Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M01101 Педагогика және психология в Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университеті

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты Психологиялық-педагогикалық білім беру саласында терең, фундаменталды және кәсіби дайындықты талап ететін қызметке дайындау, білім беру жүйесі, білім беру ортасы мен білім сапасын бағалау тәсілдері туралы қазіргі заманғы гуманистік түсініктерді қалыптастыру, сондай - ақ магистранттардың бойында кәсіби қызметте заманауи психологиялық - педагогикалық және ғылыми-зерттеу әдістері мен әдістемелерін қолдану дағдыларын дамыту.
 • Академиялық дәреже Магистратура
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша
 • Оқу мерзімі 2 года
 • Кредиттер көлемі 120
 • Білім беру бағдарламаларының тобы M001 Педагогика және психология
 • Білім беру саласы 7M01 Педагогикалық ғылымдар
 • Кәсіби-бағдарлы оқыту технологиясы
  Несиелер: 3

  Мақсаты: ЖОО-да оқыту технологиялары туралы жүйелі білімді меңгеру арқылы педагогикалық қызмет саласында кәсіби құзыреттілікті дамыту үшін жағдай жасау. Міндеттері: Білім беру жүйесіндегі педагогикалық технологиялардың даму тарихымен танысу; педагогикалық процесс және педагогикалық технологиялар туралы жүйелі білімді қалыптастыру; ЖОО-да педагогикалық үдерісті жобалаудың кәсіби біліктерін қалыптастыру; педагогикалық қызметке оң уәждемені қалыптастыру; студенттердің педагогикалық құбылыстар мен үдерістерді жүйелі талдауға қабілеттілігін дамыту.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жоғары мектептегі инновациялық технологиялар
  Несиелер: 3

  Оқыту мақсаты - болашақ мамандардың біртұтас, қазіргі мектептегі иннновациялық үрдістер туралы түсінігін қалыптастыру, тұлғалық-бағдарлы тәсіл негізінде білім беру процесінің технологиясы. ақпараттармен жұмыс істеу әдістеріне, жаңа білім құру әдістеріне, ал ең маңыздысы — дамушы әлем туралы қажетті білім деңгейін қолдау әдістеріне үйрету. Міндеттері: қазіргі инновациялық-педагогикалық техно��огиялардың негізгі теориялары мен ғылыми бағыттарын зерттеу; дүниетанымды дамыту, танымдық белсенділікті жандандыру; теориялық багажды практикада қолдана білуді қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Педагогикалық аксиологияның теориялық-әдіснамалық негіздері
  Несиелер: 3

  Мақсаты: зерттеудің аксиологиялық-әдіснамалық негіздерін құрайтын ережелер жиынтығын қарастыру. Міндеттері: аксиологиялық тәсілдің теориялық-әдістемелікмүмкіндіктерін ашу. Педагогикалық зерттеудің әдіснамалық негізі ретінде аксиологиялық тәсілді ұсыну. Педагогикалық аксиологияның қалыптасу және даму генезисі. Педагогикалық аксиологияның логикалық-құрылымдық принциптері

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Қазіргі заманғы психологиядағы психотехниканың теориялық және практикалық негіздері
  Несиелер: 3

  Мақсаты: магистранттарда заманауи психологиядағы заманауи бағыттар мен технологиялар, психотехникалар туралы теориялық білім негіздерін қалыптастыру, практикалық психологияның базалық, фундаменталды жағдайлары саласында практикалық психологтың кәсіби құзыреттілігін қалыптастыру, кәсіби және тұлғалық өсуге құндылық��ы ұстанымдарды қалыптастыру және дамыту. Міндеттері: магистранттарда психотерапияның негізгі бағыттары мен технологияларының даму тарихы туралы білімді қалыптастыру; психотерапия технологиясын ұйымдастыру мәселесі бойыншабілімдіқалыптастыру; магистранттардың практикалық қызметте алған білімдерін пайдалану дағдылары мен біліктерін дамыту.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Қолданбалы психологияның теориялық аспектілері
  Несиелер: 3

  Мақсаты: психологиялық қызмет көрсету процесінде адамның өзін-өзі реттеуі мен тиімділігін оңтайландыруға, өзін-өзі реттеуге, өз артықшылықтары мен кемшіліктерін тануға ықпал ететін идеологиямен ынталандырылатын психологияның негізгі бағыттарын ашу. Міндеттері: жеке тұлғаның типтерін және сенсорлы-перцевтивті процестерді зерттеудің диагностикалық технологияларын білу; технологияларды апробациядан кейін талдау және өзін-өзі талдау жүргізе білу; өмірдегі түрлі қиындықтарды жеңу үшін қызмет жүйесін жобалай білу; стрессті, Фрустрацияны, үрейлікті жеңу процесінде қазіргі заманғы технологияларды қолдана білу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ұлттық білім беру психологиясы
  Несиелер: 3

