Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B01501 Математика в Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университеті

 • Математикалық талдау 1
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты – айнымалы шамаларды зерттеу әдісімен таныстыруды шексізаз шамаларды талдау арқылы жүргізу. Оның негізін дифференциалдық және интегралдықесептеу теориясы құрайды. Математикалық талдау 1 де көбінесе шек, туынды, функциялар зерттеледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Элементарлық математика
  Несиелер: 3

  Бастауыш математика - практикалық білімнің негізі әдістемелік аспектілердің негізінде анықталатын дағдылар мектеп математика курсының нақты тақырыптарын оқыту. Сондықтан Курстың негізгі бағыты сол секцияларда мектеп математикасымен тығыз байланысты.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Анализге кіріспе 1
  Несиелер: 5

  Математикалық біліктілікке қойылатын осы заманғы талаптар математикалық анализді оқыту процесіне келесі мәселелерді алдыңғы орынға қояды: іргелді математикалық дайындық деңгейін кӛтеру; математика курсының қолданбалы бағытын күшейту; студенттерді қолданбалыесептерді шешуде математикалық әдістерді қолдануға үйренуге бағыттау; студенттердің логикалық және алгоритмдік ойлау қабылетін дамытуға; математикалық білімді ӛз беттерінше кеңейтуге және тереңдетуге ынталы болуына қол жеткізу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Алгебра және сандар теориясы
  Несиелер: 5

  Мақсаты: абстракты алгебраның алғашқы ұғымдарымен, классикалық алгебраның негізгі бөлімдері және олардың қолдануларымен таныстыру; басқа пәндерді меңгеруге теориялық және тәжірибелік тұрғыдан дайындау; элементтердің табиғатына тәуелсіз абстраклы ойлаудың жалпы мәдениетіне тәрбиелеу. Негізгі тараулардың қысқаша сипаттамасы: Негізгі классикалық алгебра және жалпы мәдениетті абстрактылы зерттеу, табиғат элементерінен алынуы. Векторлық кеңістікті қарастыру

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Оқушылардың физиологиялық дамуы
  Несиелер: 3

  Жас анатомиясы мен физиологиясының жалпы сұрақтары. Ағзаның реттеуші жүйелері. Сенсорлық функциялар. Балалар мен жасөспірімдердің жоғары жүйке қызметінің физиологиясы. Моторлы функциялар. Балалар мен жасөспірімдер ағзасының висцералды функцияларының жас ерекшеліктері.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Анализге кіріспе 2
  Несиелер: 5

  Курстың мақсаты студенттерге мектепте кездесетін шек, тізбек, функция, үзіліссіздік, туынды, интеграл тақырыптарын әдіс тәсілдер арқылы тереңірек түсіндіру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Аналитикалық геометрия
  Несиелер: 4

  Болашақ математика мұғалімдердің мектептегі жұмысын табысты жүргізуді қамтамасыз ететін білімдер беру, оларға жоғары деңгейдегі кәсіби әзірлік беру, олардың геометрия пәніне кең ғылыми көз қарастарын дамыту. Зерттеудің негізгі әдістерін, геометриялық есептерді шығару дағдысын меңгеру, әртүрлі кеңістік туралы көз қарастарын қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Математикалық талдау 2
  Несиелер: 5

  Бұл курс математика ғылымының жалпы теориялық аспектілерінен құралады: «Бір айнымалы функциялардың дифференциалдық есептеулері», «Бір айнымалы функциялардың интегралдық есептеулері», «Көп айнымалы функциялар», «Жай дифференциалдық теңдеулер», «Еселі интегралдар», «Қатарлар»бӛлімдерініңанықтамаларынан, формулаларынан, теоремаларынан және инжененерлік есептерді шешу болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Проективті геометрия
  Несиелер: 4

  Мақсаты: Жай және күрделі қатынас, гармонизм, конфигурациялар және проективтік түрлендірулер, екінші ретті сызықтар баяндалып, студенттердің ұғынуына көзделген сызбалар сыздыру. Негізгі тараулардың қысқаша сипаттамасы: Проективті кеңістікті, негізгі фактілерді және проективті кеңістік түсініктерін оқып үйрену, кеңейтілген кеңістіктегі мектеп геометрия курсының есептерін шығару

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Математикалық логика және дискреттік математика
  Несиелер: 4

  Мақсаты: математикалық логиканың, дискретті математиканың негізгі бөлімдері мен олардың қолдануларымен таныстыру. Курсты оқығанда дискретті объектілер, шекті жиындар, буль функциялары, айтылымдар алгебрасының формулалары, графтар және тізбелер ұғымдарымен және құпиялар теориясының проблемаларымен танысады. Негізгі тараулардың қысқаша сипаттамасы: Математикалық логиканың, дискретті математиканың, комбинаториканың әдістерін меңгеру, графтар және құпиялау теорияларының ұғымдарымен танысу, формальды қорыту және дәлелдеу әдістерімен танысу. Курсты оқытудың негізгі мақсаты болашақ математика пәнінен сабақ беретін мұғалімдердің – қазіргі студенттердің нақты білімдерін, практикалық дағдыларын қалыптастырумен оны үздіксіз тексеру және олардың педагогикалық кәсіби ой-өрісінің дамуына көмектесу болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Математикалық логика және жиындар теориясы
  Несиелер: 4

  Математикалық логиканың, комбинаториканың әдістерін меңгеру, графтар және құпиялау теорияларының ұғымдарымен танысу, формальды қорыту және дәлелдеу әдістерімен танысу. Курсты оқытудың негізгі мақсаты болашақ математика пәнінен сабақ беретін мұғалімдердің – қазіргі студенттердің нақты білімдерін, практикалық дағдыларын қалыптастырумен оны үздіксіз тексеру және олардың педагогикалық кәсіби ой-өрісінің дамуына көмектесу болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Кәсіпкерлік құқық
  Несиелер: 5

