Жаңа білім беру бағдарламасы

6B01201 Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу в Қазақ инновациялық гуманитарлық - заң университеті

 • Педагогика
  Несиелер: 5

  Бұл пәнді оқу ғылыми білім саласы ретінде педагогиканың әдіснамалық негіздерімен, тұтас педагогикалық үрдістің мазмұны мен құрылымымен студенттерді таныстыруға бағытталған. Қазіргі мектептегі оқу үрдісінің негізгі формалары мен құрылымы ашылады. Мектептің оқу-тәрбие процесінде қолданылатын негізгі әдістердің, нысандар мен құралдардың мазмұны мен қолданылуы анықталады. Қазіргі білім беру және тәрбие технологиялары, мектепті және мектеп құжаттарын басқару мәселелері қарастырылады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жас ерекшелік психология
  Несиелер: 4

  Бұл курс Жас психологиясы саласындағы зерттеулердің әдіснамалық негіздеріне бағытталған. Адамның даму процесін үш жүйеде қарастырыңыз: физикалық, танымдық, психоәлеуметтік 6, сонымен қатар алған білімдерін практикада қолданыңыз.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жас ерекшелік физиологиясы, анатомия және гигиена
  Несиелер: 3

  Бұл пән жас физиологиясының негіздері, мектеп гигиенасы, организмнің жас ерекшеліктері, физикалық даму заңдылықтары, денсаулықты нығайту және оқу іс-әрекетінің әр түрлерінде жоғары өнімділікті сақтау, оқу әрекетінің гигиеналық стандарттары туралы қазіргі заманғы ақпараттарды қамтиды.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Cыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет және құқық негіздері
  Несиелер: 2

  Құқықтық қатынастардың негізгі ұғымдары мен мәні, сондай-ақ құқықтық қатынастарды реттеудің құқықтық тетіктері, құқықтық қатынастарда жауапкершілікті қолдану тәртібі. Сыбайлас жемқорлықтың мәні және оның пайда болу себептері; сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар үшін моральдық-адамгершілік және құқықтық жауапкершілік шаралары; сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саласындағы қолданыстағы заңнама.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Нарықтық экономика және кәсіпкерлік негіздері
  Несиелер: 3

  Экономика негіздері- экономикалық процестер, экономикалық заңдар, санаттар, өндіріс, бөлу, алмасу, материалдық игіліктерді тұтыну деңгейіндегі қоғамдағы қатынастар туралы білім жүйесі. Курс кәсіпкерлік қызметті ұйымдастырудың принциптері, әдістері, шарттары мен формаларын зерттейді. Кәсіпкерлік қызметтің негізгі элементтерімен, коммерциялық мәмілелерді ұйымдастырумен, қоғамдағы бизнестің қалыптасу және даму заңдылықтарын зерттеумен байланысты мәселелер қарастырылады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • МДМ-дегі Арт-теапия
  Несиелер: 6

  Осы курсты оқу барысында білім алушылар арт-терапияның түрлері және формаларымен, олардың түзету-терапиялық ықпалының ерекшеліктерімен танысады. Арт-терапияның теориялық және әдіснамалық мәселелері, арт-терапиялық әдістемелерді қолдана отырып, МДМ-де жұмысты ұйымдастыру қарастырылады. Арт-терапияның әртүрлі техникаларын қолдану дағдылары мен іскерліктері қалыптасады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Мектепке дейінгі педагогика
  Несиелер: 3

  Бұл пән мектепке барар алдында балаларды дамытудың, тәрбиелеудің және оқытудың негізгі формаларының заңдылықтарын зерттейді. Мектепке дейінгі педагогика баланың физикалық, зияткерлік, рухани қабілеттерін жан-жақты үйлесімді дамытуға, оны әрі қарай оқуға және қазіргі қоғамдағы өмірге дайындауға бағытталған.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Мектеп жасына дейінгі балаларды тәрбиелеудегі ХАШ көркемдік құралдары
  Несиелер: 6

  Бұл пән баланың халық ауыз шығармашылығына, мінез-құлық ережелері мен моральдық нормаларды қамтитын халықтық педагогика құралдарына деген қызығушылығын дамытуға, сондай-ақ фольклор арқылы балалардың қоршаған әлем туралы білімін байытуға, оны өзіндік ойын және театр іс-шараларына пайдалануға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Этнопедагогика
  Несиелер: 6

  Бұл пән студенттердің педагогикалық дүниетанымын, педагогикалық мәдениетін және жалпы кәсіби құзыреттілігін Қазақстан этнопедагогикасының жалпы негіздерін, ҚР этностарының мәдениеті мен дәстүрі туралы білімдерін, сонымен қатар ҚР этностарының этнопедагогика материалдарын білім беру мекемелерінің тәрбие іс-әрекетінің тәжірибесіне енгізудің негізгі жолдарын, әдістерін, формалары мен құралдарын түсінуін қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Дефектология және логопедия негіздері
  Несиелер: 2

