Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B01101 ПЕДАГОГИКА ЖӘНЕ ПСИХОЛОГИЯ в Silkway Халықаралық университеті

 • Кәсіби қызмет негіздері
  Несиелер: 3

  "Кәсіби қызмет негіздері" мамандығы бойынша әлеуметтік қызметке алғаш рет қабылданатын тұлғаларды оқыту үшін кәсіби цикл пәні болып табылады. Сабақтың кез келген түрін өткізудің маңызды шарты оны өткізетін адамдардың теориялық, әдістемелік және практикалық дайындығын біріктіру болып табылады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Медиапедагогика
  Несиелер: 4

  Пәннің негізгі мазмұны: ақпараттық қоғам мен медиялардың өскелең ұрпақты әлеуметтендіруге әсері. Медиапедагогиканың пәні мен міндеттері. Медиапедагогиканың пайда болу және даму тарихы. Қазіргі заманғы медиа, медиаөнімдер және медиаресурстар және оларды білім беруде қолдану саласы. Заманауи медиа-психологиялық және медиапедагогикалық тұжырымдамалар. Білім беруде медиабілім беруді қолданудың психологиялық-педагогикалық мәселелері. Медиа, медиа өнімдері мен медиаресурстардың дидактикалық және тәрбиелік мүмкіндіктері. Қазақстан Республикасындағы заманауи мектеп білім беруді ақпараттандырудың бағыттары мен перспективалары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Толерантты педагогика
  Несиелер: 4

  Пәннің негізгі мазмұны: Толеранттылық-діни төзімділікке тәрбиелеу. Ағартушылық дәуіріндегі толеранттылық мәселесі және Білім философиясы. Толеранттылық-либерализмнің құқықтық тұжырымдамасының бір бөлігі. ХХ ғ.постмодернистік философиядағы билік ретінде дәстүрлі педагогиканың сыны. Толерант мәселесі-жаңалықтар мен зорлық-зомбылық мәселесі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Этнопедагогика
  Несиелер: 5

  Пәннің мазмұны: Адамзат дамуының тарихындағы этнопедагогикалық идеялардың генезисі. Қазақстан Республикасының Халық халықтарының педагогикасындағы тәрбиенің мақсаты мен мазмұны. Этнопедагогиканың әдіснамалық негіздері этнопедагогикадағы тәрбие әдістері мен құралдары. Қазақ этникалық этнопедагогикасы. "Кемелденген адамның" халықтық идеалы және оны тәрбиелеу тәжірибесі. Отбасылық тәрбие-халық педагогикасының өзегі. Ұлттық с��лт-дәстүрлер халық тәрбиесінің негізі ретінде. Халық педагогикасындағы рухани-адамгершілік және азаматтық-патриоттық тәрбие.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Экология және тіршілік қауіпсіздігі
  Несиелер: 5

  Бағдарлама білім алушыларда экологиялық ойлауды қалыптастыруға бағытталған, экологиялық қауіпсіздік, тіршілік қауіпсіздігі, биосфераның ластану көздері мен деңгейлері, мониторинг негіздері, экологиядағы математикалық модельдер, сондай-ақ экологиялық менеджмент және экологиялық құқық бөлімдері бар. Адам және биосфера коэволюциясы идеясының өзегі болып табылатын жалпы экологиялық проблемалардың кең шеңбері ұсынылған.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Оқушылардың физиологиялық дамуы
  Несиелер: 3

  Бағдарлама мектеп жасындағы балалардың өсуі мен дамуының жалпы заңдылықтарына, жүйке жүйесінің физиологиясына бағытталған. Анализаторлардың физиологиясы және гигиенасы. Жас эндокринологиясы, студенттердің медициналық-гигиеналық тәрбиесі. Тірек-қимыл аппаратының, ас қорыту, тыныс алу мүшелерінің, шығару жүйесінің, терінің, қан айналымының, зат алмасудың және оқушылардың энергия алмасуының жас ерекшеліктері. Балалардың дамуының әлеуметтік факторлары.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Педагогика және тәрбие жұмысының әдістемесі
  Несиелер: 5

  Пәннің мазмұны: адам туралы ғылым жүйесіндегі Педагогика. Тәрбие үрдісінде тұлғаны қалыптастыру. Қазіргі педагогикадағы тәрбиенің әдістері, құралдары мен формалары. Тәрбие процесі тұтас педагогикалық процестің құрамдас бөлігі ретінде. Қазіргі мектептің тәрбие жұмысы барысында педагогикалық қолдау көрсету. Педагогикалық технология тәрбие жұмысындағы кәсіби шеберліктің элементі ретінде. Сынып жетекшісінің тәрбие қызметінің жүйесі. Сынып жетекшісінің қиын балалармен жұмыс жүйесі. Оқушылардың ата-аналарымен педагогикалық қарым-қатынас технологиясы. Балалар-жасөспірімдер бастамаларын дамытудағы тәрбие жұмысы. Тәрбие жұмысының нәтижелері мен тиімд��лігін диагностикалау. Тәрбие үрдісін ғылыми-әдістемелік қамтамасыз ету.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Әлеуметтік педагогика
  Несиелер: 5

