Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B01701 Қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлау в "Сырдария" университеті

 • Әдебиеттануға кіріспе
  Несиелер: 5

  Әдеби шығарманың композициясы мен сюжеті, әдебиеттің халықтығы, көркем бейне және оның жасалу жолдары, тілі, өлең құрылысы, әдеби процесс, әдебиеттің тектері мен түрлері (эпикалық тек, лирикалық тек, драмалық тек) және көркемдік әдіс, әдеби ағым мен бағыттар, стиль, т.б. мәселелер тұрғысынан шығарманы талдауды үйретеді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Халық ауыз әдебиеті
  Несиелер: 4

  Халық ауыз әдебиеті - туған халықтың дәстүрлі мәдениетінің үлгілерімен, сол халықтың саналуан өнерінің түрлерімен жан-жақты танысуды мақсат ететін пән. Қазақ фольклоры - адамзат құндылықтарының ажырамас бір бөлігі, жастарды сөз өнерінің құдіретіне, рухани жан-дүниесін байытуға және патриоттыққа тәрбиелеудің басты құралы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Тіл біліміне кіріспе
  Несиелер: 4

  Лингвистиканың пәні, міндеттері; тілдің шығу тегі, мәні және функциялары; тіл құрылымы; белгі жүйесі ретінде тіл; әртүрлі деңгейдегі тілдік бірліктердің қасиеттері; әлем тілдері туралы түсінік; тіл мен сөйлеудегі тілдік бірліктердің өзара әрекеттесу ерекшеліктері; лингвистиканың терминологиялық жүйесі.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Фольклор және жазба әдебиет
  Несиелер: 4

  Фольклор – жазба әдебиеттің іргетасы. Фольклор мен жазба әдебиет бір организмнің егіз мүшесі сияқты біріне-бірі жақын туыс, әдеби тілдің қалыптасуына екеуі бірдей үлес қосқан егіз құбылыс екендігі. Онсыз ешбір елдің әдебиеті кемел болмақ емес. Халықтың тарихи және рухани тiршiлiгiмен бiрге жасасып келе жатқан мыңжылдық мұра ретінде үйретіледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жыраулық поэзия
  Несиелер: 4

  Қазақ әдебиетінің жыраулық поэзия үлгісінде дамуы, оның өзіндік сипаты, әдісі – суырыпсалмалық әдісі сөз етіледі. Жырау және жыраулық, суырыпсалмалық дәстүрдің ерекшелігі, жеке дара творчестволық ақын-жыраулардың пайда болуы, авторлық әдебиеттің қалыптасуы қарастырылады. Жырау, жыраулық дәстүр, жыраулық поэзияның әдебиетіміз тарихынан алатын орны анықталады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Практикалық қазақ тілі
  Несиелер: 6

  Кәсіптендіру пәні негізінде қазақ тілі бойынша грамматикалық заңдылықтар, талдау жүйелерін меңгерту, қазақ тілінің дыбыс жүйесі мен сөз мағынасын, сөйлем түрлері жайлы теориялық мәселелерді меңгертіп,н терең түсіне білу.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Қазақ әдебиеті тарихының ежелгі және хандық дәуірі
  Несиелер: 4

  Қазақ елінің тарихы қазіргі түркі тілдес халықтардың тұрмыс-тіршілігімен қадым замандардан бері өзара тығыз байланыста екендігін ежелгі әдеби ескерткіштер арқылы танып білу. VI-VIII ғасырларда тасқа қашап жазылған дастандардан бастап, ХV ғасырда қазақ елінің дербестік бетінің айқындалуы, қазақ хандығының құрылуы, қазақ халқының дербес (төл) әдебиетінің қалыптасуы жыраулық поэзия түрінде сипатталады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Қазіргі қазақ тілінің фразеологиясы
  Несиелер: 6

