Жаңа білім беру бағдарламасы

6B01101 Педагогика және психология в Астана халықаралық университеті

 • Педагогика
  Несиелер: 5

  «Педагогика» пәнін оқу барысында педагогика ғылымының іргелі және қолданбалы негіздері теориялары және технологиялары жаңа білім беру тұғырлар негізінде меңгертіледі. Педагогиканың теориялық негіздері үдерісінде инновациялық әдістер және педагогикалық іс-әрекеттің практикамен интеграциясы жүзеге асырылады. Болашақ мұғалімдер оқыту мен тәрбиенің принциптерімен, заңдылықтарымен, сонымен қатар, жалпы білім беретін мектептегі оқу-тәрбие үдерісінің жаңа технологияларымен танысады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Психологиялық-педагогикалық мамандыққа кіріспе
  Несиелер: 3

  Курстың мақсаты: студенттерді психологиялық-педагогикалық білім беру бакалаврларының кәсіби қызметімен, аралас мамандық мамандарымен өзара іс-әрекет жасаудың негізгі түрлерімен, сонымен қатар маман ретінде қалыптасу және жетілдіру ерекшеліктерімен таныстыру. Курстың мақсаты: студенттерді "мамандық" ұғымымен және оның басты сипаттамаларымен, кәсіби қызметінің негіздерімен, психологиялық-педагогикалық білім беру мамандарының кәсіби қалыптасуы мен дайындық ерекшеліктерімен таныстыру.; өмірлік, ғылыми және практикалық психологияның арақатынасы туралы түсініктерді саралау қабілетін дамыту; негізгі этикалық принциптерді ескере отырып, кәсіби қызмет туралы білімді біріктіру; Болашақ психолог маманы ретінде студенттің кәсіби-тұлғалық құзыреттілігін қалыптастыру. Пәнді оқу нәтижесінде студент: Білуі керек: кәсіби психологиялық-педагогикалық қызмет негіздерін, жеке және аралас мамандықтар мен кәсіптердің мамандарымен өзара іс-қимылда орындалатын қызметтің негізгі түрлерін Дағды: психологиялық-педагогикалық саладағы өзінің болашақ кәсіби қызметін болжау және моделдеу. Меңгеру: жұмыстың негізгі этикалық принциптерін ескере отырып, практикалық және ғылыми-зерттеу қызметін ұйымдастыру дағдысы; кәсіби міндеттерді жауапты және сапалы орындау үшін оңтайландыру мақсатында қызметті талдау дағдысы.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Этнопедагогика және этнопсихология
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: Студенттерді пәннің негізгі түсініктерімен, этнопсихологиялық және этнопедагогикалық мәселелермен таныстыру, оқу-тәрбие процесінде этнопсихологиялық аспектілердің ерекшеліктері туралы алған білімдерін пайдалану біліктілігін қалыптастыру. Пәннің қысқаша сипаттамасы: Бұл пән студенттерді этнопсихологиядағы және этнопедагогикадағы жаңашыл зерттеулермен таныстырады. Этнопсихологиялық, этнопедагогикалық білімдердің қазіргі дамуындағы негізгі тенденциялары туралы түсінік береді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Педагогика және психология тарихы
  Несиелер: 5

  Курстың мақсаты-отандық және шетелдік педагогика және психология тарихын адамзат өркениетінің дүниежүзілік тарих контекстінде зерттеу. Осыған байланысты келесі міндеттер қойылады: - болашақ мұғалімдердің педагогикалық және психологиялық ғылым мен қызметке қызығушылығын тәрбиелеу; - студенттердің тәрбие тәжірибесін дамыту үрдісін ұғынуы; - педагогикалық, психологиялық ойлауды дамыту және болашақ мұғалімдердің мәдениетін арттыру; - күрделі панорамада бағдарлай білуді қалыптастыру; - психологиялық-педагогикалық шығармашылық еркіндігіне ынталандыру.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Педагогикалық психология
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты-болашақ педагогтердің білім беру үдерісін тиімді ұйымдастыру механизмдері туралы психологиялық-педагогикалық білімін біріктіру және жүйелеу, оқушылардың даралығын дамыту үшін жағдай жасау, педагогикалық қызметте мұғалімнің жеке және кәсіби өзін-өзі жүзеге асыруы, білім беру процесін психологиялық-педагогикалық сүйемелдеу саласында кәсіби құзыреттілікті қалыптастыру. Оқу курсының міндеттері: - психологиялық феномендер мен оқу іс-әрекетінің заңдылықтарын ашу, білім беру процесінің субъектілерін тәрбиелеу және дамыту. -студенттерде онтогенездің әр түрлі кезеңдерінде оқытуды, тәрбиелеуді ұйымдастырудың тиімділігін, кәсіби-педагогикалық қызметтің ��иімділігін болжау және психологиялық талдау біліктерін қалыптастыру және дамыту; -психологиялық-педагогикалық білімге, гуманистік білім беру парадигмасына қатысты студенттердің құндылық тұлғалық өзін-өзі анықтауы; - болашақ әлеуметтік педагогтардың кәсіби ойлауын қалыптастыру. Педагогикалық психология курсы студенттерді оқыту психологиясы, тәрбиелеу және педагогикалық қызметтің мәні және педагог тұлғасының қазіргі заманғы көріністерімен таныстыруға арналған.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Экономикалық теория және оның қазіргі мәселелері
  Несиелер: 5

