Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B01101 Педагогика және психология в Ы. Алтынсарин атындағы Арқалық педагогикалық институты

 • Педагогикалық кәсіпке кіріспе
  Несиелер: 3

  Педагогикалық мамандық және оның қоғамдағы тағайындалуы. Педагог мамандығының беделі. Педагог мамандығының ерекшеліктері, педагогикалық қызметтің ерекшелігінің сипаттамасы. Педагог қызметінің нормативті-құқықтық және заңнамалық негізі. Мұғалім педагогикалық қызметтің субъектісі ретінде. Педагогтың кәсіби құзыреттілігі. Педагогты шығармашылық кәсіби даярлаудың тәсілі ретінде өздігінен білім алу мен өзін-өзі тәрбиелеу.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Әлеуметтік педагогика және психология негіздері
  Несиелер: 5

  Әлеуметтік педагогика және әлеуметтік психология білім саласы ретінде. Әлеуметтік- педагогикалық және әлеуметтік-психологиялық үрдіс және оны жетілдіру жолдары. Әлеуметтік психологиядағы тұлғаның мәселелері. Отбасы тұлғаны тәрбиелеу мен дамытудың әлеуметтік-мәдени ортасы ретінде. Оқу-тәрбие мекемелері өскелең ұрпақты әлеуметтендіру институты ретінде. Балаларды дамыту мен тәрбиелеудегі әлеуметтік ауытқулар. Әлеуметтік - педагогикалық қызметтің әдістемесі мен технологиясы.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Онтогенездегі тұлғаның даму психологиясы
  Несиелер: 5

  Психиканың пайда болуы мен дамуы және адам санасы. Психологиядағы тұлға мәселесі. Психологиялық қасиеттері. Даму психологиясының пәні, міндеттері және әдістері. Психологиялық дамудың заңдылықтары мен жас мәселесі. Психикалық дамудың жас кезеңдері. Мектепке дейінгі жастағылардың психикалық даму ерекшеліктері. Кіші мектептегілер, жеткіншіктер мен жасөспірімдер жасындағы психикалық даму ерекшеліктері. Қарттық және кемелдік психологиясы.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Жас ерекшелік физиологиясы және қауіпсіздік негіздер
  Несиелер: 3

  Оқушылардың өсуі мен дамуының жасқа байланысты физиологиялық ерекшеліктері. Оқу үдерісіне және оқу орындарының жабдықтарына қойылатын гигиеналық талаптар. Балалар мен жасөспірімдердің салауатты өмір салтын қалыптастырудың негіздері. Тіршілік қауіпсіздігі саласындағы нормативтік-құқықтық актілер. Төтенше жағдайлардағы іс-шараларды ұйымдастырудың қағидалары мен әдістері. Адам және қоршаған ортаның әрекеттесуі. Білім алушылардың экологиялық құзыреттілігін қалыптастырудың әдістері мен қағидалары.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Педагогикалық психология
  Несиелер: 4

  Білім-әлеуметтік мәдени феномен ретінде. Педагог тұлғасы, оған қойылатын заманауи талаптар және оның негізгі қасиеттері. Педагогикалық қарым-қатынас. Психологтың педагогтармен жұмыс үлгілері. Педагогикалық ұжымның психологиясы. Оқытуды дараландыру және саралау. Оқу қызметінің жалпы сипаттамасы. Сабақтың психологиялық талдауы. Тәрбие іс-шараларының психологиялық талдануы.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Кәсіби - бағытталған шетел тілі
  Несиелер: 3

  Студенттің мамандығының пәндік аймағында шет тілінде сөйлеу іс-әрекетінің дағдылары мен білігін дамыту болып табылады. Пәндік құзыреттіліктер: жалпы ғылыми және мамандандырылған терминологияны оқыту, кәсіби саладағы тиімді коммуникация үшін, кәсіби бағытталған шет тілінің дағдылары мен біліктерін меңгеру.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Педагогика
  Несиелер: 5

  Педагог тұлғасы және оның кәсіби құзыреттілігі. Педагогика-адам туралы ғылым жүйесінде. Тұтас педагогикалық процестің мәні мен құрылымы.Тәрбие мақсаты, оның әлеуметтік шарттылығы. Тәрбие құралдары мен формалары. Тәрбие әдістері. Отбасылық тәрбие негіздері.Сабақ-оқытудың негізгі түрі ретінде. Оқыту әдістері. Тұтас педагогикалық үдерісте оқушылардың танымдық іс-әрекетін белсендіру.Мұғалімнің кәсіби қызметіндегі оқыту технологиялары.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Тәжірибелік психология
  Несиелер: 8

