).

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Білім беру менеджерінің кәсіби біліктілігі
  Несиелер: 6

  Білім берудегі менеджменттің әдіснамалақ негіздері. Менеджмент мектептері. Білім берудегі менеджментті басқару жүйесі. Білім берудегі менеджмент функциялары. Білім беру аймағындағы үрдістерді басқару. Басқару стилі. Білім берудегі менеджменттің ақпараттық және техникалық базасы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Педагог жұмысындағы ақпараттық технология
  Несиелер: 5

  Педагогикалық әрекетте электоронды білім беру ресурстарын қолдану және іздеу. Мұғалімге Интернет-ресурстарға шолу. Веб-технология. Білім берудегі веб-квест.Персоналды сайт құру. (Google, Ukoz, А5 және басқалары таңдау бойынша) CДО MOODLE-ға электронды дистанционды курс фрагменттерін енгізу. Skype он-лайн қарым-қатынасының құралы ретіде. Вебинар оқушылармен өзараәрекетті өзекті мәселе ретінде. (платформа onwebinar.ru).

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Ұйымдарды басқарудағы педагогика және психология
  Несиелер: 5

  Тұлғааралық қарым-қатынас ерекшеліктері. Кәсіби деформациялар және жеке басының күйреуі және олардың алдын алу әдістері. Тәуелді және әлеуметтік тұрғыдан тәуелді адамдармен жұмыс жасаудың формалары мен әдістері; адамның стресстік төзімділігін дамыту жолдары; білім беру жүйесінде психологиялық қызметтің міндеттері; мектеп психологының мазмұны мен формалары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Менеджмент
  Несиелер: 6

  Менеджменттің даму тарихы және оны қалыптастырушылар. Менеджмент және басқару. Менеджменттің ұйымдық құрылымы және моделі. Менеджмент принциптері, қызметі және әдістері. Лидерлік, ықпал және билік, басқау стилі. Персоналдық менеджмент. Басқару тиімділігі. Қазіргі менеджменттің даму тенденциялары және ерекшеліктері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Кәсіби өзін-өзі тану және даму
  Несиелер: 5

  Педагог тұлғасы және кәсіби құзіреттілігіне жалпы сипаттама. Педагог тұлғасының құрылымдық компоненттері: кәсіби-педагогикалық бағыттылық, арнайы білім дағды және педагогикалық қабілет т.б. Педагогикалық компонент. Педагогикалық қарым қатынас функциясы. Өзін өзі тану педагогтың өзіндік дамуы. Педагогтың кәсіби өз өзін тануының сипаттамасы. Кәсіби өзіндік сана құрылымы. «Мен» Концепциясы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Ұйымдарды жоспарлау және жобалау
  Несиелер: 5

  Ұйымдағы жоспарлаудың теориялық негіздері. Жоспарлауды ұйымдастыру. Жоспарлы есептеулер мен индикаторлар. Ұйымның әлеуетін жоспарлау. Ұйымдардың дизайнын басқару әдістері мен әдістері. Ұйымдағы жобаны басқару үдерісі. Жобаларды және даму бағдарламаларын талдау және бағалау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Білім беру ұйымдарындағы ғылыми-практикалық негіздер
  Несиелер: 5

  Психолог қызметінің негізгі бағыттары. Білім беру және когнитивтік ынталандыру. Педагог-психолог қызметінің түрлері және мазмұны. Ғылыми қызметтің нәтижелерін қабылдау, өңдеу және ұсыну. Конкурстық іс-шараларға қатысу үшін өтінім құжаттарын рәсімдеу.Білім беру ұйымдарының түрлері және олардың ғылыми-практикалық негіздері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Ғылыми-зерттеу жұмыстары
  Несиелер: 5

  Академиялық жазудың жалпы принциптері. Пәннің мазмұны мен мазмұны академиялық дискурста. Академиялық жазудың стилистикалық ерекшеліктері. Академиялық жазудың жанрлары және олардың ерекшелігі. Жазбаша ғылыми мәтінді құрылымдаудың негізгі принциптері. Аналитикалық және сипаттама мәтінінің сипаттамасы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Дифференциалды психология
  Несиелер: 5

  Дифференциалды психологияның мақстаты мен міндеттері. Пәннің даму тарихы. Адамдардағы индивидуалдық және даралық ерекшеліктер мәселесі. Жастық, жыныстық және нәсілдік айырмашылықтар. Психологтың теориялық және практикалық әлеуметтік аумағындағы жұмысының табысты болуы оның экспериенталды және тәжірибелік бірегей теорияларына көрінеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Педагогикалық және психологиялық пәндерді оқыту әдістемесі
  Несиелер: 6

