Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B01101 6B011 Педагогика және психология в Зулқарнай Алдамжар атындағы Қостанай әлеуметтік-техникалық университеті

 • Оқушылардың физиологиялық дамуы
  Несиелер: 5

  оқушылардың даму физиологиясы, физиологияның бір бөлімі ретінде ағзалардың функцияларын, ағзалар мен жалпы ағзаның жүйелерін, онтогенездің әр түрлі кезеңдерінде ағзаның тіршілік ету ерекшеліктерін зерттейді. Жас ерекшелік физиологиясы курсы практикалық маңызы зор және педагогикалық білім берудің маңызды компоненттерінің бірі болып табылады. Физиологиялық білім педагогқа балалар мен жасөспірімдердің денсаулығын қорғау бойынша жұмысқа белсенді және саналы түрде қатысу және "дене күші мен рухани күштердің үйлесімді дамуымен мықты жас ұрпақты" тәрбиелеуге оңтайлы жағдай жасау үшін қажет."

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Өзін-өзі тану
  Несиелер: 3

  "Өзін-өзі тану" пәні білім беру, педагогикалық пән ретінде адамның рухани мүмкіндіктерін, оның маңызды күштерін дамыту мен байытуға, рухани бай тұлғаны, мәдениет пен әлеуметтік шығармашылық субъектісін қалыптастыру мен жетілдіруге жәрдемдесуге бағытталған. Өзін-өзі тану әрбір адамның білім беру мүмкіндіктерін барынша кеңейтуге мүмкіндік береді, ол үшін маңызды өмір аспектілерін: жынысын, жасын, анатомиялық және психологиялық ерекшеліктерін, даралықтары мен қабілеттерін, қажеттіліктері мен сұраныстарын, себептері мен мүдделерін, мәдени көріністердің (этникалық, конфессиялық, гендерлік және т. б.) алуан түрлілігін ескере отырып, өзектіл��йді.)

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері
  Несиелер: 2

  Пәнге берілген қысқаша сипаттама: Қысқаша курсты оқытудың мақсаты курс студенттерінің қажетті білім алуы болып табылады,сонымен қатар қойылатын біліктілік талаптарына сәйкес келетін мамандарға жоғары білікті саладағы сақтандыру. Алынған білім негізінде студенттер өздерінің шығармашылық ойлау дағдыларын меңгереді, сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрестің мәселелерін түсінуге және дамудың заманауи талаптарына сәйкес проблемалық мәселелерді шешуге және еліміздегі сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрестің жаңа деңгейін көтеруге мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Психологиялық-педагогикалық мамандыққа кіріспе
  Несиелер: 4

  Қазіргі жағдайда педагогикалық кадрлардың қызметі педагогикалық еңбектің әлеуметтік маңыздылығын күшейтумен, оның әрекет ету аясын кеңейтумен және педагогикалық үдерісті сауатты ұйымдастырумен негізделген сапалы жаңа мазмұнмен толықтырылады. Ал бұл өз кезегінде кәсіби біліктілігі, психологиялық-педагогикалық мәдениеті мен шығармашылығы бар болашақ маманды даярлау қажеттілігін тудырады. "Психологиялық-педагогикалық мамандыққа кіріспе"курсы психологиялық-педагогикалық пәндер циклін ашады және оқу және өндірістік практикамен логикалық байланысты. Курстың мазмұнында психологиялық-педагогика��ық қызметтің дайындық жүйесі, мәні мен ерекшелігі, оның гуманистік табиғаты, әлеуметтік рөлі, білім беру функциялары ашылады, сонымен қатар педагог-психолог тұлғасының білім беру ұйымында жұмыс істеуге қажетті кәсіби маңызды қасиеттері анықталады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Қоғамға қызмет ету
  Несиелер: 1

  Қазақстандық қоғамды жүйелі реформалау тұрғысынан алғанда, әмбебап және ұлттық құндылықтарды біріктіретін қазақ халқының дәстүрлі құндылықтарын қайта қалпына келтіру мәселелері: халыққа қызмет ету мәдениеті, адамгершілік принциптері өзекті болды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Дінтану
  Несиелер: 2