  Тәжірибелік психологияның теориялық-әдістемелік негіздері. Тәжірибелік психология туралы жалпы түсінік. Тәжірибелік психологияның негізгі әдістері. Психологтың басқа мамандармен қарым-қатынасы. Тәжірибелі психологтардың қызметіндегі кәсіби-этикалық принциптер. Қазақстан және оның даму болашағы. Қазіргі тәжірибелік психологияның бағыттары. Тәжірибелік психологияның заманауи модальдары. Тәжірибелік психология бизнесті дамыту құралы ретінде: тренинг және консалтинг.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Кәсіби орыс тілі
  Несиелер: 3

  Кәсіби тіл, оның құрылымы, стильдік ерекшеліктері. Жалпы мәселелер (стилистиканың міндеттері). Сөз. Сөйлеу стилі. Ресми-іскерлік стиль. Ғылыми стиль. Мәтін. Мәтіндердің типтері (типологиясы) және функциялары. Ғылыми жұмысты рәсімдеу. Педагогика және психология саласындағы, сондай-ақ ғылыми-кәсіби және оқу-кәсіптік үдерістегі базалық санаттар. Ресми-іскерлік мәтіндер және олардың түрлері.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Білім беру мазмұнын жаңарту жағдайындағы психологиялық-педагогикалық менеджмент
  Несиелер: 4

  Менеджменттің ғылыми теория ретінде қалыптасуы. ҚР Білім беру мазмұнын жаңарту жағдайындағы менеджменттің психологиялық-педагогикалық негіздері. Мектеп менеджері қызметінің теориялық негіздері. Менеджмент негізінде мектепті басқару принциптері. Педагогикалық тәжірибедегі мектепішілік басқару жағдайының диагностикасы. Мектепте білім беру үрдісін басқару технологиясын құрастыру негіздері. Психологиялық-педагогикалық менеджментті мектептердің тәжірибелік қызметіне енгізудің тиімділігі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Этнопедагогика және этнопсихология негіздері
  Несиелер: 5

  Педагогикалық ғылымдар жүйесіндегі Этнопедагогиканың этнологиялық және антропологиялық негіздері. Педагогикадағы ұлтаралық қарым-қатынас мәдениеті. Тұлғаны зерттеудің этнопсихологиялық мәселелері. Этникалық қауымдастықтардың психологиялық сипаттамасы. Этнопсихологиялық феномендердің құрылымдық мәні мен өзіндік белгілері. Білім берудегі этносаралық коммуникацияның ерекшеліктері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Орта білім беру саласындағы нормативті-құқықтық актілер мен іс-қағаздар жүргізу
  Несиелер: 5

  Нормативтік-құқықтық қамтамасыз ету. Жалпы білім беретін мектептердегі құжаттардың жүргізілуі. Қатаң есептік құжаттар нысаны. Қорытынды аттестациялау. Білім алушыларды тіркеу. Мемлекеттік қызмет. Стандарттар, бағдарламалар. Педагогикалық этика ережесі. Ата-аналар мен заңды өкілдердің құқығы мен міндеттері. Кабинеттер бойынша нұсқаулық. Критериалды бағалау. Электронды журнал нысаны

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Қазақстан халықтарының этнопедагогикасы және этнопсихологиясы
  Несиелер: 5

  Этнопедагогиканың әдіснамалық негіздері. Этнопедагогика пәні, оның әдістері мен міндеттері. Этнопедагогикалық ойлардың даму және туындау тарихы. Қазақстан Республикасы халықтарының ұлттық салттары мен дәстүрлері- халық тәрбиесінің негізі ретінде. Қазақстан Республикасында тұратын этникалық қауымдастықтардың психологиялық сипаттамасы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Курстық және дипломдық жұмыстарды орындау әдістемесі
  Несиелер: 4

