Жаңа білім беру бағдарламасы

7M023 01 Аударма ісі в Абылай хан атындағы Қазақ халықаралық қатынастар және әлем тілдері университеті

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты «Аударма ісі»Аударма ісі бағдарламасының басты мақсаты өз бетінше сыни ойлауға қабілетті, ғылымди дамытуға байланысты мәселелерді шешетін, аударматану саласында жаңа технологияларды жасайтын, аударма саласында өзекті мәселелерді талдауға және кәсіби шешуге, кәсіби бағытталған құзіреттіліктерді меңгерген аударма және мәдениетаралық коммуникация теориясы мен практикасы саласындағы халықаралық стандарттарға сай жоғарғы білікті мамандар дайындауға бағытталған. Бағдарлама жаһандық мәдениетаралық ортада аударма және мәдениетаралық коммуникация бойынша бар теориялар мен тенденцияларды дамыту бойынша терең түсінік береді, сондай-ақ аударматану саласында оның когнитивтік, лингвомәдени, ұлттық-мәдени, прагма-функционалдық аспектілерін ескере отырып кәсіби дағдыларды қалыптастырады; интегративтік және пәнаралық сипатқа ие аударма жіктемелері, аударма үрдісі аспектілері, ғылыми зерттеулерді жоспарлау, жасау, жүзеге асыру, өңдеу сияқты кешенді жұмысты дамытуға бағытталған.
 • Академиялық дәреже Магистратура
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
 • Оқу мерзімі 2 года
 • Кредиттер көлемі 120
 • Білім беру бағдарламаларының тобы M056 Аударма ісі, ілеспе аударма
 • Дайындық бағыты 7M023 Тілдер және әдебиет
 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 4

  Курс жоғары мектеп психологиясының әдіснамалық негіздері мен құралдарын меңгеруге, психология мәселелерінде жас мамандардың білімін арттыруға, сонымен қатар жоғары мектеп психологиясының дамуының негізгі жетістіктері мен үрдістерін талдай білуге және оларды өзінің практикалық және кәсіби қызметінде қолдануға арналған.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жоғарғы мектеп педагогикасы
  Несиелер: 4

  Курс білікті маман даярлау үрдісін желілдіру негізінде қазіргі заманғы жоғары білім және педагогикалық ғылымның өзекті мәселелерін, сонымен қатар даму, тәрбиелеу және оқыту заңдылықтарын зерттеуге арналған.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Аударма теориясы мен практикасының қазіргі әдіснамасы
  Несиелер: 5

  Бұл пән бірінші курс магистранттарына арналған және пәннің мақсаты аударматану саласындағы қазіргі заманғы зерттеу әдіс-тәсілдерін оқып үйренудің ғылыми теориялық-қолданбалы тұғырнамасын, сонымен қатар зерттеуші, педагог және тәжірибедегі аудармашы ретінде болашақ аудармашы тұлғасының когнитивтік-қызметтік тұрғыда қалыптасуының негізін қамтамасыз ету.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Зерттеу және анализ тәсілдері бойынша лингводидактикалық кәсіби практикум
  Несиелер: 5

  Пәннің негізгі бағыты докторанттарға жалпы шетелдік ғылым, аударма және лингводидактикадағы заманауи ғылыми үрдістер бойынша білім беру және идеялар жүйесін қалыптастыруға, сондай-ақ ғылыми-зерттеу жүргізу кезінде лингвистика мен лингводидактиканың негізгі қағидаларын қолдану болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Шетел тілі (кәсіби)
  Несиелер: 5

  Курс білім берудің алдыңғы сатысында қол жеткізілген шет тілін меңгерудің бастапқы деңгейін арттыруға және магистранттардың кәсіби және ғылыми қызметтің әр түрлі салаларында әлеуметтік-коммуникативтік және кәсіби міндеттерді шешу үшін қажетті және жеткілікті коммуникативтік құзыреттілікті меңгеруіне, сондай-ақ одан әрі өздігінен білім алуға арналған. Курс кәсіби салада шет тілін оқытудың заманауи үрдістері мен талаптарын қамтиды.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғылымдар тарихы мен философиясы
  Несиелер: 4

