Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B07202 Өсімдік шикізатынан жасалған өнімдерді өңдеу және өндіру технологиясы в А.Байтұрсынов атындағы Қостанай өңірлік университеті

 • Бейорганикалық және органикалық химия
  Несиелер: 3

  Модульдің пәні бейорганикалық және орга-никалық химияның теориялық негіздерін та-рылтуға, химиялық қосылыстар құрылысы-ның өзара байланысын және олардың қасиет-терін, ерітінділерде химиялық процестердің өтуінің жалпы заңдылықтарын және олардың тамақ өнеркәсібіндегі рөлін, тамақ өнеркәсібінде қолданбалы маңызы бар эле-менттер мен олардың қосылыст��рының фи-зика-химиялық қасиеттерін үйретеді

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Математика
  Несиелер: 5

  Пән компьютерлік технологияларды пайдалана отырып, проблемаларды модельдеуге, талдауға және шешуге көмектесетін математикалық аппаратты меңгеруге мүмкіндік береді; математикалық әдістер, студенттердің болашақ қызметінің саласынан мамандар ретінде процестер мен құбылыстарды зерттеуге және болжауға мүмкіндік береді

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Аналитикалық және физколлоидтық химия
  Несиелер: 4

  Аналитикалық химиядағы ағымдық үрдістерге, физикалық және коллоидтық химияның теориялық негіздері мен заңдылықтарына, диспергирленген жүйелердің физика-химиялық қасиеттеріне және олардағы процестерге қатысты заттардың химиялық және физика-химиялық әдістерінің теориялық және практикалық негіздерін қалыптастырады

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Физика
  Несиелер: 5

  Пән студенттердің әлемнің қазіргі заманғы физикалық бейнесі мен ғылыми көзқарастары, негізгі заңдарды, классикалық және қазіргі заманғы физиканың теориясы мен дағдыларын, сондай-ақ кəсіби қызметтің негізі ретінде физикалық зерттеулер əдістері туралы білімін қалыптастырады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Кәсіби қазақ (орыс) тілі
  Несиелер: 5

  Пән болашақ мамандардың кәсіби қызметінің шеңберінде кәсіби лексиканы меңгеруді қалыптастырады, сондайақ кәсіптік қызметті табысты жүзеге асыру үшін қажетті тіл, сөйлеу, пәндік және дискурстық құзыреттілікті жақсартуға бағытталған. Лексикалық және грамматикалық деңгейде тілдік жүйе мен стилистикалық ресурстарды меңгеру; ең аз жалпы ғылыми лексика және терминдер, мамандық бойынша сөйлеу тақырыптарының ең азы.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Қазақ тілінде іс құжатын жүргізу
  Несиелер: 3

  Пән студенттерге нормативтік құқықтық актілердің ережелерін ескере отырып, құжаттарды дұрыс ресімдеудің практикалық дағдыларын қалыптастырады. Құжаттардың түрлері, олардың деректемелері оқытылады. Студенттер іскерлік қағаздарды құрастыру үшін қажетті терминологиялық және синтаксистік минимумды меңгереді. Іс жүргізуді дамыту тарихы мен іскерлік қарым-қатынас мәдениеті, іс жүргізудің теориялық және практикалық аспектілері туралы ақпарат беріледі.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Құқық және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері
  Несиелер: 5

  Пән аясында студенттер мемлекет және құқықтың негізгі ұғымдары мен категорияларын, құқықтық қатынастарды және Қазақстан Республикасы құқығының түрлі салаларының негіздерін зерделейді. Пән сыбайлас жемқорлыққа қарсы тұру бойынша білім жүйесін және осы негізде құбылысқа қатысты азаматтық ұстанымды қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Тағамдық химия
  Несиелер: 5

  Дайын өнімнің тағамдық, энергетикалық және биологиялық құндылығын қалыптастыруда азық - түлік өнімдерінің негізгі қоректік заттардың-ақуыздардың, көмірсулардың, липидтердің құрамы, құрылысы, қасиеттері және түрленуі туралы білімді қалыптастырады

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Азық-түлiк өнiмдерiнің және шикізаттың сапасын бақылау және бағалау
  Несиелер: 5