  Дипломдық жұмыс тақырыбына қойылатын талаптар. Дипломдық жұмыстардың ғылыми жетекшілерін тағайындау. Дипломдық жұмысты орындауға тапсырма. Дипломдық жұмыстың құрылымы. Дипломдық жұмысты рәсімдеу талаптары. Дипломдық жұмысты қорғауға ұсыну. Дипломдық жұмысты қорғау тәртібі. Психологиялық-педагогикалық зерттеулердің сандық және сапалық әдістері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Оқушылардың кәсіби бағдар психологиясы
  Несиелер: 4

  Темперамент және мамандық. Темпераментті анықтау. Жалпы және арнайы қабілеттер. Қызметтің (іс-әрекеттің) тәжірибелік түрлеріне қабілеттілік. Зияткерлік қызмет түрлеріне қабілеттілік. Әлеуметтік түрдегі кәсіптерге қабілеттілік. Офистік қызмет түрлеріне қабілеттер. Кәсіби жарамдылық деңгейлері. Мамандық, кәсіп, лауазым. Кәсіп формуласы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Өлкетану
  Несиелер: 4

  Өлкетану бағыттары. Археологиялық деректер және оларды өлкетану жұмысында пайдалану. Өлкетану зерттеулеріндегі этнографиялық деректер. Тарихи-өлкетану мұражайларының тарихы. Торғай өңірінің физикалық-географиялық орналасуы. Торғай өңірінің ерекше қорғалатын аумақтары. Ыбрайтану. Ыбырай Алтынсариннің педагогикалық мұрасы.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Персоналмен жұмыс жасаудағы психологиялық технологиялар
  Несиелер: 4

  Персоналды-қызметкерлерді басқарудың негізгі тұжырымдамалары. Қызметкерлерді іздеу, іріктеу, жалдау және ұйымға кіру. Персоналдың қызметін бағалау және дамыту. Жұмысты ұйымдастыру (жобалау) және қызметкерлерді ынталандыру. Қарым-қатынасты, қақтығыстарды және өзара іс-қимылды басқару. Адам ресурстарының аудиті (кадрлық аудит). Персоналды басқару тиімділігін зерттеу және бағалау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Педагог-психолог қызметіндегі менеджмент
  Несиелер: 4

  Менеджмент - басқару туралы ғылым ретінде. Педагогикалық менеджмент принциптері. Мектептегі инновациялық басқару. Мектептгегі ТПП диагностикасы. Мектеп ТПП жоспарлау. Мектептегі әдістемелік қызмет және мұғалімдерді аттестаттау. Педагогикалық ұжым - басқару объектісі және субъектісі ретінде. Педагогикалық қарым-қатынас және басқару этикасы. Мектептегі ТПП-те қақтығыстарды басқару.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Ғылыми-педагогикалық зерттеу әдістемесі
  Несиелер: 4

  Ғылыми зерттеу методологиясының негіздері. Ғылыми жобалау. Ғылыми жобаны құру технологиясы. Парадигмалдық тәсіл әдіснамасы. Қазіргі білім беру парадигмасының мәні. Ғылыми зерттеу процесінің логикасы. Психологиялық-педагогикалық зерттеудің теориялық негіздері. Психологиялық-педагогикалық зерттеудің әдістері мен әдістемелері. АКТ дамыту жағдайындағы ғылыми зерттеудің ерекшеліктері. Академиялық хат: ғылыми мәтіндерді дайындау, жазу және жариялау бойынша ұсыныстар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Білім беруді дамытудың жаһандық траекториясы
  Несиелер: 5

  Мектептегі білім берудің американдық моделінің даму траекториясының негізгі сипаттамаларын анықтау. АҚШ мектептік білім беру жүйесін дамыту. Канаданың мектептік білім беру жүйесін дамыту. Мектептегі білім берудің еуропалық моделінің даму траекториясының негізгі сипаттамаларын анықтау. Еуропадағы мектептегі білім беру жүйесін дамыту. Мектептегі білім берудің азиялық моделінің даму траекториясының негізгі сипаттамаларын анықтау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Педагогтың ата-аналармен ынтымақтастық технологиялары
  Несиелер: 5

  Білім беру мекемесінің педагогтары мен ата-аналарымен жұмыс жасаудағы заманауи технологиялар. Педагогикалық ұжымды олардың құқықтық мәдениетін арттыру бойынша ата-аналармен жұмыс істеуге дайындау. Кәсіби-педагогикалық қарым-қатынастың мәні. Педагогтың балалармен және ата-аналармен қарым-қатынас ерекшеліктері жайлы педагогикалық өзара іс-қимылды құрудың мәні. Ата-аналар жиналысын өткізудің психологиялық негіздері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Педагог-психологтың кәсіби мәдениеті
  Несиелер: 5