  Пәннің негізгі мазмұны: адамдардың әлеуметтік қарым-қатынасы әлеуметтік педагогиканың объектісі ретінде білім. Әлеуметтік-педагогикалық идеялардың қалыптасу тарихы және әлеуметтік педагогиканың қазіргі жағдайы. Әлеуметтік-педагогикалық көзқарастарды дамытудың негізгі кезеңдері. Әлеуметтік педагогика дамуының эксперименталды кезеңі (XIX ғ.аяғы - XX ғ. басы) топтың жеке тұлғаның қызметіне әсерін зерттеу бойынша алғашқы эксперименттер. Ресей мен Қазақстандағы әлеуметтік-психологиялық идеялардың даму тарихы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Гендерлік психология
  Несиелер: 5

  Қазіргі әлеуметтік психологиядағы" гендер " ұғымының мазмұны. Әлеуметтік психологиядағы тұлғаның жыныспен байланысты сипаттамаларын зерделеудің негізгі тәсілдері. Әлеуметтік психологиядағы гендерлік зерттеулердің орталық категориялары ретіндегі Маскулинность және феминизм. Жыныстық және гендерлік ұқсастық ұғымдарының әлеуметтік-психологиялық мазмұны. Тұлғаның гендерлік әлеуметтануы. Тұлғааралық қарым-қатынасты гендерлік зерттеу. Гендерлік зерттеулер және қоғам. Әлеуметтік психологиядағы сандық және сапалық гендерлік зерттеулердің әдіснамасы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Педагогтың коммуникативтік мәдениеті
  Несиелер: 5

  Педагогтың коммуникативтік мәдениеті: мәні, құрылымы, функциялары. Педагогтың коммуникативтік мәдениетін қалыптастыру. Педагогикалық қарым-қатынас құрылымын қалыптастырады: педагогикалық ойлау, қиял, назар және бақылау. Мұғалімнің жеке мәдениеті. Педагог мамандығының коммуникативтік қызметі. Педагог қызметінің құрылымындағы педагогикалық қарым-қатынас. Педагогикалық қарым-қатынас. Мұғалімнің коммуникативтік мәдениеті жүйесіндегі педагогикалық техника.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Этнопсихология
  Несиелер: 5

  Пәннің негізгі мазмұны: Этнопсихология пәнаралық білім саласы ретінде. Этнопсихологияның кейбір теориялық негіздері. Батыс ойшылдарының этнопсихологиялық идеялары. Ресейдегі этнопсихологиялық ойдың дамуы.Қазақстандағы этнопсихологиялық көзқарастың дамуы. Қазақ этнопсихологиясы. Мәдениетаралық айырмашылық психологиясы. Этнопсихологиялық зерттеулердегі негізгі бағыттар. Шетел халықтарының этнопсихологиялық ерекшеліктері. Тұлғаны зерттеудің этнопсихологиялық мәселелері. Этносаралық қатынастар психологиясы. Әлеуметтендіру мен әлеуметтік мінез-құлықты реттеушілердің этномәдени вариативтілігі. Этносаралық қатынастарда топаралық қабылдау тетіктері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Оқу практикасы
  Несиелер: 3

  Оқу практикасы бакалаврды оқытудың міндетті кезеңі болып табылады және білім алушылардың кәсіби-практикалық дайындығына тікелей бағытталған оқу сабақтарының түрі болып табылады. Бакалаврлардың оқу практикасының мазмұны келесі қызметтерді қамтиды: студенттерді практикадан өту шарттарымен таныстыру: педагог пен психологтың, білім беру мекемесінде психология оқытушысының лауазымдық нұсқаулықтарын оқу, психология бойынша сабақтарға, басқа пәндер бойынша сабақтарға қатысу, психологиялық-педагогикалық практикадан өтудің жеке жоспарын құру.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Қарым-қатынас психологиясы
  Несиелер: 5

  Пәннің мазмұны: Қарым-қатынас әлеуметтік феномен ретінде. Психологиядағы" қарым-қатынас " түсінігі. Психологиядағы "қарым-қатынас" және "қызмет" санаттары. "Сындарлы қарым-қатынас", "психологиялық байланыс"ұғымдары. Қарым-қатынастың түрлері мен деңгейлері және функциялары. Байланыс ақпарат алмасу ретінде. Қарым-қатынас адамдардың бір-бірін түсінуі. Қарым-қатынастағы рөлдер мен рөлдік күту. Кәсіби қарым-қатынас. Іскерлік әңгіме, наным-сенім жүргізу ережелері. Кәсіпорындағы кәсіби қарым-қатынас ерекшеліктері. Эмпатия. Кәсіби жану және тұлғаның кәсіби деформациясының алдын алу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Сыбайлас жемкорлыққа қарсы және құқықтық мәдениет
  Несиелер: 5

  Бағдарлама адамның адаммен, қоршаған ортамен қоғаммен қарым-қатынасын реттейтін этикалық және заңнамалық нормаларды білуге бағытталған.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Білім берудегі менеджмент
  Несиелер: 5