  Бұл пәннің мазмұны дефектология мен логопедияның қазіргі заманғы мәселелері мен міндеттерін, Қазақстан Республикасындағы аномальды балаларды оқыту мен тәрбиелеудің ерекшеліктерін қарастырады. Ол әр түрлі тілдік бұзылыстарының негізгі сипаттамаларын және олармен түзету жұмыстарының принциптерін ашады. Балалардың аномальды дамуының себептері туралы түсінік береді.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Балалардағы тұлға және тұлғааралық қарым-қатынас диагностикасы
  Несиелер: 3

  Бұл пән мектеп жасына дейінгі балалардың жеке басының ерекшеліктері мен тұлғааралық қатынастарын, қарым-қатынас дағдыларын, мәдениетін, психологиялық дамудың әртүрлі деңгейлерін қалыптастыруға, адамның сана-сезімі мен өзін-өзі тануын қалыптастыруға, сондай-ақ қарым-қатынас процесінде бір-бірімен өзара әрекеттесуін зерттеуге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Балалар психологиясы бойынша практикум
  Несиелер: 6

  Пән жеке тұлғаның маңызды салаларын (өзін-өзі тану, мінез-құлық мотивтері, ерік-жігер, эмоциялар мен сезімдер), баланың ересектермен және құрдастарымен қарым-қатынасын, танымдық процестерді (зейін, сөйлеу, қабылдау, есте сақтау, қиял, ойлау) зерттеуге бағытталған. Мектеп жасына дейінгілердің негізгі әрекетінің түрлерін зерттеуге бағытталған практикалық дағдылары бекітіледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Тәрбие жұмысының теорясы мен әдістемесі
  Несиелер: 3

  Бұл пән білім беруді тұтас педагогикалық процесте қарастырады, "тәрбие", "тәрбие процесі", "мектептің тәрбие жүйесі" ұғымдары, тәрбие жұмысындағы педагогикалық технологиялар туралы түсінік қалыптастырады. Бұл курсты оқу барысында тәрбие жұмысының ерекшеліктері, оқушылар ұжымын қалыптастыру, мектептің ата-аналарымен педагогикалық өзара әрекеттесу технологиясы, тәрбие саласындағы озық педагогикалық тәжірибені зерттеу және жалпылау, сондай-ақ академиялық адалдық мәдениеті қарастырылады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Мектеп жасына дейінгі баланың психологиялық-педагогикалық диагностикасы
  Несиелер: 3

  Бұл пәнді оқу барысында психодиагностикалық құралдардың жіктелуі, тесттерді құру және бейімдеу технологиясы, психодиагностикалық әдістер мен психодиагностикаға қойылатын талаптар қарастырылады. Мектепке дейінгі мекемеде психологиялық-педагогикалық диагностиканы қолдану технологиясы көрсетілген. Психодиагностиканың этикалық және кәсіби мәселелері айқындалады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Мектеп жасына дейінгі балаларды көркем әдебиетпен таныстыру әдістемесі
  Несиелер: 3

  Бұл курсты оқу барысында студенттер көркем әдебиетпен жұмыс істеу әдістемесімен, көркем мәтінді түсіну ерекшеліктерімен, мектеп жасына дейінгі балалардың жас ерекшеліктеріне сәйкес көркем шығарманы талдау әдіс, тәсілдерімен танысады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Балалардың іс-әрекеті мен өзара әрекеттесуін ұйымдастыру
  Несиелер: 5

  Бұл пән қабілеттерді, білімді, дағдыларды, қатынастарды, бастамаларды және өзгелерді түсіну үшін қажетті тұлғаның коммуникативтік тәжірибесі және сөйлеу мінез-құлқының өзіндік бағдарламаларын шығару қарым-қатынас мақсаттары, салалары, жағдайлары; басқа сөйлеу субъектілерімен белсенді өзара әрекеттесуін зерттеуге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Балалардың іс-әрекеті мен өзара әрекеттесуін ұйымдастыру
  Несиелер: 5

  Бұл пән мектеп жасына дейінгі балалардың ынтымақтастығын дамытудың мүмкіндіктері мен жағдайларын, олардың негізгі іс-әрекеттерді ұйымдастырудағы өзара әрекеттесу тәсілдерін қарастырады, балалардың бір-бірімен бірлескен іс-әрекеттерінің эгоцентризмді жеңуге және жеке іс-әрекеттегі баланың шығармашылық қабілеттерін дамытуға ықпалын анықтайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Отбасылық өмірдің психологиясы мен этикасы
  Несиелер: 5

  Бұл пән отбасы туралы теориялық білімді әлеуметтік институт ретінде қалыптастырады; дәстүрлі мәдениеттегі некенің моральдық нормаларымен таныстырады; жасөспірімдер мен қыздар арасындағы қарым-қатынас негіздерімен, отбасындағы адамдардың әртүрлі әлеуметтік рөлдері туралы түсініктерді дамытады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Инклюзивті білім беру
  Несиелер: 3