  Курс қазіргі ғылымда қарастырылатын басты мәселелер туралы білімді меңгеруге арналған, бұл студенттердің қарастырылатын тақырып бойынша басым философиялық пайымдауларды салыстыруға және салыстыруға мүмкіндік береді. Нәтижесінде магистрант ғылыми ойдың тарихи дамуы тұрғысынан өз ұстанымын дәлелдей алады және философия мен ғылым тұрғысынан ойлау қабілетін дамытады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Терминдерді басқару
  Несиелер: 3

  Курс терминологияны басқарудың негізгі принциптері мен әдістерін меңгеруге арналған. Қолданбалы терминология, сондай-ақ лингвистика, терминология және жіктеудің тиісті салаларын қоса алғанда, теориялық негіздер мен үздік тәжірибе оқытылады. Студенттер зерттеудің репрезентативті аспектілерін, терминологиялық мәліметтерді жазудың типтік әдістерін, деректер қоры жазбаларының құрылымын зерттейді және терминологияны басқарудың автоматтандырылған жүйелерімен танысады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Қазіргі лингвистика теориясы, парадигмалары мен зерттеу әдістері
  Несиелер: 5

  Пән қазіргі тіл білімінде бар басты лингвистикалық теория туралы білімді меңгеруге бағытталған. Осылайша студенттер лингвистикадағы мәселелерді қойып оны шешудің парадигмаларын қарастыруға мүмкіндік береді. Оқытудың нәтижесінде студенттер әртүрлі лингвистикалық теорияларды салыстырып және мәтінді әлеуметтік сөйлеу өнімі ретінде қарастырып, оларды семантика, сөйлеу әрекеті теориясы, функционалды стилистика, психолингвистика, когнитивті лингвистика, семиотика және тағы да басқа байланысты бірқатар ғылымдар тұрғысынан талдай алады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Қазақ/орыс тілінен ағылшын тіліне жазбаша аударма теориясы мен практикасы
  Несиелер: 4

  Курс толық жазбаша аударма теориясы мен тәжірибесінің негіздерін зерттеуге арналған. Магистранттар мәтіндерді талдайды, мәтіннің типологиясын зерттейді және аударма мәселелерін анықтау, шешу үшін салыстырмалы талдау жасайды, сонымен қатар аударма процесіне тиімді және ұтымды көзқарас жасайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Парақтан аудару практикасы
  Несиелер: 3

  Берілген курс жазбаша және ауызша аудармашыларды даярлауға арналған, сондай-ақ ауызша аудармаға, соның ішінде ілеспе аударма саласында білім берудің тиімді әдісі. Курс магистранттардың түсіну жылдамдығы, мәнмәтін мен жадыдан ойды бөліп алу сияқты менталды дағдыларды дамытуға ықпал етеді. Курсты меңгеруде магистрант мәтінді жеке сөздер тізбегі ретінде емес біртұтастық ретінде қабылдауға, визуализацияға, жылдам және логикалық синтаксистік реструктуризацияға, «аудармашының жалған достарының» болмауын қадағалауға, ойлау мен сөйлеудің өте жоғары деңгейін, зейінді болуға қабілетті.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Мәдениетаралық коммуникация теориясы мен практикасындағы когнитивтік лингвистиканың концептуалды негіздері
  Несиелер: 4

  Осы пән когнитивті лингвистиканың мәселелерін: тілдік білімнің табиғатын, оның меңгеруі мен қалай қолданылатының қарастырады. Когнитивті функцияны зерттеуде «концепт» ұғымы ең бастысы болып табылады. Коммуниктивтіфункияның зерттеуінде мәдениетаралықкоммуникацияның сәтті болу шарттары:когнитивті деңгейде әртүрлі лингвомәдениеттерөкілдері арасындағы ұқсастықтар мен айырмашылықтарды түсінуге қабілетті тілдік тұлғаны қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Автоматтандырылған аударма теориясы мен практикасы
  Несиелер: 4

  Курс аударма, локализация, редакциялау және автоматты аударма жүйелерінің негізгі функцияларын пайдалану үшін, аудармалар жадын құру, алдыңғы аудармаларды қайта пайдалану, терминологияны басқару, аудармалар сапасын қамтамасыз ету және редакциялау үшін технологиялар мен жүйелермен магистранттардың жұмыс істеу дағдыларын меңгеруге арналған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Арнайы мақсаттарға арналған шетел тілі
  Несиелер: 5