  Заманауи технологиялардың теориялық негіздері. Педагогикалық технологиялардың ерекшеліктері. Педагогикалық технологияларды жобалау. Зерттеу және іздену технологиялары. Компьютерлік оқыту технологиялары және бақылау. Инновациялық әдістер және ЖОО оқыту технологиялары. ЖОО психологиялық және педагогикалық пәндерді оқытуға қойылатын талаптар жүйесі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Статистика
  Несиелер: 5

  Статистика пәні, әдістері, мақстаты және міндеттері; статистикалық бақылау; статистикалық графиктер; абсолютті және салыстырмалы өлшемдер; тұрғындардың статистика деңгейі. Статистиканың қалыптасу және даму тарихы. Статистиканың практикада қолданылу тәжірибесі. Статистикалық зерттеу жұмыстарының жүйесі мен бағыттары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Психологиядағы математикалық әдістер
  Несиелер: 5

  Статистикалық зерттеулердің негізгі әдістері, педагогикалық зерттеулерді сандық бағалаудың негізгі әдістерінің тұжырымдамасы, педагогикалық эксперимент бағдарламасын әзірлеу әдістемесі, сондай-ақ үлгінің сандық сипаттамалары туралы идеялар. Психологиядағы математиткалық және статистикалық әдістерді қолдану іс-тәжірибесі. Математикалық және статистикалық әдістердің түрлері мен сипаты.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Көшбасшы этикасы
  Несиелер: 6

  Көшбасшы және көшбасшылықтың мақсаттары мен міндеттері, этика адамгершілік талаптары мен мінез-құлық нормалары жүйесі. Көшбасшы ұғымы, ұлттық психология, алқа психологиясы. Көшбасшының түрлері және олардың адами қасиеттері. Көшбасының қалыптасуы және дамуы, оған әсер ететін факторлар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Психологиялық карьер және кәсіби дамыту
  Несиелер: 6

  Магистрдің кәсіби мәдениеті және психологиялық білім беру міндеттері. Әлеуметтік мәдени және құбылыстың психологиялық мәні және еңбек процессі. Еңбек психологиялық теория және практика пәні ретінде. Еңбек субъекті ретінде адамның психологиялық ерекшеліктері. Проекцияда ғылыми-психологиялық білім білім алушының болашақ кәсібі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Инновациялық білім беру технологиялары
  Несиелер: 6

  Инновация, инновациялық іс-әрекет, инновациялық процесс түсініктері. Білім берудің заманауи парадигмасы. ЖОО білім беру ортасының технологизациясы. Оқытудың инновациялық технологиясы. Оқыту технологиясының классификациясы. Оқытудың альтернативті технологиялары. Инновациялық білім беру технологияларын педагогикалық процессте қолдану іс- тәжірибесі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Жоғары мектептегі оқыту әдістемесі
  Несиелер: 6

  Жоғары мектепте оқыту әдістемесінің негіздері. Жоғары мектепте оықту тарихы және білім беруді нормативті-құқықтық қамтамасыз ету. Пән бойынша оқу курсын жасау. Студенттердің танымдық үдерістерін және оқу мотивтерін басқару. Кәсіби даярлау және оқытушының іс-әрекеті.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Психологиялық тренингтің теориясы мен практикасы
  Несиелер: 6

  Тренинг топпен жұмыс жасаутын көпфункциялы әдіс. Отандық және шетел психологияда белсенді әлеуметтік-психологиялық оқытудың даму тарихы. Әртүрлі психологиялық мектептер тренингтерінің түрлері. «Дөңгелеу үстел» әдіс – интерактивті форма. Заманауи психологиялық практикада тренингтің түрлері туралы түсінік.Жеке басын куәландыратын жетекші тренингтік топтар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Жеке тұлғаның кәсіби психологиясы, персоналды оқыту және дамыту
  Несиелер: 4

  Кәсіби іс-әрекет психологиясының теориялық негіздері, құрылымы және негізгі ұғымдары. Кәсіби іс-әрекет кеңістігінде жеке тұлға. Кәсіби даму және өзіндік дамуды басқару. Кәсіби іс-әрекет психологиясы туралы түсінік. Заманауи әдіс-тәсілдр мен принциптер. Жеке тұлғаның кәсіби психологиясының өзекті сұрақтары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Код ON1

  Білім беру жүйесін дамытудағы әлеуметтік-лингвистикалық және ғылыми-педагогикалық қызметтің рөлін түсінеді