  Бұл пән ашыту өндірісі, май, ет-сүт өнеркәсібі, балық өнеркәсібі және қоғамдық тамақтану кәсіпорындарында технохимиялық бақылауды ұйымдастыруды және жүргізуді зерделеуге ықпал етеді; технологиялық процестерге қатысатын машиналар мен аппараттардың жұмыс тиімділігін, Шикізат сапасын анықтау әдістерімен таныстыру

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Экономика және кәсіпкерлік негіздері
  Несиелер: 5

  Пән экономикалық ойлау түрін, бәсекелестік ортада кәсіпорындардың табысты кәсіпкерлік қызметін ұйымдастырудың теориялық және практиикалық дағдыларын қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Экология және тіршілік қауіпсіздігі
  Несиелер: 5

  Пән экологияны қорғау туралы ойды және табиғи экожүйелер мен техносфералардың қызмет етуінде қауіпті және төтенше жағдайлардың алдын алу қабілетін қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Көшбасшылық негіздері
  Несиелер: 5

  Пәндер студенттердің көшбасшылық қасиеттерді, стильдерді, кәсіпорын, аймақ және жалпы ел деңгейінде ықпал ету әдістерін қолдану арқылы адамдардың мінез-құлқын тиімді басқару әдістемесі мен тәжірибесін меңгеруіне ықпал етеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Өсімдік шаруашылығы өнімдерін өңдеу және сақтау
  Несиелер: 5

  Өсімдік өнімдерін сақтау және өңдеу саласында өз өнімдерінің сапасын ескеріп, сақтау және өңдеу кезінде өнім шығындарын азайту, сақтау және өңдеудің тиімділігін жоғарылату, өнім түрлерін кеңейту мақсатында идеяларды, білімді, дағдыларды қалыптастырады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Кәсіби бағытталған шет тілі
  Несиелер: 5

  Пән студенттерде кәсіптік қызметте, ғылыми және практикалық жұмыста, шетелдік әріптестермен қарым-қатынаста, өздігінен білім алу және басқа да мақсаттар үшін шет тілін меңгеру қабілетін қалыптастырады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Тағам өндірістерінің процесстері мен аппараттары
  Несиелер: 5

  Модуль пәні материалдарды ұсақтау, материалдарды қысыммен өңдеу (престеу), сұйық біртекті емес жүйелерді бөлу, буландыру, пастерлеу, стерилизациялау, абсорбциялау, адсорбциялау, кептіру, экстрагирлеу, кристалдау, механикалық, массаалмасу, гидромеханикалық, жылу және химиялық процестердің ерекшеліктері

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Элеватор өнеркәсібінің технологиясы
  Несиелер: 5

  Лифт өнеркәсібінің технологиясы туралы, астық қоймаларының негізгі түрлерінің құрылысы, түйіршіктелген материал ретінде астық массасының қасиеттері, астық қоймаларын жедел есептеу әдісі, өндірістік үрдістерді автоматтандыру және механикаландыру, процестерді басқару, кәсіпорындардың жұмыс істеуі туралы түсінік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Нан, макарон және кондитер өнімдерін өндіру бойынша кәсіпорындардың жұмысын ұйымдастыру
  Несиелер: 5

  Модульдегі пән нан, макарон және кондитер өнімдерін өндіру бойынша кәсіпорындардың жұмысын ұйымдастыру туралы түсінік береді. Өнімнің осы түрлерін өндірудің негізгі бағыттары туралы білімді қалыптастырады. Өңдеуші өнеркәсіп кәсіпорындарының жіктелуі мен сипаттамалары туралы идея қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Ұн өндірудің теориялық негіздері
  Несиелер: 5

  Модуль пәні ұн өндіру үшін ғылыми негіздерді және технологиялық процестерді қалыптастыруға ықпал етеді; ұн шығару үшін әр түрлі дақылдардан астықты пайдалану; астықты сақтау және өңдеу кезінде физика-химиялық және биохимиялық қасиеттерін сипаттайтын көрсеткіштерді айқындайды; ұнның сапасын сипаттайтын негізгі сапа көрсеткіштері

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Астықты қайта өндеу кәсіпорындарының жұмысын ұйымдастыру
  Несиелер: 5

  Шикізат пен жабдықты барынша тиімді пайдалануды қамтамасыз ететін схема бойынша технологиялық процестің құрылысы туралы идея береді; өңделген астықтың технологиялық ерекшеліктерін ескере отырып, жекелеген машиналардың дұрыс жұмыс режимі, технологиялық және энергетикалық жабдықтардың бірқалыпты жүктелуі; процесті және өнім сапасын жүйелі бақылау; жабдықты жоспарлы ұстауды өз уақытында жүргізу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Нан пісіру, макарон және кондитер өндірісінің шикізаттары мен материалдары
  Несиелер: 5

