Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M01101 Педагогика және психология в Торайгыров университеті

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты Жоғары, жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру жүйесі және ғылыми-зерттеу секторы үшін терең ғылыми және педагогикалық даярлығы бар, жоғары рухани-адамгершілік қасиеттері бар, өз бетінше ойлауға және қоғамның прогрессивті ғылыми-техникалық, әлеуметтік-экономикалық және мәдени дамуын қамтамасыз етуге қабілетті кадрлар даярлау.
 • Академиялық дәреже Магистратура
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша
 • Оқу мерзімі 2 года
 • Кредиттер көлемі 120
 • Білім беру бағдарламаларының тобы M001 Педагогика және психология
 • Білім беру саласы 7M01 Педагогикалық ғылымдар
 • Ғылымның тарихы мен философиясы
  Несиелер: 5

  Бұл пән ғылым феномені проблематикасына арнайы философиялық талдаудың пәні ретінде енгізеді және ғылыми танымның жалпы заңдылықтары мен тенденцияларын, олардың дамуында алынған және тарихи өзгермелі әлеуметтік-мәдени контексте қарастырылған ғылыми білімді өндіру бойынша ерекше іс-әрекет ретінде зерттеуге бағытталған.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Шетел тілі (кәсіби)
  Несиелер: 5

  Ғылыми-зерттеу жұмысы. Active Voice. Дайындық бағыты бойынша ғылыми еңбектер. Passive Voice және пассивті конструкцияларды аудару. Уақытша келісу. Ғылыми зерттеулер және жаңа технологиялар. Модальдық етістіктер. Сөйлемдегі етістің функциялары. Ғылыми кітапхана. Инфинитив, герундий. Ғылыми конференция. Түрлері ұсыныстар. Толықтырулар түрлері. Жаңа ғылыми жетістіктер. Тікелей және жанама сөйлеу. Презентация коммуникацияның ғылыми түрі ретінде.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Педагогикалық жүйелердің құрылымы және басқару
  Несиелер: 5

  Пәнді оқытудың мақсаты-магистранттарда педагогикалық жүйелерді басқаруға ғылыми көзқарас туралы тұтас түсінік қалыптастыру . Осы жүйелердегі оқу-танымдық, оқу-білім беру, оқу-тәрбие қызметінің әлеуеті туралы кешенді түсінік қалыптастыру; қазіргі Басқару жүйелерінде қолданылатын қажетті құралдарды ұсыну.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Заманауи бизнес үрдістердің логистикасы
  Несиелер: 5

  Бизнес және кәсіпкерлік, қазіргі заманғы экономиканың концептуалды кіші жүйелері ретінде. Қазіргі бизнес үрдістердің логистикасы. Бизнес-жоспарларды іске асыру және өндірістік процестерді ұйымдастыру. Бизнес пен кәсіпкерліктегі инновациялар. Бизнес-кәсіпкерліктегі бәсекелестік, тәуекелдер және құпия. Бизнес-кәсіпкерлікті қаржыландыру. Аутсорсинг және бизнес-кәсіпкерлікті дамыту инфрақұрылымы. Бизнес-кәсіпкерліктегі Этика және мәдениет. Бизнес-кәсіпкерліктегі СЭҚ негіздері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жоғары мектептегі заманауи білім беру технологиялары
  Несиелер: 5

  Пән магистранттарға педагогикалық құзыреттілігін көтеруге мүмкіндік беруге бағытталған. ЖОО педагогикалық үрдісті басқаруда, педагогикалық шеберлікті шыңдауда заманауи педагогикалық технологиялардың ұтымды құралдары, әдістері мен техникаларын меңгеруге арналған. Білім алушылармен қарым қатынас түзудің жаңаша жолдары мен ұстанымдары беріледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жоғары мектеп педагогикасы
  Несиелер: 4