 • Код ON2

  Жоғары білім берудің жағдайы мен даму жолдарын анықтай алады

 • Код ON3

  Конструктивті диалог құру, көпмәдениетті, полиэтикалық және көпконфессиялы қоғамда қарым-қатынас жасау дағдыларын меңгерген, педагогикалық ынтымақтастыққа қабілетті

 • Код ON4

  Белгілі бір мақсаттарға жету үшін бірлескен қызметті ұйымдастыру мақсатында білім алушылармен өзара белсенді іс-қимыл жасау техникасы мен тактикасын, өзін-өзі таныстыру әдістерін меңгерген, педагогикалық үдерістегі өзара іс-қимылдың тиімділігін болжай және негіздей алады

 • Код ON5

  Қазіргі заманғы психологиялық-педагогикалық ғылымның өзекті мәселелерін анықтайды

 • Код ON6

  Жеке тұлғаның психологиясы және оқу-тәрбие үрдісінің ерекшеліктері, педагогикалық қарым-қатынас, білім алушыларды білім беру процесіне нәтижелі тарту үшін Психодиагностика негіздерін және жеке тұлғаға бағытталған білім беруді жүзеге асыруды меңгерген

 • Код ON7

  Құрылымдардың жұмыс істеуі мен даму стратегиясын құруды, оны іске асыру жағдайларын ұйымдастыруды, нәтижеге қол жеткізу үшін жауапкершілікті көздейтін басқару қызметін жүзеге асыру іскерліктерін меңгереді

 • Код ON8

  Жоғары оқу орнында оқу-тәрбие үдерісін ұйымдастыру және басқару дағдыларын меңгерген

 • Код ON9

  Біледі бөлуге нәтижелілік көрсеткіштері меңгерген самоанализом және самокоррекцией жүзеге асыру талдамалы-болжамдық қызметі, түсіндіру алынатын деректер, рефлексия өз қызметі

 • Код ON10

  Жаңа ғылыми мәселелер мен міндеттерді шешуде креативті ойлауға және шығармашылықпен қарауға қабілетті

 • Код ON11

  Аналитикалық, жоспарлы іс-әрекетке, болжауға, модельдеуді жүзеге асыруға, экспериментті жүргізуге қабілетті, жеке және ұжымдық ғылыми зерттеулерді жүргізу дағдыларын меңгерген және олардың нәтижелерін тәжірибеде қолдана білу, ақпаратты жаңарту және өзектілендіру

 • Код ON12

  Ғылыми зерттеу нәтижелерін интерпретациялау, Математикалық талдау жүргізу және рәсімдеу

 • Код ON13

  Ғылыми зерттеу және кәсіби қызмет туралы тұтас және ғылыми негізделген түсініктерді көрсетеді

7M01101 Педагогика және психология (Бейінді)
Магистратура

«Bolashaq» академиясы (Болашақ)

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

Абай Мырзахметов атындағы Көкшетау университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

"Алматы" Университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

Аймақтық әлеуметтік-инновациялық университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

Қазақ инновациялық гуманитарлық - заң университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

Тараз инновациялық-гуманитарлық университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01101 Педагогика және психология (2 жыл)
Магистратура

Ө.А.Байқоңыров атындағы Жезқазған университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01101 Педагогика және психология (2 ж)
Магистратура

Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01101 Педагогика және психология (Педагогикалық өлшеулер)
Магистратура

Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

Инновациялық Еуразия университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

Шымкент университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

Торайгыров университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

«Тұран-Астана» университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

Ш. Уәлиханов атындағы Көкшетау университетi

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01101 Педагогика және психология (1.5)
Магистратура

Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

"Сырдария" университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
7M01101 Педагогика және психология (Білім берудегі менеджмент)
Магистратура

Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

Қызылорда "Болашақ" университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

Ілияс Жансүгіров атындағы Жетісу университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

Ілияс Жансүгіров атындағы Жетісу университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

Академик А. Қуатбеков атындағы Халықтар достығы университеті (Halyqtar dostyǵy)

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

Х.Досмұхамедов атындағы Атырау университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

Мирас Университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

Қазақстан инновациялық академиясы

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01101 Педагогика және психология 2 жыл
Магистратура

Орталық-Азия Университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

Ш.Есенов атындағы Каспий мемлекеттік технологиялар және инжиниринг университеті (Yessenov University)

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01101 Педагогика және психология [Ғылыми-педагогикалық бағыт]
Магистратура

Мирас Университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

М.Х.Дулати атындағы Тараз өңірлік университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі:
Top