  Бұл пән денсаулық мүмкіндіктері шектеулі тұлғаларға инклюзивті білім берудің заңдылықтары мен мүмкіндіктері туралы, дамуында кемістігі бар балалардың ерекше білім алу қажеттіліктері туралы білімнің базалық жүйесін қалыптастырады, инклюзивті білім беру бойынша нормативтік-құқықтық құжаттарды қарастырады. Пәнді оқу барысында инклюзивті білім беру моделін қалыптастырудың компоненттері, критерийлері мен көрсеткіштері ашылады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Педагогикалық шеберлік негіздері
  Несиелер: 5

  Бұл пән студенттерді педагогикалық мамандықтың теориялық және практикалық негіздерімен таныстырады, оларда педагогикалық іс-әрекеттің практикалық дағдыларын қалыптастыруға ықпал етеді; педагогикалық шеберліктің компоненттерін, педагогикалық техниканың негіздерін, этика, қарым-қатынас негіздерін зерттейді; мектепке дейінгі мекемеде заманауи технологияларды қолдану дағдыларын игеруге ықпал етеді.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Отбасы педагогикасы және психологиясы
  Несиелер: 5

  Бұл пән отбасылық тәрбие жағдайларын, ата-аналарға мектеп жасына дейінгі баланың жеке басын қалыптастыру және дамыту бойынша нұсқауларды, сондай-ақ неке-отбасылық қатынастардың эволюциясы мен мәнін, олардың пайда болу, қалыптасу, тұрақтылық және ыдырау ерекшеліктерін, тарихи, әлеуметтік-психологиялық және жеке психологиялық контекстегі отбасы мен неке сипаттамаларын, отбасы мүшелерінің бір-бірімен қарым-қатынасының эмоционалды және функционалдық ерекшеліктерін қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Мектеп жасына дейінгі балаларға арналған балалар әдебиет
  Несиелер: 3

  Бұл курс студенттерді балаларға арналған арнайы әдебиеттермен таныстырады; балалардың оқуына арналған, көркем тілде жазылған шығармаларды қарастырады, балаларды оқыту және тәрбиелеу міндеттерін жүзеге асырады, балалар мәтінімен жұмыс істеу дағдыларын қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Мектепалды топ балаларының оқу-танымдық қызметін ұйымдастыру
  Несиелер: 5

  Бұл пән мектеп жасына дейінгі балаларды мектепте оқуға дайындау мәселелерін қарастырады, балалардың оқу-танымдық іс - әрекетін ұйымдастыру тәжірибесімен, мектеп жасына дейінгі балалардың оқу-танымдық іс-әрекетін ұйымдастырудың мәнімен, мазмұнымен және ерекшеліктерімен таныстырады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Қазіргі педагогикалық жүйелер
  Несиелер: 6

  Бұл пән педагогикалық жүйелердің әртүрлі түрлерімен, олардың тарихи қалыптасуы мен педагогикалық құндылығымен, сондай-ақ оларды қолданудың ерекшеліктерімен, мектеп жасына дейінгі балаларды тәрбиелеудің және оқытудың қазіргі кезеңінде танысуға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Мәнерлеп оқу бойынша практикум
  Несиелер: 4

  Бұл пән студенттердің тәрбиешінің мәнерлеп оқу саласындағы көркемдік, сөйлеу техникасы, мәнерлеп сөйлеу құралдары туралы теориялық білім алуына бағытталған, сонымен қатар оларды әр түрлі әдеби жанрдағы шығармаларды мәнерлі орындау және талдаудың практикалық дағдыларымен қаруландырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Ойын психологиясы
  Несиелер: 5

  Бұл пән ойынның ерекшеліктерін баланың толық психикалық дамуын, оның формаларын, түрлерін, ойын әрекетінің тиімділігінің психологиялық аспектілерін және оларды мектеп жасына дейінгі балаларды оқыту мен тәрбиелеуде қолдану ерекшеліктерін қамтамасыз ететін әмбебап, ерекше адам әрекеті ретінде қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Мектеп жасына дейінгі балалардың тілін дамыту
  Несиелер: 4

  Бұл пән сөйлеу дағдыларын қалыптастыру, баланы мәдениет әлемімен, жалпыадамзаттық құндылықтармен таныстырып, сөйлеуді дамыту әдістері (ауызша, көрнекі, ойын) және оларды ерте және мектеп жасына дейінгі балалармен сабақта қолдану ерекшеліктерін қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Мектепалды даярлық топтарындағы тәрбиеші жұмысының ерекшеліктері
  Несиелер: 5