  Курс магистранттардың ағылшын тілінің фонологиялық, лексикалық, грамматикалық құбылыстарын коммуникативтік және кәсіби қызметте білу мен қолдануды қамтитын лингвистикалық, дискурстық және әлеуметтік-мәдени құзыреттілікті дамытуға арналған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Аудармашыларға кәсіби білім берудің когнитивтік-лингвомәдени әдіснамасы
  Несиелер: 4

  Бұл пән шетел тілін «тіл-мәдениет-тұлға» тұтастығының негізінде соңғы қол жеткізуші өнімі «мәдениетаралық коммуникация субъектісі»болып табылатын түрлі мәдениет өкілдері арасындағы қарым-қатынас құралы ретінде қолдана білу іскерлігін дамытуға бағытталған. Білім алушылар түрлі мәдениет өкілдерімен өзара қарым-қатынас барысында кездесетін мәдени айырмашылырды зерттейді, және де вербальды мәтіндерге талдау жасай отырып, мәтіндік категориялар мен олардың айқындалу ерекшеліктерін сипаттайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Код ON1

  Қоршаған нақтылықтан ғылыми фактілерді, құбылыстарды бөліп алады және теориялардың заңдылықтарына сүйеніп оларды ғылыми тұрғыдан суреттейді.

 • Код ON2

  Мәдениетаралық қатысым «субъектісі» бола отырып тілдер мен мәдениеттер диалогына қатысады.

 • Код ON3

  Аударма теориясы жүйесін нақтылайды және түзеді, жасалған концепциялар артықшылықтарын талдайды, педагогиканың негізгі заңдылықтарын оқып үйренеді, сараптайды, олардың арақатынасын бекітеді, қорытынды жасайды, толықтырады.

 • Код ON4

  Психологияның маңызды теориялық концепциялары, эмпирикалық зерттеулері мен негізгі қағидалары жайлы толыққанды білімі болады; білім үдерісінде психологиялық-педагогикалық құбылыстарды сараптайды.

 • Код ON5

  Жаңа жағдайда педагогикалық технологияларды қолдану тәсілдерін еркін түсіндіреді, бар мағлұматтардан жобалық нәтижелерді анықтайды.

 • Код ON6

  Ақпараттарды түрлі тәсілдермен жүйелейді, жаңа моделдер, әрекет жоспарларын қалыптастырады немесе мәселелік жағдаяттар бойынша сценарий құрады.

 • Код ON7

  Өзіндік лингвомәдениетінің лингвомәдени концептілерін біледі, кәсіби коммуникацияны жүзеге асырады.

 • Код ON8

  Аударма саласындағы қиындықтарды жеңу үшін аударма тәсілдері мен трансформацияларды тиімді қолдана біледі.

 • Код ON9

  Аударматанудың когнитивтік-түсіну құралдарын меңгерген, Аударма және лингвистика теориясындағы түрлі бағыттарды ұғынады, аударманы жаһандық трансформация ғылымы ретінде қабылдайды.

 • Код ON10

  Аударма үдерісіндегі прагма-кәсіби мәселелер мен қиындықтарды шеше алады.

 • Код ON11

  Зерттеу, оның қызметі, формалары жайлы арнайы білімі бар.

 • Код ON12

  Кәсіби қызметті жүзеге асыру үшін мәдени, экономикалық, әлеуметтік саланы ескере отырып теория мен практиканы ұштастыра біледі.

7M02307 Аударма Ісі
Магистратура

Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті

БББТ: M056 Аударма ісі, ілеспе аударма

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
7M02307 Аударма Ісі
Магистратура

Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті

БББТ: M056 Аударма ісі, ілеспе аударма

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
7M02312 Аударма ісі
Магистратура

Абай Мырзахметов атындағы Көкшетау университеті

БББТ: M056 Аударма ісі, ілеспе аударма

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M02301 Аударма ісі
Магистратура

Қазақстан-Американдық еркін университеті

БББТ: M056 Аударма ісі, ілеспе аударма

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M02302 Аударма ісі
Магистратура

Қазақстан-Американдық еркін университеті

БББТ: M056 Аударма ісі, ілеспе аударма

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M02310 Аударма ісі
Магистратура