  Мақсаты: ұлттық білім беру психологиясы туралы білімді қалыптастыру. Міндеттері: Білім беру ұлттық психологиясының түсінігін, ұлттық психологиялық қарым-қатынас ерекшеліктерін меңгеру; білім берудің ұлттық психологиясын талдау дағдылары мен дағдыларын қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Қашықтықтан оқыту жүйесінде болашақ мамандарды іс-әрекетке дайындаудың теориясы және технологиясы
  Несиелер: 3

  Пәнді оқытудың мақсаты-қашықтықтан оқыту технологиялары теориясы мен әдістемесінің білімін меңгеру.Қашықтықтан оқыту жүйесіндегі қызметке мамандарды даярлаудың теориясы мен технологиясы; қашықтықтан білім берудің ғылыми-әдістемелік тәсілдері мен тұжырымдамалары, қашықтықтан оқытуды ұйымдастырудың әдістемесі мен ерекшеліктері игеріледі. ЖОО оқытушыларын қашықтықтан оқыту жағдайында педагогикалық мәселе ретінде жұмысқа дайындау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Қазіргі коррекциялық педагогиканың және арнайы психологияның көкейкесті мәселелері
  Несиелер: 3

  Мақсаты: болашақ мамандардың қазіргі түзету педагогикасы мен арнайы психологияның өзекті мәселелерін шешуге қажетті кәсіби және жалпы құзыреттіліктерін дамыту. Міндеттері: кәсіптік қызмет туралы түсініктерді кеңейту; Түзету педагогикасының әртүрлі пәндік салаларының білім беру мүмкіндіктерін ашу; денсаулық мүмкіндіктері шектеулі балалардың дамуының әлеуетті мүмкіндіктерін ашу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Педагогикалық психология
  Несиелер: 3

  Мақсаты: магистранттардың педагогикалық психология саласындағы кәсіби қызметінің теориялық-әдіснамалық негіздері мен технологияларын меңгеру Міндеттері: Білім беру жүйесінде оқыту және тәрбиелеу психологиясының білім беру ережелерін тереңдете білу; педагогикалық психология әдістерін меңгеру деңгейін кеңейту; қазіргі педагогикалық психологиядағы мәселелердің мазмұнын және ола��ды шешудің мүмкін жолдарын ашу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 3

  Басқару құбылыстарының ерекшеліктері мен негізгі психологиялық үлгілерін зерттеу, менеджмент және менеджмент туралы магистранттардың білімін нақтылау, басқарушылық қызметтің дағдыларын талдау. Курсты оқыған кезде магистранттар білуі керек: басқару психологиясының даму заңдылықтары. Басқарудың тиімділігі туралы кеңес бере аласың. Психологиялық диагностика және жағдайды жобалау.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Психология мен білім берудегі мәдени-тарихи және іс-әрекеттік тұғырлар
  Несиелер: 3

  Пәннің мақсаты-қазіргі психология мен білім берудегі мәдени-тарихи теорияның негізгі мазмұны мен қолдану және іс-әрекет тәсілдерін әдіснамалық ұстанымдар туралы білімдермен қамтамасыз ету. Міндеттері: мәдени-тарихи теорияның бастаулары, оның негізгі мазмұны мен әдіснамалық мүмкіндіктері туралы білім беру; отандық психологиядағы іс-әрекет тәсілінің пайда болу тарихы туралы түсініктерді қалыптастыру, қазіргі заманғы зерттеулермен, мәдени-тарихи және іс-әрекет тәсілдерімен және оларды қазіргі отандық білім беруде қолданумен таныстыру.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жоғары мектептегі білім беру технологиясы
  Несиелер: 3

  Мақсаты: ЖОО-дағы білім беру үрдісі, жоғары мектептің білім беру технологиялары, ЖОО-дағы білім беру қызметінің әдістемесінің ерекшелігі туралы тұтас түсінік қалыптастыру. Міндеттері: "Білім беру технологиялары" ұғымының мәнін анықтау; білім беру технологиялары ретінде оқытуды ұйымдастыру формаларымен және оқыту әдістерімен танысу; Жоғары білім беруде белгілі бір технологияны қолдану мүмкіндіктерін бағалау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жоғары мектеп педагогикасы
  Несиелер: 3