  Кәсіпкерлік қызметті құқықтық реттеудің мәнін көрсетеді, кәсіпкерлік құқықтың ұғымдарының мазмұнын, мәні мен әдістерін, оның ерекшеліктері мен құқықтың сабақтас салаларымен, ең алдымен азаматтық құқықтармен арақатынасын ашады. Кәсіпкерлік қызмет саласындағы қатынастарды реттейтін негізгі нормативтік және құқықтық актілерді қарастырады; бұл қолданыстағы заңнаманы кәсіби қызметте қолдану дағдыларын меңгеруге мүмкіндік береді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Математикалық талдау 3
  Несиелер: 4

  интегралдар және интегралдау әдістері; анықталған интеграл, меншіксіз интегралдар шешу әдістері, екі жақты полярлық координаталармен механикадағы еселі интегралды, үш еселі интеграл, оның қасиеті, декарттық, цилиндрлік және сфералық координаттар; қисықсызықты интегралды есептеу жолдарын қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Интернетте программалау
  Несиелер: 3

  веб-сайтты немесе веб-қосымшаны жасау үдерісі. Процестің негізгі кезеңдері - веб-дизайн, бет орналасуы, веб-сервер үшін клиент пен серверлік бағдарламалау, сондай-ақ веб-сервердің конфигурациясы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Дінтану
  Несиелер: 5

  Курс діннің қоғамдық сана-сезім және әлеуметтік құбылыс ретінде білім береді; адамның құндылығы, құқығы мен бостандығы, мәдениетаралық және дінаралық диалогқа қабілеттілігін қалыптастыруды, соның нәтижесінде әртүрлі дін өкілдерімен қарым-қатынас пен өзара әрекеттесудің кәсіби дағдыларын алу және ғылыми гуманистік, толерантты дүниетаным кеңсе міндеттерін тиімді ������айдалануды өздейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • экология және тұрақты даму
  Несиелер: 5

  Ағзалар экологиясы. Қоршаған орта туралы түсінік. Экологиялық факторлар. Популяция экологиясы. Қауымдастық экологиясы. Биосфера. Биосфера эволюциясы. Тұрақты даму бойынша халықаралық қауымдастық. Тұрақты дамуда табиғат ресурстарын ұтымды пайдалану. Биосферада антропогендік факторлар бойынша экологиялық тұрақсыздықтардың пайда болуы. Тұрақты даму және қазіргі әлеуметтік- экологиялық мәселелер. ҚР тұрақты дамуда және табиғатты қорғаудағы ӛзекті экологиялық мәселелерді шешу жолдары. ҚР тұрақты дамуды қамтамасыз ету. ҚР тұрақты дамудың концепциясы

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Ағылшын тілі (деңгей В2.1)
  Несиелер: 3

  Жазбаша және ауызша сөйлеуді меңгеру. Өнер мен педагогиканың түрлі салаларында терминологияны түсінуді, маңызды тақырыптарға сөйлеу қабілетін болжайды. Грамматиканың негізгі ережелеріне, Баспасөз мен заманауи ойын-сауық әдебиетіне еркін бағдарланады. Грамматикалық ережелерді жақсы білу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Ағылшын тілінің практикалық курсы
  Несиелер: 3

  Пәнді игерудің мақсаты ауызша және жазбаша сөйлеуді практикалық меңгерудің дағдылары мен дағдыларын жетілдіру және жалпы және лингвистикалық ой-өрісін кеңейту құралы ретінде ағылшын тілін қолдануға көшу болып табылады. Сонымен қатар, мақсаты-студенттердің коммуникативтік құзыреттілігін қалыптастыру, осы міндеттерге сәйкес тілдік іс-әрекеттердің көмегімен туындаған коммуникативтік м����ндеттерді шеше отырып, қарым-қатынас саласындағы белгілі бір ортада қарым-қатынас жасауға қатысу дағдысын қалыптастыру болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Құқық негіздері
  Несиелер: 5

  Мемлекеттің құқық мәні мен құқықтық табиғатын, қызметі мен орнын, қоғамдағы құқықтың рөлін ашады. Құқықтың негізгі бөлімдерін қарастырады: әкімшілік, азаматтық, қылмыстық құқық. ҚР Конституциясы мен заңнамалық актілерінің мәнін, олардың тіршілік әрекетінің түрлі салаларында туындайтын міндеттерді шешу үшін маңыздылығын көрсетеді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Мәңгілік ел идеясы және рухани модернизациялау
  Несиелер: 5

  "Мәңгілік ел" идеясы қазақстандықтардың, әсіресе жастардың санасына адамдардың жақындасуына ықпал ететін маңызды құндылықтарды оятуға бағытталған. Әлемдік экономика мен саясатта дағдарысқа байланысты сыртқы сын-қатерлер мен қауіп-қатерлер жағдайында біздің елімізге "Мәңгілік ел" ұлттық идеясында көрініс тапқан рухани және әлеуметтік бағдарлар қажет. Бүгін біз сондай-ақ ұлттық бірегейлік пен бірлікке мұқтажбыз.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Кәсіби көшбасшылық негіздері
  Несиелер: 5

  Көшбасшылықтың негізгі функциялары және сипаттамалары. Көшбасшылық сапаларды қалыптастыру заңдылықтары. Мақсат қою. Коммуникативтік дағдылар. Эмоционалдық күйді басқару. Дау-дамайларды шешу қатынастарын орнату. Басқару стильдері. Тұлғаны өзін-өзі дамытудің негізгі принциптері. Базалық құзыерттіліктер.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Өмір қауіпсіздік негіздері
  Несиелер: 5

  Табиғи және техногенді сипаттағы апаттардың пайда болуына ғылыми-техникалық прогрестің әсері. Қазіргі заманғы өндірістің ерекшеліктері, қауіпті және зиянды факторлар аймақтары. Ӛндірістік ортаның жағымсыз факторлары және олардың адамдарға әсері. Тіршілік әрекеті қа��іпсіздігінің ұйымдастырушы және теориялық негіздері. Азаматтық қорғанысты ұйымдастыру және жүргізу. Төтенше жағдайлар.Адам мекендейтін ортасының қауіптіліктері

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Жемқорлыққа қарсы мәдениет
  Несиелер: 5

  Сыбайлас жемқорлықтың мәнін, оның бастауларын, пайда болу жағдайлары мен факторларын зерттейді. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың негізгі бағыттарын, тәсілдері мен әдістерін қарастырады. Студенттердің сыбайлас жемқорлыққа қарсы дүниетанымы мен мәдениетін қалыптастырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Анализге кіріспе 3
  Несиелер: 4