  Модуль пәні нан, макарон және кондитерлік өнімдерді өндіруде қолданылатын негізгі және қосымша шикізат туралы білімдерін қалыптастырады. Шикізаттың сапасын бақылау және бақылау әдістері туралы түсінік береді. Нан, макарон және кондитерлік өнімдерді өндіру кәсіпорындарында техно-химиялық бақылаудың дұрыс ұйымдастырылуына ықпал етеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Құрама жем өндіру технологиясы
  Несиелер: 5

  Түзетілген технологиялық операциялардың жиынтығы туралы білімдерді қалыптастырады, дәйекті орындалуы физикалық және механикалық қасиеттер кешенінде, тағамдық құндылықта, белгілі бір параметрлермен қосылыс формуласына сәйкес химиялық құрамы бойынша бір-бірінен айтарлықтай ерекшеленетін жем шикізатынан алуға мүмкіндік береді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Өңдеу өндірістердің жалпы технологиясы
  Несиелер: 5

  Тамақ өнімдерінің технологиялық процестерінің ғылыми негіздерін зерттеу; тамақ өнiмдерiндегi бастапқы және қайталама шикiзатты пайдалану; шикізатты сақтау және өңдеу кезінде физика-химиялық және биохимиялық қасиеттерін сипаттайтын көрсеткіштерді айқындайды; дайын өнімді сипаттайтын негізгі сапа көрсеткіштері

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Өңдеу өндірістерінің технологиялық машиналары мен жабдықтары
  Несиелер: 5

  Жіктеу, құрылғы, мақсаттары, әрекет ету қағидалары, қауіпсіз пайдалану ережелері, қайта өңдеу кәсіпорындарының жабдықтарын таңдау өлшемдері туралы идеяларды қалыптастырады; жабдықтың негізгі техникалық және экономикалық сипаттамаларын бағалайды және үздік технологияларды қолдана отырып, процестердің қарқындылығы мен тиімділігін арттыруға, тұтыну нормаларын және өндіріс шығындарын азайтуға резервтерді анықтайды

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Азық-түлiк өнімдерінің тауартануы
  Несиелер: 5

  Модульдің пәні азық-түлік өнімдерінің сапасын, азық-түлік өнімдерінің құрамын, азық-түлік өнімдерінің сақталу режимін, жіктелуін кешенді бағалауды береді; азық-түлік өнімдерін өндіру бойынша кәсіпорындарда өндірісті ұйымдастыруды қисынды және дәйекті негіздеуді, өндіріс технологиясының ерекшеліктерін; ассортиментін, тауартану сипаттамасын, көкөністе��дің, саңырауқұлақтардың, жармалардың, бұршақ, макарон өнімдерінің, ұнның, сүт және май өнімдерінің, жұмыртқаның, сүзбенің, нан-тоқаш, ұн және кондитерлік өнімдердің сапасына қойылатын талаптарды білу

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Стандарттау, сертификаттау және метрология
  Несиелер: 5

  Модульдің пәні өндіріс сапасын басқару, тамақ өнімдерін өндіру саласында сертификаттау, метрология және аккредиттеу саласында, техникалық құжаттаманы қолдану саласында және жалпы талаптар саласында білім кешенін қалыптастырады; техникалық регламенттер талаптарының сақталуына жүйелі бақылауды жүзеге асырады

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Нан пісіру кәсіпорындарында технохимиялық бақылау
  Несиелер: 5

  Модулдың пәні нан және нан-тоқаш өнімдерін өндіру бойынша кәсіпорындарда техника-химиялық бақылау дағдыларын дамытуға, ғылыми және ғылыми-зерттеу мәселелерін шешуде жергілікті және жаһандық ауқымда нан өнімдерінің технологиясы бойынша жұмыс істеу дағдыларын қалыптастыруға ықпал етеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Нан және нан өнімдерінің технологиясы
  Несиелер: 5

  Модульдегі пән нан, макарон және кондитер өндірісінің технологиялық процестері туралы түсінік береді. Өнімнің осы түрлерін өндірудің негізгі бағыттары туралы білімді қалыптастырады. Өңдеу өнеркәсібінің кәсіпорындарын жіктеу және сұрыптау идеясын қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Ұн тарту өндірісінің технологиясы
  Несиелер: 5