  Қазақстандағы және шетелдегі жоғары білім беру педагогикасын дамытудағы негізгі жетістіктерді, проблемаларды және тенденцияларды біледі; білім беру жүйесінің жұмыс істеуі үшін құқықтық және нормативтік база; - білім беру үрдісінде биологияны дамытудағы негіздерді, қазіргі заманғы жетістіктерді, проблемаларды және үрдістерді білу - жоғары білім берудегі ғылыми, әдістемелік және тәрбие жұмысының негізіне ие.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Педагогикалық іс-әрекеттегі тұлғалық-бағдарлы тұғыр
  Несиелер: 3

  Пәнді меңгерудің мақсаты - балалардың білім берудегі тұлғалық-бағдарлы көзқарас туралы жүйелендірілген білімді қалыптастыру. Міндеттері: Білім беру стандарттарының талаптарына сәйкес білім беру саласында оқыту мен тәрбиелеуді жүзеге асыру; ерекше білім беру қажеттіліктерін ескере отырып білім беру қызметін қамтамасыз ету; қоғамдық және білім беру ұйымдарымен, балалар ұжымдарымен, білім алушылардың ата-аналарымен (заңды өкілдерімен) өзара іс-қимылды ұйымдастыру, кәсіптік қызмет міндеттерін шешу үшін өзін-өзі басқаруға және мектеп ұжымын басқаруға қатысу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Білім беру психологиясы
  Несиелер: 3

  Курстың мақсаты: білім берудің теориясы мен психологиясы мәселелері бойынша магистранттарда білімді қалыптастыру. Міндеттері: тәрбие мен оқытудың ғылыми негіздерін, оқу-тәрбие үдерісін құрудың психологиялық-педагогикалық ерекшеліктерін меңгеру; практикалық жұмыс дағдыларын, магистранттардың өз бетімен білім алуы мен жетілдіруін меңгеру; жеке педагогикалық көзқарастардың қалыптасуы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғылым тарихы мен философиясы
  Несиелер: 3

  Ғылыми-ағартушылық қызмет саласындағы идеологиялық және методологиялық құзыреттерді қалыптастыру. Курсты оқыған кезде магистранттар тарих және философия ғылымы бойынша білімді пайдалана отырып тұтас жүйелік ғылыми көзқарасқа негізделген жан-жақты зерттеулерді құрастыруы және жүргізуі керек.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Шет тілі
  Несиелер: 5

  Мақсаты: магистранттардың халықаралық кәсіби ортаға ықпалдасуға және шет тілін мәдениетаралық қарым - қатынас құралы ретінде және ғылым мен техниканың бейіндеуші және аралас салаларында шетелдік тәжірибені үйрену құралы ретінде қолдануға мүмкіндік беретін кәсіби-бағытталған шет тілді коммуникативтік құзыреттілігін дамыту. Міндеттері: оқу автономиясының деңгейін, өздігінен білім алу қабілетін арттыру; жаңа білімді меңгеруге жеке және шығармашылық көзқарасты қалыптастыру үшін қажетті қабілеттер мен сапаларды дамыту, когнитивтік және зерттеу іскерліктерін дамыту; ақпараттық мәдениетті дамыту; ойлау, қарым-қатынас және сөйлеу мәдениетін дамыту, басқа елдер мен халықтардың рухани қ��������ндылықтарына құрметпен қарауды қалыптастыру

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • ЖОО-да психологияны оқыту әдістемесі
  Несиелер: 5

  Мақсаты: магистранттардың жоғары мектепте Психологияны оқыту әдістемесінің теориялық негіздерін тереңдете оқыту. Міндеттері: магистранттарда ЖОО-да психологияны оқытудың міндеттері мен әдістерін тұтас және жүйелі түсінуді қалыптастыру; оқытудың мақсаттары мен міндеттеріне сәйкес оқыту мазмұнын, оның формалары мен әдістерін құруды қарастыру; студенттерді оқыту проце��інің заңдылықтарын зерделеу; психологияны оқытудың белсенді әдістері жүйесін меңгеру; магистранттарда аудиториямен қарым-қатынас жағдайын жүйе ретінде түсінуді қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Магистранттың ғылыми-ізденушілік іс-әрекеті
  Несиелер: 5

  Мақсаты: магистранттардың ғылыми-зерттеу қызметіне дайындығын арттыру. Міндеттері: магистранттардың ғылыми-зерттеу қызметі туралы түсінігін қалыптастыру; магистранттардың ғылыми-зерттеу қызметіне әдістемелік дайындығын арттыру; магистранттардың ғылыми-зерттеу қызметіне дайындаудың теориялық-әдістемелік аспектілері. Мазмұны: магистранттарды ғылыми-зерттеу қызметіне дайындаудың әдістемел��к тәсілдері мен мәселелері. Ғылыми-зерттеу қызметінің теориялық-әдіснамалық негіздерін қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Эксперименталдық мәліметтерді өңдеу
  Несиелер: 5

