Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B01501 Математика в Ө.А.Байқоңыров атындағы Жезқазған университеті

 • Стандартты емес есептерді шешу практикумы
  Несиелер: 3

  Математикалық есептерді шешудің негізгі әдістері, Негізгі формулалар мен олардың дәлелдері; математиканың негізгі ұғымдары мен терминдері; Математиканы оқыту мәселелерін шешуде алған теориялық білім; кәсіби дағдыларды жетілдіруді ғылыми ізденуге ұмтылысты дамыту; стандартты және стандартты емес математикалық есептерді шешу техникасында практикалық дағдыларды меңгеру.

  Селективті тәртіп
 • Математикадан олимпиада есептерді шығару
  Несиелер: 3

  Математиканы оқыту мәселелерін шешуде алған теориялық білімді дамыту; кәсіби дағдыларды жетілдіруді ғылыми іздеуге ұмтылысты дамыту; стандартты және стандартты емес математикалық есептерді шешу техникасында практикалық дағдыларды меңгеру.

  Селективті тәртіп
 • Кәсіпкерлік негіздері
  Несиелер: 2

  Білуі керек: - кәсіпорынның ұйымдастыру және қызмет етуінің теориялық негіздерін; - кәсіпкерлік шешімдерді қабылдау әдістерін; істей білуі тиіс: - теңгерімделген кәсіпкерлік шешімдерді қабылдауды; - кәсіпкерлік қызметтің оңтайлы құрылымын құруды жүзеге асыруды. Меңгеру: функционалды стратегиялардың өзара байланысын талдауға негізделген кәсіпкерлік идеяны таңдау әдістерін.

  Селективті тәртіп
 • Оқушылардың физиологиялық дамуы
  Несиелер: 3

  Балалар мен жасөспірімдер физиологиялық дамуы, анатомиялық және физиологиялық сипаттамалары, қоршаған ортамен қарым-қатынасы, оқушылардың денсаулығының негіздері, салауатты өмір салтын қалыптастыру ережелерімен таныстыру

 • Экономика негіздері
  Несиелер: 3

  білуі керек: нарықтық экономиканы реттеудің негізгі механизмдерін:тиімді іс-әрекеттерді анықтау үшін негізгі формалар мен құралдарды қолдана білуі керек: нарықтық экономикада қолданылатын терминологияны, ақпаратты іздеу, шоғырландыру, талдау және ұсыну әдістерін меңгеруі керек

  Селективті тәртіп
 • Өзін-өзі тану
  Несиелер: 4

  Педагогтердің адамгершілік көзқарастарын дамыту, жеке, кәсіби дамуында теориялық білім, практикалық дағды қалыптастыру, оқушылардың өзін-өзі дамытуына педагогикалық қолдау көрсету, студенттердің шығармашылық тұрғыдан өзін-өзі жетілдіруін, өзін-өзі тануын, мамандардың кәсіби дамуға дайындығын дамыту, феномен жайлы түсінік қалыптастыру, педагогтің идеалды бейнесі – кәсіби өзін-өзі тану мен өзіндік дамуының бағдары, педагогикалық іс-әрекеті жетістігінің шарты болатындығын таныту.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Құқық негіздері
  Несиелер: 2

  Қоғамдық және жеке құқықтық сана мен құқықтық мәдениетті арттыру. Міндеттері: құқық және мемлекет теориясының негіздерін меңгеру, ұлттық құқықтың жетекші салалары саласында қажетті білім алу. Мазмұны: құқықтық қатынастар, конституциялық құқық, Әкімшілік, еңбек, отбасылық, азаматтық, қылмыстық құқық негіздері, Қылмыстық іс жүргізу құқығы негіздері, қаржылық құқық негіздері, салық, экологиялық, жер және халықаралық құқық негіздері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Өміртіршілік қауіпсіздік негіздері
  Несиелер: 3

  Адам мен оның өмір сүру ортасын залалды әсерлерден қорғау жөніндегі шараларды әзірлеу, оны іске асыру; төтенше жағдай салдарын болжау және бағалау

