Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B01101 Педагогика және психология в Қазақ инновациялық гуманитарлық - заң университеті

 • Тіршілік қауіпсіздігі және экология негіздері
  Несиелер: 2

  Табиғатты пайдалану, төтенше жағдайлар, азаматтық қорғаныс қарқындылығы жағдайында өмір сүру қауіпсіздігінің, экологияның негізгі ұғымдарын, қазіргі заманғы өркениет мәселелерін және адамның шаруашылық және басқа да қызметінің экологиялық салдарларын зерттеу. Қоршаған ортаның әртүрлі факторларынан халықты қорғаудың принциптері мен тәсілдерін, тіршілік қауіпсіздігі саласындағы заңнамалық және құқықтық актілерді ашу. Қоршаған ортаны және биологиялық ресурстарды сақтау.

  Селективті тәртіп
 • Педагогика
  Несиелер: 5

  Бұл пәнді оқу ғылыми білім саласы ретінде педагогиканың әдіснамалық негіздерімен, тұтас педагогикалық үрдістің мазмұны мен құрылымымен студенттерді таныстыруға бағытталған. Қазіргі мектептегі оқу үрдісінің негізгі формалары мен құрылымы ашылады. Мектептің оқу-тәрбие процесінде қолданылатын негізгі әдістердің, нысандар мен құралдардың мазмұны мен қолданылуы анықталады. Қазіргі білім беру және тәрбие технологиялары, мектепті және мектеп құжаттарын басқару мәселелері қарастырылады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Психология және адам дамуы
  Несиелер: 4

  Бұл пәнді оқу барысында адамның психикасы мен санасын тану тәсілі ретінде психологияның ерекшеліктері, психологиялық ғылым мен практиканың пәні мен міндеттері, тұлғаның жас ерекшеліктері, баланың жеке тұлға ретінде қалыптасуының әртүрлі кезеңдерінде психикалық дамуының механизмдері мен факторлары ашылады

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жас ерекшеліктік физиологиясы және мектеп гигиенасы
  Несиелер: 3

  Бұл пән болашақ педагогке балалардың, жасөспірімдердің өсу, даму заңдылықтары, ағзалар, ағзалар жүйелері және олардың жас ерекшеліктері туралы, сонымен қатар оқыту шарттарының, оқушыларға тәрбие берудің әсері, оқу бөлмелеріне қойылатын гигиеналық талаптар, мектеп жабдықтарына қойылатын гигиеналық талаптар, мектеп жасындағы балаларға арналған оқу-тәрбие процесін ұйымдастырудың гигиеналық негіздері туралы заманауи мәліметтер береді

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Cыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет және құқық негіздері
  Несиелер: 2

  Құқықтық қатынастардың негізгі түсініктері мен мәні, сондай-ақ құқықтық қатынастарды реттеудің құқықтық механизмдері, құқықтық қатынастарда жауапкершілікті қолдану тәртібі. Сыбайлас жемқорлықтың мәні және оның пайда болу себептері; сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтарына қатысты моральдық және құқықтық жауапкершілікті, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саласындағы қолданыстағы заңнаманы қамтиды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Нарықтық экономика және кәсіпкерлік негіздері
  Несиелер: 3

  Экономика негіздері- экономикалық процестер, экономикалық заңдар, санаттар, өндіріс, бөлу, алмасу, материалдық игіліктерді тұтыну деңгейіндегі қоғамдағы қатынастар туралы білім жүйесі. Курс кәсіпкерлік қызметті ұйымдастырудың принциптері, әдістері, шарттары мен формаларын зерттейді. Кәсіпкерлік қызметтің негізгі элементтерімен, коммерциялық мәмілелерді ұйымдастырумен, қоғамдағы бизнестің қалыптасу және даму заңдылықтарын зерттеумен байланысты мәселелер қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Іс-әрекеттің психологиялық негіздері
  Несиелер: 5

  Оқу пәні психологиядағы іс-әрекеттің жалпы түсінігін, іс-әрекеттің мазмұны мен құрылымын қарастырады; іс-әрекет құрылымының психологиялық ерекшеліктерін зерттейді; іс-әрекеттегі психиканың пайда болуы мен функцияларын, саналы мақсаттарға қол жеткізуге бағытталған үдерістер ретінде іс-әрекеттердің сипаттамасын қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Білім берудегі психологиялық қызмет
  Несиелер: 5

  Бұл пән психологиялық қызметтің даму тарихын, қазіргі жағдайы мен даму перспективаларын, білім берудегі психологиялық қызметтің теориялық-әдіснамалық және ұйымдастырушылық мәселелерін зерттейді; болашақ практик психологтардың кәсіби қызметке дайындығының нәтижесі ретінде білім берудегі психологиялық қызметті қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Мектептік психологиялық қызмет
  Несиелер: 5

  Бұл пәнді оқуда студенттердің қазақстан мен шетелдердегі психологиялық қызметтің қалыптасу және даму тарихы, білім беру жүйесіндегі психологиялық қызметтің рөлі және психологтың қызметі туралы білімдерін қалыптастыруға, орта білім беру жүйесіндегі психологиялық қызметтің негізгі бағыттарының мазмұнын ашуға, мектеп психологының негізгі бағыттары туралы түсініктерді дамытуға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Тәрбие жұмысының теорясы мен әдістемесі
  Несиелер: 3