  Кәсіби-педагогикалық мәдениеттің негізгі компоненттерінің мәні. Кәсіби-педагогикалық мәдениеттің аксиологиялық компоненті.Кәсіби-педагогикалық мәдениеттің технологиялық компоненті. Кәсіби-педагогикалық мәдениеттің тұлғалық-шығармашылық компоненті. Оқытушының кәсіби мәдениеті контексіндегі зерттеу қызметі. Педагог-психологтың зерттеу мәдениеті. Педагог-психологтың сөйлеу және коммуникативтік мәдениеті.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Салыстырмалы педагогика
  Несиелер: 5

  Салыстырмалы педагогиканың түсінігі және жүйе құраушы компоненттері. Шет елдердегі салыстырмалы білімнің генезисі. Салыстырмалы педагогиканың әдіснамалық негіздері. Салыстырмалы педагогикадағы танымдық және зерттеушілік қызметінің субъектілері. Әлемдік білім беру кеңістігі - салыстырмалы педагогиканың объектісі ретінде.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Педагогика және психологияның даму тарихы
  Несиелер: 5

  Қазіргі педагогикалық және психологиялық ғылымның жағдайы мен дамуы, білім беру жүйесінің тарихи даму тенденциялары және олардың даму перспективалары, алыс және жақын шетелдер мен Қазақстанның ежелгі заманнан, қазіргі уақытқа дейінгі педагогикалық және психологиялық ой-өрісінің даму заңдылықтары мен ерекшеліктері

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі
  Несиелер: 5

  Тәрбие үдерісі: мәні, әлеуметтік кеңістік. Тәрбие жүйесі: түсінігі және құрылымы. Тәрбие жүйесінің қалыптасу және даму кезеңдері мен әдістемесі, оны бағалау критерийлері. Тәрбие жүйелері және олардың сипаттамасы. «Мәңгілік Ел» және «Рухани жаңғыру» жалпы ұлттық идеяның құндылықтарын ескеріп тәрбиелеу. Сынып жетекшісінің қызмет жүйесі. Мектепте және сыныпта ТЖ жобалау қызметі және жоспарлау.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Тұлғалық-кәсіптік өзін-өзі дамыту тренингтері
  Несиелер: 5

  Кәсіби-тұлғалық тренинг туралы жалпы түсінік. Өзін-өзі тану және өзін-өзі дамытуға арналған психотренинг жаттығулары. Коммуникативтік қабілеттердің жеке көріністерінің психодиагностикасы. Қарым-қатынас Кәсіби коммуникация ретінде. Вербалды және вербалды емес коммуникация. Қарым-қатынастың сөйлеу арнасы. Қарым-қатынастағы жанжалдардың психологиялық себептері. Деструктивті қарым-қатынас.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Арнайы педагогика мен психологияның тарихы мен философиясы
  Несиелер: 5

  Арнайы педагогика мен психологияның тарихы мен философиясын дамытудың алғышарттары мен қайнар көздері. Батыс Еуропадағы арнайы педагогика мен психологияның даму тарихы. Бұзушылықтар және оларды еңсеру тәсілдері туралы алғашқы мәліметтер. Шетелдік педагогика мен психологияның негізін қалаушылардың еңбектерінде балалардың дұрыс сөйлеуін қалыптастыру мәселелері. Дефектология ғылымының қазіргі даму кезеңіндегі арнайы көмектің ерекшеліктері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Инклюзивті білім беру
  Несиелер: 5

  Заманауи әлемдегі инклюзивті білім беру. Арнайы білімді реформалау. Арнайы білім берудің ұлттық жүйесінің қалыптасу және даму тарихы (әлеуметтік-мәдени контекст. Денсаулық мүмкіндіктері шектеулі балаларды интеграциялау модельдері. Инклюзивті білім беруді басқарудың нормативтік-құқықтық және этикалық негіздері.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Отбасылық қарым-қатынас психологиясы және отбасылық кеңес беру негіздері
  Несиелер: 5