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Педагогикалық психология
  Несиелер: 4

  Пәнді оқыту мақсаты:білім алушылардың әлеуметтенуі саласында болашақ педагогтардың құзыреттілігін қалыптастыруға және білім беру үрдісінің даму мақсаттарына қол жеткізуге ықпал ету.Мақсаты: - психологиялық қызметті ұйымдастыруға және білім беру ұйымындағы балалардың практикалық психологының іс–әрекеті туралы білім жүйесін қалыптастыру;-диагностикалық, түзету-дамыту, түзету-дамыту, кеңес беру әдістерімен және әдістемелерімен таныстыру., мектепке дейінгі жастағы балалармен психологтың алдын алу және мәдени-ағартушылық жұмыстарын ұйымдастыру;–қазіргі психологиялық-педагогикалық тәсілдер негізінде.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері
  Несиелер: 3

  Мақсаты: сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл бойынша білім жүйесін қалыптастыру және осы құбылысқа қатысты азаматтық ұстанымды қалыптастыру. Міндеттері: сыбайлас жемқорлықтың мәні, оның әр түрлі көріністері туралы білім беру; жеке тұлғаның құқықтық мәдениетін дамыту, сыбайлас жемқорлыққа қарсы әрекет бойынша біліммен қаруландыру. Мазмұны: "сыбайлас жемқорлық" ұғымы; сыбайлас жемқорлыққа қарсы әрекет ету шарты ретінде қазақстандық қоғамның әлеуметтік-экономикалық қатынастарын жетілдіру; сыбайлас жемқорлық мінез-құлық табиғатының психологиялық ерекшеліктері; сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Экология және тұрақты даму
  Несиелер: 2

  түсінігі болу керек: экология,биосфера және оның тұрақтылығы,жер асты игеру объектілерінің жіктелуі, тау-кен жұмыстары процестерінің даму тәртібі, қалау жұмыстарының технологиясын, кен орындары мен шахталарда қолданылатын өңдеу жүйесін зерттеу.білу: нақты тау-кен геологиялық жағдайлар үшін ең қауіпсіз және тиімді игеру жүйесін таңдау. негізгі өндірістік үдерістерді ұйымдастыру, механизация және ұйымдастыру технологиясын таңдау және негіздеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Алгебра және сандар теориясы 1
  Несиелер: 3

  Векторлық алгебра элементтері және координаттар әдісі; бірінші және екінші ретті геометриялық объектілердің барлық формалары мен теңдеулері; алгебра және аналитикалық геометрия саласындағы есептеу және теориялық сипаттағы есептерді шешу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Элементарлық математика
  Несиелер: 5

  Векторлық алгебра элементтері және координаттар әдісі; бірінші және екінші ретті геометриялық объектілердің барлық формалары мен теңдеулері; алгебра және аналитикалық геометрия саласындағы есептеу және теориялық сипаттағы есептерді шешу.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Аналитикалық геометрия
  Несиелер: 5

  Сызықты алгебралық теңдеулер жүйесінің теориясын, матрицалар мен анықтауыштардың теориясын, кешенді сандар мен көпжолдар бойынша негізгі операцияларды, сызықтық кеңістіктің ұғымдарын, оның өлшемділігін, базисін және вектордың координаталарын, сызықтық операторлар теориясын, квадраттық формалардың теориясын; сызықтық түрлендірулер матрицаларын, меншікті мәндерді және матрицалардың меншікті векторларын есептеуді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Педагогика
  Несиелер: 5

  Педагогикалық ғылымның пәні, пәні мен функциялары, педагогикалық ғылымның құрылымы, педагогикалық ғылымның негізгі ұғымдары

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Математиканы оқыту әдістемесі
  Несиелер: 5

  Жалпы білім берудегі математика курсының жалпы маңыздылығы және ғылыми дүниетанымдық көзқарас қалыптастыру, сандық жүйелерді зерттеу әдісі