  Пәнді оқытудың мақсаты студенттерге қазіргі экономикалық теорияның өзекті мәселелері бойынша білім беру болып табылады. Пәннің міндеттері: тыңдаушылардың негізгі экономикалық мәселелерді зерттеудің заманауи құралдары мен аналитикалық аппаратын меңгеруі; экономикалық ғылым саласындағы ғылыми зерттеулердің алдыңғы қатарлы ағымдағы және перспективалық бағыттарының барлық спектрімен танысу, олардың өзекті экономикалық проблемалармен байланысын анықтау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Өмір қауіпсіздігінің негіздері
  Несиелер: 5

  Курс қауіпсіздік мәдениетін дамытуға, күнделікті өмірде, қауіпті жағдайларда, оның ішінде табиғи, техногендік және биологиялық-әлеуметтік сипаттағы қауіпсіз жүріс-тұрысқа дайындалуға, салауатты және қауіпсіз өмір салтын қалыптастыруға, алғашқы көмек көрсету дағдыларын және қорғаныс туралы негізгі білім алуға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Жасерекшелік педагогикасы мен психологиясы
  Несиелер: 5

  Жас ерекшелік педагогикасы мен психологиясы жалпы педагогикалық және психологиялық дайындық деңгейін арттыруға, психологиялық мәдениетті арттыруға, әр түрлі жастағы адамдармен жұмыс істеу ерекшеліктері туралы білім жүйесін қалыптастыруға, гуманистік педагогикалық ұстанымды қалыптастыруға бағытталған. Тұлғаның жас ерекшеліктері туралы түсінік беру.Мектепке дейінгі, кіші мектеп, жасөспірімдер, жас өспірімдер жасындағы, жастық, жетілу және кәрілік кезеңіндегі тәрбие доминанттарымен таныстыру. Жас ерекшеліктерін педагогикалық, психологиялық талдауға тарту. Әртүрлі жастармен өзара әрекеттесу ұсыныстарын әзірлеу дағдыларын қалыптастыру. Пәннің негізгі міндеті-әртүрлі жас кезеңдерінің психологиялық және педагогикалық ерекшеліктерімен таныстыру.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Кәсіби шет тілі
  Несиелер: 5

  Пәнінің мақсаты - шет тілін меңгеру дағдыларын дамыту және оны оқытушылық қызметте практикалық қолдану болып табылады. Міндеттері: тіл жүйесін және оны мәдениетаралық-коммуникативтік қызметте пайдалану тәсілдерін меңгеру; жалпы және кәсіби сипаттағы түрлі тақырыптарға әңгіме жүргізу.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Бизнестің құқықтық ортасы және сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнама
  Несиелер: 5

  Пән нормативті-құқықтық құжаттарды өз қызметінде қолдануға, кәсіби міндеттерді шешуде жүйелендірілген теориялық және практикалық білімді қолдануға, қоғамның әл-ауқаты мен мемлекеттің қауіпсіздігі үшін сыбайлас жемқорлық болып табылатын қауіптілік туралы білім беруге үйретеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Дифференциалды психология
  Несиелер: 5

  Бұл курс студенттерде адам даралығының мәселелері туралы базалық білімдер мен ғылыми түсініктерді қалыптастыруға және оның қалыптасуының дифференциалды-психологиялық заңдылықтарын ашуға және адам өмірі мен оның жеке өсуі үдерісіндегі осы құбылыстың маңызы туралы ғылыми түсініктерді қалыптастыруға бағытталған.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Білім берудегі психологиялық қызмет
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: практикалық психология саласында маман–психолог дайындау болып табылады, ол психологиялық білімді, білік пен дағдыларды қолдана отырып, білім берудің психологиялық қызметінің талаптары шеңберінде кәсіби міндеттерді шеше алады. Бұл курстың міндеттеріне: - студенттердің психологиялық білім беру қызметінің мазмұны мен жұмысын ұйымдастыру туралы білім жүйесін қалыптастыру; - кәсіби психологиялық қызметті ұйымдастыру мен практикалық жүзеге асырудың алғашқы дағдылары мен іскерліктерін дамыту; - студенттердің инновациялық ойлауын дамыту кіреді.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Тұлға психологиясы
  Несиелер: 5

  Бұл курс тұлға психологиясының ғылыми негіздерін меңгеруге бағыттала отырып, тұлға мәдениетін қалыптастыру мен дамытуға, тұлғаны зерттеумен айналысатын мамандарды даярлау мен қайта даярлауды кәсіби қамтамасыз етуге, сонымен бірге қазіргі қоғамның талаптарына сай келетін мамандарды даярлауға септігін тигізеді.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі
  Несиелер: 6

  Курс студенттерді білім беру процесінің мәні, оның формалары мен әдістері туралы білімдермен, сонымен қатар отандық және шетелдік педагогикалық теория мен практикадағы білім берудің заманауи тұжырымдамаларымен және үлгілерімен таныстырады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Білім берудегі SMART-технологиялар
  Несиелер: 4