  Пәннің мақсаты: студенттің әлеуметтік білімін қалыптастыру, діни мәдениет пен толеранттылықты қалыптастыру, нарықтық экономикаға және плюралистік демократияға сәйкес келетін ақыл-ой мен құндылық жүйесін қалыптастыру, сондай-ақ әлеуметтік құбылыстарды, діни қозғалыстар мен топтардың пайда болу сипатын талдауға студенттердің ғылыми көзқарастарын дамыту.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Педагогика
  Несиелер: 5

  "Педагогика" пәнінің негізгі мақсаты - болашақ бакалаврлардың қазіргі педагогикалық ғылымның теориялық негіздерін меңгеруі, жалпы білім беретін орта мектеп оқушыларын тиімді оқыту мен тәрбиелеу және өзінің кәсіби қалыптасу үшін қажетті практикалық дағдылар мен дағдыларды меңгеруіне алғышарттар жасау.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі
  Несиелер: 5

  Курс студенттердің тәрбие жұмысының негізгі ұғымдары мен технологиясының мәнін, балалармен қарым-қатынас тәсілдерін, сабақтан тыс бос уақытты ұйымдастыру формаларын меңгеруге бағытталған. Пәнді оқытудың мақсаты: студенттердің мектептегі тәрбиеші (сынып жетекшісі) ретінде тәрбие жұмысының технологиясын теориялық түсінуі және практикалық меңгеруі

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Жеке тұлғаның психологиялық-педагогикалық диагностикасы
  Несиелер: 3

  Ашады теориялық негіздері педагогикалық проблемаларды ұмтылдырады студенттерді іздеу бірегей педагогикалық әдістемелерді жасайды, педагогикалық іскерліктер.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Инклюзивті білім беру
  Несиелер: 5

  Курс студенттерге денсаулық мүмкіндіктері шектеулі тұлғаларға инклюзивті білім берудің заңдылықтары мен мүмкіндіктері туралы негізгі теориялық ережелермен танысуға арналған және білімді гуманистік көзқарас тұрғысынан қарауға мүмкіндік береді

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Психология және адам дамуы
  Несиелер: 5

  "Психология және адам дамуы" курсы - психологиялық қызметтің мақсатты, мазмұнды және ұйымдастырушылық кезеңдеріне кіретін адамның даму заңдылықтарын білу.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Тұлға психологиясы
  Несиелер: 3

  Тұлға психологиясы жалпы психологияның маңызды бөлімі болып табылады. Бұл пән студенттің жалпы психологиялық дайындығын аяқтайды және оны нақты теориялық және практикалық пәндерді оқуға әкеледі. Жеке тұлғаны түсінуге психологиялық көзқарас ерекшелігі. Адамдық құндылық жүйесінде адам. Адам биогенез жүйесінде жеке тұлға ретінде. Адам социогенез жүйесіндегі адам. Персонажез жүйесінде адам ретінде адам. «Тұлға», «жеке», «пән», «даралық» ұғымдарының корреляциясы. Олардың жүйелік ұйымы жеке психология пәні ретінде. Психологиядағы орталық және интегралдық тұжырымдама ретінде жеке тұлға. Тұлға - дамушы жүйе. Жеке психологияның тақырыбы - жеке тұлға, жеке тұлға, жүйе ретінде жеке тұлға. Жеке тұлғаны қалыптастыру мен дамытудың қозғаушы күштері, шарттары мен механизмдері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Өзін-өзі тануды оқыту әдістемесі
  Несиелер: 5

  "Өзін-өзі тануды оқыту әдістемесі" курсы студенттерге жоғары және орта оқу орындарында өзін-өзі тануды оқыту мәселелеріне қоса берілген отандық педагогиканың, педагогикалық психология мен дидактиканың жетістіктері туралы негізгі түсінік беруі тиіс. Бакалаврлар педагогикалық процестің теориялық негіздерімен және өзін-өзі тануды оқытудың жалпы әдістемесімен танысады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Этнопедагогика
  Несиелер: 5