  Педагогикалық ғылымның әдіснамасы. Педагогиканың тарихи сипаты. Жаһандану жағдайында жоғары білім беруді дамыту. Болон процесі. Қазіргі педагогикалық парадигмалар. Педагогикалық процесс жүйе ретінде. Негізгі теориялар, білім мазмұны элементтерінің сипаттамасы. Студенттің ғылыми-зерттеу жұмысы. Қазіргі білім беру технологиялары, ЖОО-да оқыту түрлері. ЖОО-да Оқытудың кредиттік жүйесі. Эдвайзердің, тьютордың, офис регистратордың қызметі. Білім берудегі Менеджмент.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жоғары мектепте педагогикалық және психологиялық пәндерді оқыту әдістемесі
  Несиелер: 4

  Пәннің мақсаты-магистранттарда білім сапасын қамтамасыз ету тұрғысынан психологиялық-педагогикалық пәндерді оқыту туралы тұтас түсінік қалыптастыру. Магистранттарды кәсіптік білім беру мекемелерінде педагогика мен психологияны оқытудың теориялық-әдіснамалық негіздері, қағидалары, мазмұны, әдістері, нысандары мен құралдары туралы ғылыми білім жүйесімен қаруландыру.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Педагогикалық және психологиялық зерттеулер әдістемесі
  Несиелер: 5

  Бұл пәннің мақсаты – магистранттарда ғылыми-зерттеу қызметі саласында кәсіби құзыреттілікті қалыптастыру және оларды өз ғылыми зерттеулерін жүргізуге, сондай-ақ білім беру мекемесінде ғылыми-зерттеу қызметіне басшылық жасауға дайындау.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Психология мен білім берудегі мәдени-тарихи және іс-әрекет тәсілдері
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты:білім алушыларды психологиялық зерттеулер мен педагогикалық тәжірибеде мәдени, тарихи және қызметтік тәсілдердің теориялық негіздерімен таныстыру. Білім алушылардың психология мен білім берудегі мәдени, тарихи және қызметтік тәсілдерінің нәтижелерін жобалау, ұйымдастыру және тәжірибе жүзінде қолдану мүмкіндігін белсендіру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 4

  «Басқару психологиясы» ұсынылған оқыту курсы студенттердің басқару құрылымының құрылымы, динамикасы мен ерекшеліктері, адамдардың мінез-құлқының психикалық реттеуінің құрылымы мен механизмдері, ұйымдық және басқару жүйелерінің әртүрлі түрлеріне енген кезде, сондай-ақ осы жүйелер мен қарым-қатынастардың психологиялық ерекшеліктері туралы кәсіби білімін айтарлықтай толықтырады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Педагогикалық психологияның өзекті мәселелері
  Несиелер: 4

  Пәннің міндеттері: магистранттарға қазіргі заманғы ғылыми ұсыныстарға және заманауи білім беру қажеттіліктеріне сәйкес педагогикалық психологияның, білім беру мекемелерінің (мектеп, колледж, жоғары оқу орны) түрлі типтеріндегі педагогиканың заманауи мәселелері саласында терең білім, практикалық дағды беру.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Start up жобаларының инвестициялық экономикалық модельдеу
  Несиелер: 5

  Startup Жобалар заманауи бизнес-кәсіпкерліктің құралы ретінде. Стартап-жобаны әзірлеу алгоритмін құру әдістемесі. Кәсіпорынның негізгі капиталына инвестициялық шығындарды бағалау. Айналым капиталына инвестициялық шығындарды бағалау. Кәсіпорынның HR-ресурстарын қалыптастырудағы инвестициялық шығындарды бағалау. Кезең шығындарының, өзіндік құнының және шығыстарының экономикалық негіздемесі. Бағаны қалыптастыру. Қаржылық жоспарлау. Стартап-жобаны инвестициялық талдау. Стартап-жобаны қорғау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Білім сапасы менеджментінің жүйесі
  Несиелер: 4

  Оқу пәнін меңгеру мақсаты: пән саласын терең талдау және білім беру мекемесі мен білім беру үдерісін басқару процесінің барлық жақтарын түсіну негізінде білім беру сапасын талап етілетін деңгейде қолдау және құру қабілеттерін дамытуға ықпал ететін болашақ педагогикалық білім магистрінің жалпы мәдени және кәсіби құзыреттілігін қалыптастыру.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Педагогика мен психологиядағы гендерлік зерттеулер
  Несиелер: 4