  Психология ғылымындағы "отбасы" және "неке" ұғымдары. Отбасы функциялары. Неке қатынастарына әсер ететін факторлар. Ерлі-зайыптылар арасындағы жан-жал психологиясы. Ата-ананың балаға қарым-қатынасының түрлері және ата-аналық бедел. Балалар мен ата-ана қарым-қатынастарының психологиясы. Ажырасу психологиясы: отбасы және социум. Отбасылық кеңес беру негіздері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Педагогикалық шеберлік негіздері
  Несиелер: 5

  Педагогикалық шеберлік және оның әлеуметтік мәні. Шеберлік – педагогикалық әрекеттің ең жоғары деңгейі. Педагогтарды даярлаудың К. С. Станиславскидің театралдық жүйесінің қағидалары. Педагогикалық техника - педагогикалық шеберліктің элементі ретінде. Педагогтың сөзі - ақпарат таратумен тәрбиелік әсер етудіқ құралы ретінде. Педагогикалық өзара әрекеттесу шеберлігі.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Инклюзивті білім беру жағдайында педагог-психологтың жұмысы
  Несиелер: 5

  Білім педагогикалық үдеріс ретінде. Инклюзивті білім беру субъектілерін психологиялық-педагогикалық сүйемелдеу және қолдау. Инклюзивті білім беру субъектілерін әлеуметтік-педагогикалық қолдау. Инклюзивті білім беру ортасында денсаулығы шектеулі мүмкіндігі бар балаларды оқыту және тәрбиелеу. Денсаулық мүмкіндіктері шектеулі балалардың психологиялық ерекшеліктері. Әртүрлі санаттағы ерекше типтегі балалардың жалпы және ерекше дамуында.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Шағын жинақты мектептегі педагог-психологтың жұмысы
  Несиелер: 5

  Психологиялық білім беру қызметінің тарихы мен қазіргі жағдайы. Білім берудегі ШЖМ жағдайындағы тәжірибелік психологтың қызметі. Психолог жұмысының мазмұны. Психологиялық-педагогикалық консилиум. Тәжірибелік психологиядағы диагностикалық жұмыстың ерекшеліктері. "қауіп тобының" кіші оқушылары. Жеткіншектер арасындағы "қауіп тобының" мәселелері. Жас өспірімдердің әр түрлі тұлғалық даму кезеңдеріндегі мәселелері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Білім берудегі жаңа технологиялар
  Несиелер: 6

  Оқытудың Кембридждік тәсілінің теориялық негіздері. Оқытушы ұстанымы. Оқытушының оқыту мен құзыреттілігінің табыстылығы. Оқыту мен оқытудағы жаңа тәсілдері. Оқыту үшін бағалау және оқытуды бағалау. Оқытуда сыни ойлауды қолдану. Оқудағы кедергілерді анықтау. Оқыту үрдісінде Lesson Study қолдану. Интерактивті тақтамен жұмыс технологиясы.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Білім беру мазмұнын жаңарту жағдайындағы педагог-психологтың жұмысы
  Несиелер: 5

  Білім берудің психологиялық-педагогикалық қызметінің түсінігі және қалыптасуы. Білім беру мазмұнын жаңарту жағдайында білім беру мекемесіндегі педагог-психологтың орны. Педагог-психолог - тұлға және кәсіби маман ретінде. Білім беру саласында педагог-психолог қызметін нормативтік-құқықтық қамтамасыз ету. Білім беру мекемесіндегі педагог-психологтың жұмыс түрлері. Педагог-психолог кабинеті. Педагог-психолог қызметінің тиімділігінің шарттары мен критерийлері. Педагог-психолог қызметінің этикалық негіздері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Педагог-психолог қызметіндегі төтенше жағдайлар құрбандарымен жұмыс және психологиялық кеңес беру негіздері
  Несиелер: 5

  Психологиялық кеңес беру және психотерапия. Кеңес беру үдерісінің құрылымы. Клиент типтері және психолог-клиент өзара қарым-қатынасының ерекшеліктері Консультативтік байланыс. Мазасызданған клиенттерге кеңес беру. Депрессиядағы және суицидтік ниеттегі клиенттерге кеңес беру. Төтенше және дағдарысты жағдайлар. Төтенше жағдайларда көмекті ұйымдастыру. Стресс және оның салдары туралы түсінік, оларды жеңу стратегиясы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Педагог-психолог қызметіндегі қолданбалы психология
  Несиелер: 8