  Посткеңестік кеңістікте жаңа егеменді мемлекеттердің пайда болуы осы елдер азаматтарының өз халықтарының тарихына, тіліне, мәдениетіне, салт-дәстүрлеріне деген қызығушылығын күрт күшейтудің қуатты факторына айналды. Осындай қызығушылық саласынан тыс жерлерде ата-бабалардың көптеген ұрпақтары әзірлеген мәдениеттің ажырамас құрамдас бөлігі ретінде халық педагогикасы қалып қойған жоқ. Этнопедагогика, халықтық педагогика теориясы ретінде, бұл пәнаралық сипатқа ие, түрлі гуманитарлық ғылымдар тоғысындағы білім саласы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Білім берудегі менеджмент
  Несиелер: 5

  Пән зерттейді технологиялар тиімді басқару мектебі, теру әдістерін, құралдары мен тәсілдерін табысты басқару, ықпал ететін, оның тиімділігін.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Баланың тұлғалық дамуын педагогикалық болжау
  Несиелер: 5

  Диагностика, оның мәні, құрылымы және түрлері. Функциялары диагностика: кері байланыс функциясы, тәрбиелеу-побуждающая, болжау, сындарлы, бағалау, түзету, ақпараттық, коммуникативтік. Мәні педагогикалық диагностикалаудың мақсат қою, нақтылау міндеттері, құралдары мен әдістерін таңдауда тәрбиелеу тиімділігін бағалау, педагогикалық іс-әрекеттерінің әрбір кезеңдері тәрбие процесі. Классификациясы, диагностикалық әдістемелер. Зерттеу әдістері жеке тұлғаның тәрбиелік деңгейінің, ұжым, педагогикалық процесс. Әдістеменің педагогикалық зерттеулер.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Әлеуметтік педагогика
  Несиелер: 5

  Әлеуметтік педагогика" курсы-әлеуметтік тәрбиелеудің субъектілері мен үдерісіне қатысты, әлеуметтік-педагогикалық қызмет саласындағы кәсіби міндеттерді шешуге дайын әлеуметтік ұстанымдар: толыққанды оқыту, балаларды тәрбиелеу, баланың құрдастарымен және ересектермен өзара іс-қимылы мен қарым-қатынасы, тәрбиеленушілердің әлеуметтенуі үшін жағдай жасау; аралас мамандармен өзара іс-қимылда пәнаралық психологиялық-педагогикалық және әлеуметтік оңалту іс-шараларына қатысу.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Отбасылық педагогика
  Несиелер: 5

  Бала тәрбиесі отбасында. Теориялық негіздері педагогикалық үдерісті ұйымдастыру. Негізгі компоненттері педагогикалық үдерісті ұйымдастыру. Мақсаты, міндеттері, мазмұны, отбасылық тәрбиенің құралдары, формалары, әдістері, іс-әрекеттерін ұйымдастыру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Психологиялық-педагогикалық менеджмент
  Несиелер: 5

  Курсты оқып-үйрену студенттердің білімін заманауи талаптарға сәйкес кеңейтуге және толықтыруға әкеледі. Пәннің мақсаты педагогикалық басқару теориясын және практикалық тәжірибені талдау негізінде жалпы орта білім беру мектептерінің практикасына басқару негіздерін енгізу және енгізу жолдарын анықтау, мектеп менеджері қызметінің үлгісі болашақ педагогика бакалаврлары мен басқару педагогикалық негіздерінің психологиясы және оларды орта мектепті басқару практикасында оны енгізу жолдары; болашақ мұғалімдердің білімі, дағдылары мен педагогикалық басқару дағдыларын қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Педагогиканы оқыту әдістемесі
  Несиелер: 5

  Психологияны оқыту әдістемесі-әр түрлі жастағы топтарды оқыту процесінің пәні мен заңдылықтары ретінде психология туралы ғылым. Методологияны педагогикалық ғылым ретінде қарастыра отырып, біз мынадай сұрақтарға жауап беруге тиіспіз: "дидактика мен әдіснама бір-бірімен қалай сәйкес келеді?""Әдістеме мен педагогика арасындағы байланыс қандай?»