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Сандар теориясы 1
  Несиелер: 3

  Векторлық алгебра элементтері және координаттар әдісі; бірінші және екінші ретті геометриялық объектілердің барлық формалары мен теңдеулері; алгебра және аналитикалық геометрия саласындағы есептеу және теориялық сипаттағы есептерді шешу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Сызықтық алгебра және геометрия
  Несиелер: 5

  Векторлық алгебра элементтері және координаттар әдісі; бірінші және екінші ретті геометриялық объектілердің барлық формалары мен теңдеулері; алгебра және аналитикалық геометрия саласындағы есептеу және теориялық сипаттағы есептерді шешу

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Сандар теориясы 2
  Несиелер: 5

  Векторлық алгебра элементтері және координаттар әдісі; бірінші және екінші ретті геометриялық объектілердің барлық формалары мен теңдеулері; алгебра және аналитикалық геометрия саласындағы есептеу және теориялық сипаттағы есептерді шешу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Тәрбие жұмысынң теориясы мен әдістемесі
  Несиелер: 5

  Болашақ мектеп мұғалімдері бұл курс барысында кәсіби ойлау мен әрекет жасауды үйренеді, тәрбиенің теориялық негіздерін меңгереді, тұлғаны қалыптастырудың мәні мен негізгі жолдарымен танысады, тәрбие аңдылықтары, принциптері, әдістері, құралдары және формаларымен танысады, пән жеке тұлғалардың алға қойған педагогикалық идеяларының шоғырлануына, педагогикалық қызметке бейімделуіне әсерін тигізеді.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Критериалды бағалаудың технологиясы
  Несиелер: 5

  Критерийлерді бағалау жүйесі; оқытудың қазіргі заманғы оқу үрдісінде бағалау орны білім беру мақсаттарына жету дәрежесін және жоспарланған оқу нәтижелеріне қол жеткізуді анықтау тәсілі ретінде; критериалды бағалаудың түрлері, олардың сипаттамалары және оларды пайдалану әдістері

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Бір айнымалы функциясының математикалық талдауы 1
  Несиелер: 5

  Нақты айнымалы функцияның шегі, нүктедегі функцияның үздіксіздігі; бір айнымалы функцияның роизводтық және дифференциалы; жаратылыстану ғылымдарының, математика және информатиканың жалпы ғылыми базалық білімін көрсету, қолданбалы математикамен байланысты негізгі фактілерді, концепцияларды, теориялар принциптерін түсіну.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Білім берудегі менеджмент
  Несиелер: 5

  Болашақ мұғалімнің мектептің тұтас педагогикалық үдерісін, білім беру мекемесіндегі тәжірибелік іс-әрекетін жүзеге асыра отырып басқарудағы кәсіптік құзіреттіліктерін қалыптастыру; білім берудегі менджменттің теориялық-әдістнамалық негіздерін қамтамасыздандыру, болашақ мұғалімдерді білім берудегі менеджменттің мәні және негізгі міндеттерімен таныстыру.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Алгебра және сандар теориясы 2
  Несиелер: 5

  Векторлық алгебра элементтері және координаттар әдісі; бірінші және екінші ретті геометриялық объектілердің барлық формалары мен теңдеулері; алгебра және аналитикалық геометрия саласындағы есептеу және теориялық сипаттағы есептерді шешу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Тәрбие жұмысынң теориясы мен әдістемесі
  Несиелер: 5

  Болашақ мектеп мұғалімдері бұл курс барысында кәсіби ойлау мен әрекет жасауды үйренеді, тәрбиенің теориялық негіздерін меңгереді, тұлғаны қалыптастырудың мәні мен негізгі жолдарымен танысады, тәрбие аңдылықтары, принциптері, әдістері, құралдары және формаларымен танысады, пән жеке тұлғалардың алға қойған педагогикалық идеяларының шоғырлануына, педагогикалық қызметке бейімделуіне әсерін тигізеді.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Дифференциалдық есептеулер 2
  Несиелер: 5

