Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B01101 Педагогика және психология в Мирас Университеті

 • Психология-педагогика мамандығына кіріспе
  Несиелер: 3

  Пән психологиялық-педагогикалық қызметтің психологиялық ерекшеліктерін, психологиялық-педагогикалық қызметтің жүйесін, құрылымын, мазмұнын, жетістік жағдайын үйретеді, психологиялық-педагогикалық қызметті педагогикалық және азаматтық сананың даму шарты ретінде түсіну және қабылдау, студенттердің шығармашылық және тұлғалық өсуі, психологиялық-педагогикалық қызметке тұтас көзқарасты қалыптастыру, осы қызметтегі өзінің рөлі мен орнын және өзін ұғыну

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Инновациялық білім беру технологиялары
  Несиелер: 2

  Пән педагогикалық қызмет саласындағы заманауи инновациялар, тұлғалық-бағытталған тәсіл негізінде білім беру процесінің технологиялары туралы біртұтас түсініктерді қалыптастырады; заманауи білім беру технологияларын қолданудың орындылығы туралы өз пайымдауларын талдай білу және негіздеу; ғылым мен ғылымды қажетсінетін технологиялардың қазіргі жетістіктерін білім беру үдерісіне бейімдеу; қазақстандық білім беруді жаңғыртудың негізгі бағыттары

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Акмеология
  Несиелер: 5

  Пән акмеологияның теориялық-әдіснамалық негіздерін, тұлғаның даму процесіндегі өзгеруінің заңдылықтары мен кезеңдерін, акмеологиялық жағдайлар мен факторларының нақты сипаттамасын, дамуына ықпал ететін алған білімдер мен қалыптасқан дағдыларды тәжірибеде қолдану; арнайы психологиялық-педагогикалық, оқу, ғылыми-әдістемелік кезеңдермен жұмыс істей білу./

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жалпы психология
  Несиелер: 5

  Пән психологиялық ғылымның негізгі түсініктері мен категориялары, оның негізгі мәселелері, принциптері мен әдістері, психиканың қызметі, механизмі мен заңдылықтары туралы білімді; психикалық процестерді зерттеу нәтижелерін интерпретациялау дағдысын; адам әрекетінің әртүрлі түрлерінде психикалық процестерді өлшеу және диагностикалау тәсілдерін қолдануды қалыптастырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Сыни тұрғыдан ойлауды дамытудың технологиясы
  Несиелер: 2

  Пән сыни ойлауды дамыту технологиясының мазмұны мен іс жүргізушілік сипаттамасын, соның ішінде білім беру процесінің сапасын анықтау және бағалау үшін оқытады; сыни ойлауды дамыту технологиясының тәсілдерін қолдана отырып, оқу сабақтарын құрастыра білуді қалыптастыру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Кәсіби бағдарлы білім беру психологиясы
  Несиелер: 5

  Пән жалпы білім беретін мекемелерде кәсіптік бағдар беру психологиясы туралы білімді қалыптастырады, студенттердің кәсіптік өзін-өзі айқындауын психологиялық-педагогикалық сүйемелдеу: кәсіптік бағдарлы сыныптан тыс іс-шараларды өткізу, кәсіби кеңес беру және т. б.; кәсіптік бағдарлы оқыту және бағдаралды дайындық кезінде педагогикалық процесті ұйымдастыру және басқарудың ғылыми негіздерін меңгеру және әдістемелік дайындық дағдысы

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі
  Несиелер: 3

  Пән тұтас педагогикалық процестің құрамдас бөлігі ретінде тәрбие үрдісінің білімі мен дағдыларын қалыптастырады. Студенттер мектеп пен сыныптың тәрбие жүйесін, сынып жетекшісінің тәрбие қызметінің жүйесін, оқушылар ұжымын қалыптастырудағы тәрбие жұмысының ерекшеліктерін зерттейді. Білім алушылар қазіргі мектептің тәрбие үдерісінде педагогикалық қолдаудың маңыздылығын түсінеді; тәрбие технологияларымен және сынып жетекшісінің қиын балалармен жұмыс істеу принциптерінің жүйесімен танысады

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Психологиялық практикум/
  Несиелер: 5

  Пән адамның психологиялық үдерістерін зерттеу әдістері туралы білімді, психологиялық зерттеу деректерін талдау негіздерін; зерттеудің түрлі психологиялық әдістерін практикада қолдану дағдысын; логикалық ойлауды, тұжырым жасауды, жалпылама жасауды; психологиялық феномендерді еркін түсіндіруді; психолог-тәжірибе, қарым-қатынас саласында педагог қызметінде әлеуметтік және кәсіби қарым-қатынас дағдыларын пайдалана білуді қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері
  Несиелер: 5