  Фразеология тілдік бірлік ретіндегі сөздердің семантикалық құрылымы, сөздік жүйесі, сөздік құрамының даму, толығу жолдары, сөз мағынасының даму жолдары, фразеологизмдердің құрамы, түрлері, сөздіктерді құрастыру принциптері мен оларды жасау жолдары жайлы мәселелерді қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Қазіргі қазақ тілінің фонетикасы мен лексикологиясы
  Несиелер: 6

  Қазіргі қазақ тіліндегі дыбыстардың жасалуы, олардың тілдегі қызметі, қазақ тілі дыбыстар жүйесі, дыбыстардың өзара байланысы, емлесі мен орфоэпиясы, қазақ таңбасын дамытып, қазіргі күйді меңгерту. Сөз бен ұғым, сөздік қордың атауыштық қызметі, сөздің мағыналық ерекшеліктері туралы түсінік қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Қазақ диалектологиясы
  Несиелер: 5

  Қазақ диалектологиясының қалыптасу тарихы, диалектілік және диалектілік белгілердің этнографиялық белгілермен үйлесуі. Диалекті сөздердің негізгі белгісі – жергілікті халықтың әдет-ғұрпындағы, тұрмысындағы, кәсіптік шаруашылығындағы заттар мен ұғым атаулары.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Рухани жаңғыру және мәңгілік ел құндылықтары
  Несиелер: 5

  Қазақстан Республикасы ұлттық идеясының және тәуелсіз Қазақстан мемлекетінің мәртебесіне лайық рухани құндылықтар жүйесінің мәнін қолданады, рухани жаңғыру аясында білім алушылардың білімдік-танымдық деңгейін көтереді, қазақ халқының тарихын және оларға құрметпен қарау туралы танымдық деңгейін сипаттайды, бірлесіп өмір сүріп жатқан барша халықтар мен ұлыстардың тіліне, тарихына, дәстүріне, ұлттық мәдениетіне деген құрметті дамытады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Педагогика және тәрбие жұмысының әдістемесі
  Несиелер: 5

  Педагогика ғылымының негізінде анықталған оның мақсат-міндеттері, категориялары, құрылымы, әдіснамалық негіздері, негізгі даму кезеңдері, педагогикалық процестің түсініктері, оқу-тәрбие жұмыстарының формалары, әдістері, құралдарын оқып үйренеді. Ғылыми-педагогикалық зерттеулердің мәні мен мазмұны және зерттеулердің технологиясы. Мұғалімнің зерттеу мәдениетін қалыптастыру. Оқыту процесі, оның мақсаты, мәселелері, функциялары мен оқытудың әдістері, құралдары, ұстанымдары, заңдылықтары, заңдары. Педагогика ғылымының өзекті мәселелері, ҚР қазіргі заманауи тәрбие тұжырымдамалары, мектеп пен сыныптың тәрбиелік жүйесі және оқушылармен тәрбие жұмысының диагностикасын жасайды.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Кәсіпкерлік қызметті ұйымдастыру
  Несиелер: 5

  Кәсіпкерлік: түсінігі, мәні, негізгі түрлері және ұйымдастырушылық формалары. Кәсіпкерлік қызмет жүйесіндегі Бизнес-жоспарлау және кәсіпкерлік қызметтегі тәуекелдер. Кәсіпкерлік қызметті қаржыландыру. Кәсіпкерлік қызметте кадрлық қамтамасыз ету. Кәсіпкерлік мәмілелерді ұйымдастыру. Коммерциялық құпия және оны қорғау тәсілдері. Кәсіпкерлік мәдениеті мен этикасы. Кәсіпкерлік қызметтің тиімділігін талдау және бағалау. Кәсіпкерлікті мемлекеттік қолдау және оның инфрақұрылымы қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Экология және тіршілік қауіпсіздігі негіздері
  Несиелер: 5

