Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M01101 Педагогика және психология в "Сырдария" университеті

 • Ғылым тарихы мен философиясы
  Несиелер: 4

  Философия және әдістеме ғылымдары философиялық білімнің саласы ретінде. Ғылымның пайда болуы. Ғылымның тарихи дамуының негізгі кезеңдері. Ғылыми революция. Ғылыми рационалдық. Ғылым дамуының қазіргі кезеңінің ерекшеліктері. Әлеуметтік институт ретіндегі ғылым. Қазіргі таңдағы ғылыми білімнің құрылымындағы жаратылыстану ғылымдары. Адам, тарих, мәдениет және қоғам туралы ғылымдардың қалыптасу тарихы. Нақты ғылымдардың өзекті философиялық мәселелері қарастырылады.

 • Студенттермен жүргізілетін тәрбие жұмысың ерекшеліктері
  Несиелер: 5

  ЖОО жүргізілетін тәрбие жұмысының жоспары. Тәрбие жұмысын ұйымдастыру. Эдвайзер жұмысы. Студенттермен жүргізілетін тәрбие жұмысының ерекшеліктері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Білім беру сапасын бағалау
  Несиелер: 5

  Білім беру сапасын бағалау мақсаты: білім алушылардың оқу білімге деген қызығушылығын арттыра отырып, әрбір білім алушының оқудағы күтілетін нәтижеге қол жеткізудегі жеткен табыстарын жан - жақты және әділ бағалай білу.Міндеттері: а)оқу материалын меңгерте отырып, мәліметтерді өздігінше жинауға итермелеу, қызығушылығын ояту; ә) жеке тұлғаның интеллектуалдық дамуын қамтамасыз ету ; б) әрбір білім алушының нәтижеге жетуге деген талпынысын дамыту.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • ЖОО-ғы тәрбие жұмысының әдістемесі
  Несиелер: 5

  ЖОО-ғы тәрбие жұмысының мақсат, міндеттері. Қазіргі әлеуметтік-экономикалық жағдайға байланысты ЖОО-ғы тәрбие жұмысының принциптері. ЖОО-ғы тәрбие жұмысының бағыттары және оның мазмұны. ЖОО-ғы тәрбие жұмысының принциптері, әдіс-тәсілдері формалары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Педагогикалық үдеріс сапасын бағалау және мониторингілеу әдістемесі
  Несиелер: 5

  ҚР білім беруді дамытудың 2011-2020 жылдарға арналған Мемлекеттік бағдарламасы білім беру жүйесін жаңа әлеуметтік-экономикалық ортаға бейімдеп, білім сапасының бәсекеге қабілеттілігін арттыру, әлемдік білім беру кеңістігіне ену шарттарына сәйкес білім жүйесін жаңартуды талап етеді. Педагогикалық мониторингтiң педагогика теориясына және практикасына енуiне әсер етушi факторлар мыналар болып табылады:педагогикалық жүйедегi инновациялық процестер; • педагогикалық менеджмент;педагогикалық диагностика; • педагогикалық тесттер; бiлiмдегi, тәрбиедегi, дамудағы жеткен жетiстiктер;шығармашылық қабiлет.Педагогикалық мониторингтiң негiзгi объектiсi бiлiмдiлiк және тәрбиелiлiк болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Шет тілі (кәсіптік)
  Несиелер: 4

  Шет тілін халықаралық стандарт деңгейінде меңгеру. Ғылыми стильдің грамматикалық категорияларын ауызша және жазбаша формада меңгеру. Ақпараттық және кәсіби мазмұндағы мәліметтерді тыңдап қабылдау. Мамандық және қоғамдық-саяси мәселелер бойынша монологтық және диалогтық формада кәсіби деңгейде ауызша қарым-қатынас жасау. Магистранттың ғылыми жұмысымен байланысты жазбаша мәлімдеме дайындауды қарастырылады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жоғары мектеп педагогикасы
  Несиелер: 4

  Жоғары мектеп педагогикасының мақсат-міндеттері. Жоғары мектептегі оқыту және тәрбие процесі. Жоғары мектептегі тәрбие мен оқытудың заңдылықтары, принциптері, әдістері, технологиялары. Жоғары мектеп тегі оқу-тәрбие процесінің ерекшеліктері.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 4