  Пән сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың мемлекеттік шараларын және қоғамда сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың құқықтық және моральдық-этикалық аспектілері бойынша талдау және топтық пікірталас әдісімен сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл механизмдерін тәжірибеде қолдану дағдыларын дағдыландыру; сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін бағалай білу

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Оқушылардың физиологиялық дамуы
  Несиелер: 3

  Пән физиология, дамушы ағзаның жас ерекшеліктері, оның қоршаған ортамен байланысы туралы білім мен білікті; мектеп оқушыларының денсаулығын сақтау мен нығайтуға негіз болатын заңдар; білім беру іс-әрекетінің әртүрлі түрлерінде олардың жоғары көрсеткіштерін сақтауды қалыптастырады

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Психологиялық кеңес беру негіздері
  Несиелер: 5

  Пән психологиялық кеңес берудің теориялық білімі мен практикалық негіздерін, психологиялық көмектің қарапайым дағдыларын меңгеруді, кеңес берудің психотехникалық тәсілдерін қолдана білуді, кеңес беру процесінің ұзақтығы мен тиімділігін анықтау тәсілдерін, психологиялық кеңес беруді, оның кезеңдері мен рәсімдерін дайындау мен өткізу дағдыларын қалыптастырады./

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Психологияны оқыту әдістемесі
  Несиелер: 5

  Пән психология, оқу сабақтарының нысандары және психологиялық пәндерді оқыту әдістері туралы теориялық білімді қалыптастырады. Студенттер психологиялық пәндерді оқыту үшін қажетті практикалық дағдыларды меңгереді, ЖОО-да оқыту ерекшелігін меңгереді; психология оқытушысының кәсіби қызметінде білім беру үдерісі субъектілерінің психологиялық өзара әрекет ету әдістерін үйренеді;/

  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Психотерапия
  Несиелер: 5

  Пән қазіргі психотерапияның өзекті прблемдерін; әлемдік және отандық психотерапияның жағдайы мен мәселелерін; әр түрлі психотерапевтік бағыттардың мақсаттары мен әдістерін, сонымен қатар педагог-психолог жұмысындағы психотерапевтік жұмыстың жеке тұлғаға және кәсіби құзыреттілігіне қатысты мәселелерді оқытады./

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Кәсіптік бағытта ҒЗЖ ұйымдастыру
  Несиелер: 5

  Пән кәсіби бағыттарға байланысты, шығармашылық ойлауды дамыту, дербестік, алынған білімді тереңдету және бекіту мәселелерінде ғылыми-зерттеу жұмыстарын ұйымдастыру, әдістері мен тәсілдері туралы білім алуды; ғылыми жұмыстарды әзірлеу кезінде ғылыми зерттеу әдістерін қолдану дағдысын және эксперименттің барлық кезеңдерін жүзеге асыруды (айқындаушы, қалыптастырушы, бақылау) қалыптастырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Педагогиканы оқыту әдістемесі
  Несиелер: 5

  Пән кәсіби педагогикалық білім беру мекемелерінде педагогиканы оқытудың теориялық-әдіснамалық негіздері, принциптері, мазмұны, әдістері, нысандары мен құралдары туралы ғылыми білімді және түсініктерді қалыптастырады. Пән білім беру үдерісін жабдықтау үшін әдістемелік құралдарды таңдау және анықтау дағдылары мен дағдыларын меңгеруге ықпал етеді. Студенттер қазіргі заманғы оқыту құралдарын пайдалана отырып, педагогикалық қызметте оқытудың белсенді әдістерін қолдануды үйренеді/

  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Білім беру ұйымдарында психологиялық қызметті ұйымдастыру
  Несиелер: 5

  Пән білім берудің өзекті мәселелерін және психологиялық қызметтің міндеттерін, білім берудегі педагог-психолог қызметінің негізгі түрлерін, білім беру мекемелерінде тұлғаның психикалық дамуының диагностикасын жүргізе білу, педагог-психолог жоспарын құрастыра білу дағдыларын қалыптастыру және педагогикалық ықпал етудің жеке стратегияларын жүзеге асыруға көмек көрсету

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Инклюзивті білім беру
  Несиелер: 5

  Пән білім берудегі инклюзивтік үдерістерді ұйымдастыру мен басқарудың фундаменталды принциптері саласында білім мен дағдыларды қалыптастырады. Студенттер біздің елімізде және шет елдерде шартты қалыпты дамуы бар адамдарды және денсаулығы мүмкіндігі шектеулі адамдарды бірлесіп оқыту идеясының дамуы туралы теориялық білім алады. Пән ерекше білім беру қажеттіліктері бар тұлғаларды психологиялық - педагогикалық сүйемелдеудің міндеттері мен мазмұнын зерттеуге мүмкіндік береді./

  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Эксперименттік психология
  Несиелер: 5