  Пәннің мақсаты – студенттерге білім берудедегі SMART-технологияларды дамыту және қолдану дағдыларын оқыту. Пәнді оқытудың міндеттері: -оқыту мен тәрбиелеудің психологиялық-педагогикалық мақсаттарына қол жеткізуге бағытталған интернет-ресурстарды пайдалану және АКТ әзірлеу және қолдану бойынша болашақ мұғалімдердің білім және білік кешенін қалыптастыру; - жүйелік көп өлшемді көзқарас негізінде және пәндердің оқытуда көп аспектілік пен мазмұнының үздіксіз жаңартылуын ескере отырып кәсіби құзыреттіліктерді қалыптастыру.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Психологиялық-педагогикалық түзету
  Несиелер: 6

  Пәнді меңгеру мақсаты-студенттердің жүйелік психологиялық-педагогикалық профилактика және түзету мазмұны туралы білім қалыптастыру, алдын алу және түзету әдістерін қолдануға дайындық педагог-психолог қызметінде жұмыс жасауға машықтану.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Қашықтықтан оқыту технологиялары
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты білім беруде қашықтықтан оқыту технологияларын пайдаланумен байланысты құзыреттілікті дамыту болып табылады. Міндеттері: студенттерді қашықтықтан оқыту принциптерімен, оқу үрдісінде қолданылатын әдістермен және технологиялармен таныстыру, қашықтықтан оқытуда қолданылатын заманауи ақпараттық платформалармен танысу, олардың әр түрлі сабақ түрлерін өткізу және білім алушылардың білімін бақылау үшін мүмкіндіктерін зерделеу, білім беруде заманауи ақпараттық және коммуникациялық технологияларды қолдану бойынша практикалық дағдыларды меңгеру.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Педагогикалық шеберлік
  Несиелер: 5

  Пәнді меңгерудің мақсаты: педагогикалық іс-әрекеттің мәні, педагогикалық шеберліктің психологиялық-педагогикалық мазмұны туралы тұтас түсінік қалыптастыру, білім беру жүйесінде педагогикалық техниканы практикалық меңгеру. Негізгі міндеттері: Педагогикалық шеберлік элементтерін құрайтын педагог тұлғасына қойылатын талаптар туралы білімді жүйелендіру, педагогикалық рефлексия, этика, эстетика мәні туралы білімді қалыптастыру, педагогикалық шеберліктің құрамдас бөлігі ретінде педагогикалық технология, оның түрлері туралы түсініктерді қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Психологиялық кеңес беру
  Несиелер: 4

  «Психологиялық кеңес беру» пәнін игеру психологиялық кеңес беру процесінің мәні туралы түсінік қалыптастыруға бағытталған; психологиялық кеңес берудің негізгі кезеңдері мен процедураларымен танысу арқылы клиент пен консультант арасындағы кеңестік әрекеттесуді дамытудың жалпы логикасын ашу; психолог-консультанттың кәсіби жұмысының негізгі этикалық қағидаларын түсіну; психологиялық кеңес берудің негізгі әдістері мен рәсімдерін меңгеру; әрі қарай кәсіби жетілдіруге және психологтың кеңестік қызметіндегі өзекті психологиялық мәселелерді шешуге дайындықты қалыптастыру.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Педагогикалық қарым-қатынас
  Несиелер: 5

  Курс жеке және кәсіби өсуге ұмтылуға негізделген іскерлік қарым-қатынас процесінде адамдар (серіктестер мен әріптестер) арасындағы сындарлы қарым-қатынас дағдыларын дамытуға бағытталған. Курстың мақсаты: мамандардың іскери мәдениетін арттыру, кәсіби ортада коммуникативті құзыреттілік пен тиімді қарым-қатынас дағдыларын дамыту, сөйлеу мәдениеті, сөйлеу қызметі мен іскерлік этикет саласындағы кәсіби құзыреттілік деңгейін арттыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Балалар мен жасөспірімдердің девиантты мінез-құлықтары
  Несиелер: 5

  Курстың мақсаты: студенттерге теориялық білім қазіргі жағдайы туралы мәселелер, ауытқушылық мінез-құлықтың жеке тұлғаның негізгі тәсілдері, әлеуметтік-психологиялық (түзету және алдын-алу) әсерін отклоняющееся мінез-құлқы, қажетті практикалық психолог. Пәнді оқу нәтижесінде студенттер: - тұлғаның девиантты мінез - құлқын дамытудың шынайы себептерін және кәмелетке толмағандарға қатысты мемлекеттік саясат аясында осы проблеманың басымдылығын түсінуі; - психолог маманының жұмысында алған білімдерінің орны мен рөлі туралы адекватты түсініктерін қалыптастыру.; - мінез - құлықтың девиантты формаларын түзету және алдын алудың ең танымал ж��не кәсіби әдістері мен тәсілдерімен танысу;-психодиагностикалық зерттеулер жүргізу кезінде міндетті этикалық нормаларды меңгеру; - мінез-құлықтың девиантты және деликвентті түрлерін тану және талдау, алған білімдерін алдын алу және түзету жұмыстарында қолдану, жеке және топтық түзету-дамыту және оңалту бағдарламаларын құру.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Кәсіби іс-әрекет психологиясы
  Несиелер: 5