  Бұл эндосмартқа енгізілген астық ресурстарын барынша пайдалану үшін астықты өңдеудің дыбыстық әдістерінің жиынтығы туралы білімді қалыптастыруға ықпал етеді және ғылыми идеяларды, сондай-ақ фрезерлік өндірістің практикалық әдістерін когерентті жүйеге біріктіреді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Астықты сақтау және қайта өңдеу кәсіпорындарындағы технохимиялық ақылау
  Несиелер: 5

  Модульдің пәні өндірістік және техникалық зертхана жұмысын ұйымдастыруда кәсіптік білім мен дағдыларды қалыптастырады; астықты қабылдау, сақтау және тарату кезіндегі техно-химиялық бақылауды жүргізу кезінде; астық, ұн және оларды анықтау әдістері сапасын анықтау; ұнның физикалық-химиялық қасиеттерін анықтау; астық және астық өнімдерінің саны мен сапасын есепке алады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Жарма өндірісінің технологиясы
  Несиелер: 5

  Модульдегі пәндер дәнді дақылдарды өндіру технологиясы туралы түсінік береді, әр түрлі мәдениеттердің дәнді дақылдарын және дәнді дақылдарды өндіру дағдыларын қалыптастыруға, астықты жабу тіндерін механикалық түрде бөліп, содан кейін өзегін өңдеуге мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Нан пісіру өндірісінің жабдықтары
  Несиелер: 5

  Модуль пәндері жіктеу тұжырымдамасын, аспаптарды, пайдалану қағидаларын, тоқаш комбинатын жабдықтауды құрайды; жабдықтарды қауіпсіз пайдалану ережелеріне, іріктеу критерийлеріне, жабдықтардың қарқындылығы мен тиімділігін жоғарылату үшін резервтерді сәйкестендіруге, шығыстардың стандарттарын және өндіріс шығындарын қазіргі заманғы жабдықтарды қолдану арқылы азайтуға дағдыландыруды қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Тағам өнімдерінің қауіпсіздігі
  Несиелер: 3

  Модуль пәні тамақ өнімдерінің қауіпсіздігін бағалаудың негізгі үрдістері мен әдістері; тамақ өнімдерінің тұтынушылық қасиеттері; өнім сапасының көрсеткіштері; өнім сапасын бақылау түрлері; өнім сапасының деңгейі; өнімнің техникалық бақылауы; жарамдылық ұғымдары саласында кәсіби білім мен іскерлікті қалыптастырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Торттар мен пирожный өндіру технологиясы
  Несиелер: 3

  Модульдің тәртібі торттар мен бәліштерді дайындау және безендіру технологиясын, торттар мен бәліштердің рецептін құрастыру, олардың классификациясы, негізгі аяқтау және дизайн процестерін, өнімнің сапасына қойылатын талаптар, сақтау шарттары мен кезеңдерін есептеу дағдыларын қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Өсімдік майы мен майларды өндіру технологиясы
  Несиелер: 5

  Модульдің пәні өсімдік майлары мен майларын өндіру технологиясы ұйымдарын қалыптастыруға ықпал етеді, өндіріс проблемаларын шешу үшін өсімдік майлары мен майларын өндіру әдістерін кәсіби пайдалану, өсімдік майларын алу үшін шикізатты алудың, сақтаудың, өңдеудің негізгі әдістерін, әдістерін және құралдарын меңгеруді қалыптастырады және май.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Макарон өндірісінің жабдықтары
  Несиелер: 5

  Модульдің пәні макарон өнімдерін өндірудің негізгі және қосалқы құралдарының жіктелуін, мақсатын, дизайны мен принциптерін түсіндіреді, қайта өңдеу кәсіпорындарының жабдықтарын қауіпсіз пайдалану ережелерін, оңтайлы жабдықты таңдау өлшемдерін біледі. Бұл жабдықтың негізгі техникалық және экономикалық сипаттамалары туралы білімді қалыптастыруға, заманауи жабдықтарды қолдану арқылы тұтыну нормаларын және өндірістік шығындарды азайтуға ықпал етеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Өсімдік шикізатынан салауатты азық-түлік өнімдерін өндірудің заманауи технологиялары
  Несиелер: 5