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Ғылыми-педагогикалық зерттеулер әдістемесі
  Несиелер: 5

  Курстың мақсаты болашақ мұғалімдердің педагогикалық қызметке қажетті базалық дайындық деңгейіне байланысты анықталады. Мақсаты-педагогикалық зерттеу туралы әдіснамалық білім жүйесін қалыптастыру және педагогикалық зерттеулерді ұйымдастыру әдістемесінің негіздерін меңгеру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Этнопсихология
  Несиелер: 5

  зерттеуде дәстүрлі емес оқыту нысандарын, оқытудың белсенді әдістері мен жаңа технологияларын, салт-дәстүр, әдет-ғұрып, салт-дәстүрі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Критериалды бағалау технологиялары
  Несиелер: 5

  "Критериалды бағалау технологиялары" курсы - білім беру нәтижелерін критериалды бағалаудың теориясы мен технологиясын, білім беру нәтижелерін критериалды бағалаудың практикалық дағдылары мен дағдыларын білу.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Психологиялық менеджмент
  Несиелер: 5

  Пән зерттейді технологиялар тиімді басқару мектебі, теру әдістерін, құралдары мен тәсілдерін табысты басқару, ықпал ететін, оның тиімділігін.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Педагогика тарихы
  Несиелер: 5

  Зерттеу, оқу-әдістемелік курс "педагогика Тарихы" маңызды кәсіби қалыптасуына, болашақ маманның қамтамасыз ете отырып қалыптастыру ғылыми көшу шешімі қазіргі заманғы педагогикалық проблемаларды, соның ішінде басқару мектебі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Психология тарихы
  Несиелер: 5

  Курстың мақсаты-психология Тарихы жүйелеу және жалпылау студенттердің білімін психология бойынша: қалыптастыру тұтас, динамикалық ұсыну туралы психология ғылым ретінде; тереңдету, психологиялық дайындық. Курстың міндеттері: туралы түсініктің білімге психология

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Түзету педагогикасы
  Несиелер: 5

  Коррекциялық педагогика саласы ретінде педагогика. Зерттеу әдістері; арнайы педагогика. Негізгі санаттары қиын. Педагог жұмысы қиын және үлгерімі нашар балалармен. Қазіргі заманғы проблемаларын арнайы педагогика.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Психологияны оқыту әдістемесі
  Несиелер: 5

  Психологияны оқыту әдістемесі-әр түрлі жастағы топтарды оқыту процесінің пәні мен заңдылықтары ретінде психология туралы ғылым. Методологияны педагогикалық ғылым ретінде қарастыра отырып, біз мынадай сұрақтарға жауап беруге тиіспіз: "дидактика мен әдіснама бір-бірімен қалай сәйкес келеді?""Әдістеме мен педагогика арасындағы байланыс қандай?»

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Тренинг жұмысының технологиясы
  Несиелер: 5

  әлеуметтік-психологиялық тренинг психологиядағы қолданбалы бағыт болып табылады. Ол адамның, топтың әлеуметтік-психологиялық түзетуінің бір түрі болып табылады. Мұндай тренингті меңгеру түлектерге топтық психологиялық түзетудің басқа формаларын жеңіл әрі тез меңгеруге мүмкіндік береді, олардың кейбіреулері психология факультетінде оқытылады. Тренингті ұйымдастыру және өткізу осындай психологиялық пәндер шеңберінде белгіленген белгілі бір ғылыми фактілер мен ережелерге сүйенед

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Эксперименттік психология
  Несиелер: 5

  Курсты оқу барысында жүреді бағдарлау, кәсіби даярлау, болашақ педагог-психологтардың мақсатты түрде жинақтауға студенттердің білім мен білік міндеттерді жүзеге асыру үшін: •Зерттеу эксперментальной психология; • Зерттеу танымдық саласы жеке тұлғаның; • Тұлғаның ерекшеліктерін оқу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Білім беру мекемелеріндегі психологиялық қызмет
  Несиелер: 5