  Пәнді зерделеу нәтижесінде студенттің: негізгі ұғымдар, анықтамалар, формулалар, теоремалар және аталған бөлімдердің есептерін шешу әдістері туралы түсінігі болуы тиіс; математика курсын типтік оқу бағдарламасы көлемінде білуі тиіс; қолданбалы есептерді шешу үшін қазіргі заманғы математикалық әдістерді қолдану ептілігі болуы тиіс; математикалық әдістерді қолдану арқылы инженерлік есептерді шешу дағдылары болуы тиіс; нақты инженерлік есептерді шешу үшін математикалық модельдеу әдістерін таңдау кезінде құзыретті болуы тиіс;

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Программалау тілдер
  Несиелер: 3

  Тілдің құрамы.С# мәліметтердің типтері. Айнымалалыр және ӛрнектер.Структуралы программалаудың базалық құрылымдары. Кӛрсеткіштер және массивтер.Қолданушымен анықталатын мәліметтердің типтері. Функциялар. Процессор директивалары. Атаулардың жұмыс аймағы мен кеңістігі.Программаны кодтау және құжаттау. Деректердің динамикалық құрылымы. Графикалық операторларды ӛңдеу. Файлдар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • кәсіпкерлік негіздері
  Несиелер: 5

  Кәсіпкерлік, кәсіпкерлік қызмет – тәуекелге бел буып жасалынатын экономикалық әрекет, тауарларды өндіру және сатудан, іс-шарадан,көрсетілген қызметтерден, істелген жұмыстардан жүйелі пайда алуға бағытталған дербес қызмет. Осы мақсатта өзінің мүліктік жауапкершілігі кепілдігі, материалдық емес активтер, сондай-ақ кәсіпкердің жеке еңбегі немесе сыртта�� тартылған еңбек күші пайдаланылады. Кәсіпкердің жұмсаған ақшасы өтелетеніне, өндірілген тауар пайдамен сатылатындығына кепілдік болмайды. Осыған байланысты меншікті жартылай немесе толықтай жоғалту қауіпі бар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Математикалық талдау 4
  Несиелер: 5

  Tsel'' kursa – izlozhit'' studentam v yestestvennoy polnote i tselostnosti differentsial''noye i integral''noye ischisleniye funktsiy odnogo i neskol''kikh peremennykh; dobit''sya chetkogo, yasnogo ponimaniya osnovnykh ob"yektov issledovaniya i ponyatiy analiza: mnozhestvo veshchestvennykh chisel, predel chislovoy posledovatel''nosti, predel, nepreryvnost'', proizvodnaya i integral funktsii odnogo peremennogo, differentsiruyemost'', chastnyye proizvodnyye i differentsialy funktsii mnogikh peremennykh, kratnyye, krivolineynyye i poverkhnostnyye integraly, chislovyye i funktsional''nyye ryady, ryady Fur''ye; nauchit'' studentov osnovopolagayushchim printsipam i faktam matematicheskogo analiza; prodemonstrirovat'' krasotu i vozmozhnosti metodov etogo kursa dlya resheniya zadach fundamental''noy i prikladnoy matematiki; privit'' tochnost'' i obstoyatel''nost'' argumentatsii v matematicheskikh rassuzhdeniyakh, sformirovat'' vysokiy uroven'' matematicheskoy kul''tury, dostatochnyy dlya ponimaniya i usvoyeniya posleduyushchikh kursov po nepreryvnoy matematike; nauchit'' pol''zovat''sya matematicheskoy literaturoy; privit'' zhelaniye i navyki issledovatel''skoy raboty. Teoreticheskaya chast'' kursa v znachitel''noy stepeni podderzhivayetsya laboratornymi i prakticheskimi zanyatiyami, na kotorykh osmyslivayutsya i zakreplyayutsya osnovnyye ponyatiya i metody kursa, osvaivayutsya optimal''nyye (standartnyye i iskusstvennyye) priyemy resheniya zadach matematicheskogo analiza i yego prilozheniy. əndí zerdeleu nətizhesínde studenttíң: negízgí ұġymdar, anykˌtamalar, formulalar, teoremalar zhəne atalġan bөlímderdíң yesepterín sheshu ədísterí turaly tүsínígí boluy tiís; matematika kursyn tiptík okˌu baġdarlamasy kөlemínde bíluí tiís; kˌoldanbaly yesepterdí sheshu үshín kˌazírgí zamanġy matematikalykˌ ədísterdí kˌoldanu yeptílígí boluy tiís; matematikalykˌ ədísterdí kˌoldanu arkˌyly inzhenerlík yesepterdí sheshu daġdylary boluy tiís; nakˌty inzhenerlík yesepterdí sheshu үshín matematikalykˌ model''deu ədísterín taңdau kezínde kˌұzyrettí boluy tiís; Развернуть 1920/5000 Курстың мақсаты - студенттерге табиғи толықтық пен тұтастықта бір немесе бірнеше айнымалы функциялардың дифференциалдық және интегралдық есептеулерін ұсыну; Зерттеудің негізгі объектілері мен талдау тұжырымдамалары туралы нақты түсінікке қол жеткізу үшін: нақты сандар жиынтығы, сандық тізбектің шегі, бір айнымалы функциясының шегі, үздіксіздігі, туынды және интегралдылығы, дифференциалдау, жартылай туындылар және көптеген айнымалылар функциясының дифференциалдары, көптік, қисық сызықты және беттік интегралдар, сандық және функционалдық қатарлар, Фурье қатарлары; студенттерге математикалық талдаудың негізгі принциптері мен фактілерін үйрету; фундаменталды және қолданбалы математика есептерін шешуге арналған осы курстың әдістерінің сұлулығын және мүмкіндіктерін көрсету; математикалық пайымдауда дәлдіктің дәлдігі мен нақтылығын ояту, үздіксіз математиканың келесі курстарын түсіну және игеру үшін жеткілікті жоғары математикалық мәдениетті қалыптастыру; математикалық әдебиеттерді қолдануды үйретеді; ізденуге және ізденуге дағдыландыру. Курстың теориялық бөлігі негізінен курстың негізгі түсініктері мен әдістерін түсінетін және бекітетін, математикалық анализ және оны қолдану мәселелерін шешудің оңтайлы (стандартты және жасанды) әдістерін меңгеретін зертханалық және практикалық сабақтармен қамтамасыз етілген.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Ағылшын тілі В2.2
  Несиелер: 3