  Пән эксперименталды психологияның негізгі білімін, эксперименталды зерттеулер жүргізу теориясы мен тәжірибелерін, психологиялық зерттеулердің негізгі теориялық-эмпирикалық әдістерін, тұлғаның психологиялық сипаттамасын талдау дағдысын, психикалық құбылыстарды бағалау, талдау және түсіндіру үшін ойлаудың психологиялық құрылымын, психологиялық зерттеулерді ұйымдастыру кезінде әдіснамалық қағидаларды қолдануды қалыптастырады./

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Денсаулық психологиясы
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: студенттерді денсаулық психологиясының өзекті қолданбалы мәселелерімен, даму тарихымен, теориялық концепцияларымен, практикалық әдістерімен таныстыру; студенттерде дене, психикалық, рухани және әлеуметтік денсаулықтың алдын алу қажеттілігі туралы барабар түсініктерді қалыптастырып, салауатты психиканы қалыптастырудағы және оның қызметін қолдаудағы адамның қабілетін ашу./

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Дефектология негіздері
  Несиелер: 6

  Пән мүмкіндіктері шектеулі балаларға психологиялық-педагогикалық көмек көрсету түрлері мен нысандары; арнайы білім берудегі инновациялық үрдістер; арнайы және инклюзивті білім беру мекемелерінде білім беру процесін бағдарламалық-әдістемелік қамтамасыз ету; қалыпты емес баланы тәрбиелейтін отбасының ерекшеліктері туралы және осындай отбасын психологиялық-педагогикалық сүйемелдеу нысандары туралы білімді қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Психокоррекциялық және психологиялық-алдын алу жұмыстарының негіздері
  Несиелер: 5

  педагог-психолог қызметінің бағыты ретінде түзету-дамыту жұмысын ұйымдастыруға ғылыми көзқарас қалыптастыру. Пән баланың жас ерекшеліктеріне сәйкес түзету-дамыту жұмыстарының әдістері мен технологияларымен таныстырады; түзету-дамыту бағдарламаларын жасау және жүзеге асыру принциптерін баяндайды./

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Құқық негіздер
  Несиелер: 5

  Пән мемлекет, құқық және мемлекеттік-құқықтық құбылыстар туралы негізгі ұғымдарды; Қазақстан Республикасындағы азаматтық, еңбек құқығы және әлеуметтік қамсыздандыру құқығының жалпы ережелерін қалыптастырады. Студенттер алған заңды білімдермен, кәсіби қызметте іскерлікпен және дағдылармен жұмыс істеуді үйренеді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Замануи шетелдік психологиялық мектептер
  Несиелер: 5

  Пән ғылыми мектептің түсінігі, функциялары, түрлері және басқа да ерекше белгілері туралы білімді қалыптастыруға, қазіргі ғылыми жетістіктерді сыни талдау және бағалауға, зерттеу және практикалық міндеттерді шешуде жаңа идеяларды генерациялауға, соның ішінде пәнаралық салаларда, кәсіби қызмет үшін қажетті қазіргі ғылыми психологияның категориялық аппаратын меңгеруге бағытталған./

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Өзін-өзі тану
  Несиелер: 3

  Пән жеке және кәсіби өзін-өзі дамыту, адамның өзін-өзі тануы мен өзін-өзі дамытуын педагогикалық қолдау, адамгершілік мінез-құлық негіздері; әлеуметтік маңызды бағытталу; жеке тұлғаның құндылық жүйесі; мәселелерді шешуде білімді шығармашылықпен қолдану білімі мен дағдыларын қалыптастырады./

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Педагог-психологтың түзету-дамыту жұмысы
  Несиелер: 5

  Пәнді оқытудың мақсаты студенттердің қазіргі заман тарихы туралы толық түсінігін қалыптастыру болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Кәсіби жану психологиясы
  Несиелер: 6

  Пән кәсіби жанудың психологиялық негіздерін, кәсіби жұмыс қабілеттілігінің мәселелерін, тұлғаның стресстік және стресстік тұрақтылығын, стресстік жағдайлардағы мінез-құлықты жеңу стратегиясын қарастырады. Тұлғаның кәсіби деформациясы және эмоциялық жану синдромы мәселелері оқытылады. Пән студенттерде тұлғаның эмоционалдық күюінің негізгі мәселелеріне және кәсіби қызмет барысында жеке тұлғаның жағымсыз өзгерістеріне бағыттай білуді қалыптастырады./

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Патопсихология негіздері
  Несиелер: 5

  Пән психикалық іс-әрекеттің заңдылықтарын және жеке тұлғаның қасиеттерін, қалыпты жағдайда психикалық процестердің қалыптасу және өту заңдылықтарымен салыстыруда зерттейді; психикалық функциялардың бұзылуының психодиагностикасының эксперименталды тәсілдері; психикалық патология кезіндегі психологиялық бұзылулар туралы түсініктерді қалыптастыру, патопсихология саласында зерттеу дағдыларын қалыптастыру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Жеке тұлға психологиясы
  Несиелер: 3