  Білім берудегі менеджменттің теориялық-әдіснамалық негіздері. Мектептің тұтас педагогикалық үрдісінің диагностикасы мен жоспарлануы.Мектептегі әдістемелік қызмет және Мұғалімдерді аттестаттау. Технологиялық тәсіл негізінде мектепті басқару. Мектептің педагогикалық ұжымын басқару. Білім берудегі менеджердің көшбасшылық және көшбасшылық қасиеттері.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Тұлғаның психологиялық-педагогикалық диагностикасы
  Несиелер: 5

  Пәннің негізгі мазмұны: психологиялық-педагогикалық диагностиканың жалпы сипаттамасы. Курстың пәні, міндеттері және мазмұны. Психологиялық-педагогикалық диагностиканың психология салаларымен байланысы. Психологиялық-педагогикалық диагностиканың пәні мен міндеттерін анықтау. Психодиагностиканың пайда болу тарихы. Психодиагностиканың тарихы. Ғылым ретінде психодиагностиканың қайнар көздері. ХХ ғасырдың басындағы психодиагностиканың даму жолдары. Психодиагностиканың қазіргі жағдайы. Психологиялық қызметті құру туралы қаулының өзектілігі. Психодиагностикалық құралдардың жіктелуі. Психодиагностика әдістерінің жалпы сипаттамасы. Психодиагностикалық әдістемелердің сапасын бағалау және олардың ең танымал түрлері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Отбасы психологиясы
  Несиелер: 5

  Пәннің негізгі мазмұны: жыныстық айырмашылық және отбасылық қатынастар мәселесі. Ерлер мен әйелдердің әлеуметтік-психологиялық айырмашылықтары. Айырмашылықтар қарым-қатынастың түрлері арасындағы мужьями және әйелдерімен. Жыныстық әлеуметтендіру және некеге дайындық. Жыныстық әлеуметтендірудің психо��огиялық механизмдері. Отбасы және неке туралы түсінік. Қазіргі жағдайда жұбайын таңдау. Жастардың әлеуметтік-ада��гершілік ұстанымдарын өзгерту. Некелік серіктесті таңдау теориясы.Некеге тұру кезіндегі тәуекел факторлары. Ажырасуға ықпал ететін факторлар. Отбасылық қатынастарды нығайтуға ықпал ететін факторлар. Махаббат пен неке мәселелері. Махаббат түрлері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Педагогика және психология тарихы
  Несиелер: 6

  Пәннің негізгі мазмұны: Педагогика және білім тарихы Ғылыми білімнің саласы ретінде. Орта ғасыр дәуіріндегі антикалық әлемдегі тәрбие және мектеп. Жаңа дәуірдегі тәрбие және педагогикалық ой. қайта өрлеу және жаңа уақыт. Қайта өрлеу дәуірінің жалпы сипаттамасы. Қайта өрлеу дәуірінің педагогикалық ойы қайта өрлеу дәуіріндегі Батыс Еуропа елдерінде білім беру тәжірибесін дамыту. Жаңа уақытта педагогик�� мен білім беруді дамыту. Жаңа уақыттың педагогикалық теориялары. Ағартушылық дәуірінің педагогикалық теориялары психология тарихы ғылым ретінде, оның дамуының негізгі кезеңдері.Психология тарихының пәні және оның негізгі міндеттері. Психология тарихының негізгі әдістері. Жаңа уақытта психологияның дамуы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Ғылыми зерттеулер негіздері
  Несиелер: 6

  Пәннің негізгі мазмұны: "ғылыми-зерттеу қызметінің негіздері" пәнінің пәні мен негізгі ұғымдары» ғылыми ізденістің, ғылыми зерттеулердің маңызы мен мәні. Ғылыми зерттеудің методологиясы мен әдістемесі: зерттеу әдістемесінің мәні. Зерттеудің принциптері мен мәселелері. Зерттеудің гипотезасы мен тұжырымдамасын әзірлеу. Зерттеудің процессуалды-әдіснамалық схемалары. Зерттеулердегі танымның ғылыми әдісте��і. Ғылыми зерттеу үшін ақпаратты іздеудің негізгі әдістері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Дидактика
  Несиелер: 5

  Дидактика - бұл оқытудың педагогикалық теориясы, оның мазмұнын, әдістері мен ұйымдық формаларын ғылыми негіздеу. Дидактика сайып келгенде екі жалпы сұраққа жауап беруі керек: "неге үйрету керек?"және" қалай үйрету керек?"Алайда, бұл сұрақтарға жауап беру жолында көптеген басқалар пайда болады, олардың арасында өте маңызды, мысалы," оқыту қалай өтеді, оған қандай заңдылықтар тән?", "Кімді оқыту?", "Не үшін үйрету?"және" Қайда үйрету?".С��ндай-ақ, Дидактика оның тәрбиесімен бірге оқытуды қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Кәсіпкерлік және көшбасшылық
  Несиелер: 3