  Мақсаты: психологтың эксперименталды қызметінің теориялық және практикалық аспектілері туралы студенттердің дұрыс түсінігін қалыптастыру. Міндеттері: студенттерді психологиядағы ғылыми әдістердің нормативтерімен таныстыру; эксперименталды зерттеулердің әртүрлі түрлерін талдау. Қоршаған ортамен және өзімен белсенді өзара іс-қимыл құрылымында адамның психикалық даралығын зерттеуге бағытталған зерттеулердің әртүрлі түрлерін жоспарлау, жүргізу және интерпретациялау ерекшелігі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Жоғарғы оқу орнынан кейінгі психологияны оқыту әдістемесінің ерекшеліктері
  Несиелер: 5

  Мақсаты: жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру психологиясын оқытудың ерекшеліктері мен түсініктері бар магистранттарды меңгеру. Міндеттері: магистранттардың жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру психологиясын оқыту әдістемесімен қарулануы, тұлғаның психологиялық бағыттылығын қалыптастыру. Мазмұны: жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұғымы. ҚР мен шетелде дипломнан кейінгі білім беру. Докторлық бағдарламалар. Магистратурада және докторантурада психологияны оқыту әдістемесінің ерекшеліктері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Педагогикалық зерттеулердің әдіснамасы мен әдістері
  Несиелер: 5

  Мақсаты: магистранттарды психологиялық зерттеудің әдістемесі мен әдістерін үйрету. Міндеттері: ғылыми-зерттеу психологиялық жұмысты ұйымдастырудың әдіснамалық негіздері; адамның жеке психологиялық ерекшеліктерін танудың әртүрлі әдістерін әзірлеу және пайдалану; ғылыми теорияларды құру және практикалық ұсыныстарды әзірлеу үшін қолданылатын нақты мәліметтерді алуға болатын тәсілдер мен құралдар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Креативтілік педагогикасы
  Несиелер: 3

  Мақсаты: дәстүрлі пәнді (сынып, курс, бағдарлама, мектеп) "креативті немесе шығармашылық бағдармен"түрлендіру процесін үйрену. Креативті педагогиканың міндеттері - қойылған міндеттерді шешуде шығармашылық тәсіл қолданылатын оқыту процесін қалыптастыру. Креативті педагогикада міндетті шешу жолдарын өз бетінше іздеуге тірек жасалады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Әлеуметтік құбылыстардың ғылыми негіздері
  Несиелер: 3

  Мақсаты: студенттерді әлеуметтік зерттеулермен, әлеуметтік құбылыстар мен процестер туралы ақпаратты талдау және интерпретациялау әдістерін меңгерумен, әлеуметтік жүйелер мен процестерді жобалаумен таныстыру. Міндеттері: ғылымда сипатталған, әзірленген, өнеркәсіптік үлгілендірілген міндеттерді ғана шешуге мүмкіндік беретін әлеуметтік құбылыстардың ғылыми негіздері туралы теориялық білімді қалыптастыру, сонымен қатар жаңа міндеттерді шешудің тиімді тәсілдерін табу, жаңа жағдайлар туындаған кезде жіберілген қателерді азайту

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Тұлғаны әлеуметтендірудің ғылыми-әдіснамалық негіздері
  Несиелер: 3

  Мақсаты: тұлғаның әлеуметтенуін талдаудың теориялық – әдіснамалық тәсілдерін, зерттеудің негізгі санаттарын анықтау. Міндеттері: тұлғаны әлеуметтендіруге жүйелік және іс – әрекет тәсілдерін қолдану, оның құрылымы мен мазмұнын жүйе мен процесс ретінде анықтау; тұлғаны әлеуметтендірудің идеалды әлеуметтану моделінің құрылымдық –функционалдық және феноменологиялық парадигмалары негізінде білімді қалыптастыру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Ғылыми-психологиялық зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау
  Несиелер: 5

  Мақсаты: магистранттарды ғылыми-психологиялық зерттеулермен оқыту, оқытуды жоспарлау және ұйымдастыру, ғылыми-зерттеу жұмыстарын, оқытудың психологиялық әдістемесі бойынша талаптарды дайындау, деректерді статистикалық өңдеудің психологиялық әдістерін білу, ғылыми-танымдық, ғылыми-кәсіби және іс-әрекет жұмыстарын жоспарлау туралы практикалық қолдану арқылы зерттеу әдістері, ғылыми-зерттеу жұмысының қалыптасуы мен дамуы туралы ақпарат беру. Міндеттері: ғылыми-зерттеу жұмысын ұйымдастыру және жоспарлау; ғылыми-психологиялық зерттеуді ұйымдастыру және жоспарлау талаптары, кезеңдері, принциптері