  Басқару психологиясы - өндірістердегі, оқу орындарындағы т.с.с. іс-әрекетті басқарудың жалпы психологиялық жақтарын арнайы зерттейтін әрі модельдейтін сала. Басқару психологиясы іс-әрекетті арнайы басқарудың және психологиялық жағдайдың талдамалы модельдерін және еңбектің сапасын көтеруге бағытталған. Басқару психологиясы — басқару жүйелеріндегі (мемлекет басқару, ұйым, мекеме, топ, ұжым және т.б.) адамдардың қатынастарына байланысты мәселелерді зерттейтін және білімдерді жинақтайтын қолданбалы психологияның саласы.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғылыми зерттеу әдіснамасы және әдістері
  Несиелер: 5

  Әдіснама туралы түсінік беру. Ғылыми білімнің әдіснамалық негізі функциясы және ғылыми тәжірибе құрылымын қарастыру. Әдіснама түрлері. Ғылыми-зерттеу әдістері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Жоғары мектеп психологиясы
  Несиелер: 5

  Жоғары мектеп психологиясы –болашақ маманның кәсіби білім беру жүйесіндегі психологиялық дамуы туралы деректерді, заңдылықтар мен механизмдерді зерттейтін педагогикалық психологияның бір саласы. Болашақ маманды кәсіби дайындау процесінің күрделі болуы жоғары мектеп психологиясының зерттеу пәнінің көпжақтылығын анықтайды. Осыған орай жоғары мектеп психологиясы студенттерді оқыту процесін , олардың маман және тұлға ретінде даму көрсеткіштері мен өлшемдерін, қарым-қатынас саласын,оқытушылардың психологиялық ерекшеліктерін қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Педагогикалық жобалау
  Несиелер: 5

  Пән білім берудің жаңа парадигмасына сай педагогикалық білім берудегі негізгі бағыттардың бірі – болашақ педагогтың білім берушілік ролі ӛзгеруін теориялық және әдістемелік тұрғыдан қамтамасыз етуге бағытталған. Құзыреттілік нәтижелеріне бағытталған 12-жылдық білім беруге кӛшуге даярлық барысында педагогтардың жаңаша ойлау мен іс – әрекеттік дағдыларын қалыптастыру үшін оқытудың жаңа әдістерін игеру үлкен роль атқарады. Пән болашақ мұғалімдердің ӛз әрекетін кәсіби жетілдірудің басты ресурсы ретінде ұйымдастыра отырып, оларды ғылыми-әдістемелік тұрғыдан даярлауға мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Когнитивті психология
  Несиелер: 5

  Когнитивтік психология – қазіргі психологиядағы таным әрекеттерін зерттейтін жетекші бағыттарының бірі. Әуел баста когнитивтік психологияның басты міндеті - сенсорлық ақпараттың стимулдың рецепторлық бетке түскен сәтінен жауап алынғанға дейінгі өзгермелерін зерттеу болды. Когнитивтік психология бехевиоризм мен психоанализді интеллектуалистік немесе менталистік позициялардан сынайтын барлық бағыттарды қамтиды. Когнитивтік психология – білімдер негізінде адамның қылықтарын түсіндіретін және сол білімдердің үрдістері мен қалыптасу динамикасын зерттейтін психологиядағы зерттеу бағыттарының бірі. Өзі және дүние туралы білімдері жөнінде дамыған танымдық үрдістер ��ен санаға байланысты адам психологиясының бір бөлімі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Педагогикалық этика
  Несиелер: 5

  Педагогикалық этика пәні әдептің педагог санасындағы, мінез-құлқындағы, қатынастары мен іс-әрекетіндегі көріністерін зерттейді. Педагогикалық этиканың түрлері.міндеттері. Педагогикалық этикаға қойылатын талаптар. Педагогикалық этиканы қалыптастыру жолдары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Психологиялық пәндерді оқыту әдістемесі
  Несиелер: 5

  Психологияны оқыту әдістемесі. Психология тарихын оқыту әдістемесі. Отбасы психологиясын оқыту әдістемесі. Психологиялық менеджментті оқыту әдістемесі. Педагогикалық психологияны оқыту әдістемесі. Бұл пәндерді оқыту әдістемесінің ерекшеліктері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Педагогика әдіснамасы
  Несиелер: 5