  Курстың басты мақсаты болып табылады толыққанды және жан-жақты педагог-психологтарды даярлау мәселелері бойынша ұйымдастыру және жұмыс істеу психологиялық-педагогикалық шарттары білім беру мекемелері. Себептері құрудың психологиялық-педагогикалық қызмет.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Есте сақтау, ойлау және сөйлеу психологиясы
  Несиелер: 5

  Назар аудару, есте сақтау, ойлау және сөйлеу адамның когнитивтік процестерінің қатарына кіреді және оны өз ойында ұстап тұруға, соңғы білдіруге және басқа адамдарға беруге мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Қазіргі кездегі мектепті басқару және педагогикалық менеджмент
  Несиелер: 5

  зерттейді басқармасы қазіргі заман мектебінде, басқару стильдері және тәсілдері. Функционалдық және лауазымдық міндеттерін, мектеп әкімшілігі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Зейін, түйсік және қабылдау психологиясы
  Несиелер: 5

  Назар ұғымы. Зиялы құбылыс ретінде назар аударыңыз. Назар аударыңыз және санаңыз. Мұқият физиологиялық механизмдер және индикативті рефлексия. Сезімнің жалпы тұжырымдамасы. Адам өміріндегі когнитивті психикалық процестердің жалпы орны мен рөлі. Қабылдау ұғымы. Сезім мен қабылдаудың өзара байланысы. Объектілердің тұтас көрінісі ретінде қабылдау. Үлгіні тану теориясы. Қабылдау кешенді қабылдау процесі ретінде. Қабылдаудың физиологиялық негізі. Қабылдаудың физиологиялық механизмдері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Педагогикалық шеберлік
  Несиелер: 5

  Пән келесі мәселелер кіреді: шеберлік Мазмұны, оны қалыптастыру және іске асыру. Педагогикалық шеберлік және педагогикалық қызмет. Педагогикалық техника нысаны ретінде ұйымның мінез-оқытушы. Сөзі педагогикалық шеберліктің шарты ретінде. Педагогикалық қарым-қатынас, функциялары мен стильдері. Коммуникативті қабілеттеріне, педагог. Өркениеттер құралы ретінде педагогтың кәсіби дайындығының. Педагогикалық такт. Шеберлік педагогтың оқу-тәрбие үдерісін басқаруға.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Ынтымақтастық педагогика
  Несиелер: 5

  Курс қатысушыларға білім беру үдерісіндегі өнімді өзара әрекеттесуді қалыптастыруға және олардың өзара іс-қимылын қамтамасыз етуге байланысты біліктілікті қалыптастыруға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Практикалық психология
  Несиелер: 6

  Курсы, "Практикалық психология" маңызды құрамдастардың бірі болып табылады дайындау процесін дипломированного маман-психологтың және дамытуға бағытталған практикоориентированного ғылыми психологиялық ойлау студенттер.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Әлеуметтік психология
  Несиелер: 3

  Пәні, әдістері, міндеттері психология. Зерттеу әдістері. Психологияның негізгі принциптері мен категориясы. Психологиялық негіздері оқыту технологиясы. Әлеуметтік даму кезеңдері. Тұлға және тұлғааралық қатынастар. Педагогика мен психологияның өзара байла-нысын.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Психологиялық практикум
  Несиелер: 6

  Курс студент-психологтарды күрделі және әр түрлі ғылыми-зерттеу қызметіне енгізеді. Бұл курс студенттердің ғылыми психологиялық зерттеу жүргізудің теориялық негіздері мен практикалық дағдыларын меңгеруге позитивті уәждемесін қалыптастырудағы орталық орындардың бірі болып табылады. Курстың негізгі назары ғылыми-зерттеу қызметінің теориялық мәселелеріне практикалық және қолданбалы дағдылармен және өз бетінше ғылыми психо-логиялық зерттеуді жүргізу іскерліктерімен ұштастыра отырып бөлінеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Код ON1

  Психологияның ең жалпы заңдылықтарын, сондай-ақ осы ғылым қолданатын зерттеу әдістерін, оның ұстанымдарын, оның айналасына енген негізгі ғылыми ұғымдарды білу.