  Пәннің мақсаты: жеке тұлға туралы ғылыми түсініктер мен ғылыми реттелген негізгі түсініктер жүйесін қалыптастыру. Пән жеке тұлға туралы қазіргі психологиялық түсініктердің дамуындағы негізгі тенденцияларды, тұлғаның теориялық концепцияларының негізгі мазмұнын зерттейді, мамандардың зерттеу және тәжірибелік іс-әрекеті үшін тұлға психологиясының мәнін көрсетеді./

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Психологиялық менеджмент
  Несиелер: 5

  Пән студенттерде психологиялық менеджменттің психологиялық негіздері туралы тұтас түсініктерді қалыптастыруға, студенттердің ұйымдағы психологиялық жүйелері туралы негізгі мәліметтерді меңгеруге, жағдайлық-психологиялық менеджмент, проблемалар; менеджердің кәсіби маңызды қасиеттерін қалыптастыруға, іскерлік қарым-қатынасты тиімді ұйымдастыру тәсілдерімен танысуға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Көшбасшылық психологиясы
  Несиелер: 5

  Пән студенттердің бойында көшбасшылықтың теориялық аспектілері, ұйым қызметінің қазіргі заманғы тәсілдері жағдайында көшбасшылық ұстанымдарды жүзеге асыру мәні туралы түсініктерді қалыптастыруға бағытталған; психологиялық жұмыс саласында көшбасшылық пен басшылық арасындағы өзара байланысты белгілей отырып, осы контексте жетекшінің спецификалық ерекшеліктерін анықтай отырып, көшбасшылық стилін анықтай білуді қалыптастырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Отбасы психологиясы
  Несиелер: 6

  Пән отбасы және отбасылық қарым-қатынастың негізгі түсініктерін қалыптастырады; отбасы қызметі, ондағы қарым-қатынас сипаты, тәрбие қызметін ұйымдастыру туралы түсінік; отбасы жағдайында жеке тұлғаның дамуы; отбасы қарым-қатынас мәселелері, олардың диагностикасы, түзету және алдын алу жолдары туралы

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Гендерлік психология
  Несиелер: 5

  Пән гендерлік білімнің теориялық негіздерін, психологиялық қызметте гендерлік әлеуметтендірудің принциптерін, әдістемелерін және технологияларын енгізу үшін қажетті практикалық іскерліктер мен дағдыларды қалыптастырады; жынысты, жас кезеңдерін және даму дағдарыстарын ескере отырып, адамның қызмет ету ерекшелігін анықтау; психологиялық қызметте гендерлік талдаудың әдістері мен технологияларын қолдануға бағытталған

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Креативті психология
  Несиелер: 6

  Пән креативті процестің теориялық негіздерін (тұлғалық және интеллектуалды алғышарттар, даму белгілері мен заңдылықтары), әдістері, тәсілдері мен психотехниканы оқытады, сонымен қатар кәсіби және өмірлік жағдайларда стандартты емес міндеттерді шешу дағдыларын қалыптастыруға бағытталған./

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Әлеуметтік педагогика
  Несиелер: 5

  Пән Әлеуметтік педагогика негіздерін теориялық білімді, қазіргі жағдайы мен даму перспективасын, әлеуметтік қорғаудың негізгі әдістері мен формаларын, балалардың түрлі категорияларымен әлеуметтік-педагогикалық іс-әрекетті меңгереді. Студенттер әлеуметтендіру процесінде балалардың, жасөспірімдердің, жастардың тіршілік әрекетін ұйымдастырудың практикалық іскерліктері мен дағдыларын игереді./

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Білім берудің жаңартылған мазмұнын игерудің технологиялық ерекшеліктері
  Несиелер: 5

  Пән білім берудің жаңартылған мазмұны жағдайында мектептерде оқытудың жаңа тәсілдері туралы білімді қалыптастырады. Студенттер оқушылардың сын тұрғысынан ойлауын дамыту әдістерін зерделейді, білім беру мекемелерінде оқыту үшін қолданылатын тиімді модельдер мен технологияларды меңгереді; оқыту мен оқытуда қазіргі заманғы тәсілдерді практикада қолдануды үйренеді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Жетістік философиясы
  Несиелер: 5

  Пән студенттерде табысты адам бейнесін қалыптастыруға және өзінің көшбасшылық қасиеттерін анықтауға бағытталған. Пән табыс феноменін қарастырады, өз бетімен білім алу технологиясын, оқыту стилін, жеке және кәсіби өзін-өзі анықтау; ғылыми-зерттеу жұмысының негіздерін; тайм менеджмент технологиясын, ақпараттық-технотрондық әлемдегі адамның жағдайын баяндайды

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Арт-терапия негіздері
  Несиелер: 6