  Модульдің пәні салауатты тамақтанудың ғылыми негіздері, өсімдік шикізатынан сау тамақ өнімдерін өндіруге арналған заманауи технологиялар туралы түсінік береді; шикізат пен дайын өнімді сапалы бақылауға арналған негізгі нормативтік материалдар мен алдыңғы қатарлы технологиялық әдістер; сау тамақ өнiмдерiн өндiру үшiн қайта өңдеу өнеркәсiбiнiң технологиялық процесiнiң әртүрлi кезеңдерiнiң мақсаты мен режимi туралы бiлiм қалыптастыруға жәрдемдеседi

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Өндеу өндірістерінің өнімдерінің құндылығын жоғарылату
  Несиелер: 5

  Модульдегі пән нан-тоқаш өнімдерінің, макарон және кондитерлік өнімдердің қоректік және биологиялық құндылығы туралы түсінік береді; химиялық, биохимиялық құрамы туралы білімді қалыптастырады; өңдеуші өнеркәсіп өнімдерінің энергетикалық, биологиялық, органолептикалық, физиологиялық құндылығы; тамақ өнеркәсібінің барлық пайдалы қасиеттері туралы; олардың тамақтанудағы рөлі туралы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Макарон өндірісінің технологиясы
  Несиелер: 3

  Модульдегі пән макарон өнімдерін өндіру технологиясының ерекшеліктері туралы, өнімдердің ассортименті туралы білімді қалыптастыру, шикізаттың қасиеттері, дайын өнімге қойылатын нормативтік талаптар, технологиялық нұсқаулар. Шикізатты дайындаудың технологиялық кезеңдері, паста қамырын илеу және пісіру, макаронның алдын-ала және соңғы құрғауы туралы білімді қалыптастыруға ықпал етеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Қайта өндеу өндірістерінің инновациялық технологиялары
  Несиелер: 3

  Модульдің пәні өңдеу өнеркәсібіндегі инновациялық технологиялардың мәнін қалыптастырады; заманауи қоғамды дамытудағы ақпараттық және ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың маңызы мен маңызы. Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар негізінде кәсіптік қызметтің стандартты емес міндеттерін шешуге және өңдеу өнеркәсібінің технологиясының негізгі талаптарын ескере отырып, қабілеттігін береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • ИСО-9001Сапаны басқару
  Несиелер: 5

  Модульдің пәні "сапа менеджменті жүйесі (СМЖ)" ұғымдарын, терминдер мен анықта-маларды; СМЖ нормативтік базасын; СМЖ енгізу және сертификаттауды жүргізу уәждемесін; сертификаттау жөніндегі органды сайлау; басшылықтың жауапкершілігін; ресурстар менеджменті. Өнімнің өмірлік циклін жоспарлау. ДСҰ-ға кіру жолдары, өндірісті басқарудың негізгі принциптері

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Конфет, мармелад және зефир-пастиль өнімдерін өндіру технологиясы
  Несиелер: 5

  Модульдегі пәндерде тәттілерді, мармелад пен маршалдан жасалған өнімдерді өндіру туралы идея бар. Тәрбие студенттерге тәттілерді, мармелад және маршалдан жасалған кондитерлік өнімдердің кең спектрін өндіру дағдыларын меңгеруге және өңдеу зауыттарында технологиялық-химиялық бақылауды жүзеге асыруға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Карамель және шоколад өнімдерін өндіру технологиясы
  Несиелер: 5

  Модулдың пәні карамель өндірісінің технологиясы туралы білімді қалыптастыруға және шоколад өнімдерінің әртүрлі түрлеріне ықпал етеді, өнім сапасының көрсеткіштерін бағалау дағдыларын қалыптастырады. Дисциплина өндіріс үшін шикізатты дайындаудың, қант дайындау технологиясының, инвертті сиропты дайындаудың, какао бұршақтарын өңдеудің, шоколад өнімдерін жасаудың, шоколад массасын өңдеудің, құюдың, тығыздаудың, салқындатудың және олардың сапасын бағалаудың барлық кезеңдерін қамтиды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Печенье, вафли, кекстер және пряникті өнімдерді өндіру технологиясы
  Несиелер: 5

