Жаңа білім беру бағдарламасы

6B023 01 Аударма ісі в Абылай хан атындағы Қазақ халықаралық қатынастар және әлем тілдері университеті

 • (+++) Жалпы тіл білімі модулі ( Тіл білімі негіздері (тіл біліміне кіріспе), Салғастырмалы тіл білімі (контрастивті лингвистика),Лингвистика ілімдері тарихы (лингвистиканың ғылым ретінде қалыптасуының негізгі кезеңдері)
  Несиелер: 3

  Оқу курсы жалпы тіл, оның шығу тегі мен мәні, оның құрылымының ерекшеліктері туралы, сондай-ақ лингвистикалық ғылымның пәндік және ұғымдық құрамы туралы алғашқы мәліметтерді ХХ ғасырдың соңында салыстырмалы лингвистикалық зерттеулердің жалпы массивінен бөлінген контрастивті лингвистика – лингвистикалық бағыттағы теориялық мәселелерді қарастыратын оқу курсы. Оқу курсы тіл туралы ғылым ретінде лингвистика бөлімдерінің мазмұны мен тарихи қалыптасуы туралы, оның ғылыми әдіснамасы мен терминологиясының қалыптасу ерекшеліктері туралы, лингвистика бағыттарының негізгі ұғымдарының жүйесі және оның терминологиялық жүйесі туралы базалық білімді қалыптастыруға бағытталған

 • (+++) Тілі оқытылатын елдер теориясы (Ұлыбритания, АҚШ, Канада, Австралия, Жаңа Зеландия)
  Несиелер: 5

  Пәннің мазмұны студенттерді ағылшын және американдық қоғамның дамуының тарихи, географиялық, мәдени тұрғыдан аудару бағытын қамтамасыз етуге және оқытылатын елдердің әлеуметтік-саяси аспектілерін талдау дағдыларын дамытуға бағытталған. Курс жалпы және нақты құбылыстарды анықтау үшін шетел тілінің және Қазақстандағы халықтарының салт-дәстүрлері мен әдет-ғұрпына салыстырмалы талдауды, сондай-ақ оларда болатын процестерді қамтиды.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • (+++) Мәдениетаралық қатысым және сөйлеу техникасы
  Несиелер: 6

  Пән студенттердің вербалды және бейвербалды мәдениетаралық қарым-қатынас құралдарын меңгеруге, студент-аудармашылардың шет тілінде сөйлеу мәдениетін жетілдіруге, оқытылатын шет тілінің тілдік бірліктерін нормативтік пайдалану дағдылары мен қабілеттерін жетілдіру мақсаттарын көздейді

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • (+++)Мәдениетаралық қатысым аясындағы базалық шетел тілі
  Несиелер: 18

  Базалық тілдік блоктың басқа практикалық және теориялық пәндерімен байланыстағы аталмыш пән кәсіби аудармашыға қажетті мәдениетаралық, коммуникативтік және линвомәдени құзыреттілікті қалыптастыратын жан-жақты оқытуды қамтамасыз етуге арналған

  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Мамандыққа кіріспе
  Несиелер: 5

  «Мамандыққа кіріспе» курсының нысаны – аудармашының кәсіби қызметінің ерекшелігі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • (+++) Оқытылатын тіл теориясының негіздері
  Несиелер: 5

  Курстың мақсаты студенттерді ағылшын тілі теориясының келесі жүйелік аспектілерімен таныстыру: қазіргі заманғы шет тілінің теориялық фонетикасы, лексикологиясы және теориялық грамматика. Бұл аспектілер аудармашыларға фонетикалық, грамматикалық және лексикалық ерекшеліктерінің негізгі аспектілерін жүйелі түрде үйренуге мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • -
  Несиелер: 3

  -

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • (+++) Қоғамдық-саяси лексика (кіріспе курсы)
  Несиелер: 5

  Курс әлеуметтік-саяси лексика және әлеуметтік-саяси терминология ерекшеліктері, ұқсастықтары мен айырмашылықтары туралы материалдардың кең ауқымын қамтиды, сондай-ақ аударма профилі студенттеріне қажетті лексикалық және фразеологиялық бірліктердің, саяси терминдердің және лингвомәдени шындықтардың қажетті көлемімен танысуға мүмкіндік береді. зерттелген секциялардың пәндік-лексикалық тақырыптарына сәйкес, жалпы саяси және жариялылықтың функционалдық және стилистикалық ерекшеліктерін анықтау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • (+++) Мәтіндерді аудармаға дейін талдау
  Несиелер: 8