  Биология ғылымдарының бірі "Экология және тіршілік қауіпсіздігі негіздері" пәні болып табылады. Бұл пәнді толық игеру үшін біз экология туралы ғылымды білуіміз керек. Экология ғылымы үш бөлімге бөлінеді: аутоэкология, демэкология, синэкология. Тіршілік қауіпсіздігі негіздері - қауіпсіздікті қамтамасыз ету, тіршілікті қамтамасыз ету және адамзатты қоршаған ортаның зиянды факторларынан қорғау жөніндегі іс-шаралардың әдістемесі мен теорияларын қамтитын ғылым саласы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Оқушылардың физиологиялық және психологиялық дамуы
  Несиелер: 5

  Балалар мен жасөспірімдердің физиологиялық-психологиялық, анатомиялық-физиологиялық және психологиялық ерекшеліктері, денсаулықты сақтау мен нығайтуға қатысты заңдылықтар негізінде тұлғаның қалыптасуы. Оқушылардың қабілеттерін анықтау және дамыту, мұғалім мен оқушы арасындағы қарым-қатынасты нығайту біліктілігін қалыптастыру, дене тәрбиесі, еңбекке баулу бойынша жұмыстарды ұйымдастырудың әдістері мен тәсілдері.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Құқық және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері
  Несиелер: 5

  Құқықтық жүйені және ҚР заңнамасын, мемлекеттік-құқықтық және конституциялық дамуды, сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениеттің негіздерін, құқықтық түсініктерді және олардың өзара байланысын қарастырады. Құқықтық жүйені және ҚР заңнамасын, мемлекеттік-құқықтық және конституциялық дамуды, сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениеттің негіздерін, құқықтық түсініктерді және олардың өзара байланысын қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Әл-Фараби мен Абайдың психологиялық көзқарастары
  Несиелер: 5

  Әл-Фараби мен Абайды танудың алғашқы кезеңінде Әл-Фараби мен Абай мұрасының Қазан төңкерісіне дейінгі жариялану, танылу, таралу жолдарын қамту, Әл-Фараби мен Абай мұрасының жаңа заманда зерттелуі, яғни 1918–1960 ж.ж. аралығында зерттеліп тану жолы негізінен таптық, партиялық принцип тұрғысынан қаралып, тұрпайы социолиялистік идеяның.дүниетанымның үстемдік етуі, Әл-Фараби мен Абайдың мұрасының 1960-2000 ж.ж. аралығында жазылған зерттеу еңбектері насихаттық тұрғыда қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • ХV-XVIII ғасырлардағы қазақ әдебиеті
  Несиелер: 4

  XV-XVIII ғасырдағы қазақ әдебиеті – қазақ хандығының құрылу кезеңіне сәйкес келеді. Осы дәуірде дербес әрі тәуелсіз ұлт ретінде қазақ мәдениеті де айқындала түсті. Бұл кезеңде қазақ би-шешендерінің өмірі мен шығармашылығы, көркем әдебиеттегі жыраулық поэзияның орны, әдебиеттегі толғау, арнау, дау сынды жанрлар жан-жақты қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Бағалаудың өлшемдік технологиялары
  Несиелер: 6

  Қазіргі студенттердің оқу жетістіктерін арнайы бағалаудың сенімді, тиімді және технологиялық жүйесін қалыпқа келтіру мәселесі жаңа білім беру стандарттарын енгізуге бағытталады. Бағалаудың оқу-тәрбие үрдісіндегі орны мен рөлі, білім алушылардың нәтижеге жетуінің негізгі әдістері, білімалушыларды критериалды бағалау жүйесін ұйымдастыру, оны жүзеге асырудың әдістері, формалары мен құралдары қарастырылады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Кәсіби қазақ тілі
  Несиелер: 5

  Қазақ тілі салыстырмалы-аналитикалық және дискурсивті аспектілерде, мамандық пен мамандық негіздері, іскерлік қарым-қатынас мәдениеті. Қазақ тілінің ауызша және жазбаша сөйлеу формалары. Әр түрлі мәдени ортада коммуникативті және кәсіби қызметті ұйымдастыру.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • XIX ғасырдағы қазақ әдебиеті
  Несиелер: 4