  Пән психологиядағы арт-терапияның мәні мен ерекшелігі, арт-терапияның түрлері мен әдістері туралы білімді қалыптастырады; балалармен, жасөспірімдермен және ересектермен жұмыс жасауда арт-терапияның әдістерін қолдана білуді; психотерапиялық теориялар мен практикалардың талаптарына және сабаққа қатысушылардың жеке ерекшеліктеріне сәйкес авторлық арт-терапиялық сабақтарды (немесе жеке тапсырмаларды) модельдеу және өткізу дағдысын қалыптастырады/

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Білім берудегі менеджмент
  Несиелер: 3

  Пән болашақ мұғалімнің тұтас оқу-тәрбие үдерісін басқару және диагностикалау бойынша кәсіби құзыреттілігін қалыптастырады; қазіргі білім беру мекемесінде басқару қызметін жүзеге асыру қағидаларымен таныстырады./

  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Педагогика тарихы
  Несиелер: 5

  Пән студенттерде гуманистік бағытталған кәсіби педагогикалық ойлауды, Педагогика және білім тарихы, педагогикалық мұра туралы түсініктерді қалыптастыруға бағытталған. Студенттер тарихи сананың негізгі компоненттерінің даму логикасында тарихи-педагогикалық мәдениетті меңгереді

  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Жалпы білім беру мазмұнын жаңартудың тұжырымдамалық негізі/
  Несиелер: 5

  Пән білім берудің жаңартылған мазмұнын бағалау жүйесін; оқу материалын баяндаудағы сабақтастық және спиральды көзқарас; білім берудің жаңартылған мазмұнын құру тәсілдері, заманауи білім беру бағдарламалары мен фундаментальды қағидаттар негізінде оқытудың тиімді технологияларын қолдану

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Еңбек психологиясы
  Несиелер: 5

  Пән студенттерде еңбек субъектісінің психикасы туралы, кәсіби еңбек саласындағы қолданбалы психологияның даму тенденциялары туралы білімді қалыптастырады; студенттер еңбек мотивациясының дамуын және еңбекпен қанағаттану жағдайын үйренеді. Пән білім алушыларды еңбекті психологиялық зерттеудің валидтік әдістерін таңдауға, өзіндік болашақ кәсіби қызметінің рефлексиясына (әсіресе құндылық-мағыналық аспектіде), кәсіби қызметтің табысты факторы ретінде қабілеттерін дамытуға бағыттайды./

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Іс-тәжірибелік психология
  Несиелер: 6

  Пән психологияның практикалық қолдану саласын, практикалық психологтың кәсіби қызметін ғылыми және ұйымдастырушылық жүргізуді, жалпы білім беретін мекемелерде практикалық психологтың кәсіби қызметі туралы білімді қалыптастыруды, практикалық психологтың кәсіби қызметінің түрлі түрлерін жүргізу әдістемесі мен техникасын, оның нәтижелерін бағалауды қоса алғанда қолдана білуді үйренеді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Жеке тұлғаны психологиялық-педагогикалық диагностикалау
  Несиелер: 5

  Пән адамның әртүрлі психикалық құбылыстары мен психологиялық ерекшеліктерін тануға, түсінуге және түсіндіруге байланысты психологиялық жұмыстың міндеттерін шешу саласындағы кәсіби құзыреттілікті қалыптастырады және дамытады, алынған нәтижелерді интерпретациялау және психодиагностиканың негізгі әдістерін кешенді қолдана білуді қалыптастыру

  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Психология тарихы
  Несиелер: 5

  Пән психологиялық ғылымдағы негізгі психологиялық түсініктерді, жетекші мектептер мен бағыттарды дамыту туралы білімді, психологиялық танымның әдістері мен негізгі мәселелерін, Қазіргі психологияның әдіснамалық принциптерін, алған білімдерін жазбаша және ауызша түрде шығармашылық жалпылау дағдысын, теориялық пікірталастар мен іскерлік ойындарды жүргізу тәсілдерін қалыптастырады. Студенттер алған білімдерін тәжірибеде қолдануды үйренеді./

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Интерактивті оқыту әдістері/
  Несиелер: 6

  Пән оқытудың интерактивті әдістерін қолданудың теориялық-әдіснамалық негіздерін оқытады; студенттердің өзін-өзі жетілдіруін қамтамасыз ететін оқытудың интерактивті әдістерін қолданудың педагогикалық шарттарын жасау және негіздеу білігін қалыптастырады; білім алушылардың жоғары уәждемесін, білім мен біліктіліктің беріктігін, даралықтың құндылығын қамтамасыз етеді; шығармашылық пен қиялды, коммуникабельдікті дамытады. Студенттер белсенді өмірлік ұстанымға, командалық рухқа, өзін-өзі көрсету бостандығына, өзара сыйластыққа ие болды./

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Медиация психологиясы
  Несиелер: 6