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Ғылымның әдіснамасы
  Несиелер: 5

  Мақсаты: қазіргі психологиялық ғылымдағы дағдарысты талдау, психологиядағы негізгі парадигмалар мен тәсілдерді салыстыру. Міндеттері: қазіргі заманғы психологиялық ғылымның өзекті мәселелерін талдау,Қазіргі психологиялық ғылымдағы дағдарысты талдау,психологиядағы негізгі парадигмалар мен тәсілдерді салыстыру, психологиялық ғылымның коммуникативтік әдіснамасы,коммуникативтік әдіснаманың негізгі ережелері жән�� психологиялық білімнің интеграциясы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Ғылыми зерттеулердегі тұлға психодиагностикасы
  Несиелер: 5

  Мақсаты: магистранттарда ғылыми зерттеулердегі жеке тұлғаны психодиагностикалық зерттеудің негізгі теориялары мен әдістері туралы тұтас түсінік қалыптастыру. Міндеттері: магистранттарды диагностикалық әдістемелерді құрастыруда және әзірлеуде; тұлғаның психодиагностикалық зерттеуін жүргізу дағдылары мен іскерліктерін қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Психолог-ізденушінің зерттеушілік мәдениеті
  Несиелер: 5

  Мақсаты: психолог-зерттеушінің зерттеу мәдениетінде білім жүйесін қалыптастыру. Міндеттері: қазіргі заманғы психолог-зерттеушінің ғылыми-теориялық негіздері, психологиялық-педагогикалық көзқарас тұрғысынан феноменнің сипаттамасы, психолог-зерттеуші мәдениетінің құрылымдық моделін қалыптастыру. Мазмұны: психолог-зерттеушінің зерттеу мәдениеті түсінігі. Психологиялық-педагогикалық аспектілердегі осы феноменнің сипаттамасы. Зерттеу мәдениетінің функциялары. Зерттеу мәдениетінің құрылымдық моделі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Жоғары мектептегі психологияны оқыту технологиясы
  Несиелер: 5

  Мақсаты: жоғары мектепте психологияны оқыту технологиясын үйрету. Міндеттері: түсіндіру жіктелуі жоғары мектепте психологияны оқыту технологиясы. Жоғары мектепте психологияны оқытуға қойылатын талаптар; студенттердің психологиялық ерекшеліктері; жоғары оқу орнының білім беру кеңістігі туралы педагогикалық болмыстың ерекше сапасы, педагогикалық қарым-қатынастың психологиялық механизмдері, теориялық тәсілдермен танысу арқылы студенттер мен оқытушылардың психологиялық ерекшеліктерінің табиғаты туралы түсініктерді қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Нормативтік құжаттарда магистрлік жұмысты даярлау әдістемесі
  Несиелер: 5

  Мақсаты: магистрлік жұмысты дайындау әдістемесі. Магистрлік жұмысты дайындауға қойылатын талаптар. Магистрлік жұмысты дайындауда нормативтік құжаттарды есепке алу. Міндеттері: проблеманы дұрыс тұжырымдау, оның әзірлену жағдайын анықтау, өңделмеген (немесе жеткіліксі��� әзірленген) аспектілерді бөліп көрсету;−проблеманы шешудің қажетті және жеткілікті шарттары мен әдістерін анықтау қабілетін көрсету;−тиісті білім саласындағы әдеби дереккөздердің мәліметтерін зерттеу, қорыту және салыстырмалы талдау жасай білу қабілетін көрсету;−диссертациялық зерттеу мақсатына жету үшін пайдаланылатын ғылыми таным әдістерінің жиынтығы�� пайдалана отырып, ғылыми зерттеулерді өз бетінше жүргізу қабілетін көрсету.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Ғылыми - зерттеу іс-әрекетіндегі логика
  Несиелер: 5

  Мақсаты: ғылыми-зерттеу қызметінің логикасын зерделеуді қамтамасыз ету. Міндеттері: ғылыми зерттеу жүргізудің әдіснамалық негіздері мен логикасын меңгеру; ғылыми-зерттеу қызметінің логикалық реттілігін білу; зерттеу міндеттерін шешу логикасы мен дағдыларын қалыптастыру;психологиялық - педагогикалық тәжірибені жинақтау, білім беру практикасын зерттеу үшін заманауи әдістерді таңдай білу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Жоғарғы оқу орнынан кейінгі педагогиканы оқыту әдістемесінің ерекшеліктері
  Несиелер: 5