 • Код ON2

  Ғылым мен ғылыми танымның рөлі, оның құрылымы, нысандары мен әдістері, ғылым, педагогика және психология жетістіктерін дамыту мен пайдалануға байланысты әлеуметтік және этикалық мәселелер туралы білім.

 • Код ON3

  Жеке тұлғаның психологиясын қалыптастыру шарттары туралы білім, психологияның жеке тұлғасы ұғымының қалыптасуы, тұлғаның психологиялық мәселе ретінде болуы, жеке тұлғаның мінез-құлқының себептері, қарым-қатынастағы тұлға

 • Код ON4

  Қарым-қатынас заңдылықтарын, топ пен қоғамның әлеуметтік-психологиялық феномендерін, тұлғаның әлеуметтік бейімделу жолдарын білу

 • Код ON5

  Педагог пен оқушының жеке-когнитивті мінез-құлқының стилін, координаттар жүйесіндегі ғылыми қызметті, қызметтің психологиялық танымдарын басшылыққа ала білу.

 • Код ON6

  Вербальды және вербальды емес тәсілдермен коммуникацияларды иелену

 • Код ON7

  Әр түрлі әлеуметтік жағдайларда адекватты бағдарлай білу және командада жұмыс істей білу

 • Код ON8

  Өзінің психологиялық-педагогикалық қызметін жоспарлай және ұйымдастыра білу

 • Код ON9

  Психологиялық-педагогикалық көмектің тәсілдерін, тәсілдерін, әдістерін және құралдарын меңгеру

 • Код ON10

  Күрделі психологиялық-педагогикалық жағдайларда шешім қабылдай білу және олардың тиімділігін бағалай білу.

 • Код ON11

  Адамдарды және олардың әрекеттерін олардың мүмкіндіктерін, қабілеттерін және уәждемесін ескере отырып басқара білу.

 • Код ON12

  Білім беру жүйесінің педагогикалық қызметінде психологиялық талдау дағдыларын қолдана білу.

 • Код ON13

  Диагностикалық, түзету жұмыстарын, оның ішінде тренингтер, консультациялар, әдістемелік жұмыстар мен ағартушылық жұмыстарды жүргізе білу.

 • Код ON14

  Педагогикалық ұжым мұғалімдерінің қызметін талдай білу, ғылыми негізделген қорытындылар жасай білу және түзету жұмысының, психологиялық көмектің қажетті түрлерін таңдау, басқарушылық шешімдер қабылдау, процестерді, құбылыстарды және педагогикалық жағдайларды сипаттау және болжау үшін модельдерді құру және пайдалану.

 • Код ON15

  Ғылыми ақпараттың үлкен массивіне операция жасай білу, оның әр түрлі көздерімен өз бетінше жұмыс істей білу, алынған нәтижелерді өңдеу, сандық және сапалық мәліметтерді ескере отырып, оларды талдау және түсіну.

6B01101 Педагогика және психология
Бакалавриат

Ы. Алтынсарин атындағы Арқалық педагогикалық институты

БББТ: B001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01101 Педагогика және психология
Бакалавриат

Ө.Сұлтанғазин атындағы педагогикалық институты (А.Байтұрсынов атындағы Қостанай өңірлік университеті)

БББТ: B001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01101 Педагогика және психология
Бакалавриат

«Bolashaq» академиясы (Болашақ)

БББТ: B001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01101 Педагогика және психология
Бакалавриат

Қазақ экономика, қаржы және халықаралық сауда университеті

БББТ: B001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01101 Педагогика және психология
Бакалавриат

Қазақ инновациялық гуманитарлық - заң университеті

БББТ: B001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01101 Педагогика және психология
Бакалавриат

Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университеті

БББТ: B001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01101 6B01101-Педагогика және психология
Бакалавриат

Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті (ҚарМУ Е.А.Бөкетов)

БББТ: B001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01101 Педагогика және психология
Бакалавриат

Абай Мырзахметов атындағы Көкшетау университеті

БББТ: B001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01101 Педагогика және психология
Бакалавриат

Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті

БББТ: B001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
6B01101 ПЕДАГОГИКА ЖӘНЕ ПСИХОЛОГИЯ
Бакалавриат

Silkway Халықаралық университеті

БББТ: B001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B01101 Педагогика және психология
Бакалавриат

Ш. Уәлиханов атындағы Көкшетау университетi

БББТ: B001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01101 Педагогика және психология
Бакалавриат

Тараз инновациялық-гуманитарлық университеті

БББТ: B001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
6B01101 6B01101 – Педагогика және психология
Бакалавриат

Орталық- Қазақстан Академиясы

БББТ: B001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01101 Педагогика және психология
Бакалавриат

Халықаралық гуманитарлық-техникалық университеті

БББТ: B001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01101 Педагогика және психология
Бакалавриат

Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті

БББТ: B001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01101 Педагогика және психология
Бакалавриат

Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университеті

БББТ: B001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01101 Педагогика және психология
Бакалавриат

Мардан Сапарбаев институты (Mardan Saparbaev Instityty)

БББТ: B001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01101 Педагогика және психология
Бакалавриат

Инновациялық Еуразия университеті

БББТ: B001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01101 Педагогика және психология
Бакалавриат

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

БББТ: B001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01101 Педагогика және психология
Бакалавриат

Ақтау гуманитарлы-техникалық университеті

БББТ: B001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01101 Педагогика және психология
Бакалавриат

Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті

БББТ: B001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01101 Педагогика және психология
Бакалавриат

Шымкент университеті

БББТ: B001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
6B01101 Педагогика және психология
Бакалавриат

Торайгыров университеті

БББТ: B001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01101 Педагогика және психология
Бакалавриат

Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университеті

БББТ: B001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01101 Педагогика және психология
Бакалавриат

Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық университеті

БББТ: B001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01101 Педагогика және психология
Бакалавриат

Қайнар академиясы

БББТ: B001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01101 Педагогика және психология
Бакалавриат

Тараз мемлекеттік педагогикалық университеті

БББТ: B001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
6B01101 Педагогика және психология
Бакалавриат

"Сырдария" университеті

БББТ: B001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
6B01101 Педагогика және психология
Бакалавриат

Шет тілдер және іскерлік карьера университеті

БББТ: B001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B01101 Педагогика және психология
Бакалавриат

Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті

БББТ: B001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01101 Педагогика және психология
Бакалавриат

Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті

БББТ: B001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B01101 Педагогика және психология
Бакалавриат

Қызылорда "Болашақ" университеті

БББТ: B001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01101 Педагогика және психология
Бакалавриат

Ілияс Жансүгіров атындағы Жетісу университеті

БББТ: B001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B01101 Педагогика және психология
Бакалавриат

Семей қаласының Шәкәрім атындағы университеті

БББТ: B001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01101 Педагогика және психология
Бакалавриат

Ш.Есенов атындағы Каспий мемлекеттік технологиялар және инжиниринг университеті (Yessenov University)

БББТ: B001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01101 Педагогика және психология
Бакалавриат

Қазақстан инновациялық академиясы

БББТ: B001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01101 Педагогика және психология
Бакалавриат

Мирас Университеті

БББТ: B001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01101 Педагогика және психология
Бакалавриат

Астана халықаралық университеті

БББТ: B001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B01101 Педагогика және психология
Бакалавриат

Мирас Университеті

БББТ: B001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01101 Педагогика және психология
Бакалавриат

М.Х.Дулати атындағы Тараз өңірлік университеті

БББТ: B001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
6B01101 Педагогика және психология
Бакалавриат

Сулейман Демирел атындағы университет

БББТ: B001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі:
Top