  ХІХ ғасыр әдебиетін оқытудың, танытудың жолы еліміз тәуелсіздік алғалы аясы, арнасы кеңіп, ұлттық мұраттарға арналған жаңа бағдарламалар негізінде жүзеге асқандығы. Сол кезеңдегі ақын-жыраулардың, би-шешендер ортасындағы айтыскер ақындардың орны, Абай мен аға буын ақындар және ағартушы демократтардың арасындағы рухани жақындық көздері жеке-жеке тақырып ретінде қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Қазақ әдебиетін оқыту әдістемесі
  Несиелер: 4

  Пән бойынша базалық нормативтік құжаттар мен оқулықтарды, оқу-әдістемелік кешендерді талдау және тану, оларды басқару және пайдалану дағдыларын қалыптастыру; қазақ әдебиеті материалдарын мектепте оқытудың әдістемелік жүйелерімен; білім берудің жаңа технологияларымен таныстыру, оларды оқу процесінде пайдалануды үйрету; студенттердің кәсіби құзыреттілігі мен құзыреттілігін үздіксіз дамытуға жәрдемдесу.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Шешендік өнер негіздері
  Несиелер: 5

  "Шешендік өнер" - студенттердің сөздік қорын байытып, шешен сөйлеуге үйрететін пән. Басқа түркі тектес халықтардың ішінде қазақ халқы шешендік өнерді құрметтейді, үлкен мән береді. Сондықтан пән мақсаты - студенттерді от ауызды, орақ тілді би-шешендердің, жыраулардың сөз саптауы мен шешен сөйлей білу мәнеріне үйрету, баулу болып табылады.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Қазақ тілінің морфологиясы
  Несиелер: 5

  Грамматиканың бір саласы ретінде морфологияның зерттеу нысаны, яғни сөздің құрылымы қарастырылады. Мұнда білімалушылар сөз тұлғасы, қосымшалар: жұрнақ пен жалғау, сөз таптары жайлы мағлұматтар ала алады. Сөздің құрылымын қарастыруда негізгі түбір, туынды түбір, оларға жалғанған қосымшалар арқылы сөздің лексикалық, грамматикалық мағыналары ажыратылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Қазақ жазуының тарихы
  Несиелер: 5

  Жазу - мәдениеттің ең жоғары сатысы. Қазақ жазуының тарихы сонау Орхон Енисей ескерткішінен негіз алады. Бүгінгі күнге дейін бірнеше жазу түрлерін (Шағатай тілі, араб графикасына негізделген төте жазу, латын графикасы және кириллица) бастан өткізді. Қазақ жазуының тарихын, қазіргі қазақ графикасының теориялық негіздерін іздеу қазақ халқының тарихымен тығыз байланысты қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Инклюзивті білім беру
  Несиелер: 3

  Инклюзивті білім беру жүйесінің негізгі ұғымдары, білім беру қызметінде инклюзивті білім берудің ерекшеліктері, инклюзивті білім беру жағдайында оқу-тәрбие процесінде психологиялық-педагогикалық қолдау көрсетудің заманауи моделдері мен оны іске асыруы жолдары қарастырылады. Инклюзивті білім берудің мәні, оның Қазақстан Республикасындағы нормативтік-құқықтық базасы туралы түсінік қалыптастырады; елде және шетелде инклюзивті оқытудың даму тарихын жариялайды; мүмкіндігі шектеулі балалардың психо-эмоционалды және психикалық дамуына ықпал ететін инклюзивті білім берудің психологиялық-педагогикалық жағдайларын қарастырады; инклюзивті білім берудің әдістері мен тәсілдерін ұсынады.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Қазақ тілін оқыту әдістемесі
  Несиелер: 4

  Қазақ тілін оқыту әдістемесінің әдіснамалық-теориялық негіздерімен және қазақ тілін оқыту әдіснамасын құрған әдіскер ғалымдардың еңбектерімен, педагогикалық және әдістемелік ғылымдағы жаңа үрдістермен, қағидаттармен, әдіснамалық бағыттарға шолу жасалады. Инновациялық технологияларды тиімді қолдану тәсілдерін үйретеді.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Журналистің риторикалық мәдениеті
  Несиелер: 5