  - өнімді және сезімтал тілдік материалдарды тереңдету және кеңейту; - өткен кезеңдерде қалыптасқан грамматикалық дағдыларды жүйелеу және жетілдіру. - фонограммадан табиғи дыбыста тыңдау дағдыларын қалыптастыру; - оқудың барлық түрлерінің дағдыларын қалыптастыру, оқуға және алынған ақпаратты оқуға және алуға мүмкіндік беретін оқу стратегиясына сәйкес әртүрлі жанрлардың түпнұсқалық мәтіндерінен алынған материалға және әлеумет��ік-мәдени білімге негізделген.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Анализге кіріспе4
  Несиелер: 5

  Параметрлерге тәуелділігін зерттеу мүмкіндігін көрсету; студенттердің негізгі ұғымдарды игеруіне ықпал ететін типтік мәселелерді, сонымен қатар ғылыми зерттеулердегі алғашқы дағдыларды дамытуға ықпал ететін тапсырмаларды шешу дағдыларын дамыту; сандық және сапалық қатынасты білдіру үшін логикалық ойлау, дерексіз нысандармен жұмыс жасау және математикалық ұғымдар мен символдарды дұрыс қолдана білу қабілеттерін дамыту;

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Педагогика
  Несиелер: 5

  Жалпы педагогикалық негіздер педагогикалық теория мен практика, педагогикалық ойлау және болашақ педагог-психологтардың қарым-қатынасы саласында болашақ мұғалімдердің педагогикалық ойлауы мен қарым-қатынасын, қазіргі заманғы, педагогикалық ғылымның жетістіктерімен, методологиясымен, педагогикалық ғылымды зерттеу әдістерімен, педагогиканың басқа бөлімдерін зерделеу және түсіну негіздерін қалыптастырады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Ағылшын тілінен аудару машықтығы
  Несиелер: 3

  Мақсат - ағылшын тілінен орыс тіліне арнайы мәтінді жазбаша аудару дағдыларын қалыптастыру және дамыту.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Білім берудегі менеджмент
  Несиелер: 3

  "Білім берудегі Менеджмент" Жалпы және кәсіптік білім беру жүйесін жаңғырту жағдайында білім беру мекемелері мен олардың бөлімшелерін басқарудың теориясы мен практикасы саласында білім мен құзыреттілікті қалыптастыруға және кеңейтуге арналған. Білім берудегі Менеджер-персонал, есеп беру, педагогикалық үдерістің жоспарлы болуы, білім беру қызметінің сапасы және оқу орнының бәсекеге қабілеттілігі үшін жауап беретін көп бейінді басқарушы.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі
  Несиелер: 3

  Тәрбие педагогикалық құбылыс ретінде. Тәрбиенің мәні және оның білім беру процесінің тұтас құрылымындағы орны. Тәрбие факторлары. Тәрбие үрдісінің қозғаушы күші мен логикасы. Тәрбиенің заңдылықтары мен принциптері. Тәрбие әдістері мен формалары. Тәрбиенің негізгі бағыттары. Адамгершілік тәрбие. Эстетикалық тәрбие. Дене тәрбиесі. Еңбек тәрбиесі. Оқушылардың азаматтық және патриоттық тәрбиесі.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Математиканы оқыту теориясы
  Несиелер: 5

  Мақсаты:Студенттерді кіші жастағы мектеп оқушыларын оқыту барысында туындайтын оқу-тәрбиелік міндеттерді кәсіби деңгейде шешу үшін қажет болатын білім және біліктермен қаруландыру болып табылады Негізгі тараулардың қысқаша сипаттамасы: Болашақ мұғалімнің оқу-тәрбие процесін ұйымдастыруды білуінің әдістемелері мен түрлерін меңгеруіне,оқушымен педагогикалық жұмыстағы қарым-қатынастың әр түрлі талаптарын меңгеруге оқушылардың математиклық ойлауын дамытудың әр түрлі әдістерін,әсіресе есептер шеше білудің әдістерін,теоремалар дәлелдеуге қойылатын әдістемелік талаптарды меңгеруі,сабақ өтуге қажетті әдістер мен тәсілдерді ұйымдастыра білуге үйрету.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Инклюзивті білім берудің негіздері
  Несиелер: 3

  Инклюзивті білім берудің ерекшеліктері. Ерекше қажеттіліктері бар балалармен инклюзивті білім беру. Инклюзивті білім берудің артықшылықтары мен кемшіліктері.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Дифееренциалды теңдеулер
  Несиелер: 5

  Мақсаты: дифференциалдық теңдеу пәнінің элементтерімен таныстыру. Болашақ информатика мамандығын игеру барысында қажет математикалық талдаудың негізгі формулалары мен теоремаларын қарастыру. Жаратылыстанудың әр түрлі облыстарындағы кездесетін нақты дифференциалдық теңдеулердің қолданылуын көрсету. Негізгі тараулардың қысқаша сипаттамасы: Бірінші ретті дифференциалдық теңдеулер. Негізгі түсініктерді білу. Бірінші ретті біртекті теңдеуге келтірілетін дифференциалдық теңдеулер теориясынан мәлімет алу. Толық дифференциалдық теңдеулер теориясымен танысу. Туындыға қатысты шешілмеген бірінші ретті дифференциалдық теңдеулер білу. Реті төмендетілетін дифференциалдық теңдеулер жете түсініп, мысалдарын шығара білу. Тұрақтыларды вариациалау әдісі (Лагранж әдісі) қолданылатын есептерін қарастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Кәсіби қазақ(орыс) тілі
  Несиелер: 3