  Пән қақтығыстарды шешу кезіндегі Медиация психологиясының негізгі ұғымдарын, тарихын және қазіргі жағдайын: жанжал табиғатын, оның құрылымын, түрлерін, детерминациялайтын факторларды, түрлі салаларда медиацияны жүргізу ерекшеліктерін, қақтығыстармен жұмыс істеу тәсілдерін; қақтығыстардың алдын алуды, шешілуін және басқарылуын қамтамасыз ететін шарттар мен технологияларды оқытады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Онлайн және аралас оқытуды ұйымдастыру веб-платформалар мен қосымшалар
  Несиелер: 5

  Пән 2.0 және 3.0 ұрпақтардың негізгі веб технологияларын , веб платформаларды жоғары жылдамдықты желілермен интеграциялау тәсілдерін және білім алушылардың когнитивті дағдыларын дамыту мақсатында мультимедиялық қосымшаларды кең ауқымды қолдануды; білім беру ресурстарының бірыңғай кеңістігі шеңберінде ғылыми және білім беру әлеуеті негізінде дидактикалық материалдарды әзірлеуді; білім беру мақсаттарында ресурстық сыйымдылықты қосымшаларды тиімді пайдалануды үйренеді.; онлайн және аралас оқыту қатысушылары арасындағы өзара іс-қимыл тәсілдері мен әдістері, жалпы білім беру және кәсіби құзыреттіліктер шеңберінде білім алушылардың білімі мен іскерліктеріне экспресс-бақылау жүргізу

  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Этнопсихология
  Несиелер: 5

  Пән қазіргі замандағы этнопсихологиялық білімді, таңдалған мамандық шеңберінде кәсіби қалыптасу процесіндегі олардың рөлі мен маңызын қалыптастырады; ұлттық психологияны анықтау және психологиялық сипаттамаларын құру мақсатында халықтардың этнопсихологиялық ерекшеліктерін салыстырмалы зерттеу іскерлігі; этносаралық қарым-қатынас пен өзара іс-қимылды одан әрі дамытуды болжау және мониторингілеу дағдысы

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Әлеуметтік психология
  Несиелер: 5

  Пән әлеуметтік психология туралы білімді ғылым ретінде қалыптастырады, олардың әлеуметтік топтарға қосылуына байланысты адамдардың іс-әрекеті мен мінез-құлқының заңдылықтарын зерттейді. Студенттер әр түрлі жағдайларды, құбылыстарды, әсерлерді және зерттеу жұмысының феномендерін әлеуметтік-психологиялық талдау, жанжалды жағдайларды шешу үшін әлеуметтік психология әдістерін қолдану, топ жұмысын ұйымдастыру, әлеуметтік ықпал түрін анықтау дағдыларын алады./

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Педагогикалық психология
  Несиелер: 5

  Пән білім беру жүйесіндегі оқыту және тәрбиелеу психологиясының жалпы заңдылықтарын, педагогикалық психологияның негізгі заманауи мәселелерін ; алынған білімді практикада барабар қолдану дағдысы, осы пән бойынша ғылыми-ұғымдық аппаратпен жұмыс істеу дағдысын, кәсіби қарым-қатынас дағдысын, оқыту мен тәрбиелеудің заманауи теорияларын құзыретті болуын қалыптастырады/

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Педагогикалық шеберлік
  Несиелер: 6

  Пән мұғалімнің педагогикалық іс-әрекетінің тұтас құрылымын, оның тұлғасын, педагогикалық шеберліктің мәні мен мазмұнымен танысу: педагогикалық қабілеттер, педагогикалық техника және педагогикалық ықпал ету құралдары және шешендік өнер; қарым-қатынас мәдениетін меңгеру, мұғалімдер, оқушылар, ата-аналар ұжымымен өзара қарым-қатынас орнату; коммуникативтік және басқару дағдыларын меңгеруге бағытталған

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Педагогикалық әдеп
  Несиелер: 5

  Пән жалпы ғылыми және педагогикалық этика саласында базалық білімді қалыптастырады; әртүрлі жастағы білім алушылармен педагогикалық қарым-қатынасты этикалық сауатты ұйымдастыра білу. Студенттер ата-аналармен және әріптестермен тиімді қарым-қатынас орнатуға үйренеді, білім алушының эмпатиялық түсінуі, оның эмоциялық-сезімтал саласы дағдыларын алады. Пән педагогикалық қарым-қатынастың этикалық-адамгершілік нормаларына жауап беретін бейәлеуметтік моральдық бағдарлар мен ұстанымдарды қалыптастырады./

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Тұлғаның даму психологиясы
  Несиелер: 5

  Пән тұлға туралы ғылыми түсінік жүйесін, тұлғаның қазіргі психологиялық теорияларының дамуындағы негізгі үрдістер туралы, мамандардың зерттеу және тәжірибелік іс-әрекеті үшін тұлға психологиясының мәнін көрсету, дамудың барлық кезеңдерінде тұлғаға компетентті жүйелік көзқарасты қалыптастыру./