  Нақты айнымалы функцияның шегі, нүктедегі функцияның үздіксіздігі; бір айнымалы функцияның туындысы және дифференциалы; жаратылыстану ғылымдарының, математика және информатиканың жалпы ғылыми базалық білімін ұсыну, негізгі фактілерді, концепцияларды, қолданбалы математикамен байланысты теория принциптерін түсіну.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Математикадан есептерді шешудің практикумы (геометрия )
  Несиелер: 5

  Математикалық есептерді шешудің негізгі әдістері; Негізгі формулалар және олардың дәлелдері; математиканың негізгі ұғымдары мен терминдері; математиканы оқыту мәселелерін шешуде алған теориялық білім; кәсіби дағдыларды жетілдіруді ғылыми ізденуге ұмтылысты дамыту; стандартты және стандартты емес математикалық есептерді шешу техникасында практикалық дағдыларды меңгеру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Интергалдық есептеулер 1
  Несиелер: 5

  Нақты айнымалы функцияның шегі, нүктедегі функцияның үздіксіздігі; бір айнымалы функцияның туындысы және дифференциалы; жаратылыстану ғылымдарының, математика және информатиканың жалпы ғылыми базалық білімін ұсыну, негізгі фактілерді, концепцияларды, қолданбалы математикамен байланысты теория принциптерін түсіну.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Геометриядан есептерді шығарудың практикумы
  Несиелер: 5

  Математикалық есептерді шешудің негізгі әдістері; негізгі формулалар және олардың дәлелдері; математиканың негізгі ұғымдары мен терминдері; математиканы оқыту мәселелерін шешуде алған теориялық білім; кәсіби дағдыларды жетілдіруді ғылыми ізденуге ұмтылысты дамыту; стандартты және стандартты емес математикалық есептерді шешу техникасында практикалық дағдыларды меңгеру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Алгебрадан есептерді шығарудың практикумы
  Несиелер: 5

  Математикалық есептерді шешудің негізгі әдістері, Негізгі формулалар және олардың дәлелдері; математиканың негізгі ұғымдары мен терминдері: математиканы оқыту мәселелерін шешуде алған теориялық білім; кәсіби дағдыларды жетілдіруді ғылыми ізденуге ұмтылысты дамыту; стандартты және стандартты емес математикалық есептерді шешу техникасында практикалық дағдыларды меңгеру.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Логика
  Несиелер: 5

  Дискретті математиканың негізгі ұғымдары мен әдістері; логикалық есептеулер, операциялық функциялық жүйелер; дискретті құрылымдар (бағандар, желілер, кодтар), функционалдық элементтерден дизъюнктивтік қалыпты формалар мен схемалар, комбинаторика, Алгоритмдер теориясының негіздері; объектілердің сандық және сапалық қатынастарын білдіру үшін математикалық символика, өзінің жобалық шешімдерін әзірлеу және талдау үшін алгоритмдер теориясын қолдану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Математикалық логика және дискреттік математика
  Несиелер: 5

  Білуге: - дискретті математиканың негізгі ұғымдары мен әдістері; - логикалық есептеулер, операциялармен функционалдық жүйелер; - дискретті құрылымдар (бағандар, желілер, кодтар), дизъюнктивтік қалыпты формалар және функционалдық элементтерден жасалған схемалар, комбинаторика, Алгоритмдер теориясының негіздері. Білу: - объектілердің сандық және сапалық қатынастарын білдіру үшін математикалық символика, өзінің жобалық шешімдерін әзірлеу және талдау үшін алгоритмдер теориясын қолдану. Меңгеру: пәннің стандартты есептерін, графтар теориясын, формальды тілдер мен автоматтарды шешу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Көп айнымалы функциясының математикалық талдауы
  Несиелер: 5