  Мақсаты: жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру педагогикасын табысты оқыту үшін қажетті білім, білік, дағды, тәжірибе мен әдістемені қалыптастыру. Міндеттері: Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру педагогикасын оқытуда қолданылатын формалары, әдістері мен дидактикалық құралдары туралы білімді қалыптастыру;жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру педагогикасын оқытуда білім беру мазмұнын жобалау және оқу процесін ұйымдастыру біліктерін қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • ЖОО-да педагогикалық пәндерді оқыту теориясы және технологиясы
  Несиелер: 5

  Мақсаты: ЖОО-да педагогикалық пәндерді табысты оқыту үшін қажетті білім, білік, дағды, шығармашылық қызмет тәжірибесі мен құндылықтық қарым-қатынасты қалыптастыру. Міндеттері: ЖОО-да педагогикалық пәндерді оқытуда қолданылатын формалары, әдістері мен дидактикалық құралдары туралы білімді қалыптастыру; ЖОО-да педагогикалық пәндерді оқытуда білім беру мазмұнын жобалау және оқу үдерісін ұйымдастыру біліктерін қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Жоғары мектепте педагогиканы оқыту әдістемесі
  Несиелер: 5

  Мақсаты: студенттерге педагогикалық теория мен педагогикалық шеберліктің теориялық негіздері, жоғары мектепте оқыту үшін оқу-тәрбие процесін басқару туралы білім беру, педагогиканың негізгі санаттары, адам және педагогтың практикалық қызметі туралы ғылым жүйесіндегі жоғары мектеп педагогикасының орны, рөлі мен маңызы туралы түсінік беру. Міндеттері: ЖОО-да білім беру-тәрбие үрдісінің логикасы туралы түсінік беру; студент жастарды тәрбиелеу мен білім берудің ғылыми негіздерін, мақсатын, мазмұнын анықтау педагогтардың әдістемелік мәдениетін қалыптастыруға ықпал ету

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Білім беру кеңістігіндегі психологиялық-педагогикалық қарым-қатынас ерекшеліктері
  Несиелер: 3

  Мақсаты: қарым-қатынастың психологиялық-педагогикалық ерекшеліктерін білім беру саласын қалыптастыру. Міндеттері: Білім беру кеңістігімен таныстыру; қарым-қатынастың білім беру, психологиялық және педагогикалық ерекшеліктерін дамыту; оқытушының құндылық-мағыналық ерекшеліктерін дамыту. Курстың / пәннің мазмұны: білім беру кеңістігінің түсінігі және ондағы психологиялық-педагогикалық қарым-қатынас.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Дифференциальді психология
  Несиелер: 5

  Мақсаты: дифференциалдық психология туралы білімнің жеке саласы ретінде түсінік беру және психолог - мамандардың зерттеу және тәжірибелік жұмысы үшін оның маңызын көрсету. Курста дифференциалдық психологияның негізгі ұғымдары мен категориялары ашылады, жалпыпсихологиялық пәндер қатарында дифференциалдық психологияның орны көрсетіледі.Міндеттері: Жеке айырмашылықтардың көздері туралы түсініктерді қалыптастыру; зерттеудің дифференциалдық-психологиялық тәсілдерінің негізгі мазмұнын құрайтын әдістермен таныстыру; даралық құрылымындағы мінез-құлқы, қабілеті, темпераменті туралы түсініктерді қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Кәсіби акмеология
  Несиелер: 5

  Мақсаты: магистранттарда кәсібилікті дамытудың акмеологиялық тетіктері бойынша білімді қалыптастыру. Міндеттері: психолог тұлғасының әлеуметтік маңызы бар қасиеттері мен сапасын дамыту; білім беру саласында психолог-мамандардың даярлау сапасын жақсарту, тиімділігін арттыру; акмеология саласындағы психологияның теориялық-әдістемелік мәселелері бағыты бойынша тереңдетілген әдістемелік дайындыққа көмек көрсету және кәсіби қызмет психологиясын білумен қамтамасыз ету. Мазмұны: адамның кәсіби дамуындағы кәсіби акмеологияның рөлі; кәсіби акмеология пәні; кәсіби акмеология әдістерінің негізгі мазмұны; акмеге жету факторлары»; адам кәсіпқойлығының ерекшеліктері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Ересектер психологиясы
  Несиелер: 5