  Пән мектепке дейінгі мекемелер мен мектепалды даярлық сыныптарына баратын 5-7 жастағы балаларды мектепке дайындау ерекшеліктерін зерделеуге бағытталған, ол сауаттылыққа оқытумен қатар едәуір дәрежеде ойынды, бейнелеу және музыкалық әрекетті, қозғалыс белсенділігін көздейді, бұл баланың жалпы дамуына және мектепте одан әрі оқуға деген қызығушылығына ықпал етеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Оқу үрдісінде АКТ қолдану әдістемесі және мектеп жасына дейінгі балаларда қарапайым математикалық түсініктерді қалыптастыру
  Несиелер: 5

  Пән балалардың алғашқы ондықтағы сан мен жиыны туралы түсініктерін дамытуға, заттарды тең бөліктерге бөлуге, шартты өлшеулер көмегімен өлшеулер жүргізуге, сұйық және сусымалы денелердің көлемін анықтауға, балалардың көзбен өлшеуін дамытуға, олардың геометриялық фигуралар, уақыт туралы идеяларын дамытуға, АКТ-ны ескере отырып кеңістіктік қатынастарды түсінуді қалыптастыруға бағытталған.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Мектепке психологиялық дайындық
  Несиелер: 5

  Бұл пән баланың мектепке дайындығының негізгі түрлерін қарастырады (интеллектуалдық, мотивациялық, физикалық, тілдік, қарым - қатынасқа дайындық) және дамудың жаңа кезеңіне-оқу іс-әрекетіне көшу үшін баланың психикасының дайындығын қалыптастыруға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Мектепке дейінгі білім беру ұйымы педагогының білім беру үрдісіне қатысушылармен кәсіби өзара әрекеті
  Несиелер: 5

  Бұл пән балабақшадағы педагогикалық процесс субъектілерінің өзара іс-қимылын ұйымдастырудың негізгі тетіктерін қарастырады, жаңаформаларды, әдістер мен технологияларды іздеу, мектепке дейінгі мекеме педагогының педагогикалық процесс субъектілерімен өзара іс-қимылын ұйымдастыру дағдыларын қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Кәсіби қазақ(орыс) тіл
  Несиелер: 3

  Кәсіби тіл, оның ерекшеліктері. Стилистиканың жалпы мәселелері. Сөйлеу, сөйлеудің стильдері. Іс қағаздар стилі мен ресми стиль. Мәтін. Мәтіннің түрлері мен қызметі. Кәсіби тілдік құзыреттіліктерін қалыптастырудың жолдары. Кәсіби тілдік құзыреттіліктерін қалыптастыру. Кәсіби сипаттағы монолог, диалог құра білу. Кәсіби қызмет пен қарым-қатынас, кәсіби сала, кәсібилік, кәсіптік сөйлеу, маманның кәсіптік мәдениетінің құрамдас бөлігі, тіл деңгейінің прагматикалық бөліктері - сөз, тіл, сөйлемдер, мәтін, эмоционалдық және стилистикалық бояулармен сөйлеу және т.б. басқалары.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Ерте балалық жастағы педагогика
  Несиелер: 6

  Бұл пән өмірдің алғашқы 3 жылындағы балаларды тәрбиелеу мен оқытудың ерекшеліктері мен заңдылықтарын зерттейді, балалардың дамуын кезең-кезеңмен қамтамасыз ету мәселелерін баяндайды, мектепке дейінгі мекемедегі әр түрлі іс-әрекеттерді жас балалардағы дамытудың негізгі аспектілерін қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Кәсіби-бағытталған шетел тілі
  Несиелер: 3

  Кəсіби ортаға кіріспе. Карьераны жоспарлау. Жұмысқа орналасу. Жұмыс орнындағы қарым-қатынас. Кəсіби іс-əрекетке кіріспе. Кəсіби іс-əрекет объектісі. Ғылыми педагогикалық іс-əрекет кəсіби іс-əрекет ретінде. Жоба кəсіби іс-əрекет өнімі ретінде. Қазақ тілі мұғалімінің кəсіби тұлғалық сапалары. Жұмыс беруші мен кəсіби ұйым тарапынан қазіргі маманға қойылатын талаптар. Орта мектептегі білім беруді ақпараттандыру. Білім берудегі ақпараттық жүйелердің орны мен ролі. Кəсіби мəдениет жəне кəсіби тіл. Тіл нормасы. Ұғым. Норма типтері. Пəндік тіл материалдарын қалыптастыру негіздері. Кəсіби құзырлық. Кəсіби ағылшын тілінің мамандық пəндерімен байланысы. Қазақстандық білім беру жүйесі және оның даму болашағы.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Дарындылық педагогикасы және психологиясы
  Несиелер: 6

  Бұл пән студенттерді «дарындылық» феноменімен, теориялық және әдіснамалық негіздермен таныстырады, осы түсініктің мәнін, оның түрлерін, психологиялық сипаттамаларын ашып көрсетеді, мектепке дейінгі мекеме педагогының дарынды категорияға жататын балалармен жұмысының ерекшеліктерін қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • МДМ-дегі әдістемелік жұмыс
  Несиелер: 5