  «Кәсібиіс-әрекет психологиясы» пәні студенттердің кәсіпқойлығы, кәсіптік шеберлігі мен кәсіби қарым-қатынас дағдылары туралы ойды қалыптастыруға, жұмыс тобында қалай жұмыс істеуге болатындығын, жеке психологиялық жағдайын қадағалап, кәсібиіс-әрекеттің қазіргі заманғы психологиясының ұсыныстарын іс жүзінде қолдана білу қабілетін қалыптастыруға арналған. Мақсаты: кәсіби қызметтің ғылыми негіздері мен психологиялық заңдылықтарын зерттеу.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Пәндік-тілдік кіріктірілген оқыту
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты – ҚР орта білім берудің жаңартылған мазмұны жағдайында ағылшын тілінде мектеп пәндерін оқыту үшін мұғалімдерді дайындау. Міндеттер: - ағылшын тілін және жаратылыстану-математикалық цикл пәндері бойынша кіріктірілген оқыту принциптерін оқу; - CLIL әдістемесінің негіздерін және оны қолдану бойынша шет елдердің тәжірибесін зерттеу; - оқу пәні мен шет тілін бір мезгілде оқыту бойынша практикалық дағдыларды алу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Денсаулық психологиясы
  Несиелер: 6

  Курс бағдарламасы денсаулықты сақтау және нығайту бойынша психологиялық жұмыстарды жүзеге асыруға теориялық және практикалық дайындыққа, денісау адам үшін денсаулық туралы, дене, психикалық және әлеуметтік денсаулықтың алдын алу туралы білім жүйесін қалыптастыруға бағытталған. Курсты меңгеру барысында студент психологиялық денсаулықтың генезисін және олардың факторларын кәсіби қызметтің нәтижелері мен жетістіктерінің көрсеткішінің феномені ретінде зерттейді. "Денсаулық психологиясы" оқу пәнін меңгеру мақсаты: адам денсаулығын психологиялық құбылыс ретінде түсінуді қамтамасыз ету, денсаулық факторларын зерттеуде психологияның маңызын көрсету.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Тұлғаның психологиялық-педагогикалық диагностикасы
  Несиелер: 5

  Бұл курс психологиялық-педагогикалық диагностиканың негізгі принциптері, әдістері мен әдістемелері туралы, психодиагностикалық зерттеуді ұйымдастыру және жүргізу ерекшеліктері туралы түсініктерді қалыптастыруға бағытталған - студенттерде психодиагностиканың практикалық дағдыларын қалыптастыру, психологиялық тестілерді түсіну, олардың қолданылу аумағы мен шекарасын белгілеу. Мақсаты: студенттерді жалпы принциптерді, Психодиагностика мәселелерін және әртүрлі психологиялық-педагогикалық әдістемелерді білу негізінде өзіндік психологиялық-педагогикалық зерттеулерді орындауға дайындау.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Жас ерекшелік физиологиясы және мектеп гигиенасы
  Несиелер: 4

  Пәннің мақсаты-физиологияның жас ерекшеліктерін және мектеп гигиенасының негіздерін үйрену. Міндеттер: - студенттердің ағзалар, жүйелер, жалпы ағзалар қызметінің заңдылықтары мен механизмдерін зерттеу; - ағзаның резервтік және бейімделу мүмкіндіктерін бағалау үшін базалық білім алу; - студенттердің гигиеналық нормалаудың әдістемесі мен принциптерін, сыртқы орта факторларын және олардың адам денсаулығына әсерін зерттеу.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Мектептегі эксперименттік жұмысты ұйымдастыру
  Несиелер: 5

  Курстың мақсаты мәні туралы тұтас түсінік қалыптастыру болып табылады., мектепте тәжірибелік-эксперименттік жұмысты ұйымдастырудың әдіснамалық және теориялық аспектілері туралы тәжірибелік-эксперименталдық жұмысты ұйымдастыру және жобалауды жүзеге асыруға дайын болу, Мектепте ғылыми-зерттеу, тәжірибелік-эксперименталдық жұмыс нәтижелерін рәсімдеу, апробациялау, жобалау әдістерін практикалық меңгеру.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Білім берудегі инновациялық технологиялар
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - оқушының тұлғасын сапалы өзгерту және оқытудың тиімділігін арттыру үшін заманауи инновациялық әдістер мен технологияларды қолдана алатын кәсіби сауатты, шығармашылық белсенді педагогты дайындау. Міндеттер: - білім беру ортасының мүмкіндіктерін, оның ішінде ақпараттық мүмкіндіктерін зерттеу; - интеллектуалдық дамуды мониторингтеу және оқушылардың жетістіктерін диагностикалау әдістерін меңгеру; - сабақ құрылымының ерекшеліктеріне, ақпарат тасымалдаушыларға, білім беру мазмұнының деңгейіне байланысты оқытудың әр түрлі құралдарымен танысу және оларды пайдалану дағдыларын меңгеру; -оқу үдерісін ақпараттық-аналитикалық қамтамасыз етумен және оқушылардың білім сапасын басқарумен танысу; -мектептің оқу-тәрбие үдерісіне инновациялық технологияларды енгізуді психологиялық-педагогикалық сүйемелдеу және ғылыми-педагогикалық негіздеу туралы түсінік беру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Арт-терапия
  Несиелер: 5