  Бұл пән тұтас педагогикалық үдерісте тәрбиелеуді қарастырады, "тәрбие", "тәрбие процесі", "мектептің тәрбие жүйесі" ұғымдары, тәрбие жұмысындағы педагогикалық технологиялар туралы түсініктерді қалыптастырады. Бұл курсты оқу барысында тәрбие жұмысының ерекшеліктері, оқушылар ұжымын қалыптастыру, мектеп ата-аналарымен педагогикалық қарым-қатынас технологиясы, тәрбие саласындағы озық педагогикалық тәжірибені зерделеу және қорыту қарастырылады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Білім берудегі менеджмент
  Несиелер: 3

  Бұл пән менеджменттің мазмұнын кәсіби қызметтің ерекше түрі ретінде ашуға бағытталған. Бұл ғылымның отандық және шетелдік авторлардың жұмыстарында дамуы байқалады. Білім беру жүйесін басқарудың негізгі теориялары мен тұжырымдамаларының мазмұны, басқару қызметінің психологиялық аспектілері, принциптері мен тетіктері ашылады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Педагогиканы оқыту әдістемесі және педагогикалық шеберлік
  Несиелер: 5

  Бұл пән келесі мәселелерді қарастырады: Педагогикалық шеберлік педагогикалық мәдениеттің құрамдас бөлігі ретінде, оның мәні мен мазмұны, кәсіби-педагогикалық қызмет-педагогикалық шеберліктің қалыптасуының негізі. Пәнді оқу барысында педагогтың кәсіби және тұлғалық өсуі, педагогикалық техника, педагогикалық этика және такт, педагогикалық қарым-қатынас, мұғалімнің сөйлеу мәдениеті.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Танымдық іс-әрекеттің психологиялық негіздері
  Несиелер: 5

  Бұл пән оқушылардың танымдық іс-әрекетін дамытатын әдіс-тәсілдерді қолдану мүмкіндігін, оны зерттеудің әртүрлі әдіснамалық тәсілдерін анықтайды. Студенттердің танымдық іс-әрекетінің психологиялық және психофизиологиялық механизмдері туралы жалпы түсініктерін қалыптастырады. Осы курс аясында таным психологиясы мәселелері ақпараттық технологиялар саласындағы мамандардың алдында тұрған міндеттер контекстінде қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Тұлғаның психологиялық-педагогикалық диагностикасы
  Несиелер: 5

  Бұл пәнді оқу барысында психодиагностикалық құралдардың жіктелуі, тесттерді құру және бейімдеу технологиясы, психодиагностикалық әдістер мен психодиагностикаға қойылатын талаптар қарастырылады. Психологиялық-педагогикалық практиканың әр түрлі салаларында психологиялық-педагогикалық диагностиканы қолдану технологиясы көрсетілген. Психодиагностиканың этикалық және кәсіби мәселелері ашады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Психологиядағы ғылыми зерттеудің қазіргі әдістері
  Несиелер: 5

  Аталған пән ғылыми танымның мәнін, методология туралы ұғымды, зерттеу әдістерін, психология әдіснамасының ерекшеліктерін, қазіргі заманғы ғылыми-әдіснамалық зерттеудің ерекшеліктерін, ғылыми-зерттеу жұмыстарын ұйымдастырудың әдіснамалық принциптерін, әдістемелерін және әдістерін зерттейді; зерттеуді талдау, өңдеу және интерпретациялау қабілетін қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Инклюзивті білім беру
  Несиелер: 3

  Бұл пән денсаулық мүмкіндіктері шектеулі тұлғаларға инклюзивті білім берудің заңдылықтары мен мүмкіндіктері туралы, дамуында кемістігі бар балалардың ерекше білім алу қажеттіліктері туралы білімнің базалық жүйесін қалыптастырады, инклюзивті білім беру бойынша нормативтік-құқықтық құжаттарды қарастырады. Пәнді оқу барысында инклюзивті білім беру моделін қалыптастырудың компоненттері, критерийлері мен көрсеткіштері ашылады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Даму психологиясы
  Несиелер: 3

  Курстың мазмұны мен құрылымы адамның психикалық дамуының шетелдік және отандық теорияларын, даму психологиясы мен жас ерекшелік психологиясы саласындағы ғылым мен практикамен шешілетін әртүрлі нақты материалдар мен проблемаларды баяндауды қамтиды. "Балалық шақ" ұғымының тарихи шығу тегі талданады, балалық шақ тарихының қоғам тарихымен байланысы байқалады, ғылым ретінде Даму психологиясының пайда болуының тарихи алғышарттары көрсетіледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Жалпы және дифференциалды психология
  Несиелер: 5