  Пәннің негізгі мазмұны: Классикалық экономикалық теориядағы кәсіпкерлік. XVIII-XIX ғғ. кәсіпкерлік туралы теорияның қысқаша сипаттамасы. Xx ғ. кәсіпкерлік туралы ілімді дамыту. Кәсіпкерліктің мәні. Заң актілерінде кәсіпкерлік қызметтің мәнін анықтау. Кәсіпкерлік құбылыс ретінде және процесс ретінде. Функциялары кәсіпкерлік.Кәсіпкерліктің типологиясы. Кәсіпкерліктің жіктелуі. Заңсыз кәсіпкерлік және жалған кәсіпкерлік. Кәсіпкерліктің түрлері мен типтері. Бағалы қағаздар нарығындағы кәсіпкерлік қызмет.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Психологиялық-педагогикалық пәндерді оқыту әдістемесі және бағалау технологиясы
  Несиелер: 5

  Пәннің негізгі мазмұны: Педагогика мен психологияны оқыту әдістері туралы жалпы түсінік. Пәнді оқытудың мақсаты мен міндеттері. Психологиялық мәдениеттің құрылымдық компоненттері. Тұлғаның психологиялық мәдениетін қалыптастыру. Оқу іс-әрекетінің психологиялық теориясы жоғары мектепте педагогикалық білім беруді ұйымдастырудың әдіснамалық негізі ретінде. Тиімді оқытудың психологиялық-педагогикалық шарттары. Психология және педагогика бойынша практикалық сабақтарды өткізу әдістемесі. Пәнді Теориялық оқыту әдістемесінің ерекшеліктері. Психология мен педагогиканы оқытудағы студенттердің өзіндік жұмысын басқару. Оқыту әдістерінің жіктелуі. Оқушылардың білімін бағалау кезінде қалыптастырушы және жиынтық бағаларды қолдану.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Өзін-өзі тану
  Несиелер: 5

  Пәннің негізгі мазмұны: танысу. Менің мәртебем: студент. Менің жанымның әлемі.Тарих толқынында адам. Қарым-қатынас мәдениеті. Гармония немесе жанжал? Толеранттылық парадигмасы. Өзара түсіністік пен достық ; алқалық, серіктестік, достық. Родительский дом-начало начал.Республикасының махаббат. Әйелдік және батылдық. Мен және сен. Қазақстан-біздің ортақ үйіміз. Рухани келісім. Біз-жердің балаларымыз. Мейірімділік әлемді құтқарады. Кедейшілік пен байлық туралы Диалог. Қазіргі бұқаралық мәдениет. Герой нашего времени. Педагогтың мінсіз бейнесі кәсіби өзін-өзі тану және өзін-өзі дамыту бағыты ретінде. Рефлексия өзін-өзі тану механизмі ретінде. Мен-педагогтің концепциясы. Кәсіби өсу және өзі��-өзі дамыту тұлғаның табыстылығының негізі ретінде.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Кикілжің психологиясы
  Несиелер: 5

  Пәннің негізгі мазмұны: Кикілжің психологиясы және құқық. Конфликтология ғылымының объектісі, пәні және негізгі мақсаттары. Конфликтология ғылым ретінде. Кикілжіңді зерттеудің әдістемесі мен әдістері. Конфликтологиялық идеялардың даму тарихы. Қақтығыстар теориясы. Қақтығыс: анықтамасы және түрлері. Жанжал құрылымы. Жанжал динамикасы. Жанжалды өзара іс-қимыл стильдері. Тұлға ішіндегі қақтығыстар.Топаралық қақтығыстар. Адами өзара іс-қимылдың түрлі салаларындағы қақтығыстар. Қақтығыстарды болжау және алдын алу: негізгі бағыттар мен әдістер. Қақтығыстарды басқару.Конфликтология психологиялық ғылым саласы ретінде.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Креативті психология
  Несиелер: 6

  Пәннің негізгі мазмұны: креативті психологияның пәні мен міндеттері. Негізгі психологиялық мектептер мен бағыттар тұрғысынан креативті психология пәні. Креативті ізденістегі саналы және бейсаналық процестердің арақатынасы. Креативті психологияның әдіснамалық негіздері. Креативті психологияның базалық ұғымдарының мәні. Базалық ұғымдарды анықтаудың негізгі тәсілдері. Көрнекті адамдардың креативті жетістіктер��нің түрлері."Дарындылық", "талант" ұғымы. Креативтілік және интеллект. Оқу үрдісінде студенттердің креативті ойлауын дамыту.Креативті қызмет өнімі. Креативті көркемөнер. Рефлексияны белсендіру әдістері. Креативті тұлғаның дамуындағы акмеологиялық активация. Кр��ативті тренингтер және дамытушы инновациялық ойындар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Жас ерекшелік психологиясы
  Несиелер: 6

  Пәннің негізгі мазмұны: Tуғаннан өлімге дейінгі адамдардың жас ерекшеліктерімен танысу. Жас ерекшелік психологиясының ғылым ретінде пайда болу тарихы, пәні, міндеттері, әдістері, жас ерекшелік кезеңдерінің кезеңдері, тұлғаның дамуы мен қалыптасуының жас ерекшеліктері. Психологиялық-педагогикалық диагностиканың психология салаларымен байланысы. Психологиялық-педагогикалық диагностиканың пәні мен міндеттерін анықтау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Денсаулық психологиясы
  Несиелер: 6

  Пәннің негізгі мазмұны: Денсаулық психологиясын анықтау және зерттеудің міндеттері. Қалыптасу тарихы және қазіргі жағдайы. Пайда болу себептері және басқа ғылымдармен өзара байланысы. Адам денсаулығы кешенді пәнаралық зерттеудің пәні ретінде. Денсаулық функциялары, өлшемдері және компоненттері. Денсаулық феноменін зерттеу тәсілдері. Дені сау тұлға-Денсаулық психологиясын зерттеу объектісі. Денсаулық факторлары (тұқым қуалаушылық, сыртқы орта, медицина, өмір салты). Денсаулықтың психологиялық факторлары (алдыңғы, таратушы, мотиваторлар).