  Нақты айнымалы функциялар, шектер, нүктедегі функцияның үздіксіздігі; бір және көп айнымалы функциялардың туынды және дифференциалы, жаратылыстану ғылымдарының, математика және информатиканың жалпы ғылыми базалық білімін көрсету, қолданбалы математика және информатикамен байланысты негізгі фактілерді, концепцияларды, теориялар принциптерін түсіну.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Инклюзивті білім беру
  Несиелер: 5

  Инклюзивті білім берудің қағидалары, философиялық, әдіснамалық негіздері туралы түсініктерін қалыптастыру, инклюзивті білім берудің құқықтық-нормативтік қамтамасыздандыруда кездесіп отырған кедергілерін жою, ерекше қажеттіліктері бар балалардың психологиялық-педагогикалық қолдауға байланысты заманауи моделдері туралы түсініктері мен инклюзивті тәжірибе аймағында ұйымдастыру мен басқару құзіреттіліктерін қалыптастыру.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Дифференциалдық теңдеулер
  Несиелер: 5

  Нақты айнымалы функцияның шегі, нүктедегі функцияның үздіксіздігі; бір айнымалы функцияның туынды және дифференциалы; жаратылыстану ғылымдарының, математика және информатиканың жалпы ғылыми базалық білімін көрсету, қолданбалы математикамен байланысты негізгі фактілерді, концепцияларды, теориялар принциптерін түсіну.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Дифференциалдық есептеулер 1
  Несиелер: 5

  Нақты айнымалы функцияның шегі, нүктедегі функцияның үздіксіздігі; бір айнымалы функцияның туынды және дифференциалы; жаратылыстану ғылымдарының, математика және информатиканың жалпы ғылыми базалық білімін көрсету, қолданбалы математикамен байланысты негізгі фактілерді, концепцияларды, теориялар принциптерін түсіну.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Математика тарихы
  Несиелер: 5

  Жалпы білім беруде және ғылыми әлемдік көзқарасты қалыптастыруда математика курсының жалпы маңызы; сандық жүйелерді оқыту әдістемесі; математиканы оқыту әдістері; математиканың мектеп курсында тепе-теңдікті және теңсіздікті оқыту әдістемесі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Стереометриядан есептерді шығарудың практикумы
  Несиелер: 5

  Математикалық есептерді шешудің негізгі әдістері; Негізгі формулалар және олардың дәлелдері; математиканың негізгі ұғымдары мен терминдері; Математиканы оқыту мәселелерін шешуде алған теориялық білім; кәсіби дағдыларды жетілдіруді ғылыми ізденуге ұмтылысты дамыту;стандартты және стандартты емес математикалық есептерді шешу техникасында практикалық дағдыларды меңгеру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Математика тарихы мен әдістемесі
  Несиелер: 5

  Жалпы білім берудегі математика курсының жалпы маңыздылығы және ғылыми көзқарас қалыптастыру; сандық жүйелерді зерттеу әдістемесі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Геометриядан есептерді шешудің практикумы (стереометрия )
  Несиелер: 5

  Математикалық есептерді шешудің негізгі әдістері; Негізгі формулалар және олардың дәлелдері; математиканың негізгі ұғымдары мен терминдері; Математиканы оқыту мәселелерін шешуде алған теориялық білім; кәсіби дағдыларды жетілдіруді ғылыми ізденуге ұмтылысты дамыту;стандартты және стандартты емес математикалық есептерді шешу техникасында практикалық дағдыларды меңгеру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Интегралдық есептеулер 2
  Несиелер: 5

  Нақты айнымалы функцияның шегі, нүктедегі функцияның үздіксіздігі; бір айнымалы функцияның туындысы және дифференциалы; жаратылыстану ғылымдарының, математика және информатиканың жалпы ғылыми базалық білімін ұсыну, негізгі фактілерді, концепцияларды, қолданбалы математикамен байланысты теория принциптерін түсіну.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Математиканы оқытудың әдісі мен теориясы
  Несиелер: 5