  Курстың мақсаты-орыс тіліндегі ғылыми терминдерді зерттеу процесінде ғылымның түрлі салаларында қолдануға болатын бірыңғай тәсілдерді қалыптастыру болып табылады. Курстың мазмұны ЖОО мамандықтарының кәсіби тілінің қалыптасу және даму процесімен танысу; ұғымдық-терминологиялық базаның білімін өзектендіру; әртүрлі тілдік байланыстарды анықтау және орнату арқылы жалпы мәдени ой-өрісін кеңейту; терминдер мен өрнектердің қызмет ету ерекшеліктерін белгілеу; кәсіби мазмұн мәтіндерімен жұмыс істеу дағдыларын меңгеру; кәсіби орыс тілінде оқытылатын ғылым саласындағы зерттеу материалдарын меңгеру.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Математикалық есептер шешу практикумы: геометриялық салу есептері
  Несиелер: 5

  Аталмыш курс болашақ математика мұғалімдерін математикалы және кәсіби даярлауда маңызды орын алады. Бұл курстың негізгі мақсаты – болашақ математика мұғалімдерін жалпы білім беретін орта оқу орындарында математикадан сабақты сапалы беруге мүмкіндік туғызатын пәндік-математикалы тұрғыда даярлау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Физика
  Несиелер: 3

  Әлемнің физикалық бейнесі туралы нақты түсінік береді, ғылыми негізде әр түрлі құбылыстарды түсіндіре білу, кейбір аспаптардың құрылысын білу, физика заңдарын түсіне отырып, табиғат құбылыстарын математикалық сипаттау әдістерін қолдану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Математикалық есептер шешу практикумы: алгебра және анализ бастамалары
  Несиелер: 5

  Мақсаты: Аталмыш курс болашақ математика мұғалімдерін математикалы және кәсіби даярлауда маңызды орын алады. Бұл курстың негізгі мақсаты – болашақ математика мұғалімдерін жалпы білім беретін орта оқу орындарында математикадан сабақты сапалы беруге мүмкіндік туғызатын пәндік-математикалы тұрғыда даярлау. Негізгі тараулардың қысқаша сипаттамасы: Студенттерде элементар математика пәні бойынша дұрыс түсінік қалыптастыру,практикадан алған біліктерін нәтижелі ұштастыра білуге және қолдануға үйрету.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Математикалық физика әдістері
  Несиелер: 5

  Векторлық талдау. Өрістің математикалық теориясы. Гиперболалық түрдегі теңдеу. Параболалық түрдегі теңдеу. Эллипстік түрдегі теңдеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Астрономия
  Несиелер: 3

  Сфералық және практикалық астрономия негіздері. Әлем құрылымына қатысты пікір қалыптастыру. Күн жүйесіндегі кинематика. Көк механикасының негіздері. Әлемнің заңдары. Астрофизика және радиоастрономияның құралдары мен әдістері. Күн жүйесінің физикасы. Жұлдыздардың физикасы. Біздің галактикамыз. Экстрагалактикалық астрономия негіздері. Космогонаның негіздері және космология мәселелері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Кәсіби-бағытталған шетел тілі
  Несиелер: 3

  Бұл аспектіде көпшілік алдында сөйлеу дағдыларын дамыту, ақпарат алу мақсатында арнайы әдебиетті оқу дағдыларын дамыту, рефераттау негіздерімен танысу, мамандық бойынша әдебиетті аннотациялау және аудару, жарияланымдарды дайындау және хат жазысуды жүргізу үшін негізгі жазу дағдыларын дамыту жүзеге асырылады. Мамандық тілін оқыту Кәсіби-бағытталған материалда жүргізіледі.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Стандарттық емес есептерді шешу
  Несиелер: 3

  Аталмыш пән мaтeмaтикaның кeз кeлгeн сaлaсындaғы қиындaтылғaн дeңгeйдeгi eсeптepдiң бapлығын бip opтaғa тoптaп, oлapғa сәйкeсiншe стaдapтты eмeс eсeптep дeп aтay бepiп, жaзy мүмкiн бoлмaсa дa (бapлық мaтeмaтикaдaғы стaндapтты eмeс eсeптepдi), бipшaмa дeңгeйдe oсындaй eсeптep жинaқтaлып, негізгі математикалық курстар мен математиканы оқыту әдістемесінің теориялық негізін байланыстырушы түйін ретінде қарастырылады.. Рационал және иррационал өрнектерді түрлендіру. Тригонометриялық өрнектер және оларды түрлендіру. Көрсеткіштік-логарифмдік өрнектерді түрлендіру. Әртүрлі типті теңдеулер және теңсіздіктер.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Мамандандырылған шетел тілі
  Несиелер: 3

  Бұл курста студент кәсіби салада шет тілінде ауызша және жазбаша қарым-қатынас жасауды үйренеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Математикалық есептер шешу практикумы: стереометрия
  Несиелер: 3

  Аталмыш курс болашақ математика мұғалімдерінің математикалық білімін жетілдіруде және кәсіби даярлауда маңызды орын алады. Бұл курстың негізгі мақсаты –математика мұғалімдерін жалпы білім беретін орта оқу орындарында геометрия сабақтарында стереометрия есептерін мағыналы түсіндіру, сапалы білім беру мүмкіндік туғызатын пәндік-математикалық тұрғыдан даярлау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Математиканы ағылшын тілінде оқыту әдістемесі
  Несиелер: 4

  Мақсаты: техникалық аудармамен жұмыс жасауға үйрету; жоғары маманданған маман тәрбиелеу. Негізгі тараулардың қысқаша сипаттамасы: Негізгі математикалық ұғымдарды ағылшын тілінде үйрену және түсіну;Математиканың басқа облыстарында есептерді шешу үшін кәсіби бағытталған шет тілі пәнін қолдану;Шет тілінде кәсіби терминологияны ұғынуға мүмкіншілік беретін сөйлеу мәдениетін дамыту; Кәсіби маман ретінде даярлау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Классикалық теңдеулер мен теңсіздіктер
  Несиелер: 4

  Курстың мақсаты: классикалық теңдеулер мен теңсіздіктерді шешудің кейбір стандартты емес әдістерін көрсету, математикалық іс-әрекетке тән және адамға қазіргі қоғамда өмір сүруге қажетті ойлау сапасын қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Жалпы білім беру жүйесінде ерекше қажеттілігі бар балаларды оқыту технологиясы
  Несиелер: 3