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Кәсіби бағыттылған шетел тілі
  Несиелер: 5

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Нейро-лингвистикалық бағдарламалау
  Несиелер: 5

  Пәннің негізгі мазмұны: НЛП теориялық негіздері. Нейролингвистикалық бағдарламалау туралы түсінік. НЛП негіздері. НЛП үшін және қарсы. Әлем модельдерінің жеке ерекшеліктері. Репрезентативті жүйелердің түсінігі және түрлері. Тиімді коммуникация негіздері. Коммуникация арналары. Коммуникацияның ерекшеліктері. Күйлердің якориясы. Зәкірлерді қолданудағы компетенттілік салдары. Мета және Милтон моде��ьдері. Нейролингвистикалық бағдарламалаудың практикалық қолданылуы. Милтон-модельді практикалық қолдану. Н. оң психотерапия санасымен Диалог Пезешкиана жеке психологиялық кеңес беру негіздері. Жеке психотерапияда НЛП техникаларын қолдану ерекшеліктері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Педагогикалық практика
  Несиелер: 4

  Бакалаврлардың педагогикалық практикасының мазмұны келесі қызметтерді қамтиды: студенттерді практикадан өту шарттарымен таныстыру: психологтың, білім беру мекемесінде психология оқытушысының лауазымдық нұсқаулықтарын оқу, психология бойынша сабақтарға, басқа пәндер бойынша сабақтарға қатысу, психологиялық-педагогикалық практикадан өтудің жеке жоспарын құру. психология бойынша кемінде 3 сабақ өткізу, оқытушы сабағына психологиялық талдау жүргізу туралы есеп құру, диагностикалық процедураларды, түзету бағдарламаларын өткізуге, білім беру процесіне қатысушыларды ағартуға қатысу, психология бойынша оқу материалдарын жинау және рәсімдеу.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Инклюзивті білім беру
  Несиелер: 5

  Пәннің мазмұны: инклюзивті білім берудің жалпы сипаттамасы. Инклюзия түсінігі. Инклюзия элементтері. Инклюзивті оқыту принциптері. Инклюзивті білім беру қажеттілігін негіздеу. Сәтті инклюзия ресурстары. Инклюзивті білім берудің нормативтік-құқықтық базасы. Инклюзивті білім беру саласындағы халықаралық нормативтік құжаттар мазмұнының сипаттамасы. Инклюзивті білім беруді қалыптастырудың теориялық негіздері. Инклюзивті білім беру моделі. Инклюзивті білім беру нұсқаларының сипаттамасы (тұрақты, толық; тұрақты, толық емес; уақытша, ішінара; эпизодтық; қашықтықтан оқыту).

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Өлкетану
  Несиелер: 5

  Пәннің негізгі мазмұны: Қазақстанның археологиялық көздері және оларды өлкетану жұмысында қолдану. Сәулет және өнер ескерткіштері туған өлкені зерттеу көзі ретінде. Қазақстандағы өлкетанудың қалыптасуы мен дамуы. Әлеуметтану мен саясаттанудың қалыптасу және даму тарихы. Қазіргі социологиялық және саяси теориялар. Қолданбалы әлеуметтану мәселелері, қоғамның саяси саласының құрылымы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Әлеуметтік психология
  Несиелер: 5

  Пәннің негізгі мазмұны: адамдардың әлеуметтік қарым-қатынасы білім психологиясының объектісі ретінде. Әлеуметтік-психологиялық идеялардың қалыптасу тарихы және әлеуметтік психологияның қазіргі жағдайы. Әлеуметтік-психологиялық көзқарастарды дамытудың негізгі кезеңдері. Әлеуметтік психология дамуының эксперименталды кезеңі (XIX ғ.аяғы - XX ғ. басы) топтың жеке тұлғаның қызметіне әсерін зерттеу бойынша алғашқы эксперименттер. Ресей мен Қазақстандағы әлеуметтік-психологиялық идеялардың даму тарихы. Ресей мен ҚР-дағы әлеуметтік психологияның қазіргі жағдайы мен мәселелері. Әлеуметтік-психологиялық зерттеудің әдіснамалық мәселелері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Психологиялық қызмет
  Несиелер: 5