  Мақсаты: өскелең адамдардың психикалық ерекшеліктері туралы түсініктерді қалыптастыру. Міндеттері: ересектердің психикалық даму заңдылықтары туралы түсініктерді қалыптастыру; ересек адамдардың психикалық даму кезеңдері туралы түсініктерді қалыптастыру; ересектердің субъективті даму кезеңдері туралы түсініктерді қалыптастыру. Мазмұны: ересек адамның психикалық даму заңдылықтарын түсіну және түсіндіру тәсілдері. Психологиядағы ересек адамның даму принципінің аспектілері және оның негізгі категориялары. Ересек адамның жеке өмірі шегінде субъективтілігінің даму сатылары, кезеңдері және кезеңдері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Болашақ маманның кәсіби құзыреттілігін қалыптастырудың дидактикалық негізі
  Несиелер: 5

  Мақсаты: педагогикалық тәжірибе барысында болашақ мамандардың кәсіби құзыреттілігін қалыптастырудың дидактикалық шарттарын ашу. Міндеттері: болашақ маманның кәсіби құзыреттілігін қалыптастырудың дидактикалық негіздерін ғылыми-әдістемелік талдау. Қазіргі білім беру парадигмасының мазмұны. Қазіргі дидактиканың негізгі принциптері, салыстырмалы өзгерістер ж��не құзыреттілік тәсіл

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Тұлға психологиясы
  Несиелер: 3

  Мақсаты: жеке тұлға психологиясының негізгі қағидалары мен категорияларымен, жеке тұлғаның дамуы мен өзіндік сана-сезімінің ұғымдарымен таныстыру. Міндеттері: тұлға психологиясының заңдылықтарымен танысу. Курстың / пәннің мазмұны: адам теориясының даму тарихы. Тұлға теориясының жіктелуі. Жеке тұлға теориялары және Адлер, Фрейд, Юнг, Хорни, Райх, Маслоу, Фромма, К. Левин, Роттер, Айзен, Олпорт тұлғасының дамуына көзқарастар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Болашақ маманның ақпараттық құзыреттілігін қалыптастыру негізі
  Несиелер: 5

  Мақсаты: болашақ маманның ақпараттық құзыреттілігін қалыптастыру негіздерін оқыту. Міндеттері: магистрлерді біліктілік сипаттамасына, кәсіби деңгейге қойылатын талаптарға сәйкес даярлау ақпараттық құзыреттілікті қалыптастыру ерекшелігін меңгеру; болашақ маманның ақпараттық құзыреттілігін өлшеу критерийлеріне, қалыптасуының мазмұнына, сапасына, деңгейіне қойылатын негі��гі талаптар туралы білімді кеңейту.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Кәсіби білім беру теориясы және әдістемесі
  Несиелер: 5

  Мақсаты: білім берудің теориясы мен мәселелері. Сыныпта, топта оқыту принциптерін қолдану; оқу бағдарламалары мен реформаларын әзірлеу, тестілеу, әлеуметтендіру процестері және олардың когнитивті қызмет етумен өзара әрекеттесуі. Міндеттері: оқытушыларды даярлау; өзіндік педагогикалық жүйелерді әзірлеу, іске асыру және талдау, сондай-ақ осы қызметті оқу орны жұмысының нақты жағдайларына қолдану; кәсіптік цикл пәндері бойынша оқу процесінің мазмұндық және іс жүргізу блоктарын педагогикалық жобалаудың кәсіби басым технологиялық білімдері мен дағдыларын алу, сондай-ақ білікті оқытушыларды дайындаумен айналысатын білім беру мекемелерінде оқу процес��н жүзеге асыру дағдыларын меңгеру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • ЖОО педагогикалық қарым-қатынас психологиясы
  Несиелер: 5

  Мақсаты: тәрбие үрдісін ұйымдастыру кезінде ынтымақтастық факторлары мен кәсіби қарым-қатынас рухын қалыптастыру; педагогикалық қарым-қатынас жүйесін бағдарлау; тәрбие мен оқытуды басқару факторы ретінде және педагогикалық және тәрбие жұмысының негізі ретінде студенттердің кәсіби қызығушылығын пайдалану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Оқыту үдерісі тиімділігінің психологиялық-педагогикалық шарттары
  Несиелер: 5

  Мақсаты: оқыту процесінің тиімділігінің психологиялық-педагогикалық шарттары туралы түсініктерді қалыптастыру. Оқыту үдерісін тиімді ұйымдастырудың психологиялық-педагогикалық жағдайларын есепке алудың психологиялық ерекшеліктері, қазіргі заманғы тұжырымдамалар.Міндеттері: ЖОО-да оқытудың тиімді формаларын қолдану технологиясын әзірлеу және негіздеу; оқытудың түрлі формаларын қолдану тиімділігінің өлшемдерін анықтау; ЖОО-да оқыту формаларын тиімді қолданудың педагогикалық шарттарын негіздеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Болашақ мамандарын психологиялық-педагогикалық тұрғыдан кәсіби қызметке дайындау
  Несиелер: 5