  Аталған пән мектепке дейінгі мекемедегі әдістемелік жұмыстың негізгі бағыттарын (тәрбие, дидактикалық, психологиялық, физиологиялық, техникалық және т.б.), әдістемелік жұмысты ұйымдастырудың формалары мен әдістерін, құжаттардың негізгі түрлерін, мектепке дейінгі мекеме педагогтарының біліктілігін арттыруды қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Қоршаған ортаны қорғаудың өзекті мәселелері
  Несиелер: 5

  Бұл пән мектеп жасына дейінгі балаларда табиғат туралы білім жүйесін қалыптастыруға және оған саналы көзқарасты қалыптастыруға бағытталған, экологиялық білім жүйесімен қаруландырады, практикалық тәжірибе алуға мүмкіндік береді, кереметтер әлемін танып білуге және оны сақтау мен көбейтуде өз күштерін сынап көруге үйретеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Педагогика тарихы
  Несиелер: 6

  Бұл пән студенттерді ежелгі дәуірден бүгінгі күнге дейінгі педагогикалық ғылымның дамуының теориялық негіздерімен, алдыңғы қатарлы мұғалімдер мен көрнекті ойшылдар ұсынған біліммен таныстырады; білім беру теориясы мен практикасының дамуының тарихи заңдылықтарын түсінуге және анықтауға ықпал етеді. Көрнекті педагогтардың педагогикалық теорияларында қазіргі заман үшін өзекті және басты нәрсені бөліп көрсетуге үйретеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • МДМ-де білім беру үрдісін жобалау және мониторингі
  Несиелер: 5

  Бұл пән педагогикалық мониторингті зерттеуге бағытталған, оның барысында балалардың тұлғалық қасиеттеріне, олардың білімі мен дағдыларына, педагогикалық процестің нәтижелілігіне баға беріледі, тәрбиеленушілердің тұлғалық қасиеттерінің динамикасы мен даму жағдайларын, алдағы оқу-танымдық іс-әрекеттерді ескере отырып, педагогикалық процестің ерекшеліктерін қадағалайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Балалардың дене тәрбиесінің теориясы мен әдістемесі
  Несиелер: 5

  Аталған пән студенттерді дене шынықтыру мәдениеті саласындағы теориялық біліммен, оның балалардағы салауатты өмір салтының негіздерін қалыптастырудағы рөлімен, дене шынықтыру және спорттық ойындарды, жаттығулар мен сабақтарды қолдану арқылы, сондай-ақ физминуттар, қозғалыс элементтері бар дидактикалық ойындар, қозғалмалы ойындар арқылы балалар іс-әрекетінің барлық түрлерін ұйымдастыру қызметі туралы білімдермен қаруландырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • МДМ-дегі дене тәрбиесі және сауықтыру технологиялары/
  Несиелер: 5

  Бұл пән баланың физикалық дамуы мен денсаулығын нығайтуға бағытталған: физикалық қасиеттерді дамыту, қозғалыс белсенділігі және мектеп жасына дейінгі балалардың дене мәдениетін қалыптастыру, мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында сауықтыру технологияларын қолдану арқылы күнделікті физикалық белсенділік әдеттерін тәрбиелеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Дарынды балалармен жұмыс технологиясы
  Несиелер: 6

  Пән дарынды балаларды оқыту және тәрбиелеу мәселелері бойынша педагогтың ата-аналармен, психологтармен тиімді өзара іс-әрекет технологиясын игеруге бағытталған, педагогтың дарынды балалармен бірлескен әрекеттегі қызметін ұйымдастырудың практикалық дағдылары мен іскерліктерін ашады, жас ерекшеліктерімен потенциалды мүмкіндіктерін ескере отырып дарынды балалармен бірлескен әрекетке даярлығын жүзеге асырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Табиғаттану негіздері және балаларды табиғатпен таныстыру әдістемесі
  Несиелер: 5

  Бұл пән студенттерді оқыту әдістемесі аймағында мектеп жасына дейінгілерді объектілер мен құбылыстар, тірі және өлі табиғат туралы түсініктерін қалыптастыруға бағытталған білімдермен қаруландырады, өсімдіктермен жануарлар дүниесімен таныстырады, қоршаған ортаға деген гуманистік қатынасты орнатуға, табиғи материалдармен жұмыс істеу дағдыларын қалыптастыруға мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Мектепке дейінгі білім беруде инновациялар
  Несиелер: 5

  Бұл пән білім беру эволюциясы үшін перспективалы болып табылатын бастамалар мен инновациялардың әртүрлілігі негізінде туындайтын маңызды жаңалықтарды қарастырады, оқытудың барлық нысандары мен әдістерінің дамуына оң әсер етеді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Педагогикалық зерттеудің теориясы мен әдістемесі
  Несиелер: 5