  Пәннің негізгі мазмұны: білім берудегі психологиялық қызмет, қызмет моделі және өзара іс-қимыл мәселелері. Психологтың кәсіби өзін-өзі анықтауының этникалық мәселелері. Мектепке дейінгі білім беру мекемелеріндегі психологтың жұмысы. Білім беру жүйесіндегі Психолог: қарым-қатынасты құру мәселелері. Мектеп психологының қызметінің мазмұны. Тұлғаның кәсіби өзін-өзі анықтауы бойынша кәсіби кеңесшінің қызметі. жоғары білім беру мекемелеріндегі психолог қызметінің моделі. Білім беру жүйесіндегі педагог-психологтың қызметін реттейтін құжаттар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Практикалық психология
  Несиелер: 6

  Пәннің негізгі мазмұны: білім беру жүйесіндегі практикалық психолог мәртебесі. Психодиагностика психоогтың практикалық қызметінің негізі ретінде. Психолог қызметіндегі психологиялық кеңес беру .Психокоррекция психологтың білім берудегі қызметінің бағыты ретінде. Психологтың әр түрлі жас топтарымен жұмыс істеу технологиясы. Психологтың кіші оқушылармен жұмыс істеу әдістемесі. Бастауыш сынып оқушыларының мектеп қорқыныштары мен мазасыздығын түзету.Психологтың жасөспірімдермен жұмыс істеу технологиясы. Жоғары сынып оқушыларының психологиялық мәселелерін шешу әдістемесі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Сот және ювиальдық медиация
  Несиелер: 6

  Пәннің негізгі мазмұны: сот және ювеналды медиацияға кіріспе. Сот және ювеналдық медиацияның негізгі идеялары. Жалпы ережелер. Медиация тұжырымдамасының негізгі жорамалдары. Медиация практикада. Тарихи және мәдени тамыры. Медиацияны қолданудың бұрынғы салалары. Медиация технологиясы. Медиация фазалары. Медиациялық әңгімеге кіріспе. Байланыс орнату және мотивация. Жанжал тараптары үшін шақыру-хаттың үлгісі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Психолог жұмысындағы арт-терапия
  Несиелер: 5

  Пәннің негізгі мазмұны: арт-терапияның негізгі ұғымдары мен даму тарихы. Арт-терапияның негізгі бағыттары. Арт-терапия жұмысының әдістері мен формалары. Арт-терапияның диагностикалық мүмкіндіктері. Куклотерапия. Песочная терапия. Музыкалық терапия. Би терапиясы. Әдістемесі ҮЙІ". Ағаш. Адам"," жоқ жануар", "геометриялық фигуралар". Изотерапия туралы жалпы түсінік. Медиативтік сурет – мандал және визиализация техникасы. Ертегі терапия.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Балалар мен жасөспірімдердің девиантты мінез-құлықтары
  Несиелер: 6

  Пәннің негізгі мазмұны: Tұлғаның девиантты мінез-құлқының ерекше ерекшеліктері. Әлеуметтік нормалардың түрлері. Ауытқитын мінез-құлық түрлерінің жіктелуі. Ауытқушылық мінез-құлықтың қалыптасуына ықпал ететін факторлар. Девиантты мінез-құлықты қалыптастырудың психодинамикалық теориялары. Агрессивті мінез-құлық. Негізгі ережелер. Агрессияның негізгі теориялары. Агрессивті мінез-құлықтың қалыптасуы. Агрессивті мінез-құлықтың негізгі детерминанттары. Алдын алу шаралары және агрессияны басқару. Құқық бұзушылық: жалпы ұғымдар, терминология, жүйелеу, кең таралуы.Мінез-құлықтың делинквенттік түрлерінің ерекшеліктері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Жалған психологиясы
  Несиелер: 5

  Пәннің негізгі мазмұны: жалған психология тарихы. Жалған психологияның пәні мен міндеттері. Жалған түрлері: жалған ойын, жалған-манипуляция,қорқыныштан жалған. Балалар өтірігінің түрлері. Жалданған негізгі белгілері. Жалған психология. Психологтардың ғылыми жұмысында жалған түсінік. Жалған түрлері. Жалған функциялар. Плацебо: құтқару үшін жалған. Жақсы өтірік. Жақсы жалған топтар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Психологиялық кеңес беру
  Несиелер: 6

  Пәннің негізгі мазмұны: психологиялық кеңес беру тарихы. Шетелде психологиялық кеңес беру тарихы. Психологиялық кеңес беруге кіріспе. Психологиялық кеңес берудің мақсаты мен міндеттері. Психологиялық кеңес беру түрлері. Психологиялық кеңес беру нәтижелілігінің шарттары. Психолог-консультантқа және оның жұмысына қойылатын талаптар. Психологиялық кеңес беруге және психолог-консультантқа қойылатын жалпы талаптар. Психологиялық кеңес жұмысын ұйымдастыру. Психологиялық кеңес жұмысын ұйымдастырудың жалпы мәселелері. Психологиялық кеңес жұмысының тәртібі. Психологиялық кеңес беру қызметкерлері арасында міндеттерді бөлу. Психологтың жеке жұмысын ұйымдастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Психокоррекция
  Несиелер: 5