  Арттерапия психотерапияның әдісі ретінде терең ғылыми сипаттамаға ие, әртүрлі жастағы клиенттердің түрлі проблемаларымен жұмыс істеуде қолданылады. Курс барысында студент изотерапия, музыкатерапия, ертегі терапияся әдістерін қолдану дағдыларын меңгеріп шығады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Білім беру: жаһандық тұрғыдан
  Несиелер: 3

  Пән мақсаты-әлемдегі орта білім беру жүйесі және оның жаһандану жағдайындағы трансформациясы туралы түсінік беру. Пәннің міндеттері: - әлемнің түрлі елдерінде мектеп білім беру жүйесін зерттеу; - білім беру саласындағы жаһандану үдерістерін зерттеу; - мектеп түлектерінің бәсекеге қабілеттілігін арттыру және орта білім беру жүйесін жаңғырту жолдарын әлемдік стандарттарға сәйкестік бағытында талдау. - білім беру саласындағы әртүрлі халықаралық ұйымдардың құрылу тарихын, құрылымын, мақсатын, міндеттерін және қызмет бағыттарын зерттеу.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Білім берудегі менеджменті
  Несиелер: 4

  «Білім берудегі менеджмент» курсының мақсаты - студенттердің әртүрлі деңгейдегі педагогикалық жүйелердегі менеджменттің негізгі категорияларын, заңдылықтары мен принциптерін меңгеруі; басқарушылық мәселелерді шешу процестерін зерттеу және тиімді шешімдер қабылдау жағдайларын анықтау, басқару мәдениеті мен басқарушылық ойлауды дамыту. Курстың міндеттері: басқару тарихы мен теориясын зерттеу; қазіргі деңгейдегі дәстүрлі де, жаңа міндеттерді шешудегі педагогикалық менеджменттің мүмкіндіктерін анықтау; ұйымның ғылыми негіздерімен, принциптерімен, басқару әдістерімен, педагогикалық кеңестің және әдістемелік бірлестіктің жұмысымен танысу; мектепті жоспарлау және мектептегі бақылау туралы түсінік алу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Бала-ата-ана және отбасы қарым-қатынасының психокоррекциясы
  Несиелер: 4

  Пәнді меңгерудің мақсаты-студенттерді балалар-ата-ана қарым-қатынастарының негіздерін үйрету және психологиялық диагностика объектісі ретінде осы қарым-қатынастардың ерекшеліктері туралы объективті психологиялық мәліметтерді түсіндіру дағдыларын қалыптастыру. Бұл курста отбасымен, педагогикалық қызметкерлермен, оның ішінде педагог-психологпен, білім беру ұйымымен оқушыларды тәрбиелеу, оқыту және дамыту мәселелері бойынша өзара іс-қимылды жүзеге асыру қабілеті оқытылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Жалпы психотерапия
  Несиелер: 5

  «Жалпы психотерапия» пәні қазіргі психотерапияның негізгі бағыттары бойынша студенттердің білімі мен идеяларын тарихи, әдістемелік, теориялық және практикалық тұрғыдан игеруге бағытталған. Курстың міндеттері: қазіргі психотерапиялық араласудың концептуалды схемасы мен танысу; жетекші ғылыми мектептердің озық идеялары мен тұжырымдамалары; Болашақ психологтардың тұлғалық және психологиялық дамуына және олардың кәсіп қойлығына ықпал ету; қазіргі психотерапияның әдістері мен тәсілдерінің жүйесін игеру. Тұлғаның өзін-өзі жетілдіру қажеттілігін арттыру және үнемі кәсіби даму.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Конфликтология негіздері
  Несиелер: 5

  Бұл курс студенттерді жанжал психологиясы саласындағы негізгі теориялық ұғымдармен, сондай-ақ жанжалдың психологиялық феноменологиясымен, медиация заңдылықтарымен және жанжалмен психологиялық жұмыстың формаларымен таныстыруға бағытталған. Тұлғааралық және топтаралық қақтығыстардың мәселелерін қарастыруға, келіссөздер процесінің психологиялық аспектілерін зерттеуге, психологтың тиімді медиация дағдыларын дамытуға баса назар аударылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Эмоциялық интеллект
  Несиелер: 3

  Пәнді оқытудың мақсаты қазіргі педагогикалық ұйымдарда бар біліктілік шеңберінде кәсіби деңгейін көтеру үшін қажетті эмоциялық интеллект қалыптастыру болып табылады. Міндеттері: - іскерлік мінез-құлықтың эмоциялық реттелуі туралы білімді жүйелендіру; - басқарушылық қызметте эмоционалды интеллектіні қолдану бойынша практикалық дағдыларды меңгеру; - эмоциялық интеллект саласындағы әлемдік үрдістерді зерттеу; - бағыныштыларды басқарудағы жеке тиімділікті арттыру; - студенттерді өз және бөтен эмоцияларын тануға, оларды іскерлік әрекетте басқаруға үйрету; - оң тұлғааралық коммуникацияларды жүзеге асыру, Байланыс атмосферасын басқару, келіссөздер және қарым-қатынас дағдыларын қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Дағдарыс психологиясы
  Несиелер: 5