  Бұл пән жеке айырмашылықтарды зерттеудің негізгі стратегиялары мен әдістерін, тұлға даралығының деңгейін, жеке айырмашылықтардың көздерін, жалпы және арнайы қабілеттердің анықтамасы, сипаттамалары мен модельдерін зерттейді. Жеке тұлғаны зерттеудегі типологиялық тәсілдер, гендерлік айырмашылық психологиясының негізгі ұғымдары мен перспективалары қарастырылады. Даралықтың түрлі стильдік мінездемесі мен диагностикасы беріледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Өзін- өзі тану және өзін- өзі тануды оқыту әдістемесі
  Несиелер: 5

  Бұл пәнді оқу барысында студенттер өзін-өзі тану тұлғаның өзін-өзі жүзеге асыруының шарты ретінде, өзін-өзі тану процесінің мәні, өзін-өзі тану сатылары. Өзін-өзі бағалау, адамның ішкі дүниесінің бірегейлігі, оларды одан әрі дамытудың әдістері мен тәсілдері туралы түсінік беріледі. Діннің негізгі түрлері, әлем тұтастығы және адамның, қоғам мен табиғаттың өзара тәуелділігі туралы түсінік қалыптасады. Мектепте өзін-өзі тануды оқыту әдістемесінің ерекшеліктері мен ерекшеліктері туралы түсінік беріледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Әлеуметтік-психологиялық оқытудың белсенді әдістері
  Несиелер: 5

  Бұл пәннің мазмұны белсенді әлеуметтік – психологиялық оқыту әдістері туралы ұғымды қарастырады; белсенді әлеуметтік – психологиялық оқыту әдістерінің даму тарихын; психологиялық әсер ету әдістерін; ғылыми-психологиялық зерттеуді талдау, өңдеу қабілетін қалыптастырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Психофизиология негіздері
  Несиелер: 5

  Оқу пәні студенттерді психофизиологиялық зерттеудің заманауи әдістерімен, психофизиология саласындағы қолданбалы бағыттармен таныстырады; ғылыми-зерттеу және ғылыми-педагогикалық жұмыстарға қажетті білім береді; студенттердің психофизиология бойынша теориялық, практикалық білім жүйесін қалыптастырады және алған білімдерін практикалық іс-әрекетте қолдана алады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Психологияны оқыту әдістемесі
  Несиелер: 5

  Бұл курс мектепте және арнайы орта оқу орындарында Психологияны оқыту туралы түсінік береді. Психология оқытушысының кәсіби қызметі мен оқу сабақтарын ұйымдастыру қарастырылады. Білім алушылардың психология бойынша оқу іс-әрекетінде өзіндік жұмысының рөлі, психологияны оқытудың әртүрлі түрлері мен әдістері туралы түсінік беріледі.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Салыстырмалы психология
  Несиелер: 3

  Пән салыстырмалы психология бойынша терең білімді қалыптастырады, оның мінез-құлқын психологиялық талдау арқылы жануардың психикасымен, психика және эволюция білімінің негіздерімен таныстырады. Психиканың төменгі және жоғары шегі, психикалық дамудың онтогенезі мен филогенезі, психиканың заңдылықтары мен функциялары, мінез-құлық актісінің туа біткен және жүре пайда болған түрлері туралы түсінік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Психология тарихы
  Несиелер: 5

  Бұл пәнді оқу білім алушыларда жаратылыстану және гуманитарлық ғылымдар арнасында психологияның дамуының жалпы заңдылықтары, базалық категориялар, іргелі теориялар, психологиялық ғылымның даму болашағы туралы біртұтас білім жүйесін қалыптастыруға ықпал етеді. Психика туралы ғылыми білімнің пайда болуы мен дамуын талдауды жүзеге асыруға, психологиялық ғылымның үдемелі дамуының әртүрлі кезеңдерінде қандай болғанын көрсетуге мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Эксперименталды психология
  Несиелер: 6

  Бұл пән психологиялық эксперименттің негіздерімен, психологиялық зерттеудің методологиясы мен әдістерімен танысуды көздейді, ғылыми пән ретінде эксперименталды психология туралы түсініктерді қалыптастырады, эксперименталды қарым-қатынастың ерекшеліктерін және психологиялық экспериментті жүргізу этикасын ашады. Пәнді оқу барысында психологиялық экспериментті жүргізу процедурасына қойылатын негізгі талаптар, жоспарлаудың негізгі түрлері, өлшеу шкалаларының түрлері, корреляциялық зерттеулер қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Қазақстандағы педагогика ғылымдарының қалыптасуы
  Несиелер: 5

  Бұл курс студенттерді Қазақстандағы психологиялық - педагогикалық ғылымның қалыптасу және даму тарихымен; Қазақстанның қазіргі педагогикалық ғылымының негізгі бағыттары мен даму үрдістерімен және қазақстандық қоғамның әртүрлі даму кезеңдерінде педагогиканың дамуымен таныстырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Арттерапия
  Несиелер: 5

  Осы курсты оқу барысында білім алушылар арттерапияның түрлерімен олардың түзету-терапиялық әсер ету ерекшеліктерімен танысады. Арттерапияның теориялық-әдістемелік сұрақтары, арт-терапиялық әдістемелерді қолдану арқылы білім беру мекемелерінде психологтың жұмысын ұйымдастыру қарастырылады. Арт-терапияның әртүрлі техникаларын қолдану дағдылары мен біліктері қалыптасады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Психологиялық тренинг
  Несиелер: 6