  Пәннің негізгі мазмұны: психокоррекция дамуының тарихы мен кезеңдері. Психокоррекциялық тәсілдер. Психокоррекцияның қолданылуы, мақсаттары мен міндеттері. Психокоррекция объектісі мен пәні, психокоррекциялық жағдай және психокоррекция тәжірибесіндегі психологқа қойылатын талаптар. Психологиялық көмек, психологиялық қызмет және психологиялық әсер етудің базалық түрлері. Психокоррекция және психотерапия. Психокоррекциялық процестің ерекше белгілері және психокоррекция түрлері. Психокоррекциялық жұмыстың принциптері мен нормалары. Психокоррекциялық қызметтің әдістемелік ережелері. Психикалық және психологиялық денсаулық және оның деңгейлері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Орта мектептегі психологтың жұмысы
  Несиелер: 6

  Пәннің негізгі мазмұны: Жұмыс бағдарламасын жүзеге асыру бойынша педагог-психологтың білім беру қызметінің мақсаты мен міндеттері. Балалардың жас ерекшеліктерінің сипаттамасы, әр жастағы ісіктер. Педагог-психолог жұмысындағы білім беру салалары. Педагог-психолог жұмысының негізгі бағыттары. Психологиялық ағарту. Психологиялық алдын алу. Психологиялық диагностика. Дамыту және психо-түзету жұмысы. Тәрбиеленушілердің отбасыларымен өзара іс-қимыл түрлері. Педагогтармен ынтымақтастық түрлері. Педагог-психологтың түзету-дамыту жұмысының жүйесі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Тренинг парадигмалары
  Несиелер: 5

  Бұл пәннің негізгі мазмұнына: Tиімді мінез-құлық және дағдыларды қалыптастыру және өңдеу бойынша жаттығу ретінде тренинг кіреді. Тренинг белсенді оқыту түрі, оның мақсаттары мен парадигмалары ретінде қарастырылады. Сонымен қатар, психологиялық білімді беру және кейбір дағдылар мен іскерлікті дамыту. Тренингтің негізгі парадигмалары қатысушылардың өзін-өзі жүзеге асыруына жағдай жасау және олардың психологиялық мәселелерін шешу тәсілдерін дербес іздеу тәсілі ретінде қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Педагогикалық практика
  Несиелер: 10

  Бакалаврлардың педагогикалық практикасының мазмұны келесі қызметтерді қамтиды: студенттерді практикадан өту шарттарымен таныстыру: психологтың, білім беру мекемесінде психология оқытушысының лауазымдық нұсқаулықтарын оқу, психология бойынша сабақтарға, басқа пәндер бойынша сабақтарға қатысу, психологиялық-педагогикалық практикадан өтудің жеке жоспарын құру. психология бойынша кемінде 3 сабақ өткізу, оқытушы сабағына психологиялық талдау жүргізу туралы есеп құру, диагностикалық процедураларды, түзету бағдарламаларын өткізуге, білім беру процесіне қатысушыларды ағартуға қатысу, психология бойынша оқу материалдарын жинау және рәсімдеу.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Дипломалды практика
  Несиелер: 5

  Практиканың мазмұны: диплом жобасының эксперименталды бөлігі бойынша ғылыми-зерттеу қызметін ұйымдастыру шеңберінде, балалардың психологиялық-педагогикалық диагностикасын жүргізу, студенттердің өзіндік педагогикалық іс-әрекетінің жобасын әзірлеу. Практиканың негізгі уақыты студенттердің ғылыми-зерт��еу қызметін ұйымдастыруға және жүргізуге арналған.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Код ON1

  Әртүрлі тарихи кезеңдерде мемлекеттің әлеуметтік-экономикалық, мемлекеттік-саяси, этноконфессиялық және мәдени дамуындағы факторлардың әсерін білу және түсіндіру

 • Код ON2

  Терминологияны, негізгі ұғымдарды меңгеру, кәсіби және зерттеу қызметінде АКТ әдістері мен тәсілдерін қолдану

 • Код ON3

  Мәдениетаралық қарым-қатынас пен коммуникабельділік міндеттерін шешу үшін сөйлеу қызметінің әртүрлі түрлерімен айналысу

 • Код ON4

  Бастамашылық көрсету, белгілі бір қызмет салаларында кәсіпкерлік ойлау дағдыларын қолдану, шешім қабылдау, жауапты таңдау жасау

 • Код ON5

  Денсаулық сақтау технологияларын қолдану, кәсіби қызметте жеке мүмкіндіктер мен ерекшеліктерді ескеру

 • Код ON6

  Педагогика және психология саласындағы зерттеу әдістерін, педагогикалық қызметтің заманауи технологиялары мен әдістерін білу және қолдану

 • Код ON7

  Әлеуметтік жанжалдарды шешу кезінде даулы жағдайларды алдын алу және шешу, қолданылатын кәсіби техника мен әдістемелердің тиімділігін бағалау және анықтау

 • Код ON8

  Диагностика әдістерін қолдану, диагностика нәтижелері негізінде жеке және топтық түзету-дамыту жұмысының стратегиясын жобалау

 • Код ON9

  Білім беру ортасының диагностикасын жүргізу, балалар мен жасөспірімдердің оқудағы, мінез-құлқындағы және дамуындағы бұзылулардың себептерін анықтау, алдын алу және түзету-дамыту бағдарламаларын жобалау