  Жасқа байланысты дағдарыстарды еңсеру бойынша семинар дағдарыс психологиясының әдіснамалық және теориялық негіздерін оқып, түсінуге, дағдарыс жағдайындағы адамға диагностика және психологиялық көмек әдістерін игеруге бағытталған. Курстың мақсаты: студенттердің оның өміріндегі дағдарыс кезеңдеріндегі тұлғаның даму ерекшеліктері туралы түсінік қалыптастыру, әр түрлі сыни кезеңдердегі тұлғаның дамуының ерекшеліктерін зерттеу және олардың бағытын диагностикалау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Шешендік өнер
  Несиелер: 3

  Пәнді меңгерудің мақсаты - болашақ педагогтардың сөйлеу мәдениетін, коммуникативтік құзыреттілігін арттыру, ол кәсіби қызмет үшін типологиялық жағдайларда, сондай-ақ оның жазбаша және ауызша түрлерінде тілдің әртүрлі қызмет ету салаларында әртүрлі тілдік құралдарды негізді таңдауға мүмкіндік береді. Пәннің міндеттері: - тіл және тіл ерекшеліктерін оқу, сөйлеу әрекетінің түрлері, коммуникация ерекшеліктері; - педагогтың этикет ерекшеліктерін және тілдік қарым-қатынас түрлерін зерттеу; - ғылыми, ресми-іскерлік, публицистикалық мәтіндердің құрылымын, оларды құру және тілдік ресімдеу ережелерін зерттеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Көшбасшылық
  Несиелер: 4

  Пәннің мақсаты– студенттерде көшбасшылықтың теориясы мен принциптері туралы білімді қалыптастыру, көшбасшылық қасиеттерді қалыптастыруға, дамытуға және жетілдіруге жәрдемдесу. Пәннің міндеті көшбасшылық концепцияларын, принциптерін, талаптары мен функцияларын; қақтығыстар мен күйзелістерді басқару әдістерін; коммуникацияны тиімді жүзеге асыру әдістері мен принциптерін, командаларды қалыптастыру принциптерін оқу; көшбасшылық бойынша қазіргі заманғы оқу және ғылыми әдебиеттерді өз бетінше оқуға ынталандыру, оқу-зерттеу жұмыстарын жүргізу болып табылады.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Балалардың эмоционалдық-мінез-құлық саласындағы психокоррекция
  Несиелер: 4

  Курстың мақсаты: балалардың эмоциялық-мінез-құлық саласының жалпы заңдылықтарымен, осы салада болып жатқан өзгерістермен, оның ішінде психикалық дамуы тежелген балаларды, оны түзету әдістерімен және әдістерімен таныстыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Педагогикалық мониторинг
  Несиелер: 4

  Мақсаты: білім беру сапасы мониторингінің теориялық және ұйымдастырушылық негіздерін меңгеру. Бұл курста білім беру сапасы мониторингінің мәні мен негізгі сипаттамаларын көрсететін ұғымдар жүйесін қалыптастыру; білім беру сапасы мониторингінің объектілері, функциялары, түрлері, кезеңдері, тиімділік шарттары туралы; әртүрлі білім беру ұйымдарында мониторинг жүргізудің ерекшеліктері мен процесімен танысады.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Отбасылық педагогика
  Несиелер: 4

  Курстың мақсаты студенттерді отбасы тәрбиесінің негізгі міндеттері мен ерекшеліктерімен, отбасы өмірін, бала құқығын, сондай-ақ үй педагогтарының қызметін реттейтін концептуалды-құқықтық құжаттармен таныстыру болып табылады; ата-аналардың балалармен қарым-қатынас жасау стилін меңгеру дағдыларын қалыптастырады; отбасындағы психологиялық-педагогикалық және әлеуметтік-экономикалық жағдайларды бағалауда аналитикалық біліктер қалыптастырады.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Жоба менеджменті
  Несиелер: 4

  Курстың мақсаты - жобаларды басқарудың заманауи технологиялары туралы түсінік қалыптастыру, студенттерді кәсіптік қызмет міндеттерінде жобалық менеджментті қолданудың ерекшеліктерімен таныстыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Код ON1

  "Адам—тіршілік ету ортасы" жүйесінде тіршілік ету қауіпсіздігінің теориялық негіздерін білу; білім беру ұйымдарында тіршілік ету қауіпсіздігінің құқықтық, нормативтік-техникалық және ұйымдастырушылық негіздерін қолдану, төтенше жағдайларда қызметкерлердің әрекетін талдау, зақымдану ошақтарында құтқару және басқа да шұғыл жұмыстарды жүргізуді ұйымдастыру және бағалау

 • Код ON2

  Экономикалық процестерді түсіну, қоғамда болып жатқан әлеуметтік маңызды экономикалық проблемалар мен процестерді талдау, фактілерді, оқиғалар мен жағдайларды заңды түрде дұрыс саралау, азаматтық, еңбек құқығының нормаларын түсіндіру және қолдану; нормативтік және өзге де құқықтық актілердің құқықтық және сыбайлас жемқорлыққа қарсы сараптамасын жүзеге асыру; Қазақстан Республикасының ұлттық заңнамасын, білім беру саласындағы қызметтің нормативтік-құқықтық құжаттарын және оқу-тәрбие мекемесінің қажеттіліктерін ескере отырып кәсіби қызметті құру.