  «Мәтіндерді аудармаға дейін талдау» пәні 5В020700 – Аударма ісі мамандығы бойынша бакалаврларды даярлауға арналған элективті пәндер модулінің бір бөлігі болып табылады. Бұл пән аударудың дайындық кезеңіне негізделеді. Пән аударма үшін дайындық сатысында мәтінмен жұмыс істеу арқылы білімді, дағдыларды және қабілеттерді қалыптастыруға, жоғары сапалы жазбаша және ауызша аудармамен қаматамасыз етуге бағытталған. Пәннің практикалық тапсырмалары аударма қызметінің келесі түрлері мен білім мен дағдыларды қалыптастыруға бағытталған: - мәтінді алдын ала лингвистикалық және стилистикалық талдау, - құрылымдық-ақпараттық мәтінді талдау, - мәтінді семантикалық талдау, - сөздіктер мен анықтамалықтармен, электрондық ресурстармен жұмыс істеу

  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • (+++) Мәдениетаралық қатысымның лингвомәдени ерекшеліктері
  Несиелер: 3

  Берілген пән мәдениетаралық қатысым аясындағы лингвоконцептология мен лингвомәдени ерекшелік лингвомәдениет жайлы ұғымның лингвистикалық, мәдениетаралық, коммуникативтік сипаттарын қарастырады. Когнитивтік семантика, концепт, тілдік ұстаным, мәдени тұлға сияқты ұғымдарды түсінуге арналған лингвомәдени зерттеулердің негізгі мәселелері жайлы білімді қалыптастырады, жазбаша және ауызша коммуникацияда дискурсивтік талдау жасауға көмектеседі.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • (+++) Аударма теориясы мен практикасы және мәдениетаралық қатысымның когнитивтік-лингвомәдени негіздері
  Несиелер: 3

  Берілген пән лингвстика, психология, когнитивтік лингвистика, лингвомәдениеттану және мәдениетаралық қатысым пәндерінің арақатынасынан туындаған, сол себепті мәдениетаралық қатысымды кешенді зерттейді. Курстың мақсаты лингвомәдени және когнитивтік-лингвистика саласындағы білімнің теориялық және практикалық базаны қалыптастыру және мәдениетаралық қатысымда олардың арақатынасын қалыптастыру. Сонымен қатар, курс мәдениетпен байланысты қиындықтарды жеңу үшін шет тіліндегі мәтіндерді талдауда когнитивтік-лингвомәдени талдауды қолдану бойынша болашақ аудармашыларға білім береді.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • (+++) Мәдениетаралық қатысым жағдайында аудармашы дайындау практикасы мен теориясы
  Несиелер: 3

  Берілген пән студенттерді коммуникация теориясы және мәдениетаралық коммуникацияның негізгі ұғымдары мен категорияларымен таныстырады. Сондай-ақ пән мәдениеттерді, ұлттық мінез-құлықты, түрлі мәдениет өкілдері қатысымының ерекшеліктерін салғастырады, студенттердің мәдениетті қабылдауын, мәдениетаралық қатысымда қатысымның үрдісін дұрыс ұғынуды және бір тілден екінші тілге мәдени таңбаланған тілдік бірліктерді аудару мәселелерін қарастырады.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • (+++) Кәсіби шетел тілі
  Несиелер: 10

  Бұл пән аудармашы-студенттердің кәсіби қызметте тиімді қарым-қатынас жасай алу үшін қажетті коммуникативтік дағдылары мен іскерліктерін дамытуға бағытталған. Студенттер әртүрлі кәсіби саладағы жағдаяттар арқылыөздерінің ауызша және жазбаша қарым-қатынас жасау дағдыларын дамытады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Жазбаша аударма практикасы
  Несиелер: 7

  Бұл курс білім алушылардың тіларалық коммуникация жағдайында баламалы жазбаша аударманы қамтамасыз етуде кәсіби-мамандандырылған құзыретін қамтитын мәдениетаралық-коммуникативтік құзыреттілікті қалыптастыруды көздейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • (+++) Дипломатия және халықаралық ынтымақтастық саласы мәтіндерін аудару
  Несиелер: 3

  Курс дипломатия мен халықаралық ынтымақтастық саласындағы өзекті мәселелерді қарастырады. Пән жазбаша және ауызша ізбе-із аударма саласындағы болашақ аудармашылардың кәсіби-бағытталған құзіреттіліктерін дамытады, халықаралық ынтымақтастық, мәдениетаралық, тіларалық жағдаяттардағы сыртқы саясат саласындағы қызметті алып жүруге үйретеді.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • (+++) Ауызша аударма практикасы
  Несиелер: 8