  Педагогикадағы әдіснамалық метабілімнің ірі блоктары (педагогикалық әдіснама туралы жалпы түсінік, оны анықтауға қажет тұғырлар; педагогикалық әдіснаманың ұғымдық аппараты; педагогикалық әдіснаманың қызметтері және әдіснамалық білімдер құрылымы; әдіснамалық бағдарлар жиынтығы, педагогикалық әдіснаманың даму кезеңдері және үрдістері) туралы жүйелі ғылыми білімдер

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Ғылыми зерттеу жұмыстарын жобалау мен ұйымдастыру
  Несиелер: 5

  Бұл пән психологиялық-педагогикалық мәселелерді зерттеу жұмысын жоспарлау мен ұйымдастыру базасын қалыптастырып, ғылыми зерттеу іс-әрекеттерінде тиімділікті қамтамасыздандыратын дайындықты тереңдетуге бағытталған. Ғылыми жұмысты жобалау және ұйымдастыру курсы арқылы магистрант бойында ғылыми сала қызметкеріне лайық жеке тұлғалық қасиеттерді ұштайды, арнайы кәсіби біліктілікке ие болуға талаптанады. Магистранттар педагогика және білім беру тарихын зерттеуге қажетті әдіснамалық тұғырлар және ұстанымдармен танысады. Пәннің мазмұнында педагогикалық үдеріс туралы арнайы білімдер берілген. Магистранттар педагогикалық зерттеу әдістерін зерделеп, олардың педагогикалық фактілер мен құбылыстарды зерттеу мүмкіндіктерін пайымдайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Заманауи психологияның өзекті мәселелері
  Несиелер: 5

  Қазіргі заман психологиясы,оның мақсаттары мен міндеттері. Психологияның негізгі міндеті - психикалық іс-әрекетті оның даму барысымен байланыстыра зерттеу.Психология ғылымының түсініктер қоры өзгерді,жаңа болжамдар мен тұжырымдар үздіксіз өрістеуде ,психология бұрын кезікпеген эмпирикалық деректермен толығуда. Адамның әлеуметтік және табиғат қасиеттерінің объектив байланыстарын,оның дамуындағы биологиялық және әлеуметтік себеп-салдарлық қатынастарды айқындау ғылым міндеттерінің ең бір қиыны.Психология ғылымының қолданбалық мәнін қоғам түсініп ,қабылдауынан халыққа білім беру мекемелерінде кең психологиялық қызмет тармақтарын іске қосу идеясы өз қолдауын тапты.Казіргі күнде бұл қызмет қалыптасып,дамуда,ол келешекте ғылым мен оның нәтижелерін практикаға ендіруде дәнекер жүйе болуы ықтимал.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Интербелсенді әдістерді ЖОО - да қолдану мәселелері
  Несиелер: 4

  Интербелсенді әдістемесінің негізгі мәселелері: білім және диалог. Интербелсенді оқудың шарттары мен ережелері. Интербелсенді оқуда/оқытуда оқу мақсаттарын айқындау мәселесі. Блум таксономиясының танымдық деңгейлері. Жоғары мектептегі бағалау мәселесі туралы.Интербелсенді сабақтың құрылымы. Интербелсенді сабақтар. Интербелсенді әдістемесі тәжірибесі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Педагогикалық шеберлікті жетілдіру
  Несиелер: 5

  Педагогикалық шеберлік,оның компоненттері. Педагогикалық шеберлік орталығының жұмысы. ЖОО педагогикалық шеберлікті жетілдіру жолдары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Андрагогика және ересектерді оқыту технологиясы
  Несиелер: 4

  Ересектерге білім берудің әдіснамалық амалдары мен ұстанымдары. Кәсіби дамудың андрагогикалық астарлары.Кәсіби дамудың андрагогикалық негіздері. «Кәсіби белсенділік өрісі» ұғымы. Витагендік бағыт. Ересектерге білім беру жайлы педагогикалық ойлар, теориялар. Ресей мен Қазақстандағы ересектерге білім беру формалары. Ересектерге білім беру жүйесінің кеңес үкіметі тұсындағы жағдайы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Сындарлы оқыту
  Несиелер: 4