  Жалпы білім берудегі математика курсының жалпы маңызы және әлемдік ғылыми көзқарасты қалыптастыру; сандық жүйелерді оқыту әдістемесі; Математиканы оқыту әдістері; математика курсында тепе-теңдікті және теңсіздікті оқыту әдістемесі және т. б..д.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Көп айнымалы функциясының математикалық талдауы 2
  Несиелер: 5

  Нақты айнымалы функциялар, шектер, нүктедегі функцияның үздіксіздігі; бір және көп айнымалы функциялардың туынды және дифференциалы, жаратылыстану ғылымдарының, математика және информатиканың жалпы ғылыми базалық білімін көрсету, қолданбалы математика және информатикамен байланысты негізгі фактілерді, концепцияларды, теориялар принциптерін түсіну.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Физика

  Білуге тиіс: механикалық зерттеулердің негізгі түсініктері мен әдістерін, механика заңдары мен формулаларын; Меңгеруі керек: есептерді шешу, физикалық моделдеу және эксперимент кезінде зерттелген заңдарды қолдану, мектеп және ЖОО курстары аясында физикалық құбылыстарды түсіндіру.; Меңгеру: тәжірибелік және Эксперименталды, зерттеу есептерін шешуде, экспериментті жоспарлауда, физикалық құбылыстарды талдауда зерделенген заңдылықтарды қолдану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Математикалық физиканың теңдеуі
  Несиелер: 5

  Математикалық физиканың классикалық теңдеулеріне арналған негізгі мәселелерді зерттеу және шешу әдістері; ең қарапайым табиғи-физикалық құбылыстардың математикалық модельдерін құрастыру және алынған математикалық есептерді шешу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Ықтималдықтар теориясы және комбинаторика
  Несиелер: 4

  Білуі керек: математикалық статистика және ықтималдықтар теориясының негізгі ұғымдарын, өзінің табиғаты бойынша әртүрлі математикалық есептерді сипаттау және модельдеу үшін қолданылатын математикалық статистика және ықтималдықтар теориясының негізгі ұғымдарын. Практикалық қызметте статистикалық әдістер мен ықтималдықты қолдану. Экономикалық жүйелер мен объектілердің математикалық модельдерін құру кезінде кешенді түсінік алу лояның ықтималдық және статистикалық әдістерінің сипаты.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Математикадан есептерді шығарудың әдістемелік негіздері
  Несиелер: 4

  Математикалық есептерді шешудің негізгі әдістері, Негізгі формулалар мен олардың дәлелдері; математиканың негізгі ұғымдары мен терминдері, Математиканы оқыту мәселелерін шешуде алған теориялық білімдер; кәсіби дағдыларды жетілдіруді ғылыми іздеуге ұмтылысты дамыту;стандартты және стандартты емес математикалық есептерді шешу техникасында практикалық дағдыларды меңгеру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Механика

  Механиканың негізгі түсініктері мен заңдары және осы заңдардан туындайтын тепе-теңдікті зерттеу әдістері; материалдық нүктенің, қатты дененің және механикалық жүйенің (осы бағдарлама аясында) қозғалысы, осы курста қамтылған механиканың әдістерін түсіну.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Математикадағы компьютерлік есептеулер

  Негізгі деректер модельдері; деректерді сипаттау және манипуляциялаудың тілдік құралдары; әртүрлі мақсаттағы деректер қорын жобалау кезеңдері; деректерді ұйымдастыру және өңдеу әдістерін қолдану; деректер қорын құру әдістерімен жұмыс істеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Сандық әдістер
  Несиелер: 5

  Есептеу кезіндегі қателіктер теориясының негізгі ұғымдары; аппроксимация және интерполяция есептерін қою және есептерді шешу кезінде оларды пайдаланудың негізгі әдістерін меңгеру; сандық дифференциалдау және интегралдаудың негізгі түсініктері мен әдістері және оларды тәжірибеде қолдана білу; Білу: - нақты математикалық есептерді шешудің сандық әдістері; - сызықты теңдеулер жүйесін шешу; - сандық талдау міндеттерін шешу; - әлеуметтік зерттеулер деректерін өңдеу кезінде аппроксимация және функциялардың интерполяциясы теориясын қолдану. Меңгеруі: - сызықты алгебра есептерін сандық шешудің негізгі түсініктері мен әдістері; - математикалық модельдеу әдістерімен;