  Курс халықаралық қатысымның (саяси, экономикалық, ғылыми, қоғамдық) түрлі салаларындағы түрлі тіл және мәдениет өкілдерін түсінуді қамтамасыз етуге арналған ауызша аударма саласында студенттерді мәдениетаралық қатысым субъектісі және кәсіби арнайы пәндік құзіреттіліктерін қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • ( +++) Кәсіби дискурстарды аудару (экономикалық, саяси, академиялық салалар)
  Несиелер: 3

  Бұл курстың мақсаты студенттерді отандық және шет тілдерінің нормалары мен жүйелерімен, экстралингвистикалық және интеграциялық факторлармен/ерекшеліктерімен, саясат, мұнай және газ, экономика, бизнес, көлікөнеркәсібі, геология және т.б. сияқты ортақ ерекшеліктерімен таныстыру. Курстыңмақсаты: өндіріс саласындағы мәтіндерді бастапқы тілден (SL) мақсатты тілге (ТД) және мақсатты тілден (ТД) бастапқы тілге (SL) дейін аудару барысында практикалық дағдыларды үйрету және дамыту келесі міндеттерді шешу үшін қол жеткізіледі: - студенттер дискурстардағы ерекшеліктерді іздейді - оларды әр саланың ерекшеліктеріне енгізу - түрлі салалардағы мәтіндерді аудару - Аударманы талдау - аударманы белгіленген стильге сәйкес редакциялау

  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • (+++) Медиа өндірісі саласы мәтіндерін аудару
  Несиелер: 3

  Пән медиа индустриясы саласындағы аудармалардың ең өзекті қырларын қамтиды. Осы пән болашақ аудармашылардың мәдениетаралық, тіларалық қарым-қатынас мәнмәтіндегі медиа және медиа саласының қызметін аудару және қолдау кезіндегі кәсіби бағдарланған құзыреттіліктерін дамытады және алынған білімнің теориялық және практикалық синтезіне негізделген кәсіби маңызды дағдыларды қалыптастырады

  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • (+++) Аударма теориясы және тіларалық коммуникация
  Несиелер: 5

  Курс 1950-ші жылдардан бастап негізі қаланған және дамып келе жатқан аударматанудың негізгі қазіргі заманауи теорияларын мәтедиетаралық коммуникация контекстінде аударма зерттеулерінің пәні мен сипаттарымен таныстырады. Ол аударманың негізгі тұжырымдамаларын, мәселелері мен теорияларын оқыту жолымен бакалавриат бағдарламасының теориялық аспектісін қамтиды. Сондай-ақ студенттерге модульде қарастырылған теорияларды тиімді пайдалануды қамтамасыз ету үшін аударматану мен практика арасындағы байланысты орнатуға көмектеседі. Атап айтқанда, курс барысында аударманың тарихы; аударманың жанрлық-стилистикалық түрлерін оның психолингвистикалық классификациясымен салыстыру; аударма этикасына сынды тақыраптарға қысқаша шолу жасалады. Студенттер түпнұсқа мәтінді оның аудармасымен салыстыру арқылы аудармаға сыни көзбен қарау үйретіледі. Біз студенттер бұқаралық коммуникациялар, саясат, экономика, әдебиет, дипломатия және IT сияқты әр түрлі салалардағы аударманың ең тиімді стратегияларын зерттейтініне үміттенеміз.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • (+++) Аудармашыны психологиялық дайындау негіздері
  Несиелер: 3

  Аударма процессінде стресспен байланысты ауыртпалықтарды жеңу үшін осы курс арнайы механизмдерді дамытуға бағытталғын. Оқу барысында студенттерді арныйы дайындалған экстрималды жағдайда дайында. Айдармадағы экстрималды жағдайға үлкен көлемді мәтіндерді қысқа мерзімде, және тағы бақса жағдай да кіреді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • (+++)Функционалды стилистика және аударма мәселелері
  Несиелер: 5

  Курс шетел және ана тілдерінде сөйлеу мәдениетін дамыту аясында мәтінді өндеу негіздерін, мәтіндерді аударма алдындағы талдауды және аударманы жасауға бағытталған кәсіби құзыреттілікті қалыптастырады. Курс студенттердің түпнұсқа тілге (жазбаша немесе ауызша) мәтінді адекватты аударуға қажетті тілдік құралдардың стильдік дифференциациясы дағдыларын дамытуға ықпал етуге бағытталған