  Сындарлы оқыту өз ойын дәлелдер келтіру арқылы жеткізе алатын, өзіндік көзқарасы дамыған, өзіне сенімді, оқуға ынталы, шығармашыл тұлғаны қалыптастыруға бағытталған.Сындарлы оқыту теориясы бойынша білім алушылар өз білімдерін жаңа сабақта алған білімдерімен кітаптан оқыған білімдерімен астастыра алады. Яғни олар дайын білім алмайды, қайта өздері оқу арқылы білімді игереді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Болашақ мамандарды даярлаудың әдіснамасы мен әдістемесі
  Несиелер: 4

  Болашақ мамандарды даярлауда әдіснама бағдар беру мен негізгі тұғырды қамтамасыз етеді. Сол себепті де, аталған пәннің болашақ мамандарды білім беру жүйесіне даярлауда алатын орны ерекше. Пән мазмұны жаңа бағытты, бастауыш білім берудің заманауи мәселелерін қамтиды. Бұл курста болашақ мамандардың кәсіби құзіреттілігін қалыптастыру туралы айтылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • ЖОО педагогикалық менеджмент
  Несиелер: 4

  Жоғары оқу орнын басқару принциптері. Менеджменттегі коммуникация және дау-жанжал мәселелері. Басшылық стилі. Басшылық ұғымының мәні. Жоғары оқу орны – педагогикалық процесті басқарудың орталығы. Жоғары оқу орнының білім беру процесін басқарудың технологиясын қарастырудың негіздері. Қазіргі кезеңде жоғары оқу орны басшысының рөлі. Жоғары оқу орнының ректорының ғылыми, оқу-әдістемелік, тәрбие iсi жөнiндегi проректорлары. Педагогикалық кадрларды даярлау, қайта даярлау. Педагогикалық жүйені басқарудағы ақпараттардың объективтілігі және толықтылығы. Жоғары оқу орнының тәжірибелік іс-әрекетіне менеджментті ендірудің тиімділігі. Жоғары оқу орнын басқару жүйесінің соңғы технологиялары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Қазіргі кездегі жаңа технологиялар
  Несиелер: 4

  Технология туралы түсінік. Оқыту технологиялары. Модульдік оқыту технологиясы, дамыта оқыту технологиясы, саралап оқыту технологиясы, шоғырландырып қарқынды оқыту технологиясы т.б.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Креативті педагогика
  Несиелер: 4

  Креативті педагогикалық жүйенің негізгі педагогикалық идеялары мен қағидалары: білім беруді ізгілендіру мен демократияландыру; тұлға жəне оқу тобының ұжымы; креативтік ойлау жүйесін қалыптастыру. Педагогикалық креативті жүйе қарастырады: білім беру мазмұнына креативтік əдіснамасы бойынша курс енгізу; креативтік əрекет қозғалысындағы оқыту мен бақылау үдерісінде «оқыта отырып, өзіміз оқимыз» қағидасын қолдану; кəсіби қызығушылығын қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Психология мен білім берудегі мәдени - тарихи және іс - әрекеттік әдістер
  Несиелер: 4

  ХХ ғасырдың басында әлемдік және отандық психологиялық ғылымның әлеуметтік жағдайдағы дамуы субъективті-эмпирикалық психологияда қанағаттанарлықсыз дәрежесі жаңа зерттеу объектілерін іздестіру, ғылымның методологиялық негзіндегі өзгерістердің және әртүрлі мектептер мен бағыттардың пайда болуына әкеп соқтырды. Қазіргі кезде білім беру мен психологияда іс-әрекет түрлеріне әлеуметті бейімделу және жекелік-психологиялық ерекшеліктерін ескеріп, оның потенциалды мүмкіндіктерін максималды дамыту қазіргі кезеңдегі әлеуметті-экономикалық жағдайдың талабы. Пәнді оқытуда психикалықерекшеліктердің ғылыми синтезі, психик��лық категорияларының психологиялық мазмұнын ашу, адамның психикалық жағдайында қарастыру негіз болып табылады. Л.С.Выготский, А.Н. Леонтьев, Д.Б.Эльконин, В.В. Давыдов, П.Я. Гальпериннің тұжырымдары білім беру мен психологияда өзіндік орнымен ерекшеленеді.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Педагогикалық пәндерді оқыту әдістемемі
  Несиелер: 4