  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Педагогика
  Несиелер: 5

  Пән қазіргі педагогикалық үрдістің негізгі міндеттерінің топтарын оқытады: оқушылардың қажеттіліктерін, жас және жеке ерекшеліктерін ескере отырып, жеке тұлғаның дамуына бағытталған білім беру үдерісін құру; дамытушы ортаны педагогикалық мақсатта құру және пайдалану; педагогикалық кәсіп пен қызметтің жалпы сипаттамасы; педагог тұлға және оның кәсіби құзыреттілігі; үздіксіз кәсіби өсу факторлары./

  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Кәсіби-педагогикалық қарым-қатынас негіздері
  Несиелер: 5

  Пән педагогикалық қарым-қатынас мәдениеті туралы түсініктерді және тәрбиеленушілермен қарым-қатынас барысында мінез-құлық мәдениетінің талаптарын ұстануды; қарым-қатынас пен қарым-қатынас ерекшеліктерін талдай білуді, психологиялық-педагогикалық қарым-қатынастың оңтайлы стратегиясы мен тактикасын анықтай білуді; кәсіби-педагогикалық қарым-қатынас дағдысын қалыптастырады./

  Оқу жылы - 4
  Семестр 8
 • Стресс психологиясы
  Несиелер: 6

  Пән стресс психологиясының пәні, нысаны, әдістері, Қазіргі түзету іс-шаралары туралы базалық білімді, стресстік жағдайлардағы психокоррекциялық жұмыс туралы жалпы түсініктерді, психологиялық араласу мақсаттарын анықтау үшін қажетті ақпаратты анықтай және талдай білуді қалыптастырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 8
 • Код ON1

  Педагогика мен психологиядағы ең озық білім элементтерін ұоса алғанда, білім беру процесінің жаңартылған мазмұнының негізгі психологиялық-педагогикалық механизмдері мен заңдылықтарын, оқылатын салада білім мен түсінікті көрсете білу.

 • Код ON2

  Диагностикалық, кеңес беру және түзету процедураларын дұрыс жүргізе білу және алынған нәтижелерді адамның жас ерекшеліктеріне сәйкес дұрыс түсіндіре білу және психокоррекция жеке іріктеуді жүзеге асыру.

 • Код ON3

  Балалар мен жасөспірімдерді оқыту, дамыту, тәрбиелеу және әлеуметтендіру үдерістерін психологиялық сүйемелдеуде мінез-құлық нормалары мен патологиясы (тұлғалық деструкция, әлеуметтік дезадаптация, аддикция және мінез-құлық девиациясы көріністерін қоса алғанда) туралы дамытушы білімді көрсету.

 • Код ON4

  Критериалды оқыту контекстінде метапәндік және жеке білім беру нәтижелерін диагностикалау дағдыларын меңгеру.

 • Код ON5

  Оқу және тәрбие қызметінің әртүрлі түрлерін психологиялық-педагогикалық сүйемелдеуде скринингтік зерттеулерді (мониторингті қоса алғанда) үлгілеу, пайдалану дағдыларын қолдану.

 • Код ON6

  Білім алушыларда жеке креативтілік пен эмоциялық интеллектті дамытуды қоса алғанда, түзету-дамыту және алдын алу міндеттерін шешуге мүмкіндік беретін белсенді және интерактивті әдістер мен технологияларды қолдану.

 • Код ON7

  Онлайн және аралас оқыту жағдайында кәсіби міндеттерді шешуде веб-платформаларды және мультимедиялық қосымшаларды пайдалануда интегративті тәсілді қолдана білу.

 • Код ON8

  Педагог-психолог мамандығының әлеуметтік маңыздылығын, кәсіби этика қағидаларын сақтауды, толерантты және ынтымақтастыққа қабілетті білу.

 • Код ON9

  Педагог-психологтың қазіргі білім беру үрдісінің даму жағдайында ойлаудың жүйелілігі мен тәуелсіздігін, қабылдау тұтастығын, сыни, аналитикалық, коммуникативтік дағдыларын көрсету.

 • Код ON10

  Педагогикалық қарым-қатынас технологияларын, үш тілділік жағдайында, білім алушыларда басқа мәдениетке төзімділікті қалыптастыру процесінде педагогикалық коммуникациялардың дағдылары мен стратегияларын меңгеру.

 • Код ON11

  Педагог-психолог қызметіне жоғары уәждемені көрсету, жаңартылған білім беру ортасында өзін-өзі білім алуға және өзін-өзі жүзеге асыруға ұмтылу, психологиялық-педагогикалық инновациялық тәжірибені зерделеу және қолдану қабілеті.