 • Код ON10

  Отбасындағы бала проблемаларын шешуде түзете-дамыту сабақтарын өткізу, балалардың психологиялық дамуы мәселелері бойынша педагогтар мен ата-аналарға психологиялық ағартуды жүзеге асыру

 • Код ON11

  Білім алушылардың кәсіптік өзін-өзі айқындауын жандандыру үшін кеңестер, кәсіби әңгімелесулер, тренингтер өткізу

6B01101 Педагогика және психология
Бакалавриат

Ы. Алтынсарин атындағы Арқалық педагогикалық институты

БББТ: B001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01101 Педагогика және психология
Бакалавриат

Ө.Сұлтанғазин атындағы педагогикалық институты (А.Байтұрсынов атындағы Қостанай өңірлік университеті)

БББТ: B001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01101 Педагогика және психология
Бакалавриат

«Bolashaq» академиясы (Болашақ)

БББТ: B001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01101 Педагогика және психология
Бакалавриат

Қазақ экономика, қаржы және халықаралық сауда университеті

БББТ: B001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01101 Педагогика және психология
Бакалавриат

Қазақ инновациялық гуманитарлық - заң университеті

БББТ: B001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01101 Педагогика және психология
Бакалавриат

Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университеті

БББТ: B001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01101 6B01101-Педагогика және психология
Бакалавриат

Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті (ҚарМУ Е.А.Бөкетов)

БББТ: B001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01101 Педагогика және психология
Бакалавриат

Абай Мырзахметов атындағы Көкшетау университеті

БББТ: B001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01101 6B011 Педагогика және психология
Бакалавриат

Зулқарнай Алдамжар атындағы Қостанай әлеуметтік-техникалық университеті

БББТ: B001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01101 Педагогика және психология
Бакалавриат

Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті

БББТ: B001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
6B01101 Педагогика және психология
Бакалавриат

Ш. Уәлиханов атындағы Көкшетау университетi

БББТ: B001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01101 Педагогика және психология
Бакалавриат

Тараз инновациялық-гуманитарлық университеті

БББТ: B001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
6B01101 6B01101 – Педагогика және психология
Бакалавриат

Орталық- Қазақстан Академиясы

БББТ: B001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01101 Педагогика және психология
Бакалавриат

Халықаралық гуманитарлық-техникалық университеті

БББТ: B001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01101 Педагогика және психология
Бакалавриат

Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті

БББТ: B001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01101 Педагогика және психология
Бакалавриат

Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университеті

БББТ: B001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01101 Педагогика және психология
Бакалавриат

Мардан Сапарбаев институты (Mardan Saparbaev Instityty)

БББТ: B001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01101 Педагогика және психология
Бакалавриат

Инновациялық Еуразия университеті

БББТ: B001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01101 Педагогика және психология
Бакалавриат

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

БББТ: B001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01101 Педагогика және психология
Бакалавриат

Ақтау гуманитарлы-техникалық университеті

БББТ: B001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01101 Педагогика және психология
Бакалавриат

Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті

БББТ: B001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01101 Педагогика және психология
Бакалавриат

Шымкент университеті

БББТ: B001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
6B01101 Педагогика және психология
Бакалавриат

Торайгыров университеті

БББТ: B001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01101 Педагогика және психология
Бакалавриат

Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университеті

БББТ: B001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01101 Педагогика және психология
Бакалавриат

Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық университеті

БББТ: B001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01101 Педагогика және психология
Бакалавриат

Қайнар академиясы

БББТ: B001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01101 Педагогика және психология
Бакалавриат

Тараз мемлекеттік педагогикалық университеті

БББТ: B001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
6B01101 Педагогика және психология
Бакалавриат

"Сырдария" университеті

БББТ: B001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
6B01101 Педагогика және психология
Бакалавриат

Шет тілдер және іскерлік карьера университеті

БББТ: B001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B01101 Педагогика және психология
Бакалавриат

Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті

БББТ: B001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01101 Педагогика және психология
Бакалавриат

Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті

БББТ: B001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B01101 Педагогика және психология
Бакалавриат

Қызылорда "Болашақ" университеті

БББТ: B001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01101 Педагогика және психология
Бакалавриат

Ілияс Жансүгіров атындағы Жетісу университеті

БББТ: B001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B01101 Педагогика және психология
Бакалавриат

Семей қаласының Шәкәрім атындағы университеті

БББТ: B001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01101 Педагогика және психология
Бакалавриат

Ш.Есенов атындағы Каспий мемлекеттік технологиялар және инжиниринг университеті (Yessenov University)

БББТ: B001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01101 Педагогика және психология
Бакалавриат

Қазақстан инновациялық академиясы

БББТ: B001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01101 Педагогика және психология
Бакалавриат

Мирас Университеті

БББТ: B001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01101 Педагогика және психология
Бакалавриат

Астана халықаралық университеті

БББТ: B001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B01101 Педагогика және психология
Бакалавриат

Мирас Университеті

БББТ: B001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01101 Педагогика және психология
Бакалавриат

М.Х.Дулати атындағы Тараз өңірлік университеті

БББТ: B001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
6B01101 Педагогика және психология
Бакалавриат

Сулейман Демирел атындағы университет

БББТ: B001 Педагогика және психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі:
Top