  Журналистің риторикалық мәдениеті – бұқаралық ақпарат құралдарының негізгі тірегі болатын болашақ тілшілердің сөйлеу шешендігін арттыруға ықпал етеді. Пән бойынша қазақ тілінде сөйлеу мәдениті, халық әдебиетіндегі шешендік өнер бастаулары, халық даналығы, тіл мәдениеті жан-жақты қарастырылады. Журналистің сөйлеу мәдениетін қалыптастырыуға, шешендік қабілетін нығайтуға ықпал етеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Әлем әдебиеті
  Несиелер: 6

  Әлем әдебиетін қарастыру – ол әлемдік сөз өнерінің мұрасын үйрену, танысу, зерттеу. Әлемдік әдебиеттегі рухани алмасу көркемдік дамудың, әдеби процестің өзіндік үлгісі ретінде қарастырылады. Әдеби қарым-қатынас әлемдік әдебиет тарихында үлкен орын алады. Әдеби коммуникация ұлттық әдебиеттердің өзара әрекеттесуінің негізгі түрі ретінде Батыс Еуропа мен шығыс әдебиетінің құнды мұрасын қамтиды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Қазіргі қазақ тілінің синтаксисі
  Несиелер: 5

  Қазақ тіліндегі сөз тіркестерінің түрлері, олардың жасалу жолдары, байланысу формалары мен тәсілдері, сөйлем мүшелері және олардың түрлері, сөйлем түрлерінің жасалу жолдары, жай және құрмалас сөйлем синтаксисі, тыныс белгілері және олардың қолданылу ерекшеліктері жайлы мәселелерді қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Қазіргі дәуірдегі қазақ әдебиеті: кеңес дәуірі және тәуелсіздік кезеңіңдегі әдебиет
  Несиелер: 4

  Қазіргі дәуірдегі қазақ әдебиеті пәні әдебиеттің даму заңдылықтарын, кезеңдерін, кеңес дәуірі тұсындағы көркем әдебиеттің проблемалары мен даму қарқынын, кеңес дәуірі мен тәуелсіздік кезеңіндегі әдеби орта, ағым-бағыттардың әдебиетке әсерін, кешенді түрде қарастырды. Аталған кезеңдерге шолу жасай отырып, жас қаламгерлер шығармашылығындағы идея, сюжетке мән беріліп, жалпы көркем шығармалардағы тақырыптық, идеялық өзгерістерді талдайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Тіл және мәдениетаралық коммуникация
  Несиелер: 5

  Жеке тұлғаның бойында осы аталған аспектілердің барлығының жинақталатынына қарамастан мәдениетаралық коммуникация деңгейіндегі әрекеттің де өз ерекшеліктері болады. Ол мәдениетаралық деңгейдегі сұхбаттасушыдан тек қана сол сәттегі қатысым құралына айналып отырған тілді білуді ғана емес, сонымен бірге сол елдің мәдени дерек-терінен де хабардар болуды талап етеді. Тілді мәдениетаралық коммуникацияны игеру мақсаты жүзеге асады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Жаңартылған білім мазмұны негізінде оқытудың әдіс-тәсілдері
  Несиелер: 5

  Жаңартылған білім мазмұны – отандық мұғалімдердің білім беру ісіне жаңаша көзқарасын нығайтып, ішкі әлеуетін арттыратын және әлемдік тәжірибелерден мағлұмат беретін курс. Білім беру мәселесінде көптеген тәжірибелер мен әдіс-тәсілдерді пайдалана білу, тәжірибелі мұғалімнен сарапшы мұғалімнің ролін айқындау, оқыту мониторингін жүргізу, кері байланысты қамтамасыз ету. Жекелеген тақырыптарға Smart мақсат қоя білуді үйретуге негізделеді.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Шетел әдебиеті
  Несиелер: 6