  Пән психотерапия мен практикалық психологияның топтық әдістерінің даму тарихын, "тренинг" феномені қазіргі заманғы тәсілдерін қарастырады, психологиялық тренинг практикалық психология әдісі ретінде, тренингтік топтардың негізгі түрлерін, тренингтік топтарды құрастыру мен дайындауды үйретеді. Тренингтерді ұйымдастыру және өткізу іскерліктерін қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Қазақстанда психология ғылымдарының қалыптасуы
  Несиелер: 5

  Аталған курс студенттерді Қазақстандағы психология ғылымдардың даму және шығу тарихымен; заманауи Қазақстандағы психология ғылымдардың заманауи тенденциялары мен негізгі бағыттары қазақстан қоғамының түрлі даму кезеңдеріндегі дамуы; Қазақстандағы психология ғылымдардың даму тарихын таныстырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Балалармен топтық жұмыс
  Несиелер: 6

  Бұл пәнді оқу психолог жұмысының топтық түрлерінің теориялық және практикалық жағдайларын; балалармен топтық жұмыс түрлерін құру және дамыту үшін тарихи алғышарттарды; топтық динамиканы; топтық психологиялық жұмысқа әдістемелік тәсілдерді игеруді қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Педагогика тарихы
  Несиелер: 5

  Бұл пән студенттерді ежелгі заманнан бүгінгі күнге дейінгі педагогикалық ғылымның теориялық даму негіздерімен, алдыңғы қатарлы педагогтар мен көрнекті ойшылдар ұсынған білімдермен таныстырады; тәрбие теориясы мен практикасы дамуының тарихи заңдылықтарын ұғынуға және анықтауға ықпал етеді. Қазіргі заман үшін аса көрнекті педагогтердің педагогикалық теорияларында басты және өзекті болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Кәсіби қазақ(орыс) тіл
  Несиелер: 3

  Кәсіби қызмет пен қарым-қатынас, кәсіби сала, кәсібилік, кәсіптік сөйлеу, маманның кәсіптік мәдениетінің құрамдас бөлігі, тіл деңгейінің прагматикалық бөліктері - сөз, тіл, сөйлемдер, мәтін, эмоционалдық және стилистикалық бояулармен сөйлеу және т.б. басқалары.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Психология бойынша практикум
  Несиелер: 6

  Оқу пәні тұлғаны психологиялық таным пәні ретінде қарастырады, темперамент тұлғаның жеке психологиялық қасиеттерінің дамуы мен эволюциясының өлшемі ретінде, тұлғаның жеке психологиялық қасиеттерінің эволюциясының даму сипаты, тұлғаның объективті психологиялық қасиеттерінің дамуы мен эволюциясындағы қабілеттің рөлі, тұлғаның субъективті психологиялық қасиеттерінің дамуы мен эволюциясындағы мотивация.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Проективті психология
  Несиелер: 5

  Аталған пәнді оқу студенттердің проективті психодиагностика әдістері туралы нақты түсінігін, олардың қолдану мүмкіндіктері мен шектеулерін, сондай-ақ психодиагностиканың жобалау әдістемелерімен жұмыс істеу үшін кеңес берушіге қажетті негізгі дағдыларын қалыптастыруға мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Суицидтік мінез-құлық психологиясы
  Несиелер: 5

  Бұл пән студенттерді суицидтік мінез-құлықтың ұғымдарымен және оның алдын алу әдістерімен таныстырады; суицидтік мінез-құлықтың мәнін қарастырады; негізгі ұғымдар мен тәсілдердің сипаттамасын; суицидтік мінез-құлықтың кең тараған формаларын; суицидтік мінез-құлықтың диагностикасы мен түзету әдістерін қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Кәсіби-бағытталған шетел тілі
  Несиелер: 3

  Курсты оқып-үйрену барысында А1, А2, В1 оқушыларына негізгі тілдік құзыреттілікке қол жеткізуге бағытталған негізгі лексикон тақырыптарын қамту англицерлермен еркін сөйлесуге мүмкіндік береді, ағылшын тілін / американдықты еркін қабылдауға мүмкіндік беретін тиісті деңгейдегі мәтіндерді оқуға, түсінуге, аударуға мүмкіндік береді. тыңдауға және естіген материалдардың мазмұнын жаңғыртуға арналған.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Қиын оқушылар психологиясы
  Несиелер: 5

  Бұл пән "ауытқушылық немесе девиантты мінез-құлық" сияқты ұғымдармен таныстырады, оқушылардың мінез-құлқында қиындықтар туындауына отбасының рөлі мен әсерін ашады. Әлеуметтік-педагогикалық тұрғыда қараусыз қалған оның алдын алу туралы түсінік беріледі. Курсты оқу барысында "қиын жағдай" ұғымы қарастырылады, қиын жағдайға тап болған оқушылардың негізгі категорияларына сипаттама беріледі, оқушылардың ауытқушылық мінез-құлқының пайда болуы кезіндегі мінез-құлықтың және темпераменттің екпінінің рөлі көрсетілген.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Медиапедагогика
  Несиелер: 5