  Денсаулық мүмкіндігі шектеулі балаларды оқыту. Ерекше білім беру қажеттіліктері бар балаларды кіріктіре оқыту. Ерекше білім беру қажеттіліктері бар оқушылармен жұмыс істеу тәсілдері. Психикалық дамуы тежелген балаларды оқыту ерекшеліктері

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Ықтималдық теориясы және математикалық статистика
  Несиелер: 5

  Мақсаты: Студенттерді ықтималдықтар теориясы және математикалық статистика пәнінің элементтерімен таныстыру; Болашақ математика мамандығын игеру барысында қажет комбинаторика ұғымдарын, ықтималдық теориясының негізгі формулалары мен теоремаларын және математикалық статистика есептерінің шешілу әдістерін қарастыру; Пәннің негізгі теориялық құрылымын баяндау. Студенттерді кездейсоқ оқиғалардың көріну мүмкіндіктерін есептеуге, болжауға үйрету, кездейсоқ себептерді ескеретін математикалық модельдерді құру және талдау барысында ықтималдық теориясының алдыңғы қатарлы жетістіктерін қолданып, компьютердің мүмкіншіліктерін пайдалануғ���� жаттықтыру. Негізгі тараулардың қысқаша сипаттамасы: Ықтималдық теориясы мен математикалық статистиканың негіздерімен өлшемдер теориясы және функционалдық талдауды қатаң қолданусыз ақырлы өлшемді кездейсоқ шамалар шеңберінде таныстыру. Пәнді кәсіби қызметке сәйкес қарау, білім берудегі авторлық жаңашылдық идеяларды іске асыру, стандартты емес және альтернативті шешім таба білу біліктері мен дағдыларын меңгеру, сын тұрғысынан ойлауға, жаңа педагогикалық идеяларды генерациялауға қабілетті болуы.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Есептер шешу практикумы: алгебралық теңдеулер мен теңсіздіктер
  Несиелер: 3

  Рационал және иррационал сандар. Нақты сандар және жуық есептеулер. Тізбек, тізбектің шегі. Санды функцияның анықтау облысы және мәндерінің жиыны.Функцияның экстремумдары. Туынды жайындағы бастапқы түсініктер. (жылдамдылық, функция өсімшесінің бас бөлігі, жанама). Функцияларды дифференциалдау. Туындыны қолданып функцияны зерттеу. Алғашқы функция және интеграл. Бірінші ретті дифференциалдық теңдеулер. Гармониялық тербелістер.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Математиканы оқыту әдістемесі
  Несиелер: 5

  Жалпы білім беретін мектептерде математиканы оқытудың маңызы мен мақсаттары. Математика бағдарламалары, оқулықтары мен оқу құралдары. Математиканы оқытудағы пәнаралық байланыстар. Математиканы оқытудың дидактикалық принциптері мен оқыту әдістері. Математиканы оқытудың ғылыми әдістері. Математиканы пәннің ерекшелігі. Мұғалімнің сабаққа дайындалуы және сабақ жоспарларын жасауы. Оқушылардың білімін, білігін және дағдысын бағалау. Оқытудың мектеп курсындағы математикалық ұғымдар, сөйлемдер және дәлелдеулер.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Грамматикалық фонетика
  Несиелер: 3

  Тәлім-тәрбиенің мазмұнының социокультурный компоненті шетелдік тілге социокультурными білімдермен туралы оқылытын тілдің елінде және қолдану ұсталықтың құралымында оларды баста тәжірибеде басып ал- қамалады. Социокультурный компонентке өзгешеліктер формалдық және бейресми сөздің кіреді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Бағалаудың өлшемдік технологиялары
  Несиелер: 3

  Оқу пәні ретінде университетте критериалды бағалау технологиясы. Критериалды бағалауды ұйымдастырудың психологиялық-педагогикалық негіздері. Бағалау критерийлері прогресс ретінде. Педагогикалық баға қызметі. Бағалау түрлері және студенттерді оқыту нәтижелерін жоспарлау технологиялары. Студенттердің оқу жетістіктерін бағалаудың мақсаттары мен принциптері. Оқушылардың үлгерімін бағалау түрлері.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Дифференциалдық геометрия және топология
  Несиелер: 3

  Математиканың екі аралас бөлімі, қосымша құрылымдармен қатар, олар тегіс алуан түрлілікті үйретеді. Дифференциалды топологияда әр түрлі құрылымдарда қарастырылады, бұл кез-келген жұп нүктеде бірдей маңайды табуға болады. Дифференциалдық геометрияда жергілікті инварианттар болуы мүмкін.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Математикалық есептер шешу практикумы: планиметрия
  Несиелер: 3

  Аталмыш курс болашақ математика мұғалімдерінің математикалық білімін жетілдіруде және кәсіби даярлауда маңызды орын алады. Бұл курстың негізгі мақсаты –математика мұғалімдерін жалпы білім беретін орта оқу орындарында геометрия сабақтарында планаметрия есептерін мағыналы түсіндіру, сапалы білім беру мүмкіндік туғызатын пәндік-математикалық тұрғыдан даярлау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Өрістер теориясы
  Несиелер: 3

  Мақсаты: студенттерді далалық теорияның заманауи әдістерімен таныстыру. Математика, ғылым мен техниканың әртүрлі салаларында проблемаларды шешу үшін далалық теорияның әр түрлі әдістерін қолдануға студенттердің дағдылары мен қабілеттерін дамыту. Негізгі бөлімдердің қысқаша сипаттамасы: далалық теорияның негізгі ұғымдары мен фактілерін зерттеу және меңгеру. Математика, ғылым мен техниканың әртүрлі салаларындағы мәселелерді шешу үшін далалық теорияның әр түрлі әдістерін қолдана білу. Математикалық мәдениетті дамыту; есептеу дағдыларын дамыту.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Геометриялық салу есептері ағылшын тілінде
  Несиелер: 5

  Болашақ математика мұғалімдердің мектептегі жұмысын табысты жүргізуді қамтамасыз ететін білімдер беру, оларға жоғары деңгейдегі кәсіби әзірлік беру, олардың геометрия пәніне кең ғылыми көз қарастарын дамыту.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Математикалық есептер шешу практикумы: тригонометрия
  Несиелер: 3