  Клиникалық психология туралы жалпы түсінік. Жалпы психосоматика. Акушерлік және гинекологиялық патология кезіндегі психосоматикалық реакциялар. Терапиялық, эндокриндік және неврологиялық патология: соматопсихиялық корреляция. Қарым-қатынас функциялары мен құрылымы. Қарым-қатынас -коммуникация ретінде. Қақтығыс: түрлері, құрылымы, өту кезеңдері. Бизнес психологиясының теориялық негіздері. Бизнес психологиясындағы тұлға. Көпшілік алдында сөйлеу психологиясы. Адам ресурстарын басқару психологиясы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Педагогикалық валеология
  Несиелер: 5

  Педагогикалық валеологияның әдіснамалық негіздері. Валеологиялық білім беру мазмұнының теориялық негіздері. Денсаулық мәдениеті. Балалардың денсаулығы туралы заңнамалық актілер. Студенттердің денсаулығы педагогикалық валеологияның кешенді мәселесі. Педагогтердің денсаулығын қалыптастыру, сақтау және нығайту ерекшеліктері мен мәселелері. Білім беру мекемелеріне қойылатын санитарлық-гигиеналық талаптар. Валеология бойынша білім беру бағдарламалары Валеологиялық басқару негіздері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Педагогтың кәсіби, эмоционалды күйзелісінің психологиялық алдын алуы
  Несиелер: 8

  Кәсіби күйреу синдромы-педагог-психологтың мәселесі ретінде. Кәсіби және эмоционалды күйреу синдромының шығу себебі.Педагогтардың кәсіби, эмоционалды күйреу шарттары (факторлары). Қауіпті топтар. Педагогтардың кәсіби, эмоционалды күйреу кезеңі. Кәсіби және эмоционалды күйреу синдромының алдын-алу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Педагог-психолог қызметіндегі сын тұрғысынан ойлау технологиясы
  Несиелер: 5

  Сыни ойлауды дамыту технологиясының негізгі теориялық ережелері. Сыни ойлауды қалыптастыру әдістері. «Сыни ойлау» ұғымының мазмұны. Сыни ойлау белгілері. Сыни ойлаудың құрылымы және оның функциялары. Сын тұрғысынан ойлау моделі. Сыни ойлауды қалыптастыру әдістері. «Шығармашылық» және «рефлексия» ұғымдарының мазмұны. Ынталандыру әдістері, функциялары, шығармашылық және рефлексивті ойлау түрлері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Педагог-психолог қызметіндегі деонтология және имиджелогия негіздері
  Несиелер: 5

  Педагогикалық деонтология ғылым ретінде. Имиджелогия ғылым, тәжірибе және өнер ретінде. Тұлға дамуының деонтологиялық аспектілері. Адамның мінез-құлқын ерікті басқару. Деонтологияның этикамен байланысы. Имидж және оның компоненттері, кезеңдері, нысандары және имидж қалыптастыру әдістері. Жеке имидж және өзін-өзі таныстыру. Педагог имиджі. Кәсіби борыш пен тиісті мінез-құлықтың, қарым-қатынастың, әлеуметтік сала маманының іс-әрекетінің құндылығы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Педагог-психолог қызметінің кәсіби-этикалық негіздері
  Несиелер: 5

  Қолданбалы этикалық білім жүйесіндегі кәсіби этика. Педагог мәртебесі туралы ҚР Заңы. Педагог-психологтың этикалық кодексі. Кәсіби этикадағы зерттеу әдістері. Психологиялық-педагогикалық қызметтегі кәсіби этика категориялары. Білім беру кеңістігіндегі педагог-психологтың рөлі мен орны."Педагог-психолог-әріптестер" жүйесіндегі қарым-қатынас этикасы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Креативті педагогика
  Несиелер: 5

  Шығармашылық әлеуетті дамытудың өзекті мәселелері. Педагогикадағы жүйелі тәсіл. Педагогтың педагогикалық теориясы мен шығармашылығы. Шығармашыл тұлғаның даму теориясы: ұстанымдарының мәні. Шығармашылық үдеріс: психологиялық сипаттамалары. Шығармашылық қызметтің психологиялық механизмдері. Қоғамның дамуындағы шығармашылықты тұлғалардың рөлі

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Педагог-психолог жұмысындағы әлеуметтік-психологиялық тренинг
  Несиелер: 8