  Педагогиканы оқыту әдістемесі. Педагогика тарихын оқыту әдістемесі. Отбасы педагогикасын оқыту әдістемесі. Педагогикалық менеджментті оқыту әдістемесі. Бұл пәндерді оқыту әдістемесінің ерекшеліктері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Код ON1

  Пәндік және пәнаралық саланың негізгі бөлімдері бойынша білімді түсіну және интеграциялауды көрсету

 • Код ON2

  Берілген ақпаратқа сүйене отырып, білімін практикада қолдана алу

 • Код ON3

  Оқушыларды сыни ойлауға, проблеманы шығармашылықпен бірлесе шешуге тарту мақсатында пәннің негізгі концепциялары мен зерттеу құралдарын және құрылымын айқындай білу

 • Код ON4

  Пәнді оқытуда АКТ-ны және цифрлық білім ресурстарын пайдалану

 • Код ON5

  Пән бойынша таңдалған мақсатқа сәйкес оқу жетістіктерін критериалды бағалауды және диагностикалауды қолдана білу

 • Код ON6

  Оқушының тұлғалық дамуын қалыптастыру мен өзінің кәсіби деңгейін көтеру мақсатында өмір бойы білім алуға мән беру

 • Код ON7

  Командада, тұлғааралық қарым-қатынаста, көшбасшылыққа тиімді жұмыс істеуде коммуникативтілік және креативтілік көрсете білу

 • Код ON8

  Педагогикалық инновациялық технологияларды оқыту мен тәрбиелеудің мақсат-міндеттеріне, күтілетін нәтижелеріне және оқушылардың физиологиялық ерекшеліктеріне сәйкес қолдана білу

 • Код ON9

  Кәсіптік саладағы проблемалардың шешімін және қорытындылардың тұжырымдарын талдау, педагогикалық процесті модельдей білу

 • Код ON10

  Өзінің және басқалардың идеялары, әрекеттері мен пайымдауларына қызығушылық таныту негізінде сыни және жүйелі ойлауын дамыту

 • Код ON11

  Ғылыми зерттеу жұмыстарын жүргізе білу

 • Код ON12

  Педагогикалық және психологиялық пәндерді жетік меңгеру, педагогикалық – психологиялық проблемаларды талдап, шеше білу, кәсіби кеңес беру.

7M01101 Педагогика және психология (Бейінді)
Магистратура

«Bolashaq» академиясы (Болашақ)

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

Абай Мырзахметов атындағы Көкшетау университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

"Алматы" Университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

Аймақтық әлеуметтік-инновациялық университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

Қазақ инновациялық гуманитарлық - заң университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

Тараз инновациялық-гуманитарлық университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01101 Педагогика және психология (2 жыл)
Магистратура

Ө.А.Байқоңыров атындағы Жезқазған университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01101 Педагогика және психология (2 ж)
Магистратура

Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01101 Педагогика және психология (Педагогикалық өлшеулер)
Магистратура

Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

Инновациялық Еуразия университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

Шымкент университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

Торайгыров университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

«Тұран-Астана» университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

Ш. Уәлиханов атындағы Көкшетау университетi

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01101 Педагогика және психология (1.5)
Магистратура

Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01101 Педагогика және психология (Білім берудегі менеджмент)
Магистратура

Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

Қызылорда "Болашақ" университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

Ілияс Жансүгіров атындағы Жетісу университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

Ілияс Жансүгіров атындағы Жетісу университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

Академик А. Қуатбеков атындағы Халықтар достығы университеті (Halyqtar dostyǵy)

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

Х.Досмұхамедов атындағы Атырау университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

Семей қаласының Шәкәрім атындағы университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

Мирас Университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

Қазақстан инновациялық академиясы

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01101 Педагогика және психология 2 жыл
Магистратура

Орталық-Азия Университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

Ш.Есенов атындағы Каспий мемлекеттік технологиялар және инжиниринг университеті (Yessenov University)

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01101 Педагогика және психология [Ғылыми-педагогикалық бағыт]
Магистратура

Мирас Университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

М.Х.Дулати атындағы Тараз өңірлік университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі:
Top