  Шетел әдебиетін оқу – әлемдік сөз өнері мұраларын оқып үйрену. Студенттер шетел әдебиеті пәнінен батыс еуропа елдерінің шығармаларымен танысады. Әлемдік сөз өнері дамуының тарихына әдеби шолу жасай отырып, ежелгі дәуір әдебиеті, классикалық кезең, сонымен бірге, шетел әдебиетінің көрнекті ақын-жазушыларының және олардың шығармаларын қазақ тіліне алып келген аудармашылардың да өмір жолымен танысу арқылы қызығушылығы, мәдениеті, сөздік қоры арта түседі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Қатысым синтаксисі
  Несиелер: 5

  Қатысым синтаксисінде сөз тіркесі, олардың өзіндік белгілері, басқа тілдік едициналардан айырмашылығы, сөз бен сөздің байланысу тәсілдері мен байланысу формаларымен таныстыру, сөз тіркесінің лексика-грамматикалық қатынастарын таныта отырып, сөз тіркесінің құрамын игерту, сөйлем түрлерін, құрмалас сөйлемнің басты белгілерін меңгерту сөз етіледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • ХХ ғасыр басындағы қазақ әдебиеті
  Несиелер: 4

  Қазақ елінің рухани-мәдени дамуы жолындағы аса күрделі кезең болған ХХ ғасырдың басындағы әдеби процесті қамтитын бұл кезеңде ұлттық әдебиеттің, көркемдік-эстетикалық ой-сана дамуының жайынан мәлімет беріледі. Ұзақ жылдар бойы әдебиетіміздің «ақтаңдағына» айналып зерттелмей, оқытылмай келген ақын-жазушылар шығармашылығы басты назарға алынады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • 1960-1980 жылдардағы қазақ әдебиеті
  Несиелер: 4

  Осы кезеңдегі проза мен лирика және эпикалық жанрда реалистік, романтикалық әдістердің үйлесуін, дерек пен ойдан шығарудың түйіндесіп жатуы соны ізденістерге алып келгенін меңгертеді, ұлттық поэзияның жаңа көркемдік бояулармен молыға түсуі, қазақ прозасында тарихи тақырыпты кең құлашпен игеруі, әдебиеттану ғылымы мен сыны уақытпен бірге тыныстап, талап деңгейінен шығуға үлес қосқаны қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Абайтану
  Несиелер: 5

  Абай дәуірінің тарихи-мәдени және әдеби контекстін, Абайдың өмірбаяны мен шығармашылық мұрасын сипаттайды. Қазіргі әдеби мәтіндердің көркемдік ерекшелігін зерттеу арқылы эстетикалық талғамды қалыптастырады. Тарих пен мәдениет контекстінде және негізгі әдіснамалық бағыттарды ескере отырып, әлемдік әдеби үдерісті талдау дағдыларын, түпнұсқа мен аударманы салыстырмалы талдау дағдыларын әзірлейді

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Алаш және әдебиет
  Несиелер: 4

  ХХ ғасыр басындағы алаш әдебиетінің ұлттық ерекшеліктері сипатталады; алаш әдебиетіндегі ұлттық идея ұғымының поэзия, проза, драматургиядағы көрінісі өзекті мәселер мен поэтика тұрғысынан қарастырылады. Алаш әдебиетіндегі ұлттық идеяның қалыптасуы, даму жолдарынан молынан ақпарат алады, ғылыми тұрғыдан талдауға дағдыланады. Алаш әдебиетінің басқа да кезең әдебиеттерімен байланысын, дәстүрлі әдебиет үлгісін дамыту мен өзіндік ізденістерден туған жаңашылдықтың белгілерін тану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Сөз өнері
  Несиелер: 5

  Сөз өнерінде әдебиет теориясының, шығармашылық психологиясының және жазушы шеберлігінің өзекті мәселелері өзара сабақтастырыла тарихи тұрғыдан жан-жақты байыпталып, бай әрі бағалы деректер негізінде ақын-жазушы шығармашылығы терең талданады. Сондай-ақ әдебиет туралы ғылымның туу, қалыптасу дәуірі мен даму, өсу, өркендеу кезеңдеріне де тоқталады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • БАҚ стилі және редакциялау
  Несиелер: 5