  Бұл пән педагогикалық зерттеудің әдіснама, логика және ұйымдастыру мәселелерін, зерттеу қызметінің рәсімдерін, педагогикалық жобалар мен бағдарламаларды құрастыру кезінде болжау, модельдеу процестерін, эксперименттік жұмыс рәсімдерін қарастырады, студенттердің өзіндік, шығармашылық, оқу, ғылыми және практикалық қызметін ұйымдастыруға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Мектепке дейінгі білім беруді ұйымдастыру және басқару
  Несиелер: 5

  Бұл пән мектепке дейінгі мекемені басқару мазмұнын ашуға бағытталған. Білім беру жүйесін басқарудың негізгі теориялары мен тұжырымдамаларының мазмұны, басқарушылық қызметтің психологиялық аспектілері, принциптері мен механизмдері, сондай-ақ ұйымның және мектепке дейінгі мекеме басшысының жұмыс ерекшеліктері ашылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Мектепке дейінгі тәрбие мәселелері бойынша ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру
  Несиелер: 5

  Бұл пән ғылыми танымның мәнін, әдіснамасы туралы ұғымды, мектепке дейінгі тәрбие саласындағы заманауи ғылыми-педагогикалық зерттеу әдістерін оқытады; ғылыми-педагогикалық зерттеуді ұйымдастырудың әдіснамалық принциптерін, әдістемелері мен әдістерін зерделейді; ғылыми-педагогикалық зерттеуді интерпретациялау және талдау, өңдеу қабілетін қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Бейнелеу әрекеті бойынша практикум
  Несиелер: 5

  Бұл курс мектеп жасына дейінгі балалардың көркемдік-эстетикалық тәрбиесін кәсіби түрде жүзеге асыруға қабілетті мектепке дейінгі білім беру мамандарын дайындауға, олардың сурет салуда, кескіндемеде, тақырыптық композицияда және сәндік жұмыста көркемдік бейнелеу құралдарын қолдану дағдыларын қалыптастыруға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Әлеуметтік педагогика
  Несиелер: 5

  Пән негізгі бағытқа жатады және студенттің әлеуметтік жұмыстың әлеуметтік-педагогикалық аспектісі мазмұнын, жеке тұлғаны әлеуметтендіру процесінде әлеуметтік білім мен тәрбие теориясы мен практикасының негізін, әртүрлі әлеуметтік ортадағы адамға немесе адамдар тобына әлеуметтік-педагогикалық қолдау көрсетуге дайындығы туралы білімін қалыптастыруға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Ерте және мектеп жасына дейінгі балаларды әлеуметтендіру
  Несиелер: 5

  Бұл пән «әлеуметтену» ұғымының мәнін, ерте және мектеп жасына дейінгі балаларды отбасында және мектепке дейінгі мекемеде әлеуметтендірудің факторларын, түрлері мен ерекшеліктерін ашады, балалардың толыққанды әлеуметтік дамуына жағдай жасауға ықпал етеді: балаға әлеуметтік мотивация көрсетуге мүмкіндік беру, жағдайға сәйкес мінез-құлық стилін өз бетінше таңдау мүмкіндігі, қоршағандарымен жеке қарым-қатынастыжетілдіру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Мектеп жасына дейінгі балалардың ата-аналарымен серіктестік қарым-қатынас
  Несиелер: 5

  Бұл пән отбасын психологиялық-педагогикалық қолдауды қамтамасыз ету және ата-аналардың (заңды өкілдердің) даму және білім беру, балалардың денсаулығын сақтау және нығайту мәселелерінде құзыреттілігін арттыру мақсатында мектеп жасына дейінгі балалардың ата-аналарымен жұмыс істеу ерекшеліктерімен таныстырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Ерте және мектепке дейінгі жастағы балалар педиатриясы мен гигиенасының негіздері
  Несиелер: 5

  Бұл пән студенттерді ерте және мектеп жасына дейінгі балалардың физиологиялық ерекшеліктерімен таныстырады, жеке режим сәттері бойынша гигиеналық талаптары бар денсаулық топтары, критерийлері мен факторлары, аурулардың алдын - алу және уақытында анықтау туралы білімді қалыптастырады, алғашқы көмекті ұйымдастыруда практикалық дағдыларға үйретеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Медициналық білім негіздері және балаларды қорғау негіздері
  Несиелер: 5

  Бұл пән гигиеналық талаптарға сәйкес мектепке дейінгі мекемелердің жұмысын ұйымдастыру жағдайларын, бала ағзасының функционалдық мүмкіндіктерінің деңгейлерін, денсаулық жағдайын, мектепке дейінгі мекеме тәрбиеленушілерінің денсаулығын сақтау және ауруларының алдын - алу үшін сыртқы қолайлы жағдайлар жасауды қарастырады, алғашқы медициналық көмек көрсету дағдыларын қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Балаларда бейнелеу өнері шығармашылығын дамыту
  Несиелер: 5