  Пәнді оқытудың мақсаты-магистранттарда гендерлік білім берудің принциптерін, әдістемелерін және технологияларын ЖОО-да оқыту практикасына енгізу үшін қажетті теориялық білімді, практикалық шеберлікті және дағдыларды қалыптастыру. Гендерлік психология саласындағы педагог-психологтың жынысы арасындағы өзара қарым-қатынас проблемаларымен байланысты практикалық міндеттерді шешу үшін арнайы кәсіби құзыреттілігін қалыптастыру.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Статистикалық деректерді талдау жүйесі (SPSS)
  Несиелер: 5

  Әлеуметтік ақпаратты талдаудың негізгі әдіснамалық және әдістемелік тәсілдері. Мәліметтерді статистикалық талдау үшін қолданылатын бағдарламалардың бірі ретінде SPSS зерттеу және практикалық игеру. Әлеуметтік ғылымдардағы сандық деректермен жұмыс істеу ерекшелігі, математикалық-статистикалық әдістердің көмегімен шешілуі мүмкін есептер түрлері.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Тұрақты даму үшин білім беру
  Несиелер: 5

  Осы пәнде қазіргі заманның өзекті проблемасы –тұрақты даму үшін білім берумен байланысты мәселелер қарастырылады. Онда "тұрақты даму үшін білім беру"ұғымының пайда болуының алғышарттары және оның тұрақты даму идеяларымен байланысы ашылады, олар өз кезегінде, Ххівектегі білім беруді дамытуға ықпал етеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Қазақстан Республикасының мемлекеттік білім беру саясаты
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - білім берудің қазақстандық ұлттық моделі туралы, егеменді Қазақстандағы білім беру реформалары туралы, экономикалық және саяси өзгерістердің алғышарттарының себептері, Мемлекеттік басқарудың тиімділігі туралы түсінік беру. Қазіргі әлемдегі орта білім беруді дамытудың негізгі үрдістерімен, білім беру саласына жаһандану үрдістерінің әсерімен, ҚР Білім беру жүйесін жаңғырту бағыттарымен танысу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Қазақстандағы педагогикалық және психологиялық ғылым
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: болашақ мамандарды республиканың психологиялық-педагогикалық мұраларын білу, Қазақстандағы білім беру мен оқытудың теориясы мен тәжірибесін одан әрі дамыту, заманауи әлемдік психология мен педагогиканың даму үрдістері мен даму үрдістерін зерделеу, сондай-ақ болашақ педагогтардың психологиялық-педагогикалық көкжиектерін кеңейту.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Педагогика және психологиядағы математикалық талдау
  Несиелер: 4

  Пәннің мақсаты: психология мен педагогикадағы зерттеудің математикалық негіздерін меңгеру, мәліметтерді өлшеу негіздерін және сандық сипаттауды, сонымен қатар статистикалық қорытынды әдістерін оқу, психологиялық-педагогикалық зерттеудің көп өлшемді әдістері мен модельдері туралы түсініктерді қалыптастыру. Деректерді статистикалық өңдеуді қолдана отырып эксперименталды зерттеуді жоспарлау және негіздеу саласындағы негізгі білімдерді меңгеру

  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Код ON1

  Ғылыми және кәсіптік қызметтегі негізгі нормативтік құжаттар, білім берудегі ұйымдастыру және басқару, педагогикалық ғылым ретінде психологияны оқыту әдістемесінің теориялық негіздері және оның зерттеу әдістерін түсіну, мақсаттар мен міндеттерге сәйкес қолданбалы әдістер мен технологияларды қолданудың тұжырымдамалық білімі бар.