 • Код ON3

  Кәсіби қарым-қатынас үшін қазақ, орыс және шет тілдерінде мәдениетаралық, тұлғааралық қарым-қатынас құру.

 • Код ON4

  Білім беру жүйесіндегі мәселелерді талдау, білім беру менеджментінің білім негізінде білім беру үдерісін басқару; жобалық менеджмент, көшбасшылық қасиеттерді, эмоционалдық интеллектіні дамыту, командада және жобаларды алға жылжыту бойынша жеке жұмыс істеу, жауапты шешімдер қабылдау.

 • Код ON5

  Шешендік өнер негіздерін білу, көпшілік алдында сөз сөйлеуді құру сызбасын қолдану, өз жобаларымен аудитория алдында сөз сөйлеу, өз сөзінде мәселені шешу және дәлелдеу.

 • Код ON6

  Білім беру технологияларын жіктеу, білім беру контентін құруда білім беру мазмұнын талдау, кәсіби қызметте инновациялық білім беру технологияларын қолдану.

 • Код ON7

  Білім алушылардың жас, әлеуметтік және психофизикалық ерекшеліктерін ескере отырып, білім беру және тәрбие процестерін ұйымдастыру, өзінің кәсіби және жеке дамуын жобалау.

 • Код ON8

  Білім беру процесіне қатысушыларды қолдану, талдау және дәлелді түрде сендіру; барлық субъектілермен іскерлік және тұлғааралық қарым-қатынасты кәсіби құру, ұлттық ерекшеліктерді ескере отырып, бейімдік білім беру ортасын құру бойынша кәсіби қызметтің педагогикалық рефлексиясын, психопрофилактикалық жұмысты жүзеге асыру

 • Код ON9

  Жобалау, зерттеу қызметін ұйымдастыру кезінде әртүрлі әдістер мен тәсілдерді қолдану, оқушылардың функционалдық сауаттылығын, сыни ойлауын дамыту мақсатында эксперимент жүргізу.

 • Код ON10

  Психологиялық - педагогикалық ғылым мәселелері туралы білімді көрсету, тұлға мен қоғам дамуының жас ерекшелік жеке - психологиялық факторларын саралау, жеке тұлғаны психологиялық-педагогикалық диагностикалаудың нақты әдістерін қолдану, педагог – психологтың практикалық қызметінде қолдану үшін стандартты емес шешімдерді генерациялау.

 • Код ON11

  Девиантты мінез - құлықты және ауытқушылықтары бар балалардың әртүрлі санаттарымен жұмыста психотерапия мен психокоррекция ерекшеліктерін білу, жеке тұлғаның жеке ерекшеліктерін ескере отырып, сараланған тәсіл негізінде және ауытқушылық мінез-құлық жағдайында білім беру қызметінің дамытушы және түзету бағдарламаларын жасау, ата-аналарға балаларды тәрбиелеуде психологиялық-педагогикалық көмек көрсету.

 • Код ON12

  Педагогикалық ұжыммен, ата-аналармен, балалармен тиімді қарым-қатынас орнату; жарақаттан кейінгі және дағдарыстық психологиялық жағдайларға психологиялық зерттеу жүргізу бағдарламасын әзірлеу және кәсіби қызметтің педагогикалық рефлексиясын жүзеге асыру.

 • Код ON13

  Білім беру процесінің субъектілеріне кеңес берудің әртүрлі әдістерін қолдану, даму, оқыту, кәсіби өзін-өзі анықтау мәселелері бойынша саралау, психотерапия техникасын, соның ішінде алдын алу және түзету үшін арт-терапия техникасын таңдау және әзірлеу.

 • Код ON14

  Мектеп гигиенасы мен жас ерекшелік физиологиясын білу негізінде білім алушылардың денсаулық мәселелерінде себеп-салдарлық байланыс орнату, бұзылыстардың алдын алу әдістері мен тәсілдерін анықтау және оқушының дене, психикалық және психологиялық денсаулығын нығайту.

 • Код ON15

  Нәтижелерді бағалаудың оңтайлы технологиясын таңдау, бағалау үшін критерийді әзірлеу, кәсіби қызметте білім алушылардың жас және жеке ерекшеліктерін ескере отырып, педагогикалық мониторинг жүргізу үшін қазіргі заманғы құралдарды, бағалау процедураларын және ақпараттық технологияларды қолдану.