  Психологиялық жұмыстың топтық формаларын қалыптастыру тарихы. Әлеуметтік – психологиялық тренингтің жалпы анықтамасы. ӘПТ-нің негізгі типтері мен түрлері. Топтық динамиканың негізгі элементтерінің сипаттамасы. Топтың құрылымы- топтық динамиканың бір маңызды элементінің ретінде. Психотерапевтикалық жұмыстың негізгі бағыттары: оқушылармен жұмыс жасау, педколлективпен, ата-аналармен. Тренингтік топты басқарудағы негізгі стилі. Тренингтік топты жүргізушінің негізгі функциялары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Педагог-психолог қызметінің түзету-дамыту бағыты
  Несиелер: 5

  Педагог-психологтың қызметіндегі түзету-дамыту бағыты пәні мен міндеттері. Психокоррекцияның мақсаты, міндеттері, принциптері мен түрлері.Даму қиындықтарының себептерін түсіндіретін модельдер.Биологиялық модель; медициналық модель; интеракционистік модель; педагогикалық модель; қызмет моделі. Психокоррекциялық практиканың негізгі бағыттары. Практикалық коррекцияның әдістері. Жеке және топтық психокоррекция.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Педагог-психолог қызметіндегі дефектология негіздері
  Несиелер: 5

  Ерекше білім беру қажеттілігі бар балаларды тәрбиелеу және дамыту туралы оқыту және дефектология. Дефектологияның негізгі мәселелері. Кемістк және оның орнын толтыру. Дене кемістігі бар балаларды тәрбиелеу үдерісі. Ақыл-есі кем және физикалық кемістігі бар балалармен жұмыс істеу негіздері. Ұжым баланың даму факторы ретінде. Қиын балалық шақтың дамуының диагностикасы және педологиялық клиникасы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Педагог-психолог қызметіндегі когнитивті психология және психотерапия
  Несиелер: 8

  Қабылдау, зейін және есте сақтау психологиясы. Сөйлеу мен ойлауды ұйымдастыру. Ақпараттық технологиялардағы когнитивті психология. Психотерапияға кіріспе. Таным сферасының психологиясы және психотерапиясы. Психотерапиялық әсердің негізгі техникасы мен құралдары. Тренинг негізгі психотерапевтикалық әсер етудің бірі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Код ON1

  педагогика мен психологияның теориялық негіздерін, сондай-ақ компетентті және көпмәдениетті тұлғаны қалыптастыруға ықпал ететін аралас пәндерді меңгереді;

 • Код ON2

  педагогикалық және психологиялық міндеттерді шешудегі тәжірибелік дағдыларды көрсете алады;

 • Код ON3

  академиялық және кәсіби мақсаттар үшін оқу аймағында жұмыс істейтін тілдерді меңгереді;

 • Код ON4

  білім беру мекемесінің оқу-тәрбие үдерісін сүйемелдеуді ұйымдастыруда педагогика және психология негіздерін пайдалана алады;

 • Код ON5

  инклюзивті білім беруді, ШЖМ, орта білімнің жаңартылған мазмұнын, оқытудың ақпараттық-коммуникациялық технологияларын пайдалануды, критериалды бағалау технологияларын ескере отырып, оқу-тәрбие процесін сүйемелдеу дағдыларын көрсете алады;

 • Код ON6

  Қазақстан Республикасы білім беру жүйесінің нормативтік-құқықтық базасын біледі және қолданады;

 • Код ON7

  жалпы методология және ғылыми зерттеу әдістерін меңгереді;

 • Код ON8

  тұтас педагогикалық процестің жағдайын бағалайды және оны басқару бойынша қызметті жобалайды.

6B01101 Педагогика және психология
Бакалавриат

Ы. Алтынсарин атындағы Арқалық педагогикалық институты

БББТ: B001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01101 Педагогика және психология
Бакалавриат

Ө.Сұлтанғазин атындағы педагогикалық институты (А.Байтұрсынов атындағы Қостанай өңірлік университеті)

БББТ: B001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01101 Педагогика және психология
Бакалавриат

«Bolashaq» академиясы (Болашақ)

БББТ: B001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01101 Педагогика және психология
Бакалавриат

Қазақ экономика, қаржы және халықаралық сауда университеті

БББТ: B001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01101 Педагогика және психология
Бакалавриат