  Тригонометриядағы мәселелерді шешу үшін студенттердің жүйелі білімдерін меңгерген студенттердің қажетті деңгейін қамтамасыз ету.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Сандар жүйелері
  Несиелер: 3

  студенттерді аксиоматикалық теориялардың ұғымдарымен, классикалық алгебраның негізгі бөлімдері және олардың қолдануларымен таныстыру; басқа пәндерді меңгеруге теориялық және тәжірибелік тұрғыдан дайындау; элементтердің табиғатына тәуелсіз абстраклы ойлаудың жалпы мәдениетіне тәрбиелеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Функционалдық талдау
  Несиелер: 5

  Мақсаты: 1. Таныстыру әдістерімен, функционалдық талдау. 2. Әзірлеу білігі мен дағдылары студенттер түрлі әдістерді қолдануға функционалдық талдау үшін әртүрлі облыстарында есептерді шешу-математика, жаратылыстану және техника. Негізгі тараулардың қысқаша сипаттамасы: 1) Зерделеу және меңгеруге байланысты негізгі ұғымдар мен фактілер функционалдық талдау.2) қолдана Білу, әр түрлі әдістерді функционалдық талдау үшін әртүрлі облыстарында есептерді шешу-математика, жаратылыстану және техника. 3) Дамыту, математикалық мәдениетке. 4) Әзірлеу есептеу дағдысы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Ағылшын тілінде компьютер көмегімен математикалық есептерді шығару
  Несиелер: 5

  Мақсаты: Студенттерді ақпараттық-телекоммуникациялар технологияларды қолданудың теориялық негіздерімен, негізгі әдістерімен және білім беруді ақпараттандыру үрдісінің негізгі бағыттарымен таныстыру, болашақ педагог мамандардың ақпараттық құзыреттілдігін ағылшын тілінде қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Алгебралар
  Несиелер: 3

  Сызықтық операторлар және сызықтық операторлар қосындысы операцияларынан тұратын сигнатура сақтаушысы жиындар құрылымдары қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Мектеп курсының математикасы ( ағыл. тіл)
  Несиелер: 3

  Мақсаты: студенттерге техникалық аудармамен жұмыс жасауға үйрету; жоғары маманданған маман тәрбиелеу. Студенттердің маман ретінде болашақ қызметінде орын алатын әртүрлі үрдістер мен құбылыстарды үйренуге және болжам жасауға мүмкіндік беретін математикалық әдістерді меңгеруге жәрдемін тигізу;Математикалық проблемаларды зерттеуде өздігінен талдау жасай білу шеберлігі мен дағдысын қалыптастыру;Өз жұмысын жетілдіру жолында ғылыми –ізденіске талаптануын дамыту. Негізгі тараулардың қысқаша сипаттамасы: Негізгі математикалық ұғымдарды ағылшын тілінде үйрену және түсіну;Математиканың басқа облыстарында есептерді шешу үшін кәсіби бағытталған шет т��лі пәнін қолдану; Шет тілінде кәсіби терминологияны ұғынуға мүмкіншілік беретін сөйлеу мәдениетін дамыту; Кәсіби маман ретінде даярлау.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Комплекс айнымалы функциялар теориясы
  Несиелер: 5

  Комплекс айнымалы функциялар теориясы курсынан магистранттар жалпы функциялар (бір айнымалы, көп айнымалы, нақты және комплекс айнымалы) туралы білімдерін толықтырады. Комплекс сандардың геометриялық, т.б. талдауы, комплекс айнымалы функциямен байланысты түсініктер жаңа есептер табуға, олардың қолдану саласын кеңейтуге мүмкіндік берді. Комплекс сандардың көптеген сұрақтарда, жазықтықта вектормен көрсетілетін шамалары бар, керекті екендігі белгілі болды: су ағынын зерттеу кезінде, серпімділік теориясы тапсырмаларында, теориялық электротехникада.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Жаңартылған білімнің теориясы мен технологиясы
  Несиелер: 5

  Білім берудің жаңа моделі педагогикалық кадрларды дайындауда: педагогикалық қызметтің мақсаттары мен тәсілдерін өзгертуге; оқытудағы инновациялық тәсіл шеңберіндегі жұмысқа; білім беру үдерісін бағдарламалық және әдістемелік қамтамасыз етуді өзгертуге; оқушылардың оқу жетістіктерін бағалаудың жаңа тәсілдері мен формаларына жаңа талаптар қояды.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Компьютерлік графика
  Несиелер: 3

  Кіріспе. Компьютерлік графика ұғымы. Даму кезеңдері. Графикалық мәліметтерді ұсыну. Түстер ӛлшемі және модельдері. Графиктік бейнелерді сақтау форматтары. Corel Draw векторлық редакторы. Сызықтар. Мәтінмен жұмыс. Объектілер тобы. Объектілермен жұмыс. Adobe Photoshop графиктік редакторы. Қабаттармен жұмыс. Арналар. Бейнелерді редактрлеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Қазақстан математикасының дамуы
  Несиелер: 3

  Мақсаты - қазақстандық ғылыми қоғамдастық тұрғысынан математика тарихын оқытуға байланысты зерттеулердің кейбір аспектілерін ұсыну. Сонымен қатар, Ресейдің жоғары математикалық дәстүрлері бар жоғары оқу орындарымен ынтымақтастық қазақстандық ғалымдарды зерттеуге оң әсерін тигізуі мүмкін.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Оқыту мен оқытудағы жаңа тәсілдер
  Несиелер: 3

  Формативті бағалаудың мақсаты оқыту процесінде мұғалім мен оқушылардың қызметін түзету болып табылады, ол міндеттерді қоюды немесе оқыту нәтижелерін бірлесіп жақсартуды көздейді. Формативті бағалау педагогқа білім алушылардың оқу-жаттығу мақсаттарына қарай алға жылжу процесін қадағалауға мүмкіндік береді және оған оқу процесін ерте кезеңдерде түзетуге, ал білім алушыға – өзінің білімі үшін жауапкершілігінің үлкен дәрежесін сезінуге көмектеседі