  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • (+++) Іскери шетел тілі
  Несиелер: 5

  Берілген курс аударма ісі студенттеріне халықаралық стандартқа сай ағылшын тілінде іскери құжаттарды жүргізудің негіздерімен, тілді қолданушылардың ерекшелігіне сай іскери және жеке құжаттармен танысуға мүмкіндік береді. Курстың міндеттері ағылшын тілінде сөйлейтін мамандармен жалпы іскери және кәсіби қарым-қатынас жасаудағы жағдаяттардағы жазбаша және ауызша қарым-қатынас жасаудың дағдыларын қалыптастыру, дамыту және байыту.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Арнайы кәсіби шетел тілі
  Несиелер: 5

  Бұл курстың мақсаты мәдениетаралық қарым-қатынас пен кәсіби құзыреттілікті дамыту болып табылады. Коммуникативті құзыреттілік - олар қалыптасқан білім беру, дағдылар мен тұлғалық мәдениет.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Кәсіби қызметті цифровизациялау модулі
  Несиелер: 3

  Бұл пәннің мақсаты кәсіби қызмет саласында заманауи цифрлық технологияларды қолдану дағдыларын меңгерген жоғары білікті мамандарды дайындау болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • (+++) Қоғамдық-саяси лексика (негізгі курс)
  Несиелер: 4

  Аталмыш пән студенттердің қоғамдық- саяси сала бойынша сөздік қорын қалыптастыру және студенттердің әлемдік жаңалықтар мен оқиғалар жөнінде фондық білімдерін кеңейту арқылы тілдік және мәдениет аралық құзыреттілікті қалыптастыруға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Тілі оқылатын елдің әдебиеті және аударма мәселесі
  Несиелер: 5

  Оқу курсының негiзгi мақсаты – студенттерді оқытылатын тіл елінің әдебиеті тарихымен, оның көркем-образды дәстүрімен, көрнекті жазушыларымен, олардың шығармаларының аударма нұсқаларымен таныстыру арқылы олардың бойында әдеби-елтанымдық, мәдениетаралық-коммуникативті, аудармашылық және лингвоелтаныушылық біліктілікті қалыптастыру.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • (+++) Салалық өндіріс мәтіндерін аудару
  Несиелер: 5

  Курс техникалық және салалық аударманың аса өзекті салаларын қамтиды, яғни кәсіби аударма дағдыларын одан әрі дамытумен қатар, сонымен бірге болашақ аудармашыларды түрлі техникалық аударма саласындағы біліммен жетілдіру, студентті түпнұсқаның мазмұнын бұрмаламай және грамматика ережелерін бұзбай, сөздерді таңдау және аударма тілінің үйлесімділігін бұзбай, ғылыми-техникалық мәтіндерді аударуға үйрету.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 8
 • Код ON1

  Мамандығының жоғары әлеуметтік мәні, кәсіптік этиканың қағидалары, кәсіптік қызметте қолданылатын пәндік саланы білу, аударма ережелері мен нормалары, әртүрлі мәдениеттердің адамдарымен өзара түсіністікке қол жеткізуге, білімге, түсінуге және халықаралық қарым-қатынас этикетін қалыптастыратын әмбебап ережелер мен нормаларға сәйкестігін түсінеді басқа мәдениеттердің өкілдерімен қарым-қатынас орнату - олардың мәдени құндылықтарын тану, пайда болған айырмашылықтарға жол бермеу қарым-қатынас мінез-құлық, мінез-құлық, өмір салты, салт-дәстүрлер және т.б.

 • Код ON2

  бастапқы мәтіннің лингво-танымдық, прагматикалық және функционалды ерекшеліктерін ескере отырып, алдын-трансляциялық талдауды жүргізу кезінде, кәсіби тілдесудің мәтіндерін аударудың лингвистикалық және қосымша тілдік факторларын талдай білуге және анықтай білуге, ана тілі мен басқа да шет тілдер ерекшеліктерімен мақсатты тілдің елдегі тілдік бірліктерінің ерекшеліктерін салыстыру және салыстыру, Транссаторлық нормаларын ескере отырып