  Мақсаты: педагогикалық мәселелерді шешу, кәсіби мәселелердің педагогикалық аспектілерін ескеру және педагогикалық білімдерді, педагогикалық іс-әрекеттер мен педагогикалық техниканы оларды шешу үшін қолдану дағдыларын қалыптастыру.Міндеттері: өз кәсіби міндеттерін шешу кезінде тұлғалардың педагогикалық ерекшеліктерін зерделеудің педагогикалық тәсілдері мен әдістерін меңгеру; қарым-қатынастың педагогикалық техникасын, мінез-құлықты және сұхбаттасушыларға қарым-қатынас жасау және олардың мінез-құлқын түзету кезінде қажетті педагогикалық ықпал ету

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Қарым-қатынас психологиясы
  Несиелер: 3

  Мақсаты: тұлғааралық қарым-қатынастың жалпы психологиясы, коммуникацияның ең тиімді тәсілдері туралы тұлғааралық түсінік. Міндеттері: коммуникация психологиясы және технологияларды дамыту; білімді және тиімді тәсілдер мен тәсілдерді жеткізу, меңгеру; коммуникация және тез әрекет ету қабілетін қалыптастыру.Коммуникативтік құзыреттілік. Тұлғааралық қарым-қатынастың сипаттамасы мен тиімділігі. Қарым-қатынас формалары. Қарым-қатынас құндылығы

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Код ON1

  Педагогика мен психология саласында озық білімге негізделген білім мен түсініктерді көрсету.

 • Код ON2

  Теориялық білімді кәсіби деңгейде қолдану, дәлелдерді тұжырымдау, оқылатын саланың мәселелерін түсіну және шешу.

 • Код ON3

  Әлеуметтік, этикалық және ғылыми пайымдауларды ескере отырып, пікірлерді қалыптастыру үшін ақпаратты жинау мен түсіндіруді жүзеге асыру.

 • Код ON4

  Білім беруді дербес жалғастыру үшін оқыту дағдыларын меңгерту.

 • Код ON5

  Кәсіби міндеттерді шешу кезінде қарым-қатынас құру үшін қажетті дамыған коммуникациялық қабілеттерді игеру.

 • Код ON6

  Алған дағдыларды кәсіби қызметте қолдану.

 • Код ON7

  Алған білім, білік дағдылары негізінде кәсіби жағдайларды бағалап шешім қабылдайды.

 • Код ON8

  Кәсіби міндеттерді шешу кезінде Құзыретті пайымдауларының болуы.

 • Код ON9

  Өз ойлары мен білімдерін 3 тілде түсінеді және еркін баяндайды.

7M01101 Педагогика және психология (Бейінді)
Магистратура

«Bolashaq» академиясы (Болашақ)

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

Абай Мырзахметов атындағы Көкшетау университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

"Алматы" Университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

Аймақтық әлеуметтік-инновациялық университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

Қазақ инновациялық гуманитарлық - заң университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

Тараз инновациялық-гуманитарлық университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01101 Педагогика және психология (2 жыл)
Магистратура

Ө.А.Байқоңыров атындағы Жезқазған университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01101 Педагогика және психология (2 ж)
Магистратура

Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01101 Педагогика және психология (Педагогикалық өлшеулер)
Магистратура

Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

Инновациялық Еуразия университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

Шымкент университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

Торайгыров университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

«Тұран-Астана» университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

Ш. Уәлиханов атындағы Көкшетау университетi

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01101 Педагогика және психология (1.5)
Магистратура

Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

"Сырдария" университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
7M01101 Педагогика және психология (Білім берудегі менеджмент)
Магистратура

Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

Қызылорда "Болашақ" университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

Ілияс Жансүгіров атындағы Жетісу университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

Ілияс Жансүгіров атындағы Жетісу университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

Академик А. Қуатбеков атындағы Халықтар достығы университеті (Halyqtar dostyǵy)

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

Х.Досмұхамедов атындағы Атырау университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

Семей қаласының Шәкәрім атындағы университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

Мирас Университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

Қазақстан инновациялық академиясы

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01101 Педагогика және психология 2 жыл
Магистратура

Орталық-Азия Университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

Ш.Есенов атындағы Каспий мемлекеттік технологиялар және инжиниринг университеті (Yessenov University)

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01101 Педагогика және психология [Ғылыми-педагогикалық бағыт]
Магистратура

Мирас Университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

М.Х.Дулати атындағы Тараз өңірлік университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

Астана халықаралық университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
Top