 • Код ON2

  Психологиялық-педагогикалық білім беру мен тәрбиелеудің мақсаттары мен міндеттерін түсіну, заманауи ғылымдағы мұғалім-психолог рөлін түсіну, жұмыс көрсеткіштерін анықтау, аналитикалық-болжамдық қызметте өзін-өзі талдау және өзін-өзі түзету, деректерді интерпретациялау, өз жұмысын көрсету

 • Код ON3

  Бизнес, кәсіби, ғылыми әлемдегі органикалық қоғамды құрудағы көшбасшылықты көрсетеді.

 • Код ON4

  Мемлекеттік, орыс және шет тілдерінде (B1, B2, C1) кәсіби және ғылыми қарым-қатынастың негізгі дағдыларына ие.

 • Код ON5

  Ғылыми және инновациялық қызметті жүзеге асыруда әзірленген шешімдердің экономикалық бағалауын жүргізеді

 • Код ON6

  Педагогиканың негізгі ұғымдары мен жоғарғы мектептің дидактикасының классикалық ұстанымдарын арнайы мамандықтың теориялық тұжырымдамасымен және жоғары кәсіптік білім беруді дамытудағы әлемдік тенденциялармен

 • Код ON7

  Стратегиялық және оперативті басқару міндеттерін шешу үшін, сондай-ақ топтық динамика процестерін және команда құру принциптерін білу, адам ресурстарын тексеру және ұйымдастыру мәдениетін диагностикалау дағдылары, ұйымдастырушылық дағдылар негізінде топтық жұмысты ұйымдастыру үшін ынталандыру, көшбасшылық және басқарудың негізгі теорияларын меңгеруді көрсетеді. сыртқы байланыстарды кеңейту және алмасу үшін ақпараттық жинау жүйелерін пайдаланып іскери серіктестермен байланыс орнату ұйымды дамытуға бағытталған жобаларды іске асыру тәжірибесі

 • Код ON8

  Жоғары білім беруде педагогика мен психология саласындағы ғылыми-зерттеу жұмыстарын жоспарлап, жүргізеді

 • Код ON9

  Зерттеу нәтижелерін практикалық педагогикалық қызметке енгізеді және алынған зерттеу нәтижелерін апробациялайды

7M01101 Педагогика және психология (Бейінді)
Магистратура

«Bolashaq» академиясы (Болашақ)

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

Абай Мырзахметов атындағы Көкшетау университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

"Алматы" Университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

Аймақтық әлеуметтік-инновациялық университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

Қазақ инновациялық гуманитарлық - заң университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

Тараз инновациялық-гуманитарлық университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01101 Педагогика және психология (2 жыл)
Магистратура

Ө.А.Байқоңыров атындағы Жезқазған университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01101 Педагогика және психология (2 ж)
Магистратура

Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01101 Педагогика және психология (Педагогикалық өлшеулер)
Магистратура

Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

Инновациялық Еуразия университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

Шымкент университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

«Тұран-Астана» университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

Ш. Уәлиханов атындағы Көкшетау университетi

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01101 Педагогика және психология (1.5)
Магистратура

Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

"Сырдария" университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
7M01101 Педагогика және психология (Білім берудегі менеджмент)
Магистратура

Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

Қызылорда "Болашақ" университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

Ілияс Жансүгіров атындағы Жетісу университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

Ілияс Жансүгіров атындағы Жетісу университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

Академик А. Қуатбеков атындағы Халықтар достығы университеті (Halyqtar dostyǵy)

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

Х.Досмұхамедов атындағы Атырау университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

Семей қаласының Шәкәрім атындағы университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

Мирас Университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

Қазақстан инновациялық академиясы

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01101 Педагогика және психология 2 жыл
Магистратура

Орталық-Азия Университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

Ш.Есенов атындағы Каспий мемлекеттік технологиялар және инжиниринг университеті (Yessenov University)

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01101 Педагогика және психология [Ғылыми-педагогикалық бағыт]
Магистратура

Мирас Университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

М.Х.Дулати атындағы Тараз өңірлік университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
7M01101 Педагогика және психология
Магистратура

Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық университеті

БББТ: M001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі:
Top