  Редакторлық түзетудің түрлері, әдеби редакциялаудың сапасы, корректуралық белгілер, эссе, хабарлама жазудың жолдары жайлы мағлұмат береді; студенттердің стилистика және редакциялаудың теориясымен, әдістемесімен қаруланып, тәжірибе жинақтауларына, әр түрлі стильдегі мәтіндердің тақырыбын, қызметін салыстыра талдауды үйретуге мүмкіндік жасайды; БАҚ материалдарының тілдік, стильдік ерекшеліктерін сараптап, оларды қолдана білуге баулиды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Жалпы тіл білімі
  Несиелер: 6

  Жалпы тіл білімі пәні қазақ тіл біліміндегі тілдік бірліктердің теориясын қарастырады. Тіл ғылымының өткен тарихы, қазіргі жағдайы, олардың алдында тұрған міндеттер туралы нақты мәліметтер туралы айтылады. Тіл білімі тарихында қолданылған, қазіргі кезде қолданылып, дамып келе жатқан арнайы әдіс-тәсілдер меңгертіледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Қазақ тілінің стилистикасы
  Несиелер: 5

  Стилистиканың қарастыратын бірліктері мен категориялары, қазақ тілінің бай стильдік құралдары мен әдеби тілдің функционалдық стильдік тармақтары игеріледі. Тілдің стильдік байлығы, стилистикалық нормалары, олардың тарихи тұрғыда өзгеру процесі және тілдік қолданыс жағдайына байланысты сөздің, сөйлемнің түрлі нұсқаларының болуы қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Түркі тілдерінің салыстырмалы грамматикасы
  Несиелер: 5

  Түркі тілінің салыстырмалы грамматикасы пәні түркі тіліндегі лингвистикалық зерттеулердің негізгі бағыттарының бірі болып табылады. Туыстас түркі тілдерінің грамматикалық құрылымын салыстырмалы түрде зерттеу. Бұл курс түркі тілінің зерттелу, даму және қалыптасу кезеңдерін қамтиды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Когнитивті лингвистика
  Несиелер: 5

  Когнитивті лингвистика қазақ тіл білімінің қоғамдық орны мен рөлінің күшеюіне байланысты адам ойы мен тілінің, санасы мен сөйлеуінің, таным мен тілдік қатынас күйлерінің өзара әрекеттесуінің нәтижесінде жаңаша ізденісті қажет етеді. Тіл біліміндегі когнитивтік теорияның ғылыми негіздері, оның негізгі ұғымдары мен негізгі ұстанымдары арқылы студенттердің ой-өрісін кеңейтіп, дамыту жағдайы қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Қазақ және орыс тілдерінің салыстырмалы типологиясы
  Несиелер: 5

  Тіл теориясының қазіргі даму кезеңдері мен фонетика, лексика және грамматика салаларындағы ерекшеліктері мен ұқсастықтары, салыстырмалы және салғастырмалы типологияның талдау әдістері, тілдерге тән фонетикалық, лексикалық, грамматикалық ерекшеліктер жайлы мағлұмат береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Әдебиет теориясы
  Несиелер: 5

  Әдебиет теориясы пәні көркем әдебиет заңдылықтарын эстетика, психология, мәдениеттану, семиотика ғылымдарының жетістіктерімен бірлікте қарастырады. Әдебиет теориясының ғылым ретінде қалыптасу кезеңдері, ғылыми мектептердің ерекшеліктері, өнер салалары мен әдебиеттің дара сипаттары, танымдық, әлеуметтік, көркемдік-эстетикалық қасиеттері жан-жақты ашылады. Шығарма табиғаты, автор мен адресат, кейіпкер және архетип, әдебиет және таңбалар жүйесі, мәтін құрылымы, герменевтика мәселелері қарастырылады. Курста әдеби үдеріс, стиль, көркемдік әдіс, жанрлар типологиясы толымды тұрғыда зерттеледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Тілдік қатынас негіздері
  Несиелер: 6