  Бұл пән медиапедагогика курсының негізгі ұғымдарын, заманауи техникалық құралдарды, олардың түрлері мен сипаттамаларын, жүзеге асырылатын функцияларды, осы функциялардың ықтимал девиацияларын қарастырады.; медиакомпетенцияның мәні және оны дамыту әдістері; оқу-тәрбие үрдісінде медианы тиімді пайдалану тәсілдері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Практикалық психология
  Несиелер: 4

  Практикалық психология курсы студенттерді педагогикалық психологияның негізгі ұғымдарымен, мәселелерімен және заңдылықтарымен таныстыру, педагогикалық психологияның түрлі ғылыми бағыттары бойынша студенттердің білімін жүйелеу, психологиялық құбылыстарды жүйелі талдау дағдысы мен дағдыларын қалыптастыру; практикалық психологтың кәсіби қызметінің негізгі бағыттарын, практикалық психолог жұмысының этикалық қағидалары мен ережелерін анықтайды, мектеп психологының қызметін, практикалық кеңес беру рәсімін ашады, психотерапияның негізгі теорияларын білімдермен қаруландырады . Психопрофилактика және психологиялық ағарту.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Практикалық психологтың білім беру технологиясы
  Несиелер: 4

  Бұл пән практикалық психология және практикалық психолог жұмысының технологиясы туралы жалпы түсініктерді қарастырады; психологиялық білім беру қызметін ұйымдастыруды; практикалық білім беру психологының жеке басының және кәсіби қызметінің моделін; мектеп психологының кәсіби қызметін ұйымдастыруды, жоспарлауды және әдістемелік қамтамасыз етуді қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Білім беру кеңістігі қауіпсіздігінің психологиясы
  Несиелер: 4

  Оқу пәні "білім беру ортасы" ұғымын қарастырады»; студенттердің адам үшін ортаның психологиялық қауіпті және зиянды факторларын тану және бағалау, олардан психологиялық қорғау тәсілдерін анықтау, жағымсыз салдарларды жою, психологиялық көмек көрсету, олардың ерте сатысындағы қауіп-қатерлерге қарсы әрекет ету дағдыларын қалыптастыруға ықпал етеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Психологиялық коррекция негіздері
  Несиелер: 4

  Берілген пәнді оқу: психокоррекциялық бағдарламаларды әзірлеудің теориялық негіздерін, классикалық және неғұрлым перспективалы психокоррекциялық әдістер мен технологияларды; психокоррекциялық жұмысты ұйымдастыру мен жүргізудегі практикалық дағдылары мен іскерліктерін, клиенттердің түрлі категориялары бар психокоррекциялық әдістемелер мен технологияларды қолдануды меңгерген маман – психологты даярлауға бағытталған.; психологиялық көмек және оңалту мамандандырылған орталықтары жағдайында психокоррекциялық іс-шараларды тиімді жүзеге асыруға ықпал ететін кәсіби және тұлғалық қасиеттерді қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Этнопедагогика
  Несиелер: 5

  Бұл пән студенттердің педагогикалық дүниетанымын, педагогикалық мәдениетін және жалпы кәсіби құзыреттілігін Қазақстан этнопедагогикасының жалпы негіздерін, ҚР этностарының мәдениеті мен дәстүрі туралы білімдерін, сонымен қатар ҚР этностарының этнопедагогика материалдарын білім беру мекемелерінің тәрбие іс-әрекетінің тәжірибесіне енгізудің негізгі жолдарын, әдістерін, формалары мен құралдарын түсінуін қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Экстремалды жағдайлар психологиясы
  Несиелер: 4

  Пән экстремалды жағдайлар мен жағдайлар психологиясы саласында теориялық және практикалық білімді қалыптастыруға бағытталған; экстремалды жағдайларда психологиялық араласудың негізгі принциптерін білу және күйзеліске байланысты бұзылулары бар адамдарға психологиялық көмек көрсету туралы түсініктің болуы; адамның бейімделуінің психологиялық механизмдерін, психологиялық тұрақтылық факторларын зерттейді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Оқушылардың кәсіби бағытталуы және өзін-өзі анықтауы
  Несиелер: 5

  Бұл пән "психологиялық кеңістік" ұғымын, ондағы өзін-өзі анықтау орнын; кәсіби бағдар жүйесінің қалыптасу тарихын; оқушылардың кәсіби өзін-өзі анықтауды белсендіру әдістерін; әртүрлі жастағы оқушылармен кәсіби бағдар беру жұмысының технологиясын өз бетінше құруға мүмкіндік беретін практикалық білім мен іскерлікті қарастырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Отбасылық психотерапияның теориясы және практикасы
  Несиелер: 5

  Аталған пән студенттерді отбасылық психотерапияның негізгі шетелдік және отандық теориялық концепциялары мен модельдерімен; отбасылық психотерапияның теориялық түсініктерімен; жүйелі отбасылық психотерапияның негізгі ережелерімен таныстырады; психологтың болашақ кәсіби қызметінде отбасылық кеңес беру әдістерін қолдану дағдыларын қалыптастыруға ықпал етеді.;