  Модульдің пәні түрлі печеньелер, вафлидер, ашытқылар және гамбела өнімдерін дайындаудың технологиялық процесін дұрыс ұйымдастыруда білім мен дағдыларды қалыптастыруға көмектеседі. Пәнде кондитерлік шикізатты өндіруге дайындаудың барлық кезеңдері, жартылай фабрикаттардың дайындалу технологиялық процесі, әртүрлі қоспалар, сироптар, сұйысқылар, кремдер, әр түрлі қамырды дайындау технологиялық процесі қарастырылған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Өсімдік майлары мен майларды өндіру кәсіпорындарындағы технохимиялық бақылау
  Несиелер: 5

  Тәртіп өнімнің сапасы, оның жай-күйі, процесі немесе құбылысы туралы ақпаратты алу үшін деректерді жинау, өңдеу және беру әдістері мен әдістерін ұштастыра отырып, өсімдік майлары мен майларын өндіретін кәсіпорындарда техно-химиялық бақылау дағдыларын дамытуға, инновациялық және ақпараттық технологияларды дамытуға бағытталған бағыттарды дамытуға ықпал етеді; Ғылыми және ғылыми мәселелерді шешуде жергілікті және ғаламдық ауқымды өндіру технологиясында дағдыларды қолдана білу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Код ON1

  Технологиялық процестерге физика-механикалық, химиялық, микробиологиялық және басқа факторлардың әсерін талдау

 • Код ON2

  Шикізат пен дайын тамақ өнімдерінің сапасын бағалау

 • Код ON3

  Технологиялық процестердің барлық түрлерін ұйымдастыру

 • Код ON4

  Тауарлардың, өнімнің сапасын қалыптастыратын және сақтайтын негізгі процестердің, азық-түлік тауарларының қауіпсіздік параметрлерін сыныптауды жүргізу

 • Код ON5

  Технологиялық ақпаратты алу мен өңдеудің заманауи әдістерін меңгеру

 • Код ON6

  Дайын өнімнің шығуы мен сапасын арттыру үшін технологиялық процестердің тиімділігін жетілдіру

 • Код ON7

  Еңбек ұжымдарының жұмысын ұйымдастыру және басқарушылық шешімдер қабылдау

 • Код ON8

  Колледжде оқу үдерісін ұйымдастыру

 • Код ON9

  Азық-түлік өнімдерін сақтауға, тасымалдауға, механикалық және жылумен өңдеуге, қайта өңдеуге және өлшеп-орауға арналған жеке машиналар мен желілердің конструкциялары мен құрылғыларының жұмысын бақылау

 • Код ON10

  Өнімнің жаңа түрлерін, технологиялық процестерді және оларға арналған технологиялық құжаттаманы әзірлеу; қажетті технологиялық есептерді жүргізу

 • Код ON11

  Шикізаттың, дайын өнімнің және цех құжаттамасының есебін және есебін ұйымдастыру

 • Код ON12

  Дәлелдемелерге негізделген мәселелер мен қорытындыларды анықтау үшін әлемді түсіндіретін білім мен әдіснамалар негіздерін пайдалану, кәсіби міндеттерді шешу үшін өз білімін қолдану

6B07202 Қайта өңдеу өңдірісінің технологиясы
Бакалавриат

Қазақстан инженерлік-технологиялық университеті

БББТ: B068 Азық-түлік өнімдерінің өндірісі

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B07202 Қайта өңдеу өндірістерінің технологиясы (салалар бойынша)
Бакалавриат

Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университеті

БББТ: B068 Азық-түлік өнімдерінің өндірісі

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B07202 Қайта өңдеу өндірістерінің технологиясы
Бакалавриат

Алматы технологиялық университеті (АТУ)

БББТ: B068 Азық-түлік өнімдерінің өндірісі

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B07202 Азық – түлік өнімдерінің технологиясы
Бакалавриат

Инновациялық Еуразия университеті

БББТ: B068 Азық-түлік өнімдерінің өндірісі

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B07202 Азық-түлік өнімдерінің технологиясы
Бакалавриат

Семей қаласының Шәкәрім атындағы университеті

БББТ: B068 Азық-түлік өнімдерінің өндірісі

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B07202 Тағамдық химия және технология (НКУ)
Бакалавриат

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

БББТ: B068 Азық-түлік өнімдерінің өндірісі

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B07202 Азық-түлік қауіпсіздігі
Бакалавриат

Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті

БББТ: B068 Азық-түлік өнімдерінің өндірісі

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
Top