 • Код ON3

  психикалық, психофизиологиялық дамудың және инклюзивті білімнің жалпы, нақты және жеке ерекшеліктерін ескере отырып, әртүрлі жастағы мінез-құлық пен қызметті реттеу ерекшеліктерін біледі; әртүрлі жас деңгейлерінде мәдениетаралық өзара әрекеттесу жағдайында коммуникативтік іс-әрекеттер мен қарым-қатынастың тиісті әдістерін және стратегияларын таңдау арқылы ресми және бейресми тұлғааралық және мәдениетаралық қарым-қатынастың түрлі жағдайларында әлеуметтік-мәдени білімдерді, дағдыларды, дағдыларды қолдануға қабілетті

 • Код ON4

  коммуникативтік жағдайға байланысты өзара түсіністікке қол жеткізу үшін сөздік және ауызша емес қарым-қатынастың әртүрлі әдістерін, тактикасын және стратегияларын синтездейтін әртүрлі салалардағы және қарым-қатынас жағдайларында сөйлеу және жазу мәдениетінің негіздері, сөйлеу дағдылары мен дағдыларын меңгеру. когнитивтік және білімге негізделген оларды пайдаланудың әлеуметтік-мәдени нормалары бар.

 • Код ON5

  Әртүрлі салаларда кәсіби этиканың және сөйлеу мәдениетінің негіздерін және коммуникативтік-прагматикалық стратегияларды және әдістерді қолданады, қарым-қатынастың негізгі түсініктерін, мәдениетаралық коммуникацияны, шет тілін білу мәдениетін, ауызша және ауызша емес қарым-қатынас құралдарын қалыптастырады; Қазақстандағы және Қазақстанда зерттелетін тілдегі мәдениет жүйесінде, құндылық жүйелерінде, дәстүрлер мен әдет-ғұрыптарды, шет тілдер елдерінде қабылданғандығын көрсетеді.

 • Код ON6

  қажетті материалдарды өз бетімен зерттеп, қажетті аудармаға қажетті ақпаратты іздейді, ресми бизнес-стильдің ерекшеліктерін қадағалайды, сондай-ақ белгілі бір лексикалық бірліктерді аудару үшін қажетті аударма техникасын дұрыс таңдайды және пайдаланады және кәсіптік дискурстың саласында терең білім алады

 • Код ON7

  талдау және жылдам қалпына келтіру, сөйлеу қабылдаудан сөйлеуге, бір тілден екінші тілге, бір стильден екінші стильге, пайдаланылатын сөздік түрін және лексиканың синтаксистік үлгісін өзгертуге қабілетті.

 • Код ON8

  осы тілдік топта қабылданған ережелерге және стереотиптерге сәйкес әртүрлі мәтіндерді жасай алады.

6B02307 Аударма Ісі
Бакалавриат

Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті

БББТ: B036 Аударма ісі

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B02311 Аударма ісі
Бакалавриат

Баишев Университеті

БББТ: B036 Аударма ісі

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B02312 Аударма ісі
Бакалавриат

Абай Мырзахметов атындағы Көкшетау университеті

БББТ: B036 Аударма ісі

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B02302 6B02302 Аударма ісі
Бакалавриат

Зулқарнай Алдамжар атындағы Қостанай әлеуметтік-техникалық университеті

БББТ: B036 Аударма ісі

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B02301 6B02301-Аударма ісі
Бакалавриат

Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті (ҚарМУ Е.А.Бөкетов)

БББТ: B036 Аударма ісі

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B02335 Аударма ісі
Бакалавриат

Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті

БББТ: B036 Аударма ісі

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
6B02302 6B02302-Аудармашы-референт
Бакалавриат

Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті (ҚарМУ Е.А.Бөкетов)

БББТ: B036 Аударма ісі

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B02320 Аударма ісі
Бакалавриат

М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті

БББТ: B036 Аударма ісі

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B02301 Аударма ісі
Бакалавриат

Қазақстан-Американдық еркін университеті

БББТ: B036 Аударма ісі

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B02313 Аударма ісі
Бакалавриат

М.Х.Дулати атындағы Тараз өңірлік университеті

БББТ: B036 Аударма ісі

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B02307 Аударма ісі
Бакалавриат

Еуразия гуманитарлық институты

БББТ: B036 Аударма ісі

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B02302 Аударма ісі
Бакалавриат

Ш. Уәлиханов атындағы Көкшетау университетi

БББТ: B036 Аударма ісі

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B02303 Аударма ісі
Бакалавриат

Қазақстан инновациялық және телекоммуникациялық жүйелер университеті

БББТ: B036 Аударма ісі

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B02301 Аударма ісі
Бакалавриат

Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университеті

БББТ: B036 Аударма ісі

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B02312 Аударма ісі
Бакалавриат

Қазақ-Орыс Халықаралық Университеті

БББТ: B036 Аударма ісі

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B02302 Аударма ісі
Бакалавриат

Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті

БББТ: B036 Аударма ісі

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B02301 Аударма және аударматану
Бакалавриат

Х.Досмұхамедов атындағы Атырау университеті

БББТ: B036 Аударма ісі

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Ағылшын тілі
6B02302 Аударма ісі
Бакалавриат

Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті

БББТ: B036 Аударма ісі

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B02304 Аударма ісі (батыс тілдері)
Бакалавриат

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

БББТ: B036 Аударма ісі

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B02302 Аударма ісі (ағылшын тілі)
Бакалавриат

А.Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университеті

БББТ: B036 Аударма ісі

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B02302 Аударма ісі
Бакалавриат

Инновациялық Еуразия университеті

БББТ: B036 Аударма ісі

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B02301 Аударма ісі
Бакалавриат

"Тұран" университеті мекемесі

БББТ: B036 Аударма ісі

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B02301 Аударма ісі
Бакалавриат

Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық университеті

БББТ: B036 Аударма ісі

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B02303 Мәдениаралық және коммуникативтік аударма
Бакалавриат

Каспий университеті

БББТ: B036 Аударма ісі

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B02303 Аударма ісі
Бакалавриат

Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті

БББТ: B036 Аударма ісі

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Ағылшын тілі
6B02304 Техникалық аударма
Бакалавриат

Каспий университеті

БББТ: B036 Аударма ісі

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B02303 Аударма ісі
Бакалавриат

Торайгыров университеті

БББТ: B036 Аударма ісі

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B02301 Аударма Ісі
Бакалавриат

«Тұран-Астана» университеті

БББТ: B036 Аударма ісі

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B02301 Аударма ісі
Бакалавриат

Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті

БББТ: B036 Аударма ісі

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B02303 Аударма ісі
Бакалавриат

Silkway Халықаралық университеті

БББТ: B036 Аударма ісі

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский
6B02308 Аударма ісі
Бакалавриат

Орталық- Қазақстан Академиясы

БББТ: B036 Аударма ісі

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский
6B02307 Аударма ісі
Бакалавриат

Ақтау гуманитарлы-техникалық университеті

БББТ: B036 Аударма ісі

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B02335 Аударма ісі
Бакалавриат

Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университеті

БББТ: B036 Аударма ісі

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
6B02310 АУДАРМА ІСІ
Бакалавриат

"Астана" Университеті

БББТ: B036 Аударма ісі

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B02301 Аударма ісі
Бакалавриат

Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті

БББТ: B036 Аударма ісі

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B02301 Аударма iсi
Бакалавриат

M.S. Narikbaev atyndaǵy KAZGUU Universiteti

БББТ: B036 Аударма ісі

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Ағылшын тілі
6B023 02 - Переводческое дело (восточное направление) Кәсіби-салалық аударма маманы
Бакалавриат

Абылай хан атындағы Қазақ халықаралық қатынастар және әлем тілдері университеті

БББТ: B036 Аударма ісі

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B02301 Аударма ісі
Бакалавриат

Шет тілдер және іскерлік карьера университеті

БББТ: B036 Аударма ісі

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B02301 Аударма ісі
Бакалавриат

Ілияс Жансүгіров атындағы Жетісу университеті

БББТ: B036 Аударма ісі

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B02302 Аударма ісі
Бакалавриат

Семей қаласының Шәкәрім атындағы университеті

БББТ: B036 Аударма ісі

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B02301 Аударма ісі
Бакалавриат

Орталық-Азия Университеті

БББТ: B036 Аударма ісі

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B02301 Аударма ісі
Бакалавриат

Қызылорда "Болашақ" университеті

БББТ: B036 Аударма ісі

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B02302 Аударма ісі
Бакалавриат

Ш.Есенов атындағы Каспий мемлекеттік технологиялар және инжиниринг университеті (Yessenov University)

БББТ: B036 Аударма ісі

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B02320 Аударма ісі
Бакалавриат

Академик А. Қуатбеков атындағы Халықтар достығы университеті (Halyqtar dostyǵy)

БББТ: B036 Аударма ісі

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B02302 Аударма ісі
Бакалавриат

Сулейман Демирел атындағы университет

БББТ: B036 Аударма ісі

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Ағылшын тілі
Top