6B01101 Педагогика және психология
Бакалавриат

Ы. Алтынсарин атындағы Арқалық педагогикалық институты

БББТ: B001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01101 Педагогика және психология
Бакалавриат

Ө.Сұлтанғазин атындағы педагогикалық институты (А.Байтұрсынов атындағы Қостанай өңірлік университеті)

БББТ: B001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01101 Педагогика және психология
Бакалавриат

«Bolashaq» академиясы (Болашақ)

БББТ: B001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01101 Педагогика және психология
Бакалавриат

Қазақ экономика, қаржы және халықаралық сауда университеті

БББТ: B001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01101 Педагогика және психология
Бакалавриат

Қазақ инновациялық гуманитарлық - заң университеті

БББТ: B001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01101 Педагогика және психология
Бакалавриат

Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университеті

БББТ: B001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01101 6B01101-Педагогика және психология
Бакалавриат

Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті (ҚарМУ Е.А.Бөкетов)

БББТ: B001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01101 Педагогика және психология
Бакалавриат

Абай Мырзахметов атындағы Көкшетау университеті

БББТ: B001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01101 6B011 Педагогика және психология
Бакалавриат

Зулқарнай Алдамжар атындағы Қостанай әлеуметтік-техникалық университеті

БББТ: B001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01101 Педагогика және психология
Бакалавриат

Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті

БББТ: B001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
6B01101 ПЕДАГОГИКА ЖӘНЕ ПСИХОЛОГИЯ
Бакалавриат

Silkway Халықаралық университеті

БББТ: B001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B01101 Педагогика және психология
Бакалавриат

Ш. Уәлиханов атындағы Көкшетау университетi

БББТ: B001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01101 Педагогика және психология
Бакалавриат

Тараз инновациялық-гуманитарлық университеті

БББТ: B001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
6B01101 6B01101 – Педагогика және психология
Бакалавриат

Орталық- Қазақстан Академиясы

БББТ: B001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01101 Педагогика және психология
Бакалавриат

Халықаралық гуманитарлық-техникалық университеті

БББТ: B001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01101 Педагогика және психология
Бакалавриат

Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті

БББТ: B001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01101 Педагогика және психология
Бакалавриат

Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университеті

БББТ: B001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01101 Педагогика және психология
Бакалавриат

Мардан Сапарбаев институты (Mardan Saparbaev Instityty)

БББТ: B001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01101 Педагогика және психология
Бакалавриат

Инновациялық Еуразия университеті

БББТ: B001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01101 Педагогика және психология
Бакалавриат

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

БББТ: B001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01101 Педагогика және психология
Бакалавриат

Ақтау гуманитарлы-техникалық университеті

БББТ: B001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01101 Педагогика және психология
Бакалавриат

Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті

БББТ: B001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01101 Педагогика және психология
Бакалавриат

Шымкент университеті

БББТ: B001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
6B01101 Педагогика және психология
Бакалавриат

Торайгыров университеті

БББТ: B001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01101 Педагогика және психология
Бакалавриат

Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университеті

БББТ: B001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01101 Педагогика және психология
Бакалавриат

Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық университеті

БББТ: B001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01101 Педагогика және психология
Бакалавриат

Қайнар академиясы

БББТ: B001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01101 Педагогика және психология
Бакалавриат

Тараз мемлекеттік педагогикалық университеті

БББТ: B001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
6B01101 Педагогика және психология
Бакалавриат

"Сырдария" университеті

БББТ: B001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
6B01101 Педагогика және психология
Бакалавриат

Шет тілдер және іскерлік карьера университеті

БББТ: B001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B01101 Педагогика және психология
Бакалавриат

Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті

БББТ: B001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01101 Педагогика және психология
Бакалавриат

Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті

БББТ: B001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B01101 Педагогика және психология
Бакалавриат

Қызылорда "Болашақ" университеті

БББТ: B001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01101 Педагогика және психология
Бакалавриат

Ілияс Жансүгіров атындағы Жетісу университеті

БББТ: B001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B01101 Педагогика және психология
Бакалавриат

Семей қаласының Шәкәрім атындағы университеті

БББТ: B001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01101 Педагогика және психология
Бакалавриат

Ш.Есенов атындағы Каспий мемлекеттік технологиялар және инжиниринг университеті (Yessenov University)

БББТ: B001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01101 Педагогика және психология
Бакалавриат

Қазақстан инновациялық академиясы

БББТ: B001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01101 Педагогика және психология
Бакалавриат

Мирас Университеті

БББТ: B001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01101 Педагогика және психология
Бакалавриат

Астана халықаралық университеті

БББТ: B001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B01101 Педагогика және психология
Бакалавриат

М.Х.Дулати атындағы Тараз өңірлік университеті

БББТ: B001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
6B01101 Педагогика және психология
Бакалавриат

Сулейман Демирел атындағы университет

БББТ: B001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі:
Top