  Бұл пән мектеп жасына дейінгі кезеңде бейнелеу өнері шығармашылығының даму ерекшеліктерін; мектеп жасына дейінгі балаларды көркем - эстетикалық тәрбиелеу жүйесіндегі бейнелеу өнерінің рөлі мен маңызын қарастырады; студенттердің мектеп жасына дейінгі балалардың бейнелеу іс-әрекетін этетикалық тәрбиелеу және оқыту процесін өз бетінше жобалау дағдысын қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Отбасымен жұмыс істеу ерекшеліктері және ЕББҚ бар балалардың ата-аналарына кеңес беру
  Несиелер: 5

  Бұл пән студенттерді мектепке дейінгі білім беру мекемесінде жүзеге асырылатын ата-аналармен конструктивті өзара әрекеттесу моделімен таныстыруға бағытталған, оның аясында ата-аналардың педагогикалық құзіреттіліктерін арттыруды жүзеге асыру және ЕББҚ бар балаларды қоғамға кіріктіру және бейімдеу бойынша отбасыларына көмек беру жүзеге асырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Мектеп жасына дейінгі балаларды музыкалық тәрбиелеу теориясы мен әдістемесі
  Несиелер: 6

  Бұл пән мектеп жасына дейінгі балалардың музыкалық тәрбиесінің негізгі міндеттерін шешуге бағытталған, музыкалық қабілеттерін дамытуға, мектеп жасына дейінгі балалардың музыкалық мәдениетінің негіздерін қалыптастыруға бағытталған педагог пен балалардың өзара байланысты іс-әрекетінің тәсілі ретінде музыкалық тәрбиенің әдістері мен тәсілдерін ашып көрсетеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Коррекциялық педагогика
  Несиелер: 5

  Бұл курс түзету-дамытушылық білім берудің бастауыш сыныптары мен жалпы білім беретін бастауыш сыныптарда білім беру бағдарламаларын іске асыру барысында балаларды оқыту мен тәрбиелеудің мазмұнын зеттейді; бастауыш сыныптарда өтелетін және түзетілетін-дамытушы білім алушылардың оқу және сабақтан тыс іс-әрекетін ұйымдастыру міндеттерін, мазмұнын, әдістерін, құралдарын, формалары мен үдерісін қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • МДМ –дегі музыкалық өнер
  Несиелер: 6

  Бұл пән балалардың жалпы мәдениетін музыкалық, музыкалық және көркемдік іс-әрекеттерімен музыканы эмоционалды түрде қабылдау, музыкалық өнермен таныстыру арқылы қалыптастыруға бағытталған. Ол баланың эстетикалық сезімдерін байытады, музыкалық ойлауын, шығармашылық қиялды және музыканың сұлулығы туралы түсініктерін дамытады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Код ON1

  Педагогикалық тәрбие мен инклюзивті процестердің заманауи және халықтық құралдарын ескеріп, тәрбиелік қызметтің әдістемесі мен технологиясын қолдана отырып, тәжірибелік педагогикалық іс-әрекеттің жүзеге асырылуы туралы білім мен түсініктерді көрсету.

 • Код ON2

  Кәсіби қарым-қатынас дағдыларын қолдана алады, көптілділікті ескере отырып, әртүрлі жас санаттарымен тиімді қарым-қатынас пен өзара әрекеттесу тәсілдерін қолдана алады.

 • Код ON3

  Қазіргі психологиялық ғылымның негізгі категориялары мен ережелерін анықтау, психикалық даму заңдылықтарын, танымдық процестердің деңгейлерін, ерте және мектеп жасына дейінгі балалардың жас ерекшеліктерін интерпретациялау.

 • Код ON4

  Әр түрлі даму ерекшеліктері бар балалармен жұмыс жасауда кәсіби іс-әрекеттер алгоритмін жасау, алынған теориялық білімді дамудағы ауытқушылықты жіктеу үшін және ерекше білім беру қажеттіліктері бар балаларға психологиялық-педагогикалық көмек көрсету үшін қолдану.

 • Код ON5

  Уақытында медициналық көмек көрсету және балалар ауруларының алдын алу, сондай-ақ ерте және мектеп жасына дейінгі балалардың гигиенасы мақсатында физиологияның, анатомияның және гигиенаның негізгі категорияларымен ережелерін анықтау.

 • Код ON6

  Мектепке дейінгі мекеме педагогының әртүрлі қызмет түрлерінде заманауи әдістерді, технологияларды, техниканы, диагностикалық әдістемелерді қолдануы; ерте және мектепке дейінгі жастағы баланың жеке басының дамуы туралы түсінік қалыптастыру үшін ақпаратты жинау мен интерпретациялауды жүзеге асыру.