6B01101 Педагогика және психология
Бакалавриат

Ы. Алтынсарин атындағы Арқалық педагогикалық институты

БББТ: B001 Педагогика және психология

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01101 Педагогика және психология
Бакалавриат

Ө.Сұлтанғазин атындағы педагогикалық институты (А.Байтұрсынов атындағы Қостанай өңірлік университеті)

БББТ: B001 Педагогика және психология

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01101 Педагогика және психология
Бакалавриат

«Bolashaq» академиясы (Болашақ)

БББТ: B001 Педагогика және психология

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01101 Педагогика және психология
Бакалавриат

Қазақ экономика, қаржы және халықаралық сауда университеті

БББТ: B001 Педагогика және психология

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01101 Педагогика және психология
Бакалавриат

Қазақ инновациялық гуманитарлық - заң университеті

БББТ: B001 Педагогика және психология

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01101 Педагогика және психология
Бакалавриат

Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университеті

БББТ: B001 Педагогика және психология

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01101 6B01101-Педагогика және психология
Бакалавриат

Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті (ҚарМУ Е.А.Бөкетов)

БББТ: B001 Педагогика және психология

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01101 Педагогика және психология
Бакалавриат

Абай Мырзахметов атындағы Көкшетау университеті

БББТ: B001 Педагогика және психология

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01101 6B011 Педагогика және психология
Бакалавриат

Зулқарнай Алдамжар атындағы Қостанай әлеуметтік-техникалық университеті

БББТ: B001 Педагогика және психология

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01101 Педагогика және психология
Бакалавриат

Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті

БББТ: B001 Педагогика және психология

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
6B01101 ПЕДАГОГИКА ЖӘНЕ ПСИХОЛОГИЯ
Бакалавриат

Silkway Халықаралық университеті

БББТ: B001 Педагогика және психология

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B01101 Педагогика және психология
Бакалавриат

Ш. Уәлиханов атындағы Көкшетау университетi

БББТ: B001 Педагогика және психология

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01101 Педагогика және психология
Бакалавриат

Тараз инновациялық-гуманитарлық университеті

БББТ: B001 Педагогика және психология

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
6B01101 6B01101 – Педагогика және психология
Бакалавриат

Орталық- Қазақстан Академиясы

БББТ: B001 Педагогика және психология

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01101 Педагогика және психология
Бакалавриат

Халықаралық гуманитарлық-техникалық университеті

БББТ: B001 Педагогика және психология

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01101 Педагогика және психология
Бакалавриат

Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті

БББТ: B001 Педагогика және психология

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01101 Педагогика және психология
Бакалавриат

Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университеті

БББТ: B001 Педагогика және психология

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01101 Педагогика және психология
Бакалавриат

Мардан Сапарбаев институты (Mardan Saparbaev Instityty)

БББТ: B001 Педагогика және психология

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01101 Педагогика және психология
Бакалавриат

Инновациялық Еуразия университеті

БББТ: B001 Педагогика және психология

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01101 Педагогика және психология
Бакалавриат

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

БББТ: B001 Педагогика және психология

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01101 Педагогика және психология
Бакалавриат

Ақтау гуманитарлы-техникалық университеті

БББТ: B001 Педагогика және психология

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01101 Педагогика және психология
Бакалавриат

Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті

БББТ: B001 Педагогика және психология

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01101 Педагогика және психология
Бакалавриат

Шымкент университеті

БББТ: B001 Педагогика және психология

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
6B01101 Педагогика және психология
Бакалавриат

Торайгыров университеті

БББТ: B001 Педагогика және психология

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01101 Педагогика және психология
Бакалавриат

Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университеті

БББТ: B001 Педагогика және психология

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01101 Педагогика және психология
Бакалавриат

Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық университеті

БББТ: B001 Педагогика және психология

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01101 Педагогика және психология
Бакалавриат

Қайнар академиясы

БББТ: B001 Педагогика және психология

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01101 Педагогика және психология
Бакалавриат

Тараз мемлекеттік педагогикалық университеті

БББТ: B001 Педагогика және психология

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
6B01101 Педагогика және психология
Бакалавриат

"Сырдария" университеті

БББТ: B001 Педагогика және психология

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
6B01101 Педагогика және психология
Бакалавриат

Шет тілдер және іскерлік карьера университеті

БББТ: B001 Педагогика және психология

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B01101 Педагогика және психология
Бакалавриат

Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті

БББТ: B001 Педагогика және психология

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01101 Педагогика және психология
Бакалавриат

Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті

БББТ: B001 Педагогика және психология

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B01101 Педагогика және психология
Бакалавриат

Қызылорда "Болашақ" университеті

БББТ: B001 Педагогика және психология

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01101 Педагогика және психология
Бакалавриат

Ілияс Жансүгіров атындағы Жетісу университеті

БББТ: B001 Педагогика және психология

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B01101 Педагогика және психология
Бакалавриат

Семей қаласының Шәкәрім атындағы университеті

БББТ: B001 Педагогика және психология

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01101 Педагогика және психология
Бакалавриат

Ш.Есенов атындағы Каспий мемлекеттік технологиялар және инжиниринг университеті (Yessenov University)

БББТ: B001 Педагогика және психология

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01101 Педагогика және психология
Бакалавриат

Қазақстан инновациялық академиясы

БББТ: B001 Педагогика және психология

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01101 Педагогика және психология
Бакалавриат

Мирас Университеті

БББТ: B001 Педагогика және психология

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01101 Педагогика және психология
Бакалавриат

Мирас Университеті

БББТ: B001 Педагогика және психология

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01101 Педагогика және психология
Бакалавриат

М.Х.Дулати атындағы Тараз өңірлік университеті

БББТ: B001 Педагогика және психология

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
6B01101 Педагогика және психология
Бакалавриат

Сулейман Демирел атындағы университет

БББТ: B001 Педагогика және психология

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі:
Top