  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Математика тарихы және методологиясы
  Несиелер: 3

  Негізгі тараулардың қысқаша сипаттамасы: математика тарихының даму кезеңдерін;математиканың негізгі ұғымдарының қалыптасуын; математикалық символдар мен таңбалар тарихын;ежелгі Мысырдан ХХ ғасырға дейінгі математика тарихының (элементар және жоғары математиканың дамуы);мектеп математикасында оқытылатын математиктердің өмірі мен шығармашылықтарын таныстыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Компьютерлік математикалық моделдеу
  Несиелер: 3

  Мақсаты: табиғи-антропогендік жүйелердің дамуы, құрылымы, өмір сүру және динамикасын, қоршаған орта аясындағы өзара әрекеттесуді және байланыстарды зерттеу үшін математикалық модельдерді құрастыру тәсілдерімен және теориялық ізденістермен таныстыру. Негізгі тараулардың қысқаша сипаттамасы: Әлеуметтік-геоэкологиялық қайшылықтарды анықтау және шешу құралы ретінде модельдеудің арнайы ерекшеліктерін құрастыру. Экологиялық үрдістерді математикалық модельдеудің кейбір астарларын зерттеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Код ON1

  Кәсіби деңгейде білім мен түсінуді қолдану, дәлелдерді қалыптастыру және оқылатын саладағы мәселелерді шешу;

 • Код ON2

  Әлеуметтік, этикалық және ғылыми пайымдауларды ескере отырып, пайымдауларды қалыптастыру үшін ақпаратты жинау мен түсіндіруді жүзеге асыру;

 • Код ON3

  Әлеуметтік, Жас, психофизикалық және жеке ерекшеліктерін, оның ішінде білім алушылардың ерекше білім алу қажеттіліктерін ескере отырып, оқытуды, тәрбиелеуді және дамытуды жүзеге асыру;

 • Код ON4

  Адам құқықтары саласында жоғары кәсіби білімінің болуы (халықаралық құқықтық актілер, білім беру және балаларды қорғау саласындағы Қазақстан Республикасының заңнамасы).

 • Код ON5

  Кәсіби қызметте және әртүрлі әлеуметтік, мәдени салаларда заманауи қарым-қатынас процесінде практикалық тілдік дағдыларды пайдалана алуы.

 • Код ON6

  Интернетте ақпаратты алу, бағалау, сақтау, дайындау, ұсыну және алмасу, сондай-ақ қарым-қатынас дағдыларын және кәсіптік қызмет саласына бірлесіп қатысу мақсатында базалық компьютер мен интернет дағдыларын игеру.

 • Код ON7

  Математикалық білім мен мәліметтерді өңдеу әдістерін қолдану, соның ішінде: графикалық, статистикалық әдістер қолданылады.

 • Код ON8

  Математика саласында ғылыми және қолданбалы міндеттерді шешу үшін теориялық білім қолданылады.

 • Код ON9

  Математика және математиканы оқыту технологиясының теориялық және тәжірибелік негіздерін білу, оқушылардың пәндік дағдыларын қалыптастыру, математикаға деген қызығушылықты туғызу және күнделікті өмірде математиканы білуді үйрету.

6B01501 Математика
Бакалавриат

Ы. Алтынсарин атындағы Арқалық педагогикалық институты

БББТ: B009 Математика мұғалімдерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01501 Математика
Бакалавриат

Ө.Сұлтанғазин атындағы педагогикалық институты (А.Байтұрсынов атындағы Қостанай өңірлік университеті)

БББТ: B009 Математика мұғалімдерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01501 Математика
Бакалавриат

Халықаралық гуманитарлық-техникалық университеті

БББТ: B009 Математика мұғалімдерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01501 Математика
Бакалавриат

Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті

БББТ: B009 Математика мұғалімдерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B01501 Математика мұғалімін даярлау
Бакалавриат

Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық университеті

БББТ: B009 Математика мұғалімдерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01501 Математика
Бакалавриат

Ө.А.Байқоңыров атындағы Жезқазған университеті

БББТ: B009 Математика мұғалімдерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01501 Математика
Бакалавриат

Астана халықаралық университеті

БББТ: B009 Математика мұғалімдерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B01501 Математика
Бакалавриат

Инновациялық Еуразия университеті

БББТ: B009 Математика мұғалімдерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01501 Математика
Бакалавриат

Торайгыров университеті

БББТ: B009 Математика мұғалімдерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01501 Математика пәнінің мұғалімі
Бакалавриат

Х.Досмұхамедов атындағы Атырау университеті

БББТ: B009 Математика мұғалімдерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B01501 Математика
Бакалавриат

Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті

БББТ: B009 Математика мұғалімдерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01501 Математика
Бакалавриат

Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті

БББТ: B009 Математика мұғалімдерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B01501 Математика пәні мұғалімрін дайындау
Бакалавриат

Тараз мемлекеттік педагогикалық университеті

БББТ: B009 Математика мұғалімдерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01501 Математика
Бакалавриат

Шымкент университеті

БББТ: B009 Математика мұғалімдерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
6B01501 Математика мұғалімдерін даярлау
Бакалавриат

"Сырдария" университеті

БББТ: B009 Математика мұғалімдерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
6B01501 Математика
Бакалавриат

Ілияс Жансүгіров атындағы Жетісу университеті

БББТ: B009 Математика мұғалімдерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B01501 Математика
Бакалавриат

Сулейман Демирел атындағы университет

БББТ: B009 Математика мұғалімдерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Ағылшын тілі
6B01501 Математика
Бакалавриат

Семей қаласының Шәкәрім атындағы университеті

БББТ: B009 Математика мұғалімдерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01501 Математика
Бакалавриат

Ш.Есенов атындағы Каспий мемлекеттік технологиялар және инжиниринг университеті (Yessenov University)

БББТ: B009 Математика мұғалімдерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01501 Математика-информатика
Бакалавриат

Қазақстан-Американдық еркін университеті

БББТ: B009 Математика мұғалімдерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01501 Математика пәні мұғалімрін дайындау
Бакалавриат

М.Х.Дулати атындағы Тараз өңірлік университеті

БББТ: B009 Математика мұғалімдерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
Top