 • Код ON7

  Мектепке дейінгі білім беру саласындағы міндеттерді шешу үшін теориялық және практикалық білімді, педагогикалық қызметтің негізгі аспектілерінде, мектепке дейінгі мекеменің білім беру жүйесін басқару теориясы мен практикасының мазмұнын және ата-аналармен серіктестік қарым-қатынаста қолдану

 • Код ON8

  АКТ-ны есепке ала отырып, оқытудың заманауи әдістерін қолдану және жеке әдістемелерді оқытудың білім беру технологияларын бақылау, мектепке дейінгі мекеме педагогының құжаттамасының әртүрлі түрлерін әзірлеу және жетілдіру біліктері мен дағдыларын көрсету.

 • Код ON9

  Мектепке дейінгі мекемелер мен мектепалды топтар педагогтарының педагогикалық шеберлігін жетілдіруге мүмкіндік беретін ерте және мектеп жасына дейінгі балалардың танымдық қызметін ұйымдастыру үшін арнайы ұйымдастырылған ортаның көмегімен оқыту мен тәрбиелеудің тиімді әдістері мен тәсілдерін жіктеу.

 • Код ON10

  Әлеуметтік–педагогикалық үдерісті, тұлғаның әлеуметтік даму заңдылықтарын, сондай-ақ отбасы мен отбасылық тәрбиенің ерте және мектеп жасына дейінгі балаларды әлеуметтендіруге әсерін, педагогикалық ғылымның тарихи тәжірибесін қоса алғанда, білімдері мен түсініктерін көрсету.

 • Код ON11

  Мектеп жасына дейінгі балаларға қажетті қарым-қатынас жасау дағдыларымен мектепте оқуға даярлықтың әртүрлі аспектілерін ескере отырып, мектеп жасына дейінгі балалардың жеке басының эмоционалдық және зияткерлік сферасын дамыту фактілерін түсінуін және білімді қолдана білуін көрсету.

 • Код ON12

  Әр түрлі тәжірибелерден өту кезеңінде теориялық білім мен қалыптасқан кәсіби дағдыларды бағалау, оларды практикада сынау үшін ғылыми-педагогикалық зерттеу әдістерін жалпылау.

 • Код ON13

  Академиялық адалдық қағидаттары мен мәдениетін білу негізінде кәсіптік, оның ішінде кәсіпкерлік қызметте қолдану үшін құқықтық және экономикалық ақпаратты жүйелендіру, қорыту.

6B01201 Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту
Бакалавриат

Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті

БББТ: B002 Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01201 Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу
Бакалавриат

Ө.Сұлтанғазин атындағы педагогикалық институты (А.Байтұрсынов атындағы Қостанай өңірлік университеті)

БББТ: B002 Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01201 Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу
Бакалавриат

«Bolashaq» академиясы (Болашақ)

БББТ: B002 Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01201 Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу
Бакалавриат

Аймақтық әлеуметтік-инновациялық университеті

БББТ: B002 Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
6B01201 Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу
Бакалавриат

"Алматы" Университеті

БББТ: B002 Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01201 Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту педагогикасы
Бакалавриат

Ш. Уәлиханов атындағы Көкшетау университетi

БББТ: B002 Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01201 Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу
Бакалавриат

Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университеті

БББТ: B002 Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01201 Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу
Бакалавриат

Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті

БББТ: B002 Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01201 Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу
Бакалавриат

Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университеті

БББТ: B002 Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01201 Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу
Бакалавриат

Ы. Алтынсарин атындағы Арқалық педагогикалық институты

БББТ: B002 Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01201 Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу
Бакалавриат

Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті

БББТ: B002 Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01201 Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту педагогикасы
Бакалавриат

Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық университеті

БББТ: B002 Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01201 Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту
Бакалавриат

"Сырдария" университеті

БББТ: B002 Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
6B01201 Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу: Мектепалды даярлық
Бакалавриат

Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті

БББТ: B002 Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01201 Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу
Бакалавриат

Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті

БББТ: B002 Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B01201 Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу
Бакалавриат

Ілияс Жансүгіров атындағы Жетісу университеті

БББТ: B002 Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B01201 Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу
Бакалавриат

Семей қаласының Шәкәрім атындағы университеті

БББТ: B002 Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01201 Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу
Бакалавриат

Астана халықаралық университеті

БББТ: B002 Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B01201 МЕКТЕПКЕ ДЕЙІНГІ ОҚЫТУ ЖӘНЕ ТӘРБИЕЛЕУ
Бакалавриат

Silkway Халықаралық университеті

БББТ: B002 Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01201 Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу
Бакалавриат

Қазақстан-Американдық еркін университеті

БББТ: B002 Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01201 Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу
Бакалавриат

Халықаралық гуманитарлық-техникалық университеті

БББТ: B002 Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01201 Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу
Бакалавриат

Шымкент университеті

БББТ: B002 Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
6B01201 Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту
Бакалавриат

Сулейман Демирел атындағы университет

БББТ: B002 Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01201 Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу
Бакалавриат

Мирас Университеті

БББТ: B002 Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
Top