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Жеке және топтық психотерапия негіздері
  Несиелер: 5

  Осы пәнді оқып болғаннан кейін студенттер психотерапевтік жұмыстың теориялық тәсілдері мен әдіснамалық принциптері туралы түсініктерді қалыптастырады, негізгі психотерапевтік категориялар мен ұғымдарды меңгереді. Жағдайды бағалауды және анықтауды үйренеді . «Клиенттің психотерапевтік әдіс ұстанымындағы мәселелері, психотерапевтік жұмыстың негізгі заңдылықтарын түсіну» жағдайды бағалауды және анықтауды үйренеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Дефектология және логопедия негіздері
  Несиелер: 5

  Бұл пәннің мазмұны дефектология мен логопедияның қазіргі мәселелері мен міндеттерін, Қазақстан Республикасында аномалды балаларды оқыту мен тәрбиелеудің ерекшеліктерін қарастырады. Әртүрлі тілдік бұзылыстардың негізгі сипаттамаларын және олармен түзету жұмысының принциптерін ашады. Балалардың аномальды дамуының себептері туралы түсінік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Психологиялық кеңес беру
  Несиелер: 5

  Бұл пән қазіргі психологиялық кеңес берудің негізгі бағыттарымен, әдістерімен және құралдарымен таныстырады. Курсты оқу барысында психологиялық кеңес берудің негізгі түрлері, психолог-консультантқа және оның жұмысына қойылатын талаптар, психологиялық кеңес беру техникасы қарастырылады. Психологиялық кеңес беруде психодиагностиканың рөлі, әртүрлі кеңес беру тәжірибесінде қолданылатын тест түрлері ашады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Патопсихология
  Несиелер: 5

  Пәнді оқу мамандық бойынша бірқатар пәндерді оқу кезінде қолдануға болатын клиникалық психология бойынша білімдер мен практикалық біліктердің негіздерін қалыптастырады. Психикалық аурулар туралы жалпы түсініктерді, патопсихологиядағы психологиялық зерттеу әдістерін қолдануда жалпы және ерекше түсініктерді қарастырады. Балалар мен ересектердегі перцептивті қызметтің бұзылуын зерттеу үшін әдістер мен тәсілдерге сипаттама беріледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Топтық психотерапия
  Несиелер: 5

  Бұл пән психотерапияның негізгі теорияларын; психотерапиядағы пәнаралық, мәдениетаралық үрдістерді; психотерапияның психологиялық негіздерін және психотерапияның жіктелу принциптерін; нейролингвистикалық бағдарламалау; студенттерді мақсатты психологиялық әсер етудің негізгі әдістерін, тәсілдері мен техникасын қолдануға үйретеді;

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Сана психологиясы және өзін-өзі тану
  Несиелер: 5

  Бұл пән сана және өзін-өзі тану психологиясының принциптерін, тәсілдері мен теориялық концепцияларын меңгеруге бағытталған; іс-әрекет субъектісі ретінде адамдармен қарым-қатынас жасайтын психологтың біліктілік негізін құрайтын білім, білік және дағды жүйесін қалыптастыру; ми функциясының әлеуметтік-мәдени феномені ретінде сана және өзін-өзі тану психологиясының теориялық

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Клиникалық психологиясы
  Несиелер: 5

  Бұл пән клиникалық психологияның теориялық-әдіснамалық негіздерін; нейропсихологияны; патопсихологияны; психосоматика негіздерін; аномальды даму психологиясын; ауытқушылық мінез-құлық психологиясы; клиникадағы психологиялық әсер ету негіздерін, сонымен қатар диагностикалық және терапиялық үдерісті психологиялық қолдауды қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Әлеуметтік педагогика
  Несиелер: 5

  Бұл пән студенттерді әлеуметтік педагогика негіздерімен, оның пәнімен, мазмұнымен, принциптерімен, факторларымен, әлеуметтік –педагогикалық үдерістің кезеңдерімен, сонымен қатар тұлғаның әлеуметтік даму ерекшеліктерімен, отбасының және тәрбиенің тұлғаның әлеуметтенуіне ықпалымен, оқу-тәрбие мекемелерінің өскелең ұрпақты әлеуметтендіру бағытындағы қызметімен таныстырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Әлеуметтік психология
  Несиелер: 5

  Бұл пән әр түрлі әлеуметтік топтарға енгізілген адамдардың мінез-құлқы мен іс-әрекетінің негіздерімен танысуға, осы топтардың сипаттамасын және топтарда тұлғааралық қарым-қатынасты көздейді. Курс әлеуметтік психологияның әдіснамалық мәселелерін меңгеруге, әлеуметтік-психологиялық диагностиканың тәсілдерін меңгеруге, әлеуметтік-психологиялық шындықты анықтауға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Білім берудегі әлеуметтік психология
  Несиелер: 5