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Математикалық физика әдістері
  Несиелер: 5

  Білім беру саласындағы кәсіптік қызметтің құндылық негіздері; білім беру үдерістерінің мәні мен құрылымы; көпұлтты және көпұлтты қоғамдағы педагогикалық процесті жүзеге асыру ерекшеліктері; баланы оқыту және тәрбиелеу теориясы мен технологиясы; педагогикалық процестің әртүрлі пәндерімен оқытушының өзара әрекеттесу жолдары;

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Математиканың есептеу әдістері
  Несиелер: 5

  Кәсіби деңгейде ғылыми нәтижелерді ұсыну әдістерінің негіздері және физикалық мәселелерді шешу үшін компьютерлік үлгілеу және визуализация әдістері; физикалық проблемаларды шешу үшін ақпараттық технологияларды қолданады, ақпараттық желілерде кәсіби ақпаратты табады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Математиканы оқытуда ақпараттық технологияларды қолдану

  Негізгі деректер модельдері; деректерді сипаттау және манипуляциялаудың тілдік құралдары; әртүрлі мақсаттағы деректер қорын жобалау кезеңдері, деректерді ұйымдастыру және өңдеу әдістерін қолдану; деректер қорын құру әдістерімен жұмыс істеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Ықтималдықтар теориясы және математикалық статистика
  Несиелер: 4

  Ықтималдықтар теориясы мен математикалық статистиканың негізгі түсініктері, табиғатта математикалық мәселелерді сипаттау және имитациялау үшін қолданылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Кешенді талдау
  Несиелер: 5

  Күрделі нөмірлер бойынша операциялар; экспоненттері; Коши формуласы; Коши аралық функция.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Математика есептерін шешу негіздері
  Несиелер: 4

  Математиканы оқыту мәселелерін шешуде алған теориялық білімді дамыту; кәсіби дағдыларды жетілдіруді ғылыми іздеуге ұмтылысты дамыту;стандартты және стандартты емес математикалық есептерді шешу техникасында практикалық дағдыларды меңгеру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Код ON1

  Физика-математикалық бағыттағы математикалық есептерді шешу және терең теориялық білімді меңгеру

 • Код ON2

  Жаңа техника мен технологияны, рационализаторлық ұсыныстар мен өнертабыстарды енгізу.

 • Код ON3

  Педагогикалық мақсат қою саласындағы білімді, тұтас педагогикалық үдерісті жобалау және жүзеге асыру дағдысы мен іскерлігін, позитивті ойлауға қабілетті, ұлттық құндылықтар жүйесіне қосылған, этикалық құндылықтарға бейімді, гуманизм мен оптимизмге бейім болуы тиіс.

 • Код ON4

  Методология, Педагогика және психология саласындағы білімді, ақпаратты басқара білу, психологиялық-педагогикалық диагностика, талдау және синтездеу негізінде кешенді мониторингті жүзеге асыру, педагогикалық рефлексияға қабілетті болу, зерттеу мәдениетін үнемі жетілдіруге ұмтылу.

 • Код ON5

  Коммуникацияның стратегиясын, конструктивті диалогтың дағдылары мен іскерлігін, көпмәдениетті, көпэтносты және көпмәдени қоғамдағы қарым-қатынасты білу, толерантты және педагогикалық ынтымақтастыққа қабілетті болу

 • Код ON6

  Шешу тәсілдерінің көптүрлілігін болжайтын практикалық міндеттерді шешу және оларды таңдау

 • Код ON7

  Мектептегі математика курсының міндеттерін шешу, тәжірибеде қолдану және түсіну дағдылары қалыптасады

 • Код ON8

  Мәтінді, күрделі олимпиадалық есептерді құрастыруда кәсіби дағдылар қалыптасады, оларды шешуде теориялық білімді қолдануға қабілетті.