  Адамның ойлау, пайымдау, сөйлеу, тыңдау, түсіну, айту, пікірлесу т.б әрекеттеріне тікелей қатысты ұғымдар, хабарды қабылдаудың әдіс-тәсілдері, қарым-қатынас құралдары мен қатысымдық тұлғаларды қолдану жолдары, тыңдалым, айтылым, жазылым, оқылым әрекеттерін іске асыру жолдары, тілдік қатынастың теориясы, анықтамасы, ерекшеліктері, құрамы, зерттелу тарихы, әдістемесі жайлы мағлұмат береді..

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Публицистика және әдебиет
  Несиелер: 5

  Әдебиет пен публицистика стилінің дамуындағы бірлік, публицистиканың өзіндік ерекшелігі, публицистиканың пайда болуы, көркем әдебиет, журналистика және публицистиканың табиғаты, жыраулар поэзиясындағы публицистикалық сарын, қазақ публицистикасының жаңашылдық түрі, тәуелсіз Қазақстан публицистикасындағы тақырыптық, проблемалық пішіндік ізденістер жайлы білім жүйесін қалыптастырып, А.Байтұрсынов, Ғ.Мүсірепов, Ғ. Мұстафин және т.б. көсемсөз шеберлерінің еңбектері жайлы мағлұмат береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Код ON11

  ортақ мақсатқа жету үшін командада, көшбасшылықта креативтілік көрсете білу

 • Код ON7

  командада, тұлғааралық қарым-қатынаста, тиімді жұмыс істеуде коммуникативтілік көрсете білу

 • Код ON9

  кәсіптік саладағы проблемалардың шешімін және қорытындылардың тұжырымдарын талдау

 • Код ON8

  педагогикалық инновациялық технологияларды оқыту мен тәрбиелеудің мақсат-міндеттеріне, күтілетін нәтижелеріне және оқушылардың физиологиялық ерекшеліктеріне сәйкес қолдана білу

 • Код ON3

  оқушыларды сыни ойлауға, проблеманы шығармашылықпен бірлесе шешуге тарту мақсатында пәннің негізгі концепциялары мен зерттеу құралдарын және құрылымын айқындай білу

 • Код ON4

  пәнді оқытуда АКТ-ны және цифрлық білім ресурстарын пайдалану

 • Код ON10

  өзінің және басқалардың идеялары, әрекеттері мен пайымдауларына қызығушылық таныту негізінде сыни және жүйелі ойлауын дамыту

 • Код ON12

  тілдік фактілер мен әдебиетті жетік меңгеру, талдау, қолдану, өзіндік ізденіс пен шығармашылық қабілеттерін дамыта білу

 • Код ON1

  пәндік және пәнаралық саланың негізгі бөлімдері бойынша білімді түсіну және интеграциялауды көрсету

 • Код ON2

  берілген ақпаратқа сүйене отырып, білімін практикада қолдана алу

 • Код ON5

  пән бойынша таңдалған мақсатқа сәйкес оқу жетістіктерін критериалды бағалауды және диагностикалауды қолдана білу

 • Код ON6

  оқушының тұлғалық дамуын қалыптастыру мен өзінің кәсіби деңгейін көтеру мақсатында өмір бойы білім алуға мән беру

6B01701 Қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлау
Бакалавриат

"Алматы" Университеті

БББТ: B016 Қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
6B01701 Қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлау
Бакалавриат

Еуразия гуманитарлық институты

БББТ: B016 Қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
6B01701 Қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлау
Бакалавриат

Мардан Сапарбаев институты (Mardan Saparbaev Instityty)

БББТ: B016 Қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
6B01701 Қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлау
Бакалавриат

"Сырдария" университеті

БББТ: B016 Қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
Top