Қазақ инновациялық гуманитарлық - заң университеті

БББТ: B001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01101 Педагогика және психология
Бакалавриат

Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университеті

БББТ: B001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01101 6B01101-Педагогика және психология
Бакалавриат

Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті (ҚарМУ Е.А.Бөкетов)

БББТ: B001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01101 Педагогика және психология
Бакалавриат

Абай Мырзахметов атындағы Көкшетау университеті

БББТ: B001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01101 6B011 Педагогика және психология
Бакалавриат

Зулқарнай Алдамжар атындағы Қостанай әлеуметтік-техникалық университеті

БББТ: B001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01101 Педагогика және психология
Бакалавриат

Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті

БББТ: B001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
6B01101 ПЕДАГОГИКА ЖӘНЕ ПСИХОЛОГИЯ
Бакалавриат

Silkway Халықаралық университеті

БББТ: B001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B01101 Педагогика және психология
Бакалавриат

Ш. Уәлиханов атындағы Көкшетау университетi

БББТ: B001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01101 Педагогика және психология
Бакалавриат

Тараз инновациялық-гуманитарлық университеті

БББТ: B001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
6B01101 6B01101 – Педагогика және психология
Бакалавриат

Орталық- Қазақстан Академиясы

БББТ: B001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01101 Педагогика және психология
Бакалавриат

Халықаралық гуманитарлық-техникалық университеті

БББТ: B001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01101 Педагогика және психология
Бакалавриат

Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті

БББТ: B001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01101 Педагогика және психология
Бакалавриат

Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университеті

БББТ: B001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01101 Педагогика және психология
Бакалавриат

Мардан Сапарбаев институты (Mardan Saparbaev Instityty)

БББТ: B001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01101 Педагогика және психология
Бакалавриат

Инновациялық Еуразия университеті

БББТ: B001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01101 Педагогика және психология
Бакалавриат

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

БББТ: B001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01101 Педагогика және психология
Бакалавриат

Ақтау гуманитарлы-техникалық университеті

БББТ: B001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01101 Педагогика және психология
Бакалавриат

Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті

БББТ: B001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01101 Педагогика және психология
Бакалавриат

Шымкент университеті

БББТ: B001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
6B01101 Педагогика және психология
Бакалавриат

Торайгыров университеті

БББТ: B001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01101 Педагогика және психология
Бакалавриат

Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университеті

БББТ: B001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01101 Педагогика және психология
Бакалавриат

Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық университеті

БББТ: B001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01101 Педагогика және психология
Бакалавриат

Қайнар академиясы

БББТ: B001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01101 Педагогика және психология
Бакалавриат

Тараз мемлекеттік педагогикалық университеті

БББТ: B001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
6B01101 Педагогика және психология
Бакалавриат

"Сырдария" университеті

БББТ: B001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
6B01101 Педагогика және психология
Бакалавриат

Шет тілдер және іскерлік карьера университеті

БББТ: B001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B01101 Педагогика және психология
Бакалавриат

Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті

БББТ: B001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01101 Педагогика және психология
Бакалавриат

Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті

БББТ: B001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B01101 Педагогика және психология
Бакалавриат

Қызылорда "Болашақ" университеті

БББТ: B001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01101 Педагогика және психология
Бакалавриат

Ілияс Жансүгіров атындағы Жетісу университеті

БББТ: B001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B01101 Педагогика және психология
Бакалавриат

Семей қаласының Шәкәрім атындағы университеті

БББТ: B001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01101 Педагогика және психология
Бакалавриат

Ш.Есенов атындағы Каспий мемлекеттік технологиялар және инжиниринг университеті (Yessenov University)

БББТ: B001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01101 Педагогика және психология
Бакалавриат

Қазақстан инновациялық академиясы

БББТ: B001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01101 Педагогика және психология
Бакалавриат

Мирас Университеті

БББТ: B001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01101 Педагогика және психология
Бакалавриат

Астана халықаралық университеті

БББТ: B001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B01101 Педагогика және психология
Бакалавриат

Мирас Университеті

БББТ: B001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01101 Педагогика және психология
Бакалавриат

М.Х.Дулати атындағы Тараз өңірлік университеті

БББТ: B001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
6B01101 Педагогика және психология
Бакалавриат

Сулейман Демирел атындағы университет

БББТ: B001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі:
Top