  Бұл пән әлеуметтік-психологиялық ғылымының теориялық негіздерін, әлеуметтік психология тарихын, психологиялық-педагогикалық тұжырымдамалар мен эксперименталды мәліметтердің мазмұнын қарастырады; ғылымның аралас салаларында және қоғамдық практиканың нақты саласында әлеуметтік-психологиялық мәселелерді анықтауға ықпал етеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Интеллект психологиясы
  Несиелер: 5

  Бұл пән интеллекттің негізгі теорияларын қарастырады: жалпы интеллект, алғашқы зияткерлік қабілеттер, көпше интеллект және үш компонентті интеллект теориясы; сонымен қатар интеллект құрылымын ашып, деңгейлерін анықтайды, интеллект түрлері мен түрлерін бөледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Мәдениетаралық коммуникация психологиясы
  Несиелер: 5

  Бұл пән студенттерді мәдени дәстүрлердің, мәдениетаралық коммуникациялардың негізгі мазмұны мен заңдылықтарымен; мәдениетаралық коммуникацияның мәні мен формаларымен мәдениетаралық айырмашылықтарды ескере отырып, білім беру үдерісін жоспарлау дағдыларын қалыптастырады; мәдениетаралық коммуникация саласындағы болашақ мамандардың коммуникативтік құзыреттілігі таныстырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Жеке тұлға теориясы
  Несиелер: 5

  Бұл пәнді оқу білім алушыларда тұлғаның даму заңдылықтары мен механизмдерін, оның қасиеттері мен құрылымын, жеке тұлға мен қоғамның өзара іс-қимыл ерекшеліктерін, тұлғаны қалыптастыру принциптерін қарастыратын негізгі психологиялық теориялар мен тұжырымдамалар туралы білімді қалыптастыруға арналған. Тұлғаның феноменін қарастыратын психологиялық теориялардың алуан түрлілігіне бағдарлануға үйретеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Қарым - қатынас психолгиясы
  Несиелер: 5

  Бұл пән қарым-қатынас түрлері мен формалары туралы білімді қалыптастырады. Пәннің мазмұны: қарым-қатынастың стратегиясы мен тактикасын, қарым-қатынастың құралдары мен кедергілерін, іскерлік қарым-қатынастың ерекшеліктерін, қарым-қатынастың әлеуметтік-психологиялық механизмдерін, келіссөз процесінің технологияларын қамтиды. Болашақ мамандардың коммуникативтік құзырыреттілігін қалыптастырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Код ON1

  педагогикалық қызмет, педагогтың педагогикалық үдерісте және мұғалім-оқушы жүйесіндегі рөлі, басқару үрдісінің ерекшеліктері туралы түсінік қалыптастыру;

 • Код ON2

  психологиялық және педагогикалық ғылымның заманауи келбетіне әсер еткен ірі ғалым – педагогтар мен психологтардың негізгі жетістіктерін тану;

 • Код ON3

  қазіргі заманғы психологиялық және педагогикалық ғылымның негізгі категориялары мен ережелерін анықтау және практикалық іс-әрекет барысында саналы түрде қолдану

 • Код ON4

  практикалық іс-әрекетте білім алу, жүйелеу және пайдалану процестерінің мазмұнын ашатын базалық психологиялық және психофизиологиялық тұжырымдамаларды қолдану;

 • Код ON5

  дамудың ауытқуын жіктеу және ерекше денсаулық мүмкіндіктері бар адамдарға психологиялық көмек көрсету үшін алынған теориялық білімді қолдану;

 • Код ON6

  жағдайға сәйкес психотерапевтік және кеңес берудің техникаларының әр түрлі түрлерін қолдану; практиканың мақсаттары мен міндеттеріне сәйкес ғылыми-психологиялық зерттеу әдістерінің кешенін қолдану;

 • Код ON7

  тәрбие іс-шараларын өткізуде психологиялық-педагогикалық пәндерді оқытудағы заманауи білім беру технологиялары мен тәрбие технологияларын таңдау және практикада қолдану ;

 • Код ON8

  кәсіби, соның ішінде кәсіпкерлік қызметте қолдану үшін құқықтық және экономикалық ақпаратты жүйелеу, жинақтау. Экономикалық ақпаратты талдау, қорыту және кәсіби қызметте қолдану үшін қауіпсіздік нормаларын жүйелеу

 • Код ON9

  сұхбаттасушының типологиясына сүйене отырып, қарым-қатынас техникасы мен тәсілдерін, әңгіме жүргізу ережесін таңдау

 • Код ON10

  білім беру мекемелерінің педагогикалық үрдісінің жағдайын, ұжымдағы тұлғааралық қарым-қатынасты және тұлғаның даму ерекшеліктерін диагностикалау;

 • Код ON11

  практикалық іс-әрекеттің түрлі аспектілерінде тренингтік жұмыс дағдыларын жүйелеу;

 • Код ON12

  тұлғаны психологиялық қолдаудың арнайы бағдарламаларын әзірлеу;

 • Код ON13

  баланың психикалық және тұлғалық дамуын психологиялық қолдау, психопрофилактиканы жүзеге асырудың құралдары мен тәсілдерін жалпылау;