 • Код ON9

  Нақты жағдайда психологиялық, педагогикалық және әдістемелік білім мен қолданбалы іскерлікті іске асыру.

 • Код ON10

  Материалдық және еңбек шығындарының прогрессивті жоспарлы педагогикалық нормативтерін әзірлеу. Педагогикалық және әкімшілік қызметпен байланысты мақсаттарды, міндеттерді анықтау және қою

 • Код ON11

  Әртүрлі типтегі есептер бойынша ақпаратты өңдеуді механикаландыру және автоматтандыру жобаларын құру. Ақпараттық технологиялар жүйесін қолдану арқылы есептерді құру. Техникалық құралдарды таңдау, ақпаратты жинау, беру және өңдеу.

6B01501 Математика
Бакалавриат

Ы. Алтынсарин атындағы Арқалық педагогикалық институты

БББТ: B009 Математика мұғалімдерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01501 Математика
Бакалавриат

Ө.Сұлтанғазин атындағы педагогикалық институты (А.Байтұрсынов атындағы Қостанай өңірлік университеті)

БББТ: B009 Математика мұғалімдерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01501 Математика
Бакалавриат

Халықаралық гуманитарлық-техникалық университеті

БББТ: B009 Математика мұғалімдерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01501 Математика
Бакалавриат

Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университеті

БББТ: B009 Математика мұғалімдерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01501 Математика
Бакалавриат

Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті

БББТ: B009 Математика мұғалімдерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B01501 Математика мұғалімін даярлау
Бакалавриат

Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық университеті

БББТ: B009 Математика мұғалімдерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01501 Математика
Бакалавриат

Астана халықаралық университеті

БББТ: B009 Математика мұғалімдерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B01501 Математика
Бакалавриат

Инновациялық Еуразия университеті

БББТ: B009 Математика мұғалімдерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01501 Математика
Бакалавриат

Торайгыров университеті

БББТ: B009 Математика мұғалімдерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01501 Математика пәнінің мұғалімі
Бакалавриат

Х.Досмұхамедов атындағы Атырау университеті

БББТ: B009 Математика мұғалімдерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B01501 Математика
Бакалавриат

Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті

БББТ: B009 Математика мұғалімдерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01501 Математика
Бакалавриат

Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті

БББТ: B009 Математика мұғалімдерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B01501 Математика пәні мұғалімрін дайындау
Бакалавриат

Тараз мемлекеттік педагогикалық университеті

БББТ: B009 Математика мұғалімдерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01501 Математика
Бакалавриат

Шымкент университеті

БББТ: B009 Математика мұғалімдерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
6B01501 Математика мұғалімдерін даярлау
Бакалавриат

"Сырдария" университеті

БББТ: B009 Математика мұғалімдерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
6B01501 Математика
Бакалавриат

Ілияс Жансүгіров атындағы Жетісу университеті

БББТ: B009 Математика мұғалімдерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B01501 Математика
Бакалавриат

Сулейман Демирел атындағы университет

БББТ: B009 Математика мұғалімдерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Ағылшын тілі
6B01501 Математика
Бакалавриат

Семей қаласының Шәкәрім атындағы университеті

БББТ: B009 Математика мұғалімдерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01501 Математика
Бакалавриат

Ш.Есенов атындағы Каспий мемлекеттік технологиялар және инжиниринг университеті (Yessenov University)

БББТ: B009 Математика мұғалімдерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01501 Математика-информатика
Бакалавриат

Қазақстан-Американдық еркін университеті

БББТ: B009 Математика мұғалімдерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01501 Математика пәні мұғалімрін дайындау
Бакалавриат

М.Х.Дулати атындағы Тараз өңірлік университеті

БББТ: B009 Математика мұғалімдерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
Top