Абай Мырзахметов атындағы Көкшетау университеті

БББТ: M056 Аударма ісі, ілеспе аударма

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M02311 Аударма ісі
Магистратура

Абай Мырзахметов атындағы Көкшетау университеті

БББТ: M056 Аударма ісі, ілеспе аударма

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M02302 Аударма ісі (ағылшын тілі)
Магистратура

А.Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университеті

БББТ: M056 Аударма ісі, ілеспе аударма

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский
7M02301 Аударматану және кәсіби коммуникация
Магистратура

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

БББТ: M056 Аударма ісі, ілеспе аударма

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Ағылшын тілі
7M02306 Аударма ісі (ағылшын тілі)
Магистратура

А.Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университеті

БББТ: M056 Аударма ісі, ілеспе аударма

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Ағылшын тілі
7M02302 Аударма ісі
Магистратура

Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті

БББТ: M056 Аударма ісі, ілеспе аударма

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M02335 Аударма ісі
Магистратура

Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университеті

БББТ: M056 Аударма ісі, ілеспе аударма

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
7M02304 Халықаралық және құқықтық қатынастар саласындағы аударма бизнесі
Магистратура

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

БББТ: M056 Аударма ісі, ілеспе аударма

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
7M02307 Аударма ісі
Магистратура

Silkway Халықаралық университеті

БББТ: M056 Аударма ісі, ілеспе аударма

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M02316 Синхронды аударма (батыс тілдері)
Магистратура

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

БББТ: M056 Аударма ісі, ілеспе аударма

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
7M02305 Синхронды конференц-аударма
Магистратура

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

БББТ: M056 Аударма ісі, ілеспе аударма

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
7M02321 Аударма ісі
Магистратура

M.S. Narikbaev atyndaǵy KAZGUU Universiteti

БББТ: M056 Аударма ісі, ілеспе аударма

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Ағылшын тілі
7M02303 Аударма ісі (батыс тілдері)
Магистратура

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

БББТ: M056 Аударма ісі, ілеспе аударма

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
7M02301 Аударма ісі НП-2
Магистратура

Шет тілдер және іскерлік карьера университеті

БББТ: M056 Аударма ісі, ілеспе аударма

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
7M02303 Аударма ісі П-1
Магистратура

Шет тілдер және іскерлік карьера университеті

БББТ: M056 Аударма ісі, ілеспе аударма

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
7M02302 Аударма ісі П-1,5
Магистратура

Шет тілдер және іскерлік карьера университеті

БББТ: M056 Аударма ісі, ілеспе аударма

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
7M02301 Аударма, синхронды аударма
Магистратура

Орталық-Азия Университеті

БББТ: M056 Аударма ісі, ілеспе аударма

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
7M02302 Аударма ісі
Магистратура

Х.Досмұхамедов атындағы Атырау университеті

БББТ: M056 Аударма ісі, ілеспе аударма

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
7M02308 Аударма ісі
Магистратура

Академик А. Қуатбеков атындағы Халықтар достығы университеті (Halyqtar dostyǵy)

БББТ: M056 Аударма ісі, ілеспе аударма

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
7M02312 Аударма ісі
Магистратура

Х.Досмұхамедов атындағы Атырау университеті

БББТ: M056 Аударма ісі, ілеспе аударма

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
7M02309 Аударма ісі, синхронды аударма 1 жыл
Магистратура

Орталық-Азия Университеті

БББТ: M056 Аударма ісі, ілеспе аударма

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
7M02308 Аударма ісі, 1,5 жыл
Магистратура

Орталық-Азия Университеті

БББТ: M056 Аударма ісі, ілеспе аударма

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
7M02304 Аударма ісі
Магистратура

Торайгыров университеті

БББТ: M056 Аударма ісі, ілеспе аударма

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M02354 Аударма ісі
Магистратура

Торайгыров университеті

БББТ: M056 Аударма ісі, ілеспе аударма

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M02313 Цифрлік аударма
Магистратура

Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті

БББТ: M056 Аударма ісі, ілеспе аударма

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
7M02302 Аударма ісі
Магистратура

Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті

БББТ: M056 Аударма ісі, ілеспе аударма

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M02311 Аударма ісі
Магистратура

Абылай хан атындағы Қазақ халықаралық қатынастар және әлем тілдері университеті

БББТ: M056 Аударма ісі, ілеспе аударма

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі:
Top