 • Код ON14

  білім алушылардың әр түрлі категорияларына бағытталған психологтың практикалық қызметінің формалары, түрлері мен бағыттарын ажырату;

 • Код ON15

  ғылыми зерттеуде психологиялық әдістер мен психодиагностикалық әдістемелерді пайдалануды бағалау;

6B01101 Педагогика және психология
Бакалавриат

Ы. Алтынсарин атындағы Арқалық педагогикалық институты

БББТ: B001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01101 Педагогика және психология
Бакалавриат

Ө.Сұлтанғазин атындағы педагогикалық институты (А.Байтұрсынов атындағы Қостанай өңірлік университеті)

БББТ: B001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01101 Педагогика және психология
Бакалавриат

«Bolashaq» академиясы (Болашақ)

БББТ: B001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01101 Педагогика және психология
Бакалавриат

Қазақ экономика, қаржы және халықаралық сауда университеті

БББТ: B001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01101 Педагогика және психология
Бакалавриат

Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университеті

БББТ: B001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01101 6B01101-Педагогика және психология
Бакалавриат

Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті (ҚарМУ Е.А.Бөкетов)

БББТ: B001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01101 Педагогика және психология
Бакалавриат

Абай Мырзахметов атындағы Көкшетау университеті

БББТ: B001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01101 6B011 Педагогика және психология
Бакалавриат

Зулқарнай Алдамжар атындағы Қостанай әлеуметтік-техникалық университеті

БББТ: B001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01101 Педагогика және психология
Бакалавриат

Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті

БББТ: B001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
6B01101 ПЕДАГОГИКА ЖӘНЕ ПСИХОЛОГИЯ
Бакалавриат

Silkway Халықаралық университеті

БББТ: B001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B01101 Педагогика және психология
Бакалавриат

Ш. Уәлиханов атындағы Көкшетау университетi

БББТ: B001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01101 Педагогика және психология
Бакалавриат

Тараз инновациялық-гуманитарлық университеті

БББТ: B001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
6B01101 6B01101 – Педагогика және психология
Бакалавриат

Орталық- Қазақстан Академиясы

БББТ: B001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01101 Педагогика және психология
Бакалавриат

Халықаралық гуманитарлық-техникалық университеті

БББТ: B001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01101 Педагогика және психология
Бакалавриат

Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті

БББТ: B001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01101 Педагогика және психология
Бакалавриат

Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университеті

БББТ: B001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01101 Педагогика және психология
Бакалавриат

Мардан Сапарбаев институты (Mardan Saparbaev Instityty)

БББТ: B001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01101 Педагогика және психология
Бакалавриат

Инновациялық Еуразия университеті

БББТ: B001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01101 Педагогика және психология
Бакалавриат

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

БББТ: B001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01101 Педагогика және психология
Бакалавриат

Ақтау гуманитарлы-техникалық университеті

БББТ: B001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01101 Педагогика және психология
Бакалавриат

Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті

БББТ: B001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01101 Педагогика және психология
Бакалавриат

Шымкент университеті

БББТ: B001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
6B01101 Педагогика және психология
Бакалавриат

Торайгыров университеті

БББТ: B001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01101 Педагогика және психология
Бакалавриат

Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университеті

БББТ: B001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01101 Педагогика және психология
Бакалавриат

Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық университеті

БББТ: B001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01101 Педагогика және психология
Бакалавриат

Қайнар академиясы

БББТ: B001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01101 Педагогика және психология
Бакалавриат

Тараз мемлекеттік педагогикалық университеті

БББТ: B001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
6B01101 Педагогика және психология
Бакалавриат

"Сырдария" университеті

БББТ: B001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
6B01101 Педагогика және психология
Бакалавриат

Шет тілдер және іскерлік карьера университеті

БББТ: B001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B01101 Педагогика және психология
Бакалавриат

Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті

БББТ: B001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01101 Педагогика және психология
Бакалавриат

Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті

БББТ: B001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B01101 Педагогика және психология
Бакалавриат

Қызылорда "Болашақ" университеті

БББТ: B001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01101 Педагогика және психология
Бакалавриат

Ілияс Жансүгіров атындағы Жетісу университеті

БББТ: B001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B01101 Педагогика және психология
Бакалавриат

Семей қаласының Шәкәрім атындағы университеті

БББТ: B001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01101 Педагогика және психология
Бакалавриат

Ш.Есенов атындағы Каспий мемлекеттік технологиялар және инжиниринг университеті (Yessenov University)

БББТ: B001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01101 Педагогика және психология
Бакалавриат

Қазақстан инновациялық академиясы

БББТ: B001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01101 Педагогика және психология
Бакалавриат

Мирас Университеті

БББТ: B001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01101 Педагогика және психология
Бакалавриат

Астана халықаралық университеті

БББТ: B001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B01101 Педагогика және психология
Бакалавриат

Мирас Университеті

БББТ: B001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01101 Педагогика және психология
Бакалавриат

М.Х.Дулати атындағы Тараз өңірлік университеті

БББТ: B001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
6B01101 Педагогика және психология
Бакалавриат

Сулейман Демирел атындағы